FUNCTIEBESCHRIJVING

oosterzele.be

functieomschrijving - Gemeente Oosterzele

FUNCTIEBESCHRIJVING

130-02-20100611

Functietitel Technisch beambte (m/v) - Departement Infrastructuur –

sectie werken in eigen beheer en groenonderhoud

Doel van de functie

Functiefamilie

Plaats in de organisatie

Uitvoeren van een aantal technische en/of logistieke taken

ter ondersteuning van de dienstverlening

Technisch ondersteunen

Ten behoeve van de dienst : Departement Infrastructuur–

sectie werken in eigen beheer en groenonderhoud

Rapporteert aan : ploegbaas “werken in eigen beheer” of

ploegbaas “groenonderhoud”

Jobinhoud/

taakomschrijving

Verantwoordelijkheidsgebied 1 :

Kennis nemen van de werkplanning en uit te

voeren werkzaamheden

- Dagelijkse briefing met de ploegbaas over

de uit te voeren taken

- Dagelijks kennis nemen en overleg

plegen met de ploegbaas over de

uitvoeringsmethode van bepaalde taken

- Zich voorzien van alle te gebruiken

werkmaterialen alvorens zich naar de

uitvoeringsplaats te begeven

Verantwoordelijkheidsgebied 2 :

Uitvoeren van eenvoudige technische

werkzaamheden ( manueel/machinaal)

Mogelijke taken (niet limitatief) :

- Assisteren bij het aanleggen van

verhardingen langs de openbare wegen

- Uitvoeren van kleine herstellingswerken

aan de gemeentelijke gebouwen en

wegen

- Assisteren bij grotere onderhouds- en

herstellingswerken aan gemeentelijke

gebouwen, wegen, infrastructuur, …

- Aanleg en onderhoud van het openbaar

domein

score…../20

score…../20

Auteur :

Tom Hofman en Klaas Van Cauwenberge

Datum opmaak : 07/06/2010

Goedkeuring dienst P&O : 07/06/2010

Goedkeuring gemeentesecretaris : 08/06/2010 Pagina 1


- Onderhoud van het openbaar groen

(maaien, snoeien, kleine

aanlegwerken,…)

- Assisteren bij het uitvoeren van

begravingen (grafputten delven, kelders

plaatsen en openen, aanleg

urnevelden,…)

- Aanleg en onderhoud van de

gemeentelijke begraafplaatsen

- Uitvoeren van alternatieve

onkruidbestrijding

- Ophalen van zwerfvuil

- Logistieke ondersteuning verlenen bij

feestelijkheden, manifestaties en

tentoonstellingen

- Meehelpen bij het vervoer van

materialen van de uitleendienst

Verantwoordelijkheidsgebied 3 :

ondersteunen van anderen bij de uitvoering

van hun werkzaamheden

- Inspringen bij andere logistieke

activiteiten en ondersteunen van

collega’s op vraag van de werkleider.

- Asssisteren van andere secties binnen

het gemeentebestuur (werken in eigen

beheer,

groenonderhoud,

cultuurdienst,…)

Verantwoordelijkheidsgebied 4 :

uitvoeren van specifieke taken of

gelegenheidsopdrachten

- Bereid zijn om te werken in het weekend

(o.a. voor begravingen, feestelijkheden,…)

- Bereid zijn om deel te nemen aan de

wachtdienst voor onder andere

strooidiensten

- Bereid zijn om in ongunstige

weersomstandigheden te werken

- Plaatsen van de nodige werf- en

verkeerssignalisatie bij onvoorziene

omstandigheden en gebeurtenissen, ook

als deze buiten de normale werktijden

plaatsvinden.

