Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO "Førskole-SFO"

holeby.skole.dk
  • No tags were found...

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO"

Retningslinier for overgang fra børnehave

til SFO, "Førskole-SFO" rev. marts 2012


Forord

"Vi ved fra udviklingspsykologien at overgangen

fra børnehave til skole er forbundet

med store udfordringer for barnet og at

måden hvorpå den løses, kan være af afgørende

betydning for barnets videre udvikling.

Det er af den største betydning, at den

pædagogiske virksomhed, der sker i henholdsvis

børnehave og børnehaveklasse/-

skole forbindes indholdsmæssigt, således at

barnet får en bro at gå på, fra det ene miljø

til det andet." (Vera, tidsskrift for pædagoger,

nr. 52, sep. 2010)

Til at forberede arbejdet med opstart af

Førskole-SFO pr. 1. april 2011 i Lolland

Kommune, har sektorerne for hhv. skole og

dagtilbud nedsat en arbejdsgruppe, som har

haft til opgave at udarbejde et oplæg til brug

for planlægningsarbejdet.

Arbejdsgruppens arbejde har fundet sted i

perioden november 2010 til februar 2011.

Oplægget har været i høring hos medarbejderne

i begge sektorer og høringssvarene er

indgået i dette endelige materiale.

Materialet er arbejdsgrundlaget for den fremtidige

drift og skal sammen med allerede

eksisterende materiale for dagtilbudsområdet

være retningsgivende for planlægningsarbejdet.

Arbejdsgruppen har bl.a. taget afsæt i de

materialer, der er udarbejdet fra Blæsenborgprojektet,

de udarbejdede papirer for "overgange"

(se medarbejderportalen, under

Dagtilbud) og også rapporten fra regeringens

skolestartudvalg.

Det har været væsentligt for arbejdsgruppen

hele tiden at holde os formålet med arbejdet

for øje:

• At vi kan give børn og forældre en god

og tryg introduktion til skolelivet.

• At dagtilbud, SFO, 0. klasse og indskoling

samarbejder tværfagligt om overgangen.

• At børnene oplever dagtilbud, undervisning

og fritidstilbud som "et mangfoldigt

hele".

Beslutningen, om at børnene indskrives i SFO

1. april det år, hvor de skal starte i 0. klasse,

er truffet af Børne- og Skoleudvalget.

Det vil være forskelligt fra institution til institution,

hvor mange børn der vil forblive i dagtilbud

eller starte i Førskole-SFO.

Børn, der ikke går i dagtilbud, tilbydes plads

i Førskole-SFO.

I Førskole-SFO, 1. april til 31. juli, er der

alene mulighed for fuldtidsplads.

Børn i dagtilbud overflyttes automatisk til

Førskole-SFO pr. 1. april.

Skolerne skal fremadrettet overveje muligheden

for, at 0. klasses lærer deltager i

Førskole-SFO et antal timer hvilket vil give

mulighed for, at pædagoger herfra, er i 0.kl.

Formålet skal være, at forbedre overgangen/samarbejdet

mellem SFO og 0. klasse/-

indskolingen.

Planlægningen af det kommende skoleår i

foråret bør inddrage disse muligheder og ses

som starten på en fælles, forpligtigende

opgave for alle i skolen, med at sikre den

gode, trygge skolestart.

Rammerne i SFO'erne er forskellige, det vil

løsningerne også være, og det vil kræve

opmærksomhed og hensyntagen fra hele skolemiljøet.

2 Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO"


En anden mulighed for at erhverve kendskab

til beslægtede arbejdsområder kan være, at

daginstitutioner og SFO'er i samarbejde

udarbejder retningslinier, som giver mulighed

for "jobrotation" jf. gældende regler.

Arbejdsgruppen skal understrege, at der skal

være tale om en frivillig ordning, som medarbejderne

kan ønske.

På denne måde kan ønsket om dybere kendskab

til beslægtede arbejdsområder opnås

og der gives mulighed for kompetenceudvikling.

Privatskolebørn

For børn, der skal starte i 0. klasse i en privatskole

er der to muligheder

• barnet kan deltage i Førskole-SFO i distriktsskolen

indtil 1. august

• barnet kan deltage i eventuel Førskole-SFO

i den privatskole,

hvor barnet er tilmeldt

Barnet kan ikke forblive

i børnehaven indtil 1. august.

Formål - Førskole-SFO:

Formålet med tidlig skolestart er, at børnene

bliver fortrolige og trygge ved skolens rytme,

de fysiske rammer og de voksne, der er

omkring barnet.

Det enkelte dagtilbud og SFO skal udvikle

åbne kontaktflader i form af en kulturel lighed

og sociale relationer, der forbinder miljøerne,

så der bliver tale om et stærkt mesomiljø,

dvs. at dagtilbud og SFO skal fungere i et

udviklingsforhold mellem det individuelle og

det omgivende miljø.

Jo stærkere miljøer, desto lettere vil barnet

bevæge sig fra det ene miljø til det andet.

