XXV

kig.pl
  • No tags were found...

Pobierz Pdf - Krajowa Izba Gospodarcza

XXV

Biur

BIULETYN EUROPEJSKI

Biuro ds. Unii Europejskiej KIG

marzec 2012


Lepsze narzędzie w uwzględnianiu problemów związanych z ochroną środowiska

podczas opracowywania projektów budowlanych.

Weszła w Ŝycie ujednolicona Dyrektywa EIA

Parlament Europejski i Rada przyjęły ujednoliconą wersję

dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na

środowisko ( EIA ) w dniu 13 grudnia 2011 r. a jej tekst

opublikowano w dniu 28 stycznia 2012 r. jako Dyrektywę

2011/92/UE.

Komisja zebrała w jednym dokumencie wszystkie przepisy UE

regulujące oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektywa

EIA i jej kolejne zmiany tworzą teraz jeden przejrzysty i

zrozumiały akt prawny, który nie wprowadza Ŝadnych zmian

do jej pierwotnych przepisów. Podobnie jak istniejąca juŜ

legislacja, wersja ujednolicona została przetłumaczona na

wszystkie języki urzędowe UE

Wersja polska Dyrektywy: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:PL:PDF

Ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą gwarantującą, Ŝe e skutki wywierane na środowisko przez projekty

budowlane, jak np. . zapory wodne, autostrady, lotniska, fabryki i projekty z zakresu energetyki, będąb

poddane ocenie oraz

uwzględnione, zanim właściwe w

organy państwa członkowskiego zatwierdzą dany projekt. Wspólne zasady oceny

oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów w publicznych lub prywatnych zostały y pierwotnie określone w

dyrektywie EIA z 1985r., , zmienianej kolejno w latach 1997, 2003 i 2009. Pełen en przegląd d dyrektywy EIA zostanie

zakończony w 2012 r., kiedy Komisja przedstawi swój j wniosek w sprawie przeglądu ujednoliconej dyrektywy. Kolejne

zmiany będąb

dotyczyły y raczej treści dyrektywy niŜ jej formy.

Ta inicjatywa ma słuŜyć temu, aby zanim podjęta

zostanie jakakolwiek decyzja o zatwierdzeniu

projektów, wykonawcy mogli odpowiednio dostosować

swoje projekty, ograniczając do minimum ich

negatywne skutki na środowisko jeszcze przed ich

pojawieniem się, lub teŜ aby właściwe organy

administracji państwowej mogły włączyć środki

łagodzące te skutki podczas zatwierdzania projektów.

Dyrektywa zapewnia udział opinii publicznej w procedurach

podejmowania decyzji dotyczących środowiska juŜ na

wczesnym etapie. W trakcie przeprowadzania oceny

projektów członkowie zainteresowanej społeczności muszą

być informowani na bieŜąco oraz móc przedstawić swoje

uwagi co do propozycji wykonawców, co pozwoli właściwym

organom i wykonawcom na podjęcie decyzji w oparciu o

pełne informacje.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Nowa przyjęta strategia UE na lata 2011-2014

dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) - 1

W październiku 2011r. Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący odnowionej strategii UE na lata 2011-2014

dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/newcsr/act_en.pdf

. Stwierdza w nim, Ŝe przedsiębiorstwa w swoich działaniach biznesowych jak i strategiach powinny uwzględniać

aspekty społeczne, środowiskowe i prawa człowieka w ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Celem jest zarówno wzmocnienie pozytywnego oddziaływania - na przykład poprzez takie innowacje w nowych produktach czy

usługach, które są korzystne i dla społeczeństwa i dla samych firm – jak i minimalizowanie lub zapobieganie negatywnym

oddziaływaniom.

