90 ปี 40 ปี Wat Thai Washington, D.C.

ctuthai
  • No tags were found...

๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.


พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท)

• ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ชีวประวัติ

พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท)

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อวันอังคาร แรม ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ บ้านโพนงาม

ต.บ้านค้อ อ.มุกดาหาร จ.นครพนม (ปัจจุบันขึ้นกับ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร) บิดาชื่อ นายจันทร์ มารดาชื่อ

นางมุน

บรรพชา

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ พัทธสีมา วัดโพธิ์ไทร บ้านโพนงาม อ.มุกดาหาร จ.นครพนม

โดยมี พระอธิการหงษ์ สิทฺธโร เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านคำชะอี

อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร โดยมี

เจ้าอธิการลุน เขมิโย เป็นพระอุปัชฌาย์

พระลำแก้ว าณวโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระเพ็ง สุรกฺขิโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า “ชีวานนฺโท”

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

3


การศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย

หน้าที่การงาน

อดีต

• กองงานเลขานุการ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

• ครูสอนพระปริยัติธรรม, กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง กิ่งอำเภอคำชะอี

• เจ้าคณะอำเภอคำชะอี จ.นครพนม

• พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักวิเวกอาศรม จ.ชลบุรี

• พระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

• พระวิปัสสนาจารย์วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต) กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน

• เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

• ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

• กรรมการอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่อยู่ปัจจุบัน

Wat Thai Washington, D.C.

13440 Layhill Rd.

Silver Spring, MD 20906 USA

Tel. (301) 871-8660-1 Website : www.watthaidc.org

วัดที่สังกัด วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

4 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ประสบการณ์การเผยแผ่ในต่างประเทศ

พ.ศ. ๒๕๑๘–ปัจจุบัน อยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตประจำ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. (๔๐ ปี)

พ.ศ. ๒๕๓๖ ร่วมประชุมผู้นำสภาศาสนาโลก ครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๔๑ ร่วมงานฉลองวัดไทยมิวนิค ประเทศเยอรมัน ครบรอบ ๓ ปี เยี่ยมวัดไทยในยุโรปอีก

๓ ประเทศ คือ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๔๔ เดินทางจาริกธรรมท่องแดนพุทธภูมิ นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย–เนปาล

พ.ศ. ๒๕๔๗ ร่วมประชุมผู้นำสภาศาสนาโลก ครั้งที่ ๔ ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

• เยี่ยมสถานทูตไทย ณ กรุงแมดริด ประเทศสเปน

• เยี่ยมสถานทูตไทย ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

พ.ศ. ๒๕๔๙ ร่วมประชุมผู้นำสภาศาสนาโลก ที่เมืองมอนทริออล ประเทศแคนาดา

ผลงานด้านสาธารณูปการในประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นประธานดำเนินการสร้างวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นประธานดำเนินการสร้างอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นองค์อุปถัมภ์ในการสร้างวัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จีเนีย

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นองค์อุปถัมภ์ในการสร้างวัดวิเทศธรรมรังษี รัฐแคนซัส

พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นประธานดำเนินการสร้างอาคาร ๘๘ ปี หลวงตาชี

พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นองค์อุปถัมภ์ในการสร้างวัดป่าธรรมรัตน์ รัฐเพ็นซิลเวเนีย

พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นองค์อุปถัมภ์ในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมบีเวอร์เล็ค รัฐนิวยอร์ก

ผลงานเด่นการประพันธ์หนังสือธรรมะ

เป็นพระนักเทศน์ นักเขียน ประจำวารสาร “แสงธรรม” ซึ่งเป็นหนังสือรายเดือนของวัดที่ออกมาเป็นเวลา

สี่สิบปี โดยใช้นามปากกาว่า “ชีวานนฺโท, ชีวานนฺทภิกฺขุ และหลวงตาชี”ผลงานการเขียนของท่านมีทั้งเป็นนิยาย

ธรรมะ เรื่องสั้น บทความ ถามตอบปัญหา รวมแล้ว กว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง และได้รวบรวมจัดพิมพ์แจกเป็นธรรม

ทานแล้วหลายเล่ม อาทิ แรงกรรม, แรงพยาบาท, สตรีผู้รักธรรม, พระอินทร์เมืองคน, เศรษฐีพิสูจน์พระ, สาร

ธรรมคำกลอนหลวงตาชี, คลายสงสัย เล่ม ๑-๒, คน คน คน เล่ม ๑-๒, ชุดข้อเขียนจากความคิด จำนวน ๒๔

เล่ม, หนังสือสังคมครอบครัว, ครูสี – หลวงตาสอน ซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาธรรมะมีผู้อ่านแสงธรรมติดตาม

กันประจำ นอกจากนี้ บทความธรรมะของท่านบางเรื่องได้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เผยแผ่ พร้อมกันนี้

ท่านได้บันทึกเสียงเทปธรรมะรายการเสียงธรรมจากวัดไทย มีจำนวนหลายร้อยม้วน และนำเปิดทางสถานีวิทยุ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ภาคอินเตอร์เน็ต ทุกวัน

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

5


ผลงานด้านการประพันธ์หนังสือธรรมะ

จัดพิมพ์ในโอกาสทำบุญ อายุครบ ๘๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

• หนังสือสวดมนต์แปล ฉบับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

• หนังสือชุด คลายสงสัย เล่ม ๑-๒

• หนังสือชุด มงคลชีวิต เล่ม ๑-๒

• หนังสือชุด ๓๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

• หนังสือชุด ๘๐ เรื่อง ๘๐ รส ๘๐ ปี หลวงพ่อชีวานันทะ

• หนังสือธรรมะหลวงตาชี ฉบับภาคภาษาอังกฤษ

• หนังสือพรธรรมปีใหม่ฉบับรวมเล่ม

• หนังสือข้อเขียนจากความคิด ชุด หลวงตาชีลิขิต (ลายมือเขียน)

• หนังสือ “เปิดประตูสู่ยุโรป-จาริกธรรมร่วมประชุมผู้นำสภาศาสนาโลก”

• หนังสือ “คารวะหลวงตาชี จากใจครูอาสาฯ จุฬา ฯ”

ผลงานด้านการประพันธ์หนังสือธรรมะ

จัดพิมพ์ในโอกาสทำบุญ อายุครบ ๗ รอบ (๘๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๒

• หนังสือ สมุดภาพชีวิตหลวงตาชี เล่ม ๑

• หนังสือ สมุดภาพชีวิตหลวงตาชี เล่ม ๒

• หนังสือ ๗ รอบ ๑๒ ราศี หลวงตาชีแจกกลอนสอนธรรม เล่ม ๑-๒-๓

• หนังสือ The Life and Works of Luangta Chi

• หนังสือ The Lady who loves Dhamma Essay of Luangta Chi

ผลงานด้านการประพันธ์หนังสือธรรมะ

จัดพิมพ์ในโอกาสทำบุญอายุครบ ๘๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

• หนังสือ ๘๘ อายุ ๘๘ ธรรมะ พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)

• หนังสือ นานาทัศนะ ๘๘ ปี หลวงตาชี

• หนังสือ The Life and Works of Luangta Chi

• หนังสือ Dhamma for Life : Essay of Luangta Chi

6 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ผลงานด้านการประพันธ์หนังสือธรรมะ

จัดพิมพ์ในโอกาสทำบุญอายุครบ ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

• หนังสือพระธรรมนำชีวิต ชุด : ครูสี - หลวงตาสอน เล่ม ๓

• ประวัติและผลงาน ๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

• อัตชีวประวัติหลวงตาชี ภาคภาษาไทย

• หนังสือ Dhamma for Life by Luangta Chi

ผลงานด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย

แม้ว่าหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ประเทศสหรัฐ

อเมริกา เป็นเวลานานถึง ๔๐ ปี ท่านเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทยให้มั่นคง

ในอเมริกา แต่ท่านก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอน ได้ช่วยอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ณ แดน

มาตุภูมิ คือประเทศไทยอยู่เสมอ อาทิ

• ตั้งมูลนิธิ ชีวานันทภิกขุ โรงเรียนบ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

• ตั้งมูลนิธิ หลวงตาชี โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

• ตั้งกองทุนมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

• ตั้งกองทุนธรรมรัตน์ เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโสมนัสสันตยาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี

• ตั้งกองทุนสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

• สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

• สร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านโพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

• สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

• สร้างศาลา ๘๖ ปี พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์

นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนโครงการของหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

7


เกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ในฐานะผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ดีเด่นต่อพระพุทธศาสนา

ประเภท “ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ”

พ.ศ. ๒๕๓๘ รับโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” ในฐานะผู ้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระวิเทศธรรมรังษี”

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชมงคลรังษี” เนื่องใน

วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

8 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


คำปรารภ

เนื่องในโอกาสมงคลสมัยที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ โดยความ

ร่วมแรงร่วมใจและพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เจริญก้าวหน้าและพัฒนามาโดย

ลำดับ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครบ ๔๐ ปี

ดังนั้น คณะกรรมการ คณะศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ พิจารณาเห็น

สมควรให้มีการจัดงานทำบุญธรรมสมโภช เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้ รวมเป็น

๓ งานด้วยกัน คือ

๑. สมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ครบ ๔๐ ปี

๒. ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ป.ธ.๔, พธ.ด.) ประธานสงฆ์วัดไทย

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้รับพระราชทานเลื่อน

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชมงคลรังษี”

๓. ทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี

พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หรือหลวงตาชี เป็นพระธรรมทูตไทยผู ้อยู ่ปฏิบัติ

หน้าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกานานถึง ๔๐ ปีแล้ว ได้ยึดหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตของท่านอย่างหนักแน่นมั่นคง จนเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่เป็นหลักให้แก่คณะสงฆ์ และ

พระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ และพุทธศาสนชิกชนได้อย่างน่าเคารพศรัทธามิเสื่อมคลาย

ชีวิตของพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษีนั้น ได้ใช้ชีวิตด้วยการเป็นผู้ศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่

ธรรมะอย่างต่อเนื่องเป็นชีวิตที่มีคุณค่าน่าศึกษา เอาเป็นแบบอย่าง สำหรับการเผยแผ่ธรรมนั้น ท่านได้เทศน์

ได้เขียนลงพิมพ์ในวารสาร “แสงธรรม” ซึ่งเป็นหนังสือวารสารรายเดือนของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ตลอด

ระยะ ๔๐ ปีที่ผ่านมา ท่านได้ทำหน้าที่ประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกๆ รูปแบบจนเป็นที่ประจักษ์

เนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี หรือ หลวงตาชี เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้

กำหนดจัดงานธรรมสมโภชขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการจัดงานทำบุญ จัดปฏิบัติธรรม

จัดกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวแล้ว และเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดพิมพ์หนังสือประวัติและผลงาน

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ในรอบ ๔๐ ปี รวมทั้งประวัติชีวิตและผลงานของพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี

เพื่อแจกเป็นธรรมานุสรณ์ในงานครั้งนี้ด้วย

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของการสร้างวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และผลงานหลักๆ

๔ ด้าน คือ งานด้านการเผยแผ่ งานด้านการศึกษา งานด้านสาธารณูปการ (ก่อสร้าง) และงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ซึ่งได้รวบรวมภาพถ่ายและเรื่องราวในอดีต เพื่อเป็นการแสดงหลักฐาน การพัฒนาการของวัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. และเผยแผ่ผลงานการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง งานนี้จะสำเร็จได้ด้วยความเสียสละของท่านผู้มีศรัทธา

คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาชี ได้ร่วมจิตร่วมใจ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

9


กตัญญูกตเวที ด้วยการได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงานด้านธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงตาชีให้ปรากฏ

ในบรรณพิภพ หากว่ามีข้อมูลส่วนใด ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ คณะผู้จัดพิมพ์ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และ

ขอคำชี้แนะจะได้พัฒนาปรับปรุงในโอกาสต่อไป แต่หากว่าเกิดกุศลผลความดีจากการพิมพ์หนังสือนี้ ขอน้อม

ถวายเป็นมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี ขอได้เจริญรุ ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ในร่มพระธรรม

อยู่เป็นร่มโพธิ์ทองในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญ

พระครูสิริอรรถวิเทศ

ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

บรรณาธิการ

10 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


สารบัญ

ชีวประวัติพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี, สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) ๓

คำปรารภ โดย พระครูสิริอรรถวิเทศ ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ๙

ภาคที่ ๑ ปีติพจน์ และสารจากบุคคลสำคัญ ๑๓

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๑๔

พระพรหมวชิรญาณ ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ๑๕

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ๑๗

พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ๑๙

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ม.มจร. ๒๐

พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ๒๑

สารจากนายกรัฐมนตรี ๒๒

สารจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ๒๓

สารจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๔

สารจากอธิบดีกรมการศาสนา ๒๕

สารจากคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖

สารจากเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา ๒๗

สารจาก ม.จ.หญิง วุฒิเฉลิม วุฒิชัย ๒๙

สารจากประธานจัดงาน ๙๐ ปี คุณครุฑ-คุณสอางค์ สมบัติใหม่ ๓๐

ภาคที่ ๒ ประวัติวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ๓๓

๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ๓๔

บทนำ-จุดเริ่มต้นการจัดตั้งวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ๓๔

การก่อตั้งสำนักสงฆ์แห่งแรกในเมืองสหรัฐอเมริกา ๓๕

วัดแห่งแรก และพระธรรมทูตชุดแรก ๓๖

วัดแห่งที่สอง และวัดปัจจุบัน ๓๗

Ninetieth years of Phra Rajamongkolrangsi and Fourty years of Wat Thai D.C. ๔๓

เหตุการณ์สำคัญของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ๕๑

ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ ๕๔

พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี ๖๔


รายนามที่ปรึกษา, ประธานสภา, และนายกพุทธสมาคม ๘๓

กฎข้อบังคับของการบริหารวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ๙๐

BYLAWS OF WAT THAI WASHINGTON, D.C. ๑๐๙

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ในรอบ ๔๐ ปี ๑๒๗

ภาคที่ ๓ ผลงานวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ในรอบ ๔๐ ปี ๑๔๗

๑. งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑๔๘

๒. งานด้านการศึกษา ๑๕๒

• ห้องสมุดหลวงตาชี โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ๑๖๔

• โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา ๑๖๗

• ครูอาสาสมัคร โรงเรียนภาคฤดูร้อน จากอดีต-ปัจจุบัน ๑๗๑

๓. งานด้านสาธารณูปการ ๑๗๙

• ประวัติการสร้างวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ๑๙๓

• การสร้างศาลาเอนกประสงค์พระพุทธมงคลวิมลดีซี ๑๙๗

Wat Thai Importance to American community ๑๙๘

• โครงการสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๘๐ ปีหลวงตาชี ๒๐๐

๔. งานด้านสาธารณสงเคราะห์ ๒๐๘

ภาพพระเถระ และบุคคลสำคัญมาเยี่ยมวัด ๒๐๙

ประมวลภาพกิจกรรมวันสำคัญตลอดปี ๒๒๙

Luang Tha Chi and Me ๒๕๒

มุมมอง แลไปข้างหน้า ดูอนาคตวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ๒๕๔

บทส่งท้าย ๒๕๖


ภาค ๑

ปีติพจน์ และสารจากบุคคลสำคัญ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

13


นวุติวัสสายุวัฒนมงคลกถา

โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท จ พหุสฺสุโต ธมฺมธโร จ โหติ

ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี

ส ตาทิโส วุจฺจติ สงฺฆโสภโณ.

ภิกษุใดเปนผูเฉียบแหลม แกลวกลา เปนพหูสูต ทรงธรรม และ

ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ภิกษุนั้นเรียกวา ผูทําสงฆใหงาม

(องฺ.จตุกฺก.)

เจาคุณพระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) เจาอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี., ที่ปรึกษา

สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา เปนพระมหาเถระที่ฉลาด แกลวกลา รอบรูในกิจนอยใหญ มั่นอยู

คุณธรรม ปฏิบัติธรรมพระกัมมัฏฐานอยูเสมอ เปนผูทําใหคณะสงฆไทยงดงาม เปนเนื้อนาบุญของ

ประชาชนทั้งหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื่องในวโรกาสที่คณะศิษยานุศิษยทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในตางประเทศ ตางพรอมใจ

กันจัดงานสมโภชสัญญาบัตรพัดยศถวายเจาคุณพระราชมงคลรังษี พรอมกับทําบุญฉลองอายุวัฒนมงคล

๙๐ ป ของเจาคุณพระราชมงคลรังษี ขอชื่นชมและอนุโมทนา ในกุศลเจตนาและกตัญูกตเวทิตาของ

คณะศิษยานุศิษยของเจาคุณพระราชมงคลรังษีทุกทานมา ณ ที่นี้ อนึ่งในปนี้ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

จะมีอายุครบ ๔๐ ป ทางคณะสงฆและศรัทธาสาธุชนจึงไดพรอมกันสมโภชวัดไปในคราวเดียวกัน นับเปน

งานบุญกุศลครั้งประวัติศาสตรของคณะสงฆและประชาชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา เปนนาที่ปลาบปลื้ม

ใจ

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสีลสุตาทิคุณ ที่อภิบาลรักษาเจาคุณพระราชมงคลรังษี ใหมี

สุขภาพสมบูรณแข็งแรง เปนมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยและชาวสหรัฐอเมริกาไปสิ้นกาลนาน และได

โปรดอํานวยพรใหคณะศิษยานุศิษยของเจาคุณพระราชมงคลรังษีผูมั่นในกตัญูกตเวที จงเจริญดวยอายุ

วรรณะ สุขะ พละ เจริญรุงเรืองในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดกาลเปนนิจเทอญฯ

,

(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย)

เจาอาวาสวัดปากน้ํา

ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช

14 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)ปีติธรรมกถา

๙๐ พรรษากาลหลวงตาชี

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ; หลวงตาชี) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทาน

เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชมงคลรังษี” นับเป็นเกียรติมงคลแก่ท่านเจ้าคุณ

แก่การพระพุทธศาสนาและพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา ตลอดถึงแก่พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์

ผู้มีความเคารพนับถือในท่านเจ้าคุณ หาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ เพราะท่านเจ้าคุณ เป็นพระเถระรัตตัญญู ผู้มีอายุพรรษามากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นหนึ่ง

ในคณะพระเถระผู้ก่อตั้ง “สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา” ซึ่งเป็นองค์กรการประชุมพระธรรมทูตไทยใน

สหรัฐอเมริกา ที่มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์ไทย ทำให้งานคณะสงฆ์และวัดไทยในสหรัฐอเมริกา

เริ่มแต่วัดไทยลอสแองเจลิส จนถึงวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มีความเจริญมั่นคง จวบจนวัดนี้ได้มีโอกาสฉลอง

วัดครบ ๔๐ ปี ในปี ๒๕๕๘ นี้

โดยที่ บทบาทจริยวัตรและศาสนกิจในการแสดงพระธรรมเทศนาในที่ต่างๆ และการเขียนหนังสือธรรมะ

มากมายหลายเล่มนั้น เป็นเหตุให้คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาถวายสรรพนามท่านว่า “หลวงตาชี” ตามฉายา

“ชีวานนฺโท” ของท่าน แม้ในงานอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ศกนี้ คณะศิษยานุศิษย์และ

ผู้ที่เคารพนับถือในท่าน ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ในนาม “ชีวานนฺโท” ถวายเป็นเกียรติมงคลแก่ท่าน ดังที่

เคยปฏิบัติสืบมาเช่นกัน

ท่านเจ้าคุณ เป็นพระเถระที่มีคุณธรรมสูง มีความรู ้ความสามารถ ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติมีความแน่วแน่

มั่นคงในการศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ถือองค์ แม้แต่พระผู้น้อยตลอด

ถึงพุทธศาสนิกชนทุกชั้นวัย ก็เข้าถึงได้อย่างใกล้ชิด จึงเป็นที่ยกย่องนับถือของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

ทุกระดับ แม้ในการไปแสดงธรรมหรือไปร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดใดๆ ใกล้หรือไกลก็ตาม ถ้าไม่ติดศาสนกิจสำคัญ

หรือไม่อาพาธ ท่านจะให้ความเมตตาไปทุกวัดทุกแห่ง แต่ถ้าอยู ่ประจำที่วัด ตามปรกติท่านจะตื่นแต่เช้าปฏิบัติ

ธรรมและเดินจงกรม เป็นกิจวัตร เพื่อบริหารร่างกายไปในตัว เพราะฉะนั้น ท่านจึงมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย

ทั้งปวง

ท่านเจ้าคุณ เป็นพระเถระที่มีความเมตตาต่อพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ท่านสอนให้ชาว

พุทธละเว้นความชั่ว ให้ทำแต่ความดี และทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ ท่านมองชาวพุทธในปัจจุบันนี้เหมือนตกอยู ่ในที่

มืด ไม่ได้รับแสงสว่างทางปัญญา ถึงมีความรู ้ความสามารถ มีปัญญาแต่ถ้ายังขาดคุณธรรม ก็ไม่สามารถนำตัวเอง

ให้พ้นจากความทุกข์ได้ ท่านจึงสอนให้ใช้เมตตาธรรม เพราะเมตตาเปรียบเสมือนน้ำที่จะดับไฟที่เผาใจตนเองอยู

เปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นเมตตา บุคคลที่มีเมตตาเป็นอารมณ์มีน้ำใจปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ จึงน่ายกย่องสรรเสริญ

ท่านเจ้าคุณ เป็นพระเถระที่ยึดมั่นในการใช้ธรรมปัญญา ความรู้ชอบในการดำเนินชีวิตและกิจการงาน

แม้ในการเทศนาและการปฏิบัติธรรม คือต้องรู้เหตุแห่งความเสื่อมและเหตุแห่งความเจริญ ใช้ไหวพริบ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

15ปฏิภาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นพระเถระที่กล้าคิด กล้าพูด และกล้าทำ ในทางที่ชอบที่ไม่ผิดศีล

ผิดธรรมและกฎหมายบ้านเมือง สนใจใฝ่สดับตรับฟังเรื่องราวต่างๆ เสมอ ใฝ่ศึกษาหาความรู ทั้งในทางคดีโลก

คดีธรรม ทั้งในทางปริยัติและปฏิบัติเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

แล้วนำมาประยุกต์ใช้ และแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามสถานการณ์นั้นๆ

ท่านเจ้าคุณ มิใช่เป็นพระนักเทศน์ที่เพียงแต่แสดงธรรมพร่ำสอนคนอื่นเท่านั้น แม้ตัวท่านเอง ก็ได้

ยึดมั่นในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ตามหลักพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า และตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด โดยเหมาะสมแก่ภาวะฐานะ ความเป็นพระเถระ

ผู้ใหญ่ที่มีเมตตากรุณาต่อผู้น้อย และเป็นผู้นำของหมู่คณะตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยปราศจากอคติใดๆ

เพราะฉะนั้น ท่านเจ้าคุณจึงเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมสัมมาปฏิบัติ จัดเป็นพระเถระที่ครองตน

ครองพระ ครองคน ครองงาน และครองวัดไทยกรุงวอซิงตัน, ดี.ซี. ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติ พระศาสนา

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และปวงชนนานาชาติ ตลอดถึงชาวโลก ได้อย่างสง่างาม จึงเป็นพระเถระที่ควร

แก่การเคารพบูชาอย่างสูงของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

คุณงามความดีของท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลรังษี ที่ปรารภมานี้ เป็นเพียงส่วนน้อย ที่มิได้นำมากล่าว

ถึงยังมีอีกเป็นอันมาก เนื่องจากเนื้อที่ในหนังสือนี้มีจำกัด ในที่นี้จึงขอกล่าวเป็นคำกลอนกวีสั้น ๆ ว่า

งานฉลองเลื่อน สมณศักดิ์ พุทธสยาม

ราชทินนาม “พระวิเทศ- ธรรมรังษี”

นามเดิมคือ “สุรศักดิ์” “หลวงตาชี”

เป็น “พระราชมงคลรังษี” ชี้ เพิ่มฐานันดร์

พร้อมฉลอง สิริมงคล อายุวัฒน์

ครบเก้าสิบ ปีนักษัตร เกษมสันติ์

ขอบุญกุศล คุณไตรรัตน์ อวยฉัตรพลัน

ได้ครบครัน พรพิพิธ สิทธิวรงค์

พระ สงฆ์สุรศักดิ์ซึ้ง ศาสน์วิธาน

ราช มงคลรังษีศานติ์ ศึกษ์อะเคื้อ

มงคล ปฏิบัติแผ่ภาร พุทธวิเทศ

รังษี สวัสดิ์อวยฉัตรเกื้อ กิตติพร้อมพรสมณ์

ขอพลังกาย พลังสติ ปัญญาเลิศ

สรรพพร ได้ทูนเทิด ท่านสุขสนม

อายุยิ่ง ร้อยปีขี้น จิตรื่นรมย์

ด้วยปรารถนาดี จาก “พระพรหมวชิรญาณ”

(พระพรหมวชิรญาณ)

กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐

ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (มหานิกาย) ของมหาเถรสมาคม

กรรมการอุปถัมภ์ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ประธานอำนวยการ วัดธัมมาราม นครชิคาโก, วัดพุทธธรรม รัฐอิลลินอยส์,

วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน

16 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


วัดไทย ดี.ซี. คู่มากับหลวงตาชี

ย้อนหลังไป ๖ ปีก่อน ใน พ.ศ.​ ๒๕๕๒ ท่านเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่เรามักคุ ้นในนาม “หลวงตาชี” ครั้งยังเป็นพระวิเทศธรรมรังษี

มีอายุครบ ๗ รอบ ก็ได้มีงานทำบุญสมโภชอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๔ ปี

ในครั้งนั้น ได้เป็นอันรู้กันว่า “หลวงตาชี” เป็นพระมหาเถระผู้ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะ

เป็นประธานสงฆ์ เป็นผู ้ใหญ่ เป็นผู ้นำของพุทธบริษัทมายาวนานที่สุด ด้วยว่าวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ที่ท่าน

เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกนี้ เป็นวัดไทยในอเมริการุ่นแรกเริ่ม ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ และท่านก็ดำรงฐานนั้น

ยั่งยืนตลอดมาจนถึงปี๒๕๕๒ นั้น อีกทั้งยังเป็นผู ้ร่วมก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. ๒๕๑๙ แล้ว

ร่วมบริหารสมัชชาสงฆ์ไทยฯ นั้นมาจนควรแก่เวลา จึงได้เป็นที่ปรึกษาของสมัชชาฯ นั้น ในปัจจุบัน ท่านจึงเป็น

พระมหาเถระผู้รัตตัญญูในถิ่นแดนของอภิมหาอำนาจนี้

ในสถานะแห่งรัตตัญญูบุคคลนั้น ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษี เป็นผู ้รู ้ ความเป็นไปเป็นมาของพระพุทธ

ศาสนาและชุมชนไทยในดินแดนสำคัญนี้กว้างลึกทั่วรอบ และได้บำเพ็ญประโยชน์ไว้มากมาย ทั้งในฐานะเป็น

หัวหน้าพระสงฆ์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในถิ่นแดนแกนกลาง คือเมืองหลวงของประเทศอเมริกา และใน

การเผยแพร่ธรรมเพื่อให้ประชาชนเจริญธรรม เจริญปัญญา พร้อมกับทำหน้าที่ผู้นำของวัด และพุทธบริษัท

อย่างกว้างขวาง

บัดนี้ เวลาผ่านล่วงมาอีก ๖ ปี ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

และดำรงความเป็นประธานสงฆ์ตลอดมา มีอายุยืนยาวนับได้ถึง ๔๐ ปี พร้อมกับที่ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษี

ก็เจริญชนมวัสส์จาก ๘๔ ขึ้นมาเป็น ๙๐ ปี และเจริญสมณฐานันดรสูงขึ้นเป็นท่านเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี

นาม “วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.” จึงคู ่มาเหมือนเป็นอันเดียวกับนามท่านเจ้าอาวาสที่เรียกกันง่ายๆ สบายๆ ว่า

“หลวงตาชี”

พร้อมกันนั้น กว้างออกไปในดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลของชนชาติอเมริกานี้ ความเป็นรัตตัญญูของท่าน อัน

มั่นคงยืนนาน ก็ลึกซึ้งหนักแน่น ทั้งข้างนอกด้านสังคมทางสถาบัน และข้างในทางจิตใจและความเข้าใจของประชาชน

ในมงคลวารแห่งการสมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ครบ ๔๐ ปี และฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระราช

มงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท, ป.ธ. ๔, พธ.ด.) เจ้าอาวาส ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยมีการ

ทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคล ที่พระราชมงคลรังษี เจริญชนมวัสส์ครบ ๙๐ ปี ในวันที่ ๓-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

นี้ ขอเจริญมุทิตาธรรม อนุโมทนาศาสนกิจที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ภายใต้การนำของ “หลวงตาชี” คือ

ท่านเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี ได้บำเพ็ญแล้ว เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนา และแผ่ขยายประโยชน์

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

17


สุขของประชาชนสืบมา ขอให้พรั่งพร้อมด้วยกำลังที่จะชี้ธรรมนำทางชาวไทยและชาวเทศในอเมริกาแดนอัสดง

ตลอดทั้งปวงมนุษยชาติ สู่สันติสุข สมตามพุทธคติที่บรรดาพุทธสาวกได้ดำเนินสืบต่อกันมา ให้จาริกไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของพหูชน เพื่อเกื้อการุณย์แก่มวลชาวโลกสืบไป

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

18 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


,

,

,

,

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

19


ปีติพจน์

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท พหุสฺสุโต ธมฺมธโร จ โหติ ธมฺมสฺส โหติ

อนุธมฺมจารี ส ตาทิโส วุจฺจติ สงฺฆโสภโณติ” แปลว่า ผู้ใดเป็นคนฉลาด กล้าหาญ มีความรู้ดี เป็นผู้ทรงจำ

พระธรรมและปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ผู ้นั้น เรียกว่าเป็นสังฆโสภณ พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี

(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หรือ หลวงตาชี เป็นพระสังฆโสภณ คือทำให้หมู่คณะงดงาม เพราะท่านมีคุณธรรมทั้ง ๕

ประการข้างต้น เป็นพระกล้วยไม้ ไปอยู่ที่ไหนก็ดี ความงดงามขึ้นที่นั่น อยู่ประเทศไทย คณะสงฆ์ประเทศไทย

ก็งดงาม ครั้นมาอยู่กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ทำให้คณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

งดงาม ในโอกาสที่พระเดชพระคุณเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานให้พระเดชพระคุณ

เจริญรุ่งเรือง งอกงามไพบูลย์ในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นผู้นำทาง

สติปัญญาของศิษยานุศิษย์ตราบนานเท่านาน

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรรมการมหาเถรสมาคม

Dear Most Venerable Phra Rajmangalarangsi (Luang-ta Chi) The Abbot of Wat Thai D.C.

May your 90 th birthday be another year to celebrate and rejoice in all the great Dhamma activities,

which have radiated under your direction. Like a sun, which illuminates the world from darkness,

may the light of your actions continue to benefit so many beings including your Thai community

and all the lay followers of the Triple Gem. I send you all my very best wishes and prayers for

another wonderful year ahead in your temple and in Thailand. May your health be strong for the

Sangha. May your shining wisdom be brighter for the Sangha. And, may all devotees dedicate their

energy towards the goal of developing the Buddhasasana in the land of America and beyond.

