XXIII

kig.pl

Pobierz Pdf

XXIII

BIULETYN EUROPEJSKI

Biura ds. Unii Europejskiej KIG

Listopad 2011


UE w kierunku stabilności i wzrostu

W dniu 12 października br. Komisja Europejska

przedstawiła plan mający przywrócić stabilność

gospodarczą w Unii, a takŜe umoŜliwić jej ponowne

wejście na ścieŜkę wzrostu gospodarczego.

„To, czego Unia potrzebuje teraz

najbardziej, to zaangaŜowanie wszystkich

środków w w przywrócenie stabilności i

wzrostu gospodarczego. (…)(

) Istnieje groźba,

Ŝe e kryzys się zakorzeni. (…)(

) Stabilność

systemu bankowego i szanse na rozwój j sąs

teraz waŜniejsze niŜ kiedykolwiek.”

Aby skutecznie przezwycięŜyć skutki kryzysu,

Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy niezwłocznie podjąć

następujące działania:

• Dać zdecydowaną odpowiedź na problemy

finansowe Grecji,

• Uodpornić strefę euro na zawirowania finansowe

spowodowane kryzysem,

• Wzmocnić system bankowości poprzez

rekapitalizację,

• Nadać najwyŜszy priorytet takim

rozporządzeniom, które zapewnią większą

stabilizację i wzrost gospodarczy,

• Usprawnić i zintegrować system zarządzania

gospodarką w skali Unii.

Wzmocnienie Strefy Euro zapewnić ma funkcjonowanie nowo

powołanej instytucji European Financial Stability Facility (EFSF)

oraz mechanizmu European Stability Mechanism (ESM). Ponadto,

kluczową rolę pełnić będzie Europejski Bank Centralny, który ma

odpowiadać za płynność sektora bankowego oraz prawidłowe

funkcjonowanie rynków obligacji z naciskiem na stabilność cen.

Największym wyzwaniem, jednakŜe, wydaje się być zwiększenie

koordynacji przyszłych działań w zakresie polityki gospodarczej.

„Przywrócenie stabilności i wzrostu w strefie euro i w obszarze

całej Unii moŜe e być osiągni

gnięte jedynie przy ścisłej współpracy

pracy

na poziomie narodowym, mając c na uwadze cele strategiczne

ustalone w ramach Wspólnoty. Będzie B

to wymagać

zaangaŜowania wszystkich państw członkowskich poprzez

wprowadzanie reform strukturalnych odnośnie nie ograniczania

długu publicznego, takich jak konsolidacja budŜetu. (…)(

PowyŜsze działania ania powinny obejmować przede wszystkim

strefę euro, w szczególno

lności poprzez zaostrzanie przepisów

fiskalnych, prowadzących do zwiększenia ogólnej dyscypliny

budŜetowej.

etowej.”

Komisja zwraca uwagę na moŜliwość dokonania zmian w

Traktacie Unijnym, w celu prawnego ugruntowania działań

prowadzących do usprawnienia systemu gospodarczego Unii.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Polityka spójno

jności i budŜet UE 2014-2020

2020

W październiku br. Komisja Europejska przedstawiła

załoŜenia nowej polityki spójności, która realizowana

będzie w latach 2014-2020.

Obecnie realizowana jest polityka spójno

jności wg planu

na lata 2007-2013. 2013. Jej cele strategiczne to:

• Konwergencja (Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego EFRR, Europejski Fundusz Społeczny

EFS, Fundusz Spójno

jności FS)

• Regionalna konkurencyjność

i zatrudnienie (EFRR,

EFS)

• Europejska współpraca praca terytorialna (EFRR)

Nowe cele strategiczne polityki spójności 2014-2020 to:

1. Inwestowanie dla wzrostu zatrudnienia (EFRR, EFS, FS)

2. Europejska współpraca terytorialna (EFRR)

PowyŜsza zmiana strategii wynika z potrzeby pobudzenia

gospodarki i popytu wewnętrznego UE po znacznym

spowolnieniu gospodarczym, którego doświadczyła w

kryzysie. Dojście do wyŜej wymienionych celów będzie

wymagać następujących działań:

