Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Włoskiej

kig.pl

Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Włoskiej

Broszura informacyjna

Eksportera

po rynku Republiki Włoskiej

Spis treści

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ WŁOSKĄ .................. 2

1.1. SPECYFIKA RYNKU................................................................................................... 2

1.2. WYMIANA HANDLOWA ........................................................................................... 3

1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW (W RAMACH

JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO) ........................................................... 4

2. KWESTIE PRAWNE .................................................................................................... 5

2.1. SYSTEM PODATKOWY ............................................................................................. 5

2.2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ...................................................................................... 6

2.3. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ........................................................... 8

2.4. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI .............................. 8

2.5. DOSTĘP DO RYNKU................................................................................................... 9

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO – WYSTAWIENNICZE .................................... 10

4. WAŻNE ADRESY I LINKI ......................................................................................... 10

4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE .................... 10

4.2. PODMIOTY LOKALNE............................................................................................. 11

5. ZAŁĄCZNIKI............................................................................................................... 11

1


1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ WŁOSKĄ

1.1. SPECYFIKA RYNKU

Republika Włoska (wł. Italia, Repubblica Italiana) państwo położone w Europie

Południowej, na Półwyspie Apenińskim, współzałożyciel Europejskiej Wspólnoty

Gospodarczej, członek G8 (osiem najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata),

OECD oraz strefy euro.

Włochy należą, pod względem gospodarczym i politycznym, do najważniejszych krajów

Europy i świata, chociaż, od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, włoska

gospodarka rozwija się wyraźnie wolniej niż w przypadku innych krajów Unii Europejskiej

(UE). Jak wynika z danych opublikowanych przez włoski urząd statystyczny ISTAT, PKB

Włoch w 2011 r. wzrósł o 0,4% (w 2010 r. wzrost 1,4%). Widoczne są już jednak pierwsze

oznaki recesji, która zgodnie z prognozami ekspertów dotknie gospodarkę w 2012 r.:

w IV kwartale 2011 r. PKB skurczył się o 0,5% w porównaniu do IV kwartału 2010 r.

Ponadto kryzys gospodarczy ostatnich lat wpłynął na znaczne pogorszenie się sytuacji

ekonomicznej, spadek zatrudnienia, utratę konkurencyjności oraz pogorszenie stanu finansów

państwa, co wpłynęło na utratę wiarygodności kraju na arenie międzynarodowej oraz na

decyzję głównych agencji ratingowych (S&P, Moody’s, Fitch) o obniżeniu oceny kraju.

Rosnący poziom długu publicznego, który w 2011 r. wyniósł 121% PKB (bank centralny -

Banca d’Italia) oraz pogarszająca się ocena ratingowa wpłynęły na wzrost kosztu obsługi

długu: w 2011 r. cena obligacji skarbowych dynamicznie rosła (w momencie szczytowym

rentowność obligacji rządowych dochodziła do 8%).

Pogarszająca się kondycja ekonomiczna oraz coraz mocniej odczuwalne napięcie społeczne

zmobilizowało włoską elitę rządzącą do podjęcia działań na rzecz uzdrowienia gospodarki.

W tym celu utworzono bezpartyjny „rząd ekspertów” pod przewodnictwem wieloletniego

komisarza europejskiego M. Montiego. Nowy rząd dąży do pobudzenia rozwoju

gospodarczego m.in. poprzez liberalizację gospodarczą oraz zwiększenie wykorzystania

nowych technologii w administracji publicznej. Podjęto również kroki na rzecz reformy rynku

pracy, w celu redukcji rekordowo wysokiego bezrobocia, oraz walki z oszustwami

podatkowymi.

Włochy wyraźnie dzielą się na wysoko rozwiniętą północ kraju i do niedawna zacofane, dziś

nadal słabiej rozwinięte Południe. Regiony Lombardia i Piemont należą do najbogatszych

obszarów UE, o wysoko rozwiniętym i technologicznie zaawansowanym przemyśle

i wydajnym rolnictwie. Dobrze rozwiniętą gałęzią przemysłu jest hutnictwo, zlokalizowane

głównie w miastach portowych, które zaspokaja w całości potrzeby przemysłu

elektromaszynowego, a zwłaszcza stoczniowego i samochodowego. Włochy są jednym

z największych producentów maszyn i pojazdów (np.: FIAT, Alfa Romeo, Piaggio oraz

samochody sportowe Ferrari, Maserati i Lamborghini). Wielowiekową tradycję ma przemysł

włókienniczy i odzieżowy skoncentrowany głównie w okolicach Prato oraz w północnej

części kraju. Światową sławą cieszy się włoskie wzornictwo – Mediolan i Rzym należą do

najważniejszych centrów mody na świecie. Należy także zaznaczyć, że włoskie

przedsiębiorstwa kładą coraz większy nacisk na innowację i badania, co w połączeniu

z atrakcyjnym designem wpływa na zwiększoną podaż na włoskie produkty na rynkach

międzynarodowych (eksport w 2011 r. wzrósł o pond 11% w porównaniu do 2010 r.). Włochy

są największym producentem obuwia, broni myśliwskiej i sportowej oraz okularów

2


w Europie. Jedną z najlepiej rozwiniętych gałęzi gospodarki, wytwarzającą znaczną część

PKB, jest turystyka.

