Przewodnik eksportera po rynku Republiki Białorusi

kig.pl
  • No tags were found...

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Białorusi - Wydziały ...

Przewodnik eksportera

po rynku Republiki Białorusi

Spis treści

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ BIAŁORUŚ ....................................................2

1.1. SPECYFIKA RYNKU..................................................................................................................2

1.2. WYMIANA HANDLOWA (wg danych białoruskich)................................................................3

1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW ................................................................3

2. KWESTIE PRAWNE..........................................................................................................................4

2.1. SYSTEM PODATKOWY............................................................................................................4

2.2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE......................................................................................................6

2.3. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ..............................................................................7

2.4. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI........................................................7

2.5. DOSTĘP DO RYNKU, REGULACJE CELNE ................................................................................8

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO‐WYSTAWIENNICZE.......................................................................10

4. WAŻNE ADRESY I LINKI.................................................................................................................11

4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE...............................................11

4.2. PODMIOTY LOKALNE ...........................................................................................................11

5. ZAŁĄCZNIKI...................................................................................................................................12


1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ

BIAŁORUSI

1.1. SPECYFIKA RYNKU

Republika Białorusi (w skrócie Białoruś) położona jest w Europie Wschodniej i nie ma dostępu

do morza. Powierzchnia kraju wynosi 207,6 tys. km2, a zamieszkiwana jest przez 9,5 mln obywateli.

Pod względem rozwoju gospodarczego Białoruś była jedną z lepiej rozwiniętych republik radzieckich.

Po rozpadzie ZSRR gospodarka białoruska przeżyła okres silnej recesji. W roku 1996 regres został

powstrzymany i rozpoczął się wzrost gospodarczy. W latach 2000-2003 gospodarka Białorusi

rozwijała się w tempie 4,7-6,8% rocznie. Największy wzrost PKB odnotowano w 2008 roku, kiedy

wyniósł on 10,2%. W 2010 roku wzrost PKB wyniósł 7,6%, a w 2011 - 5,3%.

W obowiązującym nakazowo-rozdzielczym modelu gospodarki, otrzymanym w spadku po ZSRR,

z niewieloma elementami gospodarki rynkowej, mimo upływu ponad 20 lat od utworzenia państwa

Białoruś, jak można się spodziewać, dominują przedsiębiorstwa państwowe, w znacznej ilości mało

efektywne, posiadające wsparcie finansowe ze strony państwa oraz monopolistyczną pozycję

na rynku.

Głównym czynnikiem wzrostu PKB Białorusi w ciągu ostatnich lat była stymulująca wzrost popytu

wewnętrznego polityka rządowa, wspierana kredytami bankowymi, z dodatkowej emisji pieniądza

przez bank centralny RB. W efekcie nastąpiło wyraźne zwiększenie produkcji przemysłu i rolnictwa

oraz nakładów inwestycyjnych. Wskaźniki wzrostu produkcji przemysłu wykazują tempo wzrostu

na poziomie około 10 % rocznie, a wskaźniki sprzedaży detalicznej w niektórych dziedzinach nawet

20%. Jednakże prowadzona w ciągu ostatnich lat populistyczna polityka ekonomiczna państwa

skutkowała ostrym kryzysem finansowym w 2011 roku, kiedy to białoruska gospodarka przeżyła kilka

poważnych wstrząsów. Rubel białoruski był w ciągu roku dwukrotnie dewaluowany, inflacja wyniosła

108,7%, a dochody ludności w ujęciu dolarowym spadły o ponad połowę. Pomimo podawanego

przez oficjalne statystyki wzrostu podstawowych wskaźników makroekonomicznych, gospodarkę

białoruską nadal cechuje brak reform rynkowych, bariery biurokratyczne, ogromne koszty świadczeń

socjalnych ponoszone przez białoruskie przedsiębiorstwa oraz utrzymywanie zbędnej rzeszy

urzędników w administracji państwowej.

W ostatnich 5-u latach przemysł generuje ok. 26 % PKB i stanowi podstawę gospodarki Białorusi. Kraj

dysponuje dużym, ale przestarzałym potencjałem wytwórczym, relatywnie tanią siłą roboczą oraz

potencjałem badawczo-naukowym. Do 1991 roku białoruski przemysł (zwłaszcza metalowy,

maszynowy, chemiczny, petrochemiczny, energetyka i przemysł lekki) był ściśle powiązany

z gospodarką Związku Radzieckiego. Republika Białoruś nadal przoduje wśród krajów Wspólnoty Niepodległych

Państw (WNP) w produkcji nawozów potasowych, kombajnów zbożowych, roztrząsaczy

do nawozów organicznych czy przemysłowych maszyn do szycia. Zajmuje drugie miejsce w produkcji

ciężarówek, traktorów, włókien sztucznych, motocykli i drewna. Ziemie uprawne zajmują 8,9 mln ha,

czyli około 43% powierzchni kraju. Uprawia się głównie zboża (jęczmień, żyto, pszenicę, pszenżyto),

ziemniaki, buraki cukrowe, warzywa i len. Największy areał upraw stanowią zboża (46,1%) oraz

rośliny pastewne (36,9%), zaś uprawy ziemniaków zajmują 6,6% obszaru upraw. Większość produkcji

(ponad 60%) przypada na gospodarstwa państwowe oraz duże gospodarstwa farmerskie.

Indywidualne gospodarstwa rolne (gospodarstwa farmerskie) i pozostałe grunty sektora prywatnego,

w posiadaniu których znajduje się jedynie 20% obszarów uprawnych dostarczają 6,4% produkcji

zbóż, 87,1% produkcji warzyw, i 88,9% produkcji ziemniaków. Ustawodawstwo nie sprzyja

indywidualnym rolnikom, a pomoc ze strony państwa jest mniejsza niż dla kołchozów i sowchozów.

Pomoc dla państwowych gospodarstw jest dwojakiego rodzaju: bezpośrednia - z dotacji budżetowych

lub pośrednia - w postaci nisko oprocentowanych kredytów bankowych. Niezreformowane rolnictwo

stanowi istotne obciążenie dla finansów państwa i zagrożenie dla stabilnego rozwoju gospodarki.

Białoruś posiada ogromne obszary leśne, zajmujące 38% powierzchni kraju. Największe kompleksy

leśne stanowią puszcze: Grodzieńska, Nalibocka i Białowieska, rozciągające się wzdłuż granicy

z Polską. Jakość pozyskiwanego drewna, zwłaszcza z drzew iglastych, jest wysoka. Leśnictwo

zajmuje ważną pozycję w gospodarce.

Handel i usługi są jedynym sektorem, w którym przeważa własność prywatna (86,9 % w 2010r.).

Własność państwową stanowi tu tylko 11,9 %, a własność inwestorów zagranicznych 1,2 %. Ponad


połowa podmiotów handlowych i usługowych na Białorusi zlokalizowana jest w stolicy kraju, Mińsku.

Obroty handlu detalicznego w 2011 roku osiągnęły wartość 85 bln BYR (ok. 18 mld USD) i były

wyższe o 14,6 % niż w roku 2010. Na koniec 2010 roku działało 45,7 tys. punktów handlu

detalicznego. Łączna wartość rynku usług dla ludności w 2010 roku wyniosła 15690 mld BYR (5,26

mld USD).

1.2. WYMIANA HANDLOWA (wg danych białoruskich)

W latach 2004-2008 obrót towarowy między Polską i Białorusią stale wzrastał i w rekordowym

dotychczas roku 2008 wyniósł 2,9 miliarda USD. W porównaniu z 2007 r. był to wzrost o 29,2%.

Obroty towarowe w 2011 roku wyniosły 2,4 mld USD, z czego polski eksport wyniósł 1,2 mld USD,

a import wyniósł 1,1 mld USD. Polska osiągnęła dodatnie saldo wymiany w wysokości 166 mln USD.

Import z Białorusi, podobnie jak w latach poprzednich, w dalszym ciągu był skoncentrowany

w niewielu sekcjach i grupach towarowych i miał charakter typowo surowcowy. Paliwa mineralne,

w tym olej napędowy i skroplony gaz, stanowiły około 40% ogólnego polskiego importu, nawozy

mineralne (w tym głównie potasowe) - 15%, drewno i wyroby z drewna - 9%, wyroby z żelaza, żeliwo

i stal (głównie półfabrykaty) - 4%, oraz substancje białkowe - 3%.

Struktura towarowa polskiego eksportu do Białorusi jest znacznie rozdrobniona. Polski eksport

na Białoruś jest znacznie bardziej zróżnicowany i nie ma wyraźnie dominujących pozycji. Analiza

polskiego eksportu pokazuje, że sekcja pozycja „maszyny i urządzenia mechaniczne oraz części

zamienne" (w tym głównie sprzęt do poddawania materiałów procesom obróbki termicznej, dojarki

mechaniczne i urządzenia do przetwórstwa mleka) stanowiły 17% polskiego eksportu do Białorusi.

Kolejne istotne grupy towarowe to produkty pochodzenia zwierzęcego - 12%, tworzywa sztuczne

i wyroby z nich – 10%, wyroby przemysłu chemicznego – 7%,. Głównymi pozycjami towarowymi

w polskim eksporcie były: mięso wieprzowe – 9,8%, świeże jabłka, grusze – 3,4%, kable i przewody

izolowane – 2,1%, wyroby farmaceutyczne – 1,8%, akumulatory – 1,6%.

Wśród polskich partnerów handlowych Białoruś, zarówno w polskim imporcie, jak i w eksporcie

zajmuje miejsce w trzeciej dziesiątce, natomiast Polska jest dla Białorusi 5-m partnerem handlowym

w imporcie i 7-m partnerem w eksporcie.

