29.09.2015 Views

LETNI DELAVNI NAČRT ORGANIZATORJA PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2009/2010

letni delavni načrt organizatorja prehrane - Vrtec Domžale

letni delavni načrt organizatorja prehrane - Vrtec Domžale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>LETNI</strong> <strong>DELAVNI</strong> <strong>NAČRT</strong> <strong>ORGANIZATORJA</strong> <strong>PREHRANE</strong><br />

V <strong>ŠOLSKEM</strong> <strong>LETU</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong><br />

1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK - SPLOŠNO<br />

Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je<br />

pomembna v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Zato pri načrtovanju prehrane dosledno<br />

upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano otrok, ki smo jih prevzeli po<br />

evropskih priporočilih (DACH priporočila). Pri načrtovanju prehrane se ravnamo po prehranskih<br />

smernicah v vrtcu in šoli, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje s sodelovanjem Ministrstva za zdravstvo<br />

v letu 2005. Pri prehrani otrok upoštevamo tudi nove standarde in normative, ki jih je izdal Zavod RS za<br />

šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje (Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja,<br />

Ljubljana 2008 ).<br />

Veliko pozornosti bomo namenjali razvijanju ustreznih prehrambenih navad otrok, pripravi in postrežbi<br />

jedi, tako da jim nudimo prijazno prehranjevalno okolje in pri otrocih vzbujamo tek. Pri starejših<br />

otrocih uporabljamo servirno posodo iz porcelana in uvajamo samopostrežne obroke.<br />

ŠTEVILO IN RAZPOREDITEV DNEVNIH OBROKOV<br />

V Vrtcu Domžale imamo:<br />

eno centralno kuhinjo v enoti Ostržek,<br />

4 lastne in razdelilne kuhinje v enotah Palček, Cicidom, Kekec in Krtek,<br />

3 razdelilne kuhinje v enotah Mlinček, Savska in v prostorih, kjer imamo družinsko varstvo.<br />

lastno kuhinjo v enoti Racman, kjer poleg priprave obrokov za lastne potrebe šestih oddelkov vrtca<br />

(54 otrok in 19 zaposlenih) pripravljamo obroke tudi za potrebe osnovne šole v Dragomlju (8<br />

zajtrkov, 263 malic, 180-190 kosil in 100 popoldanskih malic)<br />

V centralni kuhinji Vrtca Domžale pripravljamo dnevno povprečno 550 zajtrkov, 109 dopoldanskih<br />

malic ( za otroke od 1-3 let), 570 kosil in 480 popoldanskih malic. Od tega se pripravlja 72 obrokov<br />

za lastne potrebe za prehrano otrok in zaposlenih v enoti Ostržek. Preostali obroki za otroke druge<br />

starostne skupine se iz centralne kuhinje transportirajo v namenskih transportnih posodah v 6<br />

dislociranih enot in v družinsko varstvo. V razdelilnih kuhinjah se hrana iz centralne kuhinje razdeli<br />

otrokom, v lastnih kuhinjah ( v enotah Kekec, Palček, Cicidom in Krtek) pa za prvo starostno<br />

skupino otrok pripravijo obroke sami.<br />

Časovna razporeditev obrokov poteka v vseh enotah v 2 do 3-urnih razmikih:<br />

- ZAJTRK od 8 ure do 8.30 ure<br />

- DOP. MALICA okrog 10. ure ( za starostno skupino 1-3 let)<br />

- KOSILO od 11.00 ure do 12.15 ure<br />

- POPOLDANSKA MALICA ob 14. uri.


PREHRANA V VRTCU ZA NAJMLAJŠO STAROSTNO SKUPINO OTROK<br />

Za najmanjšo starostno skupino otrok starosti 1-2 let so jedilniki in sama priprava obrokov prilagojena<br />

njihovi starosti. Prve mesece ( do novega leta ali po potrebi dlje) bomo za najmlajše otroke pripravljali<br />

pretežno mlečne zajtrke, kosila se bodo posebej pripravljala glede na sposobnosti prehranjevanja otrok<br />

te starosti (manj začinjena, bolj pasirana in sesekljana hrana, kuhane solate, izločevali bomo živila,<br />

neprimerna za dojenčke ipd.). Prav tako bodo najmlajši otroci 1-2 leti imeli prilagojeno popoldansko<br />

malico ( sadne kaše ipd) – v dogovoru z vzgojiteljico.<br />

Kasneje bomo v dogovoru z vzgojiteljico pričeli postopoma uvajat v prehrano najmlajših jedi, ki jih<br />

imajo ostali otroci (stročnice, pizza, krompirjevi svaljki, svinjsko meso …). V tem obdobju (od spomladi<br />

do julija) se morajo tudi ti otroci postopoma privaditi na mešano prehrano in različne nove okuse.<br />

