29.09.2015 Views

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE MLINČEK RADOMLJE

letni delovni načrt enote mlinček, radomlje - Vrtec Domžale

letni delovni načrt enote mlinček, radomlje - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>LETNI</strong> <strong>DELOVNI</strong> <strong>NAČRT</strong> <strong>ENOTE</strong><br />

<strong>MLINČEK</strong>, <strong>RADOMLJE</strong><br />

1


L E T N I D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A<br />

ŠOLSKO LETO 2013/2014<br />

ENOTA: <strong>MLINČEK</strong>, <strong>RADOMLJE</strong><br />

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice,<br />

Predstavnik Sveta staršev<br />

Pomočnik vzgojiteljice<br />

2 – 3 Maja CERAR Petra MIKLAVC Ga.FARIČ Nina<br />

3 – 4 Damjana RODE Mojca NOVAK Ga.SMILJKOVIČ Svetlana<br />

4 – 6 Dragica REPANŠEK Marinka JEREB<br />

Gašper CESTNIK<br />

Ga.TOMIČ Anita<br />

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. ANITA TOMIČ<br />

2


VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:<br />

3


PRIORITETNE NALOGE<br />

1. Matematika:<br />

- uporaba Montessori igrač in didaktičnih pripomočkov,<br />

- teorija in praksa matematičnih vsebin v predšolskem obdobju,<br />

- ali je res vse tudi matematika.<br />

2. Čustva:<br />

- otrok spoznava in prepoznava čustva, kaj je čustvo, načini izražanja čustev, primeren način izražanja čustev, otrok in čustva, senzibilnost,<br />

empatija…<br />

- povezovanje z drugimi področji umetnosti (glasbo, gibanjem, plesom, likovnim izražanjem…), družbe (kdo je vesel…), narave (ali tudi<br />

drevesa jokajo?).<br />

3. Zdravje in varnost v vrtcu:<br />

- kako preprečiti hrup, UHO v vzgojne namene, vnašanje vzgojnih vsebin na to temo in primernih metod,<br />

- skrb za zdravo in kvalitetno prehrano z vnašanjem ekološko pridelanih prehrambenih izdelkov (vključeni v občinski projekt Srce<br />

Slovenije),<br />

- skupaj v gore, v marcu ali aprilu 2014,<br />

- športno popoldne, potekalo v aprilu, popoldan, skupaj s starši, isti dan v vseh enotah,<br />

- vsakodnevne vodene gibalne minutke v vseh oddelkih,<br />

- Mali sonček, za otroke od 2. leta dalje, v povezavi z različnimi aktivnostmi iz področja gibanja.<br />

4. Ekologija in naravoslovje:<br />

- ločevanje odpadkov (nadaljevanje),<br />

- varčevanje z energijo, čistili in drugimi sredstvi,<br />

- skrb za naravo – nadaljevanje: čiščenje okolice, zasadimo drevo, uredimo gredico…,<br />

- vključitev v akcijo »Očistimo Slovenijo«.<br />

5. Medgeneracijsko sožitje:<br />

- obiski starejših občanov, starih staršev… povezovati z vsebinami kaj so delali in kako so se igrali,<br />

4


- skupni dopoldanski sprehodi, izleti in druge aktivnosti otroci – starejši, srečanja otrok s starejšimi (dedki in babice, starejši sosedje…),<br />

- v povezavi z delovno vzgojo (pečemo, sadimo, barvamo…),<br />

- sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Domžale.<br />

6. Delovna vzgoja ali kako vključiti otroke v pridobivanje delovnih navad se nadgrajuje: zadolžitve, dežurstva, barvanje pohištva, urejanje<br />

gredic, grabljenje listja… DELOVNE AKCIJE.<br />

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:<br />

- MLINČKOV IGRALNI, USTVARJALNI IN GLASBENI DAN<br />

- KEKEČEVI IN MLINČKOVI MELJEMO PRIJATELJSTVO<br />

- EKOLOŠKI KOTIČEK<br />

- MALI SONČEK<br />

- ŠPORTNI DAN VRTCA DOMŽALE<br />

- JESENSKI IZLET<br />

- OBISK BABIC IN DEDKOV<br />

- DAN ODPRTIH VRAT<br />

- SKUPAJ V GORE<br />

- MLINČKOV 14.ROJSTNI DAN<br />

- NAZAJ K NARAVI<br />

STRATEŠKI CILJI NAŠE <strong>ENOTE</strong>, ki jih bomo realizirali v letošnjem šolskem letu:<br />