Warto zaznaczyć, że choć dobrze rozwinięty sektor jachtowy przechodzi kryzys,

to największa włoska stocznia Fincantieri wciąż pozostaje światowym liderem

w produkcji statków wycieczkowych i dużych jachtów luksusowych.

Silną pozycję w gospodarce zajmuje także przemysł chemiczny i farmaceutyczny, który

charakteryzuje się dużym stopniem innowacyjności. Choć po dynamicznym roku 2010

nastąpiło stopniowe spowolnienie rozwoju sektora, na co wpłynął przede wszystkim wzrost

cen surowców oraz malejący popyt wewnętrzny, został on jednak w dużym stopniu

skompensowany wzrostem eksportu. Najwięcej inwestycji z zakresu B&R jest realizowanych

w sektorze farmaceutyki i biotechnologii (ponad 8 tys. naukowców, 1,7 mld euro inwestycji –

9% wartości wszystkich badań w B&R prowadzonych we Włoszech w 2011 r.). 39% firm

operujących na rynku jest z kapitałem włoskim, 40% krajów UE i 21% USA. Przemysł

farmaceutyczny koncentruje się przede wszystkim w regionie Lacjum, Toskanii, Emilii

Romanii, Wenecji oraz Lombardii.

W ostatnich latach położono także duży nacisk na rozwój energii odnawialnych: coraz

bardziej rośnie zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu energii słonecznej,

wodnej, wiatrowej (w szczególności off-shore).

Rolnictwu sprzyjają korzystne warunki naturalne, choć jego struktura agrarna (przewaga

małych i średnich gospodarstw o niewysokiej towarowości) jest mniej korzystna, niż

w innych krajach Unii. Ponadto we Włoszech panuje dobrze rozwinięty system wsparcia grup

producenckich (czołowa pozycja w UE pod względem liczby stowarzyszeń organizacji

producentów). Włosi przywiązują dużą uwagę do systemu certyfikowania żywności

(posiadają zarejestrowanych ponad 280 produktów regionalnych w UE). W 2011 r.

w porównaniu do 2010 r. odnotowano ponad 10% wzrost eksportu produktów spożywczych

i 13% wina.

1.2. WYMIANA HANDLOWA

Najważniejszymi umowami regulującymi wzajemne stosunki gospodarcze polsko-włoskie są:

Traktat Akcesyjny z dnia 16 kwietnia 2003 r.

• Umowa miedzy Rządem PRL a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania

podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu

się od opodatkowania z 1985 r. ( Dz. U. nr 62/ 1989, poz. 364)

• Umowa między Rządem PRL a Rządem RW w sprawie popierania i ochrony inwestycji

z 1989 r. ( Dz. U. 1994 nr 42 poz. 157)

Memorandum o współpracy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podpisanew grudniu

1999 r. przez Ministra Przemysłu, Handlu i Rzemiosła RW i Ministra Gospodarki RP.

W związku z trudną sytuacją na rynku wewnętrznym włoskie przedsiębiorstwa położyły duży

nacisk na wzmocnienie stosunków z partnerami zagranicznymi. W konsekwencji w 2011 r.

eksport wzrósł o 11,4%, a import o 8,9% i wyniosły odpowiednio: 376 mld euro i 400 mld

euro (337 mld euro i 367 mld euro w 2010 r.). Warto odnotować większą dynamikę po stronie

eksportu, co wpłynęło na poprawę wyniku bilansu HZ, który wyniósł -24 mld euro (-30 mld

euro w 2010 r.).

Mimo że Polska nie należy do głównych partnerów handlowych Włoch (udział w całkowitym

włoskim imporcie i eksporcie utrzymuje się na poziomie 2,5%), to zgodnie z danymi

opublikowanymi przez ISTAT (włoski urząd statystyczny), w okresie styczeń-listopad 2011 r.

zajęła 10-tą pozycję wśród głównych odbiorców włoskich produktów i 14-tą pod względem

3


eksportu do Włoch. Łączna wartość włoskiego eksportu do Polski w tym okresie wyniosła 8,7

mld euro, a importu z Polski 7 mld euro. Saldo obrotów towarowych Polski z Włochami,

podobnie jak w latach poprzednich, było ujemne i wyniosło ok. 1,7 mld euro.

