29.09.2015 Views

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA - Vrtec Domžale

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA - Vrtec Domžale

LETNI DELOVNI NAČRT IN EVALVACIJA - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L E T N I D E L O V N I N A Č R T <strong>IN</strong> R E A L I Z A C I J A<br />

ŠOLSKO LETO 2012/2013<br />

ENOTA:SAVSKA<br />

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev<br />

2-4 Koželj Mojca Orehov Nena Križanc Barbara<br />

4-6 Andrić Aleksandra Vrhovnik Mateja Robinik Primož<br />

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:Robinik Primož


VIZIJA <strong>IN</strong> KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:<br />

Preko igre, različnih aktivnosti in raziskovanj želimo pomagati pri vzgoji samostojnega, radovednega in ustvarjalnega otroka, ki je sposoben<br />

razumevanja in sprejemanja sebe in drugih. Zagotavljale bomo enakovredne pogoje za optimalen razvoj vsakega otroka, ob tem pa upoštevale<br />

individualne razlike v razvoju in učenju. Otroke bomo spodbujale k pozitivni samopodobi in zavedanju svojih sposobnosti.<br />

Prednostna naloga je spodbujanje gibalnega in govornega razvoja ter spoznavanje in doživljanje narave z vsemi čuti ter skrb za zdravo in čisto<br />

okolje.


PRIORITETNE NALOGE<br />

1. Umetnost:<br />

- poslušanje kvalitetne in primerne glasbe za otroke in UPORABA MALIH <strong>IN</strong>STRUMENTOV (vsaka skupina ima kovček z malimi<br />

instrumenti in vsaka enota tudi strokovno literaturo)<br />

- UPORABA LASTNIH <strong>IN</strong>STRUMENTOV pri vzgojnem delu (roke, noge, jezik, prsti…)<br />

- seminar za vzgojitelje na temo kako predstaviti glasbo v vrtcu, pravilno dihanje, petje….<br />

- povezovanje glasbe in plesa: obogatiti vsebine za plesne dejavnosti Biba pleše, seznanitev strokovnih delavk z vsebinami folklore za<br />

otroke in vpeljevati primerne vsebine v vrtec<br />

- navezovanje na gledališko umetnost: vzgojiteljice in/ali otroci in/ali starši pripravijo lutkovno predstavo<br />

2. Bralno opismenjevanje:<br />

- izvajanje inovacijskega projekta (IP) BRALNA PISMENOST, v sodelovanju ZRSŠ Ljubljana (sodelujejo vse enote in vse skupine)<br />

- obogatiti bralne kotičke za otroke in vnašanje vsebin na to temo<br />

- uporaba novega didaktičnega materiala za jezikovno področje<br />

- nadaljevati s projektom Pravljični palček v vseh enotah<br />

3. Zdravje in varnost v vrtcu<br />

- Novo: kako preprečevati hrup, UHO v vzgojne namene, vnašanje vzgojnih<br />

vsebin na to temo in primernih metod.<br />

- skrb za zdravo in kvalitetno prehrano z vnašanjem ekološko pridelanimi<br />

prehrambenimi izdelki (vključeni v občinski projekt Srce Slovenije)<br />

- Skupaj v gore (v marec ali aprilu 2013 sobotni izlet za starše in otroke vseh enot Vrtca <strong>Domžale</strong>)<br />

- Novo: ŠPORTNI DAN V VRTCU DOMŽALE, potekal v aprilu, popoldan, skupaj s starši, isti dan v vseh enotah<br />

- Vsakodnevne vodene gibalne minutke v vseh oddelkih<br />

- Novo: Dejavnosti povezane z izvajanjem MALI SONČEK, ta otroke od 2. leta dalje, v povezavi z različnimi aktivnostmi iz področja<br />

gibanja,<br />

4. Ekologija in naravoslovje<br />

- ločevanje odpadkov (nadaljevanje)<br />

- varčevanje z energijo, čistili in drugimi sredstvi,


- skrb za naravo – nadaljevanje: čiščenje okolice, zasadimo drevo, uredimo gredico…<br />

