Sikkerhedsdatablad

dr.schutz.dk

sd_Ultra_High_Shine_Hard_Sealer_ 12550_DK - CC Dr. Schutz

DR

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Side 1/6

Trykdato: 21.04.2011 Versionsnummer 3

Revision: 01.12.2008

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

· Produktidentifikator

· Identifikation af stof eller kemisk produkt: Ultra High Shine Hard Sealer

· Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

· Stoffets/præparatets anvendelse: Slidstærk sealer

· Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

· Producent/leverandør

CC-Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17, 53175 Bonn

Tel.: +49(0)228-95352-0, Fax.: +49(0)228-95352-28

· For yderligere information:

Dr. Schutz, Danmark

v/Polar Overfladeteknik

Kirstinehøj 30

DK 2770 Kastrup

Tlf. +45 7021 4747

e-mail: polar@polaroverfladeteknik.dk

· Nødtelefon:

Ved ulykke: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller denne leverandørbrugsanvisning

(MSDS)

"Giftlinien", telefon 8212 1212, kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning.

2 Fareidentifikation

· Klassificering af stoffet eller blandingen

· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHS07

Acute tox. 4 H312 Farlig ved hudkontakt.

· Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindelige

klassificeringsdirektiv for præparater” i sidste gældende udgave.

· Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:

Særlig fare for udskridning ved udbredelse på gulvet.

· Mærkningselementer

· Mærkning efter EØF-direktiver:

· Bogstavkode og farebetegnelse for produktet:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EF-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

· S-sætninger:

1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

· Andre farer

· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

· PBT: Ikke relevant.

· vPvB: Ikke relevant.

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

· Kemisk betegnelse: Blandinger

· Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

· Farlige indholdsstoffer:

CAS: 34590-94-8

EINECS: 252-104-2

(2-methoxymethylethoxy)propanol 1-5%

(Fortsættes på side 2)

DK


DR

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Side 2/6

Trykdato: 21.04.2011 Versionsnummer 3

Revision: 01.12.2008

Identifikation af stof eller kemisk produkt: Ultra High Shine Hard Sealer

CAS: 107-21-1

EINECS: 203-473-3

1,2-ethandiol Xn R22

Acute tox. 4, H302

· Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

(Fortsat fra side 1)

1-5%

4 Førstehjælpsforanstaltninger

· Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

· Generelle anvisninger: Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.

· Efter indånding: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

· Efter hudkontakt:

Skylles af med varmt vand.

Efter hver rengøring skal der bruges plejecremer, har man meget tør hud skal der bruges fedtsalve.

· Efter øjenkontakt:

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er

vedvarende.

· Efter indtagelse:

Skyl munden og drik rigeligt vand.

Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

5 Brandbekæmpelse

· Slukningsmidler

· Egnede slukningsmidler:

CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller

alkoholbestandigt skum.

Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

· Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde: Vand i fuld stråle.

· Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Fare for dannelse af toksiske pyrolyseprodukter.

· Anvisninger for brandmandskab

· Særlige værnemidler:

Indånd ikke ekplosions- og brandgasser.

Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.

· Yderligere oplysninger:

Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes

retningslinjer.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

· Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med øjnene.

Undgå længere og intensiv hudkontakt.

Særlig skridfare pga. udløbet/spildt produkt.

· Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Arealmæssig udbredelse skal forhindres (fx med inddæmning eller oliespærringer).

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

· Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel,

savsmuld).

Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.

· Henvisning til andre punkter

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

(Fortsættes på side 3)

DK


DR

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Side 3/6

Trykdato: 21.04.2011 Versionsnummer 3

Revision: 01.12.2008

Identifikation af stof eller kemisk produkt: Ultra High Shine Hard Sealer

Informationer om borskaffelse se kapitel 13.

(Fortsat fra side 2)

7 Håndtering og opbevaring

· Håndtering:

· Forholdsregler for sikker håndtering

Vær opmærksom på bemærkningerne på etiketten og i den tekniske produktinformation.

Undgå kontakt med øjnene.

Undgå længere og intensiv hudkontakt.

· Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler nødvendige.

· Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

· Opbevaring:

· Krav til opbevaringsrum og beholdere: Må kun opbevares i uåbnet original beholder.

· Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Opbevares adskilt fra fødevarer.

· Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:

Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.

Skal beskyttes mod frost.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Opbevares aflåst og utilgængeligt for børn.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· Kontrolparametre

· Grænseværdier for eksponering:

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

GV 300 mg/m³, 50 ppm

EH

107-21-1 1,2-ethandiol

GV 26 10* mg/m³, 10 ppm

EH; *forstøvet

· Eksponeringskontrol

· Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering:

· Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.

Sørg for grundig rensning af huden efter arbejdet og før pauser.

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

· Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

· Håndbeskyttelse:

Træf organisatoriske forholdsregler for at undgå direkte kontakt med kemikaliet/produktet/præparatet.

For at undgå hudproblemer skal man kun bære handsker i det omfang det måtte være nødvendigt.

· Handskemateriale:

Nitrilgummi

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er

forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan

handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

· Handskematerialets gennemtrængningstid:

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde

denne.

· Øjenbeskyttelse:

Ved risiko for stænk i øjnene (f.eks. ved omfyldning af større mængder) bruges der øjenbeskyttelse efter

EN 166 (f.eks. stelbrille med sideværn).

