Functiebeschrijving

oosterzele.be
  • No tags were found...

Functiebeschrijving - Gemeente Oosterzele

Functiebeschrijving

130-02-20100722

Functietitel

Doel van de functie

Assistent verkeersveiligheid

Uitvoeren van een aantal technische en/of logistieke

taken ter ondersteuning van de dienstverlening

Functiefamilie

Cliëntgericht ondersteunen

Plaats in de organisatie Ten behoeve van de dienst : departement

infrastructuur

Rapporteert aan : departementshoofd infrastructuur

Jobinhoud/taakomschrijving Verantwoordelijkheidsgebied 1 :

Toezicht houden op gemeentelijke

infrastructuur/ openbaar domein

• Het controleren en rapporteren van

voetpaden in gebrekkige staat op

halfjaarlijkse basis

• Het controleren en rapporteren van

fietspaden in gebrekkige staat op

jaarlijkse basis

• Het controleren en rapporteren van

wegenis in gebrekkige staat op

jaarlijkse basis

Score 1

/20

Verantwoordelijkheidsgebied 2 :

Onthalen van burgers/cliënten

• Het verzorgen van telefonisch

onthaal en het bijhouden van een

klachtenregistratie

• Het schrijven en versturen van

standaardbrieven betreffende

verkeersveiligheid en mobiliteit.

Score 2

/15

Verantwoordelijkheidsgebied 3 :

Ondersteunen van anderen bij het uitvoeren

van hun werkzaamheden

• Hulp bieden aan technisch personeel

bij het vervangen of vernieuwen van

verkeerssignalisatie op basis van

opgestelde besluiten en

reglementeringen.

Score 3

/20


Verantwoordelijkheidsgebied 4 :

Uitvoeren van specifieke taken of

gelegenheidsopdrachten

• Ondersteuning van politie aan de

schoolpoort als gemachtigd opzichter

• Ondersteuning van onderwijzend

personeel als gemachtigd opzichter

• Ondersteuning van onderwijzend

personeel

bij

verkeersveiligheidsprojecten

• Het uitvoeren en uitwerken van

verkeersonderzoeken op aangeven

van de directe overste

Score 4

/15

Verantwoordelijkheidsgebied 5 :

Signaleren van problemen

• Toezicht houden op werkzaamheden

in uitvoering door derden en het

signaleren van eventuele problemen

aan de directe overste

Score 5

/15

Verantwoordelijkheidsgebied 6 :

Uitvoeren van allerhande administratieve

taken

• Beheren van het postgebeuren

• Verwerken van

inkomende/uitgaande briefwisseling

• Meewerken aan de ontwikkeling en

lay-out van informatiemateriaal

• Instaan voor de correspondentie

(brief, e-mail, fax)

• …

Score 6

/15

Functieprofiel/competenties

Auteur : Henky Martens

Datum : 21/09/2011

Goedkeuring personeelsdienst : 21/09/2011

Goedkeuring gemeentesecretaris : 21/09/2011

Functiegerichte competenties

Functiebeschrijving startbaner verkeersveiligheid

2


1. Loyauteit. Zich aansluiten bij de filosofie

en het engagement van de organisatie.

Zich houden aan haar sociale en ethische

normen. Functioneren zoals dat wordt

verwacht en zoals bepaald in

verschillende voorschriften. Zich volledig

kunnen vinden in de missie van de

organisatie en steeds handelen vanuit

die waarden en normen.

Score 1

/15

2. Leervermogen. Aandacht hebben voor

nieuwe informatie. Die snel in zich

opnemen en toepassen. Voldoende

begaan zijn met de persoonlijke

ontwikkeling en vorming.

Score 2

/20

3. Communicatie. Correcte taal gebruiken

en streven naar helderheid in

formulering en verstaanbaarheid, zowel

mondeling als schriftelijk. Goed luisteren

wat collega's en klanten precies nodig

hebben en ervoor zorgen dat zij de juiste

informatie krijgen

Score 3

/15

4. Zelfstandigheid

Als dat nodig is, kunnen werken zonder

coaching of leiding. Er geen problemen

mee hebben zelfstandig te werken en de

opdrachten tot een goed einde te

brengen zonder te veel te moeten

rekenen op anderen. Aan de andere kant

die zelfstandigheid niet overdrijven,

opdat samenwerking geen probleem

vormt

Score 4

/15

Auteur : Henky Martens

Datum : 21/09/2011

Goedkeuring personeelsdienst : 21/09/2011

Goedkeuring gemeentesecretaris : 21/09/2011

5. Klantgerichtheid

Op elk moment proberen de behoeften,

gevoeligheden en wensen van de interne

e externe klant in te schatten en het

denken en handelen daarop afstemmen.

