Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Oosterzele

oosterzele.be
  • No tags were found...

Huishoudelijk reglement - Gemeente Oosterzele

Huishoudelijk reglement

van de gemeenteraad van Oosterzele

Versie 1 april 2013

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

Art. 1.

§ 1. - De oproeping gebeurt via e-mail ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering. Aan

deze e-mail worden volgende bijlagen toegevoegd:

1. De door de voorzitter van de vergadering en de gemeentesecretaris ondertekende

oproepingsbrief (agenda). Elk agendapunt wordt vergezeld door een beknopte

toelichtende nota.

2. Een voorstel van beslissing van elk agendapunt.

3. De notulen van de voorgaande zitting.

De aangelegenheden betreffende de inhoud van de agenda, de oproeping, de verplichte

bijeenroeping alsook de daaraan verbonden termijnen worden geregeld in art. 20 en 26 van het

gemeentedecreet.

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 13 maart 2013

§ 2. - De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad.

§ 3. - De voorzitter moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:

1° het college van burgemeester en schepenen;

de burgemeester voor zover het verzoek betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van

de burgemeester;

3° een derde van de zittinghebbende leden.

In hun schriftelijke aanvraag aan de voorzitter moeten aanvragers de agenda vermelden vergezeld

van een verklarende nota, en de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet

ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit

reglement kan nakomen.

De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en uur en met de voorgestelde

agenda.

Art. 2.

§ 1. - De oproeping gebeurt hetzij schriftelijk en aan huis, hetzij via e-mail 1 , ten minste acht dagen

vóór de dag van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze

1 Het gebruik maken van de elektronische weg (e-mail) door de leden van de gemeenteraad wordt aangemoedigd. De

leden die hiertoe bij de aanvang van hun mandaat uitdrukkelijk hun toestemming schriftelijk hebben gegeven, worden via

de elektronische weg (e-mail) opgeroepen tot de raadsvergadering. De toestemming wordt geacht te zijn gegeven en te

blijven gelden tot het ogenblik dat zij door het betrokken lid schriftelijk wordt herroepen. De gemeenteraadsleden die hun

1


oproepingsperiode worden afgeweken 2 . Bij een tweede of derde oproeping voor dezelfde agenda

van de gemeenteraad wordt de termijn van acht dagen teruggebracht tot twee dagen. In deze

oproepingen wordt vermeld dat het om de tweede of derde oproeping gaat. In de derde oproeping

worden de bepalingen van art. 26 van het gemeentedecreet overgenomen.

§2. – Het ontwerp van budget wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het

wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. Het ontwerp van budget,

budgetwijzigingen en rekening zijn vergezeld van een verslag dat een synthese bevat van het

ontwerp en een overzicht biedt van het algemene en financiële beleid.

§ 3 - De oproepingsbrief vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de

vergadering. Bij elk agendapunt wordt een beknopte toelichtende nota gegeven en wordt een

voorstel van beslissing toegevoegd.

Art. 3.

§ 1. - Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk tot de vijfde werkdag vóór de vergadering punten aan

de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een

toelichtende nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de

gemeenteraad. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid

geen gebruik maken.

§ 2. - De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de

voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende voorstellen en de toelichtende nota’s

onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden.

OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING

Art. 4.

§ 1. - De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.

§ 2. - De vergadering is niet openbaar:

1° Als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een

dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten

vergadering.

2° Wanneer tweederde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de

openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat

de vergadering niet openbaar is. De gemeenteraad moet deze beslissing motiveren.

Art. 5.

De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden en schepenen

de eed afleggen. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de

toestemming tot oproeping via de elektronische weg niet hebben gegeven, krijgen hun oproeping enkel schriftelijk aan

huis.

2 De termijnen, bedoeld in artikelen 21 en 23 van het gemeentedecreet, worden voor deze tweede en derde oproeping

teruggebracht tot twee dagen.

2


echtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging

of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar.

Art. 6.

De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in

tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten

vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden

onderbroken.

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK

Art. 7.

§ 1. - Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt

op het gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering. Dit gebeurt door aanplakking aan het

gemeentehuis en aan de plaatselijke openbare bibliotheek. Daarnaast wordt dit ook op de website

van de gemeente gepubliceerd.