SKRB ZA DOBRO POČUTJE TER PRIJETNO IN SPROŠČENO VZDUŠJE VSEH OTROK<br />

VSAKODNEVNO SODELOVANJE S STARŠI;<br />

POVEZOVANJE VRTCA, DRUŽINE IN OKOLJA<br />

PONUDITI OTROKOM USTREZNE IZZIVE<br />

SPOŠTOVANJE IN UPOŠTEVANJE RAZLIČNOSTI<br />

Z OBOGATITVENIMI DEJAVNOSTMI PRISPEVATI K PESTROSTI DOGAJANJA V VRTCU<br />

5


SPODBUJANJE OTROK K LASTNI AKTIVNOSTI; NAVAJANJE NA SAMOSTOJNOST PRI OBLAČENJU, HRANJENJU,<br />

OSEBNI HIGIENI …<br />

DOŽIVLJANJE VRTCA KOT OKOLJA, V KATEREM SO ENAKE MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJEV DEJAVNOSTI IN<br />

VSAKDANJE ŽIVLJENJE,<br />

VEČJI POUDAREK NA RAZVIJANJU PRIJATELJSTVA IN UPOŠTEVANJE INDIVIDUALNIH RAZLIK,<br />

EKOLOŠKO OSVEŠČANJE.<br />

☺SKRB ZA DOBRO POČUTJE TER PRIJETNO IN SPROŠČENO VZDUŠJE VSEH OTROK<br />

- opazovanje otroka kot posameznika<br />

- upoštevanje individualnih razlik<br />

- upoštevanje otrokovih interesov<br />

☺ VSAKODNEVNO SODELOVANJE S STARŠI<br />

- kratki stiki na »vratih«; izmenjava informacij<br />

☺ POVEZOVANJE VRTCA, DRUŽINE IN OKOLJA<br />

- skupni izleti s starši<br />

- ustvarjalne delavnice<br />

- vsakoletna srečanja z različnimi društvi, knjižnico, osnovno šolo, uporaba šolske telovadnice…<br />

☺ DOŽIVLJANJE VRTCA KOT OKOLJA, V KATEREM SO ENAKE MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE V DEJAVNOSTI IN<br />

VSAKDANJE ŽIVLJENJE<br />

- nuditi alternativo vsem ponujenim dodatnim, dejavnostim<br />

- upoštevanje individualnih posebnosti otrok<br />

6


PROJEKTI<br />

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna<br />

skupina<br />

KULTURNA<br />

DEDIŠČINA SLOVENIJE<br />

KEKEČEVI IN<br />

MLINČKOVI MELJEMO<br />

PRIJATELJSTVO<br />

Mlinčkovi 2 – 6 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

Mlinčkovi 2 – 6 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Sprememba med<br />

letom in realizacija<br />

Spodbujanje narodne zavesti in spoznavanje kulturne dediščine.<br />

Ozaveščanje in spodbujanje kulturne komunikacije.<br />

Kulturna dediščina, Slovenija tako in drugače, jezik, simboli<br />

Slovenije…<br />

Spodbujanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja<br />

različnosti.<br />

NAZAJ K NARAVI Mlinčkovi 2 – 6 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