Dla Polski Włochy pozostają piątym partnerem pod względem importu i eksportu.

Tabela 1 - Włochy - obroty handlowe z Polską w latach 2007-2011

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 11 m-cy 2011 r.

Polski eksport 6.731 6.708 6.638 7.222 7.010

Polski import 8.680 9.774 7.922 8.553 8.704

Saldo -2.309 -3.066 -1.223 -1.331 - 1.694

* Dane wg włoskiego urzędu statystycznego ISTAT

Nie ulega znacznej zmianie charakterystyka i pozycja głównych grup towarowych

w eksporcie Polski do Włoch. Najwyższą wartość eksportu utrzymują od lat środki transportu,

w tym samochody i komponenty motoryzacyjne (za 11 miesięcy 2011 r. 2,6 mld euro). Na

drugim miejscu znalazły się metale i wyroby metalowe (686 mln euro), a na trzecim artykuły

spożywcze, napoje, tytoń (671 mln euro). Wysoką pozycję zajmują również komputery

i wyroby elektroniczne i optyczne (622 mln euro). Warto odnotować, że w omawianym

okresie nastąpił spadek eksportu surowców oraz wyrobów przeznaczonych dla sektora

rozrywki o 50%, znacznie zwiększył się natomiast eksport produktów wydawniczych

i audiowizualnych (39%) oraz substancji i produktów chemicznych (30%).

Struktura polskiego importu z Włoch również nie ulegla zasadniczym zmianom. Na

pierwszym miejscu znajdują się maszyny i urządzenia nie sklasyfikowane gdzie indziej

(1,8 mld euro – dane za 11 miesięcy 2011 r.), środki transportu (1,4 mld euro), metale

i produkty metalurgiczne (1,2 mld euro). Duży był także import gumy i wyrobów z tworzyw

sztucznych – 501.757 tys euro. Największy spadek importu odnotowano w zakresie

produktów gospodarki odpadami i rekultywacji (-45%), natomiast wzrost w zakresie metali

i wyrobów metalowych (16%) oraz wyrobów z gumy i plastiku (16%).

Utrzymująca się od lat dominacja towarów z branży samochodowej i mechanicznej w obrocie

towarowym z Włochami jest wynikiem obecności fabryki FIAT-a i innych zakładów

produkujących podzespoły dla tego sektora.

1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW (W RAMACH

JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO)

WPHI w Rzymie odnotowuje rosnące zainteresowanie włoskich przedsiębiorców importem

z Polski wysoko przetworzonych komponentów do przemysłu metalowego, elektrotechniki,

produktów chemii gospodarczej, produktów spożywczych, w tym mięsa, mleka w proszku

i owoców miękkich.

Przemysł drzewny i jego produkty jest od lat przedmiotem zainteresowania włoskiego rynku,

głównie domy prefabrykowane, półprodukty, listwy, pellet itp. Rośnie konkurencja polskich

firm produkujących elementy wykończenia domów, meble drewniane, także ogrodowe,

półprodukty, ale ceny proponowane przez polskich producentów w powiązaniu z kosztami

transportu powodują, że Polska traci częśc rynku włoskiego na rzecz Słowenii i Rumunii.

Powoli toruje sobie drogę na włoskim rynku także przemysł poligraficzny.

2011 rok był kolejnym rokiem promocji sektora kosmetycznego we Włoszech. Zwiększa się

rokrocznie liczna polskich firm uczestniczących w prestiżowych międzynarodowych targach

4


kosmetycznych Cosmooprof w Bolonii (w 2011 r. uczestniczyło w targach ok. 50 polskich

firm). Z posiadanych informacji wynika, że polskie firmy kosmetyczne często są lub wchodzą

na włoski rynek pod innymi markami. Potwierdza to ocenę, że bez skutecznej promocji,

inwestycji i działań marketingowych trudno będzie polskim producentom wprowadzić

własne marki na rynek włoski.

Należy podkreślić, że na rynek włoski trafia dużo komponentów do produkcji mebli, okien,

maszyn i urządzeń, oświetlenia, ale produkt gotowy jest produktem włoskim. Eksportujemy

na rynek włoski samochody, telewizory oraz sprzęt AGD, ale jest to efekt włoskich inwestycji

Fiata, czy Grupy Merloni.

Konsument nie ma jednak świadomości, że nabywa produkt Made in Poland.