§ 2. - Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24

uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekend gemaakt .

§ 3. - De agenda met toelichtende nota wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten

en aan de voorzitter en de secretaris van elke door de gemeenteraad erkende adviesraad.

§ 4. - Elke belangstellende inwoner kan de agenda en het verslag van de raadsvergaderingen

raadplegen op de website van de gemeente.

§ 5. – Ten behoeve van het publiek dat de raadszitting bijwoont, worden ter hoogte van de inkom

van de raadszaal kopieën van de agenda ter beschikking gelegd.

§ 6. - Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden

door ze beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren in het gemeentelijk informatieblad, op de

website van de gemeente, en via het ter inzage leggen in het gemeentehuis en de plaatselijke

openbare bibliotheek.

Art. 8.

§ 1. – Vanaf de verzending van de oproeping liggen de dossiers tijdens de kantooruren ter inzage

van de raadsleden en burgers in de raadszaal van het gemeentehuis. Ze bevatten het ontwerp van

beslissing, verklarende nota’s, feitelijke gegevens en eventueel verleende adviezen.

Er mogen geen stukken worden meegenomen uit het dossier. Desgewenst kan een afschrift worden

bekomen.

De gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaren moeten aan elk raadslid en burger

technische toelichting verstrekken over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad. Onder

technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de

feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.

3


§ 2. – De dossiers van de geheime zitting liggen niet ter inzage voor het publiek. Deze dossiers liggen

enkel ter inzage voor de raadsleden op het secretariaat.

Art. 9.

§ 1. - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur

van de gemeente betreffen. Dit inzagerecht is persoonlijk, d.w.z. dat de raadsleden zich niet mogen

laten vergezellen of bijstaan door derden, die geen deel uitmaken van de gemeenteraad, behalve

wanneer het om mindervalide raadsleden gaat.

§ 2. - De raadsleden hebben geen inzagerecht in volgende documenten:

1° documenten die nog ter studie of in bewerking zijn;

2° persoonlijke documenten van de burgemeester, de schepenen en de ambtenaren;

3° documenten die vallen onder de wet op de privacy zoals de registers en akten van de

burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, het strafregister, ...

§ 3. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de

diensten van het gemeentesecretariaat geopend zijn:

de begrotingen van vorige dienstjaren van de gemeente;

de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente;

de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente;

de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad;

de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en

schepenen, wat de delen betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn;

de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden;

de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en

retributiereglementen;

8° het register van de inkomende en uitgaande stukken.

§ 4. - Buiten de in §1 en §3 bedoelde documenten hebben de gemeenteraadsleden het recht alle

andere documenten te raadplegen na toelating van de gemeentesecretaris of zijn plaatsvervanger. Bij

betwisting en na raadpleging van de gemeentesecretaris of zijn plaatsvervanger deelt het

gemeenteraadslid aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk mee welke documenten

het wenst te raadplegen. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt of de gevraagde

stukken of akten de voorwaarden vervullen bepaald door de artikelen 30, 32 en 35 van het

gemeentedecreet. Aan de gemeenteraadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de

ontvangst van de aanvraag meegedeeld of en wanneer de gevraagde stukken kunnen ingezien

worden.

Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend

op het tijdstip waarop hem/haar is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van

inzage.

§ 5. - Het college van burgemeester en schepenen zal de dagen en uren bepalen waarop de

raadsleden de documenten bedoeld in § 4 kunnen raadplegen. Om het college in de mogelijkheid te

stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de

4


gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te

raadplegen.

§ 6. - Teneinde de inzage van de dossiers van de gemeenteraad te vergemakkelijken, kunnen de

gemeenteraadsleden op schriftelijk verzoek kopie bekomen van de door hen aan te duiden stukken

uit de dossiers die ze komen inzien. Op telefonische en op mondelinge verzoeken om een kopie wordt

niet ingegaan.

Van het kopierecht zijn uitgesloten :

- documenten die betrekking hebben op personen en waarvan de bekendmaking de privacy

van die personen zou schenden,

- documenten die informatie over bedrijfs- en fabricatiegegevens bevatten, voor zover deze

vertrouwelijk aan het bestuur zijn meegedeeld,

- documenten waarvan de bekendmaking bepaalde bij de aangelegenheid betrokken personen

of instanties van derden onevenredig zou bevoordelen of benadelen.