Derfor er det vigtigt, at tilrettelægge aktiviteter

i dagtilbud og SFO, der har blik for børnenes

virkelighed og som formår både på

det sociale, det faglige og følelsesmæssige

plan, at forbinde de to udviklingsmiljøer.

Vi ved fra udviklingspsykologien, at overgange

der ikke understøttes tilstrækkeligt, kan

fremkalde stress, usikkerhed og utryghed.

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO" 3


Selvom proceduren ved overgange mellem

dagtilbud og skole er ændret, er det stadigvæk

vigtigt, at dagtilbuddet orienterer sig

mod skolen og modsat.

De gamle traditioner hvor dagtilbuddet vægtede

en udviklingspsykologisk omsorgsdimension

og skolen en fagorienteret didaktik, bør

ændres til en mere sammenhængende fælles

forståelse.

Det er afgørende for et godt samarbejde, at

der er fælles forståelse for begreber som

legens betydning, læringsforståelse og pædagogiske

læreplaner.

Ved at fortsætte det arbejde, der er påbegyndt

i dagtilbud og tage afsæt i skolens fritidsdel,

skal det pædagogiske arbejde sigte

mod undervisningsdelens opstart i august.

Kontinuiteten sikres ved at tilrettelægge formiddage

med genkendelige og planlagte

aktiviteter, som retter sig mod udviklingen af

børnenes kognitive kompetencer, med det

mål at gøre barnet skoleparat.

I SFO'en arbejdes der på at styrke børnenes

sociale kompetencer ved at skabe rum for, at

børnene kan indgå i gode relationer både

med deres kommende klassekammerater og

med skolens pædagogiske personale.

Sammenhæng i skolestarten indebærer bl.a.,

at børnene kommer til at opleve dagtilbud,

undervisning og fritidspædagogik som "et

mangfoldigt hele".

Pædagoger og lærer har et fælles ansvar for

børns sociale og faglige læring, udvikling og

dannelse. (Mål og indholdsbeskrivelse for

SFO, godkendt af Børne- og Skoleudvalget

03.12.09)

Fælles forventninger/forståelse

og sprog:

Ved en SFO start 1. april er det en forudsætning,

at der er fælles forventninger, forståelse

og sprog mellem personalet i dagtilbud, SFO

og 0. klasse, så det er pædagogikken, der er

omdrejningspunktet i arbejdet med ændrede

overflytningsstrukturer.

En fælles forståelse kommer ikke af sig selv,

men fordrer et formaliseret samarbejde med

standardiseret overgangsmateriale, og et årshjul

omkring overleveringerne, som vil være

det bærende element.

Målet er et samarbejde:

• hvor der tages udgangspunkt i det enkelte

barns muligheder med respekt for den verden,

barnet lever i.

• hvor personalet supplerer hinanden udfra

forskellige uddannelsesmæssige kvalifikationer

og kompetencer, og hvor vigtig

viden ikke går tabt.

• der forbereder og styrker barnets kompetencer.

• hvor der opnås en fælles forståelsesramme,

fælles forventninger omkring børnenes

rolleskift, når de overflyttes fra dagtilbud

til Førskole-SFO, fra SFO til skole og fra

SFO til SFO2/juniorklub.

• der fremmer udviklingsprocessen hos det

enkelte barn og der opnås en fælles indsigt

og forståelse for "kulturen "omkring

barnet.

Børnene skal målrettet forberedes på overgangene,

som en naturlig og tryg udvikling,

hvor barnet ikke mister kontakten til det kendte,

men møder voksne, der anerkender dem

for de kompetencer, de har med sig.

4 Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO"


Børn med særlige behov:

• "Børn med særlige behov" er defineret

som børn, der er i specialbørnehave, i

gruppeundervisning på Taleinstituttet, i

"Kridthuset" eller i "Sandkassen", samt

børn, der har tilknyttet en støttepædagog i

et antal ugentlige timer.

• Handicappede børn i specialbørnehaverne

forbliver i deres specialtilbud frem til

skolestart, hvis de har et behandlingsbehov,

der ikke kan tilgodeses i Førskole-

SFO.

• Der må udarbejdes individuelle vurderinger,

da den nye ordning kan komme til at

betyde en omrokering af børn i de to

afdelinger, fremadrettet kan det gøres ved

indvisiteringen.

Retningslinier for:

• Forældresamarbejde

• Besøg og overdragelse fra

dagtilbud til SFO/skole

Forældresamarbejdet startes op året før, børnene

starter i skole.

Informationer og overlevering af børnene

mellem dagtilbud og SFO bør foregå mellem

skoleplaceringen i januar og frem til og med

marts.

De børn, der har særlige udfordringer, som

vil vanskeliggøre overgangen og børn med

særlige behov, skal der være fokus på.

I februar/marts besøger børnene og deres

pædagoger SFO'en og skolen. Besøget er

planlagt af SFO' en.

I februar/marts indkaldes til et info-møde for

de kommende SFO-børns forældre, det er

SFO'en der indkalder.