Od kilku lata potwierdza się słaba penetracja polskich towarów na rynku włoskim, co jest

wynikiem wielu czynników – słabej znajomości polskiej oferty eksportowej i zainteresowania

włoskiego konsumenta, wyboru kanałów dystrybucji, małej aktywności polskich firm, które

niechętnie biorą udział w targach, czy spotkaniach B2B, nie inwestują w reklamę, stosują

bardzo sztywne i czasami niczym nie uzasadnione wysokie ceny oraz bardzo rzadko

korzystają z usług agenta handlowego. Należy podkreślić, że pozycja agenta handlowego jest

we Włoszech bardzo silna (liczba agentów zarejestrowanych w głównych konfederacjach

Federagenti i Fnaarc wynosi ponad pół miliona). Bardzo trudno jest sprzedać towar na

większą skalę lub wprowadzić go do sieci dystrybucji bez agenta handlowego, który

współpracuje również z hurtownikami i importerami. Agent handlowy jest jednak kosztem,

którego polskie firmy nie chcą na razie ponosić.

Pozytywnym zjawiskiem jest dobrze rozwijające się poddostawstwo wysokoprzetworzonych

komponentów do produkcji gotowych wyrobów. Taka forma kooperacji jest z reguły

pierwszym krokiem do eksportu gotowych towarów. Jednocześnie rośnie zainteresowanie

importem polskich usług w sektorze jachtowym. W związku z coraz trudniejszą sytuacją

w sektorze włoscy przedsiębiorcy są gotowi do nawiązania współpracy w zakresie remontu

jachtów (refitting).

Polska, szczególnie w 2011 r., była postrzegana we Włoszech jako kraj charakteryzujący się

rozwiniętą i stabilną gospodarką, o dodatnim wzroście PKB. Odnotować należy, iż Włochy

zaczęły dostrzegać Polskę jako znaczącego i liczącego się partnera gospodarczego. Tę opinię

potwierdzają liczne artykuły opisujące zmiany i podkreślające znaczny potencjał naszej

gospodarki, nowoczesność, solidność i dynamiczność. Z oceny spotkań, konferencji i rozmów

z przedsiębiorcami można wywnioskować, że wiele firm włoskich upatruje w tym własną

szansę na wyjście z kryzysu poprzez rozszerzenie rynku zbytu lub uruchomienie inwestycji

w Polsce.

2. KWESTIE PRAWNE

2.1. SYSTEM PODATKOWY

‣ Podatek dochodowy od spółek – IRES (wł. imposta sul reddito delle società)

Podatek IRES jest podatkiem progresywnym, uzależnionym od wysokości dochodów,

któremu podlegają:

• spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Włoch;

podmioty prawa publicznego i prywatnego z siedzibą na terenie Włoch, których

wyłącznym celem jest działalność gospodarcza;

podmioty prawa publicznego i prywatnego z siedzibą na terenie Włoch, nie mające na

celu działalności gospodarczej ;

• przedsiębiorstwa i wszelkiego rodzaju podmioty prawne nie posiadające osobowości .

5


Od stycznia 2008 r. stawka podatku dochodowego od spółek IRES została zredukowana o 5,5

punktu - z 33% do 27,5% od dochodu podlegającego opodatkowaniu; został również

poszerzony zakres opodatkowania podatkiem IRES.

‣ Podatek dochodowy od osób fizycznych – IRPEF (wł. imposta sul reddito delle

persone fisiche)

Jest to progresywny podatek bezpośredni, którego stawka uzależniona jest od wysokości

dochodów. Obecnie obowiązuje pięć stawek tego podatku, tzw. progów podatkowych, które

w zależności od wysokości uzyskanych dochodów wynoszą: 23%, 27%, 38%, 41%, 43%.

Do podstawy opodatkowania wliczane są następujące dochody: z tytułu zatrudnienia,

z działalności gospodarczej, z tytułu wykonywania wolnych zawodów, z wynajmu

nieruchomości, kapitałowe, inne (gdzie indziej nie klasyfikowane). Przy obliczaniu tego

podatku, przepisy prawne, ustanawiają wiele ulg podatkowych.

‣ Podatek regionalny od działalności gospodarczej – IRAP (wł. imposta regionale sulle

attività produttive)

Aktualnie stopa procentowa podatku IRAP wynosi 3,9%; władze lokalne mogą ją obniżyć lub

zwiększyć o 1%. Podstawą obliczenia tego podatku są dochody przedsiębiorcy pomniejszone

o całkowite koszty zatrudnienia osób przyjętych do pracy w ramach umowy szkolenia

(wł. contratto di formazione) oraz obowiązkowe świadczenia dla pracowników w ramach

umowy o pracę. Stopa podatkowa podatku IRAP może być zróżnicowana w zależności od

charakteru działalności gospodarczej oraz ze względu na kategorie podatników.