With much love,

20 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ตามที่คณะกรรมการ คณะศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ และพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์จัดงานทำบุญธรรมสมโภช ๓ ประการ คือ

๑. สมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ครบ ๔๐ ปี โดยที่วัดไทยกรุงวอชิงตันแห่งนี้ได้เจริญก้าวหน้า

มาโดยลำดับดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นที่ชื่นชมยินดีของพวกเราทั้งหลาย ก่อนจะมาถึงวันนี้ก็ผ่านอุปสรรค

นานับประการ วัดได้ย้ายสถานที่มาถึงสามครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามก็น่าจะเป็นสถานที่ตั้งวัดถาวรมั่นคงแล้ว ซึ่ง

ปัจจุบันวัดก็มีความสมบูรณ์ครบตามหลักทั่วๆ ไป มีอุโบสถสำหรับประกอบกิจกรรมสำคัญของพระสงฆ์ และกุฏิ

ที่อยู ่ของพระสงฆ์ ตลอดทั้งเสนาสนะอื่นๆ เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โรงเรียนพุทธศาสนา

วันอาทิตย์เป็นต้น ที่ดำเนินมาด้วยดีอย่างนี้เพราะความตั้งใจทำงานของพระสงฆ์ผู ้เป็นผู ้นำคือ พระราชมงคลรังษี

ได้ทำงานด้วยความเสียสละอดทนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของพระศาสนา ตลอดทั้งสาธุชนพุทธ

บริษัททั้งฝ่ายราชการและสาธุชนทั่วๆ ไป ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานกันอย่างเต็มความสามารถ จึงได้วัดดังที่

เราได้เห็นอยู่ปัจจุบัน

๒. งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) เจ้าอาวาส ที่ได้รับพระราชทาน

เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชมงคลรังษี ได้นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม

ยินดีแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายสงฆ์สาธุชนญาติโยมชาวกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และเมืองอื่นๆ เพราะพระราชมงคลรังษี

(หลวงตาชี) ที่เราคุ้นเคยและเรียกท่านมาตลอด ท่านทำงานทั้งด้านการสอนและการปฏิบัติธรรม โดยมุ่งให้

ผู ้เรียนได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นได้เขียนหนังสือธรรมะจำนวน

หลายสิบเล่ม ท่านมีปฏิปทาเรียบง่ายจึงเป็นที่เคารพของศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นับว่าเป็นพระธรรมทูต

ต้นแบบ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นราชดังกล่าว

๓. ทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี โดยที่ท่านเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี

มีอายุครบ ๙๐ ปี เหล่าศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาสได้จัดงานฉลองอายุ

วัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี ถวายมุทิตาสักการะท่านอีกด้วย

ในนามของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ขอแสดงความปีติยินดีกับท่านทั้งหลายชาววัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. และเมืองใกล้เคียง ขออวยพรให้ท่านเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) จงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

เป็นที่พึ่งของเหล่าศิษยานุศิษย์ชั่วกาลนาน และขอให้วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เจริญก้าวหน้าต่อๆ ไป

(พระราชพุทธิวิเทศ)

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

21


คำมุทิตาจิต

เนื่องในงานสมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี ครบรอบ ๙๐ ปี

และฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระราชมงคลรังษี

วัดไทยในต่างประเทศถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทย นอกจากเป็นสถานที่

ในการอบรมหลักธรรม และการปฏิบัติศาสนกิจทางพุทธศาสนาแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝัง

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้แก่ลูกหลานชาวไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน ทั้งด้านภาษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี และกิริยามารยาท เพื่อให้พวกเขามีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจ

ในสายเลือดไทย

นับตั้งแต่การก่อตั้งวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เมื่อปี๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ถือว่าได้

เป็นศูนย์รวมของสังคมชาวพุทธไทยในสหรัฐอเมริกาให้เป็นปึกแผ่น มีความรัก ความสามัคคี และสืบทอด

หลักธรรมคำสอนอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาให้แผ่ขยายอย่างกว้างขวาง โดยมีพระราชมงคลรังษี

ประธาสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นผู้นำในการบริหารและพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมบทบาท

พระธรรมทูตในต่างแดน พระคุณท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเป็นกำลังสำคัญ

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามในสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จัดงานสมโภชครบรอบ ๔๐ ปี และงานทำบุญธรรม

สมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี ครบรอบ ๙๐ ปี รวมทั้งการฉลองสัญญาบัตรพัดยศ กระผม

ขอน้อมถวายมุทิตาจิตแด่พระคุณท่าน ขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดล

บันดาลประทานพรให้พระราชมงคลรังษีมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความเจริญงอกงาม

ในบวรพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้น เทอญ

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

22 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


สารแสดงปีติพจน์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พระธรรมทูต คือ พระภิกษุผู้เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการนำหลักความ

จริงและแบบอย่างชีวิตอันประเสริฐไปเผยแผ่แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ จึงเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในการประกาศพระศาสนา ซึ่งไปปฏิบัติศาสนกิจ

ด้วยความรับผิดชอบและมีความตั้งใจสูงในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการสร้างชื่อเสียงของประเทศไทย

ไปสู่ประชาคมโลก ดังจะเห็นจากผลงานที่ผ่านมา คือการที่วัดไทยในต่างประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะเห็นเด็กๆ ลูกหลานของชาวไทยมาวัดเพื่อเรียนภาษาไทย

ศิลปวัฒนธรรมไทย หรืออื่นๆ นอกจากนี้ได้มีหน่วยงานราชการ เอกชน ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศไทย

ต้องใช้วัดเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ดังนั้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงความ

สำคัญของบทบาท ภารกิจ ของพระธรรมทูต จึงได้มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การดูแล เอาใจ

ใส่ และถวายการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มที่

ในโอกาสที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ และได้ดำเนินกิจกรรม

เผยแผ่พระพุทธศาสนามาครบ ๔๐ ปี ภายใต้การนำของพระเดชพระคุณ พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์

ชีวานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งพระคุณ

ท่านเป็นสมณทูตต้นแบบในการทำหน้าที่ประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ

นำความเจริญมั่นคงมาสู่สังคมไทยในต่างแดนอย่างที่เห็นประจักษ์จนตราบเท่าทุกวันนี้ จะดำเนินการ

จัดงานทำบุญธรรมสมโภช ระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๓ งาน ประกอบด้วย

๑. สมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ครบ ๔๐ ปี

๒. ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระราชมงคลรังษี

๓. ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี

ในโอกาสนี้ กระผมขอชื่นชมแสดงปีติโสมนัสน้อมนำถวายเป็นมุทิตาจิต อนุโมทนาในกุศลเจตนา

ของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. คณะกรรมการจัดงาน และคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์

ที่ได้กำหนดการจัดงานมหามงคลนี้ขึ้นมา

(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

23


ปีติพจน์

นายพนม ศรศิลป์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นวัดไทยในต่างประเทศ ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน อันเกิดขึ้น

จากพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเขตกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. แมรี่แลนด์, เวอร์จิเนียและรัฐใกล้เคียงได้เล็ง

เห็นว่าในถิ่นที่ตนพำนักอยู ่ขณะนั้น ยังขาดศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธ

ศาสนา ทำบุญให้ทาน รักษาศีล ศึกษาและปฏิบัติธรรม และด้วยแรงศรัทธาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันระดมทุนเพื่อ

ดำเนินการจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ และนิมนต์พระสงฆ์มาอยู่ประจำเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในปี

เดียวกัน สำนักสงฆ์หรือวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. แห่งนี้ ได้สถิตสถาพรเป็นศาสนสถานอันมั่นคงสำหรับปฏิบัติ

ศาสนกิจบำเพ็ญบุญกุศล เพื่อดำรงศรัทธาประชาชนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน เป็นสถานที่ ให้การศึกษา

สอนภาษาไทย ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่กุลบุตรกุลธิดาชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจ

ตลอดทั้งยังเป็นสถานที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม กล่อมเกลาลักษณะนิสัยให้เยาวชนชาวพุทธ ให้มี

ความรู ้ คุณธรรมและจริยธรรม ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ศึกษาปฏิบัติและสัมผัสอย่างใกล้ชิด

เกิดความสงบร่มเย็นภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ซึ่งควรค่าแก่การอนุโมทนาสาธุการ

แสดงความยินดีชื่นชมของสาธุชนเป็นอย่างยิ่ง

อนึ่ง ร่มเงาของพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่าวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงได้ ส่วนหนึ่ง

ก็ด้วยอาศัยบารมีของพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี ประกอบกับศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อพระเดชพระคุณ

และวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมในการสร้างสรรค์ความดีงามจวบจนทุกวันนี้

ในโอกาสการจัดงานบำเพ็ญกุศลฉลองวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ครบ ๔๐ ปี ฉลองสัญญาบัตร พัดยศ และ

ฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี ระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ กระผมในฐานะผู ้บริหารของ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่สนับสนุนส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอแสดงมุทิตาจิตถวายความยินดีต่อคณะสงฆ์และปวงพุทธศาสนิกชนของวัดไทย

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนากิจการของวัดจนเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา

ของสาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และขอน้อมจิตเปล่งสาธุการถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณ

พระราชมงคลรังษี ที่ได้นำหลักพระธรรมคำสั่งสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า มาเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของ

ศรัทธาประชาชน คณะสงฆ์และพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ประจำอยู่ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี แห่งนี้

ให้มีความมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์เผยแผ่พุทธธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติอย่างแท้จริง และสถิตเป็น

สาวกผู้ควรค่าแก่การเคารพนบไหว้บูชาของปวงพุทธศาสนิกชนตลอดไป

(นายพนม ศรศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

24 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

25


พระเดชพระคุณ “พระราชมงคลรังษี” แห่งวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางใจ

ของชาวพุทธ ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสำนึกความเป็นไทย และหล่อหลอมสังคมไทยในสหรัฐอเมริกา

แก่ลูกหลาน โดยมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ภาคฤดูร้อน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติ และโอกาส

ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ก็ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ

“พระราชมงคลรังษี” ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ได้ประจักษ์ถึง “ความเป็นพระ

งาม” “ความเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ” และ “ความเมตตาอันหาที่สุดมิได้” ของพระเดชพระคุณ

“พระราชมงคลรังษี” ที่จะจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสการจัดงานทำบุญธรรมสมโภชฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท

ป.ธ. ๔, พธ.ด.) ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ

ชั้นราชที่ “พระราชมงคลรังษี” งานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคล ครบ ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี และ

งานสมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ครบ ๔๐ ปี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอปวารณา

ตัวสนับสนุนงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

อย่างเต็มกำลังและความสามารถ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดอภิบาลให้พระเดชพระคุณ

“พระราชมงคลรังษี” มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นเสาหลักและปราการอันมั่นคงทางสติปัญญา และ

ความงดงามทางจิตใจแก่ชุมชนชาวไทยในต่างแดนตลอดไป

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์

คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ปีติพจน์

นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

หนังสืออนุสรณ์งานสมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ครบ ๔๐ ปี

ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระวิเทศธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

เป็นพระราชมงคลรังษี

ทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี

-----------------------

ในโอกาสสมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ครบ ๔๐ ปี รวมทั้งฉลองพระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์

ชีวานนฺโท, ป.ธ. ๔, พธ.ด.) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชมงคลรังษี สุธีวิเทศศาสนกิจ มหาคณิสสร

บวรสังฆาราม คามวาสีพระราชาคณะชั้นราช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี ของพระราชมงคลรังษี เจ้าอาวาส

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ผมขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการ อุบาสก อุบาสิกา และศิษยานุศิษย์วัดไทย

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ที่ได้พร้อมใจกันจัดงานทำบุญธรรมสมโภช เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นมงคลในครั้งนี้

พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ประชาชนชาวไทย

และผู้ยึดมั่นศรัทธานำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและเป็นร่มเงาแห่งความสงบสุขในสังคม นอกจากนี้

พุทธศาสนายังเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดที่มีอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย และด้วยอาศัยพระสงฆ์ผู้เสียสละ เป็นผู้เผยแผ่หลัก

ธรรมคำสอนและการปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในต่างประเทศ พุทธศาสนาจึงแตกกิ่งก้านไปแทบทุก

ภูมิภาคของโลก

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ก่อตั้งขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เมื่อปี ๒๕๑๗ โดยกลุ ่มพุทธศาสนิกชน Assembly of Buddhists รวมตัวกันนมัสการพระมหาธีรพันธ์ เมตฺตาวิหารี

วัดไทยในนครลอสแองเจลิส เป็นที่ปรึกษาในการก่อตั้ง ปัจจุบันนอกจากวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จะดำเนินกิจกรรม

เผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

ภาษาไทยความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการรักษาศิลปวัฒนธรรม

และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในบริเวณกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียง

พระราชมงคลรังษี (นามฉายา “ชีวานันโท”) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นผู้เปี่ยมด้วย

พลังสติปัญญาและใส่ใจใฝ่หาความรู้ในทางธรรมตั้งแต่เยาว์วัย โดยบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี และ

ได้รับนิมนต์มาประจำและปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ จวบจนปัจจุบัน โดย

พระราชมงคลรังษีเป็นทั้งพระอาจารย์สอนพระธรรมวินัยและประชาชนผู้สนใจ และยังเป็นพระนักเขียนคติธรรม

และบทความที่สื่อให้ผู ้อ่านเข้าใจได้ง่ายในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ เสียงธรรมจาก

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

27


วัดไทย เสียงธรรมจากหลวงตาชี และหนังสือเรื่องราวสอดแทรกธรรมะ โดยใช้นามปากกาว่า “หลวงตาชี” ซึ่งได้

รับความนิยมอย่างแพร่หลาย พระราชมงคลรังษีได้อุทิศพลังกาย พลังสติปัญญาในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาอย่างแข็งขัน จนทำให้วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มีความเจริญก้าวหน้าอันเป็นที่

ประจักษ์ทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติอันสะท้อนให้เห็นถึงความพากเพียร ความมุมานะบากบั่น และความเมตตา

ในฐานะพระนักพัฒนาของพระราชมงคลรังษีโดยแท้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้แสดงความยินดีต่อวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ที่ได้

รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางภายใต้ความเป็นผู ้นำของพระราชมงคลรังษี และขออาราธนาคุณ

พระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ จงรวมกันเป็นพรอันประเสริฐให้พระราชมงคลรังษีมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ดำรงเป็นหลัก

ให้คณะสงฆ์ไทยทั่วสหรัฐอเมริกาได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง และเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศ

โดยทั่วกัน

(นายพิศาล มาณวพัฒน์)

เอกอัครราชทูต

28 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ปีติพจน์

ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งมาครบ ๔๐ ปี ใน

โอกาสนี้ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษี หรือหลวงตาชี ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. และ

ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชมงคลรังษี” ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งเจริญอายุวัฒนมงคล

ครบ ๙๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะศิษยานุศิษย์ พร้อมทั้งคณะกรรมการ อุบาสกอุบาสิกา วัดไทย

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มีมติเป็นเอกฉันท์ ได้กำหนดจัดงานธรรมสมโภชเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็น

มงคลในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการประกาศผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของวัด พร้อมทั้งแสดงมุทิตาสักการะ และเผยแผ่ผลงานการประกาศพระพุทธศาสนาที่ได้กระทำมาตลอด

ชีวิตในสมณเพศทั้งขณะอยู ่ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี

ให้เป็นที่ปรากฏแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการร่วมใจกันให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาส มีส่วนในการแสดง

ความกตัญญูกตเวที ต่อหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี ในโอกาสพิเศษครั้งนี้ ผลงานแห่งคุณงาม

ความดีที่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณฯ ได้กระทำนั้นประจักษ์ชัดด้วยสายตา สาธุชนได้ให้ความเคารพนับถือ เปรียบ

เสมือนบิดาทางธรรม ซึ่งได้เพียรพยายามอบรมสั่งสอนตักเตือนให้เรามีวิถีชีวิตดีงาม ยึดมั่นในหลักธรรม

คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เข้าสู่มรรคผลตามที่แต่ละคนจักบำเพ็ญบารมี

หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี เน้นหลักพุทธธรรมมาตลอด นอกจากนี้ได้เป็นหลักในการสร้าง

อาราม ณ ดินแดนอเมริกา ซึ่งเป็นความพยายามตั้งหลักปักฐานอย่างถาวร ปัจจุบันวัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. เป็นวัดใหญ่วัดหนึ่ง มีอุโบสถที่งดงามเป็นสง่า มีสวนป่ารุกขธรรมเหมาะแก่การพักผ่อนทางจิตวิญญาณ

มีการเปิดอบรมส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม ส่งเสริมภาษาวัฒนธรรมไทย รำไทย ดนตรีไทย และเป็น

ศูนย์รวมใจการพบปะสังสรรค์ของชาวพุทธทั้งหลาย ดังว่าเป็นชุมชนเรียนรู้พุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับใน

สังคมทั่วไป

ชีวิตเก้าสิบปีแห่งคุณค่าของพระมหาเถระรูปหนึ่ง ซึ่งมีคุณูปการยิ่งต่อชาวโลก ซึ่งท่านเพียรพยายาม

อนุเคราะห์ด้วยเมตตาธรรม นำทางใจให้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย การแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อ

ท่านเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี ในครั้งนี้ เป็นการกระทำเพียงน้อยนิดหากเทียบกับความเสียสละทั้งชีวิต

เพื่อสังคมส่วนรวมของท่าน

ข้าพเจ้าและคณะศิษยานุศิษย์ ยินดีปรีดาที่ได้ร่วมกันจัดงานในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่หลวงพ่อ

ท่านเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี เจริญอายุครบ ๙๐ ปี ถือว่าโชคดีมีบุญอย่างยิ่ง จึงขอรวมกระแสบุญอัน

ศักดิ์สิทธิ์น้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะอวยพรให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจริญอายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ไทร

ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่สาธุชนนานแสนนานด้วยเทอญฯ

(ม.จ. (หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย)

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

29


พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)...ชีวิตนี้...พลีเพื่อธรรม

ในโอกาส วัดไทย ดี.ซี. นี้บรรจบ วาระครบ สี่สิบปี ดิถีสมัย

แหล่งเผยแผ่ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ให้เลื่องลือ ระบือไกล ในอเมริกา

พระราชมงคลรังษี หลวงตาชี ชีวิตนี้ พลีเพื่อธรรม นำส่องหล้า

เป็นเสาหลัก พิทักษ์ธรรม นำปัญญา เก้าสิบปี ทรงคุณค่า สมัชชาสงฆ์ไทย

ครอบครัวสมบัติใหม่ เลื่อมใส ในปฏิปทา เป็นประธาน งานมุทิตา อันยิ่งใหญ่

พระผู้เป็น เนื้อนาบุญ อุ่นฤทัย ศิษย์รวมใจ น้อมศรัทธา หลวงตาชี

ขออำนาจ คุณพระศรี รัตนตรัย คุ้มครองให้ พระราชมงคลฯ ดลสุขี

สถิตมั่น เป็นหลักชัย คู่วัดไทยฯ ดี.ซี. เป็นศูนย์รวม แห่งความดี นิรันดร์เทอญฯ

จากจุดเริ่มต้นชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี รัฐแมรี่แลนด์ รัฐเวอร์จิเนีย และรัฐใกล้เคียงที่มี

ความประสงค์อยากมีวัดให้เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน จึงได้ร่วมแรงร่วมใจโดยอาศัยพลังศรัทธาของประชาชน

ได้เริ่มก่อตั้งวัดขึ้นเป็นแห่งแรกของรัฐแมรี่แลนด์ และเป็นวัดแห่งที่ ๒ ของสหรัฐอเมริกา โดยตั้งชื่อว่า “วัดไทย

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔-ค.ศ.๒๐๑๔) จนถึงปัจจุบัน มีอายุถึง ๔๐ ปีแล้ว

วัดไทยฯ ดี.ซี. ได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านถาวรวัตถุ และสิ่งที่เป็นนามธรรม คือทำหน้าที่หล่อหลอมสังคมไทย

และสังคมชาวพุทธในอเมริกาได้อย่างรวดเร็ว จนต้องย้ายสถานที่ประกอบศาสนกิจถึง ๒ ครั้ง และวัดปัจจุบัน

เป็นแห่งที่ ๓ เป็นสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชน คนที่เข้ามาวัดมีจุดมุ ่งหมาย

ที่แตกต่างกัน เช่น เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อเรียนรู้ภาษาไทย

วัฒนธรรมไทย และเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลในโอกาสต่างๆ โดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้นำชุมชนในการทำหน้าที่ด้วย

ความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อและบากบั่นฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนทำให้วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้เจริญรุ่งเรือง

วัฒนาสถาพรมาตราบเท่าทุกวันนี้

พระสงฆ์ผู ้ที่ทำหน้าที่เป็นผู ้นำทางจิตวิญญาณนั้น มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชมงคลรังษี

หรือหลวงตาชี (ภาษาที่ชาวบ้านเรียกด้วยความเคารพอย่างสูง) ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนมา

ตลอดตั้งแต่เริ่มแรก พร้อมด้วยคณะสงฆ์พระธรรมทูตรุ่นต่อๆ มา เป็นผู้เสียสละอุทิศเวลาทำหน้าที่

หล่อหลอมสังคมไทยด้วยการใช้หลักพุทธธรรมนำชีวิต สร้างความมั่นใจ และมั่นคงในหลักธรรมแก่ชาวพุทธ

จนทำให้สังคมชาวพุทธไทยในอเมริกามีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา เพราะพลังแห่งความสามัคคี อันมีวัดไทย

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นศูนย์กลางทางจิตใจ แม้ว่าวัยของพระเดชพระคุณจะล่วงเข้าสู่ปีที่ ๙๐ แล้ว แต่ยัง

ทำหน้าที่ของพระพุทธสาวกอย่างเข้มแข็งและเกรียงไกร โดยประพันธ์หนังสือพระธรรมนำชีวิต และ

ลิขิตบทกลอนสอนธรรมในวารสารแสงธรรมนำปัญญาสู ่มหาชนทั่วสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาร่วม ๔๐ ปี

เพราะเหตุฉะนี้ พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) จึงเป็นผู้พลีชีวิตนี้เพื่อธรรม เปรียบ

ดั่งเสาหลักพิทักษ์ธรรมนำพุทธศาสนิกชนให้เข้าถึงความสุขเกษมสำราญตราบนานแสนนาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ข้าพเจ้า (ขณะนั้นคือพระมหาครุฑ จิรสฺสุโต) ได้รู้จักพระเดชพระคุณ

พระราชมงคลรังษี หรือหลวงตาชี (ขณะนั้นคือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หลวงตาชีเป็นลูกศิษย์

เอกของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ

30 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ยุวราชรังสฤษฎิ์ และพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิมหาเถร) พระอาจารย์ใหญ่ฝ่าย

วิปัสสนาธุระ แห่งประเทศไทย โดยท่านพระครูวชิรธรรมโสภณ (หลวงพ่อสีนวล) วัดทุ่งสาธิต หรือ

วัดวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ได้ไปขอตัวพระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท จากหลวงพ่อ อาสภมหาเถร

(สมเด็จพระพุฒาจารย์) เพื่อไปสอนวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดทุ่งสาธิตตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๓–๒๕๑๗ (รวมเวลา

ปี )

พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท เข้ามาอยู่วัดทุ่งสาธิตในฐานะอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานก็ได้

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความมั่นใจ โดยมุ ่งงานสอนวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลัก งาน

เทศน์ในวันพระ การอบรมพระเณรและศิษย์วัดเป็นงานรอง และด้วยความที่ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความ

สามารถด้วยภูมิรู ้ ภูมิธรรม ในการเทศน์ การสอน การอบรม การปกครอง ท่านพระครูวชิรธรรมโสภณ

จึงมอบหมายให้ท่านดูแลงานบริหารและงานปกครองแทบทุกอย่างภายในวัด โดยจัดระเบียบความเป็น

อยู่ของพระเณรและศิษย์วัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความสะอาดของอาคาร สถานที่ สวนหญ้า

สวนหย่อม และบริเวณวัดให้ร่มรื่น เป็นที่ชื่นชมสรรเสริญและเจริญศรัทธาของบุคคลที่มาเยี่ยมชม

วัดอย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก ทำให้วัดทุ่งสาธิตได้เจริญรุ่งเรืองและพัฒนาสถาพรมาโดยลำดับ

จากนั้น พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงได้กราบลาท่านพระครูวชิรธรรมโสภณ เพื่อมาศึกษาดูงานเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ท่านหลวงพ่อสีนวล ได้ทักท้วงและทัดทานไว้ เพราะเป็นที่โปรดปรานและ

ไว้วางใจในการบริหารงานของวัดวชิรธรรมสาธิตยิ่งนัก พระมหาสุรศักดิ์จึงเรียนท่านว่าจะขอศึกษาดูงานก่อน

ถ้าอยู่ไม่ได้ก็จะขอกลับมาปฏิบัติงานตามเดิม ท่านจึงยอมเซ็นอนุมัติเพื่อไปทำหนังสือเดินทาง และได้เดินทาง

มาประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมกราคม โดยพักที่วัดไทยลอสแองเจลิสเป็นเวลา ๒ อาทิตย์ หลังจากนั้น

ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิก ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ผู้มีอุดมการณ์อัน

แน่วแน่ในการเผยแผ่พุทธธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้เป็นเวลาร่วม ๔๐ กว่าปี

และข้าพเจ้าก็มีความมั่นใจว่า ท่านจะต้องเป็นพระธรรมทูตทีมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างแน่นอน และบัดนี้ผลงาน

ก็เป็นที่ปรากฏชัดแจ้งแล้ว โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระธรรมทูตต้นแบบ” ของวงการคณะสงฆ์ไทย

ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริง

สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจและต้องบันทึกจารึกจดจำบุญคุณนี้ไปตลอดชีวิตคือ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๙

ได้มากราบท่านหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ที่วัดไทยฯ ดี.ซี. ก่อนกลับไปลาสิกขาที่ประเทศไทย

(ขณะนั้นเป็นพระมหาครุฑ จิรสฺสุโต พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดวชิรธรรมปทีป รัฐนิวยอร์ก)

ขณะนั้นมีเงินอยู่ ๑๐๐ เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ท่านหลวงพ่อได้มีเมตตามอบปัจจัยให้ข้าพเจ้า ๒๐๐

เหรียญสหรัฐ พร้อมทั้งให้พรอันเป็นมหามงคลยิ่งแก่ชีวิตว่า “จงไปต่อสู้และให้ใช้หลักธรรมะของ

พระพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิต เพื่อความเจริญรุ ่งเรืองในการงานต่อไป” ข้าพเจ้าจึงรู ้สึกเป็นหนี้บุญคุณ

และปวารณากับหลวงพ่อตั้งแต่นั้นว่า จะถวายความอุปถัมภ์เพื่อตอบบุญแทนคุณของหลวงพ่อผู้ให้

แสงสว่างทางเดินของชีวิตตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ในนามคณะศิษยานุศิษย์ ข้าพเจ้าและครอบครัวสมบัติใหม่ รู ้สึกมีความปลาบปลื้มและดีใจที่สุดในชีวิต ที่

ได้รับเกียรติให้เป็นประธานจัดงานธรรมสมโภชอันเป็นมหามงคล รวม ๓ งาน คือ สมโภชวัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. ครบ ๔๐ ปี, ฉลองสัญญาบัตรพัดยศพระราชมงคลรังษี และทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคล

๙๐ ปี หลวงตาชี เพื่อน้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะอาจริยบูชา ระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

31


ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จึงขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) พร้อมด้วย

คณะสงฆ์ พระธรรมทูต ท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา คณะข้าราชการ หัวหน้าสำนักงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นายกสมาคมชมรมไทย แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย

ที่มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยดีงามทุกประการ

ขอบารมีหลวงพ่อพระพุทธมงคลวิมลดีซี พระราชมงคลรังษีผู้มีบุญอุ่นหนักหนา

รวมกุศลผลความดีที่ทำมา ประทานพรอันล้ำค่าให้ผาสุกทุกเมื่อเทอญฯ

คุณครุฑ – คุณสอางค์ สมบัติใหม่ และครอบครัว

Two Minutes Restaurant Zephyrhills, FL

ประธานจัดงาน

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

32 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ภาค ๒

ประวัติวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.


๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

บทนำ

คณะสงฆ์ไทยได้เริ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เข้าสู่สหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๒

(1969) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางรอบโลก

เพื่อปฏิบัติศาสนกิจของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ

พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัด

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ในสมัยที่

ดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระพิมลธรรม”

ต่อมาพระมหาเถระหลายรูป อาทิเช่น ท่านเจ้า

พระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

วัดสระเกศ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลา-

จารย์(ช่วง วรปุญญมหาเถร) วัดปากน้ำ ท่านเจ้าพระคุณ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้เดินทางปฏิบัติ

ศาสนกิจประเทศสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก คณะสงฆ์

จึงได้เริ่มมีพระสงฆ์ไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ

เพื่อตั้งวัด หรือศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์รวมใจของ

ชาวพุทธไทยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

เนื่องจากชุมชนไทยในเขตวอชิงตัน, ดี.ซี., แมรี่

แลนด์, เวอร์จิเนีย และมลรัฐใกล้เคียง ซึ่งพำนักอยู่

ด้วยหน้าที่การงานต่างๆ กัน ทั้งข้าราชการ นักศึกษา

พ่อค้า ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ

เมื่อจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนมานานๆ ก็เกิด

ความว้าเหว่ทางจิตใจในบางครั้งบางคราว แม้ว่า

แดนดินถิ่นนี้จะเป็นดินแดนแห่งความเจริญก้าวหน้า

ในด้านต่างๆ แต่คนไทยทั้งหลายปรารถนามีวัด

ศาสนสถานศูนย์รวมใจให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้าน

จิตใจ ได้ทำบุญให้ทาน ศึกษา ปฏิบัติธรรม ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา ตลอดทั้งแสดงออกทางด้าน

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ

ชาวพุทธ ชาวไทย ดังนั้น จึงได้รวมตัวกันเพื่อสร้าง

สรรค์วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมใจให้เกิดขึ้นในเวลาต่อมา

จุดเริ่มต้นจัดตั้งวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๔ (ค.ศ. ๑๙๗๑) ชุมชนชาว

ไทยกลุ่มหนึ่งได้จัดตั้ง “ชมรมชาวพุทธ” ขึ้นเป็นครั้ง

แรก โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธทั้งหลายได้มีโอกาส

ทำบุญทำกุศลร่วมกัน พร้อมทั้งขอคำแนะนำปรึกษา

ทางธรรม และเพื่อให้มีศาสนสถานสำหรับประกอบ

ศาสนกิจ แสวงหาธรรมะ อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทาง

จิตใจเป็นครั้งคราว ต่อมา ชมรมชาวพุทธได้มีความ

เห็นเป็นเอกฉันท์ยกฐานะชมรมขึ้นเป็นสมาคมโดยใช้

ท่านทูตอานันท์ ปันยารชุน

34 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ชื่อว่า “พุทธสมาคมแห่งกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.” มีชื่อ

เป็นภาษาอังกฤษว่า “The Buddhist Association in

Washington, D.C.”

เมื่อยกฐานะขึ้นเป็นพุทธสมาคมฯ แล้ว โดยมี

เอกอัครราชทูต ฯพณฯ สุนทร หงส์ลดารมภ์ เป็นที่

ปรึกษาของสมาคมฯ พ.อ.ปราโมทย์ ถาวรฉันท์ ผู ้ช่วย

ทูตทหารบก เป็นนายกพุทธสมาคมฯ ประกอบด้วย

กรรมการอีกจำนวน ๑๔ ท่าน

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน เอกอัครราชทูตฯ

ท่านต่อมา ได้เป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯ เมื่อมีพุทธ

สมาคมฯ ขึ้นแล้ว คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ดำเนิน

การจัดหาทุนเรื่อยมา ซึ่งส่วนใหญ่ในตอนเริ่มแรกนั้น

ได้รับเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป เพื่อดำเนิน

การจัดตั้งสำนักสงฆ์ต่อไป

จนปลายปีพ.ศ. ๒๕๑๖ พ.อ.ปราโมทย์ถาวรฉันท์

นายกพุทธสมาคมฯ ได้เดินทางกลับไปรับราชการที่

ประเทศไทย คณะกรรมการจึงได้เรียนเชิญ พ.อ.วิเชียร

บุรณศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแล

นักเรียนไทย ในสหรัฐอเมริกา เป็นนายกพุทธสมาคมฯ

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ (1973) คณะ

กรรมการชุดใหม่ได้วางโครงการบริหารพุทธสมาคม

ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ในเทศกาลวันสงกรานต์ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗

(1974) จัดงานที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

วอชิงตัน ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยลอสแองเจลิส

มาเป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนา หลังจาก

เสร็จงาน พุทธสมาคมมีเงินทุนทั้งหมด ๓,๗๔๔.๓๓

เหรียญสหรัฐ

การก่อตั้งสำนักสงฆ์ครั้งแรกในเขตเมือง

หลวงสหรัฐอเมริกา

เมื่อมีเงินบ้างแล้ว คณะกรรมการทุกฝ่ายมีความ

เห็นร่วมกันว่า ควรดำเนินการจัดตั้ง “สำนักสงฆ์” และ

นิมนต์พระสงฆ์มาอยู่จำพรรษา เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ

อย่างน้อยสัก ๒ รูป จะได้เพิ่มพูนศรัทธาแก่สาธุชน

มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงได้จัดประชุมใหญ่ได้

เชิญชาวไทยทั้งส่วนข้าราชการ นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน

เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

(1974) เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู ้ดูแลนักเรียน

ไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๘ ท่าน

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้าง

ขวาง ทุกแง่ทุกมุมแล้ว ในที่สุดก็ลงมติพร้อมกันตามที่

คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. นำ

เสนอ ต่อมาได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อติดต่อ

หาสถานที่เช่าเป็นสำนักสงฆ์ชั่วคราว ได้พบบ้านเลขที่

705 Wayne Avenue, Silver Spring, MD ได้ตัดสิน

ใจเช่ากับเจ้าของบ้านหนึ่งปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ

๓๕๐.๐๐ เหรียญสหรัฐฯ

ส่วนการนิมนต์พระสงฆ์มาอยู่ประจำปฏิบัติ

ศาสนกิจนั้น พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ นายกพุทธสมาคมฯ

ได้ติดต่อขอความเมตตาจากพระมหาโสบิน โสปาโก

หัวหน้าสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย ได้

พิจารณาสงเคราะห์ และท่านได้ทำหนังสือกราบ

เรียนไปยังพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ

อนุจารี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อขอความ

เมตตาได้กรุณาส่งพระสงฆ์มาอยู ่ประจำปฏิบัติศาสนกิจ

ในวันเข้าพรรษา ซึ่งจะได้ถือเป็นปฐมฤกษ์ เปิดสำนัก

สงฆ์ในวันนั้นด้วย

พันเอกวิเชียร์ บุรณะศิริ นายกพุทธสมาคมคนแรก

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

35


พระธรรมทูตชุดแรกของวัดไทยกรุง

วอชิงตัน, ดี.ซี. เข้าปฏิบัติศาสนกิจประจำ

ด้วยพุทธานุภาพและแรงศรัทธาของชุมชน

ชาวไทย ในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ (1974)

เป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา และประจวบเหมาะตรงกับ

วันเพ็ญเดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา ท่านพระครู

พิบูลโพธาภิรัต (คูณ บุญธรรม) และพระปลัดวรศักดิ์

ทีปงฺกโร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์

กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาถึงวอชิงตัน, ดี.ซี. เพื่อ

เข้าอยู ่ประจำปฏิบัติศาสนกิจตามคำนิมนต์ณ สำนักสงฆ์

ตั้งอยู ่ที่705 Wayne Avenue, Silver Spring, Maryland

เมื่อครบ ๓ เดือน หลังออกพรรษาแล้ว ในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ พระปลัดวรศักดิ์ ทีปงฺกโร ได้

เดินทางกลับเมืองไทยเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ

ต่อมา พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ นายกพุทธสมาคมฯ ได้

ติดต่อกับท่านพระมหาโสบิน โสปาโก หัวหน้าสงฆ์

วัดไทยลอสแองเจลิส ได้พิจารณาเมตตาส่งพระธรรม

ทูตรูปใหม่มาแทน พระมหาโสบิน โสปาโก ได้นิมนต์

พระมหาเกลี้ยง เตชวโร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่

วัดไทยลอสแองเจลิส เดินทางมาช่วยปฏิบัติศาสนกิจ

ณ สำนักสงฆ์อยู่ร่วมกับท่านพระครูพิบูลโพธาภิรัต

หลังจากนั้นประมาณเดือนมกราคม พ.ศ.