Dokument przedstawia plan działania na okres 2011-2014 dotyczący kolejno następujących obszarów:

• mocniejsze uwidacznianie CSR i rozpowszechnianie dobrych praktyk, poprzez m.in. ustanowienie Europejskiej Nagrody CSR czy

utworzenie platform sektorowych dla podejmowania zobowiązań i wspólnego monitoringu postępów przez firmy oraz interesariuszy;

• poprawa i śledzenie poziomu zaufania do biznesu: Komisja zorganizuje debatę publiczną o roli i potencjale firm, a takŜe

przeprowadzi badania zaufania obywateli do biznesu;

• poprawa procesu regulacji i samo-regulacji;

• wzmocnienie mechanizmów rynkowych dla rozwoju CSR: oznacza to przełoŜenie polityki dotyczącej CSR na praktyki stosowane

przez konsumentów, w inwestycjach i w zamówieniach publicznych, gdzie odpowiedzialne działania będą nagradzane przez rynek;

• poprawa w obszarze ujawniania przez firmy informacji dotyczącej społeczno-środowiskowych oddziaływań: Komisja zamierza wyjść

z propozycją nowej legislacji w tej kwestii ***

• dalsze integrowanie CSR z procesem edukacji, szkoleń i badań: Komisja udzielać będzie dalszego wsparcia edukacji i szkoleniom z

zakresu CSR, a takŜe szukać okazji do finansowania badań w tym obszarze;

• lepsze artykułowanie europejskiego i globalnego podejścia do CSR: -Wytyczne OECD dla Korporacji Międzynarodowych, -10 zasad

Global Compact ONZ, -Zasady dla biznesu i prawa człowieka wg ONZ, -Trójstronna Deklaracja Zasad dotyczących międzynarodowych

przedsiębiorstw i polityki społecznej Międzynarodowej Organizacji Pracy, -Standard ISO 26000 o Społecznej

Odpowiedzialności

Raport z wdroŜenia przedstawionego w dokumencie planu działań CSR zostanie przedstawiony na spotkaniu przeglądowym

Komisji w połowie owie 2014 r.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Nowa przyjęta strategia UE na lata 2011-2014

dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) - 2

*** Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Izb Przemysłowo-Handlowych w kwestii wprowadzenia

obowiązkowego raportowania przez przedsiębiorstwa informacji poza finansowych wyraźnie podkreśla, iŜ

dobrowolny charakter CSR powinien zostać zachowany i w związku z tym ujawnianie informacji poza

finansowych przez firmy powinno pozostać dla nich opcjonalne.

Dlatego nie powinno się forsować koncepcji „zintegrowanego raportowania”.

Pełna wersja stanowiska Eurochambres do pobrania pod adresem:

http://www.eurochambres.eu/DocShare/Common/GetFile.asp?PortalSource=692&DocID=3037&mfd=off&pdoc=1

Uwaga: W dniu 1 marca 2012r. podczas zorganizowanej przez Polską Agencję

Rozwoju

Przedsiębiorczo

biorczości ci konferencji „Cała a prawda o polskim CSR"

przedstawiono wyniki pierwszego w Polsce badania społecznej odpowiedzialności

biznesu w małych,

średnich i duŜych przedsiębiorstwach w oparciu o normę

ISO 26000. Prezentacja badania i raport z konferencji pod adresem

http://badania.parp.gov.pl

badania.parp.gov.pl/index/more/25669

STANOWISKA EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA IZB

PRZEMYSŁOWO

OWO-HANDLOWYCH EUROCHAMBRES


Uwzględnienie małych i średnich przedsiębiorstw w strategii CSR

Komisji Europejskiej na lata 2011-2014

Małe e i średnie przedsiębiorstwa (MSP) sąs

dominująca formą przedsiębiorczo

biorczości ci w UE. JeŜeli eli Europa i jej gospodarka chce

osiągn

gnąć

pełni

nię korzyści ze społecznej odpowiedzialności biznesu, to musi być pewna, Ŝe e jej MŚP M P sąs

w pełni zaangaŜowane

społecznie i to zaangaŜowanie jest w pełni znane. Jest to duŜe e wyzwanie, bowiem termin jak i koncepcja „Corporate

Social

Responsibility” zostały y stworzone głównie g

przez wielkie firmy i właśnie w

dla nich. JednakŜe e to nie oznacza, iŜi

społeczna

odpowiedzialność

mniej dotyczy małego biznesu.

Mniejsze firmy mogą nie znać pojęcia

„CSR”,, ale ich bliskie relacje z pracownikami, lokalną społeczno

ecznością oraz partnerami

często

świadczą, , iŜi

są one w naturalny sposób b odpowiedzialne i wraŜliwe społecznie.