- vključitev v vseslovensko akcijo »Očistimo Slovenijo«<br />

5.Medgeneracijsko sožitje (nadaljevanje)<br />

- Obiski starejših sovaščanov, starih staršev….povezovati z vsebinami kaj so delali in kako so se igrali,<br />

- skupni dopoldanski sprehodi, izleti in druge aktivnosti otroci – starejši, srečanja otrok s starejšimi (dedki in babice, starejši sosedje….)<br />

- v povezavi z delovno vzgojo (pečemo, sadimo, barvamo…)<br />

6.Delovna vzgoja (nadaljevanje) ali kako vključiti otroke v pridobivanje delovnih<br />

navad se nadgrajuje: zadolžitve, dežurstva, barvanje pohištva, urejanje<br />

gredic, grabljenje listja….<br />

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:<br />

EKOLOGIJA – zbiranje zamaškov za Dejana, zbiranje starega papirja – cilj: razvrščanje odpadkov preko aktivnosti zbiranja zamaškov, krepiti<br />

čut za sočloveka, skrb za čisto naravo<br />

GIBANJE - četrtkovo gibalno dopoldne – cilj: razvijanje gibalnih spretnosti, zadovoljstvo v gibanju, pomoč starejših otrok mlajšim<br />

UMETNOST - ustvarjalnice z glino - cilj: ustvarjalno oblikovanje gline, razvijanje finomotorike<br />

DRUŽBA – socialne igre – cilj: razvijanje socialnih veščin<br />

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih bomo realizirali v letošnjem šolskem letu:<br />

Sodelovanje med skupinami


Ureditev zunanjih površin za izvajanje športnih aktivnosti – že realizirano<br />

Graditi na kakovostnih odnosih s starši<br />

Popestritev obogatitvenih dopoldanskih dejavnosti<br />

Sodelovanje med skupinami:<br />

● pomoč starejših otrok mlajšim (pri obuvanju, oblačenju, na<br />

sprehodih);<br />

● igranje mlajših otrok v starejši skupini, starejši jih uvajajo v<br />

določene igre in pravila, ki veljajo v starejši skupini;<br />

● starejši se pridejo v mlajšo skupino »pocrkljat«<br />

● otroci pri prehajanju iz skupine v skupino nimajo težav.<br />

Ureditev zunanjih površin za izvajanje športnih aktivnosti<br />

● glede na to, da na našem igrišču nimamo takšnih površin, upamo,<br />

da jih bomo v tem obdobju dobili;<br />

● na njih bomo izvajali konkretne gibalne dejavnosti (rolanje, kolesarjenje...)<br />

Graditi na kakovostnih odnosih s starši<br />

● zaupanje staršev v našo strokovnost in presojo;<br />

● popestriti oz. povečati obisk na govorilnih urah; starše seznaniti<br />

z razvojem oz. z napredovanjem njihovega otroka s pomočjo<br />

zapiskov »Vidim otroka kot posameznika«.


Popestritev obogatitvenih dopoldanskih dejavnosti<br />

● pripraviti dejavnosti, ki so otrokom blizu in pri katerih radi<br />

sodelujejo;<br />

● dejavnosti bodo vključene v naše načrte, oz. se pri tem z idejami<br />

vključimo vse vzgojiteljice in pomočnice;<br />

● dejavnosti, ki bodo zaživele, bomo obdržali (npr. Sadno-zelenjavni<br />

teden), pri tem pa aktivno sodelujejo tudi starši.<br />

PROJEKTI<br />

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna<br />

skupina<br />

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna<br />

skupina<br />

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

Mali sonček vzgojiteljice 2-6 Celo leto Realizirano<br />

Ekologija,zbiranje<br />

starega papirja<br />

vzgojiteljice 2-6 Celo leto Razvrščanje odpadkov<br />

Skrb za čisto okolje in varčevanje z<br />

energijo<br />

18.-29.3.2013<br />

Zbiranje zamaškov vzgojiteljice 2-6 Celo leto Preko zbiranja zamaškov socialni čut Realizirano<br />

za sočloveka<br />

Pravljična vrečka vzgojiteljice 2-6 Celo leto Skupaj s starši razvijati bralno kulturo Realizirano<br />

