29.09.2015 Views

LETNI DELOVNI NAČRT ORGANIZATORKE ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA

LDN organizatorke zdravstveno higienskega režima - Vrtec Domžale

LDN organizatorke zdravstveno higienskega režima - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>LETNI</strong> <strong>DELOVNI</strong> <strong>NAČRT</strong><br />

<strong>ORGANIZATORKE</strong> <strong>ZDRAVSTVENO</strong><br />

<strong>HIGIENSKEGA</strong> <strong>REŽIMA</strong><br />

ENOTA SAVSKA, Savska cesta 3, Domžale<br />

ENOTA GAJ, Preserje, Pelechova 35 c, Radomlje<br />

ENOTA RACMAN, Dragomelj 180 a, Domžale<br />

ENOTA OSTRŽEK, Rodica, Kettejeva 12, Domžale<br />

ENOTA KEKEC, Dermastijeva 1, Radomlje<br />

ENOTA MLINČEK, Cesta borcev 3-5, Radomlje<br />

ENOTA CICIDOM, Količevo, Šubičeva 12, Domžale<br />

ENOTA PALČEK, Vir, Dvoržakova 15, Domžale<br />

ENOTA KRTEK, Ihan, Šolska ulica 3, Domžale<br />

1. OSNOVNE NALOGE ORGANIZATORJA ZHR<br />

Priprava letnega delovnega načrta za izvajanje zdravstveno higienskega režima v<br />

našem vrtcu in skrb za izvajanje le-tega.<br />

Skrb za uresničevanje plana, izdelava končnega letnega poročila o realizaciji načrta za<br />

tekoče šolsko leto v mesecu juniju.<br />

Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem zdravstveno-higienskih zahtev in navodil v<br />

vrtcu.<br />

Upoštevanje veljavnih zakonskih predpisov, navodil in priporočil strokovnih institucij<br />

ter priprava internih navodil in načrtov, dogovorov in sklepov.<br />

Skrb za vzpostavljanje dobrega sožitja, zdravih pogojev in zadovoljstva otrok in<br />

zaposlenih.<br />

Oblikovanje vrtca kot zdravega in varnega okolja s poudarkom na pozitivnem odnosu<br />

otrok, zaposlenih in staršev do zdravja.<br />

Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni.<br />

Zagotavljanje varnega in zdravega fizičnega okolja, dobre higiene prostorov, higiene<br />

igrač in drugega materiala za vzgojno delo.


Izvajanje nadzora in kontrola čiščenja, ter izvajanje ukrepov za izboljšanje<br />

zdravstveno-higienskih pogojev v vrtcu..<br />

Usmerjanje k »zelenim« naročilom (ekološka čistila, ekološki papir, ekol. milo, ekol.<br />

plenice), kjer se poleg najnižje cene in kvalitete upošteva tudi okoljske dejavnike.<br />

Sodelovanje z ZZV Ljubljana in Zdravstvenim domom Domžale<br />

aktivno sodelovanje na aktivih ZHR<br />

2. OPIS DEL IN NALOG<br />

načrtovanje, organizacija, usklajevanje in nadzorovanje dela na celotnem področju<br />

higienskega režima;<br />

zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatke za ZHR;<br />

nabava čistil in sanitetnega materiala ter analiza porabe;<br />

predlogi in uvajanje novosti ter izboljšav pri postopkih del na higienskem področju;<br />

predlogi za nakup novih osnovnih sredstev za higiensko področje;<br />

svetovanje in strokovna pomoč tehničnemu osebju;<br />

svetovanje, strokovna pomoč pedagoškemu osebju;<br />

organizacija razporejanja in nadomeščanja čistilk med dopusti in bolniškimi<br />

odsotnostmi;<br />

sodelovanje z zunanjimi ustanovami;<br />

pregled beleženja opravil čiščenja;<br />

organizacija izvedbe generalnega čiščenja tal in steklenih površin v vseh enotah<br />

(dogovor z zunanjim izvajalcem);<br />

ukrepanje in sodelovanje v primeru nalezljivih bolezni in drugih nevarnosti ter<br />

obveščanje ustreznim organom;<br />

spremljanje in sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu sanitarne službe ter<br />

organiziranje odprave pomanjkljivosti (če jih inšpektor zabeleži ob pregledu);<br />

izvajanje ukrepov v skladu z odločbami inšpekcijskih organov;<br />

priprava dokumentacije in izvedba javnih naročil malih vrednosti;<br />

preverjanje in podaljševanje ali sklepanje novih pogodb z dobavitelji;<br />

naročanje in spremljanje porabe sanitarnega, papirnatega materiala ter čistilnih<br />

sredstev po enotah.<br />

kontrola nad ločevanjem in distribucijo odpadkov ter spremljanje količin nastalih<br />

odpadkov;


svetovanje, kako ravnati ob nalezljivih boleznih epidemijah, ukrepi ob izjemnih<br />

situacijah (obveščanje staršev, obveščanja strokovnih delavk, kuharic, čistilk);<br />

beleženje pojava nalezljivih bolezni po posameznih skupinah, spremljanje večjega<br />

izpada otrok v skupinah;<br />

informiranje zaposlenih z novostmi na področju zdravstveno higienskega režima;<br />

izvajanje drugih nalog po navodilih ravnateljice.<br />

3. VARNOST IN ZDRAVJE OTROK V VRTCU<br />

Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo. V vrtcu se trudimo, skladno z<br />

veljavno zakonodajo, zagotoviti otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Dobro<br />

usposobljeno in izobraženo vzgojno osebje lahko veliko prispeva k osvajanju načel zdravega<br />