๒๕๑๗ (1975) พระครูพิบูลโพธาภิรัต ขอเดินทาง

กลับประเทศไทย เพราะมีภาระจำเป็น ไม่สามารถ

เดินทางกลับมาอยู่ประจำสำนักสงฆ์ได้อีก ท่านนายก

พุทธสมาคมฯ ได้ติดต่อกับหัวหน้าสงฆ์วัดไทย

ลอสแองเจลิสอีกครั้ง ท่านพระมหาโสบิน โสปาโก จึงได้

ทำหนังสือนิมนต์ พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท แห่ง

วัดวชิรธรรมสาธิต พระโขนง กรุงเทพฯ ประกอบกับ

ท่านพระมหาเกลี้ยง เตชวโร ได้เขียนจดหมายส่วนตัว

ไปขอความเมตตาจากท่านพระมหาสุรศักดิ์ให้มาอยู่

ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ณ สำนักสงฆ์ ดังนั้น เมื่อวันที่

๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ (1975) พระมหาสุรศักดิ์

ชีวานนฺโท ได้เดินทางมาถึงวอชิงตัน, ดี.ซี. ตามคำนิมนต์

และได้อยู่ประจำปฏิบัติศาสนกิจจนถึงปัจจุบันนี้

เมื่อมีพระสงฆ์มาอยู่ประจำแล้ว การดำเนิน

งานเพื่อหาทุนจัดตั้งวัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ของพุทธสมาคมฯ ก็ดำเนินมาด้วยความราบรื่นและ

รวดเร็ว บรรดาท่านสาธุชนผู ้ใจบุญทั้งหลายทั้งในเขต

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. แมรี่แลนด์ เวอร์จิเนีย ตลอดถึงรัฐ

ห่างไกลและรัฐใกล้เคียง ต่างก็ให้ความร่วมมือร่วมใจ

บริจาคสมทบทุนในการจัดตั้งวัดด้วยกำลังศรัทธาอัน

แรงกล้าอย่างน่าอนุโมทนาและชื่นชมยิ่ง ทำให้พุทธ

36 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


สมาคมฯ สามารถซื้อบ้านหลังที่เช่าอยู่นั้นถวายเป็น

สมบัติของพระพุทธศาสนาสำเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม

พ.ศ. ๒๕๑๙ (ค.ศ.1976) ในราคา ๕๒,๕๐๐ เหรียญ

สหรัฐฯ

เนื่องจากอาคารของวัดไทยฯ ดี.ซี.แห่งนี้ยัง

คับแคบ ไม่เพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

สาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลได้อย่างทั่วถึง

โดยเฉพาะในคราวที่วัดมีงานช่วงฤดูหนาว ทำให้ต้อง

เข้าไปแออัดยัดเยียดกันอยู ่ภายในอาคาร อีกประการ

หนึ่ง ทางวัดได้ขยายกิจกรรม อันอำนวยประโยชน์

แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น เช่น เปิดสอนธรรมภาคปฏิบัติ

การสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การฝึก

สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นกิจกรรมสำคัญ

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงจำเป็นที่จะต้องหา

สถานที่แห่งใหม่

กลางปี พ.ศ. ๒๕๒๐ (ค.ศ.1977) คณะกรรมการ

พุทธสมาคมแห่งกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้ประชุมกัน

มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าควรจัดหาสถานที่ใหม่ เพื่อให้

เหมาะสมกับการที่จะจัดตั้งเป็นวัดให้สมบูรณ์ได้ต่อไป

ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง

เรียกว่า “คณะกรรมการจัดหาที่วัดใหม่” คณะกรรมการ

ชุดนี้ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๓ ปีเศษ พบ

สถานที่ที่อยู่ในข่ายความสนใจของกรรมการฯ กว่า

๑๐ แห่ง และได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ของ

พุทธสมาคมฯหลายครั้ง แต่ผลที่ออกมายังไม่เป็นที่

พอใจของทุกฝ่าย

ย้ายจากวัดแรก สู ่แห่งที่สองบนถนน GEORGIA

และสู่แห่งที่สามบนถนน LAYHILL

ในที่สุด เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

(ค.ศ. 1980) คณะกรรมการฯ ได้พบบ้านเลขที่ 9033

Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland 20910

ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่วัดเก่าเหมาะจะเป็นศูนย์กลาง

สำหรับคนไทย สะดวกในการไปมา หาง่ายไม่ลำบาก

เป็นสถานที่ปลอดโปร่ง ร่มรื่นเป็นรมณียสถานเหมาะ

สมสำหรับการตั้งวัดกว่าที่อื่นๆ คณะกรรมการจึง

นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของพุทธสมาคมฯ อีก

ครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้อภิปรายกันในประเด็นต่างๆ

อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมจนเป็นที่พอใจของทุก

ฝ่ายแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ซื้ออาคารสถานที่

แห่งนี้ ซึ่งเจ้าของประกาศขายในราคา ๒๖๐,๐๐๐

เหรียญสหรัฐฯ คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ซื้อได้

ในราคา ๒๔๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ และได้ทำสัญญา

ซื้อบ้านหลังนี้โดยได้ย้ายเข้าไปอยู ่เมื่อวันที่๗ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๒๓ (ค.ศ. 1980)

วัดได้ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาที่บ้านเลข

ที่ 9033 Georgia Ave. เป็นระยะเวลา ๕ ปีเศษ

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า อาคารสถานที่ไม่

เพียงพอต่อกิจกรรมของวัดที่เพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ

คณะกรรมการฯ จึงได้จัดหาสถานที่แห่งใหม่อีกครั้ง

และตั้งวัดอย่างถาวร ในที่สุดได้สถานที่เหมาะสม จึง

ตกลงซื้ออาคาร เลขที่ 13440 Layhill Road, Silver

Spring, Maryland 20906 พร้อมทั้งที่ดิน ๕ เอเคอร์

ในราคา ๒๖๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ และได้สร้างห้อง

พระประธานขึ้นติดกับตัวอาคารเดิม

นิมิตมงคลใหม่ วันย้ายสู่วัดปัจจุบัน

ในเวลาเย็นของวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๒๙ (ค.ศ. 1986) ซึ่งเป็น “วันอาสาฬหบูชา” ตรง

กับวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำเดือน ๘ คณะกรรมการฯ และ

พุทธศาสนิกชนได้อัญเชิญหลวงพ่อ “พระพุทธมงคล

วิมล ดี.ซี.” ซึ่งเป็นพระประธานประจำวัดไทยฯดี.ซี.

มาตลอดขึ้นประดิษฐาน ณ ห้องพระประธานที่แห่งใหม่

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

37


นับว่าเป็นมงคลนิมิตหมายคล้ายกับวันที่พระพุทธองค์

เสด็จจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยาไปยังป่าอิสิป-

ตนมฤคทายวัน เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ในสมัยพุทธกาล

เมื่อย้ายเข้าอยู่ประจำที่แห่งใหม่แล้ว คณะสงฆ์

และคณะกรรมการวัดฯ ได้ดำเนินการขออนุญาต

จัดตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายทางการสหรัฐฯ เมื่อ

ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาเอกสาร และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งเป็นวัดโดยถี่ถ้วนแล้ว ได้แนะนำให้

กรรมการวัดดัดแปลงอาคารสถานที่ให้ถูกต้องตามกฎ

ระเบียบของทางการทุกอย่าง ทางคณะกรรมการวัดฯ

ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการทุกขั้นตอน

จนได้รับอนุญาตให้เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย โดย

สมบูรณ์ทุกประการ ตั้งแต่วันที่๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕

(1992)

หลังจากได้รับอนุญาตให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์

แล้ว คณะกรรมการวัดได้ประชุมกัน มีมติเป็นเอกฉันท์

ตั้งอนุกรรมการสร้างอุโบสถศาลาขึ้นคณะหนึ่ง

คณะกรรมการชุดนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ด้วยความเสียสละอดทน โดยได้เริ่มดำเนินการขอ

อนุญาตเพื่อทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๓๖ (1993) ในขณะที่รอการอนุญาตจากทาง

เทศบาล ทางวัดได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่

๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ตรงกับวันวิสาขบูชา ต่อมา

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ (1994) ได้รับอนุญาต

ให้ก่อสร้างได้

ทางคณะอนุกรรมการฯ จึงได้ตกลงเซ็นสัญญา

การก่อสร้าง กับบริษัท Warder & Associates Inc.

ในราคา ๑,๑๔๓,๘๘๓ เหรียญสหรัฐฯ และได้เริ่มลงมือ

ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ศาลาหลังนี้

เป็นศาลา ๒ ชั้น มีลักษณะเป็นทรงไทยผสม มีขนาด

กว้าง ๔๐ ฟุต ยาว ๑๐๐ ฟุต ชั้นบนใช้เป็นอุโบสถ

ประดิษฐานองค์พระประธานเป็นที่ประกอบสังฆกรรม

และพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นที่ปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐาน สามารถบรรจุคนได้ประมาณ ๓๐๐ คน ชั้นล่าง

ใช้เป็นห้องโถงอเนกประสงค์ สามารถดัดแปลงเป็น

ห้องประชุมห้องเรียน ห้องจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี

วัฒนธรรมต่างๆ การก่อสร้างศาลาได้ดำเนินมาโดย

ลำดับ จนสำเร็จเรียบร้อยตามสัญญาทุกประการ

เมื่อการสร้างวัดได้เสร็จสมบูรณ์ มีอาคาร

สถานที่เป็นถาวรวัตถุมั่นคงแล้ว คณะสงฆ์และ

คณะกรรมการวัดฯ ได้ประชุมตกลงจัดงานสมโภช

ฉลองอุโบสถศาลา ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต เพื่อให้

วัดมีฐานะอันสมบูรณ์ตามพระวินัยพุทธบัญญัติ

โดยได้จัดงานขึ้นเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๗-๑๘

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. 1994) มี ฯพณฯ

มนัสพาสน์ ชูโต เอกอัครราชทูต เป็นประธานจัดงาน

ในการนี้ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ-

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย เสด็จเป็นองค์ประธาน

ประกอบพิธีตัดลูกนิมิตวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

ในการจัดงานครั้งนี้ สมัชชาสงฆ์ไทยใน

สหรัฐอเมริการับเป็นเจ้าภาพร่วมกับวัดไทยกรุง

วอชิงตัน, ดี.ซี. จัดให้มีการประชุมสมัชชาสงฆ์ฯ สมัย

สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๓๘ ในวันที่ ๑๕-๑๖

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์

ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระธรรมทูตจากวัดต่างๆ

พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ

จากประเทศไทย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทาง

38 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


เข้าร่วมงานครั้งนี้จำนวนมาก โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จ

พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) วัดสระเกศ

ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่

หนตะวันออก ได้เมตตานุเคราะห์มีบัญชาให้ พระเดช

พระคุณ พระธรรมราชานุวัตร ประธานสงฆ์วัดไทย

ลอสแองเจลิส เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์

อนึ่ง โดยการสนับสนุนของสภาสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการ

ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ ๕๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ และขอ

พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ประดิษฐานที่อุโบสถศาลา นับเป็นเกียรติ

และสิริมงคลต่อพสกนิกรชาวไทยในต่างแดนเป็น

อย่างยิ่ง

ทำบุญยกฉัตรพระประธานและงานทำบุญ

อายุวัฒนมงคล ๖ รอบ ๗๒ ปี หลวงพ่อชีวานันทะ

เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์

ชีวานนฺโท เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี

ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ (1997) คณะ

สงฆ์ คณะกรรมการวัด และศิษยานุศิษย์ วัดไทย

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้จัดงานทำบุญถวายเป็นมุทิตา

สักการะ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และปฏิบัติ

ธรรมเป็นธรรมสมโภช โดยสภาสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง “ประเทศไทยใน

ปัจจุบันและอนาคต” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย สัมมนาเรื่อง “พระธรรมทูตไทย ยุคผู้ให้

และผู ้นำ” มี พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทะ) และ

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นองค์บรรยาย

ธรรม และ ฯพณฯ นิตย์ พิบูลย์สงคราม เอกอัครราชทูต

แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระธรรมทูตไทยใน

สหรัฐอเมริกาในทศวรรษหน้า

หลังเสร็จสิ้นการจัดงานครั้งนี้ ทำให้เกิดความ

ร่วมมือกันในคณะพระธรรมทูต และอุบาสกอุบาสิกา

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

39


ช่วยกันสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วย

การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุน

วิทยากรและเทคนิคของบริษัท IIRT. Corp. ร่วมกับ

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และวัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. จัดอบรมโครงการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับพระธรรมทูตและ

ผู้สนใจ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ (1998) ทำให้

พระธรรมทูตมีความรู ้ความสามารถสร้างโฮมเพจเวปไซต์

พัฒนางานเผยแผ่พุทธศาสนาตามการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในแต่ละสมัยที่ดำเนินไปได้อย่างทันสถานการณ์

หลวงตาชีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น

เจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษี

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

(1999) พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์) ได้รับ

พระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

ที่ “พระวิเทศธรรมรังษี”

คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. และคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดงานทำบุญฉลอง

สัญญาบัตรพัดยศ และทำบุญวันคล้ายวันเกิดแด่

พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) ในวันที่ ๗-๑๑

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ (2000) มีการจัดปฏิบัติธรรม

สัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก ดำเนิน

การโดยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์

ไทยในสหรัฐอเมริกา

ธรรมสมโภช ๘๐ ปี พระวิเทศธรรมรังษี

(หลวงตาชี)

เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังษี

เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. 2005)

คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. และคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดงานทำบุญวันคล้าย

วันเกิดแด่พระเดชพระคุณ ในวันที่ ๓-๑๒ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการจัดปฏิบัติธรรม สัมมนาพระธรรม

ทูตสายต่างประเทศทั่วโลก ทำบุญเป็นธรรมสมโภช

การประชุมของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัย

สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๙/๒๕๔๘

ในการจัดงานครั้งนี้ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

อาคารห้องสมุดหลวงตาชี โดยมี พระเดชพระคุณ

พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสุทัศน-

เทพวราราม เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ม.จ. หญิง

วุฒิเฉลิม วุฒิชัย เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

ธรรมสมโภช ๘๔ ปี พระวิเทศธรรมรังษี

(หลวงตาชี)

เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังษีเจริญ

อายุวัฒนมงคลครบ ๘๔ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๕๒ (ค.ศ. 2009)

คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. และคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดงานทำบุญวันคล้าย

วันเกิดแด่พระเดชพระคุณ ในวันที่ ๑-๗ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๕๒ มีการจัดปฏิบัติธรรม ทำบุญเป็นธรรมสมโภช

จัดสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็น

ครั้งแรกในการนิมนต์พระธรรมทูตจากองค์กรต่างๆ

ทั่วทุกทวีป เช่น สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

องค์กรพระธรรมทูตไทยแห่งสหราชอาณาจักร และ

โอเชียเนีย และประเทศต่างๆ ในเอเชีย เช่น ประเทศ

อินเดีย-ญี่ปุ ่น ทำให้เกิดปฏิญญากรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ขึ้น

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ดำเนิน

การโดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์

ไทยในสหรัฐอเมริกา

40 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ธรรมสมโภช ๘๘ ปี พระวิเทศธรรมรังษี

(หลวงตาชี)

เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังษี

เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๘ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๕๖ (2013)

คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. และคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดงานทำบุญอายุวัฒน

มงคลขึ้น ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

มีการจัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็น

อาจริยบูชา ๓ วัน และร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาทางวิชาการพระธรรมทูต

สายต่างประเทศทั่วโลก เรื่องการสอนวิปัสสนากรรมฐาน

ในโลกตะวันตก มีการแสดงปาฐกถา โดย พระพรหม

บัณฑิต อธิการบดี มหาจุฬาฯ และพระอาจารย์ปสันโน

แห่งวัดอภัยคีรี (สายหลวงพ่อชา สุภทฺโท) และจัด

ประชุมของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัย

สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ มีพระสงฆ์เข้าร่วม

๓๘๕ รูป

การจัดงานปีนี้ มีกรรมการมหาเถรสมาคม

มาร่วม อาทิเช่น พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาส

วัดยานนาวา, พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้ถวายใบประกาศเกียรติคุณ “พระธรรมทูตต้นแบบ”

แด่ พระวิเทศธรรมรังษี อีกด้วย

การจัดสร้างอาคาร ๘๐ ปีหลวงตาชี ตาม

โครงการที่ได้วางศิลาฤกษ์ตั้งแต่พระเดชพระคุณ

พระวิเทศธรรมรังษี มีอายุ ๘๐ ปี ได้ปรับเปลี่ยน

โครงการสร้างห้องสมุดหลวงตาชี เป็นการสร้างอาคาร

เอนกประสงค์อาคารหลังนี้ ชั้นใต้ดิน (Basement)

เป็นห้องเรียน ห้องพักครูภาคฤดูร้อน ห้องอเนกประสงค์

ห้องน้ำ ห้องสุขา, ชั้นที่ ๑ เป็นห้องสำนักงาน ห้อง

หลวงพ่อดำ ห้องฉันภัตตาหาร ห้องครัว ห้องสุขา,

ชั้นที่ ๒ ห้องสมุดหลวงตาชี ห้องพักพระสงฆ์

ห้องพักรับรอง ห้องสุขา โดยมีลิฟท์อยู ่ภายในอาคาร

นอกจากนี้ได้บูรณะลานจอดรถ และปรับปรุงลานวัด

สิ้นงบประมาณการก่อสร้างจำนวน ๒,๗๔๔,๙๔๑

เหรียญสหรัฐคณะกรรมการได้ดำเนินการก่อสร้าง

อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จเรียบร้อย และได้เปลี่ยนชื่อ

เป็น “อาคาร ๘๘ ปีหลวงตาชี” ได้ประกอบพิธีเปิด

ป้ายอาคารใหม่ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ตรงกับวันเกิดหลวงตาชีพอดี)

ธรรมสมโภช ๘๙ ปี พระวิเทศธรรมรังษี

(หลวงตาชี)

๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ. 2014)

พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) เจริญอายุวัฒนมงคล

๘๙ ปี คณะศิษย์หลวงตาชี คณะศิษย์เก่ามหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวอชิงตัน, ดี.ซี. รับเป็น

เจ้าภาพ และคณะผู้มีจิตศรัทธาได้จัดงานทำบุญ

อายุวัฒนมงคลถวายเป็นอาจริยบูชามุทิตาสักการะ

ระหว่างวันที่ ๕-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ในการจัดงานครั้งนี้ มีพระเถระที่เป็นผู ้ปกครอง

ดูแลคณะสงฆ์ และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม เดินทางมาอนุเคราะห์

ด้วยเมตตาธรรม อาทิเช่น พระพรหมสุธี เจ้าอาวาส

วัดสระเกศ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระภิกษุ

ไปต่างประเทศ และ พระพรหมดิลก เจ้าอาวาส

วัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย

พระเถรานุเถระจากทั่วโลกร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เป็นประวัติการณ์

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

41


พระวิเทศธรรมรังษี รับพระมหากรุณาธิคุณ

เลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ที่

พระราชมงคลรังษี

เนื่องในวโรกาสมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนม-

พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดฯ เลื่อนสมณศักดิ์

พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) เป็นพระราชาคณะ

ชั้นราช ในพระราชทินนาม ที่พระราชมงคลรังษี สุธีวิเทศ

ศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระ

ราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา นำความปลาบปลื้มปีติ

ยินดีมายังศิษยานุศิษย์โดยทั่วกัน

คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่เคารพ

นับถือในพระเดชพระคุณ ได้กำหนดจัดงานทำบุญ

อายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี และทำบุญฉลองสมณศักดิ์

ชั้นราช ที่พระราชมงคลรังษีระหว่างวันที่๖-๗ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๕๘

ไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกายาวนาน

ที่สุด

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เจริญรุ ่งเรืองตั้งหลัก

ปักฐานอย่างมั่นคงจนถึงวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ถึงความ

ศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี)

ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธานำพาสืบสานพระพุทธ

ศาสนา ทั้งการสร้างสรรค์ด้านศาสนวัตถุ ศาสนพิธี

ศาสนบุคคลและเผยแผ่ศาสนธรรม

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ดำรงอยู่คู่กับพระ

ราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) ได้อำนวยประโยชน์แก่ชุมชน

สังคม ทั้งด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ภาษาไทย

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามอย่างกว้างขวาง

และฝังรากลึกเป็นปึกแผ่นในแดนดินถิ่นสหรัฐอเมริกา

ย่อมเป็นเครื่องชี้และยืนยันถึงความรักความสมัครสมาน

สามัคคีที่มั่นคงของชุมชนชาวไทยและเป็นนิมิตหมาย

แห่งความเจริญรุ ่งเรืองของพุทธศาสนาในต่างแดนชั่ว

กาลนาน

ฉลองสมโภชมงคลกาลผ่านเวลา ๔๐ ปี

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

จากปี พ.ศ. ๒๕๑๗ (1974) ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗

(2014) วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นพุทธาราม

ณ แดนดินถิ่นสหรัฐอเมริกา รวมเวลา ๔๐ ปีเริ่มต้นจาก

“ชมรมชาวพุทธ” ของกลุ ่มสายธารแห่งศรัทธาชาวไทย

ผู ้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู ่ในต่างแดน รวมกลุ ่มกัน

มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ (1971) ความมุ่งมั่นตั้งใจ

ใช้วิริยอุตสาหะหวังจะมีวัดเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจ

ของชาวพุทธ ด้วยความรักความสามัคคีของหลายๆ

ฝ่าย ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักศึกษา ทำให้

สำเร็จผลดังประจักษ์ชัดด้วยสายตาในปัจจุบัน

พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) หรือพระมหา

สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท รับนิมนต์มาปฏิบัติหน้าที่เป็น

พระธรรมทูตประจำวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ตั้งแต่

ช่วงเริ่มต้นของวัดจนกระทั่งปัจจุบัน ช่วงอายุของท่าน

ขณะนั้น ๕๐ ปีอยู่ประจำต่อเนื่องมาถึงบัดนี้จนอายุ

๙๐ ปีแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเถระพระธรรมทูต

42 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


Phra RajaMongkolrangsi

His ninetieth years

of dedication to Buddhism and

Forty years of Wat Thai Washington, D.C.

USA (1974 - present)

Introduction

The promotion of Thai Buddhism in the U.S.

by missionary monks started in 1969 with the

journey around the world of Somdej Phra

Phutthajahn (Aj Asapamahathera), the Director

General of Wat Mahathat Yuwaratrangsarit,

Bangkok while he was “Phra Bhimoldhamma”.

Later many venerable monks such as

Somdej Phra Phutthajahn (Kiao Uppasenamahathera)

from Wat Saket, Somdej Phra Maha

Rajamangalajahn (Chuang Worapunyamahathera)

from Wat Pak Nam, and Phra Bhramagunabhorn

(Prayudh Payutto) traveled to the U.S. and

other countries. Other groups of Thai Buddhist

monks then started to travel abroad to establish

temples or meditation centers as a gathering

places for Thai communities abroad.

The initiative in establishing a temple

for Buddhist residents in the local area began

when several Thai communities in Washington,

D.C., Maryland, Virginia, and neighboring

states recognized that although this country was

modern and developed in many ways, there

was a spiritual void that only a Buddhist temple

could fill. A temple would provide a place for Thai

people to come and cultivate themselves by

listening to the teachings of Lord Buddha and

participate in religious ceremonies in a familiar

spiritual environment and language.

The Establishment of Wat

Thai Washington, D.C.

Early in 1971, a group of Thai people formed

the Assembly of Buddhists. On several occasions,

they invited monks to perform religious ceremonies,

providing an opportunity for the people to

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

43


In order to raise funds, he initiated a variety

of activities and festivities including the first

Songkran festival which was held at the

Ambassador’s residence in April 1974. Monks

from the Thai temple in Los Angeles were invited

to perform the religious ceremony at this festival.

After Songkran the Association had raised a

total of US$3,744.33 in its treasury.

make merit. Later on that year, members of the

Assembly of Buddhists unanimously agreed to

rename to the Buddhist Association in Washington,

D.C.

The first president of the Association was

Colonel Pramoch Thavonchanta, the Military

Attache of the Royal Thai Embassy. The Ambassador

of Thailand to the U.S., His Excellency Sunthorn

Hongladarom, served as the first advisor to the

Association which consisted of other fourteen

members.

Upon the Ambassador’s return to Thailand,

his successor, His Excellency Anand Panyarachun,

assumed the role of advisor. The task of fund

raising for a new monks’ residence was begun.

The source of main income came from the donation

of the general public.

Late in 1973, after Colonel Thavonchanta

returned to Thailand, the Association invited Colonel

Vichian Buranasiri, the Education Counselor

of the Royal Thai Embassy, to be the president

in November. Colonel Buranasiri reorganized the

committee structure of the Association to facilitate

its growth and progress.

The First Monks’ Residence

Having sufficient funds, members of the Association

conceived the idea of first to establishing

a monks’ residence and second to invite at least

two monks from Thailand to perform religious

ceremonies in order to increase the involvement

and support of the Thai community in the area.

In the Education Counselor’s meeting room on

May 1, 1974 at 08:00 pm, the Association called

for an open meeting with 28 participants who

were government officials, students, and Thais of

different occupations in order to obtain their

opinions on this idea. Based on the comments and

suggestions from this meeting, the Association

agreed to use the funds in the treasury to carry

out the proposal. A committee was formed and

directed to find a rental place to be the new

temporary monks’ residence. The committee finally

found a house for rent at 705 Wayne Avenue,

Silver Spring, Maryland. The rental agreement was

one year and the monthly rent was US$350.00

Colonel Vichian Buranasiri, the president

of the Association, contacted Phra Maha Sobin

Sopago, the chief of monks at Wat Thai Los

Angeles, California requesting for monks. Phra

Maha Sobin then wrote a letter to Phra Dhamma

Kosajahn (Chob Anujaree) of Wat Mahathat

Yuwaratrangsarit, asking him to send monks

44 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


to come and stay at the new residence. The

new monks will lead in merit-making and others

religious ceremonies on the first day of the

Buddhist’s Lent, which would also be a grand

opening day for the residence.

The First Group of Missionary Monk

Performed Buddhist Ceremonies

On July 4, 1974 which was U.S. Independence

Day and Asalha Puja Day, the first two

monks—Phra Kru Phibulbodhabiratana (Koon

Boontum) and Phra Palad Vorasakdi Dipangkaro

from Wat Mahathat Yuwaratrangsarit in

Bangkok—arrived and resided at the house at

705 Wayne Avenue, Silver Spring, Maryland.

Three months later, in October 1974,

Phra Maha Kliang Tejawaro was invited from

the Thai temple in Los Angeles to assume the

duties of Phra Palad Vorasakdi Dipangkaro who

had returned to Thailand due to health issues.

The invitation was made possible by Phra Maha

Sobin Sopago, the chief of monks at Wat Thai

Los Angeles, who was contacted by Colonel

Vichian Buranasiri.

In January 1975, Phra Kru Phibulbodhabiratana

also returned to Thailand. On February 11,

1975, Phra Maha Surasak Chiwanantha of Wat

Vajiradhammasadhit in Bangkok arrived to assume

position of the Abbot following the invitation of

Phra Maha Sobin Sopako and Phra Maha Kliang.

Furthermore, he still holds this position today but

under the new title of Phra RajaMongkolrangsi.

After the monks have agreed to stay

permanently, the fundraising for the temple becomes

more effective. Laypeople in Washington, D.C.,

Maryland, Virginia as well as other states were

willing to donate funds to purchase the rented

house. In July 1976, the Wayne Avenue house

was purchased for US$52,500 by the Association.

However, within a few years, the need for

a larger building became apparent. The house

seemed too small for many religious ceremonies,

especially in winter times when people have to

gathering inside to perform ceremonies. Moreover,

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

45


the temple need to organized more activities

for the communities such as Dhamma practice,

Sunday school, Samatha and Vipassana meditation

which all are very important tasks in promoting

Buddhism.

In the middle of 1977, the Buddhist

Association in Washington, D.C. had a meeting

and decided that a larger building was necessary

to establish a new temple. “The New Temple

Committee” was appointed. The committee spent

over three years searching for a proper place and

submitted over ten sites to the Association to

consider, but no conclusion was reached.

The Second Move to Georgia Avenue

and the Third One to Layhill Road

In early July 1980, the committee found a

house at 9033 Georgia Avenue in Silver Spring,

Maryland. This new location was not far from

the previous temple, easy to commute, and had

a nice landscape. The house selling price was

US$260,000.00 but the Association was able to

negotiate it down to US$240,000.00. The move

was completed on December 7, 1980.

During the five-year period it became

apparent that the Georgia Avenue location would

not be adequate to meet the rapidly growing

needs of its members. The committee therefore

decided to make another move to the house

at 13440 Layhill Road, Silver Spring, Maryland.

This site has nice surrounding with 5 acres of

land. The purchase price was US$265,000.

Later on a room for the Principal Buddha image

was added to the existing structure.

An Auspicious Move to

the New Temple

On the eve of July 20, 1986 which was

Asalha Puja Day (the full moon of the eighth

lunar month), the committee and laypeople have

relocated the Principal Buddha image “Phra

Buddhamongkol Wimol D.C.” from the house on

Georgia Ave. to be situated at the new location on

Layhill Road. This day in the history was the day

the Lord Buddha travelled from the Bhodi tree in

Bodh Gaya to the Isipatana Forest to preach the

five associates in the ancient times.

46 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


After moving into the new temple on Layhill

Road, the monks and the temple committee did

everything possible to comply with the laws in

the State of Maryland to become recognized as a

true religious temple. Wat Thai Washington, D.C.

finally received an official permit to function as a

place of worship on June 2, 1992.

A subcommittee for the ordination hall

construction was appointed. This subcommittee

worked diligently to complete the construction

project starting with the permit application on March

5, 1993. While waiting for the local government

to grant the construction permit, the temple organized

the “groundbreaking ceremony” on June 6, 1993,

which was on Visakha Day. On March 5, 1994

the permit was granted to begin the construction.

The subcommittee signed a contract with

Warder & Associates Inc. with the construction

budget of US$1,143,883.00 and started the work

on June 13, 1994. The mixed Thai style building

had two stories with the dimension of 40 foot

wide and 100 foot long. The upstairs houses

a worship hall that is used for meditation practices

and religious ceremonies with a capacity of 299

people. The lower level has a large open multipurpose

room with a capacity of 300 people that

is used for social functions, meetings, and can

also be partitioned into a number of classrooms.

The construction was completed according to all

the terms listed in the contract.

The monks and the temple committee organized

the grand opening ceremony on June 17-18,

1995 which included the Blessing of the Cornerstones

and Sema Limit (marking the boundary).

The chairman of the ceremony was His Excellency

Manaspas Xuto, the Ambassador of Thailand to

the U.S., and HRH Princess Chulabhorn Walailak

kindly sent HSH Princess Vudhichalerm Vudhijaha

to preside over the ceremony.

In this occasion the Council of the Thai

Bhikkhus in the U.S.A. and Wat Thai Washington,

D.C. co-hosted the 19 th Seminar of the World Wide

Missionary monks, and the 1995 General Annual

Meeting of the Council of Thai Bhikkhus in the

U.S.A. on June 15-16. The event was attended

by the committee of the Council from various

temples, venerable monks from Thailand, and

many administrative and teachers from Mahachulalongkornrajavidyalai

University. By the order

of Somdej Phra Phutthajahn (Kiao Uppasenamahathera),

the Region Chief of the Eastern from

Wat Saket, Phra Dhammarajanuwatra from Wat

Thai Los Angeles was the Sangha Chairman.

With the support from the National Council

on Social Welfare of Thailand, the temple was

allowed to use the emblem of the 50 th Anniversary

Celebrations of His Majesty the King’s Accession

to the Throne and displayed the pictures of

His Majesty the King and Her Majesty the Queen

on the veranda in front of the ordination hall.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

47


The 72 th Birthday Anniversary

Celebrations of Luang Por Chiwananda

To celebrate the 72 th Birthday Anniversary

of Phra Maha Surasak Chivanandho on June

9, 1997, the monks, the temple committee and

laypeople organized many events during June

6-8, 1997. Educational seminars and meditation

workshops were held. The National Council on

Social Welfare of Thailand organized “Thailand:

Present and Future” seminar, while Mahachulalongkornrajavidyalai

University organized

Thai Missionary Monks: The Age of Givers and

Leaders” seminar led by Phra Dhammakosajarn

(Panya Nandha) and Phra Rajaworamunee

(Prayoon Dhammajitto). His Excellency Nitya

Pibulsonggram, the Thai ambassador to the

U.S., gave a speech on “The Next Decade of Thai

Missionary Monks in the U.S.”

After the celebrations, the missionary monks

and the laypeople started to promote Buddhism

through internet technology. The IIRT Corp

with the collaboration of the Council of the Thai

Bhikkhus in U.S.A. and Wat Thai Washington,

D.C. organized a course for missionary monks

and the general public called “Buddhism Promotion

through IT Project” in December 1998. The monks

learned how to create homepages to promote

Buddhism in the modern world.

Phra Maha Surasak (pen-name Luangta

Chi) was promoted to the Venerable

Phra Vidhetdhammarangsi

On the 60 th Anniversary Celebrations of

His Majesty the King’s Accession to the Throne

on December 5, 1999, Phra Maha Surasak

Chivanandho (Dhammarat) was promoted to a new

title the Venerable “Phra Vidhetdhammarangsi”.

The Monks and laypeople of Wat Thai

Washington, D.C. celebrated this occasion

and his birthday during June 7-11, 2000 by

organizing meditation courses and others

activities. The Mahachulalongkornrajavidyalai

University and the Council have also organized

seminars for worldwide missionary monks.

Phra Vidhetdhammarangsi

(Luangta Chi)’s 80 th Birthday

Anniversary Celebrations

On June 9, 2005, Phra Vidhetdhammarangsi

turned 80 years old. Monks, laypeople of Wat Thai

Washington, D.C. and his students hosted the

birthday celebrations for him during June 3-12,

2005. The activity includes meditation workshops,

the 29 th seminar of the worldwide missionary

monks, and the 2005 General Annual Meeting of

the Council of the Thai Bhikkhus in the U.S.A.

48 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


The “groundbreaking ceremony” for

“Luangta Chi’s Library Building” was held and

presided over by Venerable Phra Visutthibodi,

a committee member of Maha Thera Association,

Wat Sutat Thepwararam who was the Sangha

chairman, and HSH Princess Vudhichalerm

Vudhijaha was the laypeople chairman.

Phra Vidhetdhammarangsi

(Luangta Chi)’s 84 th Birthday

Anniversary Celebrations

On June 9, 2009, Phra Vidhetdhammarangsi

was 84 years old. The Meditation practice and the

seminars of worldwide missionary monks have

been organized to celebrate this occasion during

June 1-7, 2009.

Phra Vidhetdhammarangsi

(Luangta Chi)’s 88 th Birthday

Anniversary Celebrations

On June 9, 2013, Phra Vidhetdhammarangsi

turned 88 years old. The Monks, laypeople of

Wat Thai Washington, D.C. and his students

hosted various activities to celebrate the occasion

during June 3-12, 2013. The activities organized

were meditation workshops, the 37 th seminar of

worldwide missionary monks, and the 2013

General Annual Meeting of the Council of the

Thai Bhikkhus in the U.S.A.

This year’s programs were also attended by

the Committee of the Supreme Sangha Council

of Thailand. The senior members of the council

include Phra Promvajirayan the abbot of Wat

Yannawa, Phra Prombundit the abbot of Wat

Prayurawongsawas, and the rector of Mahachulalongkornrajavidyalai

University. Together they

presented the Missionary Monk Model Certificate

to Phra Vidhetdhammarangsi at this occation.

The new building project called “Luangta

Chi’s 80 Years Building” has been completed

according to the planned schedule. The ground

breaking ceremony was done since Phra Vidhetdhammarangsi

turned 80 years old on June 9 th ,

2005. Moreover, the project Luangta Chi Library

has changed its name to the Multi-Purpose building.

This new building has three levels. The

basement consists of classrooms, the living

quarters for the summer school teachers, the multiusage

room, shower room, and the restrooms.

The first floor consists of main office, a room for

Luang Por Dum, the dining room, kitchen, and the

restrooms. On the second floor consist of Luangta

Chi’s library, monks’ living quarter, guest rooms

and the bathrooms. Also, this building has one

interior elevator for general public. The parking

lot and landscape have also been improved.

The project total cost was US$2,744,941.00.

The temple committee decided to have a name

changed from the Multi-Purpose building to “88 th

years Luangta Chi” and organized to have Luangta

Chi’s Birthday celebration and the grand opening

ceremony of this new building on June 9, 2013.

Phra Vidhetdhammarangsi

(Luangta Chi)’s 89 th Birthday

Anniversary Celebrations

Phra Vidhetdhammarangsi turned 89

years old on June 9, 2014. The monks, Wat Thai

committee, his students, and the Mahachulalongkornrajavidyalai

University’s Alumni in Washington,

D.C. organized the merit-making ceremonies to

pay homage to him during June 5-8, 2014.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

49


The Committee Members of the Supreme

Sangha Council of Thailand were among the

attendees which includes Phra Promsuthee the

abbot of Wat Saket and the Chairman of the

Missionary Monk Affairs, Phra Promdiloke the

abbot of Wat Samphraya and the Governor of

Ecclesiastical Province of Bangkok Metropolis

were among the Maha Thera (senior monks) who

kindly came to celebrate this special occasion.

In addition, there were Thai Missionary Monks

from all over the world traveled to Washington,

D.C. to participate in this memorable event.

Phra RajaMongkolrangsi (Luangta Chi)

On the auspicious occasion of His Majesty

the King’s Birthday December 5 th , 2014 Phra

Vidhetdhammarangsi was promoted to Phra

RajaGhana as Phra RajaMongkolrangsi with the

full title of “Phra RajaMongkolrangsi Sudheevidhetsassanagij

Mahakanisorn BorvornSangharam

Khamavasi Phra RajaGhana”. This auspicious

occasion has brought the joys and delights to

all members of Wat Thai. The monks, Wat Thai

Committee Members, and Thai people in this area

plan to have his 90 th Birthday Celebration together

with the new title of Phra Rajamongkolrangsi

on June 6-7, 2015.

