Prezentacja - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w ...

uwb.edu.pl
  • No tags were found...

Prezentacja - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w ...

Opracowały: Jolanta Żochowska i Halina Brzezińska-Stec

Biblioteka Uniwersytecka

im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A

tel. (85) 745 76 87; fax. 745 76 86

e-mail: bg@uwb.edu.pl

http://bg.uwb.edu.pl/


System biblioteczno-informacyjny

Uniwersytetu w Białymstoku


Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A , 15-097 Białystok, tel. 85 745 76 87


Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania

ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, tel. 85 745 77 14

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 9.00-17.00, sobota 9.00-15.00, niedziela 9.00-13.00

Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii

ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok, tel. 85 745 73 42

Godziny pracy: poniedziałek 9.00-16.00, wtorek - piątek 9.00-18.00, sobota 9.00-15.00,

niedziela 10.00-14.00, informatorium: poniedziałek – piątek 13.00-15.00

Biblioteka Wydziału Prawa

ul. Mickiewicza 1, 15-203 Białystok, tel. 85 745 71 66

Godziny pracy Czytelni: poniedziałek - piątek 8.00-18.00, sobota - 9.00-15.00, niedziela

9.00-13.00

Godziny pracy Wypożyczalni: poniedziałek - piątek 10.00-16.00, sobota - 9.00-14.00,

niedziela 9.00-13.00


Biblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego

ul. Plac Uniwersytecki 1, 15-097 Białystok, tel. 85 745 71 09

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 9.00-18.00, sobota 9.00-15.00


System biblioteczno-informacyjny

Uniwersytetu w Białymstoku

Biblioteka Instytutu Biologii

ul. Świerkowa 20B, 15-950 Białystok, tel. 85 745 73 33

Godziny pracy: poniedziałek - czwartek 8.30-17.00, piątek 8.00-15.00

Biblioteka Instytutu Chemii

ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok, tel. 85 745 78 24

Godziny pracy: poniedziałek - czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

Biblioteka Wydziału Fizyki

ul. Lipowa 41, 15-424 Białystok, tel. 85 745 72 08

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 9.00-18.00

Biblioteka Instytutu Matematyki

ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok, tel. 85 745 75 60

Godziny pracy: poniedziałek - czwartek 9.00-19.00, piątek 9.00-15.00

Biblioteka Instytutu Informatyki

ul. Sosnowa 64, 15-887 Białystok, tel. 85 745 76 51

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Czytelnia Neofilologiczna Biblioteki Uniwersyteckiej

ul. Liniarskiego 3, 15-420 Białystok, tel. 85 745 75 21

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 9.00-18.00, sobota 10.00-15.00


Informacje o Bibliotece Uniwersyteckiej


Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej ma siedem kondygnacji, w tym jedną podziemną.

Na poziomie VI piętra został połączony z istniejącym głównym gmachem uniwersytetu

przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Na parterze znajduje się hol wejściowy z szatnią i portiernią, zespół dyrekcji, sala

wystawowa, Oddział Gromadzenia Zbiorów oraz księgarnia.

Na I piętrze umiejscowiono: Centrum Dokumentacji Europejskiej,

katalogi, Wypożyczalnię, Wypożyczalnię Międzybiblioteczną i Oddział

Informacji Naukowej. Dla czytelników jest to strefa informacji i udostępniania

zbiorów na zewnątrz oraz składania zamówień na książki.

II piętro to zespół czytelni - Czytelnia Ogólna, Czytelnia Zbiorów

Specjalnych.

Na III i IV piętrze znajdują się Czytelnia z Wolnym Dostępem do

Zbiorów. Zbiory zgrupowane są tematycznie według Uniwersalnej Klasyfikacji

Dziesiętnej.

Na III piętrze znajdują się również kabiny do pracy indywidualnej dla kadry

profesorskiej i pokój do pracy zespołowej.

Na IV piętrze w ramach struktury Oddziału Wolnego Dostępu znajduje się Czytelnia

z Księgozbiorem Filologicznym. Zbiory obejmują księgozbiór Biblioteki

Uniwersyteckiej i są systematycznie uzupełniane o zbiory Kolekcji Humanistycznej.

V piętro jest magazynem zamkniętym, gdzie umieszczono podstawowy księgozbiór

czasopism, druków zwartych i ciągłych.

Na VI piętrze znajdują się: sala audytoryjna i Sala Senatu UwB.


Godziny pracy Biblioteki Uniwersyteckiej
Wypożyczalnia:

poniedziałek – 9.00-21.00 wtorek-piątek 9.00-19.00, sobota 9.00-16.00

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:

poniedziałek- piątek 9.00-15.00

Oddział Informacji Naukowej:

poniedziałek - piątek 9.00-19.00, sobota 9.00-16.00

Centrum Dokumentacji Europejskiej:

poniedziałek 9.00-19.00, wtorek- piątek 9.00-16.00

Czytelnia Ogólna:

poniedziałek – 9.00-21.00 wtorek-piątek 9.00-19.00, sobota 9.00-16.00

Czytelnia Zbiorów Specjalnych:

poniedziałek- piątek 9.00-19.00

Czytelnia z Wolnym dostępem do zbiorów:

poniedziałek – 9.00-21.00 wtorek-piątek 9.00-19.00, sobota 9.00-16.00


Udostępnianie zbiorów♦ na miejscu w czytelniach:

Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej,

Czytelnia Ogólna,

Czytelnia Zbiorów Specjalnych,

Czytelnia z Wolnym Dostępem do Zbiorów.

