SWFM-QF E-Newsletter

kig.pl

SWFM-QF E-Newsletter - Krajowa Izba Gospodarcza

N u m e r

01

S t y c z e ń

2 0 1 3

SWFM-QF E-Newsletter

Europejskie Ramy

Kwalifikacji dla

zarządzających

instalacjami

zagospodarowania

odpadów - SWFM-QF

Projekt SWFM-QF został

dofinansowany w ramach

Wielostronnych Projektów

LEONARDO DA VINCI dla rozwoju

innowacji, stanowiących element

programu edukacyjnego Unii

Europejskiej „Uczenie się przez

całe życie” (umowę dotacyjną

o numerze referencyjnym

2012-3351/001-001 podpisano

12/09/2012).

Partnerzy SWFM-QF:

SIGMA Consultants Ltd.

(Sigma)

Hellenic Federation of

Environmental Protection

Companies (PASEPPE)

Saxon Education Company

for Environmental Protection

and Chemical Occupations

Dresden Ltd. (SBG-DD)

Research Institute for

Vocational Education & Training

(F-BB)

SINERGIE Società Consortile a

responsabilità limitata

(SINERGIE)

Szent Istvan University (SZIE)

Association of Environmental

Enterprises (KSZGYSZ)

Trust Waste Management

Limited (TWML)

Instytut Ochrony Środowiska-

Państwowy Instytut Badawczy

(IOŚ-PIB)

Krajowa Izba Gospodarcza

(KIG)

Kaunas University of

Technology - Institute of

Environmental Engineering (KTU-

APINI)

Alytus Region Waste

Management Center (ARWMC)

Bulgarian Industrial

Association (BIA)

Europejskie Ramy Kwalifikacji dla zarządzających

instalacjami zagospodarowania odpadów – SWFM-QF

1. Opis projektu SWFM-QF

Celem projektu jest stworzenie

mechanizmu, dzięki któremu

kwalifikacje uzyskiwane przez

zarządzających różnymi instalacjami

zagospodarowania odpadów będą

porównywalne w całej Unii Europejskiej.

Zostanie to osiągnięte dzięki

rozpoznaniu i modyfikacji istniejącej

sytuacji w zakresie edukacji, w

państwach każdego z partnerów

projektu.

Następnym krokiem będzie porównanie

różnych podejść do tego zagadnienia,

w celu wybrania najskuteczniejszego

mechanizmu nauczania na szkoleniach

zawodowych dla menadżerów instalacji

gospodarki odpadami.

2. Sektor gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami dotyczy nas

wszystkich – każdy z mieszkańców UE

(ok. 500 mln ludzi) produkuje odpady

w ilości średnio 500 kg rocznie. Biorąc

również pod uwagę odpady

przemysłowe, odpady z budownictwa

oraz zaopatrzenia w wodę i energię, na

Współfinansowane przez Program

“Uczenie się przez całe życie”

Leonardo da Vinci

W tym numerze:

1. Opis projektu SWFM-QF

2. Sektor gospodarki odpadami

3. Strona internetowa SWFM-QF

4. Krajowe sieci

5. Spotkanie inaugurujące

6. Planowane spotkania

terenie UE każdego roku wytwarzanych

jest 3 mld ton odpadów (źródło: http://ec.

europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20

BROCHURE.pdf).

Wzrost ilości wytwarzanych odpadów oraz

zmieniający się ich skład wynika ze

stosowania wyrobów powstających dzięki

wdrażaniu nowoczesnych technologii.

Odpady składają się z różnych materiałów,

takich jak tworzywa sztuczne, metale

szlachetne oraz odpady niebezpieczne.

W polityce UE dotyczącej gospodarki

odpadami kładzie się nacisk na

minimalizację ilości wytwarzanych

odpadów oraz na zmniejszenie wpływu

odpadów na środowisko oraz zdrowie

ludzi, przy równoczesnej poprawie

wydajności wykorzystywania zasobów.

