Functiebeschrijving

oosterzele.be
  • No tags were found...

Functiebeschrijving - Gemeente Oosterzele

Functiebeschrijving

130-02-20100722

Functietitel

Doel van de functie

Functiefamilie

Plaats in de organisatie

Ploegbaas departement Infrastructuur

Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een

bepaalde werking/dienst.

Meewerkend coördineren/leidinggeven

Ten behoeve van de dienst : Departement Infrastructuur

Rapporteert aan : Technisch deskundige / planner

Jobinhoud/taakomschrijving Verantwoordelijkheidsgebied 1 :

Voorbereiden en organiseren van

werkzaamheden van een eenheid/dienst

Score 1 :

/20

• Coördineren van de dagelijkse

activiteiten van de dienst

“werken in eigen beheer of

groendienst” en waken over de

uitvoering van de opdrachten

• In overleg met de technisch

deskundige / planner, de

dagelijkse , wekelijkse en lange

planning van de werkzaamheden

• Zowel zelf meewerken bij de

werkzaamheden als toezicht

houden en controle uitvoeren

• Instaan voor de administratieve

voorbereiding en opvolging

• Bepalen van de noden aan klein

werkmateriaal en instaan voor de

aankoop

Verantwoordelijkheidsgebied 2 :

Opvolgen en bijsturen van

werkzaamheden uitgevoerd door de

eigen medewerkers (of door derden )

• Dagelijks toezicht van de

technisch assistenten en

beambten op de werkvloer en op

het werkterrein

• Organiseren en leiden van een

werkoverleg met de dienst

“werken in eigen beheer of

groendienst”

• Controleren van de uitgevoerde

Score 2 :

/20


prestaties van de arbeiders

binnen de diest en zonodig feedback

geven aan de uitvoerders of

deze bijsturen

• Administratief opvolgen van de

werkzaamheden in eigen beheer

Auteur : Tom Hofman & Klaas Van Cauwenberge

Datum : 31/01/2011

Goedkeuring personeelsdienst : 31/01/2011

Goedkeuring gemeentesecretaris : 31/01/2011

Verantwoordelijkheidsgebied 3 :

Uitvoeren van technische taken op een

specifiek domein

• Voorbereiden en opmaken van

werkfiches voor de uitvoerende

arbeiders

• Opmaken van

uitvoeringsschetsen

• Toelichten van technische

specificaties voor de

uitvoeringsmethode

• Uitvoeren en onderwijzen van

allerlei technische vaardigheden

bij het uitvoeren van de

opdrachten

Verantwoordelijkheidsgebied 4 :

Begeleiden en motiveren van

medewerkers

• Organiseren van een regelmatig

werkoverleg met de

medewerkers

• Op regelmatige tijdstippen

functioneringsgesprekken voeren

met de medewerkers waarin

taakplanning, opvolging en

jobcoaching centraal staan

• Dagelijks verdelen van de

werkopdrachten aan de

medewerkers

• Ondersteunen en bijdragen aan

een goede werksfeer binnen de

medewerkersgroep

• Definiëren van de

vormingsnoden van de

medewerkers

Score 3 :

/10

Score 4 :

/20

Functiebeschrijving ploegbaas departement Infrastructuur

2


Auteur : Tom Hofman & Klaas Van Cauwenberge

Datum : 31/01/2011

Goedkeuring personeelsdienst : 31/01/2011

Goedkeuring gemeentesecretaris : 31/01/2011

Verantwoordelijkheidsgebied 5 :

Beheren van het materiaal/middelen van

een eenheid

• Beheer van het wagenpark, de

machines en het werkmateriaal

• Begeleiden van het

onderhoudsproces van alle

werkmateriaal- en machines

• Instaan voor het dagelijks

stockbeheer van de kleine

materialen en de aankoop van

kleine werkmaterialen

Verantwoordelijkheidsgebied 6 :