Spoznavanje in pridobivanje izkušenj o lastnem vplivu na naravo<br />

in dejavnem prispevanju k varovanju in ohranjanju okolja.<br />

ZMOREM SAM<br />

M. Cerar,<br />

P. Miklavc<br />

2 – 3 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

Navajanje otrok na samostojnost pri oblačenju, hranjenju ter<br />

navajanje na negovanje svojega telesa (umivanje rok, brisanje nosu<br />

itn.).<br />

MIŠKA POJE, PLEŠE IN M. Cerar, 2 – 3 September 2013 – Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.<br />

SE IGRA<br />

P. Miklavc<br />

junij 2014<br />

MALI USTVARJALEC M. Cerar, 2 – 3 September 2013 – Spoznavanje različnih likovnih tehnik.<br />

P. Miklavc<br />

junij 2014<br />

ZABAVNA<br />

MATEMATIKA<br />

M. Cerar,<br />

P. Miklavc<br />

2 – 3 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

Pridobivanje matematičnih spretnosti z uporabo Montessori<br />

didaktičnih sredstev.<br />

1, 2, 3, TELOVADIMO M. Cerar, 2 – 3 September 2013 – Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.<br />

VSI<br />

P. Miklavc<br />

junij 2014<br />

NAŠI PRIJATELJI M. Cerar, 2 – 3 September 2013 – Sodelovanje in druženje z otroki iz drugega vrtca.<br />

MEDVEDI<br />

P. Miklavc<br />

junij 2014<br />

SPRETNI PRSTI M. Cerar, 2 – 3 September 2013 – Spoznavanje različnih snovi in njihovih lastnosti.<br />

P. Miklavc<br />

junij 2014<br />

MALI SONČEK – M. Cerar, 2 – 3 September 2013 – Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.<br />

MODRI<br />

P. Miklavc<br />

junij 2014<br />

MALI SONČEK -<br />

ZELENI<br />

D. Rode,<br />

M. Novak<br />

3 – 4 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

Razvijanje veselja do športa; seznanitev z različnimi športnimi<br />

aktivnostmi.<br />

LENKA SE ŠETA,<br />

METLA POMETA...<br />

D. Rode,<br />

M. Novak<br />

3 – 4 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

Seznanjanje in uvajanje elementov delovne vzgoje v vsakdanje<br />

življenje otrok v vrtcu.<br />

ČUTIM, MISLIM D. Rode,<br />

M. Novak<br />

3 – 4 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

Otrok spoznava in prepoznava čustva, načini izražanja čustev, kaj<br />

je čustvo, primeren način izražanja čustev, otrok in čustva,<br />

senzibilnost, empatija…<br />

1, 2, 3 TO SMO MI D. Rode, 3 – 4 September 2013 – Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju.<br />

7


ČISTI ZOBKI<br />

MALI SONČEK -<br />

ORANŽNI<br />

PRAVLJIČNI PALČEK<br />

ZLATA RIBICA IZPOLNI<br />

MI TRI ŽELJE<br />

M. Novak junij 2014<br />

D. Repanšek<br />

G. Cestnik<br />

M. Jereb<br />

D. Repanšek<br />

G. Cestnik<br />

M. Jereb<br />

D. Repanšek<br />

G. Cestnik<br />

M. Jereb<br />

D. Repanšek<br />

G. Cestnik<br />

M. Jereb<br />

4 – 6 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

4 – 6 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

4 – 6 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

4 – 6 September 2013 –<br />

junij 2014<br />

Skrb za nego in zdravje zob.<br />

Po programu Mali sonček - rumeni in oranžni.<br />

Spodbujanje govornega razvoja in pred bralnih sposobnosti.<br />

Povezovanje otrokove družine in vrtca.<br />

Določimo datume, ko bo zlata ribica pri družini.<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V VRTEC:<br />