DIETNI OBROKI<br />

Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Posamezniku glede na njegove<br />

hranilne in energijske potrebe ter omejitve v izboru živil izdelamo tabelo dovoljenih in prepovedanih<br />

živil, ki jo imajo v vsaki kuhinji, kjer pripravljajo dietno prehrano. V Vrtcu Domžale pripravljamo dietno<br />

prehrano za vse otroke, za katere starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo<br />

dietne prehrane ali priporočila Dietne posvetovalnice pri Pediatrični kliniki KC. Pri pripravi dietne<br />

prehrane je potrebno tesno sodelovanje staršev, vzgojiteljic, kuharskega kadra in vodje prehrane.<br />

2. <strong>NAČRT</strong>OVANJE IN ORGANIZACIJA <strong>PREHRANE</strong><br />

Pri načrtovanju prehrane otrok upoštevam strokovna prehranska priporočila, ki jih je izdalo nemško,<br />

avstrijsko in švicarsko prehransko društvo (D-A-CH) in Prehranske smernice v vrtcu in šoli (Ministrstvo<br />

za zdravje, 2005). Pri načrtovanju hranilno in energijsko uravnoteženih dnevnih jedilnikov si pomagam<br />

z računalniškim programom Diet. Pri načrtovanju prehrane upoštevam standarde in normative , ki jih<br />

septembra 2008 izdal Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje (Praktikum<br />

jedilnikov zdravega prehranjevanja)<br />

Prehrana otrok v vrtcu je načrtovana tako, da:<br />

- zadošča 70-75% dnevnih energijskih in bioloških potreb otrok, od tega pretežno zajtrk z<br />

dop. malico pokriva 20-30 %, kosilo 30-40% in pop. malica 10-15% energijskih potreb.<br />

- količinski normativi za prehrano najmlajše skupine 1-3 let so 75% glede na otroke stare 4-6<br />

let<br />

- je v vsakodnevnih jedilnikih v skladu s strokovno zdravstvenimi priporočili zastopan 50-<br />

55% delež ogljikovih hidratov, 20-30% maščob, 10-15 % beljakovin in dovolj vlaknin,<br />

vitaminov in mineralov;<br />

- se držimo načela pestrost in visoke kvalitete živil;<br />

- imamo vzpostavljen notranji nadzor nad živil in postopki priprave od nabave do zaužitja;<br />

- izbiramo živila, ki so primerna letnemu času;<br />

- nabavljamo živila sproti in sveža;<br />

- se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem;<br />

- meso klavnih živali občasno( vsaj 3-4x mesečno) nadomeščamo z ribami;<br />

- vsaj enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok;


- poudarek dajemo vključevanju stročnic (grah, fižol, leča, čičerika) in žitaric (pira, prosena<br />

kaša, ajdova kaša, žitni polnovredni kosmiči) v prehrano – tudi kot biološko enakovredno<br />

nadomestilo za meso;<br />

- v vsakodnevno prehrano vključujemo mleko in mlečne izdelke, ki zadostijo potrebam po<br />

kalciju;<br />

- sladice in sladoled vključujemo v jedilnik občasno, pri popoldanski malici so v kombinaciji s<br />

sadjem<br />

- vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sveže sadje in/ali zelenjavo;<br />

- vsak dan imajo otroci na razpolago jabolka;<br />

- imajo otroci včasih na izbiro več vrst solate (solatni bife);<br />

- pri pripravi obrokov ne uporabljamo nobenih umetnih dodatkov za izboljšanje okusa<br />