The 40 th Anniversary of

Wat Thai Washington, D.C.

From 1974 to 2014, this period of 40 years

Wat Thai Washington, D.C. has been a Buddhist

Monastery in the United States of America. It

started in 1971 as “The Buddhist Association”, with

the aims of encouraging the study and practice

of Buddhism, of propagating the Buddha’s teachings

and promoting and assisting in meritorious

activities, social welfare works and public service.

The collaboration among Thai students, Thai

business groups, Thai government workers, and

general public has made this new temple become

an icon of all Thai temples in the US today.

Phra Rajamongkolrangsi (Luangta Chi)

former Phra Maha Surasak Chiwanandho was

a pioneer in the missionary monk project from

Thailand. He accepted the invitation to be an

abbot of this temple from the beginning. He was

50 years old at the time, and now he just turned

90 on June 9, 2015. He is the most senior,

with the longest abbot duty of all the venerable

missionary monks in the United States.

Wat Thai Washington, D.C.’s progress and

success were undoubtedly due to the faith that

the laypeople have in Phra Rajamongkolrangsi

(Luangta Chi). He is very well known and kind

spiritual leader of Thai Buddhists in the United

States. He has published many books and articles

on Buddhism. He is very strict in maintaining

the Buddhist traditions at this temple. He is the

excellent example of a great Buddhist monk who

has worked very hard to promote Buddhism.

Together, Wat Thai Washington, D.C. and

Phra Rajamongkolrangsi (Luangta Chi) have

greatly benefited the society and communities in

cultivating Buddhism, Thai language, Thai culture,

and Thai performing arts. The Thai communities

in this area, as the result, are closely integrated.

This signals a blossoming and long-lasting future

of Buddhism abroad.

50 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


เหตุการณ์สำคัญของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

๑) วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ (1974) เป็นวันเริ่มต้นตั้งสำนักสงฆ์แห่งกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

๒) วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (1974) ได้รับอนุญาตเป็นองค์การ NON-PROFIT ORGANIZATION

๓) วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ (1975) ได้ “พระพุทธมงคลวิมล ดี.ซี.” มาประดิษฐานเป็นประธาน

ประจำวัด

๔) วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙ (1976) ได้รับอนุญาตยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลาง (IRS)

๕) วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ (1976) ได้จดทะเบียนของรัฐแมรี่แลนด์

๖) วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ (1977) ได้รับยกเว้นภาษีที่ดิน (วัดเก่า)

๗) วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ (1978) ได้รับอนุญาตยกเว้นภาษีซื้อของ

๘) วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ (1978) ได้รับอนุญาตยกเว้นภาษีเงินได้จากรัฐแมรี่แลนด์

๙) วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ (1980) ได้ย้ายเข้าวัดที่ ๒ ถนน Georgia

๑๐) วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ (1981) ได้รับอนุญาตยกเว้นภาษีที่ดิน

๑๑) วันที่ ๕-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ (1982) จัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ ๖/๒๕๒๕

๑๒) วันที่ ๒๓–๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ (1982) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์

วาสนมหาเถร) วัดราชบพิตร เสด็จมาเยี่ยมและพักที่วัด

๑๓) วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ (1986) ได้ทำสัญญาซื้อที่ดินและบ้าน เพื่อสร้างเป็นวัดถาวร เลขที่

13440 Layhill Road. (ซึ่งเป็นวัดปัจจุบัน)

๑๔) วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ (1986) ได้ย้ายเข้ามาอยู่วัดปัจจุบัน

๑๕) วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ (1986) ทำบุญขึ้นวัดใหม่

๑๖) วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ (1987) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี และพระสวามี ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดไทยกรุงวอชิงตัน

ดี.ซี.

๑๗) วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ (1991) ได้สร้างลานจอดรถ และได้รับอนุญาตจากเทศบาลให้ใช้ได้

๑๘) วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ (1992) ได้สร้างครัวแบบ Commercial Kitchen เสร็จเรียบร้อย ถูก

ต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากเทศบาลให้ใช้ได้

๑๙) วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ (1992) ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดสมบูรณ์ตามกฎระเบียบของรัฐ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

51


๒๐) วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ (1993) ยื่นแบบขออนุญาตสร้างศาลาอเนกประสงค์

๒๑) วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ (1993) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระองค์

เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณ เสด็จมาทรงบำเพ็ญบุญเป็นการส่วน

พระองค์

๒๒) วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ (1994) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และ

พระสวามี พร้อมทั้งพระเจ้าหลานเธอฯ ทั้งสองพระองค์

เสด็จมาทรงบำเพ็ญบุญเนื่องในวันกองทัพไทย

๒๓) วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ (1994) ได้รับอนุญาตให้สร้างอุโบสถ-ศาลา

๒๔) วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ (1994) ได้ลงมือก่อสร้างอุโบสถ-ศาลา

๒๕) วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ (1994) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี เสด็จมาบำเพ็ญบุญเนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ

พร้อมด้วยพระสวามี และพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์

๒๖) วันที่ ๑๕–๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ (1995) จัดประชุมประจำปีครั้งที่ ๑๙/๒๕๓๘ ของสมัชชาสงฆ์ไทย

ในสหรัฐอเมริกา

๒๗) วันที่ ๑๗–๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ (1995) งานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต อุโบสถศาลา “พระพุทธมงคล

วิมล ดี.ซี.”

๒๘) วันที่ ๖-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ (1997) จัดงานทำบุญยกฉัตรพระประธาน และงานทำบุญเจริญ

อายุครบ ๗๒ ปี พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานันโท และจัดประชุม

สัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดย มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทย

ในสหรัฐอเมริกา

๒๙) วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ (1998) ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทาง

มาปราศรัยและพบปะประชาชนชาวไทยที่วัด

๓๐) วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ (1999) พระมหาสุรศักดิ์ชีวานนโท ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสัญญาบัตรพัดยศเป็น

พระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระวิเทศธรรมรังษี” เนื่อง

ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

๓๑) วันที่ ๗–๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ (2000) จัดงานทำบุญฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระวิเทศธรรมรังษี

(สุรศักดิ์ชีวานนฺโท) และมีการจัดปฏิบัติธรรม ประชุมสัมมนา

โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

52 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๓๒) วันที่ ๕-๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ (2004) พล.ต.ท.อุดม เจริญ ผู ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ พร้อมคณะ มาเยี่ยมวัด และจัดบรรยายอภิปราย

เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

๓๓) วันที่ ๓-๑๒ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๔๘ (2005) เนื่องในโอกาสที่พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานันโท)

หรือหลวงตาชี เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี ในวันที่

๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง คณะสงฆ์อุบาสก

อุบาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และคณะศิษยานุศิษย์

จึงได้จัดงานทำบุญเป็นธรรมสมโภชถวายแด่พระเดชพระคุณ

หลวงพ่อ มีการจัดประชุมสัมมนาทางพระพุทธศาสนาระดับ

นานาชาติ การจัดปฏิบัติธรรม การจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ

การจัดทำบันทึกเทปธรรมะและแผ่นซีดีเผยแผ่ และประกอบ

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปี หลวงตาชี เป็นต้น

เพื่อเป็นการน้อมถวายแสดงมุทิตาสักการะและในโอกาสนี้

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้จัดประชุมสมัยสามัญ

ประจำปี ครั้งที่ ๒๙ ด้วย โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยเป็นประธาน

จัดงานฝ่ายสงฆ์ และมีหม่อมเจ้าหญิง วุฒิเฉลิม วุฒิชัย เป็น

ประธานฝ่ายฆราวาส

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

53


ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญ วัดที่ ๑-๓

54 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

55


56 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

57


58 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

59


60 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

61


62 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

63


พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจ

ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ - พ.ศ. ๒๕๕๗

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. แห่งที่ ๑

ณ วัดไทยฯ ดี.ซี. ที่ถนน Wayne Avenue Silver Spring MD

พ.ศ. ๒๕๑๗ มีพระจำพรรษา ๒ รูป

๑. พระครูพิบูลโพธาภิรัต

๒. พระปลัดวรศักดิ์ ทีปงฺกโร

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ มีพระจำพรรษา ๒ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาเกลี้ยง เตชวโร

พ.ศ. ๒๕๒๐ มีพระจำพรรษา ๓ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาเกลี้ยง เตชวโร

๓. พระมหาสม สุมโน (พระโสภณเจติยานุรักษ์)

พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒ มีพระจำพรรษา ๓ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาเกลี้ยง เตชวโร

๓. พระสมุห์สถาพร าณวโร

พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท, พระมหาเกลี้ยง เตชวโร, พระสมุห์สถาพร าณวโร

64 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. แห่งที่ ๒

ณ วัดไทยฯ ดี.ซี. ที่ถนน Georgia Avenue Silver Spring MD

พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕ มีพระจำพรรษา ๓ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาเกลี้ยง เตชวโร

๓. พระสมุห์สถาพร าณวโร

พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๒๘ มีพระจำพรรษา ๓ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระสมุห์สถาพร าณวโร

๓. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส คำพิทักษ์

พ.ศ. ๒๕๒๖ มีพระจำพรรษา ๒ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระสมุห์สถาพร าณวโร

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. แห่งที่ ๓

ณ วัดไทยฯ ดี.ซี. ที่ถนน Layhill Road, Silver Spring MD

พ.ศ. ๒๕๒๙ มีพระจำพรรษา ๔ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหาวรรณ สุโรจน์ (ปัจจุบันเป็น

พระอมรเวที เจ้าอาวาสวัดสวนดอก)

๔. พระมหาสมศักดิ์ สามพิมพ์

พ.ศ. ๒๕๓๐ มีพระจำพรรษา ๓ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหาสมศักดิ์ สามพิมพ์

พ.ศ. ๒๕๓๑ มีพระจำพรรษา ๖ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหาสมศักดิ์ สามพิมพ์

๔. พระมหาสมชาติ สงทอง

๕. พระมหาสุพัฒน์ อินทร์สามรัตน์

๖. พระมหามิ่ง เพลิดพราว

พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท, พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส, พระมหาสมชาติ สงทอง,

พระมหาสมศักดิ์ สามพิมพ์, พระมหาสุพัฒน์ อินทร์สามรัตน์

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

65


พ.ศ. ๒๕๓๒ มีพระจำพรรษา ๖ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหาสมศักดิ์ สามพิมพ์

๔. พระมหาสมชาติ สงทอง

๕. พระมหามิ่ง เพลิดพราว

๖. พระมหาสุพัฒน์ อินทร์สามรัตน์

พ.ศ. ๒๕๓๓ มีพระจำพรรษา ๔ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหามิ่ง เพลิดพราว

๔. พระมหาสุพัฒน์ อินทร์สามรัตน์

พ.ศ. ๒๕๓๔ มีพระจำพรรษา ๔ รูป

เหมือนปี พ.ศ. ๒๕๓๓

พ.ศ. ๒๕๓๕ มีพระจำพรรษา ๕ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหามิ่ง เพลิดพราว

๔. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๕. พระมหาสวรรค์ กิตฺติวฑฺฒโน (สุขวงศ์)

พ.ศ. ๒๕๓๖ มีพระจำพรรษา ๖ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหามิ่ง เพลิดพราว

๔. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๕. พระมหาสวรรค์ กิตฺติวฑฺฒโน (สุขวงศ์)

๖. พระสมพงษ์ พิลาแพง

พ.ศ. ๒๕๓๗ มีพระจำพรรษา ๖ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๔. พระมหาสวรรค์ กิตฺติวฑฺฒโน (สุขวงศ์)

๕. พระสมพงษ์ พิลาแพง

๖. พระมหาประกอบ สายแสงจันทร์

พ.ศ. ๒๕๓๘ มีพระจำพรรษา ๖ รูป

ชุดเดิมกับปี พ.ศ. ๒๕๓๗

พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส, พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท, พระมหาสมศักดิ์ สามพิมพ์

66 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


พ.ศ. ๒๕๓๙ มีพระจำพรรษา ๗ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหาสวรรค์ กิตฺติวฑฺฒโน (สุขวงศ์)

๔. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๕. พระอำพล สุธีโร (พลมั่น)

๖. พระมหาประกอบ สายแสงจันทร์

๗. พระสมพงษ์ พิลาแพง

พ.ศ. ๒๕๔๐ มีพระจำพรรษา ๙ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหาสวรรค์ กิตฺติวฑฺฒโน (สุขวงศ์)

๔. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๕. เจ้าอธิการปราโมทย์ อธิปญฺโ (แจะรัมย์)

๖. พระอำพล สุธีโร (พลมั่น)

๗. พระมหาประกอบ สายแสงจันทร์

๘. พระมหาพุทธจักร พุทฺธิสาโร (สิทธิ)

๙. พระมหาสมาน เมธาวี (จันทะนามศรี)

พ.ศ. ๒๕๔๑ มีพระจำพรรษา ๙ รูป

๑. พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท (ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหาบุญธรรม สุจิตฺโต (พิทธยานันท์)

๔. พระมหาสวรรค์ กิตฺติวฑฺฒโน (สุขวงศ์)

๕. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๖. พระมหาแวง วรสุวณฺโณ (ทองสง่า)

๗. พระมหาวรชัย วรเมธี (กลึงโพธิ์)

๘. พระอำพล สุธีโร (พลมั่น)

๙. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพระจำพรรษา ๑๐ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส (คำพิทักษ์)

๓. พระมหาบุญธรรม สุจิตฺโต (พิทธยานันท์)

๔. พระมหาสวรรค์ กิตฺติวฑฺฒโน (สุขวงศ์)

๕. พระจักรพรรณ อคฺคธมฺโม (ทรงยินดี)

๖. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๗. พระมหาแวง วรสุวณฺโณ (ทองสง่า)

๘. พระมหาวรชัย วรเมธี (กลึงโพธิ์)

๙. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๑๐. พระตุลารัตน์ ชาคโร (เชื้อวิริยะ) พระนวกะ

พระธรรมทูตจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

67


พ.ศ. ๒๕๔๓ มีพระจำพรรษา ๑๐ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาบุญธรรม สุจิตฺโต (พิทธยานันท์)

๓. พระจักรพรรณ อคฺคธมฺโม (ทรงยินดี)

๔. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๕. พระมหาแวง วรสุวณฺโณ (ทองสง่า)

๖. พระมหาวรชัย วรเมธี (กลึงโพธิ์)

๗. พระปลัดอำพล สุธีโร (พลมั่น)

๘. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๙. พระอารีย์ อกิญฺจโน (ศรีบูรธรรม)

๑๐. พระแฟรงก์ กาญฺจโน (การ์เนีย) พระนวกะ

พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระจำพรรษา ๙ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระจักรพรรณ อคฺคธมฺโม (ทรงยินดี)

๓. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๔. พระมหาแวง วรสุวณฺโณ (ทองสง่า)

๕. พระมหาวรชัย วรเมธี (กลึงโพธิ์)

๖. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๗. พระเจียน ติกฺขปญฺโ (กันทะบุตร)

๘. พระอารีย์ อกิญฺจโน (ศรีบูรธรรม)

๙. พระโสบิน โสปาโก โพธิ (นามโท)

พระธรรมทูตจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระจำพรรษา ๘ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระจักรพรรณ อคฺคธมฺโม (ทรงยินดี)

๓. พระน้าว นนฺทิโย (เอกรัตน์)

๔. พระมหาแวง วรสุวณฺโณ (ทองสง่า)

๕. พระจรินทร์ อาภสฺสโร (ยังสังข์)

๖. พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกฺกเมธี (ศุภเลิศ)

๗. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๘. พระมหานาวงค์ จิรวฑฺฒโน (บัวทะราช)

พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพระจำพรรษา ๙ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระจักรพรรณ อคฺคธมฺโม (ทรงยินดี)

๓. พระน้าว นนฺทิโย (เอกรัตน์)

๔. พระจรินทร์ อาภสฺสโร (ยังสังข์)

๕. พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกฺกเมธี (ศุภเลิศ)

๖. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๗. พระมหานาวงค์ จิรวฑฺฒโน (บัวทะราช)

๘. พระมหาสัมฤทธิ์ ิตสีโล (หาญชนะ)

๙. พระเกตุ สุภาจาโร

68 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


พ.ศ. ๒๕๔๗ มีพระจำพรรษา ๙ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระน้าว นนฺทิโย (เอกรัตน์)

๓. พระจรินทร์ อาภสฺสโร (ยังสังข์)

๔. พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกฺกเมธี (ศุภเลิศ)

๕. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๖. พระมหานาวงค์ จิรวฑฺฒโน (บัวทะราช)

๗. พระมหาสัมฤทธิ์ ิตสีโล (หาญชนะ)

๘. พระเกตุ สุภาจาโร

๙. พระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม

พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพระจำพรรษา ๘ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๓. พระมหาพัน สุภาจาโร (แตะกระโทก)

๔. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๕. พระมหานาวงค์ จิรวฑฺฒโน (บัวทะราช)

๖. พระจรินทร์ อาภสฺสโร (ยังสังข์)

๗. พระมหาสัมฤทธิ์ ิตสีโล (หาญชนะ)

๘. พระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม (เพราะนาไร่)

พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพระจำพรรษา ๙ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๓. พระมหาพัน สุภาจาโร (แตะกระโทก)

๔. พระมหาสม สิริปญฺโ

๕. พระจรินทร์ อาภสฺสโร (ยังสังข์)

๖. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๗. พระมหาสัมฤทธิ์ ิตสีโล (หาญชนะ)

๘. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน)

๙. พระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม (เพราะนาไร่)

พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพระจำพรรษา ๑๐ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๓. พระสมุห์ณัฐวุฒิ ปภากโร (กุศลจิต)

๔. พระจรินทร์ อาภสฺสโร (ยังสังข์)

๕. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๖. พระมหาสัมฤทธิ์ ิตสีโล (หาญชนะ)

๗. พระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม (เพราะนาไร่)

๘. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน)

๙. พระสุริยา เตชวโร (น้อยสงวน)

๑๐. พระอนันต์ภิวัฒน์ พุทฺธรกฺขิโต (โมธรรม)

พระธรรมทูตจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

69


พ.ศ. ๒๕๕๑ มีพระจำพรรษา ๙ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๓. พระครูสุนทรกิตติวัฒน์

(พนมชัย กิตฺติปุญฺโ ชมศิริ) (พระอาคันตุกะ)

๔. พระสมุห์ณัฐิวุฒิ ปภากโร (กุศลจิตร)

๕. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๖. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน)

๗. พระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม (เพราะนาไร่)

๘. พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คำนนท์)

๙. พระอนันต์ภิวัฒน์ พุทฺธรกฺขิโต (โมธรรม)

พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพระจำพรรษา ๙ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๓. พระสมุห์ณัฐิวุฒิ ปภากโร (กุศลจิตร)

๔. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๕. พระสุริยา เตชวโร (น้อยสงวน)

๖. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน)

๗. พระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม (เพราะนาไร่)

๘. พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คำนนท์)

๙. พระอนันต์ภิวัฒน์ พุทฺธรกฺขิโต (โมธรรม)

พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพระจำพรรษา ๑๐ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๓. พระสมุห์ณัฐิวุฒิ ปภากโร (กุศลจิตร)

๔. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๕. พระสุริยา เตชวโร (น้อยสงวน)

๖. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน)

๗. พระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม (เพราะนาไร่)

๘. พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คำนนท์)

๙. พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร (อายุวงษ์)

๑๐. พระอนันต์ภิวัฒน์ พุทฺธรกฺขิโต (โมธรรม)

พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพระจำพรรษา ๑๐ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

๓. พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล (ผลมาตย์)

๔. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๕. พระสุริยา เตชวโร (น้อยสงวน)

๖. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน)

๗. พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คำนนท์)

๘. พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร (อายุวงษ์)

๙. พระอนันต์ภิวัฒน์ พุทฺธรกฺขิโต (โมธรรม)

พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพระจำพรรษา ๙ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระครูสิริอรรถวิเทศ (ถนัด อตฺถจารี อินธิแสน)

๓. พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล (ผลมาตย์)

๔. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๕. พระสุริยา เตชวโร (น้อยสงวน)

๖. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน)

๗. พระมหาเกษม อานนฺโท (ดวงอินทร์)

๘. พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คำนนท์)

๙. พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร (อายุวงษ์)

พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพระจำพรรษา ๑๐ รูป

๑. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์)

๒. พระครูปริยัติธรรมาภิราม (ทวีพงษ์ ทฺวิวํโส คำพิทักษ์)

๓. พระครูสิริอรรถวิเทศ (ถนัด อตฺถจารี อินธิแสน)

๔. พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล (ผลมาตย์)

๕. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้)

๖. พระสุริยา เตชวโร (น้อยสงวน)

๗. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน)

๘. พระมหาเกษม อานนฺโท (ดวงอินทร์)

๙. พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คำนนท์)

๑๐. พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร (อายุวงษ์)

พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพระจำพรรษา ๑๐ รูป

ชุดเดิมกับ พ.ศ. ๒๕๕๓

70 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ปี ๒๕๒๒ หลวงตาชี, พระมหาเกลี้ยง เตชวโร,

พระครูสมุห์สถาพร

เวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ปี ๒๕๒๔

หลวงตาชี เมื่ออายุ ๕๗ ปี

งานบุญสงกรานต์ ปี ๒๕๒๕

ปี ๒๕๒๕ หลวงตาชี, พระมหาเกลี้ยง,

พระครูสมุห์สถาพร

ปี ๒๕๒๗ หลวงตาชี, พระมหาวรรณ,

พระมหาทวีพงษ์, พระครูสมุห์สถาพร

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

71


ทำบุญวันออกพรรษา ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๘

ปี ๒๕๒๙ เวียนเทียน วิสาขบูชา

ปี ๒๕๓๐ พระมหาทวีพงษ์, หลวงตาชี,

พระมหาสมศักดิ์

ปี ๒๕๓๐ หลวงตาชี, พระมหาทวีพงษ์, พระมหาสมศักดิ์,

พระมหาสมชาติ, พระมหาสุพัฒน์

หลวงตาชี, พระมหาวรรณ, พระมหาทวีพงษ์

ใน ปี ๒๕๒๙-๒๕๓๐

ปี ๒๕๓๑ หลวงตาชี, พระมหาทวีพงษ์, พระมหาสมชาติ,

พระมหาสมศักดิ์, พระมหาสุพัฒน์

72 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


พระมหาสุพัฒน์, พระมหาทวีพงษ์, พระมหามิ่ง ปี ๒๕๓๒

วันแม่ปี ๒๕๓๔

ตุลาคม ๒๕๓๕

ปี ๒๕๓๕ หลวงตาชี, พระมหาทวีพงษ์, พระมหามิ่ง,

พระมหาสวรรค์, พระมหาถนัด

ปี ๒๕๓๖ หลวงตาชี, พระมหาทวีพงษ์, พระมหามิ่ง,

พระมหาถนัด,พระสมพงษ์

ปี ๒๕๓๖ หลวงตาชี, พระมหาทวีพงษ์, พระสมพงษ์,

พระมหาถนัด, พระมหามิ่ง

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

73


ปี ๒๕๓๗ หลวงตาชี, พระมหาทวีพงษ์,

พระมหาถนัด, พระมหาประกอบ, พระสมพงษ์

ปี ๒๕๓๙

ปี ๒๕๔๐

ปี ๒๕๔๐

ปี ๒๕๔๐

พระมหาเรืองฤทธิ์, พระน้าว, พระมหาวรชัย

74 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ปี ๒๕๔๑

วิสาข นานาชาติ ปี ๒๕๔๑

ปี ๒๕๔๒

ปี ๒๕๔๒

ปี ๒๕๔๓

ปี ๒๕๔๔

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

75


ปี ๒๕๔๔ กับ หลวงเตี่ย วัดไทยแอล เอ

ปี ๒๕๔๔ ปี ๒๕๔๔

ปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๖

76 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ปี ๒๕๔๖

ปี ๒๕๔๗

รับบิณฑบาต ในวันประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๔๘

ปี ๒๕๔๗

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

77


78 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


วัดป่าสันติธรรม วัดสาขาแห่งที่ ๑

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

79


80 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

วัดป่าธรรมรัตน์ วัดสาขาแห่งที่ ๒


รายนามพระธรรมทูตปฏิบัติหน้าที่

ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. (อดีต - ปัจจุบัน)

พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๕๗

๑. พระครูพิบูลโพธาภิรัต (คูณ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม. (๒๕๑๗-๒๕๑๘)

๒. พระปลัดวรศักดิ์ ทีปงฺกโร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม. (๒๕๑๗)

๓. พระมหาเกลี้ยง เตชวโร วัดเทพธิดาราม (๒๕๑๗-๒๕๒๕)

๔. พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ธรรมรัตน์) ป.ธ. ๔, พธ.ด. (กิตติมศักดิ์)

วัดวชิรธรรมสาธิต ประธานสงฆ์วัดไทยฯ ดี.ซี. (๒๕๑๘-ปัจจุบัน)

๕. พระมหาสม สุมโน Ph.D. วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม (๒๕๒๐)

สมณศักดิ์ก่อนมรณภาพ เป็น พระโสภณเจติยานุรักษ์

๖. พระสมุห์สถาพร าณวโร วัดวชิรธรรมสาธิต กทม. (๒๕๒๑-๒๕๒๘)

๗. พระครูปริยัติธรรมาภิราม (ทวีพงษ์ ทฺวิวํโส คำพิทักษ์) ป.ธ.๔, พธ.บ., Ph.D.

วัดชนะสงคราม กทม. (๒๕๒๗-๒๕๔๓) ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกจันทราราม

บ้านดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

๘. พระมหาวรรณ สุโรจน์ พธ.บ., M.A. วัดสามพระยา กทม. (๒๕๒๙)

สมณศักดิ์ก่อนมรณภาพ เป็น พระอมรเวที เจ้าอาวาสวัดสวนดอก เจ้าคณะอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่

๙. พระมหาสมศักดิ์ สามพิมพ์ M.A. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม. (๒๕๒๙-๒๕๓๒)

๑๐. พระมหาสมชาติ สงทอง วัดอนงคาราม กทม. (๒๕๓๑)

๑๑. พระมหาสุพัฒน์ อินทร์สามรัตน์ ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A. วัดปทุมคงคา กทม. (๒๕๓๑-๒๕๓๔)

๑๒. พระมหามิ่ง เพลิศพราว ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A. วัดประยุรวงศาวาส กทม. (๒๕๓๑-๒๕๓๖)

๑๓. พระครูสิริอรรถวิเทศ (ถนัด อตฺถจารี อินธิแสน) ป.ธ.๕, พธ.บ., Ph.D. วัดอัมพวัน กทม.

(๒๕๓๕-ปัจจุบัน)

๑๔. พระมหาสวรรค์ กิตติวฑฺฒโน (สุขวงศ์) ป.ธ.๖, พธ.บ. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม.

(๒๕๓๕-๒๕๔๑)

๑๕. พระสมพงษ์ พิลาแพง น.ธ.เอก, พธ.บ. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม. (๒๕๓๖-๒๕๔๐)

๑๖. พระมหาประกอบ สายแสงจันทร์ ป.ธ.๓, พธ.บ. วัดปทุมคงคา กทม. (๒๕๓๗-๒๕๔๑)

๑๗. พระครูสังฆรักษ์อำพล สุธีโร (พลมั่น) น.ธ.เอก, พธ.บ., M.A. วัดอัมพวัน กทม. (๒๕๓๙-๒๕๔๑)

๑๘. เจ้าอธิการปราโมช อธิปญฺโ (แจะรัมย์) ประโยค ๑-๒, พธ.บ., M.A. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.

(๒๕๔๑-๒๕๔๓) ปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดป่าสันติธรรม

๑๙. พระมหาพุทธจักร พุทฺธิสาโร (สิทธิ) ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A. วัดไชยทิศ กทม. (๒๕๔๑-๒๕๔๖)

ปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดป่าสันติธรรม ตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าคณะอำเภอนาหว้า จ.นครพนม

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

81


๒๐. พระมหาสมาน เมธาวี (จันทะนามศรี) ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A. วัดพรหมวงศาราม กทม.

(๒๕๔๑-๒๕๔๗) ปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดป่าสันติธรรม

๒๑. พระมหาบุญธรรม สุจิตฺโต (พิทธยานันท์) ป.ธ.๓, Ph.D. วัดชำนิหัตถการ กทม. (๒๕๔๒-๒๕๔๔)

๒๒. พระมหาแวง วรสุวณฺโณ (ทองสง่า) ป.ธ.๗, พธ.บ., Ph.D. วัดวรจรรยาวาส กทม. (๒๕๔๒-๒๕๔๕)

๒๓. พระมหาวรชัย วรเมธี (กลึงโพธิ์) ป.ธ.๓, พธ.บ., อ.ม. วัดชำนิหัตถการ กทม. (๒๕๔๒-๒๕๔๕)

๒๔. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ (ไทยแท้) ป.ธ.๕, พธ.บ. วัดอัมพวัน กทม. (๒๕๔๒-ปัจจุบัน)

๒๕. พระอารีย์ อกิญฺจโน (ศรีบูรธรรม) (๒๕๔๓-๒๕๔๕)

๒๖. พระเจียน ติกฺขวีโร น.ธ.เอก, พธ.บ., M.A. วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่ (๒๕๔๔-๒๕๔๕)

๒๗. พระจักรพรรณ อคฺคธมฺโม (ทรงยินดี) น.ธ.เอก, พธ.บ., M.A. วัดเทวีวรญาติ กทม. (๒๕๔๔-๒๕๔๖)

๒๘. พระน้าว นนฺทิโย (เอกรัตน์) น.ธ.เอก, พธ.บ. วัดสันติธรรมาราม กทม. (๒๕๔๕-๒๕๔๗)

๒๙. พระมหานาวงค์ จิรวฑฺฒโน (บัวทะราช) ป.ธ.๓, พธ.บ. วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง จ.สกลนคร

(๒๕๔๕- ๒๕๔๘)

๓๐. พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกฺกเมธี (ศุภเลิศ) ป.ธ.๓, พธ.บ. วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. (๒๕๔๕-๒๕๔๗)

๓๑. พระจรินทร์ อาภสฺสโร (ยังสังข์) น.ธ.เอก, นบ., ศศ.ม. วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ (๒๕๔๕-๒๕๕๐)

๓๒. พระมหาสัมฤทธิ์ ฐิตสีโล (หาญชนะ) ป.ธ.๔, วัดอัมพวัน กทม. (๒๕๔๖-๒๕๕๐)

๓๓. พระเกตุ สุภาจาโร น.ธ.เอก, พธ.บ. วัดใหม่พิเรนทร์ กทม. (๒๕๔๖-๒๕๔๗)

๓๔. พระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม (เพราะน่าไร่) ป.ธ.๔, พธ.บ. วัดอัมพวัน กทม. (๒๕๔๗-๒๕๕๔)

๓๕. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน) ป.ธ.๕, พธ.บ., รปม. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม.

(๒๕๔๙-ปัจจุบัน)

๓๖. พระมหาพัน สุภาจาโร (แตะกระโทก) วัดไทยนาลันทา ประเทศอินเดีย (๒๕๔๘-๒๕๔๙)

๓๗. พระมหาสม สิริปญฺโ วัดอัมพวัน กทม. (๒๕๔๙)

๓๘. พระสมุห์ณัฐิวุฒิ ปภากโร (กุศลจิตร ) น.ธ.เอก, ม.๖ วัดอัมพวัน กทม. (๒๕๕๐-๒๕๕๔)

๓๙. พระสุริยา เตชวโร (น้อยสงวน) น.ธ.เอก, ศน.บ. จ.ศรีสะเกษ (๒๕๕๐-ปัจจุบัน)

๔๐. พระอนันต์ภิวัฒน์ พุทฺธรกฺขิโต (โมธรรม) น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒, พธ.บ., ปวค., M.A.

วัดอัมพวัน กทม. (๒๕๕๐-๒๕๕๕)

๔๑. พระครูสุนทรกิตติวัฒน์ (พนมชัย กิตฺติปุญฺโ ชมศิริ) น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ พระอาคันตุกะ (๒๕๕๑-๒๕๕๑)

๔๒. พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คำนนท์) ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A. วัดสร้อยทอง กทม. (๒๕๕๑-ปัจจุบัน)

๔๓. พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร (อายุวงษ์) ป.ธ.๙, พธ.บ. วัดสร้อยทอง กทม. (๒๕๕๓-ปัจจุบัน)

๔๔. พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล (ผลมาตย์) น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ (๒๕๕๕-ปัจจุบัน)

๔๕. พระมหาเกษม อานนฺโท (ดวงอินทร์) ป.ธ.๙, พธ.บ., วัดสร้อยทอง กทม. (๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

82 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


รายนามที่ปรึกษา, ประธานสภา และนายกพุทธสมาคม

(จากอดีต-ปัจจุบัน)

พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๕

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต สุนทร หงส์ลดารมย์

นายกพุทธสมาคม : พ.อ.ปราโมทย์ ถาวรฉันท์

พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต สุนทร หงส์ลดารมย์

นายกพุทธสมาคม : พ.อ.ปราโมทย์ ถาวรฉันท์

พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต อานันท์ ปันยารชุน

นายกพุทธสมาคม : พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ

พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต อานันท์ ปันยารชุน

นายกพุทธสมาคม : พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ

พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต อุปดิษฐ์ ปาจาริยางกูร

นายกพุทธสมาคม : นายสุโข สุวรรณศิริ

ได้มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับพุทธสมาคม ให้มีประธานสภากรรมการ

พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต อรุณ ภาณุพงศ์

ประธานสภา : ดร.ศรีปริญญา รามโกมุท

นายกพุทธสมาคม : พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ

พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต กลศ วิเศษธุรการ

ประธานสภา : ดร.ศรีปริญญา รามโกมุท

นายกพุทธสมาคม : นายกลวิทย์ รพีพันธุ์

พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๓

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต กลศ วิเศษธุรการ

ประธานสภา : น.อ. วินิจ ตาปสนันทน์ ร.น.

นายกพุทธสมาคม : นางพวา วัฒนศัพท์

พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ปรก อัมระนันท์

ประธานสภา : น.อ. อรุณ พัฒนศิริ

นายกพุทธสมาคม : นายกิตติ คูณทวีทรัพย์

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

83


พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ปรก อัมระนันท์

ประธานสภา : พ.อ. วิจิตร สุขมาก (น.อ. วิเชษฐ์ การุณยวินิช ร.น. ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธาน เนื่องจาก พ.อ.วิจิตร สุขมาก เดินทางกลับประเทศไทย)

นายกพุทธสมาคม : นายสุทนต์ ธรรมประเสริฐ

พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ปรก อัมระนันท์

ประธานสภา : น.อ. สามารถ โสดสถิตย์

นายกพุทธสมาคม : นางสุวิมล รามโกมุท

พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี

ประธานสภา : นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

นายกพุทธสมาคม : นายแพทย์กรีฑา อภิบุณโยภาส

พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๘

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี

ประธานสภา : นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

นายกพุทธสมาคม : นายแพทย์โอสถ เลขะกุล

พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี

ประธานสภา : ดร. บุญปลูก ชายเกตุ

นายกพุทธสมาคม : น.อ. ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ร.น.

พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต อาสา สารสิน

ประธานสภา : น.อ. ประเชิน บุนนาค

นายกพุทธสมาคม : นายแพทย์กรีฑา อภิบุณโยภาส

พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต อาสา สารสิน

ประธานสภา : นายอภินันท์ ณ ระนอง

นายกพุทธสมาคม : นายปรีดี สุดรัก

พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๒

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต อาสา สารสิน

ประธานสภา : นายอภินันท์ ณ ระนอง

นายกพุทธสมาคม : นายปรีดี สุดรัก

พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต วิทยา เวชชาชีวะ

ประธานสภา : ดร. กฤษณ์ กาญจนกุญชร

นายกพุทธสมาคม : นายปรีดี สุดรัก

84 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๔

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต วิทยา เวชชาชีวะ

ประธานสภา : น.อ. สุวัชชัย เกษมศุข ร.น.

นายกพุทธสมาคม : นายปรีดี สุดรัก

พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ม.ล. พีระพงศ์ เกษมศรี

ประธานสภา : น.พ. สหัสชัย มุสิกะภุมมะ

นายกพุทธสมาคม : นายปรีดี สุดรัก

พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ม.ล. พีระพงศ์ เกษมศรี

ประธานสภา : น.พ. สหัสชัย มุสิกะภุมมะ

นายกพุทธสมาคม : นายปรีดี สุดรัก

พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูต มนัสพาสน์ ชูโต

ประธานสภา : น.พ. สหัสชัย มุสิกะภุมมะ

นายกพุทธสมาคม : นายปรีดี สุดรัก

พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๗

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

ประธานสภา : น.พ. สหัสชัย มุสิกะภุมมะ

นายกพุทธสมาคม : นายปรีดี สุดรัก

พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐

ที่ปรึกษาพุทธสมาคม : ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

ประธานสภา : น.พ. สหัสชัย มุสิกะภุมมะ

นายกพุทธสมาคม : นายประพจน์ คุณวงศ์

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓

ร่างกฎข้อบังคับใหม่ปรับโครงสร้างการบริหาร ยุบสภากรรมการ และกรรมการ

บริหารพุทธสมาคม เป็นคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

85


การบริหารวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. (พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๕๗)

ในการจัดโครงสร้างรูปแบบการบริหาร แบ่งออกเป็น

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วยพระสงฆ์ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่วัด และมี ฯพณฯ

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

๒. สภากรรมการ ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ สำนักงานผู้ช่วยทูตทุกหน่วยงานประจำกรุง

วอชิงตัน เป็นกรรมการสภาโดยตำแหน่ง และมีกรรมการจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแล

คณะกรรมการบริหารให้สามารถบริหารงานไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของพุทธสมาคม หรือวัดไทยกรุง

วอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมทั้งคอยช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในกิจการของสมาคม

๓. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย นายกพุทธสมาคม อุปนายก และคณะกรรมการซึ่งได้รับ

การคัดเลือกจากสมาชิก มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการต่างๆ รวมถึงการจัดหารายได้และทรัพย์สิน การบริหาร

ทรัพย์สิน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมและสอดคล้องกับนโยบายของสภา

กรรมการ และสนองงานกิจการพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติงานในวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการพุทธสมาคมตามกฎข้อบังคับเดิม (Bylaws) The Buddhist

Association in Washington, D.C. นี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมของคณะกรรมการ

สภา และคณะกรรมการบริหาร มีมติให้มีการร่างกฎข้อบังคับขององค์กรใหม่ (Bylaws) โดยความเห็นชอบของ

ประธานที่ปรึกษาพุทธสมาคม คือ พระวิเทศธรรมรังษี มีเหตุผลดังต่อไปนี้

86 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

87


หลักการ และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

กฎข้อบังคับพุทธสมาคม (By-Laws) แห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับพุทธสมาคมแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หมวดที่ ๑๐ (การแก้ไข

ข้อบังคับ) ข้อ ๕๓ คณะกรรมการบริหาร หรือ สมาชิกสามัญไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน เสนอต่อสภากรรมการ

ให้มีการแก้ไขข้อบังคับได้

ประกอบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังษี ได้ปรารภให้มีการเปลี่ยนชื่อจาก

“พุทธสมาคม แห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.” เป็น “วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.” เพื่อให้สอดคล้อง

กับการบริหารวัด และแก้ไขปัญหาความยุ่งยากซ้ำซ้อน เรื่องของชื่อองค์การ และคณะผู้บริหาร

องค์การทาง พระพุทธศาสนา (วัด) น่าจะเป็นพระสงฆ์ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อการพัฒนา สร้างสรรค์

จรรโลงพระพุทธศาสนา

อนึ่ง พระธรรมทูตที่ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้มาปฏิบัติศาสนกิจประจำในวัดนั้นๆ

จะต้องเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบทางด้านกฎหมายของบ้านเมือง และวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็น

หนึ่งในจำนวน ๖ วัดที่ร่วมตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ

ของวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทย จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนชื่อ และปรับปรุงแก้ไขกฎข้อบังคับ

พุทธสมาคมเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนกฎข้อบังคับ และรูปแบบการบริหาร

๑. เพื่อให้ “พุทธสมาคมฯ ” เป็น “วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.” โดยสมบูรณ์

๒. เพื่อให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการบริหาร รับผิดชอบต่อองค์กรโดยตรงให้ถูกต้องตามกฎ

ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่

๓. เพื่อให้วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎข้อบังคับของสมัชชาสงฆ์ไทย

ในสหรัฐอเมริกาที่จะอนุมัติพระสงฆ์มาปฏิบัติศาสนกิจในวัดที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น

๔. เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากที่เคยเกิดขึ้นแล้วเรื่องที่อยู่ของวัด และชื่อไม่ตรงกัน (The

Buddhist Association in Washington, D.C. and Wat Thai Washington, D.C.) เช่น

การขอวีซ่าของครูภาคฤดูร้อน, การขอพระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจในวัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี.

๕. เพื่อความถูกต้องขององค์กร เมื่อมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เนื่องจาก

เหตุการณ์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของ Homeland Security / Immigration ได้เข้ามาตรวจสอบ

ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์พระธรรมทูตในวัดต่างๆ

88 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

89


g

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ด

ี.ซี.

g

WAT THAI WASHINGTON, D.C.

90 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


g

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ด

ี.ซี.

g

WAT THAI WASHINGTON, D.C.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

91


92 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

93


94 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

95


96 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

97


98 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

99


ข้อ ๒ กรรมการอำนวยการผู้ใดละเลยต่อหน้าที่ โดยไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือ

ปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับของวัด อันทำให้วัดเกิดความเสียหายทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สิน

ให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เสนอชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อถอดถอน

กรรมการผู้นั้น และให้ที่ประชุมลงมติถอดถอน โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒

ใน ๓ ของคณะกรรมการอำนวยการ

100 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

101


102 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ข้อ ๒ การกู ้ยืมและการก่อภาระผูกพันรวมถึงการลงทุนของวัด มีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐.๐๐

เหรียญสหรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

103


104 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


วัดจะไม่เอาโทษต่อการตัดสินใจหรือการกระทำของกรรมการจะเป็นส่วนบุคคล หรือคณะกรรมการ

ก็ตาม ที่ทำให้วัดต้องเสียเกียรติ หรือทรัพย์สิน ถ้าผู ้นั้นหรือคณะกรรมการนั้น ตัดสินใจในการทำงาน

ให้วัด โดยเจตนาที่บริสุทธิ์ นอกจากในกรณีที่การกระทำนั้นเกิดขึ้นจากเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

105


106 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

107


108 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


g

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ด

ี.ซี.

g

WAT THAI WASHINGTON, D.C.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

109


g

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ด

WAT THAI WASHINGTON, D.C.

ี.ซี.

g

110 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

111


112 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

113


114 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

115


116 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

117


118 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

119


120 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

121


122 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

123


124 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

125


126 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ประกาศ

เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๓

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช ๒๕๕๑ ว่า

ด้วยเรื่องการเลือกตั้ง และวาระของคณะกรรมการอำนวยการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสมัยสามัญ เมื่อ

วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ดังต่อไปนี้ :-

พระมหาถนัด อินธิแสน, Ph.D. ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

คุณประสาร มานะกุล รองประธานคณะกรรมการลำดับที่ ๑

พระมหาเรืองฤทธิ์ ไทยแท้ รองประธานคณะกรรมการลำดับที่ ๒

พระสมุห์ณัฐิวุฒิ กุศลจิตร เลขานุการ

คุณประพจน์ คุณวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการลำดับที่ ๑

พระมหาประดู่ชัย เพราะนาไร่ ผู้ช่วยเลขานุการลำดับที่ ๒

คุณพัชรา ตวงเศรษฐวุฒิ เหรัญญิก

คุณมาลินี วังศะเมธีกูร ผู้ช่วยเหรัญญิกลำดับที่ ๑

พระมหาสราวุธ คำวัน ผู้ช่วยเหรัญญิกลำดับที่ ๒

พระมหาศรีสุพรณ์ คำนนท์ กรรมการ

พระอนันต์ภิวัฒน์ โมธรรม กรรมการ

คุณสิทธิศักดิ์ ปรางขำ กรรมการ

คุณสุกานดา บุพพานนท์ กรรมการ

คุณวิโรจน์ บาลี

กรรมการ

คุณชัยรัตน์ เจตบุตร กรรมการ

คุณถนัด สิทธิอ่วม กรรมการ

คุณไพบูลย์ อู่ทิฆัมพร กรรมการ

คุณวรชัย กลึงโพธิ์ กรรมการ

คุณอโนชา ยิ้มศิริวัฒนะ กรรมการ

ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระมหาถนัด อินธิแสน, Ph.D.)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

127


ประกาศ

เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๓

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช ๒๕๕๑ ว่า

ด้วยเรื่ององค์กรบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสมัยสามัญ เมื่อวันอาทิตย์ที่

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้ :-

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พระวิเทศธรรมรังษี ประธานกรรมการที่ปรึกษา

พระครูปริยัติธรรมาภิราม กรรมการที่ปรึกษา

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กรรมการที่ปรึกษา

อัครราชทูต กรรมการที่ปรึกษา

อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษา กรรมการที่ปรึกษา

น.พ.สหัสชัย มุสิกะภุมมะ กรรมการที่ปรึกษา

น.พ.กรีฑา อภิบุณโยภาส กรรมการที่ปรึกษา

น.พ.ถาวร หล่อรุ่งโรจน์ กรรมการที่ปรึกษา

น.พ.อรุณ สวนศิลป์พงศ์ กรรมการที่ปรึกษา

น.พ.บุญยง พฤฒิธาดา กรรมการที่ปรึกษา

พ.ญ.ดวงมาลย์ มาลยมาน กรรมการที่ปรึกษา

พ.ญ.อัญชลี มุสิกะภุมมะ กรรมการที่ปรึกษา

คุณปรีดี สุดรัก กรรมการที่ปรึกษา

คุณกลวิทย์ รพีพันธุ์ กรรมการที่ปรึกษา

คุณประกิต เลาหพันธุ์ กรรมการที่ปรึกษา

คุณสุวิมล รามโกมุท กรรมการที่ปรึกษา

คุณณรงค์ศักดิ์ โชติกเวชกุล กรรมการที่ปรึกษา

คุณดำรงค์ ดวงรัตน์ กรรมการที่ปรึกษา

คุณวิภา เมฆญารัชชนานนท์ กรรมการที่ปรึกษา

คุณเกลี้ยง ชูเต กรรมการที่ปรึกษา

คุณกล้า วัฒนา กรรมการที่ปรึกษา

คุณสากล สุวรรณคำ กรรมการที่ปรึกษา

ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

128 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

(พระมหาถนัด อินธิแสน, Ph.D.)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ


ประกาศ

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ กับหน้าที่รับผิดชอบแต่ละแผนก

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ประจำปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

พระมหาถนัด อินธิแสน Ph.D. ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

คุณประสาร มานะกุล รองประธานคณะกรรมการลำดับที่ ๑

พระมหาเรืองฤทธิ์ ไทยแท้ รองประธานคณะกรรมการลำดับที่ ๒

พระสงฆ์ทุกรูป

กรรมการ (เผยแผ่)

พระจรินทร์ / คุณไพบูลย์ อู่ทิฆัมพร กรรมการ (การศึกษา) (ศิลปวัฒนธรรม) (ศิวิไล)

พระมหาเรืองฤทธิ์/พระอนันต์ภิวัฒน์ กรรมการ (สื่อ ประชาสัมพันธ์)

คุณวิโรจน์ บาลี

กรรมการ (สาธารณูปการ ซ่อมบำรุง)

คุณวรชัย กลึงโพธิ์ กรรมการ (ศาสนพิธี)

คุณสิทธิศักดิ์ ปรางขำ กรรมการ (ประสานงาน)

คุณสุกานดา บุพพานนท์ กรรมการ (ประสานงาน)

คุณอโนชา ยิ้มศิริวัฒนะ กรรมการ (สื่อ ประชาสัมพันธ์)

คุณชัยรัตน์ เจตบุตร กรรมการ (สถานที่)

คุณถนัด สิทธิอ่วม

กรรมการ (แสง เสียง)

พม.ศรีสุพรณ์ คำนนท์

กรรมการ (ปฏิคม)

คุณพัชรา ตวงเศรษฐวุฒิ เหรัญญิก

คุณมาลินี วังศะเมธีกูร ผู้ช่วยเหรัญญิก

พระมหาสราวุธ คำวัน ผู้ช่วยเหรัญญิก

พระสมุห์ณัฐิวุฒิ กุศลจิตร เลขานุการ

คุณประพจน์ คุณวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาประดู่ชัย เพราะนาไร่ ผู้ช่วยเลขานุการ

ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระมหาถนัด อินธิแสน, Ph.D.)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

129


ประกาศ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๕๕

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช ๒๕๕๑ ว่า

ด้วยเรื่องการเลือกตั้ง และวาระของคณะกรรมการอำนวยการ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในการประชุมสมัย

สามัญประจำปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมานั้น

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ดังต่อไปนี้ :-

พระมหาถนัด อินธิแสน, Ph.D. ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

คุณประพจน์ คุณวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๑

พระมหาเรืองฤทธิ์ ไทยแท้ รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๒

พระสมุห์ณัฐิวุฒิ กุศลจิตร เลขานุการ

คุณพรรณี เกษมพันธัย ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๑

พระมหาศรีสุพรณ์ คำนนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๒

คุณพัชรา ตวงเศรษฐวุฒิ เหรัญญิก

คุณนิศากร พรายแสงเพชร ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๑

พระมหาประดู่ชัย เพราะนาไร่ ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๒

พระสุริยา น้อยสงวน กรรมการ

พระมหาสราวุธ คำวัน กรรมการ

พระอนันต์ภิวัฒน์ โมธรรม กรรมการ

พระมหาคำตัล อายุวงศ์ กรรมการ

คุณมาลินี วังศะเมธีกูร กรรมการ

คุณสุกานดา บุพพานนท์ กรรมการ

คุณวิโรจน์ บาลี

กรรมการ

คุณชัยรัตน์ เจตบุตร กรรมการ

คุณกลวิทย์ รพีพันธุ์ กรรมการ

คุณสุดารัตน์ ตั้งตรงวานิช กรรมการ

คุณไพบูลย์ อู่ทิฆัมพร กรรมการ

คุณสมบูรณ์ จรรยาทรัพย์กิจ กรรมการ

ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

130 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

(พระมหาถนัด อินธิแสน, Ph.D.)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ


ประกาศ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๕๕

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช ๒๕๕๑

ว่าด้วยเรื่ององค์กรบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสมัยสามัญประจำปี เมื่อ

วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมานั้น

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้ :-

พระวิเทศธรรมรังษี ประธานกรรมการที่ปรึกษา

พระครูปริยัติธรรมาภิราม กรรมการที่ปรึกษา

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กรรมการที่ปรึกษา

อัครราชทูต กรรมการที่ปรึกษา

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา กรรมการที่ปรึกษา

น.พ.สหัสชัย มุสิกะภุมมะ กรรมการที่ปรึกษา

น.พ.กรีฑา อภิบุณโยภาส กรรมการที่ปรึกษา

น.พ.ถาวร หล่อรุ่งโรจน์ กรรมการที่ปรึกษา

พ.ญ.ดวงมาลย์ มาลยมาน กรรมการที่ปรึกษา

พ.ญ.อัญชลี มุสิกะภุมมะ กรรมการที่ปรึกษา

คุณปรีดี สุดรัก กรรมการที่ปรึกษา

คุณประสาร มานะกุล กรรมการที่ปรึกษา

คุณสิทธิศักดิ์ ปรางขำ กรรมการที่ปรึกษา

คุณศิวิไล สามัง กรรมการที่ปรึกษา

คุณประกิต เลาหพันธุ์ กรรมการที่ปรึกษา

คุณสุวิมล รามโกมุท กรรมการที่ปรึกษา

คุณณรงค์ศักดิ์ โชติกะเวชกุล กรรมการที่ปรึกษา

คุณดำรงค์ ดวงรัตน์ กรรมการที่ปรึกษา

คุณวิภา เมฆญารัชชนานนท์ กรรมการที่ปรึกษา

คุณเกลี้ยง ชูเต กรรมการที่ปรึกษา

คุณกล้า วัฒนา กรรมการที่ปรึกษา

คุณสากล สุวรรณคำ กรรมการที่ปรึกษา

ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

(พระมหาถนัด อินธิแสน, Ph.D.)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

131


ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัด

ช่วยกิจกรรมวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช ๒๕๕๑

ว่าด้วยเรื่ององค์กรบริหาร ข้อ ค.คณะกรรมการวัด

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศรายชื่อกรรมการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ดังต่อไปนี้

น.พ. บุญยง พฤฒิธาดา

คุณเบญจรัตน์ พฤฒิธาดา

คุณอัชฌา วอง

คุณศิริพร เกรซเซอร์

น.พ.อรุณ สวนศิลป์พงศ์

คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์

คุณจิรา นาวินทรานนท์

คุณวิรุณ เอี่ยมฉิม

คุณวรชัย กลึงโพธิ์

คุณกัญญภัทร กลึงโพธิ์

คุณบันลือศักดิ์ เมฆาเสถียรกุล

คุณสมพงษ์ พิลาแพง

คุณสมาน จันทนามศรี

คุณอนุกูล ยังมีสุข

คุณสัมฤทธิ์ หาญชนะ

คุณพีรรัตน์ อมรกิจวานิช

คุณอภิสิทธิ์ วิริยะ

คุณพวงทิพย์ มานะกุล

คุณปราณี เทพธาราคุณ

คุณมาลี มานะกุล

คุณปราณี สุวรรณสุทธิ

คุณศิริพร คุณวงศ์

คุณพรพรรณ ปรางขำ

คุณชุติมา รอดอยู่สุข

คุณมนชยา เจตบุตร

คุณสาธิยา ไชยกุล

คุณช่วยชัย เทียมสมบูรณ์

คุณนารีรัตน์ เอี่ยมฉิม

คุณผ่องศรี คาร์ฟี

คุณอานนท์ บุญญรักษ์

คุณสากล กล้าหาญ

คุณมิ่ง เพลิดพราว

คุณโชคชัย หาญศุภิชน

คุณกัญญา สว่างโรจน์

คุณสมศรี มาแตง

คุณวณี ฤทธิ์ถาวร

คุณสมศรี จรรยาทรัพย์กิจ

คุณวารี ศุภสิริ

คุณประภา จันทร

คุณกุหลาบ ปารจิตร์

คุณชูนินทร์ ดุจธังกร

คุณวาสนา น้อยวัน

คุณรุ้งฤดี เพลิดพราว

คุณพนมรัตน์ มุขกัง

ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

คุณกษิมา ปรุงธัญญพฤกษ์

คุณวนิดา สุนทรพิทักษ์

คุณเมธินี แย้มเพกา

คุณแทน ดาว

คุณวิรัตน์ สุขสมอรรถ

คุณธงชัย เกตุทัต

คุณสมร นามสวัสดิ์

คุณสาธิต มุขกัง

คุณภัคคสิทธิ์ แก้วดวงดี

คุณกุลชาติ สุทธิศาสนกุล

คุณณรงค์ วีรศิลป์

คุณเมฆินทร์ ศรีบุญเรือง

คุณสัมฤทธิ์ ภิรมย์รื่น

คุณอโนชา ยิ้มศิริวัฒนะ

Mr. Kevin Calford

Mr. Du Wayne Engleheart

Mr. Cornell Robinson

Mr. Matt Regan

Mr. Richard Tinker

Mr. Edward Gresser

(พระมหาถนัด อินธิแสน, Ph.D.)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

132 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

๑. พระมหาถนัด อินธิแสน Ph.D. ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

๒. คุณประพจน์ คุณวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๑

๓. พระมหาเรืองฤทธิ์ ไทยแท้ รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๒

๔. พระสุริยา น้อยสงวน กรรมการ (เผยแผ่-วิปัสสนาจารย์)

๕. พระมหาคำตัล อายุวงศ์ กรรมการ (การศึกษา-เผยแผ่)

๖. พระอนันต์ภิวัฒน์ โมธรรม กรรมการ (สื่อ-แสงเสียง-เวปไซต์)

๗. พระมหาสราวุธ คำวัน กรรมการ (ปฏิคม)

๘. คุณไพบูลย์ อู่ทิฆัมพร กรรมการ (การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม)

๙. คุณวิโรจน์ บาลี กรรมการ (การก่อสร้าง- ซ่อมบำรุง)

๑๐. คุณชัยรัตน์ เจตบุตร กรรมการ (ศาสนพิธี)

๑๑. คุณมาลินี วังศะเมธีกูร กรรมการ (ประสานงาน)

๑๒. คุณสุกานดา บุพพานนท์ กรรมการ (ประสานงาน)

๑๓. คุณสุดารัตน์ ตั้งตรงวานิช กรรมการ (สื่อ ประชาสัมพันธ์)

๑๔. คุณกลวิทย์ รพีพันธุ์ กรรมการ (สถานที่)

๑๕. คุณสมบูรณ์ จรรยาทรัพย์กิจ กรรมการ (ยานพาหนะ)

๑๖. คุณพัชรา ตวงเศรษฐวุฒิ เหรัญญิก

๑๗. คุณนิศากร พรายแสงเพชร ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๑

๑๘. พระมหาประดู่ชัย เพราะนาไร่ ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๒

๑๙. พระสมุห์ณัฐิวุฒิ กุศลจิตร เลขานุการ

๒๐. คุณพรรณี เกษมพันธัย ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๑

๒๑. พระมหาศรีสุพรณ์ คำนนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๒

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

133


ประกาศ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕-๒๕๕๗

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช ๒๕๕๑ ว่า

ด้วยเรื่องการเลือกตั้ง และวาระของคณะกรรมการอำนวยการ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในการประชุมสมัย

สามัญประจำปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้น

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ดังต่อไปนี้ :-

พระมหาถนัด อินธิแสน, Ph.D. ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

คุณประพจน์ คุณวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๑

พระมหาเรืองฤทธิ์ ไทยแท้ รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๒

พระมหาคำตัล อายุวงษ์ เลขานุการ

คุณพรรณี เกษมพันธัย ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๑

พระมหาศรีสุพรณ์ คำนนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๒

คุณนิศากร พรายแสงเพชร เหรัญญิก

คุณมาลินี วังศเมธีกูร ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๑

พระมหาสราวุธ คำวัน ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๒

พระมหาสิทธิผล ผลมาตย์ กรรมการ

พระสุริยา น้อยสงวน กรรมการ

พระอนันต์ภิวัฒน์ โมธรรม กรรมการ

พระมหาเกษม ดวงอินทร์ กรรมการ

คุณสุกานดา บุพพานนท์ กรรมการ

คุณวิโรจน์ บาลี

กรรมการ

คุณชัยรัตน์ เจตบุตร กรรมการ

คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ กรรมการ

คุณศิริพร เกรซเซอร์ กรรมการ

คุณไพบูลย์ อู่ทิฆัมพร กรรมการ

คุณสุดารัตน์ ตั้งตรงวานิช กรรมการ

คุณวรชัย กลึงโพธิ์ กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

134 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

(พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.


ประกาศ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕-๒๕๕๗

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช

๒๕๕๑ ว่าด้วยเรื่ององค์กรบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสมัยสามัญประจำ

ปี เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้น

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้ :-

พระวิเทศธรรมรังษี ประธานกรรมการที่ปรึกษา

พระครูปริยัติธรรมาภิราม กรรมการที่ปรึกษา

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กรรมการที่ปรึกษา

อัครราชทูต กรรมการที่ปรึกษา

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา กรรมการที่ปรึกษา

น.พ.สหัสชัย มุสิกะภุมมะ กรรมการที่ปรึกษา

น.พ.กรีฑา อภิบุณโยภาส กรรมการที่ปรึกษา

พ.ญ.สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษา

น.พ.บุญยง พฤฒิธาดา กรรมการที่ปรึกษา

พ.ญ.อัญชลี มุสิกะภุมมะ กรรมการที่ปรึกษา

คุณปรีดี สุดรัก กรรมการที่ปรึกษา

คุณประสาร มานะกุล กรรมการที่ปรึกษา

คุณสิทธิศักดิ์ ปรางขำ กรรมการที่ปรึกษา

คุณศิวิไล สามัง กรรมการที่ปรึกษา

คุณสมศรี มาแตง กรรมการที่ปรึกษา

คุณอัชฌา วอง กรรมการที่ปรึกษา

คุณเกลี้ยง ชูเต กรรมการที่ปรึกษา

คุณสากล สุวรรณคำ กรรมการที่ปรึกษา

คุณพยุง งามสอาด กรรมการที่ปรึกษา

คุณยุพิน เลาหพันธุ์ กรรมการที่ปรึกษา

คุณไพโรจน์ รังสิกุล กรรมการที่ปรึกษา

คุณไพโรจน์ คงเพชร กรรมการที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

(พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

135


ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัด (ทั่วไป)

ช่วยกิจกรรมวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช ๒๕๕๑

ว่าด้วยเรื่ององค์กรบริหาร ข้อ ค. คณะกรรมการวัด

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศรายชื่อกรรมการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ดังต่อไปนี้ :-

คุณเบญจรัตน์ พฤฒิธาดา

น.พ.อรุณ สวนศิลป์พงศ์

น.พ.ยรรยง ยรรยงยิ่ง

คุณสมบูรณ์ จรรยาทรัพย์กิจ

คุณถนัด สิทธิอ่วม

คุณจิรา นาวินทรานนท์

คุณวิรุณ เอี่ยมฉิม

คุณกัญญภัทร กลึงโพธิ์

คุณบันลือศักดิ์ เมฆาเสถียรกุล

คุณสมพงษ์ พิลาแพง

คุณสมาน จันทนามศรี

คุณอนุกูล ยังมีสุข

คุณสัมฤทธิ์ หาญชนะ

คุณพีรรัตน์ อมรกิจวานิช

คุณพวงทิพย์ มานะกุล

คุณปราณี เทพทาราคุณ

คุณมาลี มานะกุล

คุณศิริพร คุณวงศ์

คุณพรพรรณ ปรางขำ

คุณชุติมา รอดอยู่สุข

คุณสุกานดา เจตบุตร

คุณสาธิยา ไชยกุล

คุณช่วยชัย เทียมสมบูรณ์

คุณนารีรัตน์ เอี่ยมฉิม

คุณสุชาติ สุขสำราญ

คุณอานนท์ บุญญรักษ์

คุณสมศรี จรรยาทรัพย์กิจ

คุณวารี ศุภสิริ

คุณประภา จันทร

คุณกุหลาบ ปารจิตร์

คุณชูนินทร์ ดุจธังกร

คุณวาสนา น้อยวัน

คุณรุ้งฤดี เพริศพราว

คุณพนมรัตน์ มุขกัง

คุณกษิมา ศิริภิญโญกิจ

คุณวนิดา สุนทรพิทักษ์

คุณเมธินี แย้มเพกา

คุณแทน ดาว

คุณวิรัตน์ สุขสมอรรถ

คุณธงชัย เกตุทัต

คุณสมร นามสวัสดิ์

คุณสานิต มุขกัง

คุณภคสิทธิ์ แก้วดวงดี

คุณกุลชาติ สุทธิศาสนกุล

คุณเมฆินทร์ ศรีบุญเรือง

คุณสัมฤทธิ์ ภิรมย์รื่น

คุณศักดิ์เกษม วิริยะ

คุณธีนีภรณ์ งามสอาด

คุณธัญญาภรณ์ กุลประเสริฐรัตน์

คุณศิรินทิพย์ โค้ว

คุณสุภาพ อุดานนท์

คุณผ่องศรี เพ็นน์

คุณประพร แรงกิ้น

คุณอุไร นาคบุญมี

คุณแสงทอง คัลฟอร์ท

คุณสัมพันธ์ เอี่ยมเหล็ก

คุณลองรัก ภูศรี

คุณวราลี ภูศรี

คุณประวงศ์ เปรมะวัตร

คุณยุพิน สงวนทรัพย์

คุณจิตรา จันทร์แดง

คุณกุลชลี อนันต์สุขศรี

คุณยุพา สมเขาใหญ่

คุณวาสนา น้อยวัน

คุณธิดารัตน์ ศรีหาคุณ

คุณเมธินี เปรมะวัตร

คุณอำพล แน่นอุดร

คุณวิรัตน์ สุขสมอรรถ

คุณสรายุทธ ฤทธิ์ถาวร

คุณสุชาติ นันทสันติ

คุณชัยยุทธ์ สมเขาใหญ่

คุณสงบ เนาไธสงค์

คุณบุญเลิง วิสีปัตย์

คุณยรรยง ดุลย์แสง

คุณจุฑาลักษณ์ ดุลย์แสง

คุณสุภาภรณ์ วาฤทธิ์

Mr. Kevin Calford

Mr. Du Wayne Engleheart

136 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


คุณสากล กล้าหาญ

คุณมิ่ง เพริศพราว

คุณกัญญา สว่างโรจน์

คุณวณี ฤทธิ์ถาวร

คุณสิริกันย์ ธรรมประเสริฐ

คุณสุภา บรรณวณิชกุล

คุณบรรจง พวงใหญ่

คุณประภารัตน์ จรรยาทรัพย์กิจ

คุณดลวรรณ เหวียน

คุณดวงพร เทียบทอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

Mr. Matt Regan

Mr. Richard Tinker

Mr. Edward Gresser

(พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

137


รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

๑. พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

๒. คุณประพจน์ คุณวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๑

๓. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิญาโณ (ไทยแท้) รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๒

๔. พระสิทธิผล สิทฺธิผโล (ผลมาตย์) กรรมการ (วิปัสสนาจารย์-เผยแผ่)

๕. พระสุริยา เตชวโร (น้อยสงวน) กรรมการ (ประชาสัมพันธ์-เผยแผ่)

๖. พระอนันต์ภิวัฒน์ ธมฺมรกฺขิโต (โมธรรม) กรรมการ(สื่อ-แสง-เสียง-เวปไซต์-)

๗. คุณไพบูลย์ อู่ทิฆัมพร กรรมการ (การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม)

๘. คุณวิโรจน์ บาลี กรรมการ (การก่อสร้าง – ซ่อมบำรุง)

๙. คุณชัยรัตน์ เจตบุตร กรรมการ (ศาสนพิธี – สถานที่)

๑๐. คุณวรชัย กลึงโพธิ์ กรรมการ (ศาสนพิธี – สถานที่)

๑๑. คุณสุกานดา บุพพานนท์ กรรมการ (ฝ่ายจัดหาทุน)

๑๒. คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)

๑๓. คุณศิริพร เกรซเซอร์ (Gresser) กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)๑

๑๔. คุณพรรณี เกษมพันธัย กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)

๑๕. คุณสุดารัตน์ ตั้งตรงวานิช กรรมการ (สื่อ - ประชาสัมพันธ์)

๑๖. คุณนิศากร พรายแสงเพชร เหรัญญิก

๑๗. คุณมาลินี วังศเมธีกูร ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๑

๑๘. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน) ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๒

๑๙. พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร (อายุวงษ์) เลขานุการ

๒๐. คุณพรรณี เกษมพันธัย ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๑

๒๐. พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คำนนท์) ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๒

(พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

138 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ประกาศ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗-๒๕๕๙

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช ๒๕๕๑ ว่า

ด้วยเรื่องการเลือกตั้ง และวาระของคณะกรรมการอำนวยการ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในการประชุมสมัย

สามัญประจำปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ดังต่อไปนี้ :-

พระครูสิริอรรถวิเทศ (พระมหาถนัด อินธิแสน) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

คุณประพจน์ คุณวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๑

พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิญาโณ (ไทยแท้) รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๒

พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร (อายุวงษ์) เลขานุการ

คุณสุชาติ สุขสำราญ ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๑

พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คำนนท์) ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๒

คุณนิศากร พรายแสงเพชร

เหรัญญิก

คุณมาลินี วังศเมธีกูร ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๑

พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน) ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๒

พระสิทธิผล สิทฺธิผโล (ผลมาตย์) กรรมการ

พระสุริยา เตชวโร (น้อยสงวน)

กรรมการ

พระมหาเกษม อานนฺโท (ดวงอินทร์) กรรมการ

คุณสุกานดา บุพพานนท์

กรรมการ

คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์

กรรมการ

คุณศิริพร เกรซเซอร์ (Gresser)

กรรมการ

คุณพรรณี เกษมพันธัย

กรรมการ

คุณสุดารัตน์ ตั้งตรงวานิช กรรมการ

คุณวรชัย กลึงโพธิ์ กรรมการ

คุณสานิต มุขกัง

กรรมการ

คุณสรายุทธ ฤทธิ์ถาวร กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

(พระครูสิริอรรถวิเทศ)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

139


ประกาศ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗-๒๕๕๙

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช ๒๕๕๑

ว่าด้วยเรื่ององค์กรบริหาร ข้อ ก. คณะกรรมการที่ปรึกษา

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการอำนวยการ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามดังนี้ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา :-

ประธานกรรมการที่ปรึกษา

พระวิเทศธรรมรังษี

กรรมการ

พระครูปริยัติธรรมาภิราม (พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส)

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

อัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์

อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง

อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร

อัครราชทูตฝ่ายวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

นายแพทย์สหัสชัย มุสิกะภุมมะ

แพทย์หญิงอัญชลี มุสิกะภุมมะ

นายแพทย์กรีฑา อภิบุณโยภาส

นายแพทย์สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ

แพทย์หญิงดวงเดือน ศิลปสุวรรณ

นายแพทย์บุญยง พฤฒิธาดา

คุณเบญจรัตน์ พฤฒิธาดา

คุณปรีดี สุดรัก

คุณประสาร มานะกุล

คุณสิทธิศักดิ์ ปรางขำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

คุณศิวิไล สามัง

คุณสมศรี มาแตง

คุณอัชฌา วอง (Wong)

คุณเกลี้ยง ชูเต

คุณสากล สุวรรณคำ

คุณพยุง งามสอาด

คุณยุพิน เลาหพันธุ์

คุณสุทนต์ ธรรมประเสริฐ

คุณวิโรจน์ บาลี

คุณชัยรัตน์ เจตบุตร

คุณสนั่น เมฆมงคล

คุณนิติ ครุปิติ

คุณสมพันธ์ วนานต์

คุณสมชัย ภาอาภรณ์

คุณอภิรัตน์ ผ่องอักษร

คุณไพโรจน์ รังสิกุล

คุณไพโรจน์ คงเพชร

คุณวิชัย มะลิกุล

คุณพวงทอง มะลิกุล

คุณไพบูลย์ อู่ทิฆัมพร

140 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

(พระครูสิริอรรถวิเทศ)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.


ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัด (ทั่วไป)

ช่วยกิจกรรมวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช ๒๕๕๑

ว่าด้วยเรื่ององค์กรบริหาร ข้อ ค. คณะกรรมการวัด

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการอำนวยการ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการวัดไทย

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. :-

น.พ.อรุณ สวนศิลป์พงศ์

น.พ.ยรรยง ยรรยงยิ่ง

คุณสมบูรณ์ จรรยาทรัพย์กิจ

คุณถนัด สิทธิอ่วม

คุณจิรา นาวินทรานนท์

คุณวิรุณ เอี่ยมฉิม

คุณกัญญภัทร จันทร์แก้ว

คุณบันลือศักดิ์ เมฆาเสถียรกุล

คุณสมพงษ์ พิลาแพง

คุณสมาน จันทนามศรี

คุณอนุกูล ยังมีสุข

คุณสัมฤทธิ์ หาญชนะ

คุณพีรรัตน์ อมรกิจวานิช

คุณพวงทิพย์ มานะกุล

คุณปราณี เทพทาราคุณ

คุณมาลี มานะกุล

คุณศิริพร คุณวงศ์

คุณพรพรรณ ปรางขำ

คุณสุวภี เดชติศักดิ์

คุณชุติมา รอดอยู่สุข

คุณสุกานดา เจตบุตร

คุณสาธิยา ไชยกุล

คุณช่วยชัย เทียมสมบูรณ์

คุณนารีรัตน์ เอี่ยมฉิม

คุณอานนท์ บุญญรักษ์

คุณรุ้งฤดี เพริศพราว

คุณพนมรัตน์ มุขกัง

คุณกษิมา ศิริภิญโญกิจ

คุณวนิดา สุนทรพิทักษ์

คุณเมธินี แย้มเพกา

คุณแทน ดาว (Daw)

คุณวิรัตน์ สุขสมอรรถ

คุณธงชัย เกตุทัต

คุณสมร นามสวัสดิ์

คุณภคสิทธิ์ แก้วดวงดี

คุณกุลชาติ สุทธิศาสนกุล

คุณเมฆินทร์ ศรีบุญเรือง

คุณสัมฤทธิ์ ภิรมย์รื่น

คุณศักดิ์เกษม วิริยะ

คุณธินีภรณ์ งามสอาด

คุณธัญญาภรณ์ กุลประเสริฐรัตน์

คุณศิรินทิพย์ โค้ว

คุณสุภาพ อุดานนท์

คุณผ่องศรี เพ็นน์ (Penn)

คุณสุภา บรรณวณิชกุล

คุณบรรจง พวงใหญ่

คุณประภารัตน์ จรรยาทรัพย์กิจ

คุณดลวรรณ เหวียน (Nguyen)

คุณดวงพร เทียบทอง

คุณประพร แรงกิ้น (Rankin)

คุณอำพล แน่นอุดร

คุณสุชาติ นันทสันติ

คุณชัยยุทธ์ สมเขาใหญ่

คุณสงบ เนาไธสงค์

คุณบุญเลิง วิสีปัตย์

คุณยรรยง ดุลย์แสง

คุณจุฑาลักษณ์ ดุลย์แสง

คุณสุภาภรณ์ วาฤทธิ์

คุณณัฐฐา พงษ์รูป

คุณสุรพล คลังทอง

คุณสุวดี โสภารัตน์

คุณวิไลลักษณ์ อักขราสา

คุณปภัสรา อักขราสา

คุณเนาวรัตน์ เบรเนเก้น (Branagan)

คุณสุรัสวดี เอี่ยม (Iem)

คุณสุกัลยา ตรีกิตติ

คุณวัชรีย์ สง่าอารีย์

คุณโรเบิร์ด สมนาศรี

คุณทัฬห์ อัตวุฒิ

คุณบุณณ์ภัสสร พงศ์วรินทร์

คุณจารุณี พิทโยทัย

คุณสุพร ริงโก (Ringo)

คุณสุภาพ ดูบัวร์ (Dubur)

คุณอนงค์ โรเบอร์สัน (Roberson)

คุณทิพสร พุทธวงศ์

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

141


คุณสากล กล้าหาญ

คุณมิ่ง เพริศพราว

คุณกัญญา สว่างโรจน์

คุณวณี ฤทธิ์ถาวร

คุณสิริกันย์ ธรรมประเสริฐ

คุณสมศรี จรรยาทรัพย์กิจ

คุณวารี ศุภสิริ

คุณประภา จันทร

คุณกุหลาบ ปารจิตร์

คุณชูนินทร์ ดุจธังกร

คุณวาสนา น้อยวัน

คุณอุไร นาคบุญมี

คุณแสงทอง คัลฟอร์ท (Calford)

คุณสัมพันธ์ เอี่ยมเหล็ก

คุณลองรัก ภูศรี

คุณวราลี ภูศรี

คุณประวงศ์ เปรมะวัตร

คุณยุพิน สงวนทรัพย์

คุณจิตรา จันทร์แดง

คุณกุลชลี อนันต์สุขศรี

คุณยุพา สมเขาใหญ่

คุณธิดารัตน์ ศรีหาคุณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

คุณอนุรักษ์ ดวงพุฒิ

คุณสุบิน ผลไพบูลย์

คุณนฤนาท ผลไพบูลย์

คุณนิสรา ปัทมเวณุ

Mr. Kevin Calford

Mr. Du Wayne Engelhart

Mr. Matt Regan

Mr. Richard Tinker

Mr. Edward Gresser

(พระครูสิริอรรถวิเทศ)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

142 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ กับหน้าที่ความรับผิดชอบ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

๑. พระครูสิริอรรถวิเทศ (พระมหาถนัด อินธิแสน) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

๒. คุณประพจน์ คุณวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๑

๓. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิญาโณ (ไทยแท้) รองประธานคณะกรรมการ ลำดับที่ ๒

๔. พระสิทธิผล สิทฺธิผโล (ผลมาตย์) กรรมการ (วิปัสสนาจารย์-เผยแผ่)

๕. พระสุริยา เตชวโร (น้อยสงวน) กรรมการ (ประชาสัมพันธ์-เผยแผ่)

๖. พระมหาเกษม อานนฺโท (ดวงอินทร์) กรรมการ(สื่อ-แสง-เสียง-เวปไซต์-บรรณารักษ์)

๗. คุณสรายุทธ ฤทธิ์ถาวร กรรมการ (การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม)

๘. คุณสานิต มุขกัง กรรมการ (การก่อสร้าง – ซ่อมบำรุง)

๙. คุณวรชัย กลึงโพธิ์ กรรมการ (ศาสนพิธี – สถานที่)

๑๐. คุณสุกานดา บุพพานนท์ กรรมการ (ฝ่ายจัดหาทุน)

๑๑. คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)

๑๒. คุณศิริพร เกรซเซอร์ (Gresser) กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)

๑๓. คุณพรรณี เกษมพันธัย กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)

๑๔. คุณสุดารัตน์ ตั้งตรงวานิช กรรมการ (สื่อ - ประชาสัมพันธ์)

๑๕. คุณนิศากร พรายแสงเพชร เหรัญญิก

๑๖. คุณมาลินี วังศเมธีกูร ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๑

๑๗. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (คำวัน) ผู้ช่วยเหรัญญิก ลำดับที่ ๑

๑๘. พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร (อายุวงษ์) เลขานุการ

๑๙. คุณสุชาติ สุขสำราญ ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๑

๒๐. พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คำนนท์) ผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๒

(พระครูสิริอรรถวิเทศ)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

143


ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ (ฝ่ายสงฆ์) วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ แห่งกฎข้อบังคับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พุทธศักราช ๒๕๕๑

ว่าด้วยเรื่ององค์กรบริหาร ข้อ ค. คณะกรรมการวัด

เพื่อให้งานด้านบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายสงฆ์ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. กับหน้าที่

ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ :-

๑. พระวิเทศธรรมรังษี ที่ปรึกษา

๒. พระครูปริยัติธรรมาภิราม ที่ปรึกษา

๓. พระครูสิริอรรถวิเทศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

๔. พระมหาเรืองฤทธิ์ ไทยแท้ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ

๕. พระมหาสิทธิผล ผลมาตย์ กรรมการ (วิปัสสนาจารย์-เผยแผ่)

๖. พระสุริยา น้อยสงวน กรรมการ (เผยแผ่-ประชาสัมพันธ์)

๗. พระมหาเกษม อานนฺโท กรรมการ (สื่อ-แสง-เสียง-เวปไซต์-บรรณารักษ์)

๘. พระมหาสราวุธ คำวัน ผู้ช่วยเหรัญญิก

๙. พระมหาคำตัล อายุวงษ์ เลขานุการ

๑๐. พระมหาศรีสุพรณ์ คำนนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ และบรรณาธิการแสงธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

(พระครูสิริอรรถวิเทศ)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

144 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

145


146 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ภาค ๓

ผลงานวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

ในรอบ ๔๐ ปี

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

147


งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

วัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งวัดขึ้นนั้น ประการแรกเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อสนองความ

ต้องการของพุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสเข้าวัด ฟังธรรม บำเพ็ญบุญกุศลที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติมา เพื่อจะได้น้อม

นำเอาธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ในด้านพระสงฆ์ผู ้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ทำหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์

ทั้งนี้โดยการนำของพระวิเทศธรรมรังษี ซึ่งท่านมีความรู ้แตกฉานทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติเป็นอย่างดี ได้ทำ

หน้าที่เผยแผ่ธรรมะ ทั้งการเทศน์ การสอน อบรมบรรยาย และเขียนบทความธรรมะในวารสาร “แสงธรรม”

ซึ่งเป็นวารสารรายเดือนของวัดที่พิมพ์ออกประจำอย่างต่อเนื่องตลอดที่ได้ตั้งวัดมา นอกจากนี้ได้รวบรวมข้อ

เขียนเป็นเล่ม จัดเป็นชุดๆ พิมพ์แจกเป็นธรรมทานเนื่องในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ พร้อมกันนี้ได้บันทึกเทป

เสียงธรรม อัดแจกทั้งในรูปแบบม้วนเทปธรรมะ และแผ่นซีดี แจกฟรีทั้งในประเทศไทย และในประเทศอเมริกา

ทั้งภาคภาษาไทยและแปลเป็นภาคภาษาอังกฤษ นับว่างานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นงานหลักสำคัญ

ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้ให้ความสำคัญมาตลอด ได้ให้บริการอนุเคราะห์สงเคราะห์ทั้งแก่มวลสมาชิก

ของวัด และผู ้คนในชุมชนอีกด้วย ทั้งต้อนรับแก่ผู ้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเข้ามาวัด หรือนิมนต์ไปบรรยาย

ตามโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างๆ

148 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ส่วนภาคปฏิบัตินั้น ได้จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้สนใจรายบุคคล และคณะ ทั้งชาวพุทธไทย และ

ผู้สนใจชาติอื่นๆ จัดอบรมบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน จัดหลักสูตรแก่เยาวชน ตามโครงการ “หลักธรรม

นำเยาวชน” จัดให้มีการบวชศีลจาริณี สมาทานศีล ๘ ในวันหยุด และในช่วงโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ

ความสำเร็จของวัดที่เกิดขึ้นได้นั้น เพราะได้พระธรรมทูตเป็นผู้นำในการดำเนินงานตั้งแต่ต้น จนถึง

ปัจจุบัน พอสรุปได้ดังนี้

(๑) กิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์

เวลา ๐๕.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า (บิณฑบาต เฉพาะวันอาทิตย์)

เวลา ๐๗.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา (ทุกวันอาทิตย์ )

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำอุโบสถสังฆกรรม ประจำวันขึ้น ๑๕ ค่ำ วันแรม ๑๕ ค่ำ หรือ ๑๔ ค่ำ

ในบางเดือนที่เป็นเดือนขาด

เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญสมาธิภาวนา

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

149


(๒) การอบรม และสอนธรรม

• วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น. จัดรายการพระธรรมนำชีวิต นั่งสมาธิ

เดินจงกรม สนทนาธรรม

• วันพุธ เวลา ๑๙.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ น. จัดรายการเสริมสุขภาพกายคลายสุขภาพจิต นั่งสมาธิ

เดินจงกรม สนทนาธรรม และฝึกโยคะ

• วันธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในพระพุทธศาสนา นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคล

ที่สนใจพระพุทธศาสนาติดต่อนัดหมาย เข้าฟังการบรรยายธรรมถามปัญหา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู ้สนใจ

ใฝ่เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา

150 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


(๓) การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ภาคอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลา ๑๙.๐๐–๒๒.๐๐ น. ทุกวัน และนำชีวประวัติ

ผลงานการประพันธ์ และบันทึกเสียงของพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) เผยแผ่ทางเวปไซท์ www.watthaidc.

org, www.watthaidc.tv, www.t-dhamma.org และตอบปัญหาธรรมะทาง Email: watthaidc@hotmail.com,

t_inthisan@hotmail.com เป็นประจำทุกวัน

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ก่อกำเนิดขึ้นมาจากสายธารศรัทธาอันแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนทุกหมู ่เหล่า

โดยเฉพาะชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ทั้งในเขตกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. แมรี่แลนด์ เวอร์จิเนีย และรัฐใกล้เคียง ขยาย

ออกไปถึงรัฐอื่นๆ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน แต่หากใครก็ตาม

ที่ได้ย่างกรายเข้าสู่เขตอารามอันร่มรื่นด้วยหมู่แมกไม้สายธารอันเป็นธรรมชาติ ย่อมให้เกิดความเย็นกาย และ

ถ้าได้ดื่มด่ำกับรสแห่งพุทธธรรมแล้ว ย่อมได้รับความฉ่ำเย็นใจสุขสงบภายใต้ร่มโพธิ์ทองของพระพุทธศาสนา

เสมอเหมือนกันหมด

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้อำนวยประโยชน์แก่ชุมชนทั้งทางด้านศาสนา ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามอย่างกว้างขวางและฝังรากลึกเป็นปึกแผ่นในดินแดนส่วนนี้ ย่อมเป็นเครื่องชี้และยืนยันถึง

ความรัก ความสมัครสมานสามัคคีที่มั่นคงของชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา และเป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญ

รุ่งเรืองของพุทธศาสนาในต่างแดนชั่วกาลนาน

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

151


งานด้านการศึกษา

สิ่งที่สำคัญสำหรับชุมชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา หลังจากที่สร้างวัดเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนแล้ว คือ การ

จัดการศึกษา เพื่อสอนภาษาไทยแก่กุลบุตรกุลธิดาของชาวไทยและเพื่อนชาวต่างชาติ ควบคู ่กันไปกับการสอน

พระพุทธศาสนาเบื้องต้น ตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณีอันงาม

วัดเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาเกือบทุกแขนงมาตั้งแต่สมัยโบราณ สำหรับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้จัด

บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะเยาวชนของเราที่เกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา

จะได้ไม่ลืมความเป็นไทย ทางวัดก็พยายามจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของเราได้ซึมซับเอาวิถีชีวิต

ความเป็นไทย รู ้จักสื่อสารด้วยภาษาไทย และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี ตลอดถึงมารยาทที่ดีของความเป็นไทย

งานด้านการศึกษาที่ทางวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้จัดดำเนินการพอสรุปได้ ดังนี้

(๑) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดได้เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ (1976) โดยมีคุณพวา วัฒนศิริ

ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทยเป็นผู้นำ โดยมีความ

มุ ่งหมายเพื่อสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนา แก่เด็ก เยาวชน ให้มีความสามารถในการฟัง

พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ ตลอดถึงมีความสำนึกในเอกลักษณ์ความเป็นไทย นับเป็นโครงการที่ผู้ปกครอง

ต่างให้ความสนใจและสนับสนุนเป็นอันมากเพื่อให้ลูกหลานจะได้รู้จักภาษา มารยาทวัฒนธรรมไทย และได้

เข้าใกล้ชิดพระพุทธศาสนา โดยมีผู้ปกครอง ข้าราชการ นักศึกษา และพระสงฆ์ เป็นครูอาสามัครช่วยสอนทั้ง

ภาษาไทย พุทธประวัติ หลักธรรม รวมถึงการประกอบศาสนพิธีต่างๆ การฟ้อนรำ การทำอาหาร ดนตรี เป็นต้น

ซึ่งต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑ (1987-1988) ได้นำหลักสูตรของโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ในอเมริกา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาทดลองสอน และให้นักเรียนได้ทดสอบความรู ้สมทบกับวัดวชิรธรรม

ประทีป นิวยอร์ค ซึ่งปรากฎผลออกมาน่าพอใจ

152 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

153


154 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


(๒) โรงเรียนภาคฤดูร้อน (โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย)

ปีพ.ศ. ๒๕๓๒ (1989) จึงได้เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในอเมริกา ภาคฤดูร้อนของ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังได้มีการสอบเทียบความรู ้แก่เด็กนักเรียนด้วย และโครงการนี้

ดำเนินการมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๓๐ แล้ว โดยโครงการเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน สิ้นสุดโครงการปลาย

เดือนสิงหาคมของทุกปี

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

155


(๓) โรงเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย

สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ รำไทย โดยจะสอนต่อจากเด็กเรียนภาษา

ไทยและพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการฝึกเด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีความสามารถในการ

ฟ้อนรำมากขึ้น และเป็นการเข้าถึงวัฒนธรรมไทยอีกส่วนหนึ่งและเป็นที่สนใจแก่เด็กๆ เป็นจำนวนมากเช่นกัน

ต่อมาจึงขยายเป็นโรงเรียนนาฎศิลป์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ปัจจุบัน ทำการสอนในทุกบ่ายวันเสาร์ โดยมี

ครูอาสาสมัครผู้มีความชำนาญในด้านนาฎศิลป์เป็นผู้ฝึกสอน

ส่วนดนตรีไทยนั้น หลังจากที่วัดไทยฯ ได้เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในอเมริกา

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ (1989) แล้ว ในปีที่ ๕ คือ พ.ศ. ๒๕๓๖ (1993) ซึ่งมี นางสาว

จินตนา อินทร์พรหม หรือคุณครูนกเล็ก ได้ฝึกสอนให้เด็กๆ เล่นดนตรีไทย แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการภาคฤดูร้อน

ก็เดินทางกลับประเทศไทย ทำให้การเรียนการสอนขาดช่วงจนนายแพทย์บำรุง เลิศบุญ ได้อุทิศเวลาเข้ามา

สอน ฝึกเด็กลูกๆ หลานๆ ค่อยพัฒนาการจนมีครูประการ ๑ ปี เพื่อสอนดนตรีในรุ่นต่อๆ มา ซึ่งได้ขยายไปสู่

การสอนผู้ปกครอง ผู้สนใจเรียนดนตรีไทย ปัจจุบันมีการสอนในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

ผลงานที่น่าภูมิใจของนักเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย คือ การได้ร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา

รวมใจเทิดพระเกียรติ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ (1999) โดยการสนับสนุนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพบก และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงเนื่องในปีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (2004) เนื่องในวโรกาส

ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา

156 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


(๔) จัดสอนภาษาไทยชั้นพิเศษแก่ชาวต่างชาติ

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้จัดสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นพิเศษ แก่ชาวอเมริกันที่มีความสนใจในด้าน

ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยเป็นพิเศษ และให้คำแนะนำพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแก่ชาวต่างชาติ

ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ หรือเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสอนในวันพุธ และวันอาทิตย์

(๕) จัดสอนธรรมศึกษาและศาสนพิธี

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนผู ้ที่สนใจใฝ่ศึกษาธรรมะในภาคปริยัติ ทางวัดได้จัดให้มีการเรียน

การสอนธรรมะจากพระไตรปิฎก และศาสนพิธีในคืนวันเสาร์ โดยพระธรรมทูตได้สลับสับเปลี่ยนกันสอนในหัวข้อ

ต่างๆ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

157


(๖) จัดสอนกรรมฐาน (MEDITATION RETREAT)

ได้จัดให้มีการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งแก่ผู้สนใจชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ติดต่อนัดหมาย เข้าฟัง

การอบรม และปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งจัดในช่วงวันสำคัญ หรือจัดเป็นหลักสูตรตามกาลเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้

ได้รับพระธรรมทูตได้รับนิมนต์ออกไปสอนตามที่ต่างๆ ตามโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย วัด และศูนย์ปฏิบัติ

158 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

159


160 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


(๗) จัดบรรพชาสามเณร และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนผู้สนใจ ซึ่งแต่ละปีมีเด็ก

และเยาวชน ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของทางวัด เข้ามาใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดวัดมากยิ่งขึ้น และมี

หลายคนขอเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม นำความปลาบปลื้มปีติแก่บิดามารดาและ

ญาติพี่น้องอย่างยิ่ง

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

161


162 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


(๘) ห้องสมุด

ทางวัดได้จัดห้องสมุด โดยจัดหาหนังสือทางพระพุทธศาสนา ทั้งบาลี อรรถกถา-ฏีกา อนุฏีกา และหนังสือ

ธรรมะทั่วไปทั้งภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตลอดถึงหนังสือวารสารภาคธรรมะ เทป และแผ่นซีดีธรรมะไว้

ประจำห้องสมุด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู ้สนใจในพระพุทธศาสนาเข้าศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้

พระราชมงคลรังษี เป็นพระเถระที่ชอบอ่าน ชอบเขียน จึงได้สะสมและจัดหาหนังสือมาไว้ที่วัดมากมาย เก็บไว้

ที่ห้องสมุดวัด สำนักงานของวัด และห้องพักของหลวงพ่อ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

163


ทำไมจึงใช้ชื่อ

“ห้องสมุดหลวงตาชี”

รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้เขียน รองศาสตราจารย์

กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ข้าราชการบำนาญ ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับรางวัล

ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต “เชิดชูผู้ทำ

ความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาห้องสมุด” โดยการ

สนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับเงินรางวัลมูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสน

ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นทุนต่อยอดทำงาน

ด้านการพัฒนาห้องสมุดต่อไป

ผู้เขียนและอาสาสมัครจึงได้วางแผนนำเงิน

รางวัลที่ได้รับมา ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ

วางระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้กับห้องสมุดเพื่อพระ

พุทธศาสนาและไทยศึกษา รวม ๔ แห่ง

ห้องสมุดในประเทศ ๒ แห่ง คือ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น และห้องสมุดวัดโมลี-

โลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

ห้องสมุดในต่างประเทศ ๒ แห่ง คือ

วัดพุทธสามัคคี นครไคร้สท์เชิร์ช ประเทศ

นิวซีแลนด์

164 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


และห้องสมุดวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. โดยคณะ

อาสาสมัคร เดินทางไปวางระบบและจัดตกแต่งห้อง

สมุดระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

คณะอาสาสมัครวางระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

วัดไทยวอชิงตัน, ดี.ซี. นอกจากข้าพเจ้าแล้ว มีอาจารย์

พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ สำนักการ

ศึกษา กรุงเทพมหานคร

อาจารย์สุจิตร สุวภาพ กรรมการบริหารสมาคม

ห้องสมุดแห่งประเทศไทย คุณวรรษมน เสาวคนธ์เสถียร

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เดินทางมา

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ปี ๒๕๕๖ ท่านดำรงสมณศักดิ์ พระวิเทศ

ธรรมรังษี ปัจจุบัน พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

ท่านเป็นนักอ่าน นักคิด นักเขียนท่านมีผลงานเขียน

ตลอดมา วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จึงมีหนังสือมากมาย

แต่ยังไม่มีห้องสมุดที่จะจัดเก็บหนังสือ สิ่งพิมพ์ ตาม

หมวดหมู ่และตามระบบห้องสมุดสมัยใหม่ที่ใช้โปรแกรม

อัตโนมัติในการลงรายการ สืบค้น จัดทำระบบสมาชิก

บัตรสมาชิก ระบบยืม – คืน ฯลฯ

คณะอาสาสมัครเลือกใช้โปรแกรมอัตโนมัติPMB

โดยคณะอาสาสมัครได้ถวายความรู้ แด่พระคุณเจ้า

และอาสาสมัครชาวไทยในวอชิงตัน, ดี.ซี. เพื่อจะได้

สามารถดำเนินการต่างๆ ได้ เมื่อคณะอาสาสมัครเดินทาง

กลับประเทศไทยแล้ว

สำหรับการจัดหมวดหมู ่หนังสือจะใช้ ระบบการ

จัดหมวดหมู ่หนังสือ : ระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey

Decimal Classification) หรือเรียกย่อๆว่า D.C. หรือ

D.D.C.

การจัดหมวดหมู ่หนังสือตามระบบทศนิยมของ

ดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู ่ต่างๆ จากหมวด

หมู ่ใหญ่ไปหาหมวดหมู ่ย่อย

การแบ่งหมวดหมู ่ตามประเภทของสรรพวิชาใหญ่ๆ

๑๐ หมวด โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้ ดังนี้

000 เบ็ดเตล็ด หรือ ความรู้ทั่วไป

(Generalities)

100 ปรัชญา (Philosophy)

200 ศาสนา (Religion)

300 สังคมศาสตร์ (Social Sciences)

400 ภาษาศาสตร์ (Language)

500 วิทยาศาสตร์ (Science)

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

165


600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ เทคโนโลยี

(Technology)

700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and

Recreation)

800 วรรณคดี (Literature)

900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

(History and Geography)

ในแต่ละหมวดหมู่ใหญ่ๆ สิบหมวด ยังแบ่งเป็น

หมวดหมู่ย่อยๆ ที่จะช่วยให้สะดวกในการค้นคว้า

หาหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออีเล็คโทรนิค ที่เกี่ยวกับ

พุทธศาสนา

ทางวัดไทยวอชิงตัน, ดี.ซี.ได้กำหนดวันเปิด

ห้องสมุดในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 โดย พระ

วิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) และ ท่านเอกอัครราชทูต

ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุด

หนังสือที่หลวงตาชีเขียน และสะสมมานานมี

จำนวนมาก จึงได้จัดมุมพิเศษ หนังสือของหลวงตาชี

ให้เด่นเป็นพิเศษ โดยติดสีที่สันหนังสือเป็นสีชมพู

เพราะท่านเกิดวันอังคาร

เพื่อให้ห้องสมุดมีเอกลักษณ์พิเศษ ในโอกาส

ฉลองอายุมงคล ๘๘ ปี อาจารย์สุจิตร สุวภาพ จึงได้

เตรียมออกแบบป้ายห้องสมุดเพื่อสั่งทำที่เมืองไทย

ให้คุณวรรษมน เสาวคนธ์เสถียร ไปดำเนินการสั่งทำ

แล้วนำมาด้วย โดยให้หลวงตาชีเลือกสีป้าย ท่านเลือก

สีเหลือง ข้าพเจ้ากราบเรียนถามท่านว่าจะใช้ชื่อห้อง

สมุดว่าอย่างไร

ท่านตอบทันทีว่า “ห้องสมุดหลวงตาชี” พร้อม

กับอธิบายว่า สมณศักดิ์นั้นต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

แต่ “หลวงตาชี” จะเป็นชื่อที่อยู ่ยาวนาน ไม่มีวันเปลี่ยน

ห้องสมุดวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จึงมีชื่อว่า

“ห้องสมุดหลวงตาชี” ชื่อนี้จะคงอยู ่ไปนานแสนนาน

ตราบชั่วนิรันดร์

สาธุ สาธุ สาธุ

166 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

กับโครงการสอนภาษาไทย

และวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา

ความเป็นมา

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ในสหรัฐอเมริกา ภาคฤดูร้อน โดยความร่วมมือ

ระหว่างวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. กับคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความมุ่งหวังเพื่อ

ต้องการให้ความรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

แก่เด็กไทยในสหรัฐอเมริกา ให้มีความเข้าใจ ภูมิใจ ใน

เอกราชและเอกลักษณ์ของชาติไทย ไม่ลืมภาษาไทย

ที่เป็นภาษาประจำชาติ ตลอดจนปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

ตามประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในปี

พ.ศ. ๒๕๒๗ ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ ประธาน

โครงการได้ทำการวิจัยเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะเป็นแรงจูงใจให้เด็ก

ไทยในสหรัฐอเมริกา มีความต้องการอยากเรียนรู้

เพื่อนำไปจัดทำหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็น

แม่บทในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กไทยใน

สหรัฐอเมริกา

ทางวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้ให้ความร่วมมือ

กับโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยด้วยดี

ตลอดมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และ ๒๕๓๑ โรงเรียนพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ซึ่งเปิด

สอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ทดลองหลักสูตรของ

โครงการและส่งเด็กนักเรียนเข้าทดสอบความรู้ระดับ

๒, ๔ และ ๖ สมทบกับวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค

ปรากฏว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ สามารถ

สอบผ่านความรู้ระดับต่างๆ ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ทางวัดจึงขอครูอาสาสมัคร

จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มา

ปฏิบัติการสอนจำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียน

จำนวน ๙๒ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๙๕ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๑๐๙ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๙๔ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๙๐ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๑๑๕

คน

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

167


ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๑๑๔ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๘๔ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๖ คน และครูประจำการ ๑ ปี จำนวน

๑ คน รวมเป็น ๗ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๑๐๘ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๔ คน และครูประจำการ ๑ ปี จำนวน

๑ คน รวมเป็น ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๗๗ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๔ คน และครูประจำการ ๑ ปี จำนวน

๑ คน รวมเป็น ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๕๓ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๔ คน และครูประจำการ ๑ ปี จำนวน ๑

คน รวมเป็น ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๖๗ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน และครูประจำการ ๑ ปี จำนวน ๑ คน

รวมเป็น ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๕๖ คน

ในปีพ.ศ. ๒๕๔๕ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๕๒ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๓ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวนมาก

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๔๖ คน

168 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๓ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๗๔ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๓ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวนมาก

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๓ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวนมาก

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๓๘ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๕๘ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๔๒ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๕๘ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวนมาก

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๔ คนมีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๔๖ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติ

งานจำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๔๙ คน

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

169


ประธานคณะครูและผู้ปกครอง (PTA)

โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ภาคฤดูร้อน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๓๒ คุณกลวิทย์ รพีพันธ์

พ.ศ. ๒๕๓๓ คุณกลวิทย์ รพีพันธ์

พ.ศ. ๒๕๓๔ คุณมานิตย์ อิ่มใจหาญ

พ.ศ. ๒๕๓๕ คุณอนุกูล ยังมีสุข

พ.ศ. ๒๕๓๖ คุณอนุกูล ยังมีสุข

พ.ศ. ๒๕๓๗ คุณกลวิทย์ รพีพันธ์

พ.ศ. ๒๕๓๘ คุณวิไล พิทยธนกานต์

พ.ศ. ๒๕๓๙ คุณวิไล พิทยธนกานต์

พ.ศ. ๒๕๔๐ คุณเทอดเกียรติ ปลูกสวัสดิ์

พ.ศ. ๒๕๔๑ คุณสุภาศิริ อมาตยกุล

พ.ศ. ๒๕๔๒ คุณสมบูรณ์ จรรยาทรัพย์กิจ

พ.ศ. ๒๕๔๓ คุณสมบูรณ์ จรรยาทรัพย์กิจ

พ.ศ. ๒๕๔๔ คุณนารีรัตน์ เอี่ยมฉิม

พ.ศ. ๒๕๔๕ คุณศิริพร เกรซเซอร์

พ.ศ. ๒๕๔๖ คุณศิริพร เกรซเซอร์

พ.ศ. ๒๕๔๗ คุณศิริพร เกรซเซอร์

พ.ศ. ๒๕๔๘ คุณศิริพร เกรซเซอร์

พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณศิริพร เกรซเซอร์

พ.ศ. ๒๕๕๐ คุณศิรพร เกรซเซอร์

พ.ศ. ๒๕๕๑ คุณบุณยวีร์ จอห์นสัน

พ.ศ. ๒๕๕๒ คุณณัฐฐา พงษ์รูป

พ.ศ. ๒๕๕๓ คุณณัฐฐา พงษ์รูป

พ.ศ. ๒๕๕๔ คุณพนมรัตน์ มุขกัง

พ.ศ. ๒๕๕๕ คุณพนมรัตน์ มุขกัง

พ.ศ. ๒๕๕๖ คุณพนมรัตน์ มุขกัง

พ.ศ. ๒๕๕๗ คุณนฤนาท ผลไพบูลย์

170 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


รายชื่อครูอาสาสมัครคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๑

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๙๒ คน

(ชาย ๔๐ คน หญิง ๕๒ คน)

๑. นางสาวพรรณี สุวัตถี (ครูจ๋า)

๒. นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ (ครูตา)

๓. นางสาวประนอม เมืองตุ้ม (ครูป๋อง)

๔. นางสาวนฤมล เพ็ชรสุวรรณ (ครูจิ๋ม)

รุ่นที่ ๒

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๙๕ คน

(ชาย ๓๙ คน หญิง ๕๖ คน)

๑. นางพัชรินทร์ พัฒนาศักดิ์ (ครูพัช)

๒. นางสาววิภาวดี ยงเจริญ (ครูต้อย)

๓. คุณครูสมคิด งามประเสริฐ (ครูแป๊ว)

๔. นางชิดชนก เศวตเศรนี (ครูนก)

๕. นางสาวพรทิพย์ สิงห์โตทอง (ครูพร)

รุ่นที่ ๓

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๑๑๐ คน

(ชาย ๔๙ คน หญิง ๖๑ คน)

๑. นางสาวพิทยา สพโชค

๒. นางสาวสุวรรณา รัตนธรรมเมธี

๓. นางสาวพงษ์ลดา ตันเจริญ

๔. นางสาวนิตยา มุขลาย

๕. นายมานิตย์ สีสง่า

รุ่นที่ ๔

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๑๐๙ คน

(ชาย ๕๒ คน หญิง ๕๗ คน)

๑. นางสาวสุมาลี เถียรทอง

๒. นางประสานสุข สุชาตานนท์

๓. นายชัยพร รูปน้อย

๔. นายทวีป มหาวิจิตร

๕. นางสาวสมใจ ชมวิจิตร

รุ่นที่ ๕

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๑๐๖ คน

(ชาย ๕๒ คน หญิง ๕๔ คน)

๑. นายนพคุณ นวมพันธ์

๒. นางสาวพาชิต ทวีกุล

๓. นางสาวจิณตนา สุขสำราญ

๔. นางสาววารุณี อุดมธาดา

๕. นางสาวจินตนา อินทร์พรหม

รุ่นที่ ๖

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๑๑๒ คน

(ชาย ๕๐ คน หญิง ๖๒ คน)

๑. นางนิรมล หันหาบุญ

๒. นางสาวสุพัตรา โทวราภา

๓. นางสาวศศิธร จ่างภากร

๔. นางสาวจารุวรรณ พวงมาลี

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

171


รุ่นที่ ๗

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๑๑๔ คน

(ชาย ๔๕ คน หญิง ๖๙ คน)

๑. นางชูชีพ เปล่งอารมณ์

๒. นางชุมศรี บุญสิงห์

๓. นายอุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ

๔. นางสาววาสนา ศรีอัครลาภ

๕. นางสาวเนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว

รุ่นที่ ๘

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๘๔ คน

(ชาย ๔๓ คน หญิง ๔๑ คน)

๑. นางสาวพัฒนพร สุทธิยานุช

๒. นางทัตยา ยาชมภู

๓. นายเทพไท ศรคำรณ

๔. นายรวิช ตาแก้ว

รุ่นที่ ๙

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๖ คน และครูประจำการ ๑ ปี จำนวน ๑ คน