(delavnice ipd. - le za otroke)<br />

Dejavnost<br />

MLINČKOV IGRALNI,<br />

USTVARJALNI IN GLASBENI<br />

DAN<br />

Izvajalec<br />

(ime in<br />

priimek)<br />

Mlinčkovi<br />

Čas<br />

izvajanja<br />

Petek dopoldan<br />

9.00 – 11.00<br />

Starost<br />

otrok<br />

Število<br />

otrok<br />

Plačilo<br />

2 – 6 14, 19, 20 Brezplačno<br />

MALA BIBA PLEŠE M. Cerar Oktober - maj 2 – 3 14 /<br />

IGRE NA SNEGU<br />

Gašper Cestnik Zima 5 – 6 9 -<br />

Otroci 2008<br />

ROLANJE<br />

Gašper Cestnik April - maj 5 – 6 9 -<br />

Otroci 2008<br />

KOLESARJENJE<br />

Otroci 2008<br />

Gašper Cestnik April - maj 5 – 6 9 -<br />

Sprememba med letom in realizacija<br />

8


DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V VRTEC<br />

Dejavnost Izvajalec (ime in priimek, firma) Čas izvajanja Starost otrok Število otrok Plačilo<br />

GLEDALIŠKA PREDSTAVA Gledališče TRI Maj 2014 2 – 3 14 Starši<br />

ABONMA Gledališče TRI Oktober 2013 – 3 – 6 19, 20 Starši<br />

junij 2014<br />

ANGLEŠČINA<br />

SAMA NAVITAS D.O.O. Oktober 2013 – 5 – 6 9 starši<br />

Otroci 2008<br />

junij 2014<br />

PLESNA ŠOLA MIKI 4 – 6 Starši<br />

TELOVADBA Petra Avbelj – vrtec Palček Ponedeljek – 4 – 6 Starši<br />

popoldan<br />

GIBANJE<br />

ŠAD MAVRICA v enotah GAJ,<br />

4 – 6 Starši<br />

KRTEK,CICIDOM<br />

GLEDALIŠKI KROŽEK Mateja Jerina – vrtec Gaj Četrtek – popoldan 4 – 6 Starši<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC:<br />

(cicibanove urice ipd.)<br />

Dejavnost Izvajalec Čas izvajanja Starost otrok Št. vključenih Plačilo Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

DODATNE DEJAVNOSTI<br />

Dejavnost Izvajalec-firma Delavec vrtca Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Plačilo<br />

JESENOVANJE LOKA TURIST D. Repanšek Selo pri Bledu - kmetija Jesen 2013 11<br />

Mulej<br />

Plavalni tečaj AZIMUT D. Rode,<br />

G. Cestnik<br />

Atlantis Pomlad 2014 Starši<br />

9


IZLETI SAMO ZA OTROKE<br />

Cilj izleta - kraj Čas Skupina Vodja izleta Cilj Sprememba med letom<br />

in realizacija<br />

IZLET V NEZNANO Pomlad 2014 2 – 3 M. Cerar, P. Miklavc Otrok hodi v naravi in doživlja ugodje v gibanju.<br />

SPREHODI PO BLIŽNJI<br />

OKOLICI VRTCA<br />

1x mesečno 2 – 3 M. Cerar, P. Miklavc Doživljanje in spoznavanje žive narave v njeni<br />

raznolikosti (izlet za Mali sonček)<br />

KRALJEV HRIB Jesen 2013 3 – 4 D. Rode, M. Novak Izlet za MALI SONČEK: Opazovanje narave,<br />

razvijanje gibalnih sposobnosti.<br />

HOMŠKI HRIB Jesen 2013 3 – 4 D. Rode, M. Novak Izlet za MALI SONČEK: Doživljanje in<br />

spoznavanje žive in nežive narave v njeni<br />

raznolikosti, opazovanje gozda.<br />

ZIMSKI IZLET OB<br />

Zima 2013 3 – 4 D. Rode, M. Novak Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave,<br />

KAMNIŠKI BISTRICI<br />

SANKANJE PRI VRTCU<br />

KEKEC<br />

razvijanje gibalnih sposobnosti.<br />

Zima 2013 3 – 4 D. Rode, M. Novak Izlet za MALI SONČEK:<br />

Opazovanje narave ter spoznavanje zimskih<br />

aktivnosti.<br />

OB KAMNIŠKI BISTRICI -<br />

PRESERJE<br />

Pomlad 2014 3 – 4 D. Rode, M. Novak Izlet za MALI SONČEK: Doživljanje in<br />

spoznavanje žive in nežive narave v njeni<br />

raznolikosti, opazovanje gozda.<br />

ARBORETUM Pomlad 2014 3 – 4 D. Rode, M. Novak Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave,<br />