W 27 krajach członkowskich ok. 500 000

osób zatrudnionych jest przy pracy

w 6 000 instalacjach w sektorze

związanym z gospodarką odpadami.

W związku ze wzrostem ilości

wytwarzanych odpadów wzrasta

zapotrzebowanie na wykwalifikowanych

pracowników w tej dziedzinie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub

publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Europejskie Ramy

Kwalifikacji dla

zarządzających

instalacjami

zagospodarowania

odpadów - SWFM-QF

Projekt SWFM-QF został

dofinansowany w ramach

Wielostronnych Projektów

LEONARDO DA VINCI dla rozwoju

innowacji, stanowiących element

programu edukacyjnego Unii

Europejskiej „Uczenie się przez

całe życie” (umowę dotacyjną

o numerze referencyjnym

2012-3351/001-001 podpisano

12/09/2012).

Partnerzy SWFM-QF:

SIGMA Consultants Ltd.

(Sigma)

Hellenic Federation of

Environmental Protection

Companies (PASEPPE)

Saxon Education Company

for Environmental Protection

and Chemical Occupations

Dresden Ltd. (SBG-DD)

Research Institute for

Vocational Education & Training

(F-BB)

SINERGIE Società Consortile a

responsabilità limitata

(SINERGIE)

Szent Istvan University (SZIE)

Association of Environmental

Enterprises (KSZGYSZ)

Trust Waste Management

Limited (TWML)

Instytut Ochrony Środowiska

-Państwowy Instytut Badawczy

(IOŚ-PIB)

Krajowa Izba Gospodarcza

(KIG)

Kaunas University of

Technology - Institute of

Environmental Engineering (KTU-

APINI)

Alytus Region Waste

Management Center (ARWMC)

Bulgarian Industrial

Association (BIA)

Jest zatem konieczne, żeby nowe

programy szkolenia zawodowego

wchodziły w skład Europejskich Ram

Edukacyjnych (ERK), w celu zapewnienia

na poziomie UE konkurencyjnych

i mobilnych pracowników, zdolnych do

podejmowania nowych wyzwań

w gospodarce odpadami. W tym celu

niezbędne jest opracowanie strategii,

gwarantującej współpracę pomiędzy

przedstawicielami przemysłu a organami

szkolącymi przy opracowywaniu krajowych

standardów kwalifikacji zawodowych,

uwzględniających potrzeby przemysłu.

Jednocześnie krajowe standardy

kwalifikacji zawodowych powinny

stanowić podstawę dla kwalifikacji

zawodowych uzyskiwanych podczas

szkoleń zgodnie z poziomami ERK.

3. Strona internetowa SWFM-QF

Portal internetowy projektu (www.swfmqf.eu)

zostanie oficjalnie uruchomiony

w lutym 2013 r. Pełny opis projektu

i partnerów realizujących projekt będzie

dostępny przez ten portal. Portal

internetowy dedykowany projektowi

SWFM-QF będzie regularnie uaktualniany,

w miarę postępów w realizacji projektu.

Będzie on dostępny w języku angielskim

oraz w językach krajów realizujących

projekt SWFM-QF.

4. Krajowe sieci

W celu efektywnego wdrożenia wszystkich

etapów projektu oraz zwiększenia jego

oddziaływania po zakończeniu, zostanie

stworzona międzynarodowa sieć

składająca się z reprezentantów krótko

i długoterminowych odbiorców projektu.

Partnerzy projektu zidentyfikują pośrednie

grupy celowe oraz potencjalnych

krótkoterminowych akcjonariuszy i na tej

podstawie zostaną utworzone sieci

krajowe. Ponadto zostaną określone

kluczowe organizacje i sieci na szczeblu

Europejskim dzięki którym będzie możliwe

wdrażanie i rozpowszechnianie rezultatów

projektu. Członkowie sieci będą kluczowymi

adresatami projektu, ponadto zostaną

zaproszeni do udziału w jego ewaluacji

w czasie trwania oraz w opracowaniu

końcowym.

