29.09.2015 Views

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA - Vrtec Domžale

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA - Vrtec Domžale

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L E T N I D E L O V N I N A Č R T <strong>IN</strong> R E A L I Z A C I J A<br />

ŠOLSKO LETO 2012/2013<br />

ENOTA: CICIDOM<br />

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev<br />

1-2 leti Ana Maravič Danijela Nograšek Ga. Barbara Popovič<br />

2-4 leta Polona Kunstelj, Živa Spreitzer Leonida Habjan Ga. Tamara Kaše<br />

3-5 let Meta Mav, Maja Kerep Darja Iršič in Mojca Grojzdek Ga. Kristina Zupančič<br />

5-6 let Vera kolenc Katja Repnik Ga. Anja Kokalj<br />

Za sočasnost<br />

Tamara Ćosić<br />

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Ga. Kristina Zupančič


VIZIJA <strong>IN</strong> KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:<br />

2


PRIORITETNE NALOGE<br />

1. Umetnost:<br />

- poslušanje kvalitetne in primerne glasbe za otroke in UPORABA MALIH <strong>IN</strong>STRUMENTOV (vsaka skupina ima kovček z malimi<br />

instrumenti in vsaka enota tudi strokovno literaturo)<br />

- UPORABA LASTNIH <strong>IN</strong>STRUMENTOV pri vzgojnem delu (roke, noge, jezik, prsti…)<br />

- seminar za vzgojitelje na temo kako predstaviti glasbo v vrtcu, pravilno dihanje, petje….<br />

- povezovanje glasbe in plesa: obogatiti vsebine za plesne dejavnosti Biba pleše, seznanitev strokovnih delavk z vsebinami folklore za<br />

otroke in vpeljevati primerne vsebine v vrtec<br />

- navezovanje na gledališko umetnost: vzgojiteljice in/ali otroci in/ali starši pripravijo lutkovno predstavo<br />

2. Bralno opismenjevanje:<br />

- izvajanje inovacijskega projekta (IP) BRALNA PISMENOST, v sodelovanju ZRSŠ Ljubljana (sodelujejo vse enote in vse skupine)<br />

- obogatiti bralne kotičke za otroke in vnašanje vsebin na to temo<br />

- uporaba novega didaktičnega materiala za jezikovno področje<br />

- nadaljevati s projektom Pravljični palček v vseh enotah<br />

3. Zdravje in varnost v vrtcu<br />

- Novo: kako preprečevati hrup, UHO v vzgojne namene, vnašanje vzgojnih vsebin na to temo in primernih metod.<br />

- skrb za zdravo in kvalitetno prehrano z vnašanjem ekološko pridelanimi prehrambenimi izdelki (vključeni v občinski projekt Srce<br />

Slovenije)<br />

- Skupaj v gore (v marec ali aprilu 2013 sobotni izlet za starše in otroke vseh enot Vrtca <strong>Domžale</strong>)<br />

- Novo: ŠPORTNI DAN V VRTCU DOMŽALE, potekal v aprilu, popoldan, skupaj s starši, isti dan v vseh enotah<br />

- Vsakodnevne vodene gibalne minutke v vseh oddelkih<br />

- Novo: Dejavnosti povezane z izvajanjem MALI SONČEK, ta otroke od 2. leta dalje, v povezavi z različnimi aktivnostmi iz področja<br />

gibanja,<br />

4. Ekologija in naravoslovje<br />

- ločevanje odpadkov (nadaljevanje)<br />

- varčevanje z energijo, čistili in drugimi sredstvi,<br />

- skrb za naravo – nadaljevanje: čiščenje okolice, zasadimo drevo, uredimo gredico…<br />

3


- vključitev v vseslovensko akcijo »Očistimo Slovenijo«<br />

5.Medgeneracijsko sožitje (nadaljevanje)<br />

- Obiski starejših sovaščanov, starih staršev….povezovati z vsebinami kaj so delali in kako so se igrali,<br />