(goveja kocka, vegeta ipd.) ampak samo naravne začimbe;<br />

- peciva vedno pripravljamo v domači kuhinji;<br />

- pri pripravi jedi uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave ( dušenje, kuhanje, peka v<br />

parno konvekcijski peči namesto cvrtja)<br />

- omejujemo porabo belega sladkorja, soli in maščob;<br />

- porabo sladkorja nadomeščamo z bolj zdravimi sladili (med, zgoščeni jabolčni 100% sok)<br />

- kot sestavni del obrokov ponudimo zdrave sokove, ki so večinoma brez dodanega sladkorja<br />

in s 100% sadnim deležem<br />

- omejujemo uživanje belega in pol belega kruha ter ga nadomeščamo z ajdovim, rženim,<br />

črnim, ovsenim in polnozrnatim;<br />

- uporabljamo kvalitetne maščobe ( 100% sončnično, repično in olivno olje), ter zmanjšamo<br />

uporabo manj kakovostnih margarin;<br />

- imajo otroci pijačo na razpolago ves dan (voda in nesladkan čaji, v poletnem času tudi<br />

manj sladka naravna limonada).<br />

- da pogosteje pripravljamo hrano, ki jo imajo otroci radi, vendar v skladu s prehranskimi<br />

smernicami<br />

- občasno uvajamo nove jedi<br />

- v letošnjem letu bomo občasno vključevali v jedilnik ekološko pridelana živila iz vseh<br />

skupin živil.<br />

PRIORITETA PRI <strong>NAČRT</strong>OVANJU IN IZVAJANJU ZDRAVE <strong>PREHRANE</strong><br />

Vsako leto v jedilnike uvedemo nekaj novosti, predvsem z namenom, da se čimbolj ravnamo po<br />

smernicah zdrave prehrane. Tudi letos bomo vključevali v obroke več polnovrednih žitaric, polnovrednih<br />

testenin, polnozrnatega kruha in pekovskega peciva, 100% sadne sokove brez dodanega sladkorja,<br />

polnozrnato moko, olivno olje, mlečne izdelke brez dodanega sladkorja ter se izogibali sladkim jedem in<br />

industrijskim izdelkom. V letošnjem letu je prioritetni cilj pogostejše vključevanje živil ekološke pridelave<br />

( Eko živila), predvsem iz domače slovenske ekološke pridelave.


3. DELO <strong>ORGANIZATORJA</strong> <strong>PREHRANE</strong> V <strong>LETU</strong> <strong>2009</strong>/10:<br />

<br />

<strong>NAČRT</strong>OVANJE <strong>PREHRANE</strong> ZA PREDŠOLSKE OTROKE<br />

• upoštevanje standardov in smernic zdravega prehranjevanja<br />

• sestava mesečnih jedilnikov na osnovi priporočenih standardov in normativov ter priporočenih<br />

dnevnih vnosov hranil<br />

• načrtovanje mesečne in dnevne nabave živil glede na število prisotnih otrok v sodelovanju z vodji<br />

obeh centralnih kuhinj<br />

• načrtovanje materialnega poslovanja kuhinje<br />

• aktivno sodelovanje pri izvedbi javnih naročil<br />

• kontrola nad cenami dobavljenih živil<br />

• sodelovanje z dobavitelji, reklamacije<br />

• spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in spreminjanje<br />

• sodelovanje pri organizaciji prireditev v zavodu<br />

• sprejemanje reklamacij v zvezi s prehrano (starši, zaposleni) in ukrepanje<br />

• stalno sodelovanje s starši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano in po potrebi izdelava jedilnikov za<br />

dietno prehrano<br />

• urejanje rešitev v zvezi s prehrano otrok z alergijo na določena živila (sodelovanje s starši,<br />

vzgojiteljicami, kuharicami, ki pripravljajo dietne obroke, nabava dietnih živil)<br />

• nabava potrebnega kuhinjskega inventarja za obe centralni in razdelilni kuhinji<br />

