XXXIII

kig.pl
  • No tags were found...

Pobierz Pdf - Krajowa Izba Gospodarcza

XXXIII

BIULETYN EUROPEJSKI

Biura ds. Unii Europejskiej KIG

czerwiec 2013


Będzie wolny handel pomiędzy UE i USA

W dniu 17 czerwca podczas Szczytu G8 Unia Europejska i USA wyraziły

chęć

zawarcia transatlantyckiej umowy o wolnym handlu (TTIP). Jeśli

umowa taka zostanie zawarta, w jej wyniku powstanie największa strefa

wolnego handlu na świecie.

Komisja Europejska szacuje, Ŝe e zniesienie barier handlowych przyniesie

korzyści dla UE w wysokości ok. 119 mld euro rocznie oraz 95 mld euro dla

USA. Porozumienie moŜe e oznaczać dla pogrąŜ

ąŜonej w kryzysie Unii wzrost

między 0,5 proc. a 1 proc. PKB rocznie, a kaŜde gospodarstwo domowe moŜe

zyskać na nim 545 euro (ok. 2 300 PLN) rocznie.

To takŜe e szansa na miliony nowych miejsc pracy, co ma niebagatelne

znaczenie szczególnie dla młodych, m

dotkniętych tych bezrobociem osób. Warto

równieŜ podkreśli

lić, Ŝe łącznie gospodarki UE i USA stanowią 47 proc.

światowego PKB i jedną trzecią handlu światowego. Dlatego porozumienie

stwarza realną szansę na konkurencję z takimi wzrastającymi potęgami

gospodarczymi jak BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA).

Źródło:

Euractiv.pl

WYDARZENIA/INICJATYWY


Małe e firmy dostaną pieniądze na oszczędzanie energii i OZE

W wyniku porozumienia Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej (NFO(

NFOŚiGW)

) z

Europejskim Bankiem Odbudowy i

Rozwoju (EBOiR(

EBOiR) ) wkrótce uruchomiony

zostanie fundusz, z którego małe e i średnie

firmy dostaną

pieniądze na działania

ania

zwiększaj

kszające efektywność

energetyczną i

zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Prezes Zarządu

NFOŚiGW

Małgorzata

Skucha podpisała a z EBOiR porozumienie o

współpracy, pracy, które jest kolejnym krokiem

do wdroŜenia przygotowywanego

programu priorytetowego o nazwie

Efektywne wykorzystanie energii Część

7.

Inwestycje energooszczędne w małych i

średnich przedsiębiorstwach

biorstwach.

Źródło:

NFOŚiGW

Główne załoŜenia programu:

>beneficjenci – przedsiębiorcy z sektora

Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

>budŜet dotacji programu – 100 mln

PLN,

>intensywność

dofinansowania - od

10% do 15% kredytu bankowego +

bonus w wysokości 10 000 PLN za

wdroŜenie Systemu Zarządzania

Energią,

>wysokość

kredytu - do 100% kosztów

kwalifikowanych przedsięwzi

wzięcia.

Treść Programu do konsultacji:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/juzwkrotce/art,24,zapraszamy-do-konsultacjinowego-programu-priorytetowego-dlamsp.html

WYDARZENIA/INICJATYWY


Modernizacja przepisów w UE w zakresie zamówie

wień publicznych

Aktualnie wchodzi w Ŝycie

Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

dostępu towarów w i usług ug z państw trzecich

do rynku wewnętrznego Unii w zakresie

zamówie

wień publicznych oraz procedur

wspierających negocjacje dotyczące ce dostępu

unijnych towarów w i usług ug do rynków

zamówie

wień publicznych państw trzecich.

W negocjacjach dotyczących cych dostępu

przedsiębiorstw UE do zamówie

wień

publicznych w państwach trzecich Unia chce

wzmocnić swoją pozycję i dokonać otwarcia

rynków w naszych partnerów w handlowych.

Celem jest poprawa moŜliwo

liwości

biznesowych dla firm unijnych w skali

globalnej, a tym samym tworzenie miejsc

pracy oraz promowanie innowacyjności

ci.