- skupni dopoldanski sprehodi, izleti in druge aktivnosti otroci – starejši, srečanja otrok s starejšimi (dedki in babice, starejši sosedje….)<br />

- v povezavi z delovno vzgojo (pečemo, sadimo, barvamo…)<br />

6.Delovna vzgoja (nadaljevanje) ali kako vključiti otroke v pridobivanje delovnih navad se nadgrajuje: zadolžitve, dežurstva, barvanje pohištva,<br />

urejanje gredic, grabljenje listja….<br />

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:<br />

LOČUJEMO SKUPAJ; Otrok pridobiva izkušnje: -kako lahko sam in drugi ljudje vplivajo na naravo,- kako lahko dejavno prispeva k ohranitvi<br />

okolja.<br />

JAZ, CICIDOMČEK; Utrjevanje novih spoznanj, graditev pozitivne samopodobe, spoznavanje samega sebe na čim več načinov.<br />

Spremljanje otrokovega napredka in razvoja.<br />

MALI SONČEK; Obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek na igri in vadbi, ki je<br />

prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih<br />

se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase.<br />

RADI IMAMO GLASBO; Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi in njihovimi<br />

izraznimi lastnosti (telo, glas, material, predmet, instrument…). Doživljanje in spoznavanje umetniških del.<br />

4


STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih bomo realizirali v letošnjem šolskem letu:<br />

- RAZŠIRJEN SKUPNI PROJEKT – JAZ, CICIDOMČEK<br />

CILJ: SPREMLJANJE OTROKOVEGA RAZVOJA <strong>IN</strong> NAPREDKA SKOZI VSE PREDŠOLSKO OBDOBJE V VRTCU<br />

- ZDRAV VRTEC –<br />

1. CICIDOM ŠPORTNI VRTEC (VSAKODNEVNE GIBALNE M<strong>IN</strong>UTE, MALI SONČEK, ROLANJE, IGRE NA<br />

SNEGU, VADBENE URE V TELOVADNICI, KOLESARJENJE)<br />

CILJ: OHRANJANJE <strong>IN</strong> KREPITEV ZDRAVJA, VARNO VEDENJE V RAZNIH SITUACIJAH <strong>IN</strong> OKOLJIH,<br />

PRIDOBIVANJE ZAUPANJA V SVOJE TELO, UČENJE VARNEGA VEDENJA V NARAVI<br />

2. SKRB ZA OSEBNO HIGIENO,<br />

CILJ: OTROKE NAVAJATI K REDNEMU <strong>IN</strong> TEMELJITEMU UMIVANJU ROK,<br />

3. SADNA POGOSTITEV OB ROJSTNIH DNEVIH,<br />

CILJ: OTROKE NAVADITI NA ZDRAVO PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI.<br />

- PROJEKT PROMET (SKUPNI SPREHODI, OBISK POLICISTA)<br />

CILJ: SEZNANJANJE Z VARNIM VEDENJEM V PROMETU<br />

- LOČUJEMO SKUPAJ (RDEČI NOSKI, LOČEVANJE ODPADKOV, VARČEVANJE Z ENERGIJO <strong>IN</strong> VODO)<br />

CILJ: OTROK PRIDOBIVA IZKUŠNJE KAKO LAHKO SAM <strong>IN</strong> DRUGI LJUDJE VPLIVAJO NA NARAVO<br />

<strong>IN</strong> KAKO LAHKO DEJAVNO PRISPEVAJO K OHRANITVI OKOLJA<br />

5


PROJEKTI<br />

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna<br />

skupina<br />

CICIDOMČKOV<br />

NAHRBTNIK<br />

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

Kunstelj, Habjan 2–4 Celo leto Spodbujanje bralnega opismenjevanja in<br />

povezovanja med družinskimi člani.<br />

DELNO REALIZIRANO (zaključeno do<br />

avgusta 2013)<br />

CICIDOMČKOV<br />

NAHRBTNIK<br />

Mav, Iršič, Grojzdek 3–5 Celo leto Spodbujanje bralnega opismenjevanja in<br />

povezovanja med družinskimi člani.<br />

Pridobivanje pozitivnega odnosa do<br />

literature.<br />

PRAVLJIČNI PALČEK Kolenc, Repnik 5–6 Celo leto Otrok se uči samostojno pripovedovati. Otrok<br />

