(alebo kam kráča BOZP?)

sspr.gov.sk
  • No tags were found...

Miroslava Kordošová

Nové trendy v oblasti BOZP

(alebo kam kráča BOZP?)

Príspevok na seminár:

Zdravé pracoviská- dobré pre teba. Dobré pre podnik.

Košice, 17.4.2013

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.


Nové trendy v oblasti BOZP (alebo kam kráča BOZP?)

• Nové trendy v spoločnosti

• Nové trendy v BOZP

• Odporúčania pre inšpekciu práce, výskum BOZP a

prax


Nové trendy v spoločnosti

• Globalizácia trhov, rozhodovania, prenosu technológií

a ľudskej činnosti

• Starnutie populácie a demografické zmeny v EÚ a vo svete

• Vzostup používania nových materiálov, nových technológií a

ich dopad na životné a pracovné prostredie

• Ekonomické a spoločenské zmeny s dopadom na

zamestnancov i zamestnávateľov , dopady krízy na podniky


Globalizácia trhov, rozhodovania, prenosu technológií a ľudskej

činnosti

• "Globalizácia je fakt, nie otázka politickej voľby."

Globalizácia je proces narastania medzinárodného prepojenia vo

všetkých oblastiach (ekonomika, politika, kultúra,

komunikácia, práca a životné prostredie atď.) pozorovaný

najmä v posledných desaťročiach.

Globalizácia trhov- vznikajú prepojené sieťované firmy, technologické

a priemyselné parky, migrujú zamestnanci- výmena medzi firmami,--

Dopady: na zamestnancov, na ich pracovné podmienky, pracovnoprávne

vzťahy, BOZP...


Starnutie populácie a demografické zmeny v EÚ a vo svete

• (Population ageing)

• Podľa odhadov OSN o veľkosti svetovej populácie z roku 2002 : európsky kontinent jediným svetovým

regiónom, ktorého populácia sa v nasledujúcich rokoch bude znižovať na úrovni -0,28 %. Pomer detí v

európskej populácii sa zo 17% v roku 2000 zníži na 15% v roku 2050. Zároveň budú ľudia okolo roku 2045-

50 žiť dlhšie, pretože predpokladaná dĺžka života v Európe sa zvýši a aktuálnych 73,2 roka až na 80,5 roka.

Pribudne starších ľudí, pretože v roku 2050 budú až jednu tretinu európskej populácie tvoriť 60- a viac

roční.

• Podľa Prognózy vývoja obyvateľstva SR do roku 2050, vypracovanej Štatistickým úradom SR v roku 2002,

bude vývoj obyvateľstva SR v prvej polovici 21. storočia charakterizovať najmä znižovanie prírastku

obyvateľstva a starnutie obyvateľstva.

• Demografické starnutie sa prejavuje početným aj relatívnym nárastom vyšších vekových skupín

obyvateľstva. Proces demografického starnutia bude v budúcnosti vplývať aj na štruktúru pracovných síl.

• Dopady:

• na penzijné systémy,

• na zdravotnú starostlivosť,

• na BOZP a pracovné podmienky,

• na trh práce....


Vzostup používania nových materiálov, nových technológií a ich

dopad na životné a pracovné prostredie

• Hľadanie nových zdrojov energie , surovín a materiálov

Aktivity šetrné k životnému prostrediu, ako napr. recyklácia a zlepšovanie systémov

zneškodňovania odpadov, budú mať pozitívny vplyv na globálne životné prostredie.

Bez primeraných opatrení však, bohužiaľ, tento trend môže spôsobiť ujmu na

životoch a zdraví zamestnancov.

• Nové technológie a výrobné procesy: nanotechnológie, biotechnológie,

informačné technológie, fotovoltaika....

• Zelené pracovné miesta- zamestnávanie v ekologických prevádzkach

• Dopady: na BOZP, na zdravie zamestnancov, na úrazovosť...