De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een kopie via een formulier dat hen

daartoe ter beschikking wordt gesteld.

De gemotiveerde beslissing van het college tot weigering van het verstrekken van een afschrift moet

uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden

meegedeeld.

§ 7. - De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en de diensten die de

gemeente opricht en beheert te bezoeken. Deze bepaling is niet van toepassing op het OCMW.

§ 8. - Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de

raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling en/of dienst zij willen

bezoeken en op welke dag en uur. Tijdens het bezoek van een gemeentelijke instelling en/of dienst

moeten de raadsleden passief optreden.

Art. 10.

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen

mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen

de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.

Art. 11.

De raadsleden ontvangen samen met de uitnodiging en de agenda voor een eerstvolgende

raadszitting de ontwerpnotulen van de laatste gemeenteraad. Zij hebben het recht bij aanvang van

de raadszitting, conform de agenda die zulks voorziet 3 , eventuele op- of aanmerkingen op deze

ontwerpnotulen te formuleren. Mits akkoord van de raad worden die verwerkt in de aldus

geamendeerde notulen.

QUORUM

3 In principe is het eerste te behandelen agendapunt op elke raadszitting de goedkeuring van de notulen van de vorige

vergadering.

5


Art. 12.

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De namen van

de leden die deze lijst tekenden worden in de notulen vermeld.

Art. 13.

§ 1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de

zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet

voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de

vergadering niet kan doorgaan.

§ 2. - De raad kan echter, als hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden

aanwezig is, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige

wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda

voorkomen.

WIJZE VAN VERGADEREN

Art. 14.

§1. - De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor en opent en sluit de

vergaderingen. Hij kan tevens – indien hij het nodig acht of indien hij/zij daartoe het verzoek krijgt

van een van de fracties in de gemeenteraadde vergadering schorsen.

§2. - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om

geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

Art. 15.

§ 1. - De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die

de raad aanbelangen. De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld

staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist.

§ 2. - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in

spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.

§3. - Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de

aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de

notulen vermeld.

Art. 16.

§ 1. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te

komen over het voorstel. De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en,

ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.

6


§ 2. - Indien de raad deskundigen wenst te horen of als de voorzitter van het OCMW uitgenodigd

wordt om toelichting te geven, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer deze aan het woord

komen. De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven.

Art. 17.

Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde

feiten. In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de

hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst:

Art. 18.

1° om te vragen dat men niet zal besluiten;

2° om de verdaging te vragen;

3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;

4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou

behandeld worden;

5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;

6° om naar het reglement te verwijzen.

De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de amendementen

ter stemming gelegd.

Art. 19.

§1. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het

reglement of voor een terugroeping tot de orde.

§2. - Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan

alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste

verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter

ontnomen worden.

§3. - Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven,

wordt geacht de orde te verstoren. Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te

hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de

voorzitter.

§4. - Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht

de orde te verstoren.

Art. 20.

§1. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de

handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.

7


§2. - Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid

dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de

terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.

Art. 21.

§1. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van

goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen

verwijderen.

§2. - De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen

naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot

een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe

grond oplevert.

Art. 22.

Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de

voorzitter er anders over beslist.

Art. 23.

Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het

gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij/zij, bij aanhoudend rumoer, de

vergadering zal schorsen of sluiten. Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij/zij de

vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. Van deze schorsing of

sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.

Art. 24.

Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij/zij oordeelt dat het agendapunt

voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen

opgenomen in de art. 19 en 22.

Art. 25.

§1. - Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de

vergadering zich moet uitspreken.

§2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen

genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het

voorstel verworpen.

Art. 26.

De gemeenteraad stemt over het budget in zijn geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel. Elk

lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of reeksen van artikelen

die hij/zij aanwijst, indien het om de begroting gaat of over een of meer artikelen of posten die

hij/zij aanwijst, of indien het om de jaarrekeningen gaat. In dat geval mag over het geheel eerst

8


gestemd worden na de stemming over het artikel of de artikelen, reeksen van artikelen of posten die

aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten

waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die reeds bij een

afzonderlijke stemming zijn aangenomen.