Aktualne dane o obrotach handlu zagranicznego można znaleźć pod adresem:

http://minsk.trade.gov.pl/pl/belarus/article/detail,454,Gospodarka_-

_glowne_wskazniki_makroekonomiczne.html

lub

http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/HANDEL+ZAGRANICZNY/

http://hinex.stat.gov.pl/hinex/aspx/index.aspx

1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW

Tabela 1. Największe pozycje polskiego eksportu w 2011 (w tys. USD)

CN Nazwa pozycji Wartość w 2011 r.

(tys. USD)

1 02 Mięso i podroby jadalne 140.020

2 84 Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne, ich 124.450

części

3 39 Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 103.623

4 08 Owoce i orzechy jadalne 43.526

5 07 Warzywa oraz niektóre korzenie 40.853

6 48 Papier i tektura, wyroby z masy papierowej 38.711

7 73 Artykuły z żeliwa lub stali 37.223

8 44 Drewno i wyroby z drewna 30.972

9 85 Maszyny i urządzenia elektryczne 27.261

10 87 Pojazdy nieszynowe i ich części 26.429


CN Nazwa pozycji Wartość w 2011 r.

(tys. USD)

11 73 Produkty farmaceutyczne 22.813

12 40 Kauczuk i wyroby z kauczuku 21.488

13 29 Chemikalia organiczne 17.360

14 23 Pozostałości lub odpady przemysłu spożywczego, gotowa pasza 15.612

dla zwierząt

15 94 Meble 14.650

Polityka gospodarcza Białorusi zmierza ku ograniczeniu importu wyrobów gotowych na rzecz rozwoju

ich produkcji u siebie. Wiele dziedzin białoruskiej gospodarki wymaga modernizacji. Te dwa czynniki

będą w najbliższej przyszłości generowały popyt na wyroby przemysłu maszynowego, w tym środki

produkcji.

Wśród perspektywicznych dla polskiego eksportu grup towarowych należy wymienić:

■ wyposażenie dla centrów logistycznych i transportu - ze względu na rządowy program budowy

centrów logistycznych i rozwój infrastruktury logistycznej Białorusi,

■ maszyny i urządzenia do produkcji spożywczej dla przemysłu rolno-spożywczego,

■ materiały budowlane, nowoczesne technologie, maszyny i sprzęt budowlany dla budownictwa,

w tym dostawy wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa - grupa 25.23 taryfy celnej,

■ produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, wyroby z grupy 26.22 taryfy celnej,

■ przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane -wyroby

z grupy 15.33 taryfy celnej,

■ wyposażenie dla energetyki - możliwości dla dostawców z Polski stwarza budowa elektrowni

wodnej na Niemnie oraz rozpoczynająca się budowa elektrowni atomowej w miejscowości Ostrovets.

2. KWESTIE PRAWNE

2.1. SYSTEM PODATKOWY

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje Kodeks podatkowy Republiki

Białorusi (część szczególna) Podatnikami podatku są wszystkie podmioty, włącznie ze wspólnymi

przedsiębiorstwami, a także ich filie i oddziały prowadzące na terytorium Republiki Białoruś

działalność gospodarczą.

Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 18%, natomiast stawka 10%

stosowana jest w zależności od typu przysługujących ulg. Od dochodów z dywidend oraz

innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obowiązuje podatek obliczony

według stawki 15%. Na podstawie umowy pomiędzy Polską a Republiką Białoruś o unikaniu

podwójnego opodatkowania, jeżeli udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi

ponad 30%, to stawka podatkowa dla dywidendy wynosi 10% (1). Rezydenci Wolnych Stref

Ekonomicznych korzystają ze szczególnego trybu opodatkowania podatkiem dochodowym

przewidującym zwolnienie z podatku w okresie pięciu lat od jego zadeklarowania.

Poza tym na system podatkowy składają się inne podatki powszechne (państwowe) -podatek

dochodowy od osób fizycznych i podatek od towarów i usług, podatki lokalne i inne opłaty

obowiązkowe. Podatki państwowe i obligatoryjne opłaty obowiązują na terytorium całego kraju

i wpływają do budżetu państwa lub państwowych funduszy pozabudżetowych. Podatki lokalne

obowiązują tylko na terenie określonej jednostki administracyjno-terytorialnej i zasilają jej budżet.


Tabela 1. Porównanie obciążenia podatkowego podmiotów gospodarczych działających

na zasadach ogólnych, w wolnych strefach ekonomicznych (WSE) i w ramach programu

rządowego rozwoju miast o ludności do 50 tys. mieszkańców

Rodzaj podatku Zasady ogólne WSE Małe miasta

1. Podatek dochodowy 18% 0%* 18%**

2. Podatek od dywidendy 15% (1)

3. Podatek od wartości 20% 20% 20%

dodanej (VAT)

4. Akcyza według stawek określonych dla każdego rodzaju wyrobów

5. Podatek za korzystanie z 1) za przetworzenie 1 tony ropy naftowej lub produktów

zasobów naturalnych naftowych - stawka 4030 BYR, inne stawki zgodnie z art.

(ekologiczny)

207 Kodeksu podatkowego

6. Odpisy na fundusz

ochrony socjalnej ludności

7. Podatek dochodowy od

osób fizycznych

8. podatek od korzystania z

dróg i fundusze drogowe

9. Podatek gruntowy lub

opłata z tytułu dzierżawy

10. Podatek od sprzedaży

paliw samochodowych

11. Podatek od

nieruchomości

12. Fundusz ochrony

przyrody

36% funduszu płac

12%

1% nie ma 1% **

według wartości katastralnej (art. 196, 197 Kodeksu

podatkowego)

10% zysku ze nie ma

10% zysku ze

sprzedaży

sprzedaży

Roczny 1% od nie ma

Roczny 1 % od

wartości

wartości

środków

środków

trwałych

trwałych

przedsiębiorstw

przedsiębiorstwa

a +

+

współczynnik

współczynnik

zwiększający w

zwiększający

zależności

w zależności

od strefy

od strefy

planowoekonomicznej

planowo--

ekonomicznej

**

1 % zysku ze nie ma

1% zysku ze

sprzedaży

sprzedaży**


13. Podatek off shore 15% od środków

przekazywanych

firmie

zarejestrowanej

w

raju

podatkowym

PODATKI LOKALNE

Podatek transportowy na 3% z zysku

odnowienie i odbudowę

miejskiej i podmiejskiej

komunikacji zbiorowej,

autobusów

międzymiastowych,

utrzymanie resortowych

środków transportu i odpis

na utrzymanie i rozwój

infrastruktury miejskiej

Pozabudżetowy fundusz Odliczenie z nie ma

Dotyczy

celowy uzdrowienia rzeki zysku

miasta Mińska

Swisłocz i jej dorzecza

* Zysk ze sprzedaży wyrobów produkcji własnej jest zwolniony z opodatkowania w ciągu

pięciu lat od chwili jego zadeklarowania. Po tym okresie uiszcza się połowę stawki

podstawowej.

** W ciągu 5 lat od momentu rejestracji firmy stawka wynosi 0%.

2.2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Procedury zamówień publicznych na Białorusi reguluje wiele aktów normatywnych. Najistotniejsze

z nich to Dekret Prezydenta Republiki Białoruś z 17 listopada 2008 roku nr 618 „O zakupach

państwowych w Republice Białoruś" oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12.2008 r.

nr 1987 „O niektórych zagadnieniach dokonywania zakupów państwowych”. Akty prawne regulujące

tę tematykę znajdują się na stronie internetowej białoruskiego Ministerstwa Gospodarki

www.economy.gov.by , rozdział „Gosudarstvennye zakupki" (zakupy państwowe).

Organizatorami przetargów na zakupy państwowe centralizowane mogą być tylko organizacje oraz

podmioty upoważnione, określone w rozporządzeniu „O niektórych zagadnieniach zakupów towarów

(prac, usług) przez przedsiębiorstwa unitarne, zjednoczenia państwowe i spółki handlowe". Jest ich

około 50, a ich listę publikuje na swojej stronie internetowej białoruskie Ministerstwo Gospodarki.

Przetargi są organizowane dla zakupów, które finansowane są w całości lub w części ze środków

budżetu centralnego lub budżetów miejscowych. Podmioty prywatne i państwowe przystępują do

przetargów na równych prawach.

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na oficjalnych stronach internetowych lub w oficjalnych

wydawnictwach terenowych Obwodowych Komitetów Wykonawczych i Mińskiego Miejskiego

Komitetu Wykonawczego oraz na stronach Narodowego Centrum Marketingu i Koniunktury Cen

www.icetrade.by lub http://belres.by .

W dniu 19 stycznia 2009 r. wszedł w życie Dekret Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 17 listopada

2008 roku nr 618 „O zakupach państwowych w Republice Białoruś". W punkcie 3 Dekretu określone

są procedury przetargowe w zależności od wartości zamówienia. Zakupy państwowe realizowane są

w formie przetargu z wykorzystaniem następujących procedur:


■ zapytanie o oferty cenowe - przy wartości zakupów od 1000 do 8000 kwot bazowych,

■ sporządzenie analizy porównawczej konkurentów - przy wartości zakupów od 50 do 1000 kwot

bazowych,

■ zakup z jednego źródła - przy wartości zakupów od 50 kwot bazowych, w przypadkach określonych

przez Radę Ministrów.