LJUBLJANSKI GRAD<br />

GLAVNO MESTO<br />

SLOVENIJE<br />

OBISK KMETIJE<br />

POTOČNIK<br />

POREČJE KAMNIŠKE<br />

BISTRICE<br />

GASILSKI DOM<br />

Marec 2014 3 – 6 D. Rode, M. Novak<br />

D. Repanšek<br />

razvijanje gibalnih sposobnosti.<br />

Spoznavanje kulturne dediščine in glavnega<br />

mesta.<br />

Oktober 2013 4 – 6 D. Repanšek Spoznavanje domačih živali in opravil na<br />

kmetiji.<br />

September 2013,<br />

4 – 6 D. Repanšek Spoznavanje vodnega in obvodnega sveta.<br />

november 2013, junij 2014<br />

Oktober 2013 4 – 6 D. Repanšek Seznanjanje z delom gasilcev in aktivno<br />

sodelovanje v evak. vaji.<br />

<strong>RADOMLJE</strong><br />

VRBIČEV HRIB Zima 2014 4 – 6 D. Repanšek Igre na snegu in športno gibalne dejavnosti.<br />

BAJER BLATA IN MLAKE Pomlad 2014 4 – 6 D. Repanšek Spodbujanje vztrajnosti pri hoji in vzdržljivosti.<br />

HOMŠKI HRIB Februar 2014 4 – 6 D. Repanšek Otroke spodbujati k dosegi višinskega cilja.<br />

KEKČEVA DEŽELA Maj 2014 4 – 6 D. Repanšek Podoživjanje vsebine pravljice in spoznavanje<br />

pravljične dežele.<br />

Ga. Suvorov<br />

10


DEJAVNOSTI ZA STARŠE IN OTROKE (izleti, pikniki, delovne akcije, srečanja, delavnice …)<br />

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Vodja dejavnosti Cilj Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

Jesenski izlet:<br />

Oktober 2013 2 – 6 Mlinčkovi Druženje s starši na izletu.<br />

ŠKRJANČEVO – TENIS<br />

IGRIŠČE<br />

DAN ODPRTIH VRAT Oktober 2013 2 – 6 Mlinčkovi Spoznavanje, da vsi, odrasli in otroci pripadajo družbi<br />

in so pomembni.<br />

BABICE IN DEDKI<br />

IN LJUDSKE PEVKE<br />

Januar 2014 2 – 6 Mlinčkovi Prijetno preživljanje dopoldneva s starimi starši na<br />

obisku v vrtcu.<br />

SKUPAJ V GORE April 2014 2 – 6 Vzgojiteljice vrtca<br />

Domžale<br />

Sobotni izlet za starše in otroke vseh enot Vrtca<br />

Domžale. Povezava dom – vrtec.<br />

ŠPORTNI DAN VRTCA<br />

DOMŽALE<br />

April 2013 2 – 6 Mlinčkovi Izlet za MALI SONČEK;<br />

Povezava dom – vrtec. Medgeneracijsko povezovanje.<br />

Spodbujanje gibalne dejavnosti otrok in staršev.<br />

NOVOLETNO SREČANJE December 2013 2 – 3 M. Cerar, P. Miklavc Druženje in ustvarjanje s starši.<br />

POMLADNA ČAJANKA Pomlad 2014 2 – 3 M. Cerar, P. Miklavc Nastopanje pred starši, čajanka ter skupno druženje.<br />

ŽIVALSKI VRT Maj 2014 2 – 3 M. Cerar, P. Miklavc Druženje ob zaključku šolskega leta.<br />