Teden otroka vzgojiteljice 2-6 Oktober Pripravati program otrokom pester ob Realizirano<br />

tednu otroka<br />

Palček bralček vzgojiteljice 2-6 Celo leto Z vsakodnevnem pripovedovanjem in Realizirano


anjem pravljic otrokom razvijati<br />

bralno kulturo<br />

Tematski tedni vzgojiteljice 2-6 Celo leto Raziskovanje, spoznavanje, razvijanje<br />

spretnosti na različnih področjih,<br />

kreativno izražanje<br />

Pravljični palček<br />

Mateja<br />

Vrhovnik,<br />

Aleksandra<br />

Andrić<br />

4-6 Celo leto Razvijanje veselja v prebiranju,<br />

sproščeno pripovedovanje<br />

realizirano<br />

Realizirano<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V VRTEC:<br />

(delavnice ipd. - le za otroke)<br />

Dejavnost<br />

Izvajalec Čas Starost Število Plačilo<br />

Sprememba med letom in realizacija<br />

(ime in priimek) izvajanja otrok otrok<br />

Četrtkovo gibalno vzgojiteljice četrtek 2-6 38 Izvedeno<br />

dopoldne<br />

Biba pleše Aleksandra Andrić torek 2-6 38 Izvedeno<br />

Rolanje Mateja Vrhovnik pomlad 4-6 10 Izvedeno<br />

Igre na snegu<br />

Aleksandra Andrić zima 4-6 5 Izvedeno


DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI SO REDNO VKLJUČENI V VRTEC<br />

Dejavnost<br />

Izvajalec (ime in priimek, Čas izvajanja Starost otrok Število otrok Plačilo<br />

firma)<br />

Obisk čebelarja Košak Marjan Pomlad 2-6 35<br />

Obisk glasbenika Primož Ložar (očka) Marec 2-6 36<br />

Obisk glasbenika -<br />

naravoslovca<br />

Dušan Badovinac April 2-6 38 Starši<br />

DODATNE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC:<br />

(cicibanove urice ipd.)<br />

Dejavnost Izvajalec Čas izvajanja Starost otrok Št.<br />

vključenih<br />

Plačilo<br />

Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

Cicibanove urice Orehov Nena Vsak torek 3-6 6 Izvedeno<br />

DODATNE DEJAVNOSTI<br />

Dejavnost Izvajalec-firma Delavec vrtca Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Plačilo<br />

Jesenovanje Loka turist Mateja<br />

Vrhovnik<br />

Zimovanje<br />

Kmetija Brdar jesen 8 Starši


Letovanje<br />

Plavalni tečaj Azimut Vzgojiteljice Atlantis Pomlad marec 12<br />

IZLETI SAMO ZA OTROKE<br />

Cilj izleta - kraj Čas Skupina Vodja izleta Cilj Sprememba med<br />

letom<br />

in realizacija<br />

Groblje - Lipce marec 2-4 Mojca Koželj Zavedanje lastnega telesa in 9.5.2013<br />

doživljanje ugodja v gibanju<br />

Šumberk Jeseni, spomladi 4-6 Aleksandra Andrić Premagovanje ovir, 9. 11.2012<br />