Procedury zakupów przeprowadzane są samodzielnie przez podmioty zamawiające. Jednakże

powyższe postanowienia nie mają zastosowania przy:

> zakupach o wartości do 50 kwot bazowych,

> zakupach wyrobów własnych u niektórych kategorii podmiotów (gospodarstwa przy zakładach

karnych, gospodarstwa MSW i Ministerstwa Zdrowia, zakładów pracy chronionej i innych),

> zakupach wyrobów artystycznych, towarów nieposiadających analogów, dostarczanych przez

jedynego (wyłącznego) dostawcę, przedmiotów muzealnych, obiektów własności intelektualnej u osób

posiadających wyłączne prawo do tych obiektów i innych określonych Dekretem nr 618.

Obecnie prawo zamówień publicznych na Białorusi jest ujednolicane w ramach Wspólnego Obszaru

Gospodarczego Białorusi, Rosji i Kazachstanu.

2.3. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Białoruś jest stroną ważniejszych konwencji i umów międzynarodowych w zakresie ochrony własności

intelektualnej, w tym umów dwustronnych w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej,

Konwencji ONZ ds. oświaty, nauki i kultury, umów wielostronnych w ramach Wspólnoty Niepodległych

Państw, umów o współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Zgodnie z Dekretem

Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 12 lutego 2004 roku nr 66 ochronę praw własności intelektualnej

zapewnia Narodowe Centrum Własności Intelektualnej, działające na podstawie Statutu,

zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów RB z dnia 31 maja 2004 roku nr 641

(http://belgospatent.org.by ).

2.4. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

We wszystkich sprawach związanych z odzyskiwaniem należności tylko adwokaci mają prawo

do reprezentowania klientów przed organami władzy sądowniczej Republiki Białoruś. Egzekucją

decyzji sądu białoruskiego i sądów zagranicznych, wobec białoruskich dłużników, zajmują się służby

komorników sądowych, sądów powszechnych i gospodarczych. Nie funkcjonuje na Białorusi obrót

wierzytelnościami. W zakres działań związanych z odzyskiwaniem należności podejmowanych przez

kancelarie wchodzi przygotowanie dokumentacji dla windykacji należności, prowadzenie postępowań

sądowych w zakresie odzyskiwania należności oraz reprezentacja stron w sądach Republiki Białoruś,

w tym zapewnienie wykonywania wyroków sądu w trybie egzekucyjnym.

Rozpatrywanie sporów: przy rozpatrywaniu sporów w zakresie handlu zagranicznego białoruskie sądy

państwowe, nawet przy istnieniu dowodów niezaprzeczalnego niewykonania zobowiązań ze strony

białoruskiego kontrahenta, skłonne są do wykorzystania wszystkich dostępnych instrumentów

procesowych dla obrony interesów strony białoruskiej. W sądach państwowych praktycznie

niemożliwe jest wyegzekwowanie odsetek za niewykonanie lub przeterminowaną realizację płatności,

jeżeli podstawowe zobowiązanie wyrażone jest w walucie obcej, sędziowie aktywnie stosują prawo

zmniejszenia umownej grzywny, itp. Wszystko to powoduje, że zagraniczne podmioty gospodarcze,

w celu uniknięcia rozpatrywania sporów w Republice Białoruś, zawierają w umowie/kontrakcie

możliwość rozstrzygania sporu przez sąd trzeciego państwa/ Są jednak niekiedy nieświadome, że nie

zawsze istnieje możliwość wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych w Republice Białoruś.

Niektóre trudności wynikają również podczas rozpatrywania sporów z białoruskimi organami

państwowymi, ponieważ sądy białoruskie niezwykle rzadko zajmują się pozwami wobec organów

podatkowych, celnych i innych.


2.5. DOSTĘP DO RYNKU, REGULACJE CELNE

Białoruś, Rosja i Kazachstan od lipca 2010 r. tworzą unię celną, zgodnie z umową z dnia

6 października 2007 roku „O Komisji Unii Celnej".

Organem naczelnym Unii Celnej są Rady Międzypaństwowe, tworzone na poziomie głów państw

i szefów rządów. Uczestnicy Unii Celnej utworzyli Komisję Unii Celnej, która jest stale działającym

organem regulacyjnym Unii.

Od 1 lipca 2012 roku funkcje Komisji Unii Celnej przejmie Euroazjatycka Komisja Gospodarcza,

powołana na potrzeby WOG (Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu).

Ideą Unii Celnej było utworzenie wspólnego obszaru celnego, w ramach którego nie będą stosowane

cła oraz ograniczenia o charakterze gospodarczym, z wyjątkiem specjalnych instrumentów

ochronnych, antydumpingowych i kompensacyjnych.

W ramach Unii Celnej stosowana jest jednolita taryfa celna i inne jednolite instrumenty regulacji

obrotu towarami z krajami trzecimi.

Jednolita taryfa celna Białorusi, Rosji i Kazachstanu weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku,

natomiast Kodeks celny Unii Celnej wszedł w życie od 1 lipca 2010 roku.

Z tekstem taryfy celnej, jak i kodeksu celnego można zapoznać się na stronie internetowej Komisji

Unii Celnej, z pomocą linków:

Jednolita taryfa celna: http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved/Pages/default.aspx

Kodeks celny: http://www.tsouz.ru/Docs/Kodeks/Pages/default.aspx

Decyzja Komisji Unii Celnej nr 899 z dnia 9 grudnia 2011r.

Z dniem 17 czerwca 2012 roku wchodzi w życie Decyzja Komisji Unii Celnej nr 899 z dnia 9 grudnia

2011 roku, wprowadzająca obowiązek wyprzedzającego informowania o towarach, wwożonych

na obszar celny Unii Celnej transportem samochodowym.

Upoważnione podmioty gospodarcze, przewoźnicy, w tym przewoźnicy celni, przedstawiciele celni lub

inne osoby zainteresowane będą miały obowiązek przedstawienia organom celnym Unii Celnej

informacji w zakresie wwożonych transportem samochodowym towarów, nie później niż dwie godziny

przed ich wwozem na obszar celny Unii Celnej.

Certyfikacja.

Na Białorusi wiele towarów podlega certyfikacji lub nadzorowi specjalistycznych organów.

Obowiązkowej certyfikacji podlegają między innymi:

■ sprzęt i przybory elektrotechniczne gospodarstwa domowego,

■ środki łączności i informatyki,

■ ciągniki i maszyny rolnicze,

■ silniki, części zam. do środków transportu i przyczep,

■ materiały budowlano-wykończeniowe

■ środki przeciwpożarowe,

■ oleje samochodowe,

■ usługi z zakresu serwisu samochodowego,

■ towary dla dzieci,

■ wyroby przemysłu lekkiego i obuwie,

■ gotowe artykuły spożywcze,

■ napoje alkoholowe i bezalkoholowe,

■ wyroby farmaceutyczne (specjalna procedura rejestracyjna).

Grupa towarów podlegających nadzorowi:

> Państwowej Inspekcji ds. Kwarantanny Roślin:

■ nasiona i materiał sadowniczy (szkółkarski),

■ owoce i warzywa świeże i suszone,

■ zboża, słód, ziarno soi, mąka, cukier surowy, drożdże nieaktywne, tytoń nieprzetworzony, szyszki

chmielowe, rośliny używane do kosmetyków i farmacji, słoma i plewy zbóż, siano, koniczyna,

materiały roślinne do wyplatania, jednokomórkowce, odpady przemysłu spożywczego, nawozy, skóry

i wyroby z nich, wełna i sierść, bawełna, len, konopie, torf, opakowania, drewno i inne wyroby, które

mogą być przenośnikami szkodników i chorób roślin,

■ artykuły kolonialne, ryż, produkty przemysłu młynarskiego,


■ kultury grzybów, bakterii, wirusów itp.

■ zbiory zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne.

> Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej:

■ zwierzęta żywe, mięso i wyroby z mięsa, ryby, wyroby mleczne, produkty pochodzenia

zwierzęcego, pasze zwierzęce i roślinne, tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, przetwory

z mięsa, laktoza, ciasta makaronowe nadziewane mięsem, rybą, serem, drożdże, sosy, buliony,

napoje bezalkoholowe, sól pastewna i inne pasze dla zwierząt, leki i witaminy dla zwierząt.

Informacje na temat certyfikacji dostępne są na stronach Państwowego Komitetu Standaryzacji

Republiki Białoruś: www.gosstandard.gov.by oraz Białoruskiego Państwowego Instytutu Standaryzacji

i Certyfikacji: www.belgiss.org.by .

Procedury certyfikacyjne są unifikowane w ramach Unii Celnej. W przypadku wyrobów, na które

procedury certyfikacyjne zostały uzgodnione, wydawane są świadectwa ważne na obszarze całej Unii

Celnej. Na pozostałe wyroby wydawane są certyfikaty narodowe.

Przy transakcjach eksportowych polski przedsiebiorca powinien uwzględnić kilka ważnych spraw:

a) wymogi formalne przy zawieranym kontrakcie, o których mowa na naszym portalu w zakładce

Handel – http://minsk.trade.gov.pl/pl/Handel/article/detail,4600,Kontrakty_handlowe.html

b) gwarancję płatności.

Przedsiębiorstwa białoruskie mają na ogół kłopoty finansowe i jeśli nawet są rentowne, to odczuwają

niedobór środków obrotowych. Nawet, jeśli dysponują środkami finansowymi w momencie

podpisywania kontraktu, to - niekoniecznie ze swojej winy – mogą mieć problemy w momencie

płatności. Ufając partnerom, trzeba się jednocześnie zabezpieczać przed zmianami w systemie

gospodarczym, niezależnymi od partnera białoruskiego

c) prawo białoruskie zabrania firmom dokonywania przedpłat na poczet dostaw z importu.