Komisja Europejska stoi na stanowisku, Ŝe e dla większo

kszości MŚP M P sposób, w jaki one realizują odpowiedzialność

społeczn

eczną,

pozostanie nieformalny i wręcz intuicyjny.

Źródło: Komisja Europejska

Plany dotyczące małych i średnich firm w strategii CSR 2011-2014:

w 2012 roku Komisja będzie wspierać programy zorientowane na budowę sieci współpracy prowadzone przez ludzi i

organizacje, które doradzają MŚP w kwestiach CSR, w celu poprawy jakości i ilości prowadzonego doradztwa;

w 2012 roku Komisja podejmie współpracę z przedsiębiorstwami jak i innymi zainteresowanymi rozwojem zasad o prawach

człowieka dla małych i średnich firm

Newsletter KE o społecznej odpowiedzialności biznesu i małej przedsiębiorczości jest kwartalnikiem w wersji elektronicznej do

pobrania pod adresem : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/corporate-socialresponsibility/responsible-entrepreneuship-bulletin/index_en.htm

WYDARZENIA/INICJATYWY


Przegląd istniejących systemów wsparcia w Polsce dla poprawy

efektywności zuŜycia energii oraz dobre przykłady z innych państw UE

W swoim policy paper pt. "Efektywność zuŜycia energii" Instytut na rzecz Ekorozwoju przedstawił analizę istniejącego

systemu wsparcia dla efektywności zuŜycia energii finalnej w Polsce. Autorzy zwracają uwagę na luki w systemie

wsparcia, dobre przykłady rozwiązań z UE, jak równieŜ przedstawiają rekomendacje dla rządu RP.

Szczególną uwagę poświęcono perspektywie finansowej 2014–2020: wydatkowaniu środków w ramach Funduszy

Spójności i planom legislacyjnym dotyczącym efektywności energetycznej (m.in. nowa dyrektywa o efektywności

energetycznej, "recast" dyrektywy budynkowej i inne).

Opracowanie dostępne pod adresem:

http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/_2012_pliki/02/ine_policy_paper_efektywnosc.pdf

Polityka jest potrzebna, ale przede wszystkim taka, która stawia konkretne cele i nadaje im kierunek, dopasowuje mechanizmy

wykonawcze do kaŜdej grupy uŜytkowników energii, angaŜuje publiczne środki wsparcia tam, gdzie efekty mogą być największe,

monitoruje skutki i weryfikuje, co było dobre, a co nie przyniosło zakładanych efektów. Zarządzanie energią na kaŜdym szczeblu,

począwszy od rządu, a kończąc na samorządach terytorialnych i podmiotach gospodarczych ma pierwszorzędne znaczenie. Jednak

jest ono niedoceniane.

Zatem od czego zacząć tworzenie nowej jakości polityki efektywności energetycznej? Od oceny: kto, w jaki sposób i jak

efektywnie wpływa na poprawę efektywności energetycznej? Od tego, jakie efekty przynoszą publiczne fundusze wsparcia

zakładane i osiągane w praktyce, jaki jest jednostkowy koszt zaoszczędzonej energii czy zredukowanej emisji zanieczyszczeń

powietrza, w tym CO2? Odpowiedzi na te pytania dają podstawy do programowania dalszych działań. Po drugie warto poznać

doświadczenia innych krajów, nie tylko Unii Europejskiej, lecz takŜe tych, które postrzegane są jako kraje o najbardziej liberalnym

rynku. Przykładem USA, gdzie w większości stanów wypracowano praktycznie sposoby zaangaŜowania przedsiębiorstw

energetycznych w bezpośrednie działania prowadzące do oszczędzania energii u końcowych uŜytkowników energii. PowyŜsze

treści rozwija policy papier „Efektywność zuŜycia energii” Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Źródło: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

WYDARZENIA/INICJATYWY


Redakcja:

Krajowa Izba Gospodarcza

Biuro ds. Unii Europejskiej

Ul. Trębacka 4, 00-074 074 Warszawa

E-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

More magazines by this user
Similar magazines