Źródło:

www.europa.eu

Ponad

połowa

owa światowego rynku

zamówie

wień pozostaje

aktualnie

zamknięta w wyniku działań

protekcjonistycznych, przy czym

wartość

ta wciąŜ

wzrasta. W rezultacie

wartość

eksportu UE na światowe

rynki zamówie

wień, , wynosi tylko 10 mld

EUR, podczas gdy dalsza część

tego

eksportu, której wartość

szacuje się na

12 mld EUR, nie jest realizowana ze

względu na ograniczenia.

Wartość

zamówie

wień dostępnych dla

zagranicznych oferentów w wynosi tylko

178 mld EUR w przypadku USA oraz

27 mld EUR w przypadku Japonii,

natomiast w Chinach, dla

przedsiębiorc

biorców w z zagranicy, otwarty

jest jedynie ułamek u

rynku zamówie

wień

publicznych.

WYDARZENIA/INICJATYWY


10-cio punktowy program organizacji izbowej

Eurochambres na rzecz wmocnienia przemysłu u w UE. 1)

W opublikowanym w maju br. . stanowisku środowiska izbowego skupionego w

europejskiej organizacji Eurochambres czytamy, iŜi

Izby z zadowoleniem odnoszą

się do odnowionej polityki przemysłowej Komisji Europejskiej ( dokument

COM(2012)582 ).

Niemniej jednak Izby zarzucają dokumentowi, iŜi

zawarte w nim plany działań dla

rozwoju przemysłu u sąs

niewystarczające ce oraz nie dotykają najistotniejszych barier,

jakim sąs

np. . rosnące ceny energii.

W swoim stanowisku Izby domagają się odegrania kluczowej roli w procesie

reindustrializacji unijnej gospodarki, jako Ŝe e reprezentują i

wspierają

przedsiębiorc

biorców w oraz posiadają realną wiedzę i wystarczające ce kompetencje, do

tego aby efektywnie przyczyniać się do definiowania i wdraŜania ania nowej polityki

przemysłowej w Europie.

Eurochambres ogłosi

osiło o 10-cio Punktowy Program pilnych działań w 10-ciu

róŜnych obszarach. Rekomendowane działania ania i środki nie tylko przyczynić się

mają do spotęgowania rozwoju sektora przemysłowego, ale takŜe e do lepszego

klimatu inwestycyjnego w UE.

Źródło:

www.eurochambres.eu

INICJATYWY IZBOWE


10-cio punktowy program organizacji izbowej

Eurochambres na rzecz wmocnienia przemysłu u w UE. 2)

Rekomendacje Eurochambres dotyczą następuj

pujących 10-ciu obszarów, kaŜdy z

wypunktowanymi działaniami aniami do niezwłocznego podjęcia:

1. Łatwiejszy dostęp p do instrumentów w finansowych oraz finansowania prac

badawczo-rozwojowych;

2. W pełni funkcjonujący cy jednolity rynek towarów w i usług;

ug;

3. Zminimalizowane obciąŜ

ąŜenia

prawno-adminstracyjne

adminstracyjne;

4. Zapewnienie ciągłości i pewności planowania;

5. Zapewnienie dostępu do wykwalifikowanego i elastycznego rynku pracy;

6. Bezpieczeństwo dostaw energii po przystępnej pnej cenie;

7. Lepsza wydajność

zasobów w z większym uwzględnieniem recyklingu;

8. Wzmocnienie konkurencyjności ci europejskich firm na globalnym rynku;

9. Zapewnienie stabilności na międzynarodowych rynkach surowcowych;

10. Świadoma konsumpcja jako katalizator dla zrównowa

wnowaŜonego onego rozwoju przemysłu;

Treść

całego stanowiska Eurochambres:

http://www.eurochambres.eu

www.eurochambres.eu/objects/1/

/1/Files/EUROCHAMBRES_PP-

Programme_for_stronger_industrial_base_economy.pdf

INICJATYWY IZBOWE


Redakcja:

Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro ds. Unii Europejskiej

Katarzyna Grzejszczyk

Ul. Trębacka 4, 00-074 074 Warszawa

E-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

Uwaga: Wszystkie numery Biuletynu Europejskiego dostępne sąs

na stronie: http://www.kig.pl

www.kig.pl/naszglos/biuletyn-europejski.html

europejski.html

More magazines by this user
Similar magazines