POZDRAV POMLADI Marec 2014 3 – 4 D. Rode, M. Novak Povezovanje doma in vrtca, vzpodbujanje staršev k<br />

sodelovanju. Medgeneracijsko povezovanje.<br />

POZDRAV POMLADI<br />

Poslikava pohištva<br />

Marec 2014 4 - 6 D. Repanšek<br />

G. Cestnik, M. Jereb<br />

Spodbujanje ustvarjalnosti in sodelovanja s starši.<br />

11


DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI<br />

(predavanja, pogovorne ure, roditeljski sestanki …)<br />

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št. udeležencev Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

RODITELJSKI SESTANEK 17. 9. 2013<br />

M. Cerar, P. Miklavc 2 – 3<br />

16<br />

12.9.2013<br />

18.9.2013<br />

D. Rode, M. Novak<br />

D. Repanšek, G. Cestnik<br />

3 – 4<br />

4 – 6<br />

POGOVORNA URA<br />

Vsak prvi torek v M. Cerar, P. Miklavc 2 – 3<br />

mesecu<br />

POGOVORNA URA<br />

Vsak prvi ponedeljek v D. Rode, M. Novak 3 – 4 19<br />

mesecu 16.00 – 17.00<br />

POGOVORNA URA Druga sreda v mesecu D. Repanšek 4 – 6 4<br />

PREDAVANJE ZA STARŠE 16. 10. 2013 Dr. Aleksander Zadel 2 – 6<br />

RODITELJSKI SESTANEK ZA<br />

NOVINCE<br />

Junij 2014 Vzgojiteljice enote 2 – 6<br />

12


KULTURNE PRIREDITVE<br />

(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)<br />

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Sprememba med letom<br />

in realizacija<br />

MLINČKOV 14.ROJSTNI DAN Oktober 2013 2 – 6 Mlinčkovi Mlinčkovi<br />

NASTOP FOLKLORNE<br />

Oktober 2013 2 – 6 Ga. Zelenko Mlinčkovi<br />

SKUPINE<br />

PREDSTAVA VZGOJITELJIC December 2013 2 – 6 Vzgojiteljice Vrtca Domžale Mlinčkovi<br />

VRTCA DOMŽALE<br />

BOŽIČEK December 2013 2 – 6 g. Hrovat Mare Mlinčkovi<br />

NARODNO ZABAVNO<br />

Januar 2014 2 – 6 Ansambel SAŠA AVSENIKA Mlinčkovi<br />

DOPOLDNE<br />

PISATELJICA PRIPOVEDUJE Februar 2014 2 – 6 Nina Mav Hrovat ali Sabina Hribar Mlinčkovi<br />

PEVSKA URICA S CITRAMI Oktober 2013 2 – 6 Ga. TOME Mlinčkovi<br />

NARODNA NOŠA 2 – 6 Mlinčkovi<br />

KLEKLJANJE 2 – 6 Ga. VRHOVNIK Mlinčkovi<br />

BOŽIČEK December 2013 2 – 6 G.Marko Hrovat Mlinčkovi<br />

LJUDSKE PEVKE Januar 2014 2 – 6 Mlinčkovi<br />

ABONMA Oktober 2013 –<br />

junij 2014<br />

3 – 6 GLEDALIŠČE TRI 19<br />

20<br />

D. Rode<br />

D. Repanšek<br />

PREDSTAVA DOLFKE<br />

3 – 6 Gojenci doma Dolfke Boštjančič Mlinčkovi<br />

BOŠTJANČIČ<br />

GLEDALIŠKA PREDSTAVA Maj 2014 2 – 3 Gledališče Tri 14 M. Cerar<br />

ZAKLJUČEK BRALNEGA<br />

PALČKA<br />

April 4 – 6 Knjižnica Domžale 20 D. Repanšek<br />

G. Cestnik, M.Jereb<br />

13


SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci)<br />

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina – cilj sodelovanja Sprememba med letom in<br />