1. april starter børnene i Førskole-SFO - eventuelt

med et velkomstarrangement, planlagt af

den enkelte SFO.

I maj/juni måned fordeler SFO'en og 0. klasselærer

børnene i klasser (der hvor man har

flere 0. klasser).

I juni måned inviteres børn og forældre til

møde på skolen, her er det 0. kl.s lærer, der

indkalder.

I efteråret indkalder dagtilbud til forældremøde.

Her orienteres om de forventninger, der

er til forældrene inden skolestart.

Alle institutioner arbejder ud fra det samme

grundlag for vurdering af det enkelte barn.

Grundlaget er Læringshjulet for barnet på 5-6

år (se Medarbejderportalen, Dagtilbud, faglige

kvalitetsoplysninger)

Dagtilbud har fortsat opgaven, med at forberede

børnene på overgangen til SFO/skole.

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO" 5


Retningslinier for:

• Forældresamarbejde

• Besøg og overdragelse fra SFO til

SFO2/juniorklub

Der vil ske overflytning af SFO-børn i 3. klasse

til juniorklub/SFO2 pr. 1. april.

Vi anser juniorklubberne/SFO2 som en vigtig

forebyggende foranstaltning overfor målgruppen.

I det daglige arbejde tages hånd om en stor

del af børnenes fritid. Juniorklubberne/SFO2

er på denne måde en væsentlig brik i forhold

til børnenes udvikling, imod en voksentilværelse

og uddannelse (ungdomsuddannelse).

Børnene har fortsat mulighed for at benytte

kommunens tilbud om "Aktiv Ferie" i skoleferien.

De børn der overflyttes til juniorklub/SFO2

pr. 1. april har ikke et pasningstilbud i sommerferien,

hvor juniorklubberne/SFO2 har

lukket.

Der er mulighed for at tilkøbe feriemoduler i

SFO.

SFO'erne sender information om tilbuddet

SFO2/juniorklub ud til forældrene i januar.

SFO2 og juniorklubberne har ansvaret for at

indbyde SFO'erne til et besøg.

Den tidligere klubstart kan på denne baggrund

vise sig at være en fordel, idet det forventes

at flere børn fastholdes i et fritidstilbud,

og der bliver mulighed for en mere optimal

overlevering mellem SFO og

SFO2/juniorklub.

6 Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO"


Årsplan for Førskole-SFO

November

Oktober

Forældremøde i

dagtilbud for næste

års 0. kl. forældre.

Emnet er forventninger

til skolestart. Evt.

med deltagelse

fra skole/SFO.

December

Januar

Årsplan . for

SFO

Februar

Dagtilbud besøger

SFO og skole

.

Marts

Intro-møde for de

kommende SFObørns

forældre.

Overleveringssam

taler. Dagtilbud/

SFO/skole.

April

1. april flyttes

børnene i

Førskole-SFO

September

Forældremøde

I nuværende

0.klasse

Maj

August

Børnene starter

i skole.

Juli

Juni

Kommende skolegrupper

dannes

(af 0.kl. lærer

+ SFO). Børn og

forældre til møde

på skolen.

Årsplan for førskole

aktiviteter i dagtilbud

November

Ansøgning om støttetimer

til Førskole-SFO

senest 1. nov.

Førskoleaktiviteter.

Læringshjul.

December

1.jan. afleveres

skoleudsættelser.

Førskoleaktiviteter.

Januar

Førskoleaktiviteter.

Februar

Overleveringsamtaler

dagtilbud/

SFO/skole, besøg

i SFO.

Førskoleaktiviteter.

Marts

Overleveringssamtaler

dagtilbud/

SFO/skole,

besøg i SFO.

Førskoleaktiviteter.

Oktober

Forældremøde i

dagtilbud om

skoleparathed med

0. kl. lærer.

Førskoleaktiviteter.

Læringshjul.

.

Årsplan for

dagtilbud

April

1.april flytter

børnene i

Førskole-SFO.

September

Udredning af udsatte

børn ved PPR

senest 1.okt.

Førskoleaktiviteter.

Læringshjul.

Maj

August

Førskoleaktiviteter.

Juli

Juni

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO" 7


Arbejdsgruppen har holdt i alt 8 møder og har bestået af:

2 SFO koordinatorer: Mette Plovsing

Keld Schilling

2 børnehaveledere: Pia Mortensen

Carsten Christiansen

FTR fra hhv. børnehaver og SFO´er:

(formand for arbejdsgruppen)

Fra dagtilbudssektoren:

Fra Skolesektoren:

Fra PPR:

Anne Marie Knudsen

Gunvor Thorsen

Flemming W. Svendsen

Anni Rønlund

Dorthe Samson Kjøller

Inger Skrubbeltrang

2 børnehaveklasseledere: Sonja Ekstrøm

Marianne Graae

Lolland Kommune

Jernbanegade 7

4930 Maribo

telefon 5467 6767

www.lolland.dk

More magazines by this user
Similar magazines