Ob Kamniški Bistrici do<br />

čistilne naprave<br />

seznanjanje z gozdom<br />

pozimi 4-6 Aleksandra Andrić Navajanje otrok na<br />

premagovanje naporov v<br />

zimskem času<br />

Hiša eksperimentov spomladi 4-6 Aleksandra Andrić Doživetje ob<br />

eksperimetiranju<br />

15.3.2013<br />

Odpadlo zaradi<br />

slabega vremena<br />

<strong>Vrtec</strong> Cicidom spomladi 4-6 Aleksandra Andrić Navajanje otrok na<br />

upoštevanje pravil na<br />

sprehodu<br />

Radio postaja jeseni 4-6 Aleksandra Andrić Opazovalni sprehod po<br />

polju, doživljanje narave v<br />

njeni raznolikosti<br />

junij 2-6 vzgojiteljice Doživetje vožnje z<br />

Obisk ZOO v Horjulu<br />

avtobusom, opazovanje in<br />

8.5.2013<br />

18.10.2012<br />

15.5. 2013


prepoznavanje živali<br />

DEJAVNOSTI ZA STARŠE <strong>IN</strong> OTROKE (izleti, pikniki, delovne akcije, srečanja, delavnice …)<br />

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Vodja dejavnosti Cilj Sprememba med<br />

letom in<br />

realizacija<br />

Izlet na Mengeško kočo september 2-6 vzgojiteljice Druženje, spoznavanje staršev, otrok in 24.9.2012<br />

vzgojiteljic<br />

Novoletna delavnica december 2-4 Mojca, Nena Z delavnico popestriti praznični 13.12.2012<br />

Večerni sprehod z<br />

lučkami<br />

Športni dan vrtca<br />

<strong>Domžale</strong><br />

december<br />

december 4-6 Mateja, Aleksandra Prijetno druženje Novoletna<br />

ustvarjalnica-10.12.<br />

april 2-6 vzgojiteljice Druženje ob gibalnih igrah, spodbuditi<br />

starše da se jih udeležijo v čim večjem<br />

številu<br />

18. 4. 2013<br />

Druženje s starimi starši april 2-4 Mojca, Nena Krepiti medgeneracijsko sodelovanje 5.4.2013<br />

Z dedki in babicami v maj 4-6 Aleksandra, Mateja Doživetje ob vožnji z vlakom, prijetno 13.5.2013<br />

Kamnik<br />

druženje s starimi starši<br />

Cvetlična delavnica s marec 4-6 Aleksandra, Mateja Razveseliti otroke in starše, posadimo 25.3.2013<br />

kratkim nastopom<br />

svojo rastlino<br />

Zaključek šolskega leta junij 2-6 vzgojiteljice Ob prijetnem druženju zaključiti<br />

šolsko leto<br />

5.6.2013-Ježi<br />

6.6.2013-Medvedi<br />

Babice in dedki na<br />

obisku<br />

december 2-6 vzgojiteljice 13.12.2012


DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI<br />

(predavanja, pogovorne ure, roditeljski sestanki …)<br />

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna skupina Št.<br />

udeležencev<br />

Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

Sestanek za starše september vzgojiteljice 2-6 18 18.9.2012-Ježi<br />

20.9.2012-Medvedi(16)<br />

Pogovorne ure<br />

Prvi četrtek<br />

Prvi torek<br />

Mojca, Nena<br />

Mateja, Aleksandra<br />

2-4<br />

4-6 Izvedeno<br />

Skupaj v gore (izlet za starše<br />

in otroke)<br />

pomlad 2-6 Odpadlo zaradi slabega<br />

vremena<br />

KULTURNE PRIREDITVE<br />

(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)<br />

Dejavnost<br />

Čas<br />

izvedbe<br />

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Sprememba med<br />

letom<br />

in realizacija<br />

Abonma v Berniku Celo leto 2-6 KD France Bernik 39 Vse Izvedene vse<br />

predstave<br />

Obisk Menačnikove kmetije spomladi 2-6 Vse Izvedba čajanke-


Ježi-17.11.2012<br />

Medvedi-<br />

19.11.2012<br />

Obisk slamnikarskega muzeja spomladi 2-6 Vse 5.6.2013<br />

Novoletna predstava december 2-6 Vzgojiteljice vrtca <strong>Domžale</strong> Vse 17.12.2012<br />