‣ W miejsce ICI (wł. imposta comunale sugli immobili) – od 2012 r. wprowadzony został

dekretem „Salva Italia” (DL 201/2011) podatek IMU – Imposta Municipale Propria

w wysokości 0,4% od pierwszej własności nieruchomości (domu, mieszkania)

i w wysokości 0,76% od drugiej. Gmina ma prawo podnieść lub obniżyć ten podatek

o 0,3%, tj. albo obniżyć do 0,46%. albo zwiększyć do 1,06%.

2.2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Prawo zamówień publicznych we Włoszech zostało uregulowane w Dekrecie nr 163

z 12.04.2006 r. pt. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Dekret dot. zamówień publicznych

na roboty budowlane, usługi i dostawy zgodnie z Dyrektywami 2004/17/EC oraz

2004/18/EC). Przepisy regulują procedury przetargowe zarówno dla zamówień powyżej jak

i poniżej progu ustalonego przez UE. Powyższe progi prezentują się następująco:

• 200.000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi,

• 400.000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi w sektorach produkcji,

transportu i dystrybucji wody pitnej i energii elektrycznej, w branży transportowej,

• 600.000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi w sektorze

Telekomunikacyjnym,

• 5 mln EUR przy zamówieniach na roboty budowlane.

Zamówienia powyżej progu. Zamawiający, przed ogłoszeniem przetargu w kraju,

zobowiązani są do przesłania ogłoszeń drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej.

Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są także w Oficjalnym Biuletynie Republiki Włoskiej

– Szczególnym Wydaniu dot. Zamówień publicznych, w „Profilu nabywcy”

przygotowywanym przez głównego zamawiającego, na stronach internetowych Ministerstwa

6


Infrastruktury i Transportu – nie później niż 2 dni po publikacji w Oficjalnym Biuletynie,

a także na stronach internetowych Monitora Zamówień Publicznych, z odniesieniem do

szczegółów ogłoszenia zawartych w Oficjalnym Biuletynie.

Zamówienia poniżej progu. W przypadku zamówień poniżej progu zamawiający nie jest

w żaden sposób zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia czy też przesyłania informacji

o zamówieniu poza granicami Włoch. W przypadku robót budowlanych ogłoszenia

o przetargu publikowane są nie tylko w „Profilu nabywcy”, ale także na stronach

internetowych Ministerstwa Infrastruktury oraz w skróconej postaci w krajowym dzienniku

oraz gazecie lokalnej. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 500.000 EUR, stosowne

ogłoszenie zamieszczane jest także w Oficjalnym Biuletynie, a w przypadku zamówień

o mniejszej wartości – ogłoszenie zamieszczane jest na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego

właściwego dla miejsca realizacji zamówienia. W przypadku usług i dostaw o wartości

poniżej progu ogłoszenia są publikowane w Oficjalnym Biuletynie Republiki Włoskiej

Szczególnym Wydaniu dot. zamówień publicznych, na stronach internetowych Monitora

Zamówień Publicznych lub na tablicy ogłoszeń Głównego Zamawiającego.

Procedury przetargowe powyżej progu. Procedury wyboru ofert w oparciu o kryterium

ekonomiczne:

• Zwykłe procedury (przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony), które mogą być

stosowane zgodnie z uznaniem zamawiającego;

• Procedury, które mogą być stosowane tylko w określonych okolicznościach: negocjacje

z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, konkurs na projekt,

system dynamicznych zakupów.

Formę procedury wybiera zamawiający i informację o swoim wyborze zamieszcza

w ogłoszeniu.

Negocjacje są procedurą, w której zamówienie zostaje zlecone stronie trzeciej. W takim

wypadku stosuje się rozróżnienie na podstawie ceny usług i dostaw: poniżej 20.000 EUR.

Zamawiający może zdecydować się na bezpośredni zakup, ale jeżeli wartość zamówienia

przekracza 20.000 EUR, przetarg musi odbyć się z zachowaniem zasad przejrzystości,

proporcjonalności, równego traktowania, po przeprowadzeniu rozmów z przynajmniej

5 dostawcami, jeżeli istnieje taka liczba dostawców odpowiadających przedmiotowi

zamówienia, w oparciu o badanie rynku lub właściwe rejestry.

Zamówienia na roboty budowlane. W tym wypadku warunki zgłoszeń ofert zostały

ograniczone. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji dla zamówień nie

przekraczających 100.000 EUR, jeżeli otrzymano więcej niż 5 ofert.