Art. 27.

§1. - Artikel 32 van het Gemeentedecreet kent de raadsleden expliciet het recht toe om aan de

burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke

vragen te stellen.

§2. - Dit vraagrecht heeft uitsluitend betrekking op aangelegenheden die het bestuur van de

gemeente betreffen, aangelegenheden van gemengd belang inbegrepen. Vragen over het

functioneren van andere besturen worden daarentegen als onontvankelijk beschouwd.

De vragen moeten betrekking hebben op actuele problemen. Vragen die tot doel hebben statistische

gegevens te verkrijgen zijn onontvankelijk.

§3. - De vragen worden minstens 5 vrije 4 dagen 5 voor de gemeenteraadszitting schriftelijk bij het

college van burgemeester en schepenen ingediend.

De vragen worden ingediend op een formulier dat aan de raadsleden ter beschikking wordt gesteld.

Dat formulier vermeldt:

1. de datum,

2. de naam van het gemeenteraadslid,

3. een bondige omschrijving van de vraag,

4. de handtekening van het gemeenteraadslid,

5. en eventueel:

a. de handtekening van de fractievoorzitter,

b. het telefoonnummer waarop het raadslid voor nadere inlichtingen beschikbaar is,

c. de toestemming van de vraagsteller of de vraag mag worden overgenomen door een

ander gemeenteraadslid van dezelfde fractie.

§5. - Na ontvangst van de vraag oordeelt de voorzitter van de gemeenteraad over de ontvankelijkheid

ervan. Wordt de vraag onontvankelijk verklaard, dan stelt de gemeentesecretaris de indiener daarvan

onmiddellijk in kennis.

§6. – De vragen worden behandeld aan het eind van de openbare zitting. De vraagsteller richt zijn

vraag tot de burgemeester en/of de betrokken schepen(en), die daarop een verhelderend antwoord

verstrekt. Aansluitend kan de vraagsteller - zo gewenst - nog één aanvullende, aan de eerste vraag

duidelijk gerelateerde vraag formuleren. Ook deze vraag wordt beantwoord. Daarop sluit de

voorzitter van de gemeenteraad de debatten rond de gestelde vraag af.

4 5 vrije dagen dient begrepen als 5 dagen tussen het indienen van vraag en het verstrekken van het antwoord. Concreet:

indien de gemeenteraad doorgaat op woensdag, dan dienen de vragen in principe bezorgd te worden de donderdag

daarvoor.

5 Dit moet het college toelaten de nodige informatie voor het beantwoorden van de vragen samen te sprokkelen. Tegelijk

zal dit tevens de gemeentelijke diensten toelaten desgevallend het nodige opzoekings- of voorbereidend werk uit te

voeren.

9


WIJZE VAN STEMMEN

Art. 28.

§1. - De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in § 4.

§2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:

de stemming bij handopsteking;

de mondelinge stemming;

de geheime stemming.

§3. - De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige

leden de mondelinge stemming vraagt.

§4. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:

Art. 29.

de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;

2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de

vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere

rechtspersonen en feitelijke verenigingen;

3° individuele personeelszaken.

De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de

stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 25 vraagt hij/zij achtereenvolgens welke

gemeenteraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden. Elk gemeenteraadslid kan

slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.

Art. 30.

De mondelinge stemming geschiedt als volgt: Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming

heeft omschreven vraagt hij/zij achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ja stemmen, neen

stemmen of zich onthouden.

Art. 31.

§1. - Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt

eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld.

§2. - De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven

van een blanco stembriefje.

§3. - Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de

twee jongste raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen

na te gaan.

Art. 32.

10


Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal

niet overeen met het aantal raadsleden, dat aan de stemming heeft deelgenomen, dan worden de

stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.

Art. 33.

§1. - Wanneer bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet

wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de

meeste stemmen hebben behaald. De voorzitter stelt daartoe een lijst op met tweemaal zoveel

namen als er benoemingen of voordrachten moeten gebeuren.

§2. - Hebben bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan

wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. De stemmen kunnen alleen worden

uitgebracht op de kandidaten die op de lijst voorkomen.