razvija sposobnost miselnega in čustvenega<br />

sodelovanja v literarnem svetu.<br />

VZGOJA ZA VARNOST<br />

V PROMETU<br />

Kolenc, Repnik 5–6 Celo leto Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov<br />

peščev v prometu.<br />

KNJIGO IMAM RAD Kolenc, Repnik 5–6 Celo leto Otrok posluša različne literarne zvrsti ter<br />

spoznava razlike ter podobnosti med njimi.<br />

Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje,<br />

zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje<br />

ter pridobiva pozitiven odnos do literature.<br />

REALIZIRANO<br />

REALIZIRANO<br />

REALIZIRANO<br />

REALIZIRANO<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V VRTEC:<br />

(delavnice ipd. - le za otroke)<br />

Dejavnost<br />

Izvajalec<br />

Čas<br />

Starost Število<br />

Plačilo Sprememba med letom in realizacija<br />

(ime in priimek) izvajanja otrok otrok<br />

BIBA PLEŠE<br />

Kolenc, Iršič, oktober-maj 5–6 24, 20, 11 / REALIZIRANO (1 x na teden)<br />

Kunstelj, Spreitzer<br />

IGRE NA SNEGU <strong>IN</strong> Kunstelj zima 5–6 12 (14) / REALIZIRANO (3 dni)<br />

UČENJE SMUČANJA<br />

TEČAJ ROLANJA Repnik maj 5–6 14 / REALIZIRANO (5 dni)<br />

DNEVI KOLESARJENJA Kolenc, Kerep pomlad 5–6 19, 17 / REALIZIRANO (2 dni)<br />

6


DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V VRTEC<br />

Dejavnost Izvajalec (ime in priimek, firma) Čas izvajanja Starost otrok Število otrok Plačilo<br />

PLAVALNI TEČAJ AZIMUT pomlad 4–6 15, 9 starši<br />

MIKI PLESNA ŠOLA MIKI PLESNA ŠOLA Celo leto 3–6 2 starši<br />

ABONMA KD BERNIK 3x letno 5–6 24 starši<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC:<br />

(cicibanove urice ipd.)<br />

Dejavnost Izvajalec Čas izvajanja Starost otrok Št. vključenih Plačilo Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

DODATNE DEJAVNOSTI<br />

Dejavnost Izvajalec-firma Delavec vrtca Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Plačilo<br />

Jesenovanje<br />

Zimovanje<br />

Loka Turist Kolenc, Mav Kmetija Brdar oktober 13, 2 Starši<br />

Planet otrok Maja Cerar Pokljuka januar 3 starši<br />

Letovanje / / / / / /<br />

Kolenc,<br />

Plavalni tečaj<br />

AZIMUT<br />

Ljubljana pomlad 24 starši<br />

Repnik, Kerep<br />

7


IZLETI SAMO ZA OTROKE<br />

Cilj izleta - kraj Čas Skupina Vodja izleta Cilj Sprememba med letom<br />

in realizacija<br />

BLIŽNJI VRTCI<br />

CELO 1–6 vse Povezovanje med vrtci.<br />

LETO<br />

REALIZIRANO<br />

REALIZIRANO<br />

IZLETI OB KAMNIŠKI<br />

BISTRICI<br />

CELO<br />

LETO<br />

1–5 Maravič, Nograšek, Kunstelj, Habjan,<br />

Mav, Kerep, Iršič, Grojzdek<br />

Orientacija v širšem okolju.<br />

KNJIŽNICA DOMŽALE POMLAD 5–6 Kolenc, Repnik Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in<br />