• Sodelovanje z zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, zdravstveno inšpekcijo RS, Inštitutom za<br />

varovanje zdravja<br />

Kot odgovorna oseba za izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem HACCP sistema bom<br />

opravljala naslednje naloge:<br />

• Sprotno seznanjanje z zakonodajo s področja higiene živil (sodelovanje z zdravstveno inšpekcijo,<br />

internet, Smernice)<br />

• Izdelava morebitnih potrebnih dopolnitev HACCP načrtov za vse kuhinje<br />

• občasna kontrola evidenc in ukrepanje ob nepravilnostih<br />

• verificirala delovanja HACCP sistema v vseh kuhinjah<br />

• občasna kontrola nad sanitarno higienskim režimom v kuhinjah<br />

• Svetovanje glede pravilnih postopkov prevzema, priprave, delitve, ravnanja z odpadki,<br />

deratizacijo… v zvezi z varnostjo hrane<br />

• Organizirala ali izvedla bom usmerjena usposabljanja zaposlenih, ki pri svojem delu prihajajo v stik<br />

z živili v skladu s Pravilnikom o higieni živil, glede na delovna mesta ( dela v kuhinji, strokovne<br />

delavke) spomladi <strong>2010</strong><br />

IZVEDBA ALI SODELOVANJE PRI PROJEKTIH PRI PREHRANI OTROK<br />

V šolskem letu bomo na področju prehrane izvajali že stalne projekte:<br />

»Slavnostno kosilo« - v mesecu decembru <strong>2009</strong><br />

»Kosilo na prostem » - izvedba » piknika« pred koncem šolskega leta v juniju <strong>2010</strong>


SODELOVANJE Z VODSTVOM, VZGOJNIM IN KUHARSKIM KADROM VRTCA<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

z vodjo kuhinje – sprotno, dnevno<br />

CILJ: uvajanje novosti (predvsem zdrava prehrane), dietna prehrana, tekoča problematika s<br />

področja prehrane<br />

z vsem kuharskim osebjem v vseh enotah– dvakrat letno ali po potrebi.<br />

CILJ: pogovorimo se novostih na področju zdrave prehrane, o organizaciji dela v kuhinji, o<br />

povratnih informacijah iz oddelkov in vodstva vrtca, o seminarjih , osvetlimo področje sanitarno<br />

higienskega režima in morebitnih spremembah v zakonodaji, o aktualnih vsebinah v zvezi s<br />

prehrano in tekočo problematiko.<br />

z ravnateljico, pomočnico ravnateljice, računovodstvom –po potrebi<br />

CILJ: pogovor glede izvedbe javnih naročil, porabe materiala, ažurnosti, organizacije del, morebitni<br />

nabavi kuhinjske opreme in tekoči problematiki.<br />

s strokovnim kadrom (s predstavniki vseh starostnih skupin z vseh enot) – dva do trikrat<br />

letno (predvidoma oktober, februar, maj).<br />

CILJ: sprejemanje pripomb in predlogov v zvezi s prehrano in jedilniki, pogovor o organizaciji dela v<br />

zvezi s prehranskim režimom, pogovor o novostih s področja prehrane, tekoča problematika in<br />

iskanje rešitev.<br />

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE<br />

Vsi zaposleni, ki prihajajo pri svojem delu v stik s hrano, morajo opraviti enkrat letno usposabljanje za<br />

pridobivanje novih znanj o higieni živil.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Izvedla bom permanentno HACCP usposabljanje za vzgojni kader, prevoznika hrane, javna dela in<br />

študente, predvidoma aprila <strong>2010</strong><br />

Izvedla bom permanentno HACCP usposabljanje za kuhinjski kader, prevoznika hrane, javna dela in<br />

študente, predvidoma aprila <strong>2010</strong> ali po potrebi prej<br />

seminarji za kuharski kader – predvidoma en seminar ali kuharska delavnica s poudarkom na dietni<br />

prehrani, zdravi prehrani zdravi prehrani za predšolske otroke, brezmesnih jedeh<br />

seminarji za org. prehrane – predvidoma en do dva seminarja<br />

skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje na delovnem mestu in v prostem času (internet, strokovna<br />

literatura, ostali mediji)<br />

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI<br />

<br />

<br />

<br />

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana<br />

Zdravstveni inšpektoriat RS<br />

Klinični center Ljubljana, SPS pediatrična klinika, dietna posvetovalnica<br />

Pripravila org. prehrane<br />

Simona Klarič, univ.dipl.živ.teh<br />

Domžale, 23.9.<strong>2009</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!