Rapporteren en overleggen met

betrekking tot de functie

• Dagelijkse en wekelijkse

rapportering aan de technisch

deskundige/planner en of het

departementshoofd

• Bijwonen van

overlegvergaderingen met de

technisch deskundige planner en

of medewerkers van het

departement infrastructuur

• Deelnemen aan

overlegvergaderingen

opgedragen door hiërarchisch

oversten

• Deelnemen aan

werkvergaderingen met externe

partijen

(aannemers,

studieburelen,

vertegenwoordigers,…)

Verantwoordelijkheidsgebied 7 :

Opvolgen en naar de dienst vertalen van

technische evoluties in het vakgebied

• De nodige vakkennis opdoen,

studiedagen bijwonen en de

opgedane kennis integreren in de

werking van de dienst

• Vertalen van nieuwe richtlijnen

naar de medewerkers

• Instrueren van de medewerkers

en organiseren van sessies voor

het op peil krijgen en houden van

het benodigde kennisniveau

Score 5 :

/10

Score 6 :

/10

Score 7 :

/10

Functiebeschrijving ploegbaas departement Infrastructuur

3


Functieprofiel/competenties

Functiegerichte competenties

Auteur : Tom Hofman & Klaas Van Cauwenberge

Datum : 31/01/2011

Goedkeuring personeelsdienst : 31/01/2011

Goedkeuring gemeentesecretaris : 31/01/2011

1. Leidinggeven

richting en sturing geven aan de

personeelsleden bij de uitoefening

van hun functie en bij hun verdere

ontwikkeling. Een goed zicht hebben

op hun capaciteiten, taken,

activiteiten en resultaten. Gepast

reageren als ze de verwachtingen

niet inlossen bij de gegeven

opdrachten, de deontologie of de

beoogde resultaten en doelen.

2. Klantgerichtheid

op elk moment proberen de

behoeften, gevoeligheden en wensen

van de interne en externe klant in te

schatten en het denken en handelen

daarop afstemmen.

3. Plannen

efficiënt acties uitdokteren en hun

volgorde van uitvoering bepalen om

een bepaald doel binnen een

bepaalde tijdsduur tot een goed

einde te brengen. Met de

beschikbare menskracht en

middelen de voorbereiding,

coördinatie en uitvoering van taken

verzorgen.

4. Motivatiekracht

in diverse omstandigheden jezelf en

je collega's kunnen motiveren om

samen de arbeidsomstandigheden

en de resultaten te optimaliseren.

Zijn geestdrift op een positieve

manier overbrengen, zodat men de

omgeving kan warmmaken voor een

vruchtbare aanpak en gedreven

inzet.

Score 1 :

/15

Score 2 :

/10

Score 3 :

/10

Score 4 :

/10

Functiebeschrijving ploegbaas departement Infrastructuur

4


Auteur : Tom Hofman & Klaas Van Cauwenberge

Datum : 31/01/2011

Goedkeuring personeelsdienst : 31/01/2011

Goedkeuring gemeentesecretaris : 31/01/2011

5. Probleemanalyse

als men met een probleem te maken

krijgt, dat secuur trachten te

ontleden. Er de relevante gegevens

uithalen, belangrijke informatie

verzamelen en zoeken naar de

mogelijke oorzaken om dat

probleem op te lossen en in de

toekomst te vermijden.

6. Samenwerken

in staat zijn om als volwaardig lid

van een team te functioneren en

effectieve bijdragen te leveren aan

een gezamenlijk resultaat. Zonodig

rekening houden met de behoeften

en wensen van de collega's en het

eigenbelang of de eigen ambitie

volledig ondergeschikt kunnen

maken aan het belang van de groep.

7. Kwaliteitsgerichtheid

werken volgens de pdca-cyclus

(plan, do, check en act) om de

kwaliteit op alle niveaus en gebieden

in de organisatie te verzekeren.

8. Leervermogen

aandacht hebben voor nieuwe

informatie. Die snel in zich opnemen

en toepassen. Voldoende begaan zijn

met de persoonlijke ontwikkeling en

vorming.

Technische competenties

• Voldoende kennis van de wetgeving

m.b.t. de functie

• Elementaire kennis van de

gemeentewet en de werking van het

gemeentebestuur

• Voldoende kennis van de

procedures, de werkmiddelen en de

werking van de eigen opdracht.