รวมเป็น ๗ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๙๐ คน

(ชาย ๔๒ คน หญิง ๔๘ คน)

๑. นางสาววาสี ปรุงสิงห์ (ครูใหญ่)

๒. นายเริงศักดิ์ ปานทอง (ครูแกะ)

๓. นางมาลัย บึงสว่าง (ครูแก่น)

๔. นางศิรยา เพ็ชรแก้ว (ครูศรี)

๕. นางกาญจนาพร รสโหมด (ครูผึ้ง)

๖. ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น (ครูเล็ก)

๗. นายสุขุม พงษ์พล (ครูกบ) ครูประจำการ

ปี สอนดนตรีไทย

รุ่นที่ ๑๐

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน และครูประจำการ ๑ ปี จำนวน ๑ คน

รวมเป็น ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๗๗ คน

(ชาย ๓๓ คน หญิง ๔๔ คน)

๑. ผู ้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพร สัมมาทิพย์ (ครูเอื้อ)

๒. นางสุจิตรา จันทรวิภาส (ครูสุ)

๓. นายมนัส ปลิดโรค (ครูนัท)

๔. นายโอม ทองอุทิศ (ครูโอม)

๕. นายชัฎ กลัดเข็มทอง (ครูชัฎ) ครูประจำ

การ ๑ ปี สอนดนตรีไทย

รุ่นที่ ๑๑

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน และครูประจำการ ๑ ปีจำนวน ๑ คน รวม

เป็น ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๔๓ คน

(ชาย ๑๖ คน หญิง ๒๗ คน)

๑. นางโสภิต ราชวงศ์ศึก (ครูมิน)

๒. นางอรสา รัศมี (ครูอี๊ด)

๓. นางสาวนุตอนงค์ ทัดบัวขำ (ครูนุต)

๔. นางสาวจินตนา ผลสนอง (ครูอิ๋ว)

รุ่นที่ ๑๒

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน และครูประจำการ ๑ ปี จำนวน ๑ คน

รวมเป็น ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๖๗ คน

(ชาย ๒๘ คน หญิง ๓๙ คน)

๑. นายวิชิต กำมันตะคุณ (ครูเต้ย)

๒. นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท (ครูหมู)

๓. นางสาวขนิษฐา ประกอบแสง (ครูเหมียว)

๔. คุณครูกานดา เรืองฤทธิ์ (ครูต๋อง)

๕. คุณครูกัญญภัทร จันทร์แก้ว (ครูแต็ก)

ครูประจำการ ๑ ปี สอนดนตรีไทย

172 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


รุ่นที่ ๑๓

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน และครูประจำการ ๑ ปี จำนวน ๑ คน

รวมเป็น ๕ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๕๖ คน

(ชาย ๒๕ คน หญิง ๓๑ คน)

๑. นายสถาพร พันธุประยูร (ครูอ๊อด)

๒. นายไพรัช สู่แสนสุข (ครูเผือก)

๓. นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม (ครูทิพย์)

๔. นางสาวธวัลรัตน์ วิทิตตระกูล (ครูโบว์)

๕. นายประดิษฐ์ แสงไกร ครูประจำการ ๑ ปี

สอนดนตรีไทย

รุ่นที่ ๑๔

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๕๒ คน

(ชาย ๒๓ คน หญิง ๒๙ คน)

๑. นางวัชรินทร์ ดีทรง (ครูน้อย)

๒. นางสาวกรแก้ว แก้วคงเมือง (ครูป้อม)

๓. นายพรเทพ รุ่งคุณากร (ครูเทพ)

๔. นางนันทวรรณ พรหมคช (ครูหมู)

รุ่นที่ ๑๕

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๓ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน มาก

๑. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดม (ครูจี๊ด)

๒. นางธิดารัตน์ นิตย์รา (ครูแก้ว)

๓. นายไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทก (ครูตี่)

รุ่นที่ ๑๖

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๔๖ คน

๑. นางอุทัยวรรณ นุ่มมีศรี (ครูเจี๊ยบ)

๒. นางพิกุลทอง เฮงประดิษฐ์ (ครูติ๋ม)

๓. นางเต็มจิต จันทคา (ครูเต็ม)

๔. นางสาวรุ่งรวี ขาวสบาย (ครูรุ่ง)

รุ่นที่ ๑๗

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๓ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๗๔ คน

๑. ดร. พจนี เทียมศักดิ์ (ครูหยก)

๒. นางสาวกัญญภัทร จันทร์แก้ว (ครูแต็ก)

๓. นางสาวมธุรส จินตนะพันธ์ (ครูโรส)

รุ่นที่ ๑๘

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๓ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวนมาก

๑. นางจงกลนี พานารถ (ครูจุ๋ม)

๒. นางสาววราภรณ์ อยู่วัฒนา (ครูเหน่ง)

๓. นางสาวอุไรวรรณ หว่องสกุล (ครูอ๋อย)

รุ่นที่ ๑๙

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๓ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวนมาก

๑. นางกรกมล ดีรอด (ครูอ้อย)

๒. นางภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง (ครูอ้อม)

๓. นางสาวสมพร ชูสิน (ครูแมว)

รุ่นที่ ๒๐

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๓๘ คน

๑. นางสาวเชาวนี นารถดนตรี (ครูอ๋อย)

๒. นายศิริชัย หาเมธี (ครูเอก)

๓. นายบุญรัตน์ แผลงศร (ครูหนึ่ง)

๔. นางสาวณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน (ครู

จุ๊บแจง)

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

173


รุ่นที่ ๒๑

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๕๘ คน

(ชาย ๓๔ คน หญิง ๒๔ คน)

๑. นางทวีทรัพย์ โชติภัคพิพัฒน์ (ครูทรัพย์)

๒.นางกรรณิการ์ แซ่ตั้ง (ครูหมวย)

๓. นางทิวทอง อ่อนบาง (ครูจุง)

๔. นางสาวศิวรี อรัญนารถ (ครูแอม)

รุ่นที่ ๒๒

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๔๒ คน

(ชาย ๒๔ คน หญิง ๑๘ คน)

๑. นางสาวยุพา มาตยะขันธ์ (ครูยุ)

๒. นางสาวเสาวภา จันทร์สงค์ (ครูเอียร์)

๓. นางสาวนราภรณ์ ขันธบุตร (ครูภรณ์)

๔. นางสาวเจียมจิตร มะลิรส (ครูนุ่น)

รุ่นที่ ๒๓

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๕๘ คน

(ชาย ๓๑ คน หญิง ๒๗ คน)

๑. นางสาวณัฐธิดา เชื้อทอง (ครูเก๋)

๒. นางรัชญา ติยะวงศ์ (ครูตุ่ม)

๓. นางสาวปัญจรัศมิ์ ลาภชูรัต (ครูปัญจ์)

๔. นางพิสมัย สุวรรณานนท์ (ครูตุ๊ก)

รุ่นที่ ๒๔

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีผู้ช่วยครู ๑ คน รวมเป็น ๕ คน

มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๔๕ คน (ชาย ๒๒ คน

หญิง ๒๓ คน)

๑. นางปภาดา อัศวธีรากุล (ครูเล็ก)

๒. นางสาวอุมาพร จิตตะโคตร์ (ครูหนุ่ย)

๓. นางสาวณัฐวดี ศรีทองดี (ครูพลอย)

๔. นางสาวเปรมจิตต์ ทะริยะ ( ครูเทียน)

๕. นางสาวชนวรรณ ชีล่า จารุธวัช (Shela)

รุ่นที่ ๒๕

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน ๔๖ คน

(ชาย ๑๙ คน หญิง ๒๗ คน)

๑. นางสาวิกา แสนกลาง (ครูต้อย)

๒. นางวิไลวรรณ ภูดี (ครูอ๊อด)

๓. นางสุนทรี เจษฎาเมธานนท์ (ครูสุน)

๔. นางสาวจามรี ศิริจันทร์ (ครูนกแก้ว)

รุ่นที่ ๒๖

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีครูอาสาสมัครมาปฏิบัติงาน

จำนวน ๔ คน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวน

๔๙ คน (ชาย ๒๒ คน หญิง ๒๗ คน)

๑. นางนฤมล กุลวงษ์น้อย (ครูปุ๋ย)

๒. นางสาววชิรา บุญเกื้อ (ครูจุ๋ม)

๓. นางสาวณัชนันท์ ริจนา (ครูภา)

๔. นางสาวชุลีพร จาดขำ (ครูแอร์)

ครูอาสาประจำการ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘

๑. นางสาวดลพร อยู่ไทย (ครูแพท)

๒. นางสาวภควรรณ ปกรณ์พานิช (ครูบิว)

174 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ครูสอนภาษาไทย ภาคฤดูร้อน

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๓๒ ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๓๓

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๓๔ ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๓๕

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๓๖ ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๓๗

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

175


ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๓๘

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๓๙

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๐

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๑

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๒

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๓

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๔ ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๕

176 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๖

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๗

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๘ ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๙

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๐

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๑

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๒

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๓

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

177


ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๔ ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๕

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๖

ครูภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๗

ครูประจำการ ๑ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

178 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


งานสาธารณูปการ

การสร้างอุโบสถศาลาพระพุทธมงคลวิมลดีซี

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

179


180 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

181


การสร้างอาคาร ๘๐ ปี หลวงตาชี

182 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

183


ธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี

184 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

185


ธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๘๔ ปี

186 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

187


ธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๘๖ ปี

188 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๘๘ ปี

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

189


190 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๘๙ ปี

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

191


192 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ประวัติการสร้าง

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

โดย นายแพทย์กรีฑา อภิบุณโยภาส

ผมรู ้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับมอบหมายให้เขียนประวัติของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี, ช่วงหนึ่ง

ที่ผมมีส่วนรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาวัดในช่วงนั้น เมื่อคิดย้อนหลังถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๔

ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของวัดแห่งแรกที่ถนนเวย์น ผมได้รับเป็นกรรมการกลางในตำแหน่งประธานหาทุนประจำ

บัลติมอร์ ผมมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมของวัดเท่าที่โอกาสจะอำนวย จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับเลือก

เป็นกรรมการจากการเลือกตั้ง และต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับเกียรติเป็นนายกพุทธสมาคมแห่งกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. ในครั้งแรก เป็นผู้นำกรรมการบริหารวัดที่ถนนจอร์เจีย ซึ่งขณะนั้น ได้ย้ายมาจากถนนเวย์นเพียง ๓ ปี

ในปีนั้น คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด รวมทั้งพุทธศาสนิกชนสมาชิกวัด ได้เริ่มปรารภถึงการขยับขยายสถานที่

และการสรรหาสถานที่แห่งใหม่ด้วยเหตุผล ๓ ประการ คือ

๑. วัดขณะนั้นเริ่มจะคับแคบ ทั้งภายในตัวอาคาร และบริเวณภายนอก

๒. การขยับขยายเพื่อสร้างให้เป็นวัดที่สมบูรณ์แบบได้ยาก ถ้ายังอยู่ที่เดิม

๓. สถานที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เมื่อวัดมีงานใหญ่ มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจราจร การจอดรถ ทำให้

เกิดปัญหาขึ้นกับชาวบ้านที่อยู่รอบวัด

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทางวัดได้แต่งตั้งกรรมการหาซื้อที่ดินสร้างวัดขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบ ด้วยกรรมการ

๑๒ ท่าน คือ

๑. นายประสาร มานะกุล ๒. น.อ.ชวชิต อิศรางกูรฯ

๓. นายแพทย์กรีฑา อภิบุณโยภาส ๔. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ

๕. นายปรีดี สุดรัก ๖. แพทย์หญิงดวงมาลย์ มาลยมาน

๗. ดร.ศรีปริญญา รามโกมุท ๘. นายสิทธิศักดิ์ ปรางขำ

๙. นายพรรลภ ศรีอุทัย ๑๐. นายธีรพจน์ สมบัติเปี่ยม

๑๑. นายธัชพงศ์ จันทรปรรณิก ๑๒. นายธีรวุฒิ ธัญญะวัฒน์โภคิน

คณะกรรมการหาซื้อที่ดินสร้างวัด และคณะสงฆ์ได้เริ่มปฏิบัติการเพื่อสรรหาที่ดินสร้างวัดใหม่ ตั้งแต่ปี

พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีหลักการคร่าว ๆ ว่า สถานที่แห่งใหม่จะต้องอยู่ไม่ไกลจากวัดเก่ามากนัก ราคาไม่สูงและ

จะต้องเหมาะกับสถานการณ์ทางการเงินของวัดในขณะนั้น มีเนื้อที่เพียงพอสำหรับขยาย เป็นวัดที่สมบูรณ์

แบบได้ และสถานที่ควรเป็นเอกเทศ ไม่อยู่ใกล้ชุมชนมากนัก คณะกรรมการชุดนี้ได้ดูที่มาหลายสิบแห่ง

และในที่สุดได้นำเสนอในที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์ กรรมการสภา และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่

๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อให้พิจารณาที่ ๕ แห่ง ที่ได้สรรหามา ที่ประชุมไม่พิจารณาที่ ๓ แห่ง ที่มี

ประมาณการณ์ราคาเกิน ๔ แสนเหรียญสหรัฐ และที่ๆ เป็นบ้านอยู ่หลังวัดในขณะนั้น ซึ่งมีเนื้อที่เพียง ๑/๒ เอเคอร์

ราคา ๑๙๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ พิจารณาว่าไม่เหมาะสม ในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ซื้อที่ผืนที่เป็น

บ้าน ๕ ห้องนอน มีเนื้อที่ ๕ เอเคอร์ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ตั้งขายราคา ๔๐๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ราคาลดลง

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

193


เป็น ๒๗๙,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ที่ประชุมอนุมัติให้ น.พ.กรีฑา อภิบุณโยภาส เซ็นสัญญาซื้อในราคา ๒๖๕,๐๐๐

เหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นที่ตั้งของวัดแห่งใหม่ เพื่อขยับขยายเป็นวัดที่สมบูรณ์

แบบในขั้นต่อไป

เมื่อซื้อที่แห่งใหม่นี้เรียบร้อยแล้ว ทางวัดได้แต่งตั้งกรรมการวางแผนต่อเติมวัดใหม่ขึ้นอีกคณะหนึ่ง

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ๑๑ ท่าน คือ

๑. นายแพทย์กรีฑา อภิบุณโยภาส ๒. ดร.ศรีปริญญา รามโกมุท

๓. นายปรีดี สุดรัก ๔. นายแพทย์ประสาร นิลประภัสสร

๕. นายธีรวุฒิ ธัญญะวัฒน์โภคิน ๖. นายสิทธิศักดิ์ ปรางขำ

๗. พ.ญ.ดวงมาลย์ มาลยมาน ๘. นายธีรพจน์ สมบัติเปี่ยม

๙. นายพรรลภ ศรีอุทัย ๑๐. นายแพทย์ถาวร หล่อรุ่งโรจน์

๑๑. นายดำรงค์ อินทรมีทรัพย์

นอกจากนี้ ทางวัดได้แต่งตั้งกรรมการสถาปนิกคณะหนึ่งเพื่อเขียนแบบต่อเติม ซึ่งประกอบ ด้วยกรรมการ

๖ ท่าน คือ

๑. นายปรีดี สุดรัก ๒. นายสนั่น เมฆมงคล

๓. นายธีรวุฒิ ธัญญะวัฒน์โภคิน ๔. นายสุทธิชัย เกษราพงษ์

๕. นายธีรพจน์ สมบัติเปี่ยม ๖. ม.ล.เพียงทอง ทองแถม เมฆมงคล

ในที่สุด คณะกรรมการสถาปนิกได้เขียนแบบขึ้นสำเร็จเพื่อใช้ในการประมูลราคาก่อสร้าง และการเซ็น

สัญญาก่อสร้าง ผลการประมูลผู้รับเหมาก่อสร้าง ๕ ราย ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ ในวันที่ ๑๓ เมษายน

พ.ศ. ๒๕๒๙ อนุมัติให้นายแพทย์กรีฑา อภิบุณโยภาส เซ็นสัญญากับบริษัท R.J. HOGAN CONTRACTORS,

INC. เป็นผู้ก่อสร้าง ต่อเติมในราคา ๑๓๐,๐๕๐ เหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ขยายเนื้อที่

ประมาณ ๑,๙๐๐ ตารางฟุต เป็นห้องต่อออกมาจากหลังของอาคารเก่า ใช้เป็นห้องประดิษฐานองค์พระประธาน

เพื่อใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีชั่วคราว จนกว่าจะมีโครงการขยับขยายวัดในขั้นต่อไป

รายละเอียดการก่อสร้างและเพิ่มเติม

ราคาประมูลขั้นแรก ๑๓๐,๐๕๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

หักค่าพรมซึ่งทางวัดจะปูเอง ๑,๘๐๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

ราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๑๒๘,๒๕๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

ขยายเนื้อที่ส่วนที่เป็นห้องน้ำ ๑,๐๐๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

ปิดส่วนที่เป็นไม้ด้วยแผ่นโลหะ ๒,๕๐๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

เปลี่ยนหลังคาอาคารเก่า ๗,๕๐๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

เพิ่มกระแสไฟฟ้าจาก ๑๐๐ เป็น ๔๐๐ แอมป์ ๑,๘๕๐๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

ต่อเติมบางส่วนที่ไม่อยู่ในสัญญา ๑,๘๗๖.๔๐ เหรียญสหรัฐ

รวมราคาค่าก่อสร้างและเพิ่มเติม ๑๔๒,๙๗๖.๔๐ เหรียญสหรัฐ

ค่าปรับปรุงเพิ่มเติมและครุภัณฑ์

สร้างห้องเก็บของ

สร้างบันไดและระเบียงต่อจากห้องพระประธาน

๒,๙๕๗.๖๐ เหรียญสหรัฐ

๒,๒๓๔.๙๗ เหรียญสหรัฐ

194 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ปรับปรุงโรงรถเป็นที่ทำงาน ๗,๑๐๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

ซื้อรถแทคเตอร์ยี่ห้อคูโบต้า ๔,๘๐๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

ซื้อรถพ่วงเก็บใบไม้และหญ้า ๙๙๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

ค่าต้นไม้และอุปกรณ์ปลูกต้นไม้

๑,๒๐๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

ค่าโทรศัพท์ระบบใหม่ ๔ เครื่อง ๘๘๒.๕๐ เหรียญสหรัฐ

ค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมทั้งอุปกรณ์ ๙๘๕.๖๓ เหรียญสหรัฐ

ค่าวัสดุสร้างฐานพระประธาน

๓๕๐.๐๐ เหรียญสหรัฐ

ค่าปูพรมห้องพระประธาน

๒,๔๕๔.๙๗ เหรียญสหรัฐ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากการก่อสร้างและต่อเติม ๒๓,๙๕๕.๖๗ เหรียญสหรัฐ

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายหลังซื้อที่วัดใหม่ ๑๖๖,๙๓๒.๐๗ เหรียญสหรัฐ

วัดได้กู้เงินจากธนาคาร ๑๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ย ๑๐.๗๕% เวลา ๑๕ ปี แต่ทางวัด

สามารถชำระเงินคืนธนาคารทั้งหมดภายในเวลา ๑๓ เดือน หลังจากการก่อสร้างห้องพระประธานเสร็จเรียบร้อย

แล้ว

การขายอาคารวัดที่ถนนเจอร์เจีย

คณะกรรมการสภา กรรมการบริหาร ลงมติแต่งตั้งบริษัท Merrill Lynch Realty เป็นผู ้ประกาศขาย เริ่ม

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ และมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาการขายวัดขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบ

ด้วย กรรมการ ๔ ท่าน คือ

๑. ดร.ศรีปริญญา รามโกมุท ๒. นายแพทย์กรีฑา อภิบุณโยภาส

๓. นายปรีดี สุดรัก ๔. นายสิทธิศักดิ์ ปรางขำ

วัดที่ถนนจอร์เจีย ตั้งราคาขาย ๒๙๙,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ มีผู้สนใจที่เซ็นสัญญา ซื้อขายเป็นลายลักษณ์

อักษร ๔ ราย คณะกรรมการพิจารณาขายวัด พิจารณาขายให้กลุ ่มนักลงทุน Alvin M. Walker, Ruby J..Jacobs,

Lina L. Allen ในราคา ๒๙๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ และได้นำเสนอที่ประชุม กรรมการสภาและกรรมการบริหารใน

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นายแพทย์กรีฑา อภิบุณโยภาส เซ็น

สัญญาซื้อขายกับผู ้ซื้อรายนี้ และต่อมาได้ทำ Settlement โอนวัดเก่าให้กับผู ้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยในเดือนเดียวกัน.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

195


ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙ หลังจากพิธีทำบุญวันเข้าพรรษาเสร็จแล้วหลวงพ่อ

พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท เจ้าอาวาส ได้เป็นประธานนำคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทำวัตรเย็นที่วัดเก่า

ถนนจอร์เจียเป็นครั้งสุดท้าย และทำพิธีขอขมาองค์พระประธาน พระพุทธมงคลวิมลดีซี เพื่ออัญเชิญไป

ประดิษฐาน ณ ห้องพระประธานที่วัดใหม่ ถนนเลย์ฮิลล์

การเคลื่อนย้ายองค์พระประธานเป็นไปอย่างราบรื่น มีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอย่างล้นหลาม

รวมเป็นขบวนใหญ่ โดยมีทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถบรรทุกขนาด ๑๘ ล้อ จากบัลติมอร์ที่มาช่วยบริการ

ในการเคลื่อนย้ายจากอาคารบ้านเลขที่ 9033 Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland เสร็จเรียบร้อย

ในวันเดียว

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอนมัสการขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังษี (ปัจจุบันเป็นที่

พระราชมงคลรังษี) นำคำกล่าวสรุปที่พระคุณท่านเขียนไว้ในหนังสือ “การสร้างวัดและคนแก่วัด” ที่พิมพ์แจก

เป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในวันทำบุญขึ้นวัดใหม่ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ดังนี้

ได้อัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธมงคลวิมลดีซี ซึ่งเป็นองค์พระประธานไปประดิษฐาน ณ ที่แห่งใหม่ ตั้งแต่

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เวลาเย็นอันเป็นวันอาสาฬหบูชา นับว่าเป็นมงคลนิมิตหมายคล้ายกับวันที่

พระพุทธองค์เสด็จจากต้นมหาโพธิ์ ไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ในสมัยพุทธกาล เหตุการณ์

แห่งวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. แห่งใหม่ มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกัน วันนั้นเป็น “วันอาสาฬหบูชา” สถานที่

เป็นป่า และมีกวางออกมาบริเวณสนามหญ้าเป็นครั้งเป็นคราว นี่คือข่าวอันเป็นมงคลเกี่ยวกับวัดไทย

กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

196 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


การสร้างศาลาอเนกประสงค์

“พระพุทธมงคลวิมล ดี.ซี.”

หลังจากได้รับอนุญาตให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์

แล้วคณะกรรมการวัดฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน

มีมติเป็นเอกฉันท์ตั้งกรรมการดำเนินการก่อสร้าง

อุโบสถศาลาขึ้นมาคณะหนึ่งโดยดำเนินการยื่นเอกสาร

ขออนุญาตก่อสร้างอุโบสถศาลา ในวันที่ 5 มีนาคม

พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993) ในขณะที่รอการอนุญาตจาก

ทางเทศบาล ทางวัดได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993) ตรงกับ

วันวิสาขบูชามีพระราชกิตติเวที(สมบูรณ์) วัดวชิรธรรม

ประทีป ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ มีพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ฝ่ายเถรวาท

เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และสวดชัยมงคลคาถา และมีคุณบุษบา บุญนาค อัครราชทูตเป็นประธานวาง

ศิลาฤกษ์

ต่อมาทางเทศบาลได้อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างได้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) ทาง

คณะกรรมการรับผิดชอบการก่อสร้างได้ตกลงเซ็นสัญญาจ้างบริษัท Wander & Associate Inc. ดำเนิน

การก่อสร้างอุโบสถอาคารหลังนี้ในราคา 1,143,883.00 เหรียญสหรัฐ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 3

มิถุนายน พ.ศ. 2337 (ค.ศ.1994) อุโบสถศาลาแห่งนี้ เป็นลักษณะอาคารสูง 2 ชั้น มีลักษณะเป็นทรงไทย

ผสม ขนาดกว้าง 40 ฟุต ยาว 100 ฟุต ชั้นบนใช้เป็นอุโบสถ ประดิษฐานพระประธาน พระพุทธมงคลวิมล

ดี.ซี, เป็นที่ประกอบสังฆกรรมและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา, ห้องน้ำ, ห้องเก็บของ, ห้องพักพระสงฆ์และ

ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถจุคนได้ประมาณ 300 คน ชั้นล่างประกอบด้วยห้องน้ำ, ห้องเก็บของและ

ห้องโถงศาลาอเนกประสงค์ที่สามารถดัดแปลงเป็นห้องประชุม, ห้องเรียน, ห้องจัดกิจกรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีต่างๆ การก่อสร้างได้สำเร็จเรียบร้อยตามสัญญา เป็นระยะเวลาภายใน 8 เดือน และได้รับใบอนุญาต

เข้าใช้อาคารสถานที่ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995)

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

197


Wat Thai importance to American

community, for history document

Since it opened in 1974 in a small rented

house in Silver Spring, Wat Thai Washington has

been a connecting point for the American and Thai

communities in the Washington area.

Growing up in Washington, I became very

close friends with a Thai girl whose father was a

diplomat stationed here. We kept in touch after

the family returned to Thailand and I maintained

an interest in Thai events, so my husband, David,

and I went to visit Wat Thai shortly after it opened.

We were accepted as friends and became part of

the core group at Wat Thai.

We recognized the importance of the Wat

as a community center and a liaison between

Thais living here and the American culture. It fills

an especially significant role in blended Thai-

American families, giving the Thai partner a link

to home and the American spouse insight into

the culture and customs of the Asian country.

Their children have a place to learn the language,

dance, music and traditions. Volunteer teachers

conducted language and arts classes for children

and adults at the Wat even before it became the

site for Thai summer school staffed by the Ministry

of Education.

The monks have become part of their

American community, invited to churches and

group meetings to educate their neighbors

about their religion, country and customs.

The Wat often hosts religion students from

universities in the region, and the monks are

invited to speak to interfaith groups. It has

developed an especially close relationship with

the Barrie School next door, sharing each other’s

facilities and parking lots as needed.

An important reason David and I have

always felt comfortable at the Wat is that, when

they learned that neither of us is Buddhist, nobody

– monk or lay person – ever made any attempt

to persuade us to adopt the religion. Indeed, it

is as incomprehensible to them as it is to me

to think that a person can be coerced, or even

198 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


convinced, to adopt a religion that does not seem

true or important to that person.

During and after my husband’s final

illness, in early February, Wat Thai took

on new importance to us. The monks visited

him several times in his last weeks.

Dr. Thanat was the principal speaker

at his American funeral, in March, then he

arranged a traditional Thai 50-day ceremony at Wat

Thai in April. Our lay friends at the Wat organized

everything including a buffet lunch for all the

mourners, Thai and American. I was not permitted

to pay for the food or anything else. The Abbot

spoke about his friendship with David, and he was

fondly remembered by our Thai friends.

David’s ashes were kept at Wat Thai until the

final funeral in October, when they were deposited

in the columbarium at Arlington National Cemetery.

Three of the monks brought the Benjarong

urn containing the ashes to the cemetery and

chanted briefly before it was placed in the niche.

I expect Wat Thai to remain an important

part of the rest of my life.

Adele Chidakel Schwartz

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

199


g

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ด

ี.ซี.

g

WAT THAI WASHINGTON, D.C.

โครงการสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๘๐ ปีหลวงตาชี

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

๑. หลักการและเหตุผล

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (2005) คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด ศิษยานุศิษย์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ได้จัดงานอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิเทศธรรมรังษี เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส

อันเป็นมงคลนี้ คณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหารวัด ได้มีโครงการสร้างอาคารห้องสมุด ๘๐ ปี หลวงตาชี

ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้ง และมีมติร่วมกันอนุมัติให้มีการสร้างอาคารดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธี

วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ (วันทำบุญอายุครบ ๘๐ ปี) โดยจะสร้างต่อออกไปด้านหน้าอาคาร

กุฏิหลังเก่า ต่อมาคณะกรรมการได้มีการประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมกับได้ศึกษา

ข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์ต่างๆ ประกอบกับหลวงพ่อท่านได้ให้ข้อคิดแนวทาง เพื่อเกิด

ประโยชน์สูงสุด ได้ให้คำแนะนำว่า ถ้าจะสร้างก็ควรจะสร้างให้ได้ประโยชน์ในการใช้สอยให้มากที่สุด

อาคารสถานที่วัดเราก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้สอย และนับวันจะคับแคบ เก่าและทรุดโทรม

ลงตามลำดับ โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดจึงได้ปรับเปลี่ยนใหม่ โดยได้ดำเนินการไปบ้างแล้วเป็น

บางอย่าง

ปี ๒๕๔๙ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้าง

คืบหน้าต่อไป โดยได้พิจารณาทบทวน ศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ผนวกเข้ากับคำแนะนำของหลวงพ่อ

และความมีอยู ่ของอาคารสถานที่ภายในวัดเรา จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงพัฒนาโครงการสร้างอาคารห้องสมุด

๘๐ ปี เป็นอาคารเอนกประสงค์ ๘๐ ปี ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ :-

๑. ห้องพักของพระสงฆ์ มีเพียง ๕ ห้อง ไม่เพียงพอกับจำนวนพระสงฆ์ที่อยู ่ประจำ (๙ รูป) พระธรรมทูต

ต้องจำวัตรห้องละ ๒ รูปก็มี เวลามีพระสงฆ์อาคันตุกะจากที่อื่นในโอกาสสำคัญ ๆ มีห้องไม่เพียงพอในการ

ต้อนรับ

๒. ห้องทำงานของพระสงฆ์คับแคบ ไม่เป็นสัดส่วนต่างหากเพราะดัดแปลงห้องศาลาเอนกประสงค์

เดิม(ห้องพระประธานเดิม) เป็นห้องทำงาน และกั้นด้านหลังเป็นห้องนอนพระ ๒ ห้อง

๓. ห้องสมุดยังไม่มีเป็นสัดส่วน ที่เก็บหนังสืออันทรงคุณค่าและใช้เป็นห้องสมุดทุกวันนี้ (ดัดแปลงจาก

โรงรถเก่า) ขณะนี้ใช้เป็นห้องเก็บเครื่องดนตรี ห้องพักของผู้มาเยี่ยมวัด(บางครั้ง) ไม่มีสภาพเป็นห้องสมุด

๔. ห้องเรียนไม่เป็นสัดส่วนเท่าที่ควร เพราะใช้ชั้นล่างของอุโบสถ โดยใช้กระดานกั้นชั่วคราวไม่สามารถ

ป้องกันเสียงรบกวนได้ และใช้ห้องใต้ดินอาคารเก่าซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ

๕. สถานที่ฝึกอบรมธรรมะ และที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ไม่มีเป็นสัดส่วน

๖. ห้องใต้ดิน ซึ่งใช้เป็นห้องเรียน และเคยใช้เป็นห้องสมุด มีน้ำท่วมเสียหายบ่อยครั้งต้องใช้เงินในการ

ซ่อมแซมไม่น้อย

200 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๗. อาคารซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน มีสภาพที่เก่าทรุดโทรมมาก หากจะบูรณปฏิสังขรณ์ก็ต้องใช้เงินจำนวน

มาก ระบบน้ำร้อน- แอร์-ฮีตเตอร์ นับวันจะทรุดโทรมลงตามลำดับ

๘. วัดไทยฯ ดี.ซี. เป็นวัดใหญ่มีกิจกรรมมากมาย มีผู้คนมาร่วมทำบุญมาก แต่อาคารสถานที่คับแคบ

ไม่เพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาวัด สมควรสร้างอาคารใหม่ จัดสัดส่วนให้เหมาะสม

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงจากการสร้างอาคารห้องสมุด

เป็นอาคารเอนกประสงค์ เพื่อจักได้สถานที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขยาย

ต่อเติมและวิธีอื่น ๆ อย่างรอบคอบแล้ว

จึงเห็นสมควรเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและของโลก ยิ่งนานวันทุกอย่างยิ่งสิ้นค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น

๒. รูปแบบของอาคาร

อาคาร ๓ ชั้น ก่ออิฐแข็ง มุงกระเบื้อง

ชั้นที่ ๑ เป็นสำนักงาน (Office) ห้องรับแขก ห้องพระหลวงพ่อดำ ห้องฉันภัตตาหาร ห้องครัว ห้องน้ำ

ชาย-หญิง จำนวน ๔ ห้อง

ชั้นที่ ๒ เป็นห้องนอนพระสงฆ์จำนวน ๘ ห้อง ห้องรับรองพระเถระ (มีห้องน้ำภายใน) ห้องปฏิบัติธรรม

และห้องสมุด

ชั้นใต้ดิน เป็นห้องเรียน ๕ ห้อง ห้องเรียนนาฎศิลป์ ดนตรีไทย ห้องทำงานครู ๒ ห้อง ห้องน้ำ ๒ ห้อง

ห้องซักผ้า ห้องเครื่องทำความร้อน-เย็น และห้องเก็บสิ่งของที่จำเป็น

๓. ตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะอาคารและขนาด

๑. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณต่อจากกำแพงอุโบสถด้านทิศตะวันตก ตัวอาคารทอดยาวเป็นรูปตัวแอล

ตัดกับตัวอาคารด้านหลังอุโบสถ

๒. ขนาดของอาคาร กว้าง ๕๗ ฟุต ยาว ๘๐ ฟุต สูง จากพื้นดินถึงหลังคา ๓๕ ฟุต

๓. ลักษณะหน้ามุขทรงไทยประยุกต์ ผสมตะวันตก เพื่อให้ได้พื้นที่ใช้ประโยชน์สูงสุด

๔. การดำเนินการในการก่อสร้าง

๑. ตั้งคณะอนุกรรมการ การพิจารณาการก่อสร้าง

๒. ทำสัญญากับบริษัทเขียนแบบ Do Architecture

โดยได้รับการอุปถัมภ์จากคุณพงษ์ศักดิ์ เด่นพัฒนาพิทักษ์ (ปู) เป็นสถาปนิก

และมีคุณพิพัฒน์ อิสระ และคุณสนั่น เป็นที่ปรึกษาสถาปนิก

๓. ทำสัญญาจ้างบริษัท MHG ทำ Civil Engineering

๔. ทำสัญญากับ Structure Engineering Group

๕. ทำสัญญากับ David E. Geary Engineering (Mechanical Eng.)

โดยได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคุณสมชาย อาภาภรณ์ ออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical Eng.)

