XXX

kig.pl
  • No tags were found...

Pobierz Pdf - Krajowa Izba Gospodarcza

XXX

BIULETYN EUROPEJSKI

Biura ds. Unii Europejskiej KIG

styczeń 2013


European Economic Survey 2013

Klimat biznesowy w Polsce i Europie

Prezentujemy rezultaty badania przeprowadzonego.

przez Krajową Izbę Gospodarczą wśród d polskich firm

jesienią 2012r.

W tej edycji badania wypowiedziało o się 1380

przedsiębiorc

biorców w (właściciele lub członkowie zarządów

firm) na temat wyników w swoich firm za mijający rok

oraz perspektyw na rok 2013. Ocenili równier

wnieŜ bieŜą

Ŝące

warunki dla działalno

alności gospodarczej, jak i wyrazili

swoje oczekiwania na 2013.

Rokrocznie z inicjatywy Stowarzyszenia Europejskich Izb

Przemysłowo Handlowych Eurochambres, , izby w krajach

Europy zadają

przedsiębiorcom 12 pytań

według

jednolitego kwestionariusza. Przedsiębiorcy pytani sąs

o

aktualne wyniki swoich firm oraz o te oczekiwane w

perspektywie kolejnego roku – dotyczące ce obrotów,

sprzedaŜy y krajowej, eksportu, zatrudnienia, inwestycji a

takŜe e warunków w prowadzenia biznesu.

Wybierają jedną z trzech odpowiedzi na kaŜde pytanie:

- wzrost/poprawa w stosunku do minionego roku,

- bez zmian w stosunku do minionego roku,

lub spadek/pogorszenie w stosunku do minionego roku.

W tej edycji badania, przeprowadzonego w

okresie września i początku października 2012

roku, udział wzięł

ęło o ponad 53000 przedsiębiorc

biorców

z 22 krajów w UE i 4 krajów w kandydujących

cych.

Na stronie internetowej Eurochambres dostępny

jest raport europejski z badania prezentujący

wyniki zebrane ze wszystkich krajów:

http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?

PAGEID=1&DocID=4895

oraz interaktywna mapa klimatu biznesowego na

2013: http://ees.eurochambres.eu

ees.eurochambres.eu/ees/

Opracowanie polskich rezultatów dostępne jest na

stronie KIG pod adresem:

http://www.kig.pl/naszglos/badania.html

W opracowaniu KIG dodatkowo porównano

rezultaty badania w Polsce z wynikami w innych

krajach członkowskich.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Fundusze Europejskie na lata 2014-2020

2020

Trwają

intensywne przygotowania do kolejnego

budŜetu UE przewidzianego na lata 2014-2020.

2020.

Według wstępnej propozycji Komisji Europejskiej

Polska otrzyma na cele spójno

jności gospodarczej,

społecznej i terytorialnej ok. 76 mld Euro. Obecnie

trwa przygotowywanie programów w i zasad ich

wykonywania.

Na podstawie dokumentów w wspólnotowych Polska

wypracowała a 5 priorytetów, które będąb

realizowane w ramach umowy partnerstwa

pomiędzy Polską a Komisją Europejską:

1. Wzmocnienie efektywności zarządzania w

administracji

2. Kompetencje dla nowoczesnej gospodarki

3. Przedsiębiorczo

biorczość

i innowacyjność

( m.in.

inwestycje bezpośrednie w firmach, wchodzenie na

rynki zagraniczne; doradztwo dla przedsiębiorstw;

badania i rozwój; wdraŜanie anie nowoczesnych

technologii)

4. Dostępno

pność

terytorialna i efektywne

gospodarowanie zasobami (m.in. infrastruktura;

ochrona środowiska; energia odnawialna i

efektywność

energetyczna; transport; rozwój

regionalny)

5. Spójno

jność

społeczna ( m.in. integracja wykluczonych

społecznie; edukacja, ekonomia społeczna; usługi

ugi

opiekuńcze i wychowawcze; likwidowanie barier

dla osób b niepełnosprawnych)

nosprawnych)

Do dotychczasowych zasad funkcjonowania funduszy

europejskich zostaną wprowadzone zmiany. Na uwagę

przedsiębiorc

biorców w zasługuje upowszechnienie systemu

poŜyczek,

poręcze

czeń i inwestycji kapitałowych

kierowanych do przedsiębiorstw i na projekty, które

rokują wygenerowanie zysku.

Nowym mechanizmem wdraŜania ania funduszy będąb

tzw.

projekty zintegrowane, w ramach których będzie b

moŜna pozyskać środki z kilku programów w i w ten

sposób b bardziej kompleksowo rozwiązywa

zywać problemy.

Dzięki załoŜonemu onemu przez KE uproszczeniu systemu

wdraŜania ania funduszy ma być

łatwiej starać

się

o

projekty, jak i je realizować.