Osiem sieci działających w poszczególnych

państwach będzie składało się z firm

świadczących usługi w zakresie szkoleń

zawodowych, szkół, instytutów badawczych

i ekspertów prowadzący szkolenia

zawodowe oraz potencjalnych szkolących się

(pracowników w sektorze gospodarki

odpadami, poszukujących pracy oraz

studentów szkół technicznych), ponadto

organów tworzących ustawodawstwo

i krajowe ramy kwalifikacyjne, organów

akredytacyjnych w zakresie kształcenia

i szkolenia zawodowego, firm i organizacji

gospodarki odpadami, firm konsultingowych,

organizacji ochrony środowiska oraz innych

zainteresowanych wynikami projektu.

Zostanie stworzona baza danych

z kontaktami wszystkich zainteresowanych

stron. W celu wspierania rozwoju sieci

krajowej będą organizowane seminaria,

warsztaty, rozsyłane będą materiały

informacyjne, stworzona zostanie

e-platforma, na której każdy uczestnik sieci

powinien się zarejestrować.

Ponadto zostaną stworzone grupy

tematyczne działające w podobnym zakresie

usług, zbadane będą możliwości współpracy

z istniejącymi oraz innymi sieciami, a wyniki

przekazane zostaną kierownikom urzędów

podejmującym strategiczne decyzje w tym

zakresie.

5. Spotkanie inaugurujące

Spotkanie inaugurujące realizację projektu

SWFM-QF odbyło się w Salonikach w dniach

17-18.12.2012 r. Gospodarzem spotkania

Współfinansowane przez Program

“Uczenie się przez całe życie”

Leonardo da Vinci

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub

publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Europejskie Ramy

Kwalifikacji dla

zarządzających

instalacjami

zagospodarowania

odpadów - SWFM-QF

Projekt SWFM-QF został

dofinansowany w ramach

Wielostronnych Projektów

LEONARDO DA VINCI dla rozwoju

innowacji, stanowiących element

programu edukacyjnego Unii

Europejskiej „Uczenie się przez

całe życie” (umowę dotacyjną

o numerze referencyjnym

2012-3351/001-001 podpisano

12/09/2012).

była firma SIGMA Consultants Ltd.

Podczas spotkania omówiono wszystkie

bloki tematyczne, jak również

przedyskutowano najważniejsze aspekty

organizacyjne i finansowe, istotne dla

realizacji projektu.

6. Planowane spotkania

Następne spotkanie partnerów

realizujących projekt SWFM-QF odbędzie

się w Dreźnie w czerwcu 2013.

Gospodarzem spotkania będzie niemiecki

partner Saxon Education Company for

Environmental Protection and Chemical

Occupations Dresden Ltd (SBG-DD).

Partnerzy SWFM-QF:

SIGMA Consultants Ltd.

(Sigma)

Hellenic Federation of

Environmental Protection

Companies (PASEPPE)

Saxon Education Company

for Environmental Protection

and Chemical Occupations

Dresden Ltd. (SBG-DD)

Research Institute for

Vocational Education & Training

(F-BB)

SINERGIE Società Consortile a

responsabilità limitata

(SINERGIE)

Szent Istvan University (SZIE)

Association of Environmental

Enterprises (KSZGYSZ)

Trust Waste Management

Limited (TWML)

Instytut Ochrony Środowiska-

Państwowy Instytut Badawczy

(IOŚ-PIB)

Krajowa Izba Gospodarcza

(KIG)

Kaunas University of

Technology - Institute of

Environmental Engineering (KTU-

APINI)

Alytus Region Waste

Management Center (ARWMC)

Bulgarian Industrial

Association (BIA)

Współfinansowane przez Program

“Uczenie się przez całe życie”

Leonardo da Vinci

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub

publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

More magazines by this user
Similar magazines