Technische competenties

1. Bereidheid tot het verwerven van de

specifieke vakkennis, eigen aan de dienst

2. Kennis van de courante software

applicaties (in het bijzonder Excel,

Outlook, PPT en Word) en bereid zijn om

zich nieuwe software eigen te maken

en/of bereid zijn om zich daarin te

verdiepen.

Score 5

/20

Score 6

/15

Functiebeschrijving startbaner verkeersveiligheid

3


Algemene toelatingsvoorwaarden

Specifieke voorwaarden bij

aanwerving of bevordering

Diplomavereisten bij aanwerving

Aanwervingsprocedure en -

programma

Auteur : Henky Martens

Datum : 21/09/2011

Goedkeuring personeelsdienst : 21/09/2011

Goedkeuring gemeentesecretaris : 21/09/2011

De kandidaten moeten

- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met

de eisen van de functie, te toetsen aan de hand van

een uittreksel uit het strafregister

- De burgerlijke en politieke rechten genieten

- Medisch geschikt zijn

- Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd

door de wetten op het gebruik der talen in

bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

- Slagen voor de selectieprocedure

- Voldoen aan de voorwaarden om in een startbaner

project te werken. Deze zijn:

o

o

geen

geen

Jonger zijn dan 26 jaar.

Niet beschikken over een diploma secundair

onderwijs (max. 5 de jaar ASO, TSO of KSO

afgewerkt of max. 6 de jaar (D)BSO afgewerkt)

1. Schriftelijk/praktisch deel (op 40 punten)

o Eén of meerdere cases met betrekking tot

zaken die rechtstreeks verband houden met het

werkgebied van de dienst en de eigen

bevoegdheden, en waarover de gegevens

tijdens het examen aan de kandidaat worden

bezorgd.

In dit onderdeel worden de competenties

vereist voor de functie op basis van de

resultaatsgebieden in de functiebeschrijving

getoetst.

o

o

Proef informatica die de kennis en

vaardigheden van noodzakelijke

informaticatoepassingen toetst. De proef

informatica kan deels of geheel verwerkt

worden in het luik cases.

Praktische proef die de kennis van de

kandidaat rond wegcode en signalisatie toetst.

2. Mondeling deel (op 60 punten)

o

o

Interview waarin er getoetst wordt naar de

competenties die vereist zijn voor de functie

en waarin er gepeild wordt naar de motivatie

en interesse voor het werkterrein

Rollenspel waarin de klantvriendelijkheid en

communicatievaardigheden getoetst worden.

Functiebeschrijving startbaner verkeersveiligheid

4


De kandidaten zijn geslaagd wanneer zij op elk

selectieonderdeel de helft van de punten behalen en in

totaal een resultaat van minstens 60%.

Alle selectieprocedures resulteren in een bindende

rangschikking in volgorde van de behaalde punten van

de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten.

Sollicitaties (motivatiebrief, CV, attest van goed gedrag

en zeden model A en een copie van het hoogste

diploma) dienen per aangetekend schrijven of door

afgifte tegen ontvangstbewijs gericht te worden aan :

het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1 te

9860 Oosterzele en dit uiterlijk op donderdag 20

oktober 2011 (datum verzending/poststempel geldt).

Ontbrekende documenten op de uiterlijke

indieningsdatum, vormen een aanleiding voor

weigering tot deelname aan het examen.

Alle proeven vinden plaats op woensdag 26 oktober

2011.

Niveau

Rang

Graad

Salarisschaal

Wervingsreserve

Proeftijd

Nvt

Nvt

Bediende voor de uitvoering van werkzaamheden die

kaderen in het project Verkeersveiligheid

Weddenschaal van het onderwijspersoneel (Vlaams

Ministerie van Onderwijs en Vorming) volgens het

barema 229

geen

3 maanden

Auteur : Henky Martens

Datum : 21/09/2011

Goedkeuring personeelsdienst : 21/09/2011

Goedkeuring gemeentesecretaris : 21/09/2011

Functiebeschrijving startbaner verkeersveiligheid

5

More magazines by this user
Similar magazines