“PERFORMANCE

msdi.ro
  • No tags were found...

August - Septembrie 2013 - MSDI

“PERFORMANCE

LUBRICANTS


Fig.3 – Spectrul demodulat


Elemente de automatizare

în comanda maºinilor CNC mici ºi medii ISEL

2.2 Acþionare electricã servo-motor curent continuu.


Adresã: Strada 57-63 Bobâlna, Câmpina,105600, Prahova / Tel/Fax: 00244 33 56 51/office@neptun-gears.ro


Adresã: Strada 57-63 Bobâlna, Câmpina,105600, Prahova / Tel/Fax: 00244 33 56 51/office@neptun-gears.ro


A Ømm

B mm

min

max

C mm

D mm

Load Cap Kgs

E Ømm

35 55 77 38 88 15 13.5

50 73 95 58 106 20 13.5


n


?tiri/Evenimente/Târguri

ETPDA se extinde

în Europa Centralã ºi de Est

ETPDA (European Power

aproape 10 firme care ºi-au

Tr a n s m i s s i o n D i s t r i b u t o r s

exprimat dorinþa de a deveni

Association), cea mai mare

membre EPTDA.

organizaþie europeanã din indus-

”Urmãtoarele iniþiative vor

tria PT/MC (power transmission &

fi organizate în cadrul târgurilor

motion control), doreºte sã se internaþionale din aceastã

extindã puternic ºi pe pieþele din

regiune (TIB la Bucureºti, MSV

Europa Centralã ºi de Est. În acest

în Brno, Tech Industry în Riga

sens, organizaþia a organizat

etc.), unde vom fi prezen?i cu un

recent la Hotelul Hilton (membru

stand EPTDA ºi vom încerca sã

asociat ETPDA) din Bucureºti cunoaºtem ºi sã vorbim cu cât

primul eveniment destinat

mai mulþi participanþi”, ne-a

companiilor din România ºi

precizat Georgiana Huiban.

Bulgaria, cu tema "Viitorul

industriei PT/MC". Dupã cum ne-a

219 membri în 30 de þãri

declarat Georgiana Huiban,

dintre membrii ETPDA. Dorim însã sã o

Project Coordinator în cadrul EPTDA, ”deºi

valorizãm, deoarece este o piaþã atractivã, Fondatã în 1998 la Marbella în Spania,

la eveniment au fost invitate din timp 60 de

în creºtere ºi cu un potenþial remarcabil. EPTDA este o asociaþie dezvoltatã ºi foarte

companii din cele douã þãri, pânã la urmã

Aveþi o industrie cu veche tradiþie ºi activã, creeazã standarde în industrie,

doar patru (RULEXIM, Vitess Industrial,

meritaþi atenþie ºi interes. ”

programe educaþionale, faciliteazã posibi-

Euro007, UBEX Bulgaria) au fost prezente.

Cãtãlin Chichiºan de la Exsteel litãþile de cooperare dintre producãtori ºi

Cu toate acestea, participanþii nu au fost

Engineering a vorbit în termeni laudativi distribuitori, creazã rapoarte de piaþã,

deloc dezamãgiþi.

despre experienþa sa pozitivã ca ºi monitorizeazã legislaþia ºi multe altele (mai

Deºi a fost un eveniment reuºit, nu pot

membru EPTDA. De altfel, puternica multe informaþii puteti gãsi aici:

sã nu mã întreb ce ar fi putut fi fãcut mai

organizaþie ce are sediul la Bruxelles are www.eptda.org). Cel mai important ºi

mult pentru a creºte rata de participare -

doi membri în România: Exsteel apreciat aspect al EPTDA este reprezentat

în "roadshow-urile" pe care le-am avut

Engineering ºi RULEXIM.

de oportunitãþile de parteneriat pe care le

recent în Polonia ºi în Marea Britanie, rata

Însã aºteptãrile pe termen scurt ºi creeazã între producãtori ºi distribuitori.

de participare a fost 80% dintre firmele

mediu sunt optimiste, mai ales cã sunt deja Programele ºi evenimentele EPTDA

contactate, acum a fost 8%. ”

faciliteazã foarte multe contracte

La evenimentul organizat de cãtre

încheiate. De exemplu, în cadrul Conven-

Bucureºti, una dintre temele cele

þiei Anuale (www.eptdaconvention.org),

ETPDAla

mai dezbãtute s-a referit la analiza

ce reuneºte peste 300 de participan?i, o zi

diferenþelor între modelul distribuþiei

este dedicatã pentru întâlniri B2B

industriale în România ºi cel din Vestul

programate în avans. Printre companiile

Europei. Ca o concluzie la acest subiect de

membre EPTDA se numãrã firme de top la

interes, se poate spune cã reþeaua este

nivel mondial precum SKF, Timken, JTEKT,

foarte dispersatã în România, cu mulþi

Gates, Optibelt sau Dexis. La ora actualã,

jucãtori de talie localã/regionalã faþã de EPTDA are 219 membri (116 distribuitori, 86

Vestul Europei, unde existã o tendinþã de

producãtori ºi 17 membri asociaþi).

concentrare a industriei spre jucãtori

Pentru a vã da seama de importanþa

multinaþionali.

asociaþiei, trebuie spus cã membrii EPTDA

Întâlnirea din capitalã a fost onoratã au vânzãri cumulate anuale de aproape 25

de însuºi vicepreºedintele executiv al

miliarde euro. Iar aceste companii au

ETPDA, Hans Hanegreefs, care ne-a aproape 250.000 de angajaþi în 30 de þãri de

declarat: ”Este surprinzãtor cã aceastã

pe tot globul, cu majoritatea având sediile

piaþã din România este încã prea puþin

în Europa (Germania, Italia, Marea

cunoscutã pentru mine, ca ºi pentru mulþi

Hans Hanegreefs Britanie, Olanda) ºi SUA. n

46 August-Septembrie 2013 l www.msdi.ro


BILE DE TRANSFER

mobind@mobilindustrial.ro | www.mobilindustrial.ro


Automatizãri industriale

More magazines by this user
Similar magazines