§3. - De benoeming of de voordracht gebeurt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking

van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

NOTULEN

Art. 34.

§1. - De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken

onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen

beslissing heeft genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen.

§2. - Behalve bij geheime stemming vermelden de notulen voor elk raadslid of hij/zij voor of tegen

het voorstel heeft gestemd of zich onthield.

§3. - Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen.

Art. 35.

§1. - De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid

van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet.

§2. - De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht

dagen voor de vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking van de raadsleden, die er

kennis willen van nemen.

De leden die gebruik maken van de elektronische weg (e-mail) krijgen op het ogenblik dat de

agenda hen wordt toegezonden tegelijk een ontwerp6 van de notulen van de vorige raadszitting

toegestuurd.

6 Aangezien het ontwerpnotulen betreft en deze dus nog voor wijziging vatbaar zijn, gebeurt het doorsturen ervan per

elektronische post uitdrukkelijk onder de voorwaarde dat deze alleen bestemd zijn voor eigen gebruik. De raadsleden

engageren zich derhalve deze ontwerpnotulen niet verder door te sturen.

11


§3. - Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de

redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad

worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden

gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de

gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.

§4. - Wanneer de raad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de

vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend.

§5. – De definitieve notulen worden binnen 10 dagen na goedkeuring door de gemeenteraad

doorgemaild aan de leden die gebruik maken van e-mail.

ONDERSTEUNING VAN DE RAADSLEDEN EN DE FRACTIES

Art. 36.

§1. - Ter ondersteuning van de raadsleden kunnen deze, bij bezoek aan het gemeentehuis, ten

behoeve van de uitoefening van hun mandaat van gemeenteraadslid, gebruik maken van de

raadszaal van het gemeentehuis.

§2. – De fracties kunnen tevens gebruik maken van de raadszaal van het gemeentehuis en van de

vergaderzaal van de bibliotheek voor de fractievergaderingen. Zij dienen daartoe een aanvraag in bij

de gemeentesecretaris die oordeelt over de beschikbaarheid van deze vergaderzalen.

Art. 37.

Voor het verkrijgen van afschriften van een beslissing van de burgemeester, de raad, het college of

de gemeentesecretaris, wordt geen vergoeding gevraagd.

Art. 38.

De gemeenteraadsleden hebben – zo gewenst – tijdens de openingsuren van de plaatselijke

openbare bibliotheek in Scheldewindeke (gratis) toegang tot het gebruik van de internetterminal

aldaar.

Art. 39.

De gemeenteraadsleden hebben recht op terugbetaling van de kosten voor gezinsoppas, nodig voor

deelname aan gemeenteraads- of gemeenteraadscommissievergaderingen. De raadsleden kunnen

op deze terugbetaling slechts aanspraak maken mits:

o Aanwezigheid op de vergadering wordt aangetoond door handtekening in het

aanwezigheidsregister;

o Voorlegging van een bewijs van gemaakte kosten.

De terugbetaling wordt beperkt tot 10 euro/dag, ongeacht het aantal vergaderingen.

Art. 40.

12


§1. - De gemeenteraadsleden hebben recht op terugbetaling van de kosten gemaakt voor opleiding,

cursussen, seminaries en informatiebrochures, voor zover die verband houden met de uitoefening

van hun functie van raadslid. Over dit laatste oordeelt het college van burgemeester en schepenen

op objectieve gronden. De gemaakte kosten dienen aan de hand van bewijsstukken te worden

verantwoord.

§2. – Er wordt geen terugbetaling uitgevoerd voor kosten die reeds door andere instanties

(privébedrijf, overheidsdienst, …) aan het raadslid worden terug betaald.

§3. – De terugbetaling wordt beperkt tot 100 euro per kalenderjaar per gemeenteraadslid.

Art. 41.

Het gemeentebestuur sluit voor de gemeenteraadsleden een gemeenschappelijke

ongevallenverzekering en een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid af.

RAADSCOMMISSIES 7

Art. 42.