• Wspierania B+R oraz innowacyjności,

• Poprawy dostępności oraz uŜytkowania technologii

informacyjnych oraz komunikacyjnych [ICT],

• Poprawy konkurencyjności małych i średnich

przedsiębiorstw,

• Wsparcia przechodzenia do gospodarki niskowęglowej,

• Promowania dostosowania do zmian klimatycznych i zapobiegania

zagroŜeniom,

• Ochrony środowiska i promowania zrównowaŜonego wykorzystania

zasobów naturalnych,

• Promowania zrównowaŜonego transportu oraz eliminowania

wąskich gardeł w ramach podstawowej sieci infrastrukturalnej,

• Promowania zatrudnienia oraz wspierania mobilności na rynku

pracy,

• Promowania włączenia społecznego oraz przeciwdziałania ubóstwu,

• Inwestowania w edukację, kompetencje oraz uczenie się przez całe

Ŝycie,

• Podnoszenia zdolności instytucjonalnej oraz administracyjnej.

Podobnie jak w przypadku budŜetu UE 2007-2013, Polska będzie

jednym z głównych beneficjentów polityki spójności, gdyŜ nadal

prawie wszystkie regiony Polski (poza Mazowszem) mają wskaźnik

PKB per capita niŜszy niŜ 75% średniej unijnej.

Proponowany budŜet nowego pakietu przedstawia się następująco:

Fundusz Spójności

Regiony mniej rozwinięte (m.in. prawie cała

Polska)

Regiony przejściowe (m.in. Mazowsze)

Regiony bardziej rozwinięte

Współpraca terytorialna

Dodatkowe środki dla regionów odległych

Ogółem

Inicjatywa ‘Łącząc Europę’ - CEF

Razem

68,7 mld (euro)

162,6 mld

39 mld

53,1 mld

11,7 mld

0,9 mld

336,0 mld

40 mld

376 mld

WYDARZENIA/INICJATYWY


Nowy unijny plan inwestycji w infrastrukturę

19 października Komisja Europejska opublikowała dokument

A growth package for integrated European infrastructures

zawierający szereg propozycji dotyczących modernizacji i

rozbudowy infrastruktury wewnątrz UE, w obszarach

transportu, energii oraz technologii cyfrowych.

„Na przestrzeni minionej dekady średnie wydatki na

infrastrukturę w Europie stopniowo malały. JednakŜe,

e,

kryzys gospodarczy i finansowy ponownie uświadomiu

wiadomił

znaczenie inwestycji infrastrukturalnych. W dobie kryzysu

powyŜsze inwestycje stanowiły y dodatkowy bodziec do

stymulacji wzrostu gospodarczego zarówno na szczeblu

Unijnym, jak i w poszczególnych krajach członkowskich,

głównie poprzez wspieranie zagregowanego popytu oraz

zapewnienie długookresowej d

stopy zwrotu z poniesionych

nakład

adów. Kryzys pokazał, Ŝe e infrastruktura jest

elementem kluczowym dla przyszłości Europy.”

• W obszarze transportu Komisja zwraca uwagę na

nieefektywność surowcową istniejących rozwiązań oraz na

trudności zarówno w zarządzaniu istniejącą infrastrukturą

transgraniczną, jak i koordynacją realizacji nowych projektów

transgranicznych.

• W obszarze energii nacisk połoŜony został na modernizację

oraz ujednolicenie sieci przesyłowych pomiędzy poszczególnymi

krajami członkowskimi, mając w perspektywie pełną integrację

infrastruktury energetycznej. Według Komisji jej ukończenie

pozwoliłoby na szybsze osiągnięcie celów strategii energetycznej

Europa 2020, zapewniając jednocześnie jednakowy dostęp do

energii dla wszystkich krajów członkowskich.