Postępy w kształtowaniu towaniu się ostatecznej wersji

perspektywy budŜetowej moŜna

śledzić na stronie

www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce

adce

„Fundusze Europejskie 2014-2020

2020” oraz na portalu

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

WYDARZENIA/INICJATYWY


GreenEvo – szansa dla innowacyjnych firm

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to

zapoczątkowany i prowadzony dla polskich

przedsiębiorc

biorców w projekt Ministerstwa Środowiska, który

wyszukuje najlepsze technologie sprzyjające ochronie

środowiska i wspiera ich międzynarodowy transfer. Co

roku polskie firmy zgłaszaj

aszają do udziału u w

przedsięwzi

wzięciu, w ramach konkursu, nowe, innowacyjne

rozwiązania. zania. Te następnie oceniają niezaleŜni eksperci,

wybierając c laureatów.

2 stycznia rusza juŜ 4. edycja programu GreenEvo.

Firmy mogą zgłasza

aszać swoje rozwiązanie zanie w 8 kategoriach:

I. Odnawialne źródła a energii,

II. Przyjazne dla środowiska rozwiązania zania dla przemysłu

wydobywczego,

III. Systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie

informacji o środowisku naturalnym,

IV. Technologie sprzyjające ochronie klimatu,

V. Technologie wspierające gospodarkę odpadami,

VI. Technologie wodno-ściekowe,

VII. Technologie niskoemisyjnego transportu,

VIII. Rozwiązania zania wspierające oszczędno

dność

energii i

materiałów, w tym budownictwo pasywne.

Firma, która zdecyduje się na udział w konkursie,

musi nadesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy,

który razem z regulaminem dostępny jest na stronie

www.greenevo.gov.pl/

Termin zgłoszenia upływa 18 lutego.

Korzyści dla firm z uczestnictwa w konkursie:

-uczestnictwo w misjach gospodarczych wraz z

przedstawicielami polskiego rządu,

- bezpłatne szkolenia ze sprzedaŜy, ochrony

własności intelektualnej oraz dostępnych

ścieŜek

ek

finansowania,

- pomoc w dostosowaniu oferty do oczekiwań

zagranicznych kontrahentów

-produkcja indywidualnych filmów w promocyjnych

o kaŜdej z technologii

- stałe e wsparcie ze strony ekspertów w projektu

Dotychczas w ciągu 3 lat trwania projektu

nagrodzono 40 firm i odbyło się 35 misji handlowych

do m.in takich krajów , jak: Algieria, Armenia,

AzerbejdŜan, Chiny, Chorwacja, Indie, Kazachstan,

Norwegia, Rosja, Wietnam, Białoruś, Ukraina.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Finansowanie badań naukowych, innowacji i konkurencyjności

ci

w latach 2014-2020 2020 z poziomu UE. Program HORYZONT 2020

Program HORYZONT zastąpi trzy dotychczasowe

inicjatywy w zakresie rozwoju poprzez badania

naukowe i innowacje, którymi były: y: 7PR, CIP i

wkład UE do Europejskiego Instytutu Technologii.

Głównym celem programu jest wykorzystywanie

odkryć do tworzenia innowacyjnych produktów w i

usług ug mających poprawić jakość

Ŝycia obywateli

UE i umoŜliwia

liwiać rozwój j przedsiębiorstwom.

Program ma odznaczać się znacznie uproszczonymi

przepisami i procedurami, aby zachęci

cić do

skorzystania

większ

kszą liczbę

naukowców

w i

innowacyjnych przedsiębiorc

biorców.

Nowe rozwiązania zania mają umoŜliwia

liwiać szeroki dostęp

do programu i ułatwienia u

dla MŚP, M

regionów,

partnerów w międzynarodowych i wszystkich form

innowacji.

Wspierane mają być nie tylko innowacje

produktowe czy procesowe, ale takŜe e społeczne,

innowacyjne usługi, ugi, pionierskie projekty,

stymulowanie popytu przez zamówienia publiczne

oraz procesy standaryzacji.

Program opiera się na 3 filarach:

Doskonałość

w nauce z budŜetem

24,6 mld Euro na

finansowanie, co następuje:

- Europejska Rada ds. Badań

Naukowych: prowadzenie pionierskich badań przez osoby

indywidualne i zespoły;

- przyszłe e i powstające technologie ; -

nowe dziedziny; lepsze moŜliwo

liwości kształcenia naukowców w i

rozwoju kariery; infrastruktura badawcza.

Wiodąca pozycja w przemyśle

z budŜetem

17,9 mld Euro

na finansowanie: - kluczowe technologie dla przemysłu:

komunikacyjne, ICT, nanotechnologie,

, materiały,

biotechnologie, metody produkcji, przestrzeń kosmiczna; -

ułatwienia dostępu do finansowania ryzyka; - wspieranie

wszelkich form innowacji w MŚPM

Wyzwania społeczne

z budŜetem

31,7 mld

Euro

na

finansowanie działań od badań naukowych aŜa

po

wprowadzenie na rynek i związanych zanych z innowacyjności

cią w

takich obszarach społecznych jak: - zdrowie, zmiany

demograficzne i jakość

Ŝycia;

- bezpieczeństwo

Ŝywności,

zrównowa

wnowaŜone one rolnictwo, gospodarka morska, bioekonomia;

- bezpieczna, czysta i wydajna energia; -inteligentny,

ekologiczny transport; - społecze

eczeństwo bez wykluczeń i

bezpieczne; - klimat, efektywne wykorzystanie zasobów w i

surowców.

w.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Finansowanie badań naukowych, innowacji i konkurencyjności

ci

w latach 2014-2020 2020 z poziomu UE. Program COSME

COSME to nowy program na rzecz konkurencyjności ci przedsiębiorstw, który

skupi się na wzroście gospodarczym i konkurencyjności ci europejskich firm.