življenja. Zato je pomembno tudi osebno stališče in zavzetost zaposlenih do dejavnikov, ki<br />

imajo pozitivni in negativni vpliv na zdravje.<br />

Otroci so nagnjeni k poškodbam zaradi svoje duševne nezrelosti in splošne neizkušenosti.<br />

Naloga vseh zaposlenih je, da zmanjšamo možnosti za nezgode in ob nezgodah pravilno<br />

ukrepamo. Temeljno pravilo je, da otroci nikoli ne smejo biti sami!<br />

Na področju zagotavljanja varnosti in zdravja otrok in zaposlenih bom opravljala<br />

naslednje naloge:<br />

Zbiranje potreb, nabava in izdaja za nego in prvo pomoč po enotah Vrtca Domžale<br />

(lekarna..).<br />

Zbiranje potreb, nabava in izdaja sanitarnega in sanitetnega potrošnega materiala za<br />

nego (robčki, plenice, papirnate brisače…).<br />

Svetovanje in priprava strokovnih navodil in obvestil za vzgojiteljice in pomočnice<br />

vzgojiteljice, ter starše otrok, za ukrepanje ob morebitnih epidemijah, infekcijah oz. ob<br />

pojavu nalezljivih bolezni v vrtcu.<br />

Po potrebi povezovanje, obveščanje in pridobivanje informacij v zvezi s prejšnjo<br />

alinejo z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana.<br />

Ob pojavu izrednih stanj (množični pojav nalezljivih bolezni) bom posredovala<br />

obvestila in izvajala preventivne zdravstvene ukrepe po navodilih ministrstva za<br />

zdravje ali Zavoda za zdravstveno varstvo<br />

Svetovanje in nadzor nad izvajanjem zdravstveno–higienskih ukrepov ob pojavu<br />

nalezljivih bolezni v vrtcu.


Sodelovanje z Zdravstvenim domom Domžale.<br />

Sodelovanje z zdravstveno inšpekcijo.<br />

Sodelovanje z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana<br />

4. <strong>ZDRAVSTVENO</strong> HIGIENSKI REŽIM V VRTCU<br />

4.1. Sistem čiščenja<br />

Vrtec Domžale ima v vseh svojih enotah zaposlene lastne čistilke. V vseh enotah Vrtca<br />

Domžale bom izvajala naslednje naloge:<br />

Svetovanje in nadzor nad zdravstveno-higienskim režimom v kuhinjah, igralnicah,<br />

umivalnicah, sanitarnih prostorih in ostalih prostorih vrtca.<br />

Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, sanitetnega in sanitarnega materiala … (trimesečno<br />

obdobje).<br />

Izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo čistilnih sredstev, čistilnih pripomočkov,<br />

sanitetnega in sanitarnega materiala za obdobje enega leta glede na zahtevano kakovost in<br />

okoljske dejavnike (zeleno naročanje)<br />

Zbirala bom potrebe po osnovnih in materialnih sredstvih v posameznih enotah vrtca, ki<br />

se bodo v skladu s prioriteto tudi realizirale.<br />

Organizacija dela in prerazporejanje čistilk v primeru bolniških in druge odsotnosti. Kadar<br />

to ni mogoče, se organizira dodatna pomoč.<br />

4.2. Sodelovanje<br />

Sodelovanje s kuharskim osebjem (v kuhinji spremljanje HACCP sistema, spremljanje<br />

natančnega in kvalitetnega čiščenja, pravilna uporaba krp ter pravilna uporaba čistil).<br />

Sodelovanje s čistilkami (občasni obiski, tri mesečno naročanje čistil ter čistilnih<br />

pripomočkov, uvajanje novo zaposlenih, občasna kontrola izvajanja čiščenja in<br />

vodenja zahtevane evidence čiščenja, svetovanje v zvezi s pravilno uporabo čistili ali<br />

morebitnimi novimi načini čiščenja)<br />

Sodelovanje z dobavitelji čistil in čistilnih pripomočkov.<br />

Sodelovanje s pericami ter spremljanje problematike v pralnicah (urejenost pralnic,<br />

pravilno ločevanje pri pranju perila ter uporaba pralnih sredstev, skrb za ločevanje<br />

posod umazanega perila in čistega opranega perila);


Sodelovanje z odgovornim in strokovnim kadrom vrtca - pomočnico ravnateljice,<br />

vodij enot, ravnateljico (informiranje o spremembah na zakonodajnem področju,<br />

poročila zdravstvenih inšpekcijskih pregledov).<br />

Seznanjanje ravnateljice s problematiko ZHR, z naročanjem potrebnih sredstev ter<br />

iskanje rešitev in dogovarjanje za reševanje nastalih situacij.<br />

5. IZOBRAŽEVANJE<br />

Če bo le možno, se bom udeležila vseh izobraževanj, ki zajemajo področja zdravja in<br />

higiene v vrtcih.<br />

Samoizobraževanje na delovnem mestu (strokovna literatura, internet, ostali mediji, aktiv<br />

organizatorjev ZHR obljubljanske regije )<br />

Za vse strokovne delavke bom pripravila dvourno izobraževanje »HACCP in zdravstveno<br />

higienski režim v Vrtcu Domžale, v oktobru 2013.<br />

Pripravila bom izobraževanje za čistilke.<br />

org. zdravstveno-higienskega režima<br />

Simona Klarič, univ.dipl.živ.tehn.<br />

Domžale, 23.9.2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!