mądre twórcze szczęś ęśliwe społecznie środowisku?

kig.pl

Irena Koźmińska, Prezes Fundacji

Jak wychować zdrowe emocjonalnie, mądre, m

twórcze i szczęś

ęśliwe dziecko w społecznie

toksycznym środowisku?

Irena Koźmi

mińska

Fundacja „ABCXXI

– Cała a Polska czyta dzieciom”


Toksyczne dzieciństwoSue Palmer – Toksyczne dzieciństwo. Jak współczesny

świat

niszczy

nasze dzieci i co możemy z tym zrobić (młoda

generacja

może e nie podtrzymać cywilizacji)

Joel Bakan – Dzieciństwo w oblęż

ężeniuMary Pipher - Ocalić Ofelię (wpływ rozwodów w i braku domu na zaburzenia nastolatek)

Allan Guggenbuhl – Kryzys małego

macho (naturalna energia chłopc

opców w tłumiona t

Ritalinem, , brak zdrowego upustu dla energii, niebezpieczne wzorce w masowej kulturze)James Garbarino – Raising Children in a Socially Toxic Enironment

(wyjątkowy poziom rozwoju umysłowego człowieka efektem długiego d

dzieciństwa; skracanie

dzieciństwa pozbawia człowieka potencjału u emocjonalnego i intelektualnego)

Michael Medved, , Diane Medved – Saving Childhood (nowe inne priorytety

rodziców w i społecze

eczeństwa,

„przygotowanie do ciemnych stron życia” zamiast ochrony; też:

wywiad z M. Medvedem na www.iumw.pl)


Według ewolucjonistów:

w:Dziecko przychodzi na świat przedwcześnie

(moment narodzin

ludzkiego dziecka kompromisem pomiędzy wielkości

cią mózgu (głowy), a wyprostowaną

pozycją ciała a człowieka)

Dzieci przychodzą na świat z mózgami m

i potrzebami jak

w paleolicie/ w czasach wspólnoty pierwotnej. Potrzebują:

- poczucia bezpieczeństwa i bezpiecznej więzi

(ciągłego noszenia przez pierwszy rok życia, spania razem/blisko)

- dorosłych jako wzorców w i nauczycieli języka i życia

- możliwo

liwości samodzielnego poznawania świata

Rodzina małego dziecka, głównie g

matka, potrzebuje wsparcia,

by dobrze dbać o dziecko.

Potrzeba całej wioski, by wychować dziecko!

Elaine Morgan – The Descent of the Child

Evelin Kirkilionis – Więź daje siłę

Hillary Clinton – It takes a village to Raise a Child


Dziecko pomiędzy ewolucją i cywilizacją

Współczesne dziecko jest „produktem” dwóch zjawisk:zerwania kontinuum ewolucyjnego

zerwania kontinuum kulturowego

Jean Liedloff badała a wychowanie indiańskich dzieci - są noszone przez matki przez pierwszy rok. Dzieci

noszone i wciąż

blisko dorosłych

– nie płaczp

aczą, , sąs

spokojne, łagodne, chętnie współpracuj

pracują, , w wieku

dwóch lat opiekują się młodszymi, trzylatki – pomagają w pracach domowych, sąs

ostrożne i

odpowiedzialne za siebie, nie sąs

rozpieszczonymi tyranami; uczą się języka i życia stale przebywając

z matką i towarzysząc c jej w czynnościach

ciach życiowych oraz kontaktach społecznych

Współcze

cześnie

– getta wiekowe: dzieci w żłobki, przedszkolu, szkole, dorośli w wieku produkcyjnym – w

pracy, starsi – mają swoje zajęcia. Brak transferu kulturowego

i aksjologicznego między dorosłymi i dziećmi; towarzystwem dzieci – inne dzieci oraz media

elektroniczne

Jean Liedloff – W głęg

łębi kontinuum

tez: wywiad z Jean Liedloff – www.

Amerykańska Akademia Pediatrów - zalecenia: wspólna sypialnia z dzieckiem, mniej

ograniczenie mediów w (zero mediów w do 2.roku zżycia) z

Grafika – strony: www. . noszenie dzieci;


Dzieci sąs

istotami społecznymi.

Ciągłość

kultury zapewnia przekaz

międzypokoleniowy

Dawniej -

4 - 5 dorosłych do opieki nad jednym

dzieckiem

Obecnie - 1 opiekun na: 5-85

8 dzieci (żł(

żłobek), kilkanaścioro

dzieci (przedszkole), 30 dzieci (szkoła)

Tomasz Szlendak – Socjologia rodziny

Geoffrey Miller – Teoria szpanu

Bruce Perry, Maia Szalawitz – Chłopiec, który był wychowywany jak pies


Potrzeba całej wioski, by wychować dziecko

Stara wioska – obecność

ść, , trwałość

ść, , czas!