• W obszarze technologii cyfrowych, Komisja traktuje

inwestycje jako warunek konieczny dla smart growth, czyli

rozwoju opartego na błyskawicznym przesyle i dostępie do

informacji, tak, by w pełni wykorzystać potencjał wewnętrzny.

Celem nadrzędnym jest umoŜliwienie dostępu do

szerokopasmowego Internetu (30+Mbps) na terenie całej Unii,

oraz do ultraszybkiego internetu (100+MBps) dla co najmniej

50% odbiorców, co kosztować ma w sumie ok. 270 mld euro.

Szacuje się, Ŝe do 2020 wydatki na infrastrukturę w Europie

powinny sięgnąć kwoty 1-go biliona euro, co bez odpowiednich

mechanizmów koordynujących na szczeblu centralnym będzie

niemoŜliwe do zrealizowania. W tym celu Komisja przedstawiła

projekt instrumentu finansowania inwestycji

infrastrukturalnych Connecting Europe Facility (CEF), który

będzie decydował o rozdysponowaniu środków pomiędzy

poszczególnymi sektorami, a takŜe aktywnie wspierał realizację

tych projektów, które wymagają ścisłej współpracy

międzynarodowej wewnątrz Unii.

Projekt budŜetu CEF na lata 2014-2020 przedstawia się

następująco:

CEF

40 mld euro

• energia 9,1 mld

• transport 21,7 mld

• technologie cyfrowe 9,2 mld

Dodatkowe środki z funduszu spójności na 10 mld

infrastrukturę transportową

Razem

50 mld euro

WYDARZENIA/INICJATYWY


Program internacjonalizacji europejskich przedsiębiorstw

W dniu 9 listopada br. Komisja Europejska

zaproponowała nową strategię, która ma pomóc małym i

średnim przedsiębiorstwom rozszerzyć działalność poza

granice Unii, zwłaszcza w kierunku azjatyckim (Indie,

Chiny, Rosja) i południowoamerykańskim.

„Jedynie 13% MŚP M P w Unii jest aktywnych poza jej

granicami w wymiarze handlu, inwestycji, czy teŜ

współpracy pracy partnerskiej. Dlatego teŜ Komisja pracuje

nad bardziej efektywną strategią wspierania MŚP. M

Nowe cele będzie b

moŜna osiągn

gnąć

poprzez zwiększanie

poziomu świadczenia usług ug wsparcia biznesowego oraz

zwiększenie koordynacji pomiędzy juŜ istniejącymi

mechanizmami, takimi jak Enterprise Europe

Network. . Priorytetem jest poszerzenie dostępu do

istotnych z punktu widzenia przedsiębiorc

biorców

informacji oraz pomoc w penetracji rynku i

poszukiwaniu najodpowiedniejszych partnerów w do

współpracy.

pracy.”

Nowa strategia Komisji koncentruje się na następujących

działaniach:

• Zwiększenie podaŜy usług wsparcia dla działalności na

głównych rynkach docelowych,

• Ulepszenie struktur zarządzających w obrębie Enterprise

Europe Network,

• Dostosowanie aktualnych systemów wparcia do zmian na

rynkach docelowych (obecnie realizuje się ponad 300

programów na szczeblach narodowych, które są

ukierunkowane tylko na jeden region, podczas gdy inne

regiony powoli stają się bardziej atrakcyjne),

• Promocja klastrów i powiązań sieciowych pomiędzy

przedsiębiorstwami planującymi działalność na tych samych rynkach,

• Zacieśnianie współpracy europejskiej na rynkach głównych w celu

efektywnego wydatkowania funduszy publicznych,

• Utworzenie jednego portalu internetowego dla wszystkich

przedsiębiorców chcących prowadzić biznes poza granicami Unii,

• Ukierunkowanie aktualnie realizowanych polityk Unii na

przyspieszenie wzrostu internacjonalizacji europejskich MŚP.