♦ przez wypożyczanie na zewnątrz:

Wypożyczalnia,

Wypożyczenia krótkoterminowe.

♦ w trybie wypożyczeń międzybibliotecznych

♦ przez zdalny dostęp do baz danych i czasopism elektronicznych

z wszystkich komputerów zarejestrowanych w Uczelni

i z komputerów prywatnych, po uprzednim wypełnieniu karty

rejestracyjnej i okazaniu karty bibliotecznej wraz z dokumentem

tożsamości. Konto zakładane jest na okres jednego roku

akademickiego. Po tym czasie należy ważność konta przedłużyć.


Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej

Biblioteka gromadzi piśmiennictwo polskie i zagraniczne w zakresie odpowiadającym

potrzebom uniwersytetu, przede wszystkim z dziedziny nauk humanistycznych:

filozofii, logiki, historii, religioznawstwa, teologii katolickiej i prawosławnej,

socjologii, prawa, nauk filologicznych (w tym białorutenistyki), pedagogiki i

psychologii, ekonomii oraz nauk biologicznych i ścisłych. Szczególną wagę

przywiązuje się do gromadzenia wydawnictw mniejszości narodowych oraz literatury

dotyczącej wielokulturowości naszego regionu.

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej na koniec 2012 roku:

Druki zwarte (książki) i ciągłe – 454.961 woluminów

Czasopisma – 101.984 woluminy

Zbiory specjalne – 15.580 woluminy i jednostki

Ogółem – 582.967 woluminów i jednostek

Biblioteka Uniwersytecka w roku 2012 prenumerowała:

Czasopisma krajowe - 140 tytułów

Czasopisma zagraniczne - 10 tytułów

Obecnie Biblioteka posiada w swoich zbiorach ok. 600 tys. woluminów.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czytelniach oraz na zewnątrz poprzez

wypożyczalnie: miejscową i międzybiblioteczną. Z księgozbiorów biblioteki mogą

korzystać pracownicy i studenci Uniwersytetu w Białymstoku oraz użytkownicy spoza

uczelni na zasadach określonych Regulaminem Biblioteki Uniwersyteckiej.


Źródła informacyjne on-line

1. Katalogi biblioteczne

Katalog Centralny systemu biblioteczno-informacyjnego UwB (CEN)

Katalog Biblioteki Narodowej

NUKAT

KaRo

2. Bazy bibliograficzne

Bibliografia Narodowa: „Przewodnik Bibliograficzny”, „Bibliografia

Wydawnictw Ciągłych”, „Bibliografia Zawartości Czasopism”

Bibliografie specjalne: „Polska Bibliografia Bibliologiczna”, „Przekłady

literatury polskiej”

Bibliografie regionalne: Bibliografia województwa podlaskiego

Bibliografie dziedzinowe: Bibliografia BARA, Polska Bibliografia

Literacka, Bibliografia geografii polskiej, Bibliografia Historii Polskiej,

Bibliografia staropolska, Pedagog, Baza BazEkon

3. Czasopisma elektroniczne/Wydawnictwa elektroniczne

4. Biblioteki cyfrowe

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

5. Repozytoria naukowe

Repozytoria dziedzinowe

Repozytoria instytucjonalne: Repozytorium Uniwersytetu

w Białymstoku


Wydawnictwa elektroniczne

Wirtualna Biblioteka Nauki

Elsevier /ScienceDirect – baza interdyscyplinarna, zawiera elektroniczne wersje

czasopism naukowych publikowanych przez wydawnictwa Elsevier oraz Academic Press

i Harcourt Health Science.

Scopus – baza interdyscyplinarna, zawiera abstrakty i cytowania z zakresu nauk

matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.

Obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych

czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400

publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza

zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada

cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych oraz indeksuje

naukowe strony WWW.

Wiley-Blackwell – baza zawiera obecnie 1371 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych

i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.

Nature i Science – bazy zawierają zawartość czasopism: „Nature” - obejmuje prace

z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych,

i „Science” – obejmuje prace z dziedziny nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów

wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Licencja krajowa pozwala na dostęp

do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych.

Web of Knowledge – platforma interdyscyplinarna obejmuje: bazy bibliograficznoabstraktowe

firmy Thomson Reuters ,w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw.

indeksy cytowań, dostępne w ramach ogólnopolskiej licencji krajowej, np. Web of

Science, JCR (Journal Citation Reports), CPCI (Conference Proceedings Citation Index).

EBSCO – pakiet podstawowy obejmuje 12 baz interdyscyplinarnych zawierających

czasopisma naukowe i inne publikacje w języku angielskim.


