Genital Warts

eccq.com.au
  • No tags were found...

BOSN GEN WARTS 2005.indd - Ethnic Communities Council ...

Kakve su moguÊnosti lijeËenja genitalnih

bradavica?

Ne postoji lijek za HPV infekciju, iako se genitalne

bradavice mogu lijeËiti na razne naËine. Cilj lijeËenja bi

trebao biti ukloniti vidljive bradavice, pokrenuti imunoloöki

sistem da se bori protiv infekcije i otkloniti sve neprijatne

simptome. MoguÊnosti lijeËenja genitalnih bradavica su:

• Premazati bradavice podofilinom, ekstraktom biljke

May Apple. Doktor ili kliniËki struËnjak za seksualno

zdravlje nanosi tekuÊinu direktno na bradavice.

Podofilin utiËe na Êelije bradavice i izaziva hemijsko

uniötenje lezije. To sredstvo treba isprati poslije 4 do

6 sati. Ono moûe izazvati iritaciju koûe, bol na tom

mjestu i plikove. Ne smije se koristiti u trudnoÊi.

• Krioterapija je Ëest oblik lijeËenja genitalnih bradavica

kako iznutra (npr. na grliÊu maternice) tako i iz vana

i ukljuËuje zamrzavanje bradavice teËnim azotom ili

azotnim oksidom. Krioterapija se obiËno preporuËuje

u trudnoÊi jer male su nus pojave, osim plikova koji

se pojave na mjestu gdje je izvröena terapija. ObiËno

nema dugoroËnih posljedica. Terapija se obiËno

provodi svake sedmice i moûe biti bolna.

• Pacijenti mogu stavljati rastvor podofilotoksina

direktno na vidljive bradavice. Podofilotoksin je

preËiöÊeni ekstrakt podofilina. On nije podoban za

teöko dohvatljiva mjesta i ne smije se koristiti tokom

trudnoÊe. Kako se ova terapija moûe samostalno

primjenjivati, manje Êe biti potrebno iÊi na kliniku.

Ova vrsta terapije se provodi 4 do 6 sedmica, s tim da

se tekuÊina nanosi dva puta dnevno 3 dana, a zatim

pauzira 4 dana.

• Joö jedna terapija koju osoba moûa sama provoditi je

imikuimod krema koja se prodaje pod imenom Aldara.

Ona se uspjeöno koristi za uklanjanje genitalnih i

perianalnih bradavica, posebno onih koje se nalaze

na vlaûnim mjestima i kod muökaraca koji nisu

obrezani. Mogu se javiti neprijatne nus pojave uz ovu

vrstu tretmana kao öto je peËenje, bol ili osjetljivost.

Kod ove vrste lijeËenja rjea je pojava ponovnog

nastanka bradavica nego kod drugih lijeËenja. Moûe

potrajati i do 16 sedmica dok bradavice ne nestanu.

Ovi lijekovi nisu subvensionirani od strane Programa

farmaceutskih beneficija pa su skupi.

• Laserska terapija je uklanjanje bradavica paljenjem

preciznim svjetlom visokog intenziteta. Ovaj postupak

se obiËno obavlja u bolnici. Preciznost ovog postupka

ga Ëini odgovarajuÊim za osjetljiva mjesta i mala je

opasnost od oûiljaka. Ova vrsta lijeËenja nije opÊenito

dostupna svima.

• Druge moguÊnosti ukljuËuju elektrohirurgiju/dijatermiju

(uklanjanje elektriËnim noûem, ûicom ili iglom) i

izrezivanje (makazama ili skalpelom) pod lokalnom

anestezijom.

Genitalne bradavice na grliÊu maternice mogu se vidjeti

pomoÊu specijalnog mikroskopa (kolposkopa) pri Ëemu

se mogu uzeti mali uzorci (zvani biopsija) da se provjere

abnormalnosti grliÊa maternice. LijeËenje grliÊa maternice

obiËno vröi ginekolog, pri Ëemu se abnormalno tkivo

uklanja laserom, dijatermijom ili hirurökim putem.

Kontrola kolposkopijom i Papa test veoma su vaûni.

Bradavice se mogu povratiti uprkos ovog lijeËenja.

LijeËenje treba nastaviti dok bradavice ne nestanu.

Zavrönu provjeru treba napraviti nakon 3 mjeseca.

Vaö seksualni partner (ili partneri) trebaju takoer

provjeriti da li ima (imaju) bradavice, a vi i vaö partner se

trebate pregledati imate li drugih infekcija koje se prenose

seksualnim odnosom (STI).

UtiËe li HPT na trudnoÊu?

Bradavice obiËno ne utiËu na trudnoÊu i porod. éene

koje imaju HPV infekciju i koje prije nisu imale vidljive

bradavice, mogu dobiti bradavice u trudnoÊi. To je zato

öto trudnoÊa moûe uticati na prirodni imunitet organizma.

Te bradavice obiËno nestanu ubrzo nakon poroda kada

se imunoloöki sistem vrati u normalno stanje (za oko

6 sedmica). Rjee se dogodi da bradavice budu toliko

velike da ih treba lijeËiti da ne bi smetale u porodu.

TrudnoÊa utiËe na izbor lijeËenja - na primjer, podofilin

i podofilotoksin se ne bi smjeli koristiti. HTP se samo

u rijetkim sluËajevima prenese na novoroenËe tokom

poroda i izazove pojavu bradavica u djetetovom grlu ili

na genitalijama.

Za viöe informacija:

Klinike za odrûavanje seksualnog zdravlja

Brisbane City (Biala) 07 3227 8666

Princess Alexandra (Brisbane South) 07 3240 5881

Bundaberg 07 4150 2754

Cairns (The Dolls House) 07 4050 6205

Gold Coast 07 5576 9033

Ipswich 07 3817 2428

Logan 07 3240 5881

Mackay 07 4968 3919

Mt Isa 07 4744 4805

Palm Island 07 4770 1144

Redcliffe/Caboolture 07 3883 7300

Rockhampton 07 4920 6262

Sunshine Coast 07 5441 2459

Thursday Island 07 4069 0413

Toowoomba (Kobi house) 07 4616 6446

Townsville 07 4778 9600

Klinike nude besplatne i povjerljive usluge koje ukljuËuju

obavljanje pretraga, neke vrste lijeËenja i struËno savjetovanje.

Ove usluge stoje svima na raspolaganju, a Medicare NIJE

potreban.

Queensland Health internet stranica

www.health.qld.gov.au/sexhealth/

Internet stranica pruûa razne informacije o HIV/AIDS-u ,

hepatitisu C i seksualno prenosivim infekcijama za öiru

javnost.

Ethnic Communities Council of Queensland (ECCQ)

253 Boundary Street, West End, Queensland 4101

Tel: 07 3844 9166

Fax: 07 3846 4453

www.eccq.com.au

ECCQ pruûa besplatne seminare, odötampane informacije

na raznim jezicima i programe za promoviranje zdravlja za

ljude u Queenslandu koji ne govore engleski i ljude s razliËitim

kulturoloöim navikama koji govore razne jezike.

Informacije

o

genitalnim

bradavicama

Information about

Genital Warts

BOSNIAN

Updated September 2005 © Copyright ECCQ


Genitalne bradavice

Virus koji uzrokuje genitalne bradavice je humani

papiloma virus (HPV). Ima viöe od stotinu tipova HPV

virusa, od kojih neki uzrokuju bradavice po rukama i

po nogama. Druge vrste uzrokuju genitalne bradavice.

Ove genitalne vrste napadaju vanjski sloj koûe u

unutraönjosti i oko genitalija - na vulvi, u vagini, na

grliÊu maternice, oko Ëmara, prepona i bedara, na

penisu, moönicama ili unutar mokraÊnog kanala.

Genitalne bradavice su bezbolne izrasline ili kvrûice

na koûi koje mogu biti izboËene ili ravne, pojedinaËne

ili viöestruke, male ili velike. Neke se nakupljaju i

stvaraju oblik sliËan karfiolu.

äta uzrokuje rast bradavica?

Mnoge seksualno aktivne osobe nose HPV virus. Dokazi ukazuju

na to da je veÊina seksualno aktivnih ljudi izloûena HPV virusu

i da Êe barem jednomu ûivotu imati infekciju uzrokovanu HPV

virusom. Sve osobe koje nose virus ne dobiju bradavice. Izgleda

da to zavisi od tipa virusa i jaËine imunoloökog sistema te osobe.

Neke osobe dobiju bradavice ubrzo nakon kontakta inficiranom

osobom. Druge dobiju bradavice kasnije u momentima

iznurenosti, stresa ili u trudnoÊi. Od momenta kada ste doöli u

kontakt s virusom moûe proÊi od 3 sedmice do jedne godine dana

i viöe dok se razvije bradavica, ako se uopÊe razvije. Za sada

ne postoji neki naËin da se lako otkrije virus osim da se otkriju

bradavice. Nisu sve infekcije bradavicama vidljive (npr. ako su

jako male ili su na mjestu gdje se ne vide - na grliÊu maternice

ili Ëmaru).

Kako se prenosi ovaj virus?

NeizlijeËene genitalne bradavice mogu se seksualno prenijeti

na partnera. Virus se prenosi direktnim dodirom koûe o koûu.

Genitalni kontakt je dovoljan da se virus prenese s jedne osobe

na drugu, iako je najËeöÊi oblik prenoöenja vaginalni ili analni

polni odnos. Virus se moûe prenijeti i oralnim seksom, ali to se

rijetko deöava.

Bradavice na drugim dijelovima tijela uzrokuju drugi tipovi HPV

virusa. Smatra se da kontakt s tim bradavicamam ne moûe

izazvati genitalne bradavice.

Neke osobe su izloûene virusu prilikom roenja i mogu ga imati

po prvi put prije nego öto postanu seksualno aktivne. Ali genitalne

bradavice kod djece mogu navoditi na to da je dijete seksualno

zlostavljano.

Poslije infekcije virusom, virus moûe postati neaktivan dvadeset

ili viöe godina i aktivirati se kada imunoloöki sistem popusti.

Iznenadna pojava bradavica kod osobe koja nije seksualno

aktivna ili koja ima stalnu vezu ne znaËi da je osoba nedavno

inficirana putem seksualnog odnosa.

Mnogi ljudi koji nose virus bradavica u koûi nemaju nikakvih

simptoma ni znakova infekcije i nisu svjesni da su inficirani.

To znaËi da inficirane osobe mogu, ne znajuÊi, prenijeti infekciju

na svoje partnere.

Kako se otkriva infekcija?

Ne postoji analiza krvi za HPV niti test brisa za genitalne

bradavice. Promjene na Papa testu mogu biti prva indikacija

prisutnosti virusa.

Bradavice ne moraju uvijek biti vidljive (npr. ako su veoma

male ili ako su na mjestu gdje se ne vide na grliÊu maternice

ili na Ëmaaru). Ako vidite ili osjetite neobiËne kvrûice na svojim

genitalijama ili ako imate seksualni odnos s nekim ko ima

bradavice, trebate otiÊi kod doktora ili kliniËkog struËnjaka za

seksualno zdravlje. Ponekad, kod ûena, stalno peckanje ili bolan

seks mogu biti uzrokovani infekcijom bradaviËastog virusa oko

vaginalnog otvora.

Kada saznaju da imaju HPV, ljudi Ëesto budu öokirani, ljuti i

uzrujani i krive svog partnera. Time se stres samo pogoröava

i izaziva stvaranje joö viöe bradavica. Ljudi osjaÊaju sramotu,

posebno kada razgovaraju o dijagnozi sa svojim partnerom ili

buduÊim partnerom. Sve su te reakcije uobiËajene. Vaûno je

o tim osjeÊajima porazgovarati s nekim, sa svojim partnerom,

doktorom, kliniËkim struËnjakom za seksualno zdravlje ili sa

savjetnikom.

Koliko je Ëesta HPV infekcija?

Procjenjuje se da ûivotni rizik da se doe u kontakt s virusom

iznosi do 85%, ali samo oko 1% stanovniötva ima aktivnu

infekciju u isto vrijeme. VeÊina ljudi ima jak imunoloöki sistem

koji Ëini virus neaktivnim.

Koji faktori utiËu na imunitet?

Odreeni faktori mogu uticati na sposobnost da se Ëovjek bori

opÊemito s virusima, a posebno s HPVom. Nije vaûno samo

prisustvo virusa, nego je vaûno kako organizam reagira na

njegovo prisustvo. Ova reakcija zavisi od jaËine imunoloökog

sistema. Faktori koji utiËu na imunoloöki sistem su:

• Genetika - dio naöeg imunoloökog sistema je naslijeen,

a imunoloöki sistemi kod nekih ljudi laköe izlazi na kraj s

virusom nego kod drugih;

• Puöenje - ûene koje puöe imaju dva i po do sedam puta

veÊi rizik da obole od raka na grliÊu maternice, u zavisnosti

od toga koliko puöe. Muökarci koji puöe imaju tri puta

veÊi stepen vraÊanja HPVa poslije lijeËenja u odnosu na

nepuöaËe.

• Druge virusne infekcije - kao öto su HIV i nedavna

mononukleoza, mogu smanjiti sposobnost organizma da

savlada bradaviËni virus.

• Druge bolesti - kao öto su nekontrolirani dijabetes, bolesti

imunoloökog sistema i neki oblici raka, mogu smanjiti snagu

imunoloökog sistema.

• TrudnoÊa - imunitet se prirodno smanjuje u toku trudnoÊe

pa se genitalne bradavice poveÊavaju i po obimu i po broju.

One se smanjuju nakon poroda. Ako se ima bradaviËni virus,

ne znaËi da se ne treba zatrudnjeti.

• Propisani lijekovi - kao öto su kemoterapija, hormoni i

steroidi mogu smanjiti imunitet.

• Teöka alergiËna oboljenja - pacijenti koji imaju astmu ili

ekscem teöko izlaze na kraj s HPVom.

• Faktori ûivotnog stila - dugotrajni stres, poremeÊaj u jelu,

depresija, slaba ishrana, problemi s dugotrajnim spavanjem,

ograniËene ili pretjerane vjeûbe mogu smanjiti imunitet.

äta se moûe uraditi da se sprijeËi prenoöenje

HPVa?

Upotreba prezervativa ötiti od bolesti koje se prenose putem

seksualnog odnosa, ukljuËujuÊi o od bradavica pokrivenih

prezervativom. Prezervativi ne ötite od infekcije koja se prenosi

sa bradavica koje nisu pokrivene prezervativom. Ima puno mjesta

gdje je HPV prisutan, ali se ne vidi. éenski prezervativ pruûa viöe

zaötite jer djelomiËno pkriva vulvu.

äto osoba ima viöe seksualnih partnera, veÊa je opasnost od

dolaska u dodir s HPVom i drugim infekcijama koje se prenose

seksualnim odnosom. Oni koji se boje da su moûda doöli u

dodir s nekom infekcijom koja se seksualno prenosi, trebaju se

pregledati.

Zaöto HPV stvara zabrinutost?

HPV je vaûan zdravstveni problem, posebno za ûene. Ovaj virus

je povezan s opasnoöÊu od nastanka raka na grliÊu maternice.

Neki tipovi HPVa mogu uzrokovati da Êelije grliÊa maternice

postanu abnormalne. Abnormalne Êelije na grliÊu maternice ne

znaËe da ta osoba ima rak. Te abnormalne Êelije se ponekad

razviju u rak. Ali za to treba vremena, obiËno nekoliko godina.

Zato, ako ûena ide redovno na Papa test svake dvije godine,

abnormalne Êelije Êe biti otkrivene prije nego öto se to pretvori

u rak. Ako se Papa testom otkriju abnormalne Êelije na grliÊu

maternice, lijeËenjem se te promjene mogu preokrenuti. Doktor Êe

savjetovati pacijentkinje kako Ëesto je potrebno vröiti Papa test ili

kontrolne preglede.

Treba reÊi doktoru ili kliniËkom struËnjaku za seksualno zdravlje

ako doe do krvarenja izmeu menstruacija ili poslije seksualnog

odnosa.

Iako je HPV vrlo Ëesta pojava i postoji veza izmeu HPV i raka na

grliÊu maternice, Ëmaru, penisu i na vulvi, vaûno je napomenuti

da vrlo mali broj ûena i muökaraca koji imaju HPV dobije od toga

rak. Ima puno faktora koji mogu uticati na razvoj raka, a HPV

je upravo jedan od tih faktora. Meu druge kofaktore spadaju

puöenje i oslabljeni imunoloöki sistem.

More magazines by this user
Similar magazines