Program wprowadzi instrumenty finansowe dla MŚP M P i będzie b

wspierać

internacjonalizację przedsiębiorstw.

Finansowanie przeznaczone będzie b

na następuj

pujące cele ogólne:

- Poprawa dostępno

pności finansowania dla MŚPM

- Poprawa dostępu do rynków w UE i poza UE, w tym wsparcie

międzynarodowej współpracy pracy przemysłowej a zwłaszcza ograniczania róŜnic r

w regulacjach między UE a jej partnerami handlowymi

- Promowanie przedsiębiorczo

biorczości ci zwłaszcza wśród w d ludzi młodych m

i kobiet

WYDARZENIA/INICJATYWY


Wsparcie energooszczędnego oświetlenia o

ulicznego i transportu publicznego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi

osił nabór r wniosków w w

ramach programów w priorytetowych SOWA i GAZELA.

Wsparcie energooszczędnego oświetlenia o

ulicznego i ekologicznego transportu publicznego

będzie moŜliwe dzięki

środkom pozyskanym przez Polskę z handlu prawami do emisji gazów

cieplarnianych AAU.

W ramach programu SOWA dot. energooszczędnego oświetlenia o

ulicznego dofinansowanie w I

konkursie udzielane będzie b

w formie dotacji do 45% kosztów w kwalifikowanych. Natomiast w

programie GAZELA dot. niskoemisyjnego transportu miejskiego dotacja będzie b

wynosiła a do

100% kosztów w kwalifikowanych przedsięwzi

wzięcia.

Składanie wniosków w ramach programów w to odpowiednio dla programu SOWA w terminie od

1 kwietnia do 30 kwietnia 2013 roku, a dla programu GAZELA od 1 marca do 2 kwietnia 2013

roku.

Więcej informacji dotyczących

cych konkursu programu SOWA: www.nfosigw.gov.pl/system

system-

zielonych-inwestycji

inwestycji---gis/konkursy/

/konkursy/i-konkurs-sowa/

Więcej informacji dotyczących

cych konkursu programu GAZELA: www.nfosigw.gov.pl/system

system-

zielonych-inwestycji

inwestycji---gis/konkursy/

/konkursy/i-konkurs-gazela/

źródło:

NFOŚiGW

WYDARZENIA/INICJATYWY


Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie przyszłego rozwoju

w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz łupkowy

Zachęca się wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i organy publiczne do podzielenia się poglądami na

temat ewentualnych szans i wyzwań, jakie mogą pojawić się w związku z rozwojem takich projektów, oraz na

temat najlepszych sposobów rozwiązania juŜ rozpoznanych problemów. Konsultacje potrwają do 20 marca

2013r. i są prowadzone we wszystkich 23 językach UE.

Komisja Europejska pragnie zapewnić, aby dalszy rozwój niekonwencjonalnych paliw kopalnych odbywał się

z odpowiednim poszanowaniem zdrowia, klimatu i środowiska, w warunkach maksymalnej jasności prawa i

przewidywalności dla obywateli i podmiotów gospodarczych.

Ankieta konsultacyjna znajduje się pod adresem: ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Pytania postawione w ramach konsultacji dotyczą takich kwestii, jak rozległe moŜliwości i wyzwania związane

z niekonwencjonalnymi paliwami kopalnymi, środki, jakie moŜna podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla

zdrowia i środowiska, środki zwiększające przejrzystość działań oraz ogólne zalecenia dotyczące działań na

poziomie UE.

Przewidziane jest takŜe otwarte spotkanie konsultacyjne w pierwszej połowie 2013 r. Wyniki konsultacji

społecznych będą wykorzystane w ramach szerszego procesu, mającego na celu zaangaŜowanie społeczeństwa

obywatelskiego w bieŜące prace Komisji. Formalny proces konsultacji obejmuje regularne spotkania z

państwami członkowskimi i z innymi zainteresowanymi podmiotami.

Więcej informacji na temat niekonwencjonalnych paliw kopalnych (np. gazu łupkowego) i działalności

Komisji w tej dziedzinie moŜna znaleźć na stronie :

ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

WYDARZENIA/INICJATYWY


Redakcja:

Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro ds. Unii Europejskiej

Katarzyna Grzejszczyk

Ul. Trębacka 4, 00-074 074 Warszawa

E-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

Uwaga: Wszystkie numery Biuletynu Europejskiego dostępne sąs

na stronie: http://www.kig.pl

www.kig.pl/naszglos/biuletyn

biuletyn-europejski.htmleuropejski.html

More magazines by this user
Similar magazines