tijdens de behandeling naar een andere IC

erwinkompanje.files.wordpress.com

Overplaatsen van IC patienten tijdens de behandeling naar een ...

Overplaatsen van IC patienten

tijdens de behandeling naar een

andere IC

Erwin J.O. Kompanje

Erasmus MC Rotterdam,

Intensive Care


Essentie van het probleem

1. Tekort aan IC bedden voor de

behandeling van IC behoeftige patiënten.

2. Voordat een behandeling afgerond is

wordt in sommige gevallen eenzijdig door

de behandelaar(s) de behandeling beëindigd

en overgedragen aan andere behandelaars

die een zelfde (soort) behandeling gaan geven.


Omvang probleem

18 Nederlandse ICs onderzocht gedurende

119 meetdagen

2 geweigerde patienten per week (72%

patienten met acute problemen)

Belangrijkste reden (78%): geen bed vrij

Julius Centrum/NVIC ‘Plaats in de herberg’ 2001


Omvang probleem


Wat zegt de beroepsgroep?

1990 (KNMG, ‘Selectie van patienten, met

name op de IC’): “..de consequentie van de medischinhoudelijke

criteria kan zijn dat een patient van de IC wordt

overgeplaatst wiens indicatie voor verder of langer verblijf niet

opweegt tegen de indicatie van de nieuwe patient..”

2001 (NVIC, ‘Plaats in de herberg’): “Bij een

capaciteitsprobleem in het ene ziekenhuis zou de patient

overgeplaatst kunnen worden naar een ander ziekenhuis. Ook zou

ervoor gekozen kunnen worden een stabiele patient over te plaatsen

om plaats te maken voor de acute patient..”


Wat zegt de beroepsgroep?

2001 (NVIC, ‘Opname en Ontslagcriteria): “

Triagebeslissingen worden zonder tussenkomst/inbreng van patient en/of familie

door de dienstdoende intensivist genomen”

2005 (Inspectie Gezondheidszorg, ‘Intensieve

zorgen’): geen vermelding

2006 (Ned. Ver. Anesthesiologie, ‘Organisatie en

werkwijze op IC-afdelingen voor volwassenen in

Nederland): “Patienten worden slechts teruggeplaatst in een medisch

stabiele toestand..” [terugplaatsing niet overplaatsing]


Wat zegt de beroepsgroep?

2007 (Cie ethiek NVIC, concept ‘Richtlijn voor

handelswijze in geval van opnamevraag bij volledige

bedbezetting op de IC’):

“De commissie stelt dat een nieuwe opname niet kan

plaatsvinden door een reeds opgenomen patient

vroegtijdig te ontslaan. Indien een overbed of plaats op

de CCU niet te realiseren is moet de nieuwe patient

worden gestabiliseerd en overgeplaatst worden”


Wat zegt de beroepsgroep?

“Van deze regel mag slechts in hoge uitzondering en

na zorgvuldige argumentatie en documentatie op

medisch-inhoudelijke gronden worden afgeweken indien

patient echt niet te vervoeren is of er zorg gevraagd

wordt die echt nergens anders te leveren is”


Ethisch en juridisch problematisch

1. Overplaasting is meestal ‘step down’

2. Ongelijkheid in behandeling (ingeval de IC

behandeling nog niet klaar is)

3. Mogelijk berokkenen van schade, die bij niet

overplaatsen niet zou zijn opgetreden [mortaliteit

is hoger bij ‘after-hours discharges’ (MJA 2006;184:

334-337)]

4. Behandelingsovereenkomst wordt beedindigd

voordat de behandeling klaar is


Wetgeving

1. GW [art. 1]

2. EVRM [art. 14]

3. BW 7: WGBO

4. Kwaliteitswet zorginstellingen

5. Wet klachtrecht cliënten zorgsector


Grondwet artikel 1

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden

in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst,

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,

geslacht of op welke grond dan ook, is

niet toegestaan”


EVRM artikel 14

“Het genot van de rechten en vrijheden die in

dit Verdag zijn vermeld, moet worden verzekerd

zonder enig onderscheid op welke

grond ook..”


WGBO artikel 460

De WGBO is een overeenkomst van

dienstverlening aan de patient

“De hulpverlener kan, behoudens gewichtige

redenen, de behandelingsovereekomst niet

opzeggen”


“Gewichtige redenen”

In de Memorie van Antwoord voegt de regering

toe, dat het zwaarwegende belang van de

gezondheid van de patiënt niet toestaat dat de

hulpverlener de overeenkomst zonder meer kan

beëindigen.


Behandel indicatie

Voor de hulpverlening door een medisch specialist

moet een indicatie bestaan. Is deze vervallen,

dan behoort de arts hulpverlening achterwege te

laten. Indien niet dan kan hulpverlening niet

achterwege blijven.

WGBO art 7:453; de zorg van goed hulpverlener


Beëindigen van de overeenkomst, in geval

er sprake is van een behandelindicatie

1. Patiënt weigert de rekening te betalen

2. Aanhoudend verschil van mening over de therapie

3. De patiënt negeert de therapeutische adviezen

4. De patiënt vraagt om handelingen die tegen het

geweten van de arts ingaan

5. De patiënt is agressief of gwelddadig tegen de arts


Achterliggende reden/ moraal

De patiënt is afhankelijk en kwetsbaar en

behoeft daarom bescherming. Daardoor

kan de behandelingsovereenkomst niet

zomaar beëindigd worden.


KNMG nota “Richtlijn niet-aangaan of

beeindiging van de geneeskundige

behandelingsovereenkomst”

“De aard van de instelling waar de patient

verblijft en de duur van het verblijf zijn van

belang. Ten aanzien van patienten die al enige

tijd zijn aangewezen op verblijf in een

bepaalde instelling en niet zomaar zelfstandig

kunnen functioneren is een langere termijn van

opzegging vereist”


Plichten na beëindiging

Na het besluit om een behandelingsovereenkomst

te beëindigen zal de arts (of ziekenhuis) zorg

moeten dragen voor continuiteit van de

hulpverlening. Hieronder valt volledige, tijdige en

zorgvuldige overdracht.


Consequentie voor het ziekenhuis

Krachtens de behandelingsovereekomst komt de

patiënt een recht op behandeling en een recht op

verzorging toe. Het laatste leidt er toe dat als het

ziekenhuis besluit de overeenkomst te beëindigen

dit niet kan leiden tot onmiddelijk ontslag van de

patiënt.


Redelijkheid en billijkheid

De rechtsgevolgen van een overeenkomst

worden niet alleen bepaald door hetgeen

partijen zijn overeengekomen. Zo kunnen de

eisen van redelijkheid en billijkheid leiden tot

aanvulling van de overeenkomst. Verder is een

tussen partijen overeengekomen regel niet

toepasselijk, indien dit naar maatstaven van

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou

zijn.

Artikel 6:248 BW


Kwaliteitswet Zorginstellingen

Artikel 2: “De zorgaanbieder biedt

verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde

zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die

in ieder geval doeltreffend, doelmatig en

patientgericht wordt verleend en die afgestemd

is op de reële behoefte van de patiënt”


Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Artikel 2a:

“Onder een klacht over een ernstige situatie

wordt verstaan een klacht ovre een situatie

waarbij sprake is van onverantwoorde

zorg”


Behandel indicatie

Voor de hulpverlening door een medisch specialist

moet een indicatie bestaan. Is deze vervallen,

dan behoort de arts hulpverlening achterwege te

laten. Indien niet dan kan hulpverlening niet

achterwege blijven.

WGBO art 7:453; de zorg van goed hulpverlener


Level IC

Van Level III naar Level II of Level I

Step down

Einde behandeling expertise Level III


Morele afweging (stellingen)

1.De patient met wie al een

behandelingsovereenkomst bestaat mag

geen schade ondervinden van de transfer

2. Van de patient mag solidariteit verwacht

worden t.a.v. zijn ziekere medemens

3. Vanuit de gedachte van rechtvaardigheid

(justice; eerlijke verdeling schaarse

middelen) kan een transfer voor het einde

van de behandeling moreel juist zijn


Juridische afweging (stellingen)

1. Een patiënt die tijdens de behandelfase

wordt overgeplaatst naar een ander

ziekenhuis kan zich beroepen op

‘onverantwoorde zorg’.

2. Een patiënt (of diens

vertegenwoordigers) kunnen een

overplaatsing tijdens behandeling weigeren

3. Een arts die belangen van de meest zieke

patiënt voor laten gaan, handelt als ‘goed

hulpverlener’

More magazines by this user
Similar magazines