ได้รับความอุปถัมภ์จากคุณมาลี เกาะวานิช ได้ออกแบบระบบประปา และ Mr. Bruce Johnston เป็นที่ปรึกษา

ด้านไฟฟ้า

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

201


๖. ยื่นแบบขออนุญาตจาก Montgomery County Department of Park Service แล้ว

ก. ขออนุญาตทำ Civil Engineering ตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะอาคารและขนาด

ข. การออกแบบตัวอาคารที่จะก่อสร้าง (Construction Design)

๗. การประมูล (Bidding) ราคาการก่อสร้าง

๕. คณะกรรมการดำเนินการ

๑. คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณา และดำเนินการก่อสร้าง

๓. สถาปนิก วิศวกร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกแผนก

๖. ระยะเวลาการก่อสร้าง

๑. ขออนุญาตจาก Montgomery County ประมาณ ๒ ปี

๒. ประมูลการก่อสร้าง ๓ เดือน

๓. เริ่มก่อสร้างอาคารประมาณ ๘ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๔– มีนาคม ๒๕๕๕)

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

๒. นายสมพันธ์ วนานต์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Manager)

๓. นายวิโรจน์ บาลี ผู้ช่วยคุมการก่อสร้าง (Asst. Construction Manager)

๔. นายประพจน์ คุณวงศ์ ผู้ประสานงานและเลขานุการ

๕. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิาโณ ตัวแทนคณะสงฆ์ดูแลประสานงาน

๘. งบประมาณในการก่อสร้าง

งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ ๒.๓-๒.๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ($2.3-2.5 millions)

๙. แหล่งที่มาของงบประมาณ

๑. เงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปที่ทางวัดเก็บไว้แล้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านเหรียญ)

๒. ตั้งคณะกรรมการจัดหาทุน ระดมทุน โดย

๒.๑ ทางวัดขอกู้ยืมเงินจากสมาชิก-ศิษยานุศิษย์หลวงตาชี (ไม่มีดอกเบี้ย)

๒.๒ ขอกู้ ยืมจากธนาคาร ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐-๑,๕๐๐,๐๐๐ เหรียญฯ (มีดอกเบี้ย)

๒.๓ จัดตั้งกองทุนเฉพาะกิจ (ทุนสร้างอาคาร ๘๐ ปี หลวงตาชี

(รับบริจาค ทุนละ ๙๖ เหรียญฯ , ๙๖๐เหรียญฯ, ๙,๖๐๐ เหรียญฯ)

๒.๔ ทอดกฐิน – ทอดผ้าป่า

๒.๕ ตั้งตู้รับบริจาคตามร้านอาหาร และวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

๒.๖ วิธีการระดมทุนอื่น ๆ เช่นการจัดงานหารายได้ เป็นต้น

202 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๑๐. แผนการระดมทุนในการก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปีหลวงตาชี โดยการกู้ยืมสมาชิก และขอรับบริจาค

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ (ดูรายชื่อภาคผนวก)

๑๑. ได้รับอนุญาตการก่อสร้างจาก Montgomery County อนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามแปลนที่ยื่นไป

ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันนที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๒. การประมูลการก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างได้ประชุมคัดเลือกบริษัทรับเหมา

ก่อสร้าง ๓ บริษัท คือ

๑. บริษัท Therrien Waddle (TW)

๒. บริษัท Plano-Coudon (PC)

๓. บริษัท Morgan-Keller Construction (MKC)

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกบริษัท TW. เพราะราคาอยู่ระดับปานกลาง และความน่าเชื่อถือของ

บริษัทนี้ ได้ทำการเซ็นต์สัญญาการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในราคา ๒,๑๗๑,๙๑๓ เหรียญ

สหรัฐฯ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๘ เดือน

๑๓. ได้รับใบอนุญาตให้เข้าอยู่อาศัยในอาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔. พิธีเปิดป้ายอาคาร ๘๘ ปีหลวงตาชี

๑๕. การย้ายขึ้นอยู่อาศัยของอาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑๖. การรับมอบอาคารจากบริษัท TW (ตามเอกสาร) วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สิ้นค่าก่อสร้าง

ทั้งหมดรวม ๒,๗๔๔,๙๔๑ เหรียญสหรัฐฯ

๑๗. การก่อสร้างอาคาร ๘๘ ปีหลวงตาชี รวมที่จอดรถ เสาไฟฟ้าบริเวณลานจอดรถ และบ่อบำบัดน้ำ

เสีย ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกอย่าง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(พระครูสิริอรรถวิเทศ)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการวัดไทย ดี.ซี.

ประธานคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปีหลวงตาชี

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

203


g

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ด

ี.ซี.

g

WAT THAI WASHINGTON, D.C.

ประกาศ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปี หลวงตาชี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ หมวดที่ ๔ แห่งกฎข้อบังคับ (Bylaws) การบริหาร วัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง

บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการควบคุม และดำเนินการก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปีหลวงตาชี

๑. พระมหาถนัด อตฺถจารี ประธานกรรมการ

๒. พระมหาเรืองฤทธิ์ สมิทฺธิญาโณ รองประธานกรรมการ

๓. น.พ.กรีฑา อภิบุญโยภาส รองประธานกรรมการ

๔. น.พ.สหัสชัย มุสิกะภุมมะ รองประธานกรรมการ

๕. พ.ญ.ดวงมาลย์ มาลยมาล กรรมการ

๖. คุณสุวิมล รามโกมุท กรรมการ

๗. คุณกลวิทย์ ระพีพันธ์ กรรมการ

๘. คุณประสาร มานะกุล กรรมการ

๙. คุณชัยรัตน์ เจตบุตร กรรมการ

๑๐. คุณสุกานดา บุพพานนท์ กรรมการ

๑๑. คุณมาลินี วังศเมธีกูร กรรมการ

๑๒. คุณสมพันธ์ วนันท์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

๑๓. คุณวิโรจน์ บาลี ผู้ช่วยควบคุมการก่อสร้าง

๑๔. คุณสัมฤทธิ์ ภิรมย์รื่น ผู้ช่วยควบคุมการก่อสร้าง

๑๕. คุณพงศ์ศักดิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ สถาปนิก

๑๖. คุณประพจน์ คุณวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ลงชื่อ)..............................................

(พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.)

ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

204 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


g

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ด

ี.ซี.

g

WAT THAI WASHINGTON, D.C.

ประกาศ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายหาทุนก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปีหลวงตาชี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ หมวดที่ ๔ แห่งกฎข้อบังคับ (Bylaws) การบริหาร วัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง

บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายหาทุนในก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปีหลวงตาชี

๑. คุณยงยุทธ คุณศิริพรรณ เนตรทองคำ

๒. คุณณรงค์ คุณรัตนา โชติกะเวชกุล

๓. น.พ.อรุณ คุณสุมนา สวนศิลป์พงษ์

๔. คุณพยุง คุณจินตนา งามสะอาด

๕. คุณสุกานดา บุพพานนท์

๖. คุณสุทนต์ ธรรมประเสริฐ

๗. คุณมาลินี วังศเมธีกูร

๘. คุณสุวิมล รามโกมุท

๙. คุณเกลี้ยง ชูเต

๑๐. คุณปราณี เทพทาราคุณ

๑๑. คุณพัชรา ตวงเศรษฐวุฒิ

๑๒. คุณศิริพร คุณวงศ์

๑๓. คุณพรรณี เกษมพันธัย

๑๔. คุณสุพรรณี สัตตวัตรกุล

๑๕. คุณจารุณี พิทโยทัย

๑๖. คุณสุดารัตน์ ตั้งตรงวานิชย์ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ลงชื่อ)..............................................

(พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.)

ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

205


g

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ด

ี.ซี.

g

WAT THAI WASHINGTON, D.C.

ประกาศ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายช่าง การก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปีหลวงตาชี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ หมวดที่ ๔ แห่งกฎข้อบังคับ (Bylaws) การบริหาร วัดไทยกรุงวอชิงตัน,

ดี.ซี. พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง

บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายช่าง การก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปีหลวงตาชี

๑. คุณสมพันธ์ วนานต์ เป็น Project Manager

๒. คุณสมชาย ภาอาภรณ์ ฝ่ายช่างไฟฟ้า (Electrical Engineer)

๓. คุณอภิรัตน์ ผ่องอักษร ฝ่ายช่างไฟฟ้า (Pepco)

๔. คุณสัมฤทธิ์ ภิรมย์รื่น เป็นผู้ช่วย Project Manager

๕. คุณวิโรจน์ บาลี เป็นผู้ช่วย Project Manager

๖. Mr. Bruce Johnston ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า (Electrical Engineer)

๗. คุณมาลี ด้านน้ำประปา (Plumping Engineer)

๘. คุณ Eric วัฒนรังษีขจร ช่างสำรวจ

๙. คุณธนากร พงษ์กิจการุณ ช่างสี

๑๐. คุณถนัด สิทธิอ่วม เครื่องเสียง

๑๑. คุณแทน ดาว ช่างไม้

๑๒. คุณสมร นามสวัสดิ์ ช่างไม้

๑๓. คุณสัมฤทธิ์ หาญชนะ ช่างไม้

๑๔. คุณสมพงษ์ พิลาแพง ช่างปูพรม

๑๕. คุณสมาน จันทนามศรี ช่างปูพรม

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ลงชื่อ)..............................................

(พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.)

ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

206 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ภาพโครงการสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๘๐ ปีหลวงตาชี

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

207


208 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

งานสาธารณสงเคราะห์


ภาพพระเถระมาเยี่ยมวัด

วัดแห่งที่ ๑

คณะพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) มิถุนายน ๒๕๒๑

ปี ๒๕๑๘ พระมหาเกลี้ยง, พระธรรมโกศาจารย์(ชอบ),

พระมหาจวน, พระมหาเหล็ก (วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก)

คณะพระสุธีรัตนาภรณ์, พระมหาประยุทธ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

พฤศจิกายน ๒๕๒๐

ปี ๒๕๒๑ พระวชิรธรรมโสภณ (สีนวล)

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

209


พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) พร้อมคณะ

พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) พร้อมคณะ

พระราชวรมุนี, พระสุธีรัตนาภรณ์, พระอาจารย์โสบิน,

พระมหาเกลี้ยง, พระมหาสุรศักดิ์, พฤศจิกายน ๒๕๒๐

สมเด็จพระธีรญาณมุนี ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐

210 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


วัดแห่งที่ ๒

คุณสมัคร สุนทรเวช กราบหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก) เมื่อมิถุนายน ๒๕๒๗

พระมหาเกลี้ยง เตชวโร, พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ)

พระมหาสุรศักดิ์ (หลวงตาชี)

พระวิสุทธิสมโพธิ วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก,

เจ้าคุณสังวาลย์ วัดศรีโสดา เชียงใหม่

พระวิมลสีลาจารย์ วัดธรรมประทีป, พระมหาสุทัศน์ สุริโย

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก, พระสิริสุทัศน์ธรรมาภรณ์

พระมหาวรรณ, พระมหาทวีพงษ์, พระมหาฝ้าย,

พระอาจารย์พยอม, พระราชกิตติโสภณ, พระมหาสุรศักดิ์

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

211


พระอาจารย์พยอม กลฺยาโณ

สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร)

เมื่อตุลาคม ๒๕๒๕

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เมื่อพฤษภาคม ๒๕๒๒

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารีมหาเถระ)

212 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


วัดแห่งที่ ๓

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตรฯ

เมื่อมิถุนายน ๒๕๓๑

คณะพระสงฆ์ติดตามสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วัดเบญจมบพิตร เมื่อมิถุนายน ๒๕๓๑

หลวงปู่เจ้าคุณพระราชสารเวที(เหล่ว)วัดธาตุขอนแก่น และ

เจ้าอาวาสวัดหนองแวง เมื่อปี ๒๕๓๑

หลวงปู่เจ้าคุณพระราชสารเวที (เหล่ว) วัดธาตุขอนแก่น

และเจ้าอาวาสวัดหนองแวง เมื่อปี ๒๕๓๑

พระมหาเสริมชัย ชยมฺงคโล วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

มาแสดงธรรม เมื่อปี ๒๕๓๓

พระธรรมวโรดม คณะสงฆ์ฯ จากประเทศไทย

เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๔

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

213


พระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตร ปี ๒๕๓๔

พระมหาจรรยงค์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

วัดธัมมาราม ชิคาโก เมื่อปี ๒๕๓๔

พระมหาสุบิน และพระมหาฝ้าย วัดไทยแอล.เอ.

เทศน์มหาชาติ ปี ๒๕๓๕

คณะสงฆ์ฯ และ แม่ชี จากวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

เมื่อปี ๒๕๓๖

พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) วัดไทยแอลเอ

เมื่อปี ๒๕๓๘

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตโต) เมื่อปี ๒๕๓๘

214 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


พระเทพมงคลเมธี เจ้าอาวาสวัดมหาธตุ นครพนม

เมื่อมิถุนายน ๒๕๓๑

พระธรรมปริยัติมุนี, พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทะ)

พระธรรมปริยัติมุนี, หลวงพ่อปัญญานันทะ,

หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ (หลวงตาชี), พม.ต่วน, พม.สมชัย

หลวงพ่อปัญญานันทะ

หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ (หลวงตาชี) ๙ มิ.ย. ๒๕๔๑.

Lama Kalsang เจ้าอาวาสวัดทิเบต

Silver Spring ปี ๒๕๔๒

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์) จภ. ๖

วัดพระแก้วเชียงราย ปี ๒๕๔๒

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

215


พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร,

พระครูเศรษฐกิจ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก กรุงเทพ (ปัจจุบันเป็น

พระกิตติโสภณวิเทศ) เมื่อปี ๒๕๔๒

พระราชกิตติเวที ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก ปี ๒๕๔๒

ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เมื่อ ปี ๒๕๔๕

พระเทพโกศล (สังวาลย์) วัดศรีโสดา เชียงใหม่ พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ๖๗ ปี หลวงตาชี

216 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ต้อนรับพระพรหมคุณาภรณ์

พระ ดร.สิงห์ทน เมื่อปี ๒๕๔๗

พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย)

คณะพระราชสารเวที (หลวงพ่อเหล่ว) วัดพระธาตุขอนแก่น

พระพุทธิวงศมุนี แสดงธรรมวันเกิดพระมหาสุรศักดิ์

พระมหาสุรศักดิ์, พระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิตรฯ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

217


คณะพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

พระมหาสง่า, พระมหาสุรศักดิ์, หลวงพ่อปัญญานันทะ,

พระธรรมปริยัติมุนี

พระพรหมคุณาภรณ์

พระมหาสุรศักดิ์, หลวงพ่อปัญญานันทะ,

หลวงพ่อคุณรัตนะ วัดภาวนาโซไซตี้

218 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ, พระมหาสุรศักดิ์, พระราชสุตาภรณ์ เลขาเจ้าคณะหนเหนือ

หลวงพ่อปัญญานันทะ

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน

อัครราชทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์ สมชัย เทียมบุญประเสริฐ

หลวงพ่อปัญญานันทะ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

219


ภาพบุคคลสำคัญมาเยี่ยมวัด

พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา, ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์

ท่านทูตศักดิ์ทิพย์ และ ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์

คณาจารย์ มจร.

นายสมัคร สุนทรเวช, ท่านทูตศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

ท่านทูตอานันท์ ปันยารชุน, ท่านทูตวิทยา เวชชาชีวะ

เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๓

คณะหมอลำทองคำ เพ็งดี

220 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


วัดแห่งที่ ๒

เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ และ นาวาอากาศ

เอกวีรยุทธ ดิษยะศริน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อปี ๒๕๔๒

ท่านทูตอาสา สารสิน ในวันทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๐

นายสมัคร สุนทรเวช

นายสมัคร สุนทรเวช และคณะ

ท่านทูตนิตย์ และคุณแพท พิบูลย์สงคราม

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

221


ท่านอัครราชทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์ สมชัย เทียมบุญประเสริฐ

ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย เมื่อปี ๒๕๔๐

นายสมพร เทพสิทธา เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๓๘

พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เยี่ยมวัดไทย ดี.ซี.

นายสมัคร สุนทรเวช

นายสมพร เทพสิทธา, ดร.ปริญญ์ รามโกมุธ

222 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


วัดแห่งที่ ๓

เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ และ นาวาอากาศเอก

วีรยุทธ ดิษยะศริน เมื่อพฤษภาคม ๒๕๓๑

เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ และ นาวาอากาศเอก

วีรยุทธ ดิษยะศริน เมื่อพฤษภาคม ๒๕๓๑

เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ สนทนาธรรม กับหลวงตาชี

พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก เยี่ยมวัดไทย ดี.ซี.

เมื่อตุลาคม ๒๕๒๙

พลตรีจำลอง ศรีเมือง เยี่ยมวัดไทย ดี.ซี.

เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๒๙

ชุมพล ศิลปอาชา เมื่อกุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

223


ท่านเจ้าคุณวิมลศีลาจารย์ เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๓๐

ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช เมื่อมิถุนายน ๒๕๓๐

๓ ธันวาคม ๒๕๓๑

ธันวาคม ๒๕๓๑

อาจารย์ ส. ศิวลักษณ์ เมื่อปี ๒๕๓๕

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) และคณะสงฆ์

เยี่ยมวัดไทย ดี.ซี. เมื่อมิถุนายน ๒๕๓๒

224 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


คณบดี คณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๓๕

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๖

หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิมชัย (ท่านหญิงนัง) ตัดลูกนิมิต

เมื่อมิถุนายน ๒๕๓๘

คุณณรงค์ - คุณรัตนา โชติเวชกุล เมื่อปี ๒๕๔๕

คุณพรทิพย์ นาคหิรัญกนก (ปุ๋ย)

อดีตนางงามจักรวาล ๒๕๓๑

คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

225


คณะแอ๊ด คาราบาว เยี่ยมวัดไทย ดี.ซี.

ท่านทูตมนัสพาสน์ ชูโต ในงานแจกสัมฤทธิ์บัตร

ท่านทูตอาสา สารสิน กราบนมัสการ หลวงตาชี

พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก และท่านทูตอาสา สารสิน

ฟังธรรมจาก หลวงตาชี

ท่านทูต เตช บุนนาค

ท่านทูตนิตย์ และคุณแพท พิบูลย์สงคราม

กับคุณวิชัย มะลิกุล

226 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์

ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และทีมไทยแลนด์

ท่านเอกอัครราชทูตมนัสพาสน์ ชูโต

นายสมพร เทพสิทธา

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

227


พล.ต.ท.อุดม เจริญ ผอ.สำนักงานพุทธฯ

ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย

นาวาอากาศเอกวีรยุทธ ดิษยะศริน, คุณหมอสหัสชัย มุสิกะภุมมะ

พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก กับลูกหลานชาวไทยใน ดี.ซี.

นายสมัคร สุนทรเวช

คุณจุฑารัตน์ บุณยากร อดีต ผอ.สำนักงานพุทธฯ

228 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ประมวลภาพกิจกรรมวันสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา-ศิลปวัฒนธรรมไทย

ขึ้นปีใหม่

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

229


วันมาฆบูชา

สงกรานต์

230 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

231


232 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


วันวิสาขบูชา

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

233


234 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

235


236 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


วันแม่แห่งชาติ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

237


238 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


สารทไทย

เทศน์มหาชาติ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

239


ออกพรรษาตักบาตรเทโว

240 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ทอดกฐิน

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

241


242 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


ลอยกระทง

แต่งงาน

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

243


วันพ่อแห่งชาติ

244 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

245


สวดมนต์ข้ามปี

246 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


คณะสงฆ์ลาว ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถวายสักการะ

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

247


พิธีรับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสิริอรรถวิเทศ

248 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


โครงการธรรมสัญจร

วัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จิเนีย

วัดวชิรธรรมปทีป รัฐนิวยอร์ก

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

249


โครงการธรรมสัญจร

วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า

Thai Institute of Healing Art รัฐเวอร์จิเนีย

250 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


โครงการธรรมสัญจร

วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์

วัดพระมหาชนก รัฐจอร์เจีย

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

251


Luang Tha Chi and Me

By Monchaya Jetabut

January 15, 2015

We are defined by our backgrounds, shaped by our experiences, and judged by our actions. As

I reflect on Luang Tha Chi’s upcoming 90 th birthday ceremony, a tremendous blessing and humbling

reminder of how precious time and life is, I drift away with nostalgic thoughts of my own upbringing

and how this wise man had a major influence on me as a child up to the present day. My childhood

musings are not unlike the process my students undergo when writing their college essays.

Particular to today’s generation, when self-evolution and recreating one’s identity is the norm and

not the exception, students are genuinely at a loss for words to describe an individual with whom

they are still becoming acquainted. It is indeed, a difficult task. It is about identifying who you are

at this moment, understanding the journey that got you here, and accepting such knowledge with

compassion, forgiveness and gentle confidence in one’s individuality. I cannot profess to be an

expert in this process as I myself, continue to grow as an adult. But where I am reasonably certain

is that I most definitely would not be the person I am now, had it not been for my exposure and

dedication to my Thai culture and Buddhist beliefs.

To this day, new and old friends alike would unanimously agree that I am more Thai than

American. Perhaps it is my initial quiet manner? Or that I cover my mouth when I laugh? The fact

that I lower my head ever so slightly when passing elders? There may be overlapping characteristics

that mirror introversion, first born children, or basic manners, but I like to think that my oft looked

upon “different” nature is due to the fact that I am very much, Thai-blooded and proud of it. Many

of my fellow Wat Thai peers would agree about the virtues of being raised Thai-American. Growing

up within an independent, free-spirited American culture while learning and mastering the Thai l

anguage, memorizing basic Buddhist scripture in Sanskrit, and taking up challenging classical music

and dance all interlace to create an exquisite tapestry of what it means to be a Wat Thai kid.

How Luang Tha Chi has become a part of my life, though, is a difficult notion to spell out. Over

time, he has become a subtle presence in my thoughts, a voice of reason when my mind is flustered,

a sort of conscience. Thais consider parents our first teachers and I believe this statement fully. Not

a day goes by that I do not think of my parents or how they raised me – I am the very embodiment

of their decisions, teachings, and ambitions. Luang Tha Chi is an extension of such parenting. He

is a teacher, preacher, and grandfather. The love and undying respect that my parents have for him

perpetuates in me. His serene, yet authoritative tone has always, since I was a little girl, signified

a voice of truth resonating with veracity and conviction. To this day, when I hear his voice at the

temple when I return for a homecoming, tears well up beyond my control.

252 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


A distinct memory I have of Luang Tha’s voice, and moreover, his influence, was during a drive

home from Dulles airport a few years back, on a chilly November afternoon. My uncle, and father’s

young brother, had passed away and I had dropped off my folks at the airport so that they could attend

to funeral services in Thailand. I was to drive my father’s car home and wasn’t entirely used to his

car’s switches and controls. As I turned on the ignition and fumbled about with the heat and music

player, I suddenly heard the booming voice of Luang Tha Chi. Initially startled, I decided to keep the

cd playing and proceeded to tune in to what Luang Tha was preaching about. This particular lesson

was about death and impermanence. He was sharing a simple message about birth, aging, sickness,

and death. He touched on the fleeting nature of time and life and how death is a true and typical

event that awaits us all. When my uncle passed away, we all presented a strong veneer to support

my father, while he too, mustered strength and

resiliency during the loss of his younger brother.

But as I listened to Luang Tha’s echoing voice,

I knew that my father was grieving silently and

drawing strength from our beloved abbot. As I

proceeded to drive, I found my vision becoming

increasingly blurred as the tears continued

to stream of their own accord. At that moment,

Luang Tha Chi’s plain, yet powerful words touched

my heart in the same way that I knew, touched

my father’s.

The aforementioned memory was merely one of many countless memories that make up my

childhood and adulthood. Luang Tha Chi’s teachings and moral messages continue to guide my

daily life as I build on new experiences and craft new memories. Whenever I am afraid, doubtful,

or crippled by the unknown future, his teachings are what ground me. Luang Tha Chi, in the most

spiritual sense, is there for me when I am lost. Whether it is about coping with loss or dealing with

a major life decision, Luang Tha Chi centers me. When I was deliberating my move to Norway for

a professional opportunity, this life-changing event triggered newfound fears and anxieties. But

as always, throughout each step of my journey, I had Luang Tha Chi in my heart. Simple lessons

of presence and breathing, rightful thinking and decision-making, kept me on course. My sai sin

bracelet, coupled with Luang Tha’s gift of Pra BuddhaMettha, provided me with the comfort that

no matter where I ventured forth, I would be met with kindness and compassion. While tomorrow

has yet to be discovered, I can attest that each day continues to be a blessing. I am so sincerely

thankful to have had the opportunity to be one of Luang Tha Chi’s pupils, and to have received

a resilient foundation as a child to become a mindful and forward thinking adult, grounded in

faith and loving-kindness. His lessons and guidance silently drive my daily choices as I continue to

build on this work in progress that is my life.

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

253


มุมมอง แลไปข้างหน้า

ดูอนาคตวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

โดย พระครูสังฆรักษ์อำพล สุธีโร, ดร.

รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

หากชีวิตคือการเดินทาง วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. คือหนึ่งชีวิต มีจุดเริ่มต้น เดินก้าวย่างมา เป็นเวลา

เกินสี่ทศวรรษ ๔๐ ปีแล้ว

เมื่อเหลียวหลังกลับไปทบทวน ดังเรื่องราวที่ได้นำเสนอ เป็นบันทึกชีวิตที่น่าสนใจ เพราะองค์ประกอบ

หลายส่วนลงตัว เช่น ศาสนบุคคลหรือศาสนทายาท พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา นำโดย พระราชมงคลรังษี

(หลวงตาชี) ยังเป็นผู้นำสงฆ์ในการรับใช้พระพุทธศาสนา ศาสนวัตถุ สิ่งก่อสร้างในวัดได้ปักหลักลงถาวร

ณ ถนนเลฮิลล์ เมืองซิลเวอร์สปริง ศาสนธรรม วารสารแสงธรรมยังคงส่องประกายรัศมี เป็นวารสาร

พุทธศาสนาไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด ยังคงออกมายังเสมอต้นเสมอปลายทุกๆ เดือน พร้อมกับมีสื่ออื่นๆ

ที่โลกพัฒนาไป วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้เผยแพร่ผ่านสื่อทันสมัยที่เว๊บไซด์ เฟสบุ๊ก ไลน์ วิทยุ

อินเทอร์เน็ต ทีวีออนไลน์ ศาสนพิธี มีการประยุกต์ให้เข้ากับผู ้คนที่มีวัฒนธรรมประเพณีต่างกัน แต่ผู ้มาร่วมพิธี

ต่างปรับตนเข้ากับรูปแบบของทางวัด เช่น งานทำบุญเทศกาลต่างๆ การทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ เป็นต้น

ความสำเร็จผลประจักษ์ชัด ณ วันนี้ คือ การยอมรับของแวดวงพระสงฆ์ธรรมทูตนานาชาติ จำนวน

ผู้คนที่เข้าวัดอุปถัมภ์ หรือเข้ามาร่วมงาน ตลอดถึงแขกผู้เข้ามาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ

จากพุทธสมาคมแห่งกรุงวอชิงตัน คือวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. วันนี้ ซึ่งมีความมั่นคง องอาจ พิสูจน์

ถึงความสำเร็จผลแห่งพุทธศาสนา ซึ่งเป็นปณิธานแห่งการทำงานประกาศรับใช้พระพุทธองค์

มุมมอง แลไปข้างหน้า ดูอนาคต

แม้ว่าอนาคตยังมาไม่ถึง แต่เรามีสิทธิ์ใช้วิสัยทัศน์ในการมองไปในโลกทัศน์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อการเดินทาง

ของชีวิตจะได้มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน และกำหนดแนวทางการเดินไปอย่างมั่นคงต่อไป

องค์ประกอบของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ด้านต่างๆ ได้วางมาตรฐานอย่างเป็นระบบ จึงเป็นสถาบัน

ที่จะขับเคลื่อนไปได้ เช่น

ศาสนบุคคล : พระเดชพระคุณ พระราชมงคลรังษี หรือหลวงตาชี ได้ฝึกพระธรรมทูตให้ทำงานเป็นทีม

เป็นคณะทั้งฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายคฤหัสถ์ มีโครงสร้างบริหารเป็นพุทธบริษัท ภิกษุเป็นทัพหน้า อุบาสกอุบาสิกา

เป็นฝ่ายสนับสนุนอุปถัมภ์ เปิดโรงเรียนให้ยุวพุทธิกะ ได้รับการอบรมสั่งสอนทั้งวันอาทิตย์ ภาคฤดูร้อน

ดนตรีไทย พุทธศาสนา เป็นต้น

ศาสนธรรม : ธรรมะที่หลวงตาชีท่านประพันธ์ไว้เป็นพันๆ เรื่องขึ้นไป ยังใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะ

นำมาจากพระไตรปิฎก นอกจากนี้ท่านยกพระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา เช่น สมเด็จพระพุฒาจารย์

(อาจ) พระธรรมโกศาจารย์(ชอบ) พระธรรมโกศาจารย์ (เงี่ยม) หรือหลวงพ่อพุทธทาส พระพรหมมังคลาจารย์

254 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


หรือหลวงพ่อปัญญานันทะ พระพรหมคุณาภรณ์ หรือ ป.อ. ปยุตฺโต ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าพระสงฆ์ในหัวใจของ

หลวงตาชีทั้งหลายเหล่านี้ มีจิตวิญญาณแห่งพุทธศาสนทายาท นำเพชรจากพระไตรปิฎกมาประกาศเพื่อให้

ชาวโลกได้พบสันติสุขอย่างแท้จริง

ศาสนวัตถุ : สิ่งก่อสร้างในวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้ปลูกลงในพื้นที่อย่างลงตัว วัดอยู่ติดถนน

ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า มีโรงเรียนแบรี่ อยู่ข้างๆ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลลานจอดรถ ห้องเรียน

ห้องอบรม มีลำธารน้ำใสไหลริน มีป่าพงไพรที่รัฐบาลสำรองไว้ มีถนนเดินป่าเชื่อมประสานกับเส้นเดินป่าอื่นๆ

เหมาะแก่การเดินจงกรม จาริกธุดงค์ หรือการเดินออกกำลังกาย มีอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธมงคลวิมล ดี.ซี.

ที่ผู ้คนนับถือ มีศาลาอเนกประสงค์สำหรับใช้ในงานต่างๆ มีอาคาร ๘๘ ปีหลวงตาชีซึ่งมีห้องสมุดพระพุทธศาสนา

ที่จัดระบบทันสมัย ห้องปฏิบัติสมาธิภาวนา มีที่พักพระสงฆ์ที่อำนวยความสะดวกแก่พระธรรมทูตผู ้ปฏิบัติหน้าที่

มีโรงครัวมาตรฐาน ห้องฉันที่งดงาม ห้องทำงานเป็นสัดส่วน ห้องน้ำห้องสุขาที่สะอาดสะอ้าน ห้องเรียนดนตรี

ไทย ห้องพักของญาติโยมที่เป็นสัดส่วน นอกจากนี้มีลานจอดรถ มีการจัดลานวัด ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม

ศาสนพิธี : พระราชมงคลรังษี หรือหลวงตาชี ได้อบรมสั่งสอนและวางแนวทางข้อปฏิบัติไว้ให้พระ

สงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกาได้ยึดถือไว้อย่างเป็นระบบ งดงาม เช่น กิจวัตรของพระสงฆ์ ต้องลงทำวัตรเช้าเย็น

ทุกวัน ลงฟังปาฏิโมกข์ทุกวันพระ ลงพร้อมเพรียงกันฉันภัตตาหารเช้า เพล รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อย่างจริงจัง จัดแสดงธรรมทุกวันอาทิตย์ วันทำบุญเทศกาลต่างๆ อุบาสกอุบาสิกาจัดหน้าที่ถวายอุปถัมภ์

ภัตตาหาร ช่วยงานในแผนกต่างๆ ร่วมทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำ ทุกกิจกรรมจัดให้เป็น

ระบบเรียบ ระเบียบงาม กระชับ ตรงเวลา แต่ให้มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ เพื่อให้งานออกมา

ดีที่สุด ประณีตที่สุด เพื่อเป็นต้นแบบตัวอย่างให้อนุชนรุ่นหลัง

ส่วนองค์ประกอบการบริหารสมัยใหม่ของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เช่น ด้านบุคคล ด้านบริหาร

ด้านวัตถุ ด้านกองทุนสนับสนุน ได้ร่วมกันบริหารแบบสังฆสามัคคี ทั้งเน้นการสะสาง ความสะอาด สะดวก

สุขลักษณะ สร้างนิสัย แม้จะเป็นวัดของคนไทย แต่เปิดโอกาสให้พี่น้องทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ผู้สนใจใฝ่ธรรม

เข้ามารับบริการ ย่อมประสบผลสำเร็จในการก้าวไปสู ่อนาคตอย่างยั่งยืน และรักษาวัดแห่งนี้ไว้ได้อย่างแน่นอน

๔๐ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. •

255


บทส่งท้าย

ก่อนปิดเล่มหนังสืออนุสรณ์ ๔๐ ปีวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ซึ่งได้นำเสนอเหลียวหลังเริ่มต้นก่อตั้ง

ดำเนินมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และมีปีติพจน์จากพระสงฆ์มหาเถระของคณะสงฆ์ไทย ตลอดถึงคฤหัสถ์ผู ้บริหาร

ประเทศ

คณะผู้จัดทำดำเนินการรวบรวมเรียบเรียงเรื่องราว เพื่อให้ข้อมูลสาระแก่ท่านผู้อ่าน ทั้งภาคภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ พร้อมรูปภาพประกอบ ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่กระทำได้

พระพุทธศาสนา มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดา ประกาศพระพุทธศาสนามาเกิน

สองพันหกร้อยปี เริ่มต้นแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดีย ได้แผ่ขยายไปทั่วโลก โดยมีพระสงฆ์ผู้ครองธงชัย

พระอรหันต์ เป็นผู้ทำหน้าที่ศาสนาทายาท นำศาสนธรรม ศาสนพิธี จนสร้างศาสนวัตถุอย่างมั่นคงถาวร

ทั่วทุกมุมโลก

สหรัฐอเมริกา เป็นแดนดินถิ่นพัฒนาที่ชาวโลกมุ่งเข้ามาศึกษา แสวงหาอิสรภาพ เป็นผู้นำของโลก

ด้านต่างๆ แม้แต่ด้านศาสนาเช่นกัน พุทธศาสนาได้รับการยอมรับนับถือจากผู ้คนทุกหมู ่เหล่า ทำให้ศูนย์ปฏิบัติ

วัดวาอาราม ตลอดจนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจเข้ามาศึกษา ปฏิบัติพุทธธรรมเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

พุทธศาสนาเถรวาทไทยของเราเช่นกัน วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. โดยมี พระราชมงคลรังษี หรือ

หลวงตาชี เป็นองค์กรหนึ่ง ซึ่งมีอายุผ่านมา ๔๐ ปีกำลังสู่ปีที่ ๔๑ แล้ว เปรียบกับคนแล้ว คือคนผู้มีชีวิตอยู่

ในวัยสู่วัยกลางคน กำลังพัฒนาตน กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว ให้มีฐานะมั่นคง

หวังว่าหนังสือบันทึกเรื่องราวของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เล่มนี้ ได้นำเสนอสารประโยชน์แก่ท่าน

ผู้อ่าน หากมีสิ่งใดยังขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้ แต่หากว่าเกิดสิ่งดี

มีประโยชน์ ขอมอบความดีน้อมเป็นพุทธบูชา ถวายแด่หลวงตาชี และท่านพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าผู้ได้

สละแรงกาย แรงทรัพย์ ทุ่มเทชีวิตจิตใจ สร้างสรรค์วัดแห่งนี้ให้พัฒนามาได้ และให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ต่อไป

นานแสนนาน

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดี อำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบจตุพิธพรชัย

คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ ยิ่งๆ ขึ้นไป หวังอริยมรรค จงได้รับการบันดล อริยผล จึงได้รับการบันดาล

เป็นปัจจัยเข้าสู่พระนิพพาน คือ การสิ้นทุกข์โดยไวทุกท่านทุกชีวิตเทอญฯ

เจริญธรรม

พระครูสิริอรรถวิเทศ, ดร.

ประธานผู้จัดทำ

256 • ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

More magazines by this user
Similar magazines