§1. - De gemeenteraad richt commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De

commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen,

het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt

gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt

geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. De deskundigen

en/of belanghebbenden die worden gehoord tijdens een gemeenteraadscommissie hebben recht op

een forfaitaire, geïndexeerde vergoeding ten bedrage van 75 euro ter compensatie van kosten

(verplaatsing, opleiding, naslagwerken, computerbenodigdheden, lidmaatschap verenigingen,

papier,…) gemaakt voor de uitoefening van hun werkzaamheden ten behoeve van deze

gemeenteraadscommissie. Hun aanwezigheid moet evenwel blijken uit het aanwezigheidsregister.

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 13 maart 2013

§2. - De oprichting (benaming en samenstelling) van deze commissies wordt bij afzonderlijke

gemeenteraadsbeslissing vastgesteld.

§3. – Bij elke zitting van een gemeenteraadscommissie wordt de aanwezigheid van de

desbetreffende vakschepen verwacht. Hij of zij zetelt echter slechts met raadgevende stem in deze

commissie.

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 13 maart 2013

Art. 43.

De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de

fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden

ingediend door de fracties.

7 De bepalingen van art. 42 t.e.m. art. 47 van dit reglement gelden niet voor de GECORO die m.b.t. zijn samenstelling aan

een specifieke decretale regelgeving is onderworpen.

13


De berekeningswijze van de evenredige samenstelling gaat als volgt:

1. Elke fractie draagt 1 lid van een gemeenteraadscommissie voor. Dit voordrachtrecht

waarborgt elke fractie op voorhand een minimale vertegenwoordiging van 1

gemeenteraadslid in de desbetreffende commissie.

2. Vervolgens worden de overige zetels op volgende wijze berekend:

a. Het aantal zetels in de gemeenteraad van iedere fractie wordt achtereenvolgens

gedeeld door 1; 2; 3; 4; …enzovoort.

b. De quotiënten worden gerangschikt in de volgorde van belangrijkheid tot er

voor alle fracties zoveel quotiënten worden bereikt als er leden van de

betreffende gemeenteraadscommissie te kiezen zijn.

c. De verdeling over de fracties gebeurt door aan iedere lijst zoveel zetels toe te

kennen als haar aantal gemeenteraadszetels quotiënten heeft opgeleverd, gelijk

aan of hoger dan het laatst gerangschikte quotiënt. Als een zetel met evenveel

recht aan verscheidende fracties toekomt, wordt hij toegekend aan de fractie

met het hoogste stemcijfer en, bij gelijkheid van de stemcijfers, aan de kandidaat

die de jongste in jaren is.

3. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat

toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester

en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de

andere fracties.

De aangelegenheden betreffende de taak, openbaarheid, stemmingen, voordrachten van

gemeenteraadsleden worden geregeld in art. 39 van het gemeentedecreet.

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 13 maart 2013

Art. 44.

§1. - Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van

burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie, ze kunnen evenwel wel

lid zijn.

§2. - De voorzitter wordt aangewezen door de gemeenteraad. Hij/zij wordt gekozen onder de leden

van de fractie(s) die de meerderheid vormen in de gemeenteraad.

Art. 45.

§1. - De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de

commissie kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt de

agenda en wordt naar alle leden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan de

andere leden van de gemeenteraad en aan het publiek.

§2. - De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

§3. - Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een ambtenaar

van de gemeente die op voorstel van de gemeentesecretaris wordt aangewezen door het college van

burgemeester en schepenen.

Art. 46.

14


§1. - De commissies worden door de voorzitter van de desbetreffende gemeenteraadscommissie

bijeengeroepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda op

verzoek van:Het college van burgemeester en schepenen

De burgemeester voor zover het verzoek betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de

burgemeester.

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 13 maart 2013

§2. - De bijeenroeping van een gemeenteraadscommissie gebeurt per e-mail uiterlijk vijf dagen voor

de vergadering en vermeldt de agendapunten. Een afschrift van de uitnodiging wordt ter informatie

gestuurd naar de overige leden van de gemeenteraad.

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 13 maart 2013

§3. - De data van de vergaderingen van de commissies en de agenda worden, op dezelfde wijze als

voor de gemeenteraadszittingen, bekend gemaakt door aanplakking en via de gemeentelijke

website.

Art. 47.

§1. - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen tekenen de leden de aanwezigheidslijst die aan de

gemeentesecretaris wordt bezorgd.