Zasada ta nie dotyczy firm posiadających środki dewizowe ze sprzedaży eksportowej, kredytów

zagranicznych lub wkładów wniesionych przez zagranicznych udziałowców.

Dotyczy natomiast firm, które nabywają środki dewizowe na Białoruskiej Giełdzie Walutowo-

Kapitałowej, czyli de facto znakomitej większości podmiotów gospodarczych.

d) zapłata za importowany towar możliwa jest dopiero po jego rozcleniu.

Analizując problemy, najczęściej pojawiające się przed polskimi inwestorami i przedsiębiorcami w ich

praktycznej działalności na Białorusi, nie można nie uwzględniać następujących:

Czynniki polityczne i gospodarcze: począwszy od 1996 roku w Republice Białoruś , bez podejścia

systemowego i konsekwencji w postępowaniu władz, realizowany jest program reform

gospodarczych, mających na celu reformowanie gospodarki w kierunku rynkowej z elementami

socjalnymi, z osiągnięciem zasadniczego celu strategicznego, którym jest obietnica podniesienia

poziomu życia obywateli. Nie ma żadnych gwarancji, że realizacja tych reform nie zostanie nagle

zaniechana, podobnie jak i pewności szybkiego osiągnięcia wyznaczonych przez państwo celów.

Krytykowane jest niskie tempo realizowanych reform oraz niedostateczne kroki do wykorzystania

inicjatywy tkwiącej w sektorze prywatnym. W ten sposób brak zaufania wśród przedsiębiorców

do „dnia jutrzejszego" często staje się powodem braku realizacji projektów inwestycyjnych

na Białorusi.

Stosunki międzynarodowe: stosunki między Białorusią a Unią Europejską rozwijają się w sposób

dosyć złożony, ze stosowaniem przez UE i oficjalny Mińsk wzajemnych restrykcji.

W 2008 roku stosunki UE - Białoruś nieco ociepliły się. Unia zmieniła sposób komunikacji

z władzami , dzięki czemu Białoruś została zaproszona do programu „Partnerstwo Wschodnie",

i do którego przystąpiła, jednak oficjalne wydarzenia w ramach „Partnerstwa” są przez Mińsk

bojkotowane. W latach 2008-2011 skomplikowane stosunki polityczne w niezbyt dużej mierze

przekładały się na stosunki gospodarcze.

Kursy walut zagranicznych i regulacje walutowe: kurs rubla białoruskiego wobec koszyka walut

obcych charakteryzuje się niestabilnością, w związku z czym rząd zmuszony jest do stosowania

specjalnych środków regulacji walutowych, często utrudniających zrealizowanie transakcji handlu

zagranicznego z białoruskim rezydentami. Kurs rubla kształtowany jest nie przez rynek

międzybankowy a na Białoruskiej Giełdzie Walutowo-Kapitałowej, na zasadzie bilansowania podaży

waluty z popytem na nią, z aktywnym wpływem banku centralnego na wahania kursów walut.

Ustawodawstwo: według inwestorów zagranicznych znaczne problemy powstają ze zrozumieniem,

interpretacją i stosowaniem prawa białoruskiego, co powoduje, że podmioty gospodarcze często


zmuszane są do działania bez zrozumienia wymogów państwa oraz trybu relacji z nim. W istocie

problem ten sprowadza się do kwestii opodatkowania i kryteriów podatkowych, w ustaleniu których

można spotkać niejednoznaczną interpretację i sprzeczność w stosunku do obowiązujących aktów

prawnych. Ponadto w odniesieniu do białoruskiego prawa gospodarczego można mówić o jego

niestabilności, częstym anulowaniu lub wprowadzaniu przepisów bezwzględnie obowiązujących,

znacznie zmieniających ukształtowane dotychczas metody współpracy pomiędzy białoruskimi

podmiotami gospodarczymi a partnerami zagranicznymi, a także działaniu prawa wstecz.

Brak gwarancji ochrony mienia inwestorów zagranicznych: bez względu na to, że Kodeks

Inwestycyjny Republiki Białoruś określa gwarancje praw własności inwestorów zagranicznych, każdy

większy inwestor za gwarancję polityczną dla własnego kapitału uważa tylko zgodę Prezydenta

Republiki Białoruś na realizację danego projektu inwestycyjnego.

Problem braku płatności: biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację gospodarczą w kraju, istotnym

staje się problem niewywiązywania się z płatności przez podmioty Republiki Białoruś.

O zabezpieczeniu należności była mowa powyżej w niniejszym opracowaniu. Obecnie prawo

białoruskie nie przewiduje mechanizmów, pozwalających formalnie określić stan finansowy

przyszłego partnera handlowego czy inwestycyjnego, np. zgromadzić informacji na temat

posiadanego majątku dla zabezpieczenia zobowiązań, przyjętych w ramach umowy handlowej.

A więc przy niewykonaniu przez kontrahenta białoruskiego swoich zobowiązań, zagraniczne podmioty

gospodarcze posiadając nawet orzeczenie sądu, często nie mogą oczekiwać jego wykonania,

z powodu braku środków finansowych i majątku u dłużnika.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE

Mińsk jest aktywnym centrum wystawienniczym. W okresie wrzesień - czerwiec niemal co tydzień

odbywają się różnej wielkości i formatu imprezy targowo-wystawiennicze, a największe (najbardziej

znaczące) to:

> targi rolnicze „BELAGRO", odbywające się corocznie w pierwszej dekadzie czerwca,

> targi budowlane „BUDPRAGRES", odbywające się co roku we wrześniu.

Ponadto corocznie odbywają się:

Branża Nazwa Termin

przemysł lekki

BELLEGMASH

BELTEXLEGPROM

luty,

kwiecień, październik

przemysł metalowy

METALLOOBRABOTKA marzec

przemysł farmaceutyczny

MIR METALLA

ZDRAVOOKHRANENIE

BELARUSI. FARM FORUM,

APTEKA

wrzesień

marzec, październik, listopad

przemysł metalowy SVARKA I REZKA marzec/kwiecień

turystyka OTDYCH kwiecień i październik/listopad

przemysł meblarski MEBELNYJ FORUM maj

transport i logistyka TRANSPORT I LOGISTIKA październik

przemysł spożywczy PRODEXPO, listopad

Organizatorzy targów na Białorusi:

www.minsk.trade.gov.pl/pl/targi/article/detail,1533,Organizatorzy_targow_na_Bialorusi.html


4. WAŻNE ADRESY I LINKI

4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi

ul. Volodarskogo 6, Mińsk , 220030 Belarus / Białoruś

tel.: (+ 375 17) 200 42 64, 200 27 72 fax: (+375 17) 200 49 74

www.minsk.trade.gov.pl

e-mail: minsk@trade.gov.pl

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi

ul. Rumiancewa 6, 220034 Mińsk, Belarus

tel.: (+ 37517 ) 288 21 14, 288 23 13, 288 23 21, 284 36 01 fax: (+ 37517 ) 233 97 50, 294 49 92

www.minsk.polemb.net

e-mail: ambasada@minsk.polemb.net;

Wydział Konsularny Ambasady RP w Republice Białorusi

ul. Kropotkina 91A

220002 Mińsk

Belarus

Tel.: (+37517) 284 99 80, 284 99 81

fax: (+ 37517) 334 29 34

e-mail: minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Brześciu

ul. Kujbyszewa 34, 224016 Brześć, Belarus

tel.: ( +375-162) 27 00 00

fax: (+375 162) 20 38 29

www.brzesckg.polemb.net/

e-mail: konsulkg@brest.by

Konsulat Generalny RP w Grodnie

ul. Budionnego 48A, 230023 Grodno, Belarus

tel.: (+375-152) 75 15 95, 75 15 90

fax: (+375-152) 75 15 87

www.grodnokg.polemb.net/

e-mail: konsul@grodnokg.polemb.net

4.2. PODMIOTY LOKALNE

Ministerstwo Gospodarki Republiki Białorusi: www.economy.gov.by

Miński Stołeczny Związek Przedsiębiorców i Pracodawców: www.allminsk.biz/

Wolne Strefy Ekonomiczne:

http://minsk.trade.gov.pl/pl/kontakty/article/detail,1503,Wolne_Strefy_Ekonomiczne.html

Regiony - władze obwodowe (wojewódzkie): Region Homelski - www.gomel.region.by Region

Grodnieński - www.grodno.region.by Region Mohylewski - www.mogilev.region.by Region Witebski -

www.vitebsk.region.by Region Brzeski - www.brest-region.by Region Miński - www.minskregion.gov.by

portal Mińska - www.minsk.gov.by

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa - www.pbihp.pl/

Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa - www.cci.by

Miński Oddział Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej - www.tppm.by

Brzeski Oddział Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej - www.tpp.brestobl.com/

Witebski Oddział Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej - www.cci-vitebsk.by/

Homelski Oddział Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej - www.cci.gomel.by/

Grodzieński Oddział Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej - www.grotpp.by/

Mohylewski Oddział Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej - www.cci.mogilev.by/


5. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Uzgodnienie nazwy przedsiębiorstwa

Załącznik 2. Wniosek o rejestrację

Załącznik 3. Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik 4. Statut przedsiębiorstwa unitarnego

Załącznik 5. Stawki opłaty skarbowej od rejestracji podmiotu


ЗАЯВЛЕНИЕ

2 Прошу согласовать наименование юридического лица

2 .1 На русском языке: полное

сокращенное

На белорусском языке: полное

сокращенное

2.2 На русском языке: полное

сокращенное

На белорусском языке: полное

сокращенное

2 .