- pełne rodziny, matki w domu, obecni ojcowie, pomoc dalszej rodziny

- spójny system wartości w domu i społecze

eczeństwie, tradycja

- szkoła, kości

ciół, , społecze

eczeństwo

- wsparciem dla rodzin

- troska współobywateli, sąsiads

siadów w o dzieci

Stara wioska rozpadła a się:

- brak czasu, indywidualizm/ samotność

- dezintegracja społeczna; rodzina nuklearna lub z jednym rodzicem,

- brak solidarności międzypokoleniowej (getta wiekowe)

- anonimowość

- ciągłe e zmiany

- media, nowe technologie

- zanik duchowości ci i tradycyjnych wartości


Kryzys zdrowia emocjonalnego

rozwój j ekonomii

rozwój j technologii

nowy styl życia

Szkolenia w korporacjach


Współczesna kultura niszczy dzieciństwo!

Dzieci mają niedobór r tego, co niezbędne

dla zdrowego rozwoju:

- czasu, bliskości, zasilania emocjonalnego

- ćwiczeń w mowie

- dobrych wzorców

- własnych doświadcze

wiadczeń,

- ruchu, swobodnej zabawy

- snu i właściwego w

odżywiania

a nadmiar tego, co szkodliwe:

- stresu (hamuje możliwo

liwość

uczenia się)

- samotności (wczesna separacja, własny w

pokój)

- kontroli i ograniczeń

- obowiązk

zków w i obciąż

ążeń (np

problemami dorosłych)

- braku przewodnictwa

- mediów, nadmiernej stymulacji

- złych wzorców

- braku ruchu, niezdrowego jedzenia

Dzieci cierpią na anemię emocjonalną !


Przejawy anemii emocjonalnej:
Nadpobudliwość

ść, , zaburzenia psychiczne, depresja

Trudności językowe, j

nieumiejętno

tność

myślenia

Nuda, brak motywacji

Niskie samouznanie,

Samobójstwa

Uzależnienia

Agresja, cynizm, wulgarność

Trudności z odróżnieniem dobra od zła z

Nieodpowiedzialne zachowania seksualne

Prostytucja,

Działania ania aspołeczne i przestępcze

pcze


Język

-- główne narzędzie myślenia,

komunikacji

międzyludzkiej i zdobywania wiedzy

Dziecko uczy się języka, gdy do niego mówimy, m

rozmawiamy z nim

i czytamy mu w okresie sensytywnym

Do nauki mowy potrzebna jest interakcja emocjonalna z żywą, bliską

osobą.

10 tysięcy godzin praktyki czyni mistrza w każdej

dziedzinie!

(Malcolm Gladwell – Poza schematem)

Deficyty umiejętno

tności językowych j

powodują:

- brak samodzielności i frustrację

- wykluczenie społeczne i kulturalne

- gorszy stan zdrowia, gorszą jakość

i krótszy horyzont czasowy życia,

- większ

kszą wypadkowość

i przestępczo

pczość,

- niższ

szą kreatywność

i innowacyjność

gospodarki

Konferencja UE na CYPRZE, Konferencja w Lipsku (najważniejsi

niejsi


Kryzys językaj

Dzieci nie tylko nie czytają, , ale nie umieją mówić!

(7% czyli 300 tys. dzieci w Polsce ma SLI)

Brak dostatecznej stymulacji językowej j

w relacji 1:1 (dorosły –

dziecko) oraz doświadcze

wiadczeń w mowie w okresie sensytywnym:brak wiedzy rodziców – nie mówim

wią, , wykorzystują media

odwrócone wózkiw

brak czasu spędzanego na rozmowach i zabawach z rodziną

i rówier

wieśnikami

żłobek, nianie, przedszkole

nowe technologie komunikacji, nadmiar mediów

niewłaściwe sposoby uczenia języka j

i czytania w szkole

Rainer Patzlaff – Zastygłe e spojrzenie

Jim Trelease – Read-Aloud

Handbook

Mem Fox – Reading Magic


Kryzys wartościWartości:

- kompas życiowy, kryteria podejmowania decyzji

- standardy naszych myśli postaw i zachowań, , które mówim

wią o tym,

kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi

Wartości moralne służą

dobru, nie krzywdzą praktykujących je,

ani adresatów

Zanik tradycyjnych wartości

– szacunku, uczciwości, ci, odpowiedzialności, odwagi,

samodyscypliny, solidarności, sprawiedliwości, przyjaźni, piękna, mądrom

drości


Dorosłym brak czasu i refleksji – inne priorytety

Dzieciom brak żywych wzorców w i świadomego nauczania wartości moralnych

Nowy styl życia i relacji społecznych

Demoralizacja poprzez media

Świat korporacyjny napędzany zyskiem

Irena Koźmi

mińska, Elżbieta Olszewska – Z dzieckiem w świat wartości

Dave Grossman, Gloria de Gaetano – Stop Teaching Our Kids to Kill

Joel Bakan – Dzieciństwo w oblęż

ężeniu

– łatwy cel dla wielkiego biznesu


Co możemy zrobić?

1. Uznać, że e dzieci nie rodzą się gorsze

2. Zaspokajać potrzeby emocjonalne dzieci

3. Budować zasoby osobiste dzieci:

- psychiczne

- intelektualne

- moralne (Program Nauczania Wartości)

4. Chronić dzieci przed toksynami kultury

(oświata społeczna, edukacja rodziców)

5. Usuwać i ograniczać trucizny społeczne

(prawodawstwo: media, korporacje)

6. Tworzyć wioskę

7. Zdobywać wiedzę i doskonalić się duchowo


Czytanie dziecku zaspokaja jego potrzeby

na wielu poziomach:

psychicznym:

umysłowym

owym:

moralnym:

- budowa więzi,

- wzmacnianie samouznania

- ucieczka przed nudą, , stresem

- uczy języka j

i myślenia,

- przynosi wiedzę, , zaspokaja ciekawość

ść,

- rozwija pamięć

i wyobraźni

nię

- przynosi dobre wzorce

- ukazuje konsekwencje wyborów w i decyzji

- uczy refleksji nad dobrem i złem z

Irena Koźmi

mińska, Elżbieta Olszewska – Wychowanie przez czytanie;


Jennifer Thomas


Efekty Programu „Czytające szkoły”

i „Czytające przedszkola”

• Zdolność

koncentracji, , wydłużenie przedziału u uwagi

• Lepsze

rozumienie

tekstów w i poleceń

• Łatwość

wypowiedzi

ustnych i pisemnych

• Skłonność

do refleksji i krytycznego myślenia

• Większa motywacja do nauki

• Lepsze

relacje z kolegami i czytającymi

cymi nauczycielami

ami

• Wypożyczaj

yczają i czytają więcej książ

ążek

• Mniej zachowań aspołecznych


Badania czytających cych przedszkoli i szkół

Rysunek Karoliny lat 6, z przedszkola

„czytającego”

na temat „Historii Calineczki”

Rysunek Emilki lat 6, z przedszkola

„nieczytającego”

na temat „Historii Calineczki”


Według Ośrodka O

Ewaluacji:

głośne czytanie dzieciom

powinno być wprowadzone w każdym

przedszkolu i w każdej szkole!

Głośne czytanie w szkole wspiera

edukacyjną i wychowawczą misję szkoły y !!!


Jak wychować wspaniałych mężm

ężczyzn?

Chłopcy mają wielki pozytywny potencjał

Jednocześnie...

nie...

W statystykach patologii – od zaburzeń

neurologicznych po przemoc i przestępstwa

pstwa - prym

wiodą chłopcy. Wielu dorosłych mężm

ężczyzn nie potrafi

mądrze

żyć ani stworzyć trwałej rodziny.

Kryzys męskom

skości panuje w całym rozwiniętym

świecie!


Mózgi chłopc

opców

Rozwijają się wolniej niż u dziewcząt

Późniejszy rozwój j lewej półkuli p

mózgowej,

m

odpowiedzialnej za język j

i myślenie

Relatywnie mniej połą

łączeń międzyp

dzypółkulowych

(trudności przy czynnościach ciach złożonych z onych – np czytaniu, rozumieniu emocji)


Chłopcy

– specyfika rozwojowa:

- wolniejszy i późniejszy p

rozwój j językowy j

i emocjonalny

- większe trudności z czynnościami ciami złożonymiz

onymi

(mniejsza współpraca

praca międzyp

dzypółkulowa

– mniejsze spoiwo wielkie)

- większy niepokój

Potrzeby:

- ruchu, struktury, jasnych reguł, , hierarchii,

- męskich wzorców w i autorytetu (ojca),

- bardziej intensywnej praktyki językowejj

- uznania, wielkich wyzwań

- miłości, czułości, ci, nauczania moralnego

Steve Biddulph – Wychowywanie chłopc

opców

Anthony Rao – Tacy sąs

chłopcy

Allan Guggenbuhl - Kryzys małego

macho

Dan Kindlon, , Michael Thompsn – Raising Cain


Etapy rozwoju chłopc

opców

0 - 6 lat – faza matki (wrażliwo

liwość, , empatia)

6 - 14 lat – faza ojca ( wzorzec męskom

skości)

14 - do dorosłości

- faza mentora i wspólnoty

(wartości i umiejętno

tności społeczne )


Budowanie zasobów w wewnętrznych

chłopc

opców w poprzez:

Okazywanie miłości, empatii, wsparcia, docenianie

Rozwijanie IE oraz umiejętno

tności językowych

j

Zaspokajanie potrzeby ruchu, struktury, reguł, , wyzwań

Uczenie dobrych manier, kontroli impulsów

Zapewnienie aktywnej obecności ci mężm

ężczyzn

Czytanie i nauczanie wartości !!!

Edukacja dostosowana do potrzeb chłopc

opców!!!


Szkoła a niedostosowana do potrzeb

chłopc

opcówW wieku, gdy muszą iść

do szkoły, nie sąs

do niej dojrzali

psychicznie i umysłowo (6-latki!!!)

Niekorzystne porównania z dziewczynkami –upokorzenie, ciągły y lęk l

przed porażką

Stacjonarny styl pracy i nauczania – tortura

Kadra pedagogiczna – głównie kobiety

Brak wychowania moralnego, nauczania szacunku

Okrutna kultura nastolatków

Brak męskich m

wzorców

Program i lektury – dostosowane bardziej do dziewcząt

Chłopcy

– gorsze wyniki i wcześniej porzucają naukę!

Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć p – próbą rozwiązania

zania

problemu


● Media a zdrowie emocjonalne dzieci:

Wpływ mediów w na dzieci

lęk, pesymizm, depresje,

agresja, postawy macho, , demoralizacja, promiskuityzm, wzrost przestępczo

pczościci

brak czasu na kontakty rodzinne, budowanie przyjaźni i żyweych

relacji,

porno – nierealistyczne wyobrażenia

nt intymności i wyglądu, sadyzm, poniżanie

zaburzony system wartości

– konsumpcjonizm, hedonizm, egoizm,

● Media a edukacja:

brak czasu na naukę,

zaburzenia koncentracji, potrzeba zewnętrznej stymulacji

zanik wyobraźni

powierzchowność

wiedzy, nierealistyczny świat

wyparcie czytania

Amerykańska Akademia Pediatrów:

wiek 0-20

– bez telewizji; powyżej 2 lat - max 2 godz. dziennie

Katz Jackson - Paradoks Macho

Leonard Sax - The Girls on the Edge

Jane M. Healy – Endangered Minds


Działania ania dla przyszłości

● Edukowanie przyszłych ych rodziców w przedszkolu (eksperyment niemiecki) i w szkole, bo nikt nie

uczy dzieci języka, j

życia, wartości. BędąB

wtedy dobrymi pracownikami

i obywatelami

● Selekcja i inne przygotowanie nauczycieli (m.in. wiedza o mózgu, m

o chłopcach,

o uczeniu języka j

i wartości, o współczesnych zjawiskach; umiejętno

tności komunikacji,

rozwiązywania zywania konfliktów, współpracy pracy z rodzicami

● Szkoła: (nie pętap

tać słonia!)

inny program, rola i postawa nauczyciela (szacunek

do ucznia, wspieranie ciekawości i odwagi),

zwróci

cić dzieciom wolność

myślenia i samodzielność

działania ania (praca projektowa),

język

– czytanie dzieciom, mówienie m

i pisanie dla rozumienia

lektury - też popularno-naukowe

naukowe

● Media - Podjąć

prawdziwą walkę z brakiem odpowiedzialności i nadużywaniem wolności słowa s

● Korporacje – zmienić prawodawstwo, by wraz z wolności

cią gospodarczą szła a odpowiedzialność

za skutki społeczne

Eric Jackson – Teaching with the Brain in Mind

Christine Hoff-Sommers

- The War Against Boys

Harville Hendrix – Keeping the Love You Find

Dale i Chip Heath – Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić


Jeśli podejdziemy z szacunkiem, odpowiedzialności

cią i mądrom

drością

do wychowania dzieci, wyrosną one na wspaniałych ludzi.

More magazines by this user
Similar magazines