Ekonomické a spoločenské zmeny s dopadom na zamestnancov

i zamestnávateľov , dopady krízy na podniky

• Zmeny v organizácii práce:

• práca na čiastočný úväzok, a tých, ktorí pracujú kratšiu dobu,

pružná pracovná doba - väčšia potreba mobility pracovníkov, ale tiež vyššia

intenzifikácie práce,

•striedanie zamestnaní,

•zvýšenie počtu osôb samostatne zárobkovo činných,

•rastúci počet externistov a verejných zamestnancov na dobu určitú,

• nárast pracovných zákaziek na služby a na dobu určitú,

•nárast nových foriem zamestnania v oblasti informácií a komunikačných

odvetvia (telepráca, virtuálne firmy na internete, atď),

• Zmeny v riadení ľudských zdrojov : výchova a vzdelávanie, používanie e-

learningu, koučovania...

• Dopady: psychosociálne riziká a stres na pracovisku, nespokojnosť...


Nové trendy v BOZP

• Všetky trendy v spoločnosti sa prejavujú aj na stave BOZP, na pracovných

podmienkach, pracovnoprávnych vzťahoch, systémoch riadenia BOZP,

podnikovej kultúre práce - ako spojené nádoby

BOZP a globalizácia: nové trhy, nové zamestnania, migrácia za prácou,

nové riziká a nebezpečenstvá...

BOZP a starnutie populácie: pribúdajú starší zamestnanci - nové riziká a

ohrozenia, zmeny v organizácii práce a úprave pracovísk (ergonómia...)

BOZP a nové technológie a materiály: vznik ekologických pracovných

miest, vznik technologických parkov, výroba nových progresívnych

materiálov( čo však ich dopad na zdravie?)

• V dôsledku toho vzniklo veľké množstvo ekologických pracovných miest, ktoré prispievajú k ochrane

životného prostredia alebo k jeho návratu do pôvodného stavu. Ak majú byť skutočne udržateľné, musíme

zabezpečiť, aby tieto pracovné miesta poskytovali bezpečné, zdravé a primerané pracovné podmienky.

Ekologické pracovné miesta musia byť vhodné pre zamestnancov, ako aj pre životné prostredie.


Nové trendy v BOZP

• Ekonomické a spoločenské zmeny s dopadom na zamestnancov i

zamestnávateľov , dopady krízy na podniky:

• Nové spôsoby zamestnávania, väčšia zodpovednosť zamestnávateľov i

zamestnancov

• Zvyšovanie kultúry práce a systémov riadenia BOZP

• Šetrenie finančných nákladov pre zamestnancov, znižovanie benefitov

• Ústup od dodržiavania predpisov v oblasti BOZP,

• Znižovanie nákladov na vzdelávanie -ale naopak využívanie nových

spôsobov vzdelávania ( e-learning...

• Dopady: psychosociálne riziká, stres, zvyšovanie prípadov

pracovnoprávnych sporov, fluktuácia v práci a iné


O

Odporúčania pre inšpekciu práce, vedu a výskum BOZP a prax

• Čo treba sledovať a v čom robiť prevenciu:

• Pracovné podmienky a pracovnoprávne vzťahy pre vybrané skupiny zamestnancov

( mladí, starší, zdravotne postihnutí, migranti, zahraniční pracovníci)- pracovný čas,

typy pracovísk, pracovné zmluvy, bezpečnosť práce, nelegálna práca...

• Dopady nových technológií a materiálov, nových konštrukcií strojov, s výkonnými

riadiacimi systémami – dopady na zdravie a bezpečnosť pri práci, zabezpečenie

pracovných podmienok a pracovného prostredia, sledovanie faktorov pracovného

prostredia

• Vznik nových technologických , psychosociálnych a zdravotných rizík

• Nové tzv. ekologické ( zelené) pracovné miesta a technológie- z nich vyplývajúce

nové riziká pre zamestnancov

• Nové trendy vo vzdelávaní a využívaní najmodernejších IT technológií

• Analyzovať požiadavky bezpečnosti technických zariadení (špecifikácia rizikových

faktorov vybraných technických zariadení, aplikácia ukazovateľov spoľahlivosti v

systéme bezpečnosti zariadení a pod.)

• Vydávať publikácie, robiť osvetu v podnikateľských kruhoch a poradenstvo...


Odporúčania pre inšpekciu práce, vedu a výskum BOZP a prax

• Čo treba skúmať a analyzovať:

• Dopady nových materiálov a technológií - materiálovo-technologické aspekty

(nové kompozitné, multifunkčné a inteligentné materiály, nanotechnológie,

biotechnológie, recyklácia, nahradzovanie nebezpečných chemických látok

chemikáliami s menej škodlivými účinkami) na zdravie a bezpečnosť pri práci

zamestnancov

• Dopady nových spôsobov organizácie práce a firemnej kultúry na pracovné

podmienky, prac. právne vzťahy, pracovné podmienky pri atypických formách

zamestnania a organizácie práce (flexibilné inovatívne metódy – domácka práca,

zdieľanie pracovných miest, agentúrne zamestnávanie, dištančná práca a pod.)

• Dopady pracovného prostredia a pracovných podmienok na zvláštne skupiny

zamestnancov ( mladí, starší, ZŤP, migranti, dlhodobo nezamestnaní...) integrácia

špecifických skupín populácie do pracovného pomeru


Odporúčania pre inšpekciu práce, vedu a výskum BOZP a prax

• Analyzovať požiadavky bezpečnosti technických zariadení (špecifikácia rizikových

faktorov vybraných technických zariadení, aplikácia ukazovateľov spoľahlivosti v

systéme bezpečnosti zariadení a pod.)

• Analyzovať uplatnenie ekonomických zákonitostí v riadení BOZP (motivačné prvky,

ekonomická stimulácia)

• Dopady prehĺbenia integrácie BOZP do vzdelávacích systémov škôl (implementácia

BOZP v budúcom profesionálnom pôsobení žiakov a študentov), aplikácia metód s

využitím moderných e-learningových vzdelávacích systémov, štandardizácia

systémov s cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci EÚ

• Zamerať sa na sociálny dialóg v systéme prevencie negatívnych účinkov práce

(prehĺbenie účasti zamestnancov na riadení BOZP, vzájomné zdieľanie informácií,

rozvoj zručnosti zamestnancov)


Odporúčania pre inšpekciu práce, vedu a výskum BOZP a prax

• Čo treba v praxi:

• Prispôsobiť pracovné prostredie a pracoviská novým trendom v

technológiách, materiáloch...

• Využívať nové moderné spôsoby zamestnávania ( flexikonto, telepráca,

virtuálne pracoviská, outsourcing, zdieľané pracovné miesta...

• Zefektívniť organizáciu práce, vytvárať pracovnú kultúru v duchu zdravých

a bezpečných pracovísk- malo by to prispieť k zlepšeniu sociálnej klímy a

bezproblémovej prevádzky a tým k dosiahnutiu vyššej produktivite práce v

podniku...

• Získavať jednak predstaviteľov najvyššieho vedenia firmy a jednak

zamestnancov pre aktívnu účasť na rozvoji bezpečnostnej firemnej kultúry

• Zapájať sa do kampaní EA BOZP v Bilbao, Zdravé pracoviská, do súťaže

Bezpečný podnik a iné...


Kam kráča BOZP?

BOZP kráča k bezpečným a bezúrazovým pracoviskám...

BOZP kráča k spravodlivým, nediskriminujúcim pracovným podmienkam a

pracovnoprávnym vzťahom ....

BOZP kráča k uvedomelým a vzdelaným zamestnancom a

zamestnávateľom...

BOZP kráča k využívaniu a podporovaniu nových moderných technológií a

materiálov...

• Kam kráča BOZP vo Vašej firme????


• Ďakujem za pozornosť!

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava.Kordosova@ivpr.gov.sk

More magazines by this user
Similar magazines