Oddział Informacji Naukowej


Oddział Informacji Naukowej - I piętro

Oddział oferuje dostęp do zasobów informacyjnych w Internecie,

umożliwiając wgląd do katalogów setek bibliotek i innych placówek

naukowych oraz systemów informacyjno-bibliograficznych na całym

świecie.

Pracownicy oddziału udzielają bezpośrednio lub telefonicznie informacji

bibliograficznych, bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych

(faktograficznych).

W ramach prac dokumentacyjnych rejestrowane są publikacje pracowników

naukowo-dydaktycznych UwB, prace licencjackie i magisterskie

absolwentów UwB, prace doktorskie i habilitacyjne obronione na UwB

oraz publikacje o UwB.

Oddział Informacji Naukowej posiada 3 stanowiska komputerowe

z dostępem do Internetu, które służą wyłącznie do poszukiwań informacji

naukowych. Pracownicy i studenci UwB mają bezpłatny dostęp do baz

danych/wydawnictw elektronicznych. Zestawienia tematyczne, które są

wynikiem poszukiwań użytkowników, można wydrukować (koszty pokrywa

użytkownik) lub zapisać na dysku przenośnym – pendrivie.


Czytelnia

Centrum Dokumentacji Europejskiej


Czytelnia Centrum Dokumentacji

Europejskiej – I piętroCentrum Dokumentacji Europejskiej zajmuje się gromadzeniem

oraz udostępnianiem materiałów dotyczących Unii Europejskiej.

W zbiorach CDE znajdują się książki, czasopisma, broszury

oraz CD-ROM-y pozyskiwane z Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot

Europejskich w Luksemburgu. CDE otrzymuje materiały ze wszystkich

dziedzin działalności Unii i są one dostępne głównie w języku angielskim

oraz polskim. Poza oficjalnymi wydawnictwami Wspólnot Centrum

sukcesywnie uzupełnia zbiory o publikacje pozyskiwane na rynku

księgarskim lub z darów od instytucji zajmujących się integracją

europejską i prowadzących działalność wydawniczą.

Czytelnia dysponuje 21 miejscami dla czytelników, 3 stanowiskami

komputerowymi.


Czytelnia Ogólna


Czytelnia Ogólna – II piętro


Udostępnia się w niej zbiory wszystkim zainteresowanym użytkownikom.

W księgozbiorze podręcznym znajdują się słowniki, encyklopedie,

leksykony ogólne i specjalistyczne. W czytelni można skorzystać

z wydawnictw należących do kolekcji: Czytelnia Ogólna, BHU

(humanistyczna), Czasopisma i Wypożyczalnia oraz z wydawnictw

wchodzących w skład prezentowanego tu Gabinetu Ostatniego Prezydenta

RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

W czytelni znajdują się bieżące czasopisma i prasa oraz kolekcja wydawnictw

zbiorowych obejmująca publikacje najwyższych ośrodków uniwersyteckich

w kraju, wydane po 1995 roku. Do publikacji tych zapewniony jest

bezpośredni dostęp.


Czytelnia dysponuje 126 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi

(w tym 3 stanowiska z dostępem do baz elektronicznych i kolekcji Ibuków,

1 stanowisko przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Zamówienia, składane na rewersach, realizowane są w ciągu 10 minut.

Pracownicy i studenci UwB mogą również korzystać z systemu eduroam.

System pozwala na uzyskanie dostępu do Internetu sieci bezprzewodowej

i przewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi

administratorami, po wcześniejszej konfiguracji.


Czytelnia Zbiorów Specjalnych


Czytelnia Zbiorów Specjalnych – II piętro

W czytelni udostępnia się w zbiory specjalne: graficzne i kartograficzne,

starodruki, książki i prasa XIX-wieczna oraz zbiory audiowizualne.

Czytelnia dysponuje:

2 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu

3 czytnikami do mikrofilmów

1 stanowiskiem do obsługi czytelników niewidomych i niedowidzących

5 miejscami do korzystania ze zbiorów

W czytelni zbiorów specjalnych znajduje się również sala multimedialna

z 18 miejscami. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt.

Znajduje się w niej:

• telewizor LCD+ zestaw kina domowego (odtwarzacz Blu-ray,

dekodowane formaty, głośniki),

• wieża HIFI do odsłuchiwania płyt analogowych, kaset

magnetofonowych, płyt kompaktowych (gramofon, wzmacniacz,

odtwarzacz CD, magnetofon kasetowy, głośniki, tuner).


Biblioteka dla niepełnosprawnych

Sprzęt dla osób niewidomych i niedowidzących

znajduje się w Czytelni Zbiorów

Specjalnych oraz w sali multimedialnej.