Zamówienia na dostawy oraz usługi. Brak obowiązku informowania o przetargach

w „Profilu Nabywcy” oraz publikowania ogłoszeń o wyniku przetargu. Przy stosowaniu

kryterium najniższej ceny można zastrzec wykluczenie ofert zawierających zbyt duży rabat

jednak tylko w wypadku, gdy otrzymano więcej niż 5 ofert. Dopuszcza się również

dokonywanie zamówień na zasadzie „z dnia na dzień” bezpośrednio zarządzając zakup lub

negocjacje. W ten sposób zamówień na roboty budowlane i usługi mogą dokonywać centralne

urzędy jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 137.000 EUR. Dla pozostałych podmiotów

próg ten wynosi 11.000 EUR.

Procedura składania skarg / odwołań. Jakiekolwiek skargi i odwołania skierowane

przeciwko zamawiającym ze względu na złamanie zasad wolnej konkurencji mogą zostać

złożone w Urzędzie Nadzoru Robót Publicznych lub w Urzędzie odpowiedzialnym za

zapewnienie wolnej konkurencji na rynku.

7


2.3. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

‣ Patenty. We Włoszech występują dwa rodzaje patentów:

• patent na wynalazek ( invenzione)

dotyczy wynalazków o zastosowaniu przemysłowym; przyznawany jest na okres 20 lat, bez

możliwości przedłużenia. Zgłoszenia patentowego mogą dokonać zarówno spółki, jak i osoby

fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Informacji na temat rejestracji patentów

udzielają włoski Urząd Patentowy (www.uibm.gov.it) oraz izby handlowe. Ze względu na

złożoność procedury doradza się korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm doradczych.

• modele użyteczne (modello di utilità)

dotyczą konkretnych urządzeń, którym wynalazca nadaje kształt, strukturę i wzbogaca

o elementy korzystniejsze od dotychczas istniejących, przyznawany na 10 lat bez możliwości

przedłużenia.

‣ Znaki firmowe

udzielane są bezterminowo. Aby znak firmowy został zarejestrowany musi być znakiem

nowym, nie funkcjonującym na terytorium włoskim, może być już jednak zarejestrowany za

granicą pod warunkiem, że nie jest bardzo popularny, a jego wybór „nie jest wyrazem złej

woli”.

2.4. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Obcokrajowcy występujący przed sądami we Włoszech muszą być reprezentowani przez

pełnomocnika procesowego uprawnionego do wykonywania zawodu adwokata we Włoszech.

Średnia długość postępowania przed sądem włoskim w sprawach cywilnych wynosi 8 lat

(w tym postępowanie przed sądem I instancji, ewentualna apelacja i kasacja; kasacja ma inny

charakter, niż w prawie polskim – może mieć miejsce w każdym czasie postępowania,

w odniesieniu do każdego orzeczenia czy rozporządzenia sądu).

W sytuacji, w której możliwe jest uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

w stosunku do włoskiego dłużnika przed sądem polskim, warto rozważyć skorzystanie z tej

drogi dochodzenia roszczenia, wówczas we Włoszech „pozostaje do wykonania” jedynie

egzekucja orzeczenia sądu polskiego.

Odzyskania należności dokonuje się w postępowaniu procesowym (procedimento ordinario

di cognizione), stanowiącym podstawową formą rozpoznawania spraw cywilnych. Prawo

włoskie rozróżnia również postępowania uproszczone ( procedimenti sommari), postępowanie

upominawcze (procedimento monitorio) oraz postępowanie eksmisyjne

(procedimento di sfratto). Funkcjonują także we włoskim prawie - postępowanie

zabezpieczające (procedimento cautelare) oraz egzekucyjne (procedimento d’esecuzione),

które zmierza do realizacji żądań wierzyciela.

Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania świadczenia (np. płatności z umowy),

jest, obok właściwie przywołanej podstawy prawnej, prawidłowo sporządzona umowa.

Zwrócenie uwagi na prawidłowość sporządzenia umowy/kontraktu jest istotne z punktu

widzenia oceny jej skuteczności i ważności przez sąd. Brak któregokolwiek z podstawowych

elementów kontraktu lub złe przetłumaczenie zapisów umowy będzie skutkowało trudnością

lub niemożnością dochodzenia wierzytelności od włoskiej firmy z uwagi na brak

dokumentów dowodowych. Należy zwracać uwagę na to, aby kontrakt został sporządzony na

piśmie, przestrzega się przed realizacją kontraktów przesłanych w formie faxu, maila lub

realizowanych na podstawie telefonicznego zamówienia. Należy pamiętać, aby nie

dokonywać dostawy towaru jakiejkolwiek wartości, przedpłaty na jego dostawę ani pełnej

zapłaty przed jego dostawą - bez uprzedniego sprawdzenia, czy firma w ogóle jest

zarejestrowana w izbie handlowej oraz czy prowadzi działalność. Wskazane jest zachowanie

8


ograniczonego zaufania w stosunku do pośredników nakłaniających do zawarcia kontraktu,