Uwaga: Izby gospodarcze, które sąs

szczególnie zainteresowane

handlem poza granicami Unii mogą wziąć

udział w specjalnych

warsztatach International Trade Academy 2012, które odbędą się w

dniach 31 stycznia – 3 lutego 2012 w Saint Bernard k/ Genewy.

Warsztaty sąs

organizowane przez Eurochambres i dotyczyć będą m.

in. następuj

pujących zagadnień:

• Globalizacja a internacjonalizacja Europy

• Najlepsze praktyki izbowe we wsparciu internacjonalizacji MŚPM

• Procedury i dokumentacja handlowa

• Strategie handlowe dla izb

• Zarządzanie międzykulturowe

• Polityka handlu UE a wchodzenie na nowe rynki

• Działalno

alność

na rynkach wschodzących

cych

• Promocja inwestycji

Bardziej szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny

znajdują się pod adresem:

http://academy.eurochambres.eu

academy.eurochambres.eu/academy.php?id=068

WYDARZENIA/INICJATYWY


List do Przewodniczącego

cego Barroso w sprawie roli izb w realizacji strategii Europa 2020

W dniu 11 listopada br. Sekretarz Generalny Eurochambres Arnaldo Abruzzini przekazał Przewodniczącemu Komisji Europejskiej

Jose Manuelowi Barroso list, w którym zwrócił uwagę na znaczenie izb gospodarczych dla pomyślnej realizacji postulatów

przyjętych w dokumencie strategicznym Europa 2020.

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

• rozwój j inteligentny: rozwój j gospodarki opartej na wiedzy i innowacji

• rozwój j zrównowa

wnowaŜony: ony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej

konkurencyjnej;

• rozwój j sprzyjający włąw

łączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójno

jność

społeczn

eczną i terytorialną.

PoniŜej wybrane fragmenty listu:

„[…] Izby gospodarcze świadczą usługi na rzecz ponad 20 milionów przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej, z których większość to małe i średnie

przedsiębiorstwa, będące motorem Unijnego wzrostu i konkurencyjności. Dlatego jako dobrze zorganizowany i wiarygodny łącznik pomiędzy

biznesem a polityką, izby mają do odegrania kluczową rolę zarówno we wprowadzaniu, jak i ocenie wprowadzenia działań pod szyldem Europa 2020.

Usługi świadczone przez europejskie izby bezpośrednio nawiązują do priorytetów powyŜszej strategii. Dla przykładu, przez ostatnie 12 miesięcy, izby:

•ułatwiły powstanie 1,3 miliona nowych przedsiębiorstw

•zorganizowały szkolenia dla 2,6 milionów ludzi

•zapewniły wsparcie dla 1,2 miliona przedsiębiorstw w handlu z państwami trzecimi

•wsparły 250 tysięcy przedsiębiorstw w realizacji ich własnych strategii innowacji

•przyczyniły się do wzrostu świadczenia usług energetycznych, obecnie dostępnych dla 18,5 miliona przedsiębiorstw w całej UE, w duŜej części bez

dodatkowych opłat

(…) Część wsparcia ze strony izb jest udzielana w ramach inicjatyw Unii, takich jak Enterprise Europe Network, Erasmus for Entrepreneurs,

Intelligent Energy Europe, East Invest, czy Understanding China. Wszystkie powyŜsze pomagają w realizacji strategii Europa 2020 poprzez

zwiększenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

(…) Izby powinny równieŜ zostać zaangaŜowane w przygotowanie oraz ocenę Narodowych Programów Reform, co dzieje się w niektórych krajach.

JednakŜe, nie wszystkie władze, zwłaszcza na szczeblu regionalnym przywiązują wagę do ich głosu.(…) Oczekujemy od Komisji, aby skłoniła te kraje

członkowskie do uwzględniania wszystkich grup interesów podczas przygotowywania działań zmierzających do osiągnięcia określonych celów w roku

2012. […]”


Redakcja i opracowanie graficzne:

Marcin Wróbel

biuroue@kig.pl

More magazines by this user
Similar magazines