Views
3 years ago

Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng

H−íng dÉn đ¸nh gi¸ chÊt l−îng tæ chøc c¬ së ®ng vµ ®ng viªn(*) A- Môc ®Ých, Yªu cÇu - §¸nh gi¸ ®óng chÊt l−îng tæ chøc c¬ së ®ng vµ ®ng viªn ®Ó cÊp uû c¸c cÊp ®Ò ra chñ tr−¬ng, gii ph¸p x©y dùng, cñng cè, n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o, søc chiÕn ®Êu cña tæ chøc c¬ së ®ng vµ ®éi ngò ®ng viªn theo tinh thÇn NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §ng. - §¸nh gi¸ chÊt l−îng tæ chøc c¬ së ®ng vµ ®ng viªn thùc hiÖn mçi n¨m mét lÇn g¾n víi tæng kÕt c«ng t¸c n¨m cña ®Þa ph−¬ng, c¬ quan, ®¬n vÞ. - C¸c cÊp ñy ®ng phi chØ ®¹o chÆt chÏ, bo ®m d©n chñ, kh¸ch quan, c«ng khai, phn ¸nh ®óng thùc chÊt chÊt l−îng cña tæ chøc c¬ së ®ng vµ ®ng viªn. B- Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ I. §èi víi Tæ chøc c¬ së ®ng 1. C¨n cø vµ ®èi t−îng ®¸nh gi¸. - ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng tæ chøc c¬ së ®ng phi c¨n cø vµo yªu cÇu n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o, søc chiÕn ®Êu cña c¸c tæ chøc c¬ së ®ng theo NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §ng; kÕt qu thùc hiÖn nhiÖm vô cña tæ chøc c¬ së ®ng theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ §ng, quy ®Þnh cña Ban BÝ th− vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tæ chøc c¬ së ®ng vµ c¸c nhiÖm vô ®−îc cÊp ñy cÊp trªn giao. - §èi t−îng ®¸nh gi¸ lµ ®ng bé c¬ së, chi bé c¬ së vµ chi bé trùc thuéc ®ng ñy c¬ së. 2. Néi dung ®¸nh gi¸. 2.1. VÒ l·nh ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ, an ninh quèc phßng: - L·nh ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph−¬ng, c¬ quan, ®¬n vÞ theo ®−êng lèi, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §ng, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc, hoµn thµnh c¸c môc tiªu, chØ tiªu kinh tÕ-x· héi, ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña ®ng bé, chi bé vµ nhiÖm vô ®−îc cÊp trªn giao. - L·nh ®¹o x©y dùng vµ thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së; x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ bo vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n; kiªn quyÕt phßng, chèng tham nhòng, l·ng phÝ, quan liªu vµ c¸c tiªu cùc kh¸c.

CÁC XU HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY -HỌC: LÝ ...
ứng dụng phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đất ... - rcic
Chế độ Công vụ Công chức - Tạp chí Xây Dựng Đảng
xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” - Tạp chí Xây Dựng Đảng
kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng và công tác tổ chức trong việc ...
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong ...
Tăng cường công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ nhằm làm ...
Kinh nghiệm từ đại hội đảng bộ cơ sở TRỰC TIẾP BẦU BAN ...
Nét mới trong công tác tổ chức xây dựng đảng ở Cao Bằng
đoàn đại biểu ban tổ chức trung ương đảng nhân dân cách mạng ...
một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tác xây dựng đảng trong ...
tiếp tục nâng cao chất lượng và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng
Một số ý kiến về Hồ Chủ Tịch với sự ra đời của Đảng ta
Phát triển đảng trong sinh viên Các trường cao đẳng đại học khối ...
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Định hướng viết và bảo vệ đề án ...
Điều động cán bộ, sĩ quan biên phòng về tăng cường cho các xã ...
Biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ ...
đảng đoan bộ nông trường chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở ...
Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường ÐH Kĩ thuật CN Thái ...
Trả lời bạn đọc - Tạp chí Xây Dựng Đảng
Kinh tế thị trường - Tạp chí Xây Dựng Đảng
Hướng Dẫn Tổ Chức Phục Vụ Người Già Vùng Bắc Quận Hạt
Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất ...
Việc nâng cao chất lượng đảng viên của đại đoàn kết Ninh Bình
KINH NGHIỆM VỀ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC đào tạo và bồi dưỡng ...
Ðộng cơ hiến máu nhân đạo của sinh viên Trường ÐH Lao động Xã ...
Ðạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với một số lĩnh vực đời ...
TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG - Tạp chí Xây ...
Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã ở Ninh Bình
tìm hiểu một số nhân tố cơ bản tác động đến hiện tượng giáo điều ở