kulturo.<br />

REALIZIRANO<br />

Spozna funkcijo knjižnice ter poklic<br />

knjižničarja.<br />

OŠ RODICA POMLAD 5–6 Kolenc, Repnik Obisk prvošolcev. REALIZIRANO<br />

GRAŠČ<strong>IN</strong>A ČRNELO OKTOBER 5–6 Kolenc, Repnik Otrok se seznanja s kulturno dediščino svojega<br />

kraja.<br />

Vztrajnost pri hoji (izlet za Mali sonček).<br />

ARBORETUM POMLAD 5–6 Kolenc, Repnik Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v<br />

povezavi z gibanje v naravi.<br />

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in<br />

odgovornega odnosa do žive in nežive narave.<br />

Orientacija v prostoru (izlet za Mali sonček).<br />

OBISK CVETLIČARNE POMLAD 5–6 Kolenc, Repnik Otrok se seznanja z različnimi funkcijami<br />

bližnjega družbenega okolja, s poklici,<br />

delovnimi, kulturnimi okolji, spoznava poklic<br />

cvetličarja.<br />

OBISK LEKARNE JESEN 5–6 Kolenc, Repnik Otrok se seznanja z različnimi funkcijami<br />

bližnjega družbenega okolja, s poklici,<br />

delovnimi, kulturnimi okolji, spoznava poklic<br />

farmacevta in funkcijo lekarne.<br />

GRAD PTUJ POMLAD 5–6 Kolenc, Repnik Oblikovanje osnove za dojemanje<br />

zgodovinskih sprememb; spoznavanje,da se<br />

ljudje in družba, okolje ter kultura v času<br />

spreminjajo<br />

OGLED LETALIŠČA<br />

JOŽETA PUČNIKA<br />

LJUBLJANA<br />

REALIZIRANO<br />

REALIZIRANO<br />

REALIZIRANO<br />

REALIZIRANO<br />

REALIZIRANO<br />

POMLAD 3–6 Kolenc, Repnik, Kerep, Iršič Otrok si ogleda dogajanje na letališču REALIZIRANO<br />

15. 5. 2013<br />

8


DEJAVNOSTI ZA STARŠE <strong>IN</strong> OTROKE (izleti, pikniki, delovne akcije, srečanja, delavnice …)<br />

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Vodja dejavnosti Cilj Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

JESENSKI PIKNIK OKTOBER 1–6 vse Druženje, spoznavanje, sodelovanje dom -<br />

vrtec<br />

REALIZIRANO<br />

Poklici, krožki,<br />

hobiji…(starši, stari starši,<br />

sestre, brati)<br />

Celo leto 1–6 vse Povezovanje dom-vrtec.<br />

Seznanitev z nekaterimi poklici.<br />

Medgeneracijsko druženje.<br />

25. 10. 2012<br />

REALIZIRANO<br />

ZAKLJUČNI IZLETI Konec leta 1–6 vse Medsebojno druženje REALIZIRANO<br />

POMLADNA SREČANJA pomlad 1–6 vse Prijetno medsebojno druženje REALIZIRANO<br />

Izlet v Suhadole k<br />

Mlinčkom<br />

UVODNI IZLET OKROG<br />

GRADIŠKEGA JEZERA<br />

oktober 3–5 Kerep, Mav Druženje, spoznavanje, sodelovanje<br />

dom -vrtec<br />

REALIZIRANO<br />

11. 6. 2013<br />

september 5–6 Kolenc, Repnik Prijetno druženje REALIZIRANO<br />

5. 10. 2012<br />

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI<br />

(predavanja, pogovorne ure, roditeljski sestanki …)<br />

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

RODITELJSKI SESTANKI september vse 1–6 REALIZIRANO septembra<br />

SESTANEK S PREDSTAVNIKI september Maravič 1–6 REALIZIRANO 24. 9. 2012<br />

SVETA STARŠEV<br />

POGOVORNE URE 1x mesečno vse 1–6 REALIZIRANO<br />

SKUPAJ V GORE pomlad <strong>Vrtec</strong> <strong>Domžale</strong> 1–6 NEREALIZIRANO (zaradi vremena)<br />