§2. - De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden

als voor de gemeenteraad, zie art. 4 t.e.m. 6, zijn de vergaderingen van de commissies niet openbaar.

§3. - Het is voor een commissieraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming

over aangelegenheden waarbij zij belang hebben en waarvan zij niet met voldoende zekerheid

kunnen geacht worden afstand te kunnen nemen, zoals bepaald in artikel 27 van het

gemeentedecreet.

§4. - De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het openbaar.

Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad, zie art. 27 §4, is de stemming geheim.

15


PRESENTIEGELD

Art. 48.

Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld

verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:

Art. 49.

de gemeenteraad;

de gemeenteraadscommissies;

de vergaderingen van het overlegcomité;

de vergadering waarvoor men in principe recht heeft op presentiegeld maar waarvoor het

aanwezigheidsquorum niet werd bereikt;

de vergaderingen die slechts gedeeltelijk – met een minimum duurtijd van ¾ van de

vergadering – werden bijgewoond;

§1. - Het presentiegeld voor de gemeenteraadsvergaderingen wordt vastgesteld op 150 euro.

§2. - De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van

de gemeenteraad die hij/zij voorzit.

§3. - Het presentiegeld voor de raadscommissies wordt met ingang van 1 januari 2007 vastgesteld

op 75 euro. De voorzitter van een commissie ontvangt dubbel presentiegeld (van een gewoon

commissielid) voor de vergaderingen van de commissies die hij/zij voorzit. Het presentiegeld wordt

gekoppeld aan de spilindex.

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 13 maart 2013

VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE GEMEENTERAAD

Art. 50.

§1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften door een of meer personen ondertekend,

schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen.

§2. - De verzoekschriften worden aan de gemeenteraad gericht. Een verzoek is een vraag om iets te

doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

§3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad behoort, zijn onontvankelijk.

§4. - Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;

2° het een loutere mening betreft en geen concreet verzoek;

3° als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;

4° het taalgebruik beledigend is.

§5. - De voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw

geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel geagendeerd kan worden op de gemeenteraad.

16


Art. 51.

§1. - De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de

eerstvolgende gemeenteraad mits het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de vergadering door

het college van burgemeester en schepenen werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later

ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

§2. - De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van

burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om

over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

§3. - De verzoeker, of indien het verzoekschrift door meerdere personen werd ondertekend de

eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad of een

gemeenteraadscommissie. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een

verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

§4. - De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een

gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen

werd ondertekend, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

17


Bijlage

Gemeentedecreet – Art. 27

§1. – Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming:

1. over aangelegenheden waarin hij/zij een rechtstreeks belang heeft,

o hetzij persoonlijk

o hetzij als vertegenwoordiger

o of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een

persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloeden

aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten,

benoemingen, afzettingen en schorsingen.

Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die wettelijk samenwonen, met

echtgenoten gelijkgesteld.

2. over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie

o waarvan hij/zij rekenschap verschuldigd is

o of waarvan hij/zij tot het uitvoerend orgaan behoort.

Deze bepaling is niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in bovenvermelde

omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij/zij als vertegenwoordiger van

de gemeente is aangewezen in andere rechtspersonen.

§2. – Het is voor een gemeenteraadslid verboden:

1. rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen

ten behoeve van de gemeente.

Dit verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie,

groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken;

2. rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werken in geschillen:

o

o

ten behoeve van de tegenpartij van de gemeente

of ten behoeve van een personeelslid van de gemeente aangaande beslissingen in

verband met de tewerkstelling binnen de gemeente.

Dit verbod geldt ook ten aanzien van personen die in het kader van een associatie,

groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken;

3. rechtstreeks of onrechtstreeks:

o

o

een overeenkomst sluiten

of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, levering of diensten,

verkoop of aankoop voor de gemeente of de gemeentelijk extern verzelfstandigde

agentschappen;

18


4. op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in een

onderhandelings- of overlegcomité van de gemeente.

§ 3. – Dit artikel is eveneens van toepassing op de vertrouwenspersoon bedoeld in artikel 18 van het

gemeentedecreet.

19

More magazines by this user
Similar magazines