„znających” firmę włoską. Odradza się także podpisywanie jakichkolwiek dokumentów

związanych z zawieranym kontraktem, w tym kontraktu, jeżeli jego treść jest niezrozumiała

ze względów językowych lub prawnych. Polscy przedsiębiorcy powinni także pamiętać, że

każdy rynek jest inny i że oferta sporządzona np. na rynek niemiecki niekoniecznie będzie

dobra na rynek włoski. Bardzo słaba znajomość języków obcych powoduje, że negocjacje

handlowe bardzo często prowadzone są wyłącznie w języku włoskim, co zmusza

zagranicznych kontrahentów do korzystania z tłumaczy. Katalogi i cenniki sporządzone

w języku włoskim mogą zagwarantować większy sukces, niż katalogi sporządzone

np. w języku angielskim.

Płatności i jakość. Na rynku włoskim bardzo rozpowszechniony jest system płatności za

towar lub usługi w okresie od 1 do 3 miesięcy. Włoski rynek jest wymagający co do jakości

towaru i ciągłości dostaw. Klient włoski skłonny jest wydać pieniądze, ale za towar

nienagannie wykonany.

2.5. DOSTĘP DO RYNKU

Od kilku lat WPHI nie odnotowuje barier w eksporcie towarów do Włoch. Warunki dostępu

dla polskich towarów i usług wynikające z włoskich przepisów (licencje, zezwolenia,

kwalifikacje, wpisy na listy zawodowe) są identyczne dla wszystkich eksporterów

i przedsiębiorców z UE. Do barier w polskim eksporcie do Włoch należy wymienić słabą

znajomość polskiej oferty eksportowej oraz brak rozpoznawalności polskiej marki. Włosi

nadal nie postrzegają Polski jako kraju przedsiębiorczego, dynamicznego

i nowoczesnego, producenta szerokiej gamy produktów przemysłowych o znakomitym

wzornictwie i jakości. Polskie firmy są natomiast dobrze postrzegane jako kooperanci firm

włoskich w różnych dziedzinach, co często bywa wstępnym etapem uruchomienia procesu

eksportu. Inną barierą dla polskiego eksportu są wysokie wymagania rynku włoskiego co do

jakości oraz wzornictwa. Włochy są światowym liderem w zakresie wzornictwa

przemysłowego i nie wszystkie polskie wyroby spełniają te wymagania. Odczuwalny jest też

brak marki, która identyfikowałaby określone produkty jako Made in Poland.

Trudności w eksporcie polskich towarów są również wynikiem słabej znajomości rynku

włoskiego (popytu, upodobań konsumenta, cen, działań potencjalnych konkurentów, słabego

rozpoznania kanałów dystrybucji), co przekłada się na źle przygotowane oferty handlowe

i cenniki, zbyt wysokie ceny, traktowanie wszystkich rynków zbytu w jednakowy sposób,

stosowanie sztywnych terminów płatności. Polskie firmy bardzo niechętnie inwestują

w promocję na rynku włoskim, co również ogranicza dostęp do tego rynku.

Sprzedaż niektórych produktów we Włoszech wymaga uzyskania odpowiedniej autoryzacji.

Ma to miejsce np. w przypadku zamiaru sprzedaży na włoskim rynku leków, produktów

medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych.

W sierpniu 2006 r. Włochy zniosły okres przejściowy w zakresie swobodnego przepływu

pracowników, w związku z czym nie istnieją już formalne bariery w dostępie do włoskiego

rynku pracy. Uregulowane zostały również procedury związane z pobytem obywateli UE na

terenie Włoch (ustawa z 11 kwietnia 2007 r.). Pełne otwarcie rynku pozwala polskim

pracownikom realizować kontrakty, związane w szczególności ze świadczeniem usług przez

polskie przedsiębiorstwa, poprzez tzw. pracowników delegowanych. Zwiększenie

zainteresowania polskich pracowników tą formą świadczenia usług na włoskim rynku jest

coraz bardziej widoczne. Nie występują też problemy dotyczące zatrudniania we Włoszech

polskich pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, salowych itp).

Duże zainteresowanie rynkiem włoskim okazują firmy polskie, świadczące usługi

9


w charakterze podwykonawców, głównie w sektorze budowlanym, pracach montażowych

i poligrafii. W tym zakresie wskazane jest zapoznanie się z rejestrem zawodów regulowanych

( www.roma.trade.gov.pl w dokumencie: Zawody regulowane.pdf ).