OBISK MAMICE (skrb za oktober Ga. Loboda Satler 2–4 REALIZIRANO 11.10.2012<br />

dojenčka)<br />

DRAMSKA IGRA ZA OTROKE pomlad starši 2–4 REALIZIRANO 21.2.2013<br />

9


KULTURNE PRIREDITVE<br />

(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)<br />

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Sprememba med letom<br />

in realizacija<br />

NOVO<strong>LETNI</strong> MOŽ-BOŽIČEK DECEMBER 1–6 HROVAT 22, 19, 13, 10 vse REALIZIRANO<br />

11. 12. 2012<br />

UMETNIK NA OBISKU FEBRUAR 1–6 N<strong>IN</strong>A MAV HROVAT 22, 15, 12, 5 vse REALIZIRANO<br />

22. 2. 2013<br />

ABONMA Celo leto 5–6 KD BERNIK 24 Kolenc, Repnik REALIZIRANO<br />

KNJIŽNICA DOMŽALE POMLAD 5–6 KNJIŽNICA DOMŽALE 21 Kolenc, Repnik REALIZIRANO<br />

GRAD PTUJ POMLAD 5–6 GRAD PTUJ 23 Kolenc, Repnik REALIZIRANO<br />

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci)<br />

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina – cilj sodelovanja Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

KNJIŽNICA DOMŽALE CELO LETO Kolenc, Repnik, 5-6 Sodelovanje v projektu Pravljični palček REALIZIRANO<br />

OŠ RODICA POMLAD Kolenc, Repnik, 5-6 Obisk prvošolcev REALIZIRANO<br />

30. 5. 2013<br />

CPV KOLIČEVO JESEN Kolenc, Repnik, 5-6<br />

Mav, Iršič, Grojzdek<br />

Seznanjanje s požarno varnostjo.<br />

REALIZIRANO<br />

8.10.2012<br />

PGD VIR JESEN vse Seznanjanje s požarno varnostjo. NEREALIZIRANO<br />

OBISK POLICISTA MAJ Kolenc, Repnik,<br />

Kerep, Iršič,<br />

Seznanjanje s prometno varnostjo.<br />

REALIZIRANO<br />

20. 5. 2013<br />

Grojzdek<br />

Športno društvo Vir, AK JESEN, Kolenc, Repnik, Sodelovanje v krosu.<br />

REALIZIRANO<br />

<strong>Domžale</strong><br />

Zdravstveni dom <strong>Domžale</strong><br />

POMLAD<br />

MED<br />

LETOM<br />

Iršič, Grojzdek<br />

Kolenc, Repnik,<br />

Kerep, Iršič,<br />

Otrok pridobiva navade o negi telesa,<br />

Skrb za ohranitev in krepitev zdravja-zobki.<br />

23. 10. 2012<br />

REALIZIRANO<br />

10


Grojzdek, Kunstelj,<br />

Habjan<br />

ČEBELAR JESEN Kolenc, Repnik,<br />

Mav, Kerep<br />

Otrok spoznava različno prehrano in<br />

pridobiva navade zdravega in raznolikega<br />

prehranjevanja.<br />

REALIZIRANO<br />

16. 11. 2012<br />

VRTEC ROJE MAREC Kolenc, Repnik Sodelovanje med vrtci. REALIZIRANO<br />

14. 3. 2013<br />

IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC <strong>IN</strong> POMOČNIC V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU<br />

(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)<br />

Organizator – izvajalec Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica Datum Št. ur<br />

