Rynek energii elektrycznej

kig.pl

Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii? - CHANGE

Rynek energii elektrycznej

Raport bieżący Verivox.pl

Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy

energii?

Analiza dla firm

Październik 2009 r.

w w w . v e r i v o x . p l


Spis treści

Co przedstawia raport? ............................................................................ 3

Jakie są korzyści ze zmiany sprzedawcy energii dla dużych i średnich firm? .... 4

Jakie są wątpliwości klientów dotyczące zmiany sprzedawcy? ........................ 7

Jak znaleźć oferty sprzedawców energii przy pomocy VERIVOX? .................... 8

Jak samodzielnie szukać ofert sprzedawców energii? .................................... 8

Jak się przygotować do poszukiwania ofert sprzedawców energii? .................. 9

Zmiana sprzedawcy w Polsce – stan obecny na podstawie informacji z Urzedu

Regulacji Energetyki .............................................................................. 10

Sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce ................................................. 14

Popularne zapytania............................................................................... 15

Informacje o portalu konsumenckim VERIVOX.PL ...................................... 16

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 2 z 16


Co przedstawia raport?

Raport przedstawia analizę opłacalności zmiany sprzedawcy energii dla dużych i średnich

firm. Jak wynika z raportu zmiana sprzedawcy energii staje się coraz bardziej opłacalna,

ponieważ konkurencyjni sprzedawcy oferują po pierwsze niższe ceny energii, niż obecny

sprzedawca, a po drugie, gwarantują stałą cenę na cały 2010 rok.

W raporcie VERIVOX stara się również rozwiać wątpliwości zgłaszane przez klientów,

związane z procedurą zmiany sprzedawcy energii oraz pokazuje metody, przy pomocy

których klient może znaleźć korzystne dla siebie oferty.

W drugiej części raportu przedstawiona jest charakterystyka sytuacji w zakresie zmiany

sprzedawcy energii w Polsce, oparta na najnowszych danych Urzędu Regulacji

Energetyki.

Duża firma na zmianie

sprzedawcy może

zaoszczędzić nawet

118 429 zł rocznie

W przygotowaniu się do

zmiany sprzedawcy

pomocne bedą faktury

za energię elektryczną

z ostatnich 12 miesięcy

Na ok. 1,5 mln

klientów biznesowych

tylko 671 zmieniło

sprzedawcę energii

(Roczne zużycie energii 7 000

MWh, w grupie taryfowej B23)

(Dane z faktur pozwolą ustalić

indywidualny profil zużycia energii)

(Dane URE dla grup taryfowych A,

B, C)

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 3 z 16


Jakie są korzyści ze zmiany sprzedawcy energii dla dużych i średnich

firm?

Podstawową korzyścią ze zmiany sprzedawcy energii są korzyści finansowe.

Wynikają one przede wszystkim z niższej ceny zaoferowanej przez nowego sprzedawcę

energii. Z drugiej korzyści może przynieść gwarancja stałej ceny, która stanowi

ochronę dla klienta przed ewentualnymi podwyżkami wprowadzonymi przez obecnego

sprzedawcę, jeśli jego oferta nie uwzględnia gwarancji ceny.

W poniższych przykładach prezentujemy korzyści finansowe wynikające ze zmiany

sprzedawcy energii, na podstawie rzeczywistych ofert sprzedawców, które kierowane były do

firm korzystających ze wsparcia VERIVOX.

W porównaniach kosztów między obecnym a nowym sprzedawcą pokazujemy różnice

wyłącznie w koszcie zakupu samej energii, gdyż koszt dystrybucji pozostanie na tym samym

poziomie. Wszystkie prezentowane kwoty są kwotami netto (bez VAT).

Przykład firmy A

Firma zużywająca rocznie 1 185 MWh i korzystająca z taryfy C21 może zaoszczędzić

nawet 35 682 zł rocznie. Oznacza to, że miesięczna faktura za samą energię będzie niższa

o 2 973 zł.

Kalkulacje przy założeniu, że obecny sprzedawca nie podniesie cen na rok 2010. Jeśli obecny

sprzedawca zwiększy ceny energii na następny rok, to oszczędności będą większe.

Zachętą dla klientów z grup taryfowych C2x (C21, C22a, C22b) do zmiany sprzedawcy energii

i zmniejszaniu w ten sposób opłat za energię jest fakt, że nie muszą oni ponosić dodatkowych

kosztów związanych z modernizacją układów pomiarowych. Faktem jest, że układy

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 4 z 16


pomiarowe tych klientów muszą spełniać warunki określone przez lokalnego dystrybutora

energii, ale właścicielem tych układów jest właśnie lokalna firma dystrybucyjna i zgodnie

z prawem to ona ponosi koszty ich dostosowania do zmiany sprzedawcy energii.

Dla przedsiębiorcy w grupie taryfowej C2x oznacza to, że zmiana sprzedawcy przynosi czyste

oszczędności.

Przykład firmy B

Firma zużywająca rocznie 190 MWh i korzystająca z taryfy C22b może zaoszczędzić

2 999 zł rocznie. Oznacza to, że miesięczna faktura za samą energię będzie niższa o 250 zł.

Kalkulacje przy założeniu, że obecny sprzedawca nie podniesie cen na rok 2010. Jeśli obecny

sprzedawca zwiększy ceny energii na następny rok, to oszczędności będą większe.

Nawet mniejsze oszczędności mogą być zachętą do dokonania zmiany sprzedawcy, mimo że

klient musi składać wniosek do lokalnego dystrybutora