Obowiązujące we Włoszech prawo jest bardzo skomplikowane. Przedsiębiorcy włoscy,

prowadzący nawet jednoosobową firmę, korzystają najczęściej z usług doradców

finansowych i handlowych. Również w przypadku polskich przedsiębiorców zasadne jest

korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które doradzą najlepszą

formę działalności i zajmą się załatwianiem wszystkich formalności, co skróci procedurę

i pozwoli uniknąć nieprawidłowości, nawet na etapie planowania działalności gospodarczej

we Włoszech.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO – WYSTAWIENNICZE

Przedsiębiorcy chcący uzyskać informacje odnośnie targów i wystaw we Włoszech powinni

kontaktować się bezpośrednio z poniższymi targami lub wskazanymi na ich stronach

organizatorami prywatnymi. Strony internetowe najważniejszych siedzib targowych:

www.fieramilano.it

www.bolognafiere.it

www.fieradellevante.it

www.firenzefiera.it

www.fieradiroma.it

www.fieraparma.it

www.fierarimini.it

www.vicenzafiera.it

www.ferrarafiera.it

www.modenafiere.it

www.padovafiera.it

www.veneziafiere.it

www.goriziafiere.it

www.fairbz.it

Patrz również strona: www.roma.trade.gov.pl > Targi i Wystawy, Reklama

4. WAŻNE ADRESY I LINKI

4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Ambasady RP w Rzymie

via Olona 2

00198 ROMA

Italia / Włochy

tel.: (+39) 06.854 11 28, - 06.884 02 73, - 06.854 81 89 fax: (+39) 06 855 33 91

www.roma.trade.gov.pl

e-mail: info@infopolonia.it

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej

Via P. P. Rubens 20

00197 ROMA

ITALIA / Włochy

Tel.: (+39) 06.36204200 fax: (+39) 06.3217895

www.rzym.polemb.net

e-mail: ambaroma@msz.gov.pl

10


Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie

via di San Valentino 12

00197 ROMA

Italia / Włochy

Tel.: (+39) 06.36 204 300 fax: (+39) 06.80.66.02.33

www.rzym.polemb.net

e-mail: rzym.amb.wk@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Mediolanie

Corso Vercelli, 56

20145 MILANO

Italia/Włochy

Tel. (+39) 02 48 018 978 fax: (+39) 02.48.02.03.45

www.mediolankg.polemb.net

e-mail: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl

4.2. PODMIOTY LOKALNE

‣ Ministerstwa - www.governo.it (kliknij Ministri e Ministeri)

‣ Regiony we Włoszech - www.comuni-italiani.it/regioni.html

‣ Włoskie Izby Handlowe - www.infocamere.it/cciaa.htm

(kliknij Contatta la tua Camera di Commercio – seleziona)

Każe miasto na szczeblu prowincji oraz w stolicach regionów posiada swoją izbę handlową, do której

przynależność przedsiębiorstw jest obowiązkowa. Wybór właściwej terytorialnie izby uzależniony jest

od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

‣ Inne użyteczne linki:

Włoski Urząd Statystyczny ISTAT - www.istat.it

Bank narodowy: Banca d’Italia (odpowiednik NBP) - www.bancaditalia.it

Konferedracja Przemysłowców Włoskich - www.confindustria.it

Włoskie izby handlowe - www.registroimprese.it, www.unioncamere.it

Związek Włoskich Prowincji - www.upinet.it

Włoski Urząd Patentowy - www.uibm.gov.it

Włoska Konfederacja Pracodawców Prywatnych - www.confindustria.it

Włoskie Zrzeszenie MŚP - web.confapi.org

Włoska Konfederacja Rzemiosła - www.cna.it

Włoski Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www. inps.it

5. ZAŁĄCZNIKI

Od dnia 1 kwietnia 2010 r. podmioty zobowiązane do zarejestrowania swojej działalności

gospodarczej w rejestrze firm Izby Handlowej lub w REA (wykaz statystyczno-gospodarczoadministracyjny

izb handlowych) w celu złożenia oświadczenia o rozpoczęciu działalności

gospodarczej, ewentualnych zmianach w toku jej prowadzenia lub jej zakończeniu ( z czym

wiąże się uzyskanie numeru VAT ( P.IVA) – formularz AA9/10 lub AA7/10), czynią to

poprzez Comunicazione Unica, nawet w przypadku, gdyby zgłoszenie danych w celu

uzyskania numeru VAT było jedyną czynnością przedsiębiorcy/podatnika.

11


Comunicazione unica, na którą składają się wszystkie formularze składane uprzednio

odrębnie do poszczególnych instytucji, pozwala na wypełnienie formularza AA9/10 i AA7/10

i przesłanie go drogą elektroniczną do rejestru firm www.registroimprese.it.

‣ Załącznik 1. Formularz AA9/10

‣ Załącznik 2. Formularz AA7/10

‣ Załącznik 3. Formularz ANR/3

12

More magazines by this user
Similar magazines