3

На русском языке: полное

сокращенное

На белорусском языке: полное

сокращенное

2 .4 На русском языке: полное

сокращенное

На белорусском языке: полное

сокращенное

2 .

5

На русском языке: полное

сокращенное

На белорусском языке: полное

сокращенное

2 .

6

На русском языке: полное

сокращенное


На белорусском языке: полное

сокращенное

2 .

7

На русском языке: полное

сокращенное

На белорусском языке: полное

сокращенное

2 .

8

На русском языке: полное

сокращенное

На белорусском языке: полное

сокращенное

2 .

9

На русском языке: полное

сокращенное

На белорусском языке: полное

сокращенное

(дата) (подпись)

Załącznik 2.

Wniosek o rejestrację

Приложение 1

к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь 27.01.2009г. №8 (в

ред. постановления Минюста от 09.10.2009 N 66) (см. текст в предыдущей

редакции)

Форма

Мингорисполком_

(регистрирующий

орган)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о государственной регистрации коммерческой организации

Просим (прошу) произвести государственную регистрацию коммерческой

организации:

1. Наименование юридического лица

Полное наименование юридического лица Частное рекламное унитарное

(на русском языке)

предприятие

«Красный Мак»

Сокращенное наименование юридического

лица (на русском языке)

Частное предприятие «Красный

Мак»


Полное наименование юридического лица Прыватнае рэкламнае уштарнае

(на белорусском языке)

прадпрыемства "Чырвоны Мак»

Сокращенное наименование юридического

лица (на белорусском языке)

Дата и номер справки о согласовании

наименования

2. Место нахождения юридического лица

Почтовый индекс 220004

Область

Район

Город

Сельский совет

Прыватнае прадпрыемства "Чырвоны

Мак"

№ 30212 от 29.05.2009

Минск

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.) Обойная

Номер дома 4 Корпус 1 Квартира

(офис)

Контактный телефон

Код 3 7 5 1 7 Телефон 3 0 6 4 5 0 3 Факс 3 0 6 4 4 3 6

Тип помещения (жилое / нежилое)

нежилое

4

3. Размер уставного фонда Вид валюты (руб.;

доллар США)

рубли

Сумма

заявленный 3500 000

сформированный на момент

3500 000

государственной регистрации

4. Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках)

юридического лица (заполняется каждым из них лист А)

5. Основной вид экономической код наименование

деятельности1

74400 Рекламная деятельность

6. Сведения о руководителе юридического лица (заполняются,

если

такие сведения имеются)

Фамилия

Миронов

Имя

Константин

Отчество

Сергеевич

Дата рождения

10Л2Л976

Место рождения

г. Минск

7. Данные документа, удостоверяющего личность

Вид документа, удостоверяющего личность паспорт

(паспорт, вид на жительство,

удостоверение беженца или иной документ)

Серия (при наличии)

МР

Номер 0956778

1Указывается вид экономической деятельности, предполагаемый к осуществлению

в качестве основного в соответствии с Общегосударственным классификатором

видов экономической деятельности. Код указывается на уровне пяти знаков.


Дата выдачи 12.07.2009

Наименование государственного органа, Центральное РУВД г. Минска

выдавшего документ

Идентификационный 3 1 0 1 2 7 6 А 0 1 2 Р В 4

номер(при наличии)

Место жительства

Почтовый индекс 220030

Область

Район

Город

Сельский совет

Населенный пункт

Минск

Улица (проспект, Ленина

переулок и т.д.)

Номер дома 11

Корпус

Квартира 34

Контактный телефон

Код 3 7 5 1 7 Служебный 3 0 6 4 5 0 3 Домашний 3 3 5 4 4 1 2

Мною подтверждается, что:

представленный устав (учредительный договор - для коммерческой организации,

действующей только на основании учредительного договора) соответствует

определенным законодательством требованиям для юридического лица данной

организационно-правовой формы; электронная копия устава (учредительного

договора - для коммерческой организации, действующей только на основании

учредительного договора) соответствует оригиналу на бумажном носителе;

сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации

документах, в том числе в заявлении, достоверны; установленный порядок

создания юридического лица соблюден.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(дата)

** фамилия, имя, отчество указываются полностью.

Примечание.

Подписывается всеми собственниками имущества (учредителями, участниками)

юридического лица либо иным лицом, уполномоченным в установленном порядке

на подписание в присутствии уполномоченного сотрудника регистрирующего

органа, либо подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована

нотариально.

Лист А

(заполняется на каждого собственника имущества (учредителя, участника)

отдельно)

Сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках)

юридического лица

Полное наименование собственника имущества

(учредителя, участника) - юридического лица на

русском языке

Сокращенное наименование собственника

имущества (учредителя, участника) -

юридического лица на русском языке

Полное наименование собственника имущества

(учредителя, участника) - юридического лица на

белорусском языке


Сокращенное наименование собственника

имущества (учредителя, участника) -

юридического лица на белорусском языке

Регистрационный номер (при наличии)

Фамилия, имя, отчество собственника имущества Миронов

(учредителя, участника) - физического лица Сергеевич

УНП (при его наличии)

Константин

Размер вклада в уставном фонде Вид валюты Сумма

(руб.;

доллар США)

рубли 3500 000

Данные документа, удостоверяющего личность (собственника имущества

(учредителя, участника) физического лица

Вид документа, удостоверяющего личность паспорт

(паспорт, вид на жительство, удостоверение

беженца или иной документ)

Серия (при наличии)

МР

Номер 0956778

Дата выдачи 12.07.2009

Наименование государственного органа, Центральное РУВД г.

выдавшего документ

Минска

Идентификационный номер (при наличии) 1 2 7 6 А 0 1 2 Р В 4

3 10

Сведения о собственнике имущества (учредителе, участнике) -резиденте

Республики Беларусь

Место нахождения (жительства)

Почтовый индекс 220030

Область

Район

Город

Сельский совет

Минск

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Ленина

Номер дома 11 Корпус Квартир

а

Контактный телефон

Код 37517

Номер телефона 3064503

Номер факса —

(офис)

34

Электронный адрес (www, e-mail)

mir_kost@ya.ru

Сведения о собственнике имущества (учредителе, участнике) -нерезиденте

Республики Беларусь

Место нахождения (жительства)

Наименование страны

Код страны

Адрес

Контактный телефон

Код


Номер телефона

Номер факса

Подтверждаю, что:

не имею непогашенную или неснятую судимость за преступления против

собственности и порядка осуществления экономической деятельности

не имею неисполненного судебного решения об обращении взыскания на

имущество

на момент государственной регистрации коммерческой организации (за

исключением реорганизации такой организации) не являюсь собственником

имущества (учредителем, участником, руководителем) юридического лица,

находящегося в состоянии экономической несостоятельности (банкротства)

не имею неисполненных (не

исполненного) в срок гражданско -

правовых обязательств (обязательства),

в том числе не возвращенной в срок

суммы по кредитному договору

(процентов, начисленных на нее)2

имеется согласие всех

кредиторов учредителя по этим

обязательствам на его участие в

создании данного дочернего

хозяйственного общества или

дочернего предприятия3

законодательством не установлены иные запреты и ограничения на

обращение за государственной регистрацией

(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

(дата)

** фамилия, имя, отчество указываются полностью. Примечание.

Подписывается собственником имущества (учредителем, участником)

юридического лица либо иным лицом, уполномоченным в установленном порядке

на подписание в присутствии уполномоченного сотрудника регистрирующего

органа, либо подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована

нотариально.

Załącznik 3.

Statut spółki z o.o.

Утвержден учредительным собранием

Протокол №

от« »___________________200 г.

СТАТУТ

ТАВАРЫСТВА 3 АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

«____________________»

ТАА «________________»

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«_____________________»

ООО «______________»

г. Минск 200_г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «_________» (в дальнейшем -

«Общество»),

2 Заполняется только учредителями дочернего хозяйственного общества или

дочернего предприятия, путем подчеркивания нужного.

3 Заполняется только учредителями дочернего хозяйственного общества или

дочернего предприятия, путем подчеркивания нужного.


создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом

Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной

ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью» и Декретом

Президента Республики Беларусь от 16.01.2009. № 1 .

1.2. Участниками Общества являются: (в дальнейшем - «Участники», а каждый в

отдельности -«Участник»):

1)______________________________________

2)_

1.4. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «___________________»;

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «_______________»;

Полное наименование на белорусском языке:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «__________________»

Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «________________».

1.5. Место нахождения Общества

1.6. Общество является юридическим лицом согласно законодательству

Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать

расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать,

штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.7. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и

использовать собственный товарный знак в порядке, установленном

законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством

порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.8. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет

ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам Участников.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам, за исключением

случаев предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим

Уставом, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в

пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.9. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана

Участниками, руководителем или другими лицами, которые имеют право давать

обязательные для Общества указания либо иным образом определять его

действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества по

решению хозяйственного суда возлагается субсидиарная ответственность по его

обязательствам.

1.10. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством

Республики Беларусь, настоящим Уставом, а также Учредительным Договором

Общества от___________г. (далее - Договор).

1.11. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, учреждения

открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее

пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной

ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в

объединениях и в иных юридических лицах.

1.12. Общество в двухмесячный срок вносит в учредительные документы изменения

и (или) дополнения в случае изменения состава участников и представляет их

в установленном порядке для государственной регистрации .