Kulturni praznik februar 2-6 Nina Mav Hrovat Vse 21.2.2013<br />

Obisk dedka Mraza december 2-6 Vse 11.12.2012<br />

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci)<br />

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica,<br />

skupina<br />

Vsebina – cilj sodelovanja<br />

Sprememba med letom in<br />

realizacija<br />

O:Š.Venclja Perka jesen Mateja, Aleksandra, Seznanjanje s šolo<br />

Izvedeno<br />

4-6<br />

Zdravstveni dom <strong>Domžale</strong> Po dogovoru Mateja, Aleksandra, Navajanje otrok na negovanje lastnega 4.2.,10.4.2013<br />

4-6<br />

zdravja<br />

Gasilci-evakuacija oktober Vse, 2-6 Seznaniti otroke s potekom evakuacije 19.10. 2012<br />

Policija Oktober-maj Vse, 2-6 Seznanjanje s pravili za pešce v »praksi« Izvedeno<br />

Knjižnico-Bralnice pod 24.5.2013 Vse, 2-6 Razvijati bralno kulturo 42.5.2013<br />

Slamnikom<br />

Enoto Ostržek pomlad Vse, 2-6 Seznaniti otroke z vrtcem kjer bodo preživeli<br />

del poletja<br />

Izvedeno večkrat


IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC <strong>IN</strong> POMOČNIC V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU<br />

(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)<br />

Organizator – izvajalec Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica Datum Št. ur<br />

Strokovni aktivi Vse 12.-16. 11 2012<br />

18.-21.02 2013<br />

2.30<br />

2.30<br />

13.-16.05 2013<br />

<strong>Vrtec</strong> <strong>Domžale</strong>-Alenka Gotar Kako predstaviti glasbo v Vse oktober 2<br />

vrtcu,kako čuvati glas, dihanje s<br />

prepono<br />

<strong>Vrtec</strong> <strong>Domžale</strong>-Tomaž Petek Pravopisne zmožnosti in jezikovna Vse Januar24.1.2013 4<br />

ozaveščenost<br />

<strong>Vrtec</strong> <strong>Domžale</strong> Bralna pismenost Vse<br />

<strong>Vrtec</strong> <strong>Domžale</strong>-Vesna Vuk Godina Pravljično starševstvo Vse Oktober<br />

11.10.2012 2<br />

<strong>Vrtec</strong> <strong>Domžale</strong>-Ljuba Jenče Kulturni večer Vse 5. 2. 2013 2<br />

<strong>Vrtec</strong> <strong>Domžale</strong> - Tina Zelenko Ljudski plesi, prirejeni za otroke Aleksandra 4.10.2012<br />

18.10.2012 4<br />

Pediatrična klinika Alergija-uporaba epipena Mojca,Nena,Mateja 29.10.2012 2


DRUGA DELA <strong>IN</strong> ZADOLŽITVE V ENOTI<br />

VZGOJITELJICA: Koželj Mojca<br />

-internetni prispevki<br />

-skrb za oglasno desko<br />

-urejanje kotičkov<br />

-izdelava didaktičnih sredstev<br />

-poverjenica za otroški tisk<br />

-»koordinatorka« prehrane<br />

-vodenje enote<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Orehov Nena<br />

-skrb za igralnico-igrišče<br />

-sooblikovanje kotička za starše<br />

- izdelava daril za rojstne dni otok<br />

- sooblikovanje internetnih prispevkov<br />

VZGOJITELJICA: Andrić Aleksandra<br />

- Skrb za kotiček za starše<br />

- Koordinacija v akciji zbiranja zamaškov za Dejana<br />

- Skrb za površine pred vrtcem<br />

- Sooblikovanje internetnih prispevkov<br />

- Urejanje kotičkov<br />

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Vrhovnik Mateja<br />

- Sooblikovanje kotička za starše<br />

- Urejanje kotičkov<br />

- Izdelava daril za otroke<br />

- Sooblikovanje internetnih prispevkov


Datum: ŽIG: Podpis vodje enote:Koželj Mojca<br />

Podpis ravnateljice:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!