VRTEC DOMŽALE VZGOJITELJSKI ZBOR VSE 30.8.2012 1 15<br />

VRTEC DOMŽALE 1. strokovni aktiv VSE November 2012 2<br />

VRTEC DOMŽALE 2. strokovni aktiv VSE Februar 2013 2<br />

VRTEC DOMŽALE 3. strokovni aktiv VSE Maj 2013 2<br />

ALENKA GOTAR GLASBA V VRTCU VSE 23. 10. 2012 2<br />

JOŽE ZAJC LUTKE Ćosić, Maravič, Kunstelj 20. 11. 2012 3 30<br />

TOMAŽ PETEK<br />

GA. T<strong>IN</strong>A ZELENKO<br />

VRTEC DOMŽALE<br />

PRAVOPISNE ZMOŽNOSTI <strong>IN</strong><br />

JEZIKOVNA OZAVEŠČENOST<br />

LJUDSKI PLESI PRIREJENI ZA<br />

OTROKE<br />

VARSTVO PRI DELU <strong>IN</strong> POŽARNA<br />

VARNOST<br />

VSE 22. 1. 2013 4<br />

Kolenc, Iršič 4. in 18. 10. 2012 3<br />

Kolenc, Ćosić, Spreitzer 23. 4. 2013 2<br />

VRTEC DOMŽALE VZGOJITELJSKI ZBOR VSE 20. 6. 2013 1<br />

11


DRUGA DELA <strong>IN</strong> ZADOLŽITVE V ENOTI<br />

VZGOJITELJICA: ANA MARAVIČ<br />

- VODJA ENOTE,<br />

- SKRB ZA MOBITEL,<br />

- NABAVA KARTUŠ,<br />

- DNEVNI PREGLED IGRIŠČA (SONČKI),<br />

- SKRB ZA DEKORACIJO NA VHODU.<br />

VZGOJITELJICA: POLONA KUNSTELJ /<br />

ŽIVA SPREITZER<br />

- KOMISIJA ZA PREHRANO,<br />

- SKRB ZA SANITARIJE (WC PAPIR),<br />

- IGRE NA SNEGU <strong>IN</strong> TEČAJ SMUČANJA.<br />

VZGOJITELJICA: META MAV / MAJA KEREP<br />

- SKRB ZA <strong>IN</strong>TERNETNE NOVICE (do prihoda Darja<br />

Iršič),<br />

- POMETANJE STOPNIŠČA <strong>IN</strong> PARKIRIŠČA,<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE: DANIJELA<br />

NOGRAŠEK<br />

- UREJANJE KNJIŽNICE,<br />

- NADOMEŠČANJE KUHARICE,<br />

- UREJANJE SHRAMBE ZA IGRAČE, (SONČKI),<br />

- NAMESTNICA ZA SANITETNI MATERIAL.<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE: LEONIDA HABJAN<br />

- ČLANICA <strong>IN</strong>VENTURNE KOMISIJE,<br />

- NADOMEŠČANJE KUHARICE,<br />

- SANITETNI MATERIAL,<br />

- POVERJENICA ZA REVIJE.<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE: DARJA IRŠIČ,<br />

MOJCA GROJZDEK<br />

- UREJANJE ŠPORTNEGA KAB<strong>IN</strong>ETA,<br />

- SKRB ZA ZGORNJO OGLASNO DESKO,<br />

- UREJANJE SHRAMBE ZA IGRAČE (Darja),<br />

- SKRB ZA SANITETNI MATERIAL (Darja).<br />

12


VZGOJITELJICA: VERA KOLENC<br />

- NADOMEŠČANJE VODJE,<br />

- BIBA PLEŠE,<br />

- SPREMSTVO NA PLAVALNI TEČAJ,<br />

- SPREMSTVO NA JESENOVANJE,<br />

- DNEVI KOLESARJENJA,<br />

- PREDSTAVNICA S<strong>IN</strong>DIKATA,<br />

- SPREMSTVO NA KROS.<br />

VZGOJITELJICA:<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE: KATJA REPNIK<br />

- NADOMEŠČANJE V PRALNICI,<br />

- SPREMSTVO NA PLAVALNI TEČAJ,<br />

- TEČAJ ROLANJA,<br />

- SKRB ZA MOBITEL,<br />

- SKRB ZA ROŽE,<br />

- SPREMSTVO NA KROS.<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE: TAMARA ĆOSIĆ<br />

- UREJANJE PRALNICE,<br />

- UREJANJE PROSTORA POD STOPNIŠČEM.<br />

Datum: ŽIG: Podpis vodje enote:<br />

Podpis ravnateljice:<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!