1.13. В случае изменения местонахождения общество в течение десяти рабочих

дней со дня изменения местонахождения обязана направить в регистрирующий

орган соответствующее уведомление.

СТАТЬЯ 2. ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является хозяйственная

деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения

экономических интересов Участников Общества, (ст.1 3-на об обществах)


Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке,

установленном законодательством Республики Беларусь.

Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей

деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом

после получения соответствующей лицензии.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участники Общества имеют право:

3.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом

настоящим Уставом;

3.1.2. принимать участие в распределении прибыли;

3.1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с

данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в порядке,

установленном Общим собранием участников;

3.1.4. в преимущественном порядке приобретать долю Участника при ее

отчуждении;

3.1.5. пользоваться льготами, установленными Общим собранием участников

Общества для Участников Общества;

3.1.6. получать часть имущества при ликвидации Общества;

3.1.7. работать в Обществе на основе контрактов или выполнять работы на

основании договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации

(оплата труда по указанным контрактам и договорам в размер причитающихся

Участникам выплат из прибыли не засчитывается);

3.1.8. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его

Участников;

3.1.9. другие права, предоставляемые Общим собранием участников Общества, не

противоречащие законодательству.

3.2. Участники обязаны:

3.2.2. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки,

предусмотренные Договором и настоящим Уставом;

21

3.2.3. не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Общества, и

иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав

сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее

собрание участников Общества);

3.2.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

3.2.5. соблюдать положения настоящего Устава и Договора, исполнять решения

Общего Собрания участников.

3.3. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

3.3.1. перехода всей доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу

в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством;

3.3.2. выхода Участника из Общества;

3.3.3. исключения Участника из Общества в случае, если Участник

систематически не выполняет или ненадлежащим образом исполняет свои

обязательства либо препятствует своими действиями достижению целей

Общества;

3.3.4. смерти участника (физического лица), реорганизации и ликвидации

Участника (юридического лица)

3.4. В случае выхода или исключения Участника из Общества ему выплачивается

стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого Участника в

Уставном фонде, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По

соглашению выбывающего Участника с остальными Участниками выплата ему

стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества

или ее стоимость определяется по балансу, составленному на момент выбытия,

а причитающаяся часть прибыли - на момент расчета.

Выплата стоимости доли или выдача другого имущества выходящему

(исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года и после

утверждения отчета за год, в котором он вышел или исключен из Общества, в


срок до 12 месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи

заявления о выходе.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный фонд Общества составляет _________________________рублей.

4.2. Участники определили следующие размеры долей каждого Участника в

уставном фонде:

1)________ — _______% уставного фонда;

2)________ — _______% уставного фонда;

4.3. Свой вклад в уставный фонд Участники вносят в виде:

1)_______________________________

2)_______________________________

(указать какие денежные и/или неденежные вклады и их размер).

Внесение денежного вклада Участником подтверждается соответствующими

документами, выданными банковским учреждением. Размер неденежного вклада

подтверждается заключением экспертизы о достоверности оценки имущества.

4.4. Уставный фонд общества на момент регистрации Общества внесен

Участниками в полном объеме.

4.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года

стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество

обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение

своего уставного фонда. Если стоимость указанных активов становится меньше

установленного законодательством Республики Беларусь минимального размера

уставного фонда, Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

4.6. Доля Участника в имуществе Общества определяется, исходя из фактически

внесенного им вклада в уставный фонд. Стоимость доли Участника в имуществе

Общества определяется на основе баланса Общества.

4.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об изменении

(увеличении либо уменьшении) Уставного фонда Общества.

4.8. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми

Участниками вкладов в полном объеме.

4.9. В случае принятия Общим собранием Участников решения об увеличении

уставного фонда Участники вносят в уставный фонд дополнительные вклады

пропорционально своим долям в уставном фонде Общества, если иное не будет

установлено Общим собранием Участников.

4.10. Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех

его кредиторов. Последние вправе в этом случае требовать досрочного

прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и

возмещения им убытков.

4.11. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в

уставном фонде Общества или ее часть одному или нескольким Участникам

Общества. Отчуждение Участником своей доли (ее части) третьим лицам

допускается. 4.12. В случае намерения Участника произвести отчуждение своей

доли (ее части) третьим лицам Участники Общества пользуются

преимущественным правом покупки доли Участника (ее части) пропорционально

размерам своих долей. В случае если Участники Общества не воспользуются

своим преимущественным правом в течение месяца со дня извещения, доля

Участника может быть отчуждена третьему лицу.

4.13. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в

той части, в которой она уже оплачена.

4.14. В случае приобретения доли Участника (ее части) самим Обществом оно

обязано реализовать ее другим Участникам или третьим лицам в сроки и

порядке, предусмотренные законодательством об обществах с ограниченной

ответственностью, обществах с дополнительной ответственностью, либо

уменьшить свой уставный фонд в соответствии с законодательством.

4.15. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к

правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с

согласия остальных Участников Общества. При этом отказ в согласии на

переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам


(правопреемникам) Участника ее действительную стоимость или выдать им в

натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях,

предусмотренных законодательством об обществах с ограниченной

ответственностью, обществах с дополнительной ответственностью и

учредительными документами Общества.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а

также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе

Общества.

5.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

• денежные и неденежные вклады Участников;

• доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также других

видов хозяйственной деятельности;

• доходы от ценных бумаг;

• кредиты банков и других кредиторов;

• безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций,

граждан;

• иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики

Беларусь.

5.3. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных

платежей (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества и

распределяется по решению Общего Собрания Участников Общества.

Чистая прибыль может направляться на формирование фондов Общества, а также

распределяться между Участниками пропорционально их долям в Уставном фонде

по решению Общего Собрания Участников Общества.

5.4. Общее собрание участников Общества вправе формировать следующие фонды

Общества: а) накопления; б) потребления; в) резервный и иные фонды.

Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования

определяются Общим собранием участников Общества.

5.5. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не

позднее____дней с даты

принятия Общим собранием участников Общества решения о распределении

прибыли, если иные сроки не будут установлены решением Общего Собрания

Участников.

СТАТЬЯ 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

• Общее собрание участников Общества;

• Директор Общества.

6.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников Общества состоит из Участников и (или)

назначенных ими представителей. Представительство оформляется надлежащим

образом оформленной доверенностью.

6.3. Участники обладают количеством голосов, прямо пропорциональным размеру

их долей в Уставном фонде.

6.4. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании

Участников Общества, не может быть ограничено, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством.

6.5. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по

вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим

Уставом.

6.6. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

а) изменение и дополнение Устава Общества, в т.ч. изменение размера

Уставного фонда

б) назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Общества,

ежегодное избрание ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение

полномочий ее членов;

в) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества и

распределение его прибыли и убытков;


г) установление размера, формы и порядка внесения Участниками

дополнительных вкладов;

д) создание, реорганизация и ликвидация унитарных предприятий, учреждений,

филиалов и представительств, утверждение уставов, положений о них;

е) определение организационной структуры и правил процедуры Общества, в том

числе утверждение регламента работы Общего собрания участников Общества;

ж) принятие решений о вступлении (участии, учредительстве) Общества в

другие хозяйственные общества и товарищества, в объединения юридических

лиц, в другие юридические лица;

з) оценка вкладов, внесенных в неденежной форме;

и) решение о реорганизации и ликвидации Общества, назначение ликвидационной

комиссии, утверждение ликвидационного баланса;

к) определение объема и характера конфиденциальной информации, а также

порядка ее защиты;

л) определение льгот, предоставляемых Участникам Общества;

м) решение вопроса о приобретении Обществом доли Участника;

н) решение вопроса о приобретении Обществом ценных бумаг, им выпущенных;

о) определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его

планов и отчетов об их выполнении; утверждение отчетов и заключений

контрольных органов;

п) определение условий оплаты труда должностных лиц Общества;

р) решение вопросов о благотворительной деятельности Общества и об оказании

им безвозмездной помощи;

с) принятие решения об отчуждении недвижимого имущества Общества, а также о

совершении обществом сделок на сумму свыше_______________евро;

т) исключение Участника из Общества;

у) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания

Договором и настоящим Уставом.

Общее собрания участников Общества вправе наделить Директора полномочиями,

отнесенными к компетенции Общего собрания участников Общества, за

исключением полномочий, являющихся исключительной компетенцией общего

собрания участников и перечисленных в п. а), б), в), г), м), и), т).

6.7. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов,

указанных в подпунктах а), и), т) п. 6.6 настоящего Устава (при этом

исключенный Участник или его представитель в голосовании не участвует). По

всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов

Участников, присутствующих на Собрании.

6.8. Общее собрание участников решает вопросы на своих заседаниях. Для

ведения протокола и осуществления других технических функций Общим

собранием участников назначается Секретарь Общего собрания участников.

Допускается принятие решения Общим собранием участников методом опроса. В

этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются

Участникам, которые должны письменно сообщить по ним свое мнение. Решение

методом опроса считается принятым при отсутствии возражений хотя бы одного

из Участников.

6.9. Общее собрание участников считается правомочным, если на нем

присутствуют Участники (представители Участников), обладающие в

совокупности не менее чем 50 процентами голосов, а по вопросам, требующим

единогласия, - все Участники.

6.10. Общее собрание участников Общества ежегодно избирает Председателя

Общего собрания участников Общества.