Niewidomi i osoby niedowidzące mogą

skorzystać tam z:

autolektora,

komputera posiadającego zainstalowany

syntezator mowy, powiększający oraz

przekształcający tekst na pismo Brajla,

urządzenia dotykowego pozwalającego

uzyskać dostęp do informacji graficznej,

powiększalnika dołączonego do stanowiska

komputerowego,

brajlowskiej kolorowej drukarki,

przenośnej elektronicznej maszyny do

pisania, służącej do nauki Brajla oraz jako

przenośny notatnik,

odtwarzacza elektronicznej książki

mówionej.

telewizor LCD przeznaczony dla osób

niedowidzących i niedosłyszących – zestaw

kina domowego (odtwarzacz Blu-ray,

dekodowane formaty, głośniki),

wieża HIFI (wzmacniacz, odtwarzacz CD,

magnetofon kasetowy, głośniki),

powiększalnik stacjonarny (dostępny

również w Czytelni Ogólnej) manualnie

powiększający obraz znajdujący się przed

kamerą od 4 do 30 razy.


Czytelnia z Wolnym Dostępem do zbiorów


Czytelnia z Wolnym Dostępem do zbiorów

– III i IV piętro

Udostępnia się w niej zbiory z różnych dziedzin wiedzy. Czytelnia dysponuje

102 miejscami do pracy, w tym 7 stanowiskami komputerowymi

(3 z dostępem do Internetu), 2 stanowiskami dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy i studenci UwB mogą również korzystać w czytelni z systemu

eduroam.

Zbiory zgrupowane są na III i IV piętrze. Czytelnicy mogą przemieszczać się

z książkami na obu poziomach (III/IV piętro), korzystając ze schodów

wewnętrznych, znajdujących się na III piętrze - „ślimak”.

Wolny dostęp oznacza, że czytelnik:ma swobodny dostęp do książek,

samodzielnie odszukuje książki na półce (po uprzednim sprawdzeniu

w katalogu komputerowym symbolu działu w którym daną pozycję

ustawiono),

nie musi wypełniać rewersów na książki,

może przeglądać książki przy regale lub czytać przy stoliku,

może za zgodą dyżurnego bibliotekarza wykonać kopię aparatem

cyfrowym,

może za zgodą dyżurnego bibliotekarza wykonać na miejscu płatną

kserokopię.


Czytelnia z Wolnym Dostępem do zbiorów

Zbiory uszeregowane tematycznie według Uniwersalnej Klasyfikacji

Dziesiętnej.

Klasyfikacja dziesiętna to uporządkowanie

numeryczne dziedzin – od 0 do 9.

Każdy dział opisany jest zarówno na półce,

jak i na szczycie każdego z regałów

z uwzględnieniem jego symbolu numerycznego

i słownym rozwinięciem.

W kolekcjach w obrębie poszczególnych działów książki ustawione są

w kolejności alfabetycznej. W czytelniach jest udostępnionych ok.

100 tys. woluminów.

Do Czytelni z Wolnym Dostępem do Zbiorów czytelnicy nie wypełniają

rewersów.


Wykorzystane książki należy odkładać na wyznaczone do tego celu

miejsca (stoliki lub wózki stojące przy poszczególnych działach).


Czytelnia z Wolnym Dostępem do zbiorów

III piętro obejmuje następujące dziedziny:

Nauka (0)

Bibliotekoznawstwo (02)

Filozofia (1)

Religia (2)

Nauki społeczno-ekonomiczne (3)

Prawo (34)

Nauki matematyczno-przyrodnicze (5-6)

Geografia (91)

Historia (94)

Na IV piętrze w ramach struktury Oddziału Wolnego Dostępu znajduje się

Czytelnia z Księgozbiorem Filologicznym.

Zbiory obejmują księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej i są systematycznie

uzupełniane o zbiory Kolekcji Humanistycznej.
Zgrupowano tu takie działy, jak:

Językoznawstwo

Nauka o literaturze

Teksty. Antologie


Zasady udostępniania zbiorów w czytelniach

Użytkownicy korzystający z czytelń Biblioteki Uniwersyteckiej

są zobowiązani do:

pozostawiania w szatni okryć oraz teczek, plecaków i toreb (z torbami na

komputery przenośne włącznie),

oddania dyżurującemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej, legitymacji

elektronicznej lub kartę czytelnika wraz z dowodem tożsamości (w przypadku

użytkowników spoza uczelni),

wpisania się na listę obecności,

zarejestrowania u dyżurującego bibliotekarza przyniesionych ze sobą książek,

czasopism lub innych materiałów mogących wchodzić w skład zbiorów

bibliotecznych,

zgłoszenia chęci wykonywania kopii przy pomocy aparatu cyfrowego,

wyłączenia telefonów komórkowych,

nie wnoszenia na teren czytelń jedzenia, mogącego zabrudzić lub

uniemożliwić korzystanie ze zbiorów,

zachowania ciszy.


Wypożyczalnia


Wypożyczalnia – I piętro

Wypożyczalnia (I piętro)


Wypożyczalnia książek jest całkowicie skomputeryzowana. Automatyczny

system ALEPH rejestruje wszelkie operacje związane z zapisem czytelnika,

zamówieniem, rezerwacją i wypożyczeniem książki, jej zwrotem

i prolongatą, drukowaniem upomnień, naliczaniem kar za

przetrzymywanie książek. Jedynie w wypadku dokumentów, których

opisy znajdują się wyłącznie w katalogach kartkowych, zamówienia

składa się na rewersach wypisywanych ręcznie. Podstawę

wypożyczenia stanowi elektroniczna legitymacja studencka lub karta

biblioteczna z kodem paskowym.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (I piętro)


Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy

oraz studenci Uniwersytetu w Białymstoku. Wypożyczalnia na ich

potrzeby sprowadza materiały biblioteczne, których nie posiadają

biblioteki białostockie. W tym zakresie Biblioteka Uniwersytecka

współdziała z największymi bibliotekami w kraju i na świecie.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje również zamówienia na

własne zbiory do innych bibliotek polskich i zagranicznych.