· Kropsbeskyttelse: Ikke påkrævet.

(Fortsættes på side 4)

DK


DR

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Side 4/6

Trykdato: 21.04.2011 Versionsnummer 3

Revision: 01.12.2008

Identifikation af stof eller kemisk produkt: Ultra High Shine Hard Sealer

· Begrænsning og overvågning af eksponeringen i miljøet

Brugsvejledning, doseringsanbefaling og bortskaffelsesanvisningerne skal iagttages.

(Fortsat fra side 3)

9 Fysisk-kemiske egenskaber

· Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

· Generelle oplysninger

· Udseende:

Form:

Flydende

Farve:

Hvidlig

· Lugt: Frugtagtig

· pH-værdi ved 20°C: 8,5

· Tilstandsændring

Smeltepunkt/smelteområde

Kogepunkt/kogeområde

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

· Flammepunkt: > 61°C (Seta Flash Closed Cup)

· Antændelighed (fast, i luftform): Ikke bestemt.

· Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt.

· Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt.

· Densitet ved 20°C: 1,035 g/cm³

· Opløselighed i/blandbarhed med

vand:

· Viskositet:

kinematisk ved 20°C:

Fuldt blandbar.

25-30 s (ISO 2431, 3 mm)

10 Stabilitet og reaktivitet

· Reaktivitet

· Kemisk stabilitet

· Forhold, der skal undgås:

Skal beskyttes mod frost.

Ingen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering.

· Materialer, der skal undgås: Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

· Farlige nedbrydningsprodukter: Fare for dannelse af toksiske pyrolyseprodukter.

11 Toksikologiske oplysninger

· Oplysninger om toksikologiske virkninger

· Akut toksicitet:

· Primær irritationsvirkning:

· På huden: Ingen lokalirriterende virkning.

· På øjet: Ingen lokalirriterende virkning.

· Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

· Yderligere toksikologiske oplysninger:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindelige

klassificeringsdirektiv for præparater” i sidste gældende udgave.

Ved faglig korrekt omgang og ved brug i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse forårsager

produktet efter vores erfaring og iht. de informationer, der foreligger os, ingen helbredsskadelige

virkninger.

(Fortsættes på side 5)

DK


DR

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Side 5/6

Trykdato: 21.04.2011 Versionsnummer 3

Revision: 01.12.2008

Identifikation af stof eller kemisk produkt: Ultra High Shine Hard Sealer

(Fortsat fra side 4)

· Toksicitet ved gentagen dosering: Ikke bestemt.

· CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet:

Ikke bestemt.

12 Miljøoplysninger

· Toksicitet

· Toksicitet i vand: Ikke bestemt.

· Persistens og nedbrydelighed

Eliminering af polymerandelen mulig ved udfældning eller flokkulering.

Opløsningsmidlet er biologisk nedbrydeligt.

· Adfærd i miljøomgivelser:

· Bioakkumuleringspotentiale Ikke bestemt.

· Økotoksicitet:

· Adfærd i rensningsanlæg:

Ved korrekt udledning af ringere koncentrationer i adapterede biologiske rensningsanlæg kan der ikke

forventes fejl i nedbrydningen af bioslam. Der skal indhentes myndighedsgodkendelse til udledning af

større mængder.

· Yderligere økologiske oplysninger:

· Generelle anvisninger:

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Må ikke komme i grundvandet eller vandløb. Må ikke komme ufortyndet eller i større mængder i

kloaksystemet.

· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

· PBT: Ikke relevant.

· vPvB: Ikke relevant.

13 Forhold vedrørende bortskaffelse

· Metoder til affaldsbehandling

· Anbefaling:

Skal afleveres til specialbehandling under overholdelse af myndighedernes forskrifter.

Mindre mængder kan fortyndes med rigeligt vand og skylles ud. Større mængder skal bortskaffes i

henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

· Europæisk affaldskatalog

20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

· Urensede emballager:

· Anbefaling:

Kontaminerede emballager skal tømmes optimalt, så det efter tilsvarende rensning kan afleveres som

genbrugsmateriale.

Emballager, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som stoffet.

· Anbefalet rengøringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

14 Transportoplysninger

· Transport ad landvejen ADR/RID og GGVSEB (grænseoverskridende/indland):

· ADR/RID-GGVSEB klasse: -

· Søtransport IMDG/GGVSee:

· IMDG/GGVSee-klasse -

· Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: -

· UN "Model Regulation": -

(Fortsættes på side 6)

DK


DR

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Side 6/6

Trykdato: 21.04.2011 Versionsnummer 3

Revision: 01.12.2008

Identifikation af stof eller kemisk produkt: Ultra High Shine Hard Sealer

· Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.

(Fortsat fra side 5)

15 Oplysninger om regulering

· Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16 Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af

produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· Risikoangivelser

H302 Farlig ved indtagelse.

R22 Farlig ved indtagelse.

· Instruktionsanvisninger: ---

· Anbefalet indskrænkning af anvendelsen: Forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

· Datablad udstedt af: Afdeling produktudvikling

· Kontaktperson: Bettina Schaar

· Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning

the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

· Kilder: Råstofs-sikkerhedsdatablade, eur-lex.europa.eu

DK

More magazines by this user
Similar magazines