Председатель Общего собрания участников Общества:

• руководит работой Общего собрания участников Общества;

• организует проведение заседаний, формирует повестку дня,

обеспечивает рассылку извещений о месте, дате проведения заседаний и

повестке дня.

6.11. Общее собрание участников Общества созывается не реже одного раза в

год. Внеочередные заседания Общего собрания участников Общества созываются

Председателем Общего собрания участников Общества либо Директором, если


этого требуют интересы Общества. Общее собрание участников Общества должно

быть созвано также по требованию ревизионной комиссии. Участники Общества,

обладающие в совокупности 20 процентами голосов, вправе требовать созыва

внеочередного заседания Общего собрания участников Общества. Если в течение

35 дней Председатель Общего собрания участников Общества не выполнил

указанное требование, Участники Общества, Директор или ревизионная комиссия

вправе сами созвать Общее собрание Участников.

6.12. Повестка дня рассылается не менее чем за 30 дней до начала заседания

Общего собрания участников Общества, за исключением созыва внеочередных

собраний

6.13. Общее собрание должно быть созвано не позднее трех месяцев по окончании

отчетного года для рассмотрения и утверждения отчета Директора Общества за

истекший год, годового баланса, заключения по этому отчету и балансу

ревизионной комиссии,.

6.14. О созыве Общего собрания участников Общества все Участники извещаются

заблаговременно, но не позднее чем за 30 дней до его созыва, за исключением

случаев созыва внеочередных собраний, способом, избираемым по усмотрению

Председателя Общего собрания участников Общества.

Извещение о созыве Общего собрания должно содержать:

а) дату и время созыва Собрания;

б) место проведения Собрания;

в) повестку дня.

Любой из Участников вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего

собрания не позднее чем за 30 дней до его созыва. В тот же срок Участники,

обладающие в совокупности более чем 20 процентами голосов, могут потребовать

включения вопросов в повестку дня.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не

входящим в повестку дня, за исключением согласия всех Участников .

6.15. Заседание Общего собрания участников Общества открывается Председателем

Общего собрания участников Общества, а в его отсутствие иным Участником

(представителем Участника) Общества.

6.16. Председатель Общего собрания участников Общества руководит работой

Собрания. Председатель Общего собрания участников Общества не имеет права

по своему усмотрению откладывать обсуждение вопросов, внесенных в повестку

дня Общего собрания участников Общества.

При отсутствии Председателя Общего собрания Участников Общества его функции

выполняет иной Участник (представитель Участника) Общества.

6.17. Протокол Общего собрания участников ведет Секретарь. При оформлении

протокола решений Общего собрания участников указывается, каким

большинством голосов решение принято, а также отмечаются заявленные особые

мнения. Протокол подписывается всеми Участниками.

6.18. Расходы на проведение заседаний Общего собрания участников несет

Общество.

6.19. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор

может быть избран из числа Участников Общества или третьих лиц. С

Директором заключается трудовой контракт на срок не менее______.

6.20. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не

отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества. Контракт с

Директором подписывается со стороны Общества Председателем Общего собрания

участников. Условия контракта утверждаются Общим собранием участников

Общества.

Директор не имеет права быть Председателем Общего собрания участников.

6.21. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества,

соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед

Общим собранием участников Общества.

6.22. Директор Общества:

• обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

• нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями

контрактов и законодательством;


• представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными

органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и

физическими лицами;

• в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе

средствами Общества, с соблюдение порядка, предусмотренного п.6.6

настоящего Устава;

• заключает договоры от имени Общества с соблюдением порядка,

предусмотренного п.6.6 настоящего Устава;

• открывает (переоформляет, закрывает) в банках расчетный, валютный и другие

счета;

• в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры

поощрения и дисциплинарного взыскания;

• выдает доверенности;

• издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

• регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Общим собранием

участников Общества, а также предоставляет документы и информацию,

касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием

участников Общества.

6.23. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его

унитарных предприятий, учреждений, филиалов и представительств, а также

Директора и должностных лиц Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

6.24. Ревизионная комиссия состоит не менее, чем из__- х человек, ежегодно

избираемых Общим

собранием участников Общества . В состав Ревизионной комиссии Общества

наряду с Участниками могут быть избраны иные лица. Директор не может быть

членом ревизионной комиссии. Лица, деятельность которых проверяется, не

принимают участие в соответствующих проверках.

6.25. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, структур,

принадлежащих Обществу, проводятся Ревизионной комиссией по поручению

Общего собрания участников, по ее собственной инициативе либо по требованию

Участников, обладающих в совокупности не менее процентов голосов.

Ревизионной комиссии должны быть представлены все материалы, бухгалтерские

или иные документы и личные объяснения должностных лиц и работников

Общества.

6.26. Ревизионная комиссия:

• докладывает о результатах проведенных ею проверок Общему собранию

участников Общества;

• составляет заключение по годовым отчетам и балансам; без ее заключения

Общее Собрание Участников не вправе утверждать баланс;

• обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников, если

по выявленным ею фактам решение может быть принято только Общим Собранием

Участников.

6.27.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности

Общество вправе ежегодно привлекать независимого аудитора, не связанного

имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит).

Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть

также проведена по требованию любого из его Участников. Порядок проведения

аудиторских проверок деятельности Общества определяется Обществом в

соответствии с законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 7. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с

законодательством Республики Беларусь.

Все вышеизложенные положения содержались в Законе «О предприятиях», который

утратил

силу.

7.7. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства

по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной


основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь,

-по регулируемым ценам и тарифам.

7.8. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую

отчетность в органы статистики в порядке, установленном в Республике

Беларусь, предоставляет данные в налоговые органы и несет ответственность

за их достоверность.

7.9. Общество:

7.9.1. сообщает регистрирующему органу и налоговым органам по месту

регистрации в качестве налогоплательщика сведения о замене руководителя и

(или) бухгалтера (главного бухгалтера) Общества для внесения в

Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь:

7.9.2. представляет в банк документы, выдаваемые налоговыми органами, о

внесении в Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь

сведений о замене руководителя и (или) бухгалтера (главного бухгалтера)

Общества.

7.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

СТАТЬЯ 8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

8.1. Решение о создании филиалов и представительств Общества принимается

Общим собранием участников Общества.

8.2. Филиалы и представительства открываются в соответствии с

законодательством государства их местонахождения. Филиалы и

представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с

законодательством государства местонахождения и на основании Положения о

филиале или представительстве, утвержденном Общим собранием участников

Общества.

8.3. Порядок назначения, увольнения и полномочия руководителя филиала или

представительства Общества определяется в Положении о филиале или

представительстве.

СТАТЬЯ 9. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

9.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями

заключенных трудовых договоров/контрактов и трудовым законодательством

Республики Беларусь.

9.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих

работников.

Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их

личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, регулируется

налогами и максимальными размерами не ограничивается.

Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы,

установленный законодательством Республики Беларусь.

9.3. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и

социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных

законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

10.1. Реорганизация Общества осуществляется по единогласному решению Общего

собрания участников Общества.

В случаях и порядке, установленных законодательством, реорганизация

Общества осуществляется по решению уполномоченных государственных органов,

в том числе суда.

Реорганизация Общества может осуществляться внешним управляющим, который

назначается судом по иску уполномоченного государственного органа, если

Общее собрание участников Общества не осуществило реорганизацию Общества в

срок, определенный в решении данного государственного органа.

С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по

управлению делами Общества. Внешний управляющий выступает от имени Общества

в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение

суда вместе с учредительными документами возникающих в результате

реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов

является основанием для государственной регистрации вновь возникающих

юридических лиц.


10.2. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Общества

может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных

органов.

10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации

вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого

юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного

юридического лица.

10.4. При слиянии Общества с другим (другими) юридическим лицом (лицами)

права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему

юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества (другого юридического лица) к другому

юридическому лицу (Обществу) к последнему переходят права и обязанности

присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим

юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к

каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и

обязанности Общества.

При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменение

организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу

переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом,

за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать

возникшему юридическому лицу.

10.5. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о

правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его

кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием

участников Общества или иным органом, принявшим решение о реорганизации

Общества, и представляются вместе с учредительными документами для

регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в

учредительные документы существующих юридических лиц.

10.6. Общее собрание участников Общества или иной орган, принявший решение о

реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов

Общества.

Кредитор Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения

обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения

убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника

Общества, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность

по обязательствам Общества перед его кредиторами.

10.7. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не

предусмотрено законодательными актами.

10.8. Общество может быть ликвидировано по решению:

10.8.1. Общего собрания участников Общества, в том числе в связи с

достижением цели, ради которой Общество создано, в связи с истечением

срока, на который создано или признанием судом недействительной регистрации

Общества в связи с допущенными при ее создании нарушениями

законодательства, которые носят неустранимый характер.

Общее Собрание участников по указанным основаниям обязано обеспечить

ликвидацию Общества в срок, согласованный с регистрирующим органом;

10.8.2. хозяйственного суда в случаях предусмотренных законодательством;

10.8.3. регистрирующего органа в случаях предусмотренных законодательством.


10.9. Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения

требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке

признания Общества экономически несостоятельным (банкротом).

10.10. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в

следующей очередности:

• в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми

Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью путем

капитализации соответствующих повременных платежей;

• во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, оплате

труда с лицами, работающими по трудовому договору, по выплате

вознаграждений по авторским договорам;

• в третью очередь погашается задолженность по обязательным платежам в

бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;

• в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по

обязательствам, обеспеченным залогом имущества Общества;

• в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии

с законодательством.