• Voldoende kennis van de MSofficepakketten.

• Voldoende kennis van

managementtechnieken

• Elementaire kennis met betrekking

tot de technische

uitvoeringsmethodes en de

materialen binnen het vakgebied

Score 5 :

/10

Score 6 :

/15

Score 7 :

/10

Score 8 :

/10

Score 9 :

/10

Functiebeschrijving ploegbaas departement Infrastructuur

5


Algemene

toelatingsvoorwaarden

aanwerving

bij

De kandidaten moeten

- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de

eisen van de functie, te toetsen aan de hand van een

uittreksel uit het strafregister

- De burgerlijke en politieke rechten genieten

- Medisch geschikt zijn

- Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd

door de wetten op het gebruik der talen in

bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

- Slagen voor de selectieprocedure

- Voldoen aan de diplomavereiste

Specifieke voorwaarden bij

aanwerving

Diplomavereisten

bij

aanwerving

Toegankelijk

voor

laatstejaarsstudenten of –

scholieren ?

Selectieprocedure, -programma

en -instantie

Niet van toepassing

Een diploma van het secundair onderwijs of daarmee

gelijkgesteld onderwijs

Neen

De functie is vacant bij wijze van aanwerving.

Het selectieprogramma ziet er alsvolgt uit:

Om geslaagd te zijn op een onderdeel dient men minstens

50% te behalen op dat deel.

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn op het praktische deel,

gaan door naar het schriftelijk deel. Enkel kandidaten die

ook slagen voor het schriftelijk deel gaan door naar het

mondeling deel.

Om geslaagd te zijn voor de totale selectieprocedure dienen

kandidaten minstens 60% van de punten te behalen.

Auteur : Tom Hofman & Klaas Van Cauwenberge

Datum : 31/01/2011

Goedkeuring personeelsdienst : 31/01/2011

Goedkeuring gemeentesecretaris : 31/01/2011

• Praktisch deel (30ptn)

o Praktische proef waarbij de kandidaat

geconfronteerd wordt met een staal van

uitvoerend werk die in de beoogde functie

aan bod komt en die in ruime zin

omschreven is in de resultaatsgebieden van

de functiebeschrijving en in het

competentieprofiel.

• Schriftelijk deel (20ptn)

o Schriftelijke proef: de kandidaat wordt

geconfronteerd met één of meerdere

opdrachten of met een probleemsituatie

die zich tijdens de latere uitoefening van de

functie kan voordoen en waarbij de vereiste

competenties getoetst worden.

Functiebeschrijving ploegbaas departement Infrastructuur

6


• Mondeling deel (50ptn)

o Rollenspel waarin de leidinggevende

vaardigheden getoetst worden.

o Interview waarin er getoetst wordt naar de

competenties die vereist zijn voor de

functie en waarin er gepeild wordt naar de

motivatie en interesse voor het

werkterrein.

Alle selectieprocedures resulteren in een bindende

rangschikking in volgorde van de behaalde punten van de

geslaagde of geschikt bevonden kandidaten.

Niveau

Rang

Graad

Salarisschaal

Wervingsreserve

Proeftijd

Auteur : Tom Hofman & Klaas Van Cauwenberge

Datum : 31/01/2011

Goedkeuring personeelsdienst : 31/01/2011

Goedkeuring gemeentesecretaris : 31/01/2011

Sollicitaties (motivatiebrief, CV, attest van goed gedrag en

zeden model A en een copie van het hoogste diploma)

dienen per aangetekend schrijven of door afgifte tegen

ontvangstbewijs gericht te worden aan : het College van

Burgemeester en Schepenen, Dorp 1 te 9860 Oosterzele en

dit uiterlijk op dinsdag 2 augustus 2011 (datum

verzending geldt).

De selectieproeven zullen plaatsvinden in de loop van

september en zullen later via de gemeentelijke website

bekendgemaakt worden.

C

Cv

Ploegbaas

C1-C3

3 jaar

6 maanden

Functiebeschrijving ploegbaas departement Infrastructuur

7

More magazines by this user
Similar magazines