- Inspringen bij noodsituaties

(winteronderhoud, wateroverlast,

rampen,…) buiten de normale werktijden

score…../15

score .../15

Auteur :

Tom Hofman en Klaas Van Cauwenberge

Datum opmaak : 07/06/2010

Goedkeuring dienst P&O : 07/06/2010

Goedkeuring gemeentesecretaris : 08/06/2010 Pagina 2


Functieprofiel/

competenties

Verantwoordelijkheidsgebied 5 :

onderhouden, schoonmaken van het

werkmateriaal en/of de infrastructuur

- Onderhouden en herstellen van de

gebruikte machines, toestellen en

materialen

- Instaan voor de permanente netheid van

de gemeentelijke gebouwen en de eigen

werkplaats

- Dagelijks onderhoud en schoonmaak van

het gebruikte voertuig

Verantwoordelijkheidsgebied 6 :

signaleren van problemen

- Opvangen en / of doorgeven van vragen,

bedenkingen en klachten van burgers

aan de ploegbaas of een hierarchisch

overste.

- Doorgeven van nuttige informatie en

adviezen met betrekking tot het juiste

gebruik van machines, toestellen en

materialen

- Signaleren van defecten aan

werkmaterialen en werkomgeving aan de

hiërarchisch overste.

Functiegerichte competenties

1. Praktisch inzicht

inzicht hebben in de praktische aspecten van

het werk en voldoende weten tot waar je

eigen kunnen reikt. Dat inzicht hanteren om

de opgelegde werkzaamheden efficiënt te

laten verlopen en zelfs nog te verbeteren

2. Vakkennis

duidelijk beschikken over vakspecifieke

informatie. Die info is inhoudelijk en

technisch hoogstaand, en ze wordt voortdurend

bijgestuurd. Daarnaast beschikken

over kennis van en inzicht in het werk en de

organisatie

3. Probleemaanpak

als zich een probleem stelt, dat dadelijk

aanpakken. Bij het zoeken naar een oplossing

oog voor alternatieven hebben en logisch

kunnen afwegen welke daarvan de beste is,

steeds met de uitvoerbaarheid ervan als

uitgangspunt

score.../15

score…../15

score…../20

score…../20

score .../20

Auteur :

Tom Hofman en Klaas Van Cauwenberge

Datum opmaak : 07/06/2010

Goedkeuring dienst P&O : 07/06/2010

Goedkeuring gemeentesecretaris : 08/06/2010 Pagina 3


4. Doorzettingsvermogen

alle mogelijke positieve dingen doen om zijn

doel te bereiken, en niet te vlug opgeven als

het moeilijk wordt. Een bepaald standpunt

blijven verdedigen als men naar eer en

geweten meent dat het correct is. Zich steeds

aan zijn principes houden

Technische competenties

1. Handenarbeid

2. Grondige kennis van alle moderne

werktechnieken en werkmaterialen in het

beschreven vakgebied.

3. Elementaire kennis voor het verrichten van

allerlei polyvalente klussen

4. In het bezit zijn van een rijbewijs klasse B

score .../20

score…../20

Algemene

toelatingsvoorwaarden

Selectieprocedure, -

programma en -instantie

De kandidaten moeten

- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de

eisen van de functie, te toetsen aan de hand van een

uittreksel uit het strafregister

- De burgerlijke en politieke rechten genieten

- Medisch geschikt zijn

- Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de

wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken,

gecoördineerd op 18 juli 1966.

- Slagen voor de selectieprocedure

De selectieprocedure voor vervangers is van toepassing.

De selectie zal plaatsvinden op maandag 25 november 2013.

De selectie gebeurt door een selectiecommissie die

samengesteld is uit ten minste 2 personen. De

selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de

geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat.

De selectieprocedure resulteert in een bindende rangschikking

in volgorde van de behaalde punten van de geschikt bevonden

kandidaten.

Niveau

Rang

Graad

Salarisschaal

Wervingseserve

Proeftijd

Hoedanigheid

E

Ev

Technisch beambte

E1-E3

geen

14 kalenderdagen

Contractueel, vervangingstewerkstelling

Auteur :

Tom Hofman en Klaas Van Cauwenberge

Datum opmaak : 07/06/2010

Goedkeuring dienst P&O : 07/06/2010

Goedkeuring gemeentesecretaris : 08/06/2010 Pagina 4

More magazines by this user
Similar magazines