PGD <strong>RADOMLJE</strong> Oktober 2013 M. Cerar, 2 – 3<br />

D. Rode, 3 – 4<br />

D. Repanšek, 4 – 6<br />

ČEBELARJI Jesen 2013 M. Cerar, 2 – 3<br />

D. Rode, 3 – 4<br />

D. Repanšek, 4 – 6<br />

FOTOGRAF Maj 2014 M. Cerar, 2 – 3<br />

D. Rode, 3 – 4<br />

D. Repanšek, 4 – 6<br />

POLICIJA DOMŽALE Maj 2014 M. Cerar, 2 – 3<br />

D. Rode, 3 – 4<br />

ENOTA KEKEC September 2013 –<br />

junij 2014<br />

ZBIRANJE ZAMAŠKOV September 2013 –<br />

junij 2014<br />

MLADINSKA KNJIGA September 2013 –<br />

junij 2014<br />

KS <strong>RADOMLJE</strong> September 2013 –<br />

junij 2014<br />

KNJIŽNICA DOMŽALE September 2013 –<br />

junij 2014<br />

D. Repanšek, 4 – 6<br />

M. Cerar, 2 – 3<br />

D. Rode, 3 – 4<br />

D. Repanšek, 4 – 6<br />

M. Cerar, 2 – 3<br />

D. Rode, 3 – 4<br />

D. Repanšek, 4 – 6<br />

M. Cerar, 2 – 3<br />

D. Rode, 3 – 4<br />

D. Repanšek, 4 – 6<br />

M. Cerar, 2 – 3<br />

D. Rode, 3 – 4<br />

D. Repanšek, 4 – 6<br />

M. Cerar, 2 – 3<br />

D. Rode, 3 – 4<br />

D. Repanšek, 4 – 6<br />

Spoznati poklic gasilec in njegovo delo, ki ga opravlja. Izvedba<br />

sektorske vaje.<br />

Spoznavanje poklica, dejavnosti in življenja čebel, vzpodbujanje<br />

k uživanju medenega zajtrka.<br />

Fotografiranje otrok, spoznati poklic fotografa.<br />

Spoznavanje policijskega poklica, njegovega dela in opreme.<br />

Mlinčkovi in Kekečevi otroci smo prijatelji, medsebojno<br />

dopisovanje, risanje risbic prijateljem, obisk prijateljev v Kekcu.<br />

Sodelovanje v dobrodelni akciji, razvijanje socialnega čuta.<br />

Revije: Zmajček, Cicido, Mini<br />

Sodelovanje z lokalno skupnostjo.<br />

Izposoja knjig ter spoznavanje značilnosti okolja, ki so<br />

pomembne za lokalno skupnost.<br />

OŠ – TELOVADNICA September 2013 - D. Rode, 3 – 4 Igranje in gibanje v telovadnici. TOREK: 9.20 – 11.10<br />

junij 2014 D. Repanšek, 4 – 6<br />

OŠ PRESERJE PRI September 2013 – D. Repanšek, 4 – 6 Telovadnica in druga sodelovanja.<br />

RADOMLJAH<br />

junij 2014<br />

ZD DOMŽALE Maj 2014 D. Repanšek, 4 – 6 Zdravje v vrtcu in nega zob.<br />

KNJIŽNICA OŠ Februar 2014 D. Repanšek, 4 – 6 Ogled knižnice in spoznavanje poklica.<br />

KS <strong>RADOMLJE</strong> Marec 2014 D.Repanšek, 4 – 6 Očistimo Radomlje.<br />

realizacija<br />

14


IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC IN POMOČNIC V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU<br />

(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)<br />

Organizator – izvajalec Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica Datum Št. ur<br />

Ravnateljica Jana Julijana Pirman VZGOJNI ZBOR M. Cerar, P. Miklavc<br />

D. Rode, M. Novak<br />

D. Repanšek, G. Cestnik, M. Jereb<br />

Vrtec Domžale STROKOVNI AKTIVI M. Cerar, P. Miklavc<br />

D. Rode, M. Novak<br />

D. Repanšek, G. Cestnik, M. Jereb<br />

11. – 14. 11. 2013<br />

17. – 20. 2. 2014<br />

12. – 16. 5. 2014<br />

dr.Aleksander Zadel Predavanje za starše in strokovne delavce 16.10.2013<br />

Mag.Bernarda Rakar Orffova glasbeno gibalna vzgoja v vrtcu M. Cerar, P. Miklavc<br />

