OVERVÅGNING AF ARTER OGLEVESTEDSVURDERINGER

bios.au.dk
  • No tags were found...

overvågning af arter og levestedsvurderinger - Aarhus Universitet

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET AFDELING FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND Bjarne Søgaard 15. DECEMBER 2009 OVERVÅGNING AF ARTER OGLEVESTEDSVURDERINGER Bjarne Søgaard Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 Nationalt overvågningsprogram for arter og naturtyper i Danmark NOVANA › Hovedformål: at opfylde de nationale forpligtigelser iht. til Habitat- og fuglebeskyttelsesdiretiverne › Udføres i seks-årige perioder (2004-2009) › Overvåger: “Bevaringsstatus” › Mål: ”Gunstig bevaringsstatus”


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 Overvågning og vurdering af bevaringsstatus “KGB-er” Status rapport Arter & naturtyper Tekniske anvisninger Overvågningsresultater Bevaringsstatus Overvågning


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 ART Start Frekvens MC 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mygblomst 2004 6/6 5 Gul Stenbræk 2004 6/6 3 Enkelt månerude 2004 6/6 4 Fruesko 2004 6/6 1 Vandranke 2004 2/6 2 Liden najade 2004 2/6 2 "Ansvarsarter" (ca. 30) 2005 1/6 7 Grøn buxbaumia 2004 2/6 5 Blank seglmos 2006 2/6 5 Kildevældsvindelsnegl 2005 1/6 7 Sumpvindelsnegl 2005 1/6 7 Skæv vindelsnegl 2005 1/6 7 Hedepletvinge 2004 3/6 1 Eremit/mosskorpion 2004 2/6 6 Grøn kølleguldsmed 2004 2/6 4 Grøn mosaikguldsmed 2004 2/6 5 Stor kærguldsmed 2004 2/6 2 Vandkalve (2) 2004 2/6 7 Sortplettet blåfugl 2005 1/6 (3) Natsommerfugle (10) 2006 1/6 FDC Markfirben 2008 1/6 7 Klokkefrø 2005 3/6 3 Padder – I øvrigt (8) 2005 1/6 7 Flagermus (14) 2005 1/6 FDC Hasselmus 2004 1/6 (4) Birkemus 2005 1/6 (3) Odder 2004 1/6 (7) Sæler (2) 2004 1/6 FDC Tykskallet malermusling 2007 1/6 (3) Ynglefugle (Bilag 1) 2004 6/6 7 Overvågning af arter 2004-2009


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 FDC 7 Miljøcentre & B-Fagdatacenter


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 www.naturdata.dk


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 Overvågning arter Faglige rapporter


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 ARTIKEL 17 Vurdering af bevaringsstatus 2007 Fisk Snegle og muslinger Padder Bevaringsstatus Ukendt Gunstig Moderat ugunstig Stærkt ugunstig Flagermus Pattedyr Insekter Planter


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 Kommunerne kan nu registrere artsfund › Nu kan både kommuner og Miljøcentre registrere løse artsfund direkte i Naturdata. › Dermed er der mulighed for at dokumentere vigtige artsfund, fx rødlistede, fredede arter, eller bilagsarter. Du skal blot afsætte et punkt på kortet, og angive datoen og hvilken art du har fundet. › Hvis du ønsker at registrere et artsfund, finder du den nye registreringsformular under Ny aktivitet, Andre data, Artsfund.


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 Indikatorer til levestedsvurdering


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 Vurdering af levested Lokalitetens egnethed som levested kategoriseres i én af fem tilstandsklasser, som i intervallet mellem 0 og 1 fordeler sig på følgende måde: dårlig (V), ringe (IV), moderat (III), god (II) og høj (I) naturtilstand Grænsen mellem tilstands-klasserne II og III, svarende til værdien 0,6 på referenceskalaen kan tolkes som grænsen mellem gunstig og ugunstig naturtilstand for den pågældende art


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 Bilag IV Arter – streng beskyttelse Doormouse Biologist from VIBI 18 mio kr for a faunapasage – Do the Mouse use it at all? I’ll do my best! Strict protection means prohibition of: deliberate capture or killing deliberate disturbance during the period of breeding, rearing, hibernation and migration destruction of breeding sites or resting places.


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 ’HÅNDBOG’ Bilag IV-arter


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 ”Artige sensationer” 2007 og 2010 Odense Å: 2003 Sydsjælland/Møn:2005 Hvad har jeg gjort i 2006 & 2008?


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard AARHUS UNIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 NYE ”ODDER-KOMMUNER” ….. og vinderne i denne kategori er: KALUNDBORG HOLBÆK FAABORG - MIDTFYN TILLYKKE!


DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AFD. FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET Bjarne Søgaard TAK AARHUS UNIVERSITET FOR JERES TEMADAG: REGISTRERING OPMÆRKSOMHED OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009

More magazines by this user
Similar magazines