Jak aktywować legitymację w Bibliotece

Uniwersyteckiej?Zgłosić się do Wypożyczalni z ważną legitymacją studencką - I piętro

Wypełnić deklarację i wpłacić – 5 zł (koszt aktywacji legitymacji)


UWAGA! Do realizacji wszystkich operacji (wypożyczenia, zamawianie)

w agendach Biblioteki Uniwersyteckiej niezbędna jest legitymacja studencka

z kodem kreskowym = karta biblioteczna! Książki zamówione są wydawane

tylko właścicielowi konta lub osobie przez niego upoważnionej (właściciel

karty pragnący upoważnić drugą osobę do korzystania z konta, jest

zobowiązany zgłosić się osobiście do Wypożyczalni)!


Katalogi Biblioteki Uniwersyteckiej

Zbiory biblioteczne są rejestrowane w katalogach bibliotecznych. Katalog biblioteczny

zawiera w układzie alfabetycznym lub rzeczowym informacje bibliograficzne i informacje

biblioteczne o posiadanych wydawnictwach.

Informacje bibliograficzne to:

opis formalny, czyli nazwisko autora lub autorów książki, tytuł książki, miejsce wydania

oraz cechy fizyczne książki (objętość, informacja o ilustracjach i bibliografii),

opis rzeczowy, czyli charakterystyka treści dokumentu, przedstawiona w postaci haseł

przedmiotowych lub symboli klasyfikacji rzeczowej (np. UKD - Uniwersalnej Klasyfikacji

Dziesiętnej).

Informacje biblioteczne to:

Sygnatura, czyli symbol cyfrowy lub cyfrowo-literowy, określający miejsce książki

w bibliotece, jej przynależność do określonej grupy zbiorów czy kolekcji (wydzielonej

w zależności np. od przeznaczenia dla określonej grupy użytkowników czy typu zbiorów).

Sygnatura umieszczana jest w katalogu kartkowym w prawym górnym rogu karty

katalogowej, w książce na odwrocie strony tytułowej i na okładce. Przy składaniu

zamówień z katalogu kartkowego lub katalogu komputerowego wypisanie sygnatury jest

niezbędne. Brak sygnatury na zamówieniu uniemożliwia odnalezienie książki na półce.

Kolekcja, czyli informacja o miejscu przechowywania książki lub miejscu udostępniania

poszczególnych dokumentów: Czytelnia Ogólna, Wolny dostęp, Zbiory Specjalne,

Czytelnia CDE lub Wypożyczalnia. Jeżeli na karcie katalogowej nie ma pieczątki, książka

jest przechowywana w magazynie biblioteki i może być wypożyczana za zewnątrz.

Katalog biblioteczny może mieć postać tradycyjną (katalog kartkowy) lub może

być tworzony w sposób zautomatyzowany (katalog komputerowy).


Katalogi Biblioteki UniwersyteckiejKatalogi kartkowe rejestrują pozycje zakupione do

1991 roku.

Z katalogów kartkowych korzystamy wówczas, gdy książka

jest wydana przed 1991 rokiem i nie znajduje się w katalogu

komputerowym.


W Bibliotece Uniwersyteckiej znajdują się

następujące katalogi kartkowe (I piętro):

katalog alfabetyczny i przedmiotowy zbiorów

zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej

(katalog zawiera pozycje zakupione do 1991 roku),

katalog zbiorów specjalnych Biblioteki

Uniwersyteckiej (katalog zawiera: płyty, kasety

magnetofonowe, płyty do nauki języka polskiego i języków

obcych, druki muzyczne, mikrofilmy, mikrofisze, kasety

wideo, płyty kompaktowe, stare druki, zbiory graficzne

i zbiory kartograficzne),

katalog czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej,

katalog alfabetyczny i rzeczowy zbiorów kolekcji

humanistycznej (katalog zawiera pozycje zakupione

do 1998 roku),

katalog czasopism kolekcji humanistycznej,


Katalogi kartkowe

W katalogu alfabetycznym szukamy książek,

gdy znamy nazwisko autora i tytuł pracy

autorskiej (napisanej przez 1-3 autorów) lub

tytuł pracy zbiorowej (więcej niż 3 autorów)

czy anonimowej.

Każda karta katalogowa zawiera opis jednej

pozycji bibliograficznej i informacje

o wszystkich posiadanych egzemplarzach

danego wydawnictwa (jednym lub wielu na

jednej karcie).W katalogu alfabetycznym karty

katalogowe ułożone są alfabetycznie,

w jednym ciągu występują hasła:

autorskie - nazwisko autora lub nazwisko

pierwszego autora, gdy autorów jest dwóch

lub trzech,

tytułowe - tytuły prac zbiorowych

(napisanych przez więcej niż trzech autorów)

lub anonimowych.