22.10.2013<br />

D. Rode, M. Novak<br />

D. Repanšek, G. Cestnik, M. Jereb<br />

Simona Klarič HACCAP M. Cerar, P. Miklavc<br />

D. Rode, M. Novak<br />

D. Repanšek, G. Cestnik, M. Jereb<br />

8.10.2013<br />

ŠAD Mavrica Gibanje za zdravo življenje M. Cerar, P. Miklavc<br />

November 2013<br />

D. Rode, M. Novak<br />

D. Repanšek, G. Cestnik, M. Jereb<br />

Komunikacija je…<br />

M. Cerar, P. Miklavc<br />

Januar 2014<br />

D. Rode, M. Novak<br />

D. Repanšek, G. Cestnik, M. Jereb<br />

Kulturno glasbeni večer 4.2.2014<br />

KNJIŽNICA DOMŽALE Bralnice pod slamnikom Maj 2014<br />

15


DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI<br />

VZGOJITELJICA: Maja CERAR<br />

- UREJANJE OGLASNE DESKE PRED IGRALNICO,<br />

- PREDSTAVNICA <strong>ENOTE</strong> ZA PREHRANO,<br />

- VODENJE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI MALA BIBA PLEŠE,<br />

- SKRB ZA GLASBENI KOTIČEK,<br />

- UREJANJE IGRALNICE,<br />

- UREJANJE FOTOGRAFIJ<br />

- UREJANJE IGRIŠČA<br />

VZGOJITELJICA: Damjana RODE<br />

- VODENJE <strong>ENOTE</strong>,<br />

- OGLASNA DESKA ZA STARŠE,<br />

- OGLASNA DESKA ZA ODDELEK, V PISARNI,<br />

- SKRB ZA RAČUNALNIK IN PRENOSNI RAČUNALNIK,<br />

- POVERJENICA ZA OTROŠKI TISK,<br />

- VODENJE EVIDENC,<br />

- UREJANJE IGRALNICE, GARDEROBE IN PISARNE,<br />

- RAZKUŽEVANJE,<br />

- UREJANJE FOTOGRAFIJ IN PROJEKCIJA NA TV,<br />

VZGOJITELJICA:Dragica REPANŠEK<br />

- OGLASNA DESKA SKUPINE<br />

- UREJANJE IGRIŠČA, PREGLED IN EVIDENCE<br />

- RAČUNALNIK<br />

- INTERNETNE NOVIČKE<br />

- FOTOGRAFIJE<br />

- NARAVOSLOVNI KOTIČEK<br />

- MENTORSTVO ZA STROKOVNI IZPIT<br />

- MENTORSTVO DIJAKINJI SVŠ<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Petra MIKLAVC<br />

- RAZKUŽEVANJE KLJUK V ENOTI,<br />

- PRANJE PERILA,<br />

- UREJANJE OGLASNE DESKE,<br />

- UREJANJE IGRALNICE: razkuževanje igrač, brisanje prahu…<br />

- UREJANJE KNJIŽNEGA KOTIČKA<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Mojca NOVAK<br />

- SINDIKAT,<br />

- ZELIŠČNI VRTIČEK,<br />

- LONČKI,<br />

- RAZKUŽEVANJE<br />

- PRVA POMOČ<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE:<br />

- RAČUNALNIK<br />

- RAZKUŽEVANJE<br />

- BRISANJE PRAHU, EVIDENCA ČIŠČENJA<br />

- LONČKI IN KUHINJA<br />

- TELOVADNI KOTIČEK<br />

- PREGLED IN UREJANJE IGRIŠČA<br />

Datum: ŽIG: Podpis vodje enote:<br />

Podpis ravnateljice:<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!