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного

удовлетворения требований предыдущей очереди.

10.11. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований

кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения

ликвидационного баланса Общества обратиться в суд с иском к ликвидационной

комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за

счет оставшегося имущества ликвидированного Общества.

10.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество

Общества передается его участникам пропорционально размеру их долей в

уставном фонде на момент принятия решения о ликвидации Общества.

10.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим

существование с даты внесения об этом записи в Единый государственный

регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

10.14. Общество обязано прекратить свою деятельность с момента принятия

регистрирующим органом решения о ликвидации, и в месячный срок после

исключения Общества из Единого государственного регистра юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей Общество подлежит исключению из состава

учредителей (участников) других коммерческих организаций.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

1) ____________

2) ____________

Załącznik 4.

statut przedsiębiorstwa unitarnego

Утвержден Решением учредителя №.... от «_» «_» 200_г.

УСТАВ

ЧАСТНОГО ТОРГОВОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«______________»

(Частное предприятие «______________»)

СТАТУТ

ПРЫВАТНАГА ГАНДЛЕВАГА УН1ТАРНАГА ПРАДПРЫЕМСТВА

«___________»

(Прыватнае прадпрыемства «_____________»)

Минск - 200_г.

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Частное торговое унитарное предприятие «_» в дальнейшем именуемое

«Предприятие»), создано в соответствии с законодательством Республики

Беларусь на неопределенный срок.

1.2. Учредителем Предприятия является:

Гр. Республики Беларусь_ФИО_, паспорт _,

выдан_, л/н_, проживающий по адресу:_.

1.3. Фирменное наименование Предприятия: на русском языке:


полное: частное торговое унитарное предприятие «_»;

сокращенное: частное предприятие «_»;

на белорусском языке:

полное: прыватнае гандлевае унгтарнае прадпрыемства «_»;

сокращенное: п рыватнае прадпрыемства «_»;

1.4. Местонахождение предприятия:_

1.5. Предприятие приобретает статус юридического лица с момента

государственной регистрации.

1.6. Предприятие является юридическим лицом по законодательству Республики

Беларусь, обладает обособленным имуществом, переданном Учредителем на праве

хозяйственного ведения, имеет самостоятельный баланс, несет самостоятельную

ответственность по своим обязательствам, от своего имени приобретает

имущество, имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности,

предусмотренные законодательством для данного вида предприятий; является

истцом, ответчиком, стороной в судебных и иных органах; открывает

расчетный, валютный и другие счета в банках; имеет печать, штампы, товарные

знаки, знаки обслуживания, иные атрибуты, необходимые для осуществления

деятельности.

1.7. Предприятие действует на основании законодательства Республики

Беларусь и настоящего Устава.

1.8. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть распределено

по вкладам (долям, паям), в том числе и между работниками Предприятия.

Имущество Предприятия является собственностью Учредителя и

принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения.

1.9. Предприятие на момент государственной регистрации не имеет дочерних

предприятий, филиалов и представительств.

Предприятие имеет право создавать в установленном порядке с согласия

Учредителя дочерние предприятия, открывать филиалы и представительства,

участвовать в иных субъектах хозяйствования.

1.10. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.

Предприятие не отвечает по обязательствам Учредителя. Учредитель не

отвечает по обязательствам Предприятия за исключением случаев

предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

1.11. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Предприятия вызвана

Учредителем или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для

Предприятия указания либо иным образом имеют возможность определять его

действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Предприятия

возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.12. Предприятие в двухмесячный срок вносит в устав соответствующие

изменения и дополнения и представляет их для государственной регистрации в

случае изменения собственника имущества предприятия.

1.13. В случае изменения местонахождения Предприятия, Предприятие в течение

десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в

регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.14. Предприятие вносит в устав соответствующие изменения и дополнения и

представляет их для государственной регистрации в иных случаях,

установленных действующим законодательством Республики Беларусь.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Основными целями деятельности Предприятие является извлечение прибыли и

удовлетворение экономических интересов Учредителя и работников.

2.2. Виды деятельности, для осуществления которых необходимо получение

разрешения (лицензии), осуществляются Предприятием только после получения

необходимого разрешения (лицензии).

2.3. Внешнеэкономическую деятельность Предприятие осуществляет в

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

3. УСТАВНЫЙ ФОНД

3.1. Учредитель формирует уставный фонд Предприятия в размере_(_)


белорусских рублей. В качестве вклада в уставный фонд Предприятия

Учредитель вносит денежные средства.

На момент государственной регистрации Уставный фонд сформирован Учредителем

полностью за счет внесения им денежного вклада.

3.2. Уставный фонд Предприятия может быть увеличен (уменьшен) по решению

Учредителя.

3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года

стоимость чистых активов Предприятия окажется меньше Уставного фонда,

Учредитель должен объявить об уменьшении Уставного фонда. Если стоимость

указанных активов становится меньше установленного законодательством

Республики Беларусь минимального размера Уставного фонда, Предприятие

подлежит ликвидации.

3.4.В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда, предприятие

обязано письменно уведомить об этом решении своих кредиторов.

Кредиторы предприятия вправе требовать прекращения или досрочного

исполнения обязательств, по которым предприятие является должником, и

возмещения убытков.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

4.1. Исполнительным органом Предприятия является Директор. Директор

Предприятия назначается на должность учредителем.

Директор несет ответственность за руководство Предприятием в соответствии

компетенцией, определенной настоящим Уставом, контрактом и

законодательством.

4.2. Директор:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Предприятия;

- обеспечивает выполнение решений Учредителя;

- без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его интересы

в государственных и иных органах и организациях;

- заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени

Предприятия, открывает счета в банковских учреждениях, пользуется правом

распоряжения средствами;

- утверждает штаты, определяет должностные инструкции, принимает на работу и

увольняет работников;

- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Предприятия;

- решает все вопросы деятельности Предприятия, отнесенные Уставом и

контрактом к его ведению;

- заключает договора от имени Предприятия; отчуждение и залог недвижимого

имущества, а также заключение договоров на сумму эквивалентную_евро,

как в иностранной валюте, так и в национальной валюте Республики Беларусь и

выше, производится с согласия Учредителя.

4.3. При необходимости обязанности главного бухгалтера может исполнять лично

директор предприятия.

4.4. Учредитель имеет право участвовать в управлении делами Предприятия,

контролировать деятельность Предприятия, получать часть прибыли от

деятельности Предприятия, получать информацию о деятельности Предприятия,

знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой

документации.

4.5. К компетенции Учредителя относится:

- определение основных направлений деятельности Предприятия;

- принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав Предприятия,

изменение его организационно-правовой формы, изменение размеров уставного

фонда;

- назначение Директора , расторжение контракта с Директором;

- утверждение годовых отчетов о результатах деятельности Предприятия;

бухгалтерских балансов и распределение прибыли и убытков;


- создание и ликвидация дочерних предприятий, филиалов, представительств

иных обособленных подразделений Предприятия;

- принятие решения о ликвидации и реорганизации Предприятия.

5 ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

ПРЕДПРИЯТИЯ.

5.1. Имущество Предприятия составляют основные фонды и оборотные средства, а

также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном

балансе Предприятия.

Источниками формирования имущества Предприятия являются:

- денежные и неденежные вклады Учредителя;

- иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики

Беларусь.

5.2. Предприятие ведет бухгалтерский учет и статистическую и иную отчетность

согласно законодательству Республики Беларусь. В случае ликвидации

Предприятия документация передается в архивные учреждения в установленном

порядке.

Чистая прибыль, образуемая после уплаты налогов, остается в распоряжении

Предприятия и направляется на формирование Резервного и иных фондов.

5.3. Порядок использования фондов Предприятия определяется ежегодно

Директором.

5.4. Убытки Предприятия покрываются за счет прибылей прошлых периодов,

Резервного фонда, а в случае их недостаточности за счет иных источников,

определенных Учредителем.

5.5. Предприятие перечисляет Учредителю прибыль в порядке, дополнительно

согласованном с Учредителем.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. Реорганизация и ликвидация Предприятия осуществляется в порядке и на

условиях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Учредитель _/ ФИО/

Załącznik 5.

Stawki opłaty skarbowej od rejestracji podmiotu

Od 1 kwietnia 2012 roku kwota bazowa wyniesie 100.000 BYR

Kwoty funduszu założycielskiego

ОАО 100%

400 базовых величин (aktualnie 1 б.в.

= 35000 BYR= 3,5 EUR)

40 ООО ООО BYR

(ok. 3800 EUR)

ЗАО 100% 100 б.в. 10 000 000 BYR

(ok. 940 EUR)

ООО

Организация

самостоятельно

определяет размер фонда

ОДО

УП

Плата

за

государственную

регистрацию

Организация

самостоятельно

определяет размер фонда

Организация

самостоятельно

определяет размер фонда

Создаваемых (реорганизуемых)

500000 BYR (ok.

коммерческих организаций 5 б.в.

47 EUR)

Изменений и дополнений вносимых в

учредительные

документы

коммерческих организаций 1,5 б.в.

150000 BYR (ok.

15 EUR)


Изменений и дополнений, вносимых

в учредительные документы 25000 BYR

некоммерческих организаций 0,25 (ok. 2,5 EUR)

б.в.

Создаваемых (реорганизуемых)

некоммерческих организаций 0,5

б.в.

50000 BYR

(ok. 5 EUR)

Плата за государственную регистрацию вносится на счета райфинотделов по

месту нахождения юридических лиц.

Marzec 2012

More magazines by this user
Similar magazines