Katalogi komputerowe
Katalog centralny Biblioteki Uniwersyteckiej działa w systemie ALEPH i zawiera

pełną informację o zbiorach bibliotecznych Biblioteki Głównej, bibliotek

wydziałowych i instytutowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Katalog komputerowy dostępny jest:

z dowolnego komputera przez Internet pod adresem http://bg.uwb.edu.pl/

na stanowiskach komputerowych udostępnianych w Bibliotece Uniwersyteckiej.

W skład Katalogu Centralnego systemu biblioteczno-informacyjnego UwB

(CEN) wchodzą:

Katalog Biblioteki Głównej (BG) zawiera dokumenty znajdujące się w Bibliotece

Uniwersyteckiej, w kolekcji humanistycznej (BHU), w Centrum Dokumentacji

Europejskiej.

Katalogi Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych:

Katalog Wydziału Ekonomii i Zarządzania (BWE)

Katalog Biblioteki Wydziału Fizyki (BWF)

Katalog Wydziału Pedagogiki i Psychologii (BPP)

Katalog Wydziału Prawa (BWP)

Katalog Biblioteki Instytutu Biologii (BIO)

Katalog Biblioteki Instytutu Chemii (BIC)

Katalog Biblioteki Instytutu Informatyki (BII)

Katalog Biblioteki Instytutu Matematyki (BIM)

Katalog Wydziału Historyczno-Socjologicznego (WHS)

Katalog Biblioteki Filii UwB w Wilnie (WIL)


Wyszukiwanie dokumentów

Indeksy: tytuł, autor, symbol działu, zagadnienie działu, czasopisma,

sygnatura itp.

Wyszukiwanie:

proste (wyszukiwanie przez pola takie jak: wszystkie pola, tytuł, autor,

hasło przedmiotowe, symbol działu, seria, miejsce wydania, wydawca, rok

wydania, język dokumentu itp),

w wielu polach (wyszukiwanie przy jednoczesnym uwzględnieniu kilku pól

takich jak: temat, autor, fraza z tytułu, słowa z tytułu, rok, wydawca),

w wielu bazach, wyszukiwanie zaawansowane i złożone (zawiera pola takie,

jak: wszystkie pola, tytuł, autor, hasło przedmiotowe, seria, miejsce

wydania, wydawca, rok wydania, język dokumentu itp.; obejmuje wiele

baz, w tym katalogi bibliotek wydziałowych, bazę prac magisterskich, bazę

prac doktorskich, bazę publikacji pracowników naukowych), umożliwia

jednoczesne przeszukiwanie wielu pól,

jak również wyszukiwanie za pomocą kodów CCL z zastosowaniem

operatorów logicznych: and, or, not.


Wyszukiwanie dokumentów


Wyszukiwanie dokumentów


Wyszukiwanie dokumentów


Wyszukiwanie dokumentów


Wyszukiwanie dokumentów


Korzystanie z pozycji na miejscu


Kolekcje Biblioteki UniwersyteckiejW zależności od przeznaczenia czytelniczego, rozmieszczenia zbiorów

w bibliotece, występują następujące kolekcje:

Kolekcja CZYTELNIA OGÓLNA, udostępniana w Czytelni Ogólnej na II piętrze,

obejmuje wydawnictwa zwarte (książki), m.in.: skrypty, podręczniki, wydawnictwa

ciągłe (czasopisma, gazety),

Kolekcja CZYTELNIA CDE (Centrum Dokumentacji Europejskiej), udostępniana

w Centrum Dokumentacji Europejskiej na I piętrze, obejmuje wydawnictwa zwarte

(książki), ciągłe (czasopisma, gazety), broszury oraz CD-ROM-y dotyczące Unii

Europejskiej,

Kolekcja ZBIORY SPECJALNE, udostępniana w Czytelni Zbiorów Specjalnych

na II piętrze, obejmuje starodruki, zbiory audiowizualne, graficzne, kartograficzne,

dokumenty życia społecznego i inne zbiory specjalne,

Kolekcja WYPOŻYCZALNIA, obejmuje pozostałe zbiory zwarte (książki), znajdujące

się na V piętrze w magazynie Wypożyczalni, udostępniane na zewnątrz dla

studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku lub w Czytelni Ogólnej

na II piętrze,

Kolekcja WOLNY DOSTĘP, udostępniana w Czytelni z wolnym dostępem do

zbiorów na III i IV piętrze, obejmuje wydawnictwa zwarte (książki) oraz czasopisma

z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,

Kolekcja CZASOPISMA, udostępniana w Czytelni Ogólnej na II piętrze, obejmuje

wydawnictwa ciągłe (czasopisma, gazety).

W bibliotece znajduje się ok. 600 tys. woluminów zbiorów dostępnych w czterech

czytelniach i wypożyczalni.


Rewersy do Czytelni Ogólnej, Czytelni

Centrum Dokumentacji Europejskiej

i Czytelni Zbiorów Specjalnych


Przy składaniu Rewersu do ww. czytelni należy wypełnić dwie części

rewersu, zarówno ZAKŁADKĘ jak i REWERS. Zwracając uwagę na:

kolekcję, sygnaturę, autora, tytuł, rok wydania publikacji. U dołu należy się

czytelnie podpisać. Te dane należy powtórzyć na drugiej części rewersu.

UWAGA! Jeden rewers dotyczy jednej pozycji!

W Czytelni Ogólnej można również korzystać z książek ze statusem

„Wypożycza się” pod warunkiem, że w rubryce „termin zwrotu” nie ma

daty, ani rezerwacji.


Ksero znajduje się:


Usługi reprograficzne

na II piętrze - obsługiwane przez pracownika.

Na ksero udostępniane są pozycje niezniszczone, wydane po 1950 roku,

z wyjątkiem księgozbioru podręcznego (encyklopedii, słowników, leksykonów itp.).

O możliwości wykonania kserokopii materiałów bibliotecznych każdorazowo decyduje

dyżurny bibliotekarz, który w uzasadnionych przypadkach może zabronić reprografii

wybranych materiałów. Ograniczenia wynikają z obowiązującego prawa autorskiego

i postępującej dewastacji zbiorów.

Do kopiowania nie są udostępniane:

• książki klejone, które mogą ulec uszkodzeniu

w trakcie kopiowania

• książki i czasopisma oprawione

• albumy i książki cenne dla biblioteki

• wszystkie wydawnictwa w złym stanie zachowania.

Usługi reprograficzne

wykonywane są tylko na

miejscu w godzinach

poniedziałek 9.00-20.45

wtorek - piątek 9.00-18.45

sobota 9.00-15.45

E-kopie - usługa polegająca na dostarczeniu czytelnikom cyfrowych kopii materiałów

bibliotecznych za pośrednictwem poczty elektronicznej.Rejestracja czytelników odbywa się w bibliotece, w pokoju 209 – Sekcja Automatyzacji

(I piętro),

Wpłata zaliczki w wysokości 12 zł pokrywającej koszt zeskanowania 20 stron tekstu dla

studentów (cena za stronę wynosi 0,60 zł).


Zamawianie książek


Zamawianie książek


Realizacja zamówień


Zamówienia są drukowane na bieżąco

(w październiku czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu).

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni:

nie wlicza się dnia zamówienia,

niedziel i dni świątecznych.

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.

Studenci z dwoma fakultetami do 12 książek.

Książki wypożyczane są na miesiąc.

Za przetrzymane książki pobierana jest opłata

w wysokości 0,25 zł (za każdy dzień, od książki).

Niedziele i dni świąteczne nie są wliczane.

Trzykrotne nieodebranie zamówionych książek powoduje

zawieszenie w prawach użytkownika Wypożyczalni na okres

2 miesięcy.

W godzinach zamknięcia Biblioteki Uniwersyteckiej książki można

zwracać poprzez Bibliobox, znajdujący się przy wejściu do budynku.

Zwrócone materiały zostaną zdjęte z konta czytelnika następnego dnia

lub w pierwszy dzień roboczy (w przypadku weekendów i świąt).


Konto czytelnika

Funkcja MOJE KONTO pozwala na:

kontrolę stanu konta – opcja WYPOŻYCZENIA informuje o liczbie pozycji

wypożyczonych przez czytelnika, HISTORIA WYPOŻYCZEŃ to lista książek wcześniej

wypożyczonych, ale już zwróconych, ZAMÓWIENIA to lista zamówionych książek przez

czytelnika, TRANSAKCJE FINANSOWE to kwota pieniężna wynikająca z przetrzymania

książek,

przedłużanie pozycji wypożyczonych z magazynu Biblioteki – przy użyciu opcji

PRZEDŁUŻ WSZYSTKO na ekranie WYPOŻYCZEŃ, lub pod numerem konkretnej pozycji

należy kliknąć PRZEDŁUŻ.

kontrolę zamówień – opcja ZAMÓWIENIA – usuwanie niepotrzebnych zamówień (aby

usunąć niepotrzebne już zamówienie należy wejść w ZAMÓWIENIA, na liście zamówień

kliknąć na cyfrę w pierwszej kolumnie w wierszu usuwanego zamówienia, gdy otworzy się

okno zamówienia użyć przycisku usuń w górnej części okna). Nie można usuwać

zamówień ze statusem w realizacji lub na półce rezerwacji, a więc funkcja ta jest aktywna

przez krótki okres czasu od momentu złożenia zamówienia.

UWAGA! Przedłużenie musi być dokonane przed upływem terminu zwrotu!


Wypożyczenia krótkoterminowe

Pod pojęciem wypożyczeń „krótkoterminowych” rozumie się wypożyczenia zbiorów na

czas zamknięcia biblioteki (nocny, weekendowy i świąteczny) w okresie roku

akademickiego i innych okresach zamknięcia biblioteki (okres wakacyjny) dotyczą one

księgozbioru znajdującego się w Czytelni Wolnego Dostępu (III i IV p.) oraz księgozbioru

Czytelni Ogólnej (II p).

Do wypożyczenia krótkoterminowego uprawnieni są tylko studenci Uniwersytetu

w Białymstoku, bez względu na stopień i tryb studiów (dzienni, zaoczni, pierwszego

i drugiego stopnia, podyplomowi oraz doktoranci).

Czytelnik, który zdecyduje się skorzystać z usługi wypożyczeń krótkoterminowych bierze

pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wypożyczonych materiałów oraz termin ich

zwrotu stosownie do regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej.

Warunkiem realizacji wypożyczenia jest:
aktualna karta biblioteczna/elektroniczna legitymacja studencka,

brak zaległości na koncie czytelnika (w wypożyczalni),

brak innych adnotacji na koncie, blokujących możliwość wypożyczenia.

Ramy czasowe udostępnień i zwrotów:
usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku na noc, w sobotę i dzień poprzedzający

okres świąteczny, podczas którego Biblioteka Uniwersytecka jest nieczynna,

materiały z księgozbioru Czytelni Wolnego Dostępu i Czytelni Ogólnej wypożycza się na

godzinę przed regulaminowym lub aktualnie obowiązującym czasem zamknięcia czytelni,

wypożyczone materiały zwraca się pierwszego dnia roboczego po okresie zamknięcia

Biblioteki Uniwersyteckiej pomiędzy godzinami 8:00 a 12:00 lub do Biblioboxu do godziny

9.00.


Wypożyczenia krótkoterminowe

Korzystanie z usługi:

wypożyczenie książki z czytelni Wolnego Dostępu odbywa się przy głównym biurku

znajdującym się na III piętrze. Księgozbiór Czytelni Ogólnej wypożyczany jest

na II piętrze,

jednorazowo czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia 3 woluminów na okres

nocny, weekendowy lub świąteczny,

na okres wakacyjny czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia jednorazowo

8 woluminów,

w Czytelni Ogólnej do wypożyczeń krótkoterminowych nie udostępnia się dzieł

rzadkich, kosztownych, księgozbioru podręcznego, tytułów wydanych przed 1950

rokiem (w przypadku wydawnictw jednoegzemplarzowych) oraz księgozbioru

z Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego. W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję

o wypożyczeniu książki podejmuje dyżurny bibliotekarz,

bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książki ze względu na jej zły stan

techniczny.

Sankcje za nieterminowe zwroty:

Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonego materiału skutkuje karą

w wysokości 5 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opóźnienia (począwszy

od godziny 12:00).


Wypożyczenia krótkoterminowe w CDE
Pod pojęciem wypożyczeń „krótkoterminowych” rozumie się wypożyczenia zbiorów „na noc”

lub na czas zamknięcia Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Pod pojęciem wypożyczeń tygodniowych rozumie się wypożyczenia zbiorów oznaczonych

statusem „Wypożyczenia tygodniowe” na okres jednego tygodnia.

Do wypożyczenia krótkoterminowego oraz tygodniowego upoważnia:

• karta biblioteczna lub legitymacja studencka z kodem kreskowym pełniąca funkcję karty

bibliotecznej.

Wypożyczenia oraz zwroty odbywają się w CDE.

Warunkiem realizacji wypożyczenia jest:

• aktualna karta biblioteczna/elektroniczna legitymacja studencka,

• brak zaległości na koncie czytelnika (w wypożyczalni),

• brak innych adnotacji na koncie, blokujących możliwość wypożyczenia.

Ramy czasowe udostępnień i zwrotów:

• materiały z księgozbioru CDE wypożycza się na godzinę przed regulaminowym lub aktualnie

obowiązującym czasem zamknięcia czytelni.

• wypożyczone materiały zwraca się:w przypadku wypożyczeń krótkoterminowych: następnego dnia roboczego

w godzinach od 9.00 do 12.00.

w przypadku wypożyczeń tygodniowych: następnego dnia roboczego po upływie 7 dni

od daty wypożyczenia.

Jednorazowo czytelnik jest upoważniony do wypożyczenia 1 woluminu.

Sankcje za nieterminowe zwroty: dla wypożyczeń krótkoterminowych: 1 zł za każdą kolejną

rozpoczętą godzinę opóźnienia (począwszy od godziny 12:00); dla wypożyczeń tygodniowych:

1 zł za każdy dzień zwłoki.


Zasady transliteracji

Transliteracja znaków na podstawie PN-ISO 9 2000. Od 1 stycznia 2006 roku

w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej stosowane są nowe

zasady transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie (na podstawie:

PN-ISO 9 2000 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie.

Języki słowiańskie i niesłowiańskie). Tym samym zmienia się sposób

realizacji niektórych liter. Przy wyszukiwaniu w katalogu komputerowym

Biblioteki prosimy o zwracanie uwagi na te zmiany.

Przykład:

Маяковский Владимир Владимирович

Transliteracja według PN-ISO 9 2000

Maâkovskij Vladimir Vladimirovič

Tabela transliteracji jest dostępna na stronie katalogu.

More magazines by this user
Similar magazines