Views
3 years ago

đoàn đại biểu ban tổ chức trung ương đảng nhân dân cách mạng ...

đoàn đại biểu ban tổ chức trung ương đảng nhân dân cách mạng ...

đoàn đại biểu ban tổ chức trung ương đảng nhân dân cách mạng

®oµn ®¹i biÓu ban tæ chøc trung −¬ng ®ng nh©n d©n c¸ch m¹ng lµo th¨m n−íc ta NhËn lêi mêi cña Ban Tæ chøc Trung −¬ng §ng ta, §oµn ®¹i biÓu cÊp cao Ban Tæ chøc Trung −¬ng §ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, gåm 12 ®ång chÝ, do ®ång chÝ Bun-Thong ChÝt-ma-ni, Uû viªn Trung −¬ng §ng, Tr−ëng ban Tæ chøc Trung −¬ng §ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo dÉn ®Çu th¨m vµ lµm viÖc t¹i ViÖt Nam tõ ngµy 22 ®Õn ngµy 31-7-2002. §oµn ®· ®Õn chµo Tæng BÝ th− Ban ChÊp hµnh Trung −¬ng §ng Céng sn ViÖt Nam. §ång chÝ Tæng BÝ th− N«ng §øc M¹nh ®· tiÕp vµ nãi chuyÖn th©n mËt víi §oµn. §oµn ®· héi ®µm víi §oµn ®¹i biÓu Ban Tæ chøc Trung −¬ng §ng ta, do ®ång chÝ TrÇn §×nh Hoan, Uû viªn Bé ChÝnh trÞ, BÝ th− Trung −¬ng §ng, Tr−ëng ban Tæ chøc Trung −¬ng, Gi¸m ®èc Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh lµm Tr−ëng ®oµn. §ång chÝ Ph¹m V¨n Thä, Uû viªn Trung −¬ng §ng, Phã tr−ëng Ban Th−êng trùc, ®ång chÝ T¹ Xu©n §¹i, Phã tr−ëng ban vµ c¸c ®ång chÝ vô tr−ëng cña Ban Tæ chøc Trung −¬ng §ng ta ®· lµm viÖc víi §oµn. §oµn ®· lµm viÖc víi Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia, TØnh uû Qung Ninh vµ Thµnh uû thµnh phè Hå ChÝ Minh, t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé: c«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o, båi d−ìng, chÝnh s¸ch c¸n bé, tæ chøc c¬ së ®ng vµ ®ng viªn. Trong c¸c cuéc héi ®µm vµ lµm viÖc, hai bªn ®Òu kh¼ng ®Þnh t×nh ®oµn kÕt ®Æc biÖt, sù hîp t¸c toµn diÖn gi÷a hai §ng, hai Nhµ n−íc vµ nh©n d©n hai n−íc; gi÷a Ban Tæ chøc Trung −¬ng §ng ta vµ Ban Tæ chøc Trung −¬ng §ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo ®· trë thµnh truyÒn thèng quý b¸u, kh«ng ngõng ®−îc cñng cè vµ ph¸t triÓn tèt ®Ñp. Hai ban Tæ chøc Trung −¬ng ®· tho luËn vµ ký biªn bn ghi nhí. Trong ®ã nªu râ: TiÕp tôc thùc hiÖn nh÷ng néi dung trong bn ghi nhí ngµy 27-10-2001 t¹i Thñ ®« Viªng Ch¨n (Lµo) gi÷a hai ban; b¸o c¸o lªn l·nh ®¹o §ng cña n−íc m×nh cho phÐp tiÕp tôc trao ®æi ®oµn h»ng n¨m theo truyÒn thèng, tõng b−íc më réng c¬ cÊu ®oµn ®Õn l·nh ®¹o cÊp vô ®èi víi mét sè vô chuyªn ®Ò ®Ó nghiªn cøu, trao ®æi s©u c«ng t¸c x©y dùng ®ng, c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé, c«ng t¸c t¹p chÝ, th«ng tin, t− liÖu...; Ban Tæ chøc Trung −¬ng §ng ta gióp ®µo t¹o c¸n bé chuyªn ngµnh tæ chøc cho Ban Tæ chøc Trung −¬ng §ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo.

ứng dụng phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đất ... - rcic
Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Nét mới trong công tác tổ chức xây dựng đảng ở Cao Bằng
Chế độ Công vụ Công chức - Tạp chí Xây Dựng Đảng
Kinh nghiệm từ đại hội đảng bộ cơ sở TRỰC TIẾP BẦU BAN ...
Trả lời bạn đọc - Tạp chí Xây Dựng Đảng
Chính sách an ninh – phòng thủ biển của nhà Nguyễn nửa đầu thế ...
Biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ ...
Phát triển đảng trong sinh viên Các trường cao đẳng đại học khối ...
Tăng cường công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ nhằm làm ...
Một số ý kiến về Hồ Chủ Tịch với sự ra đời của Đảng ta
xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” - Tạp chí Xây Dựng Đảng
thông tin luận án tiến sĩ đưa lên mạng - Moodle YDS - Đại học Y ...
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...
Hội nghị Khoa học thường niên ĐH KH Tự Nhiên ... - Website cá nhân
một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tác xây dựng đảng trong ...
Mô hình tổ chức đảng và nhân sự cấp ủy trong doanh nghiệp cổ phần
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ở nông ...
TỜ TRÌNH (Về việc đầu tư dự án phức hợp Cần Thơ) Kính gởi: Tổng ...
Điều động cán bộ, sĩ quan biên phòng về tăng cường cho các xã ...
Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã ở Ninh Bình
hậu giang thực hiện đề án xây dựng đảng
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong ...
ban tổ chức tỉnh uỷ hà-tây làm tốt công tác thống kê - Tạp chí Xây ...
Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vùng đồng bào Chăm
1 Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đất ban đầu đến thời ... - Việt Nam
Đảng bộ báo nhân dân làm theo gương Bác
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Định hướng viết và bảo vệ đề án ...
ứng dụng mạng nơron ước lượng từ thông trong hệ ... - sdh.udn.vn
tìm hiểu cán bộ qua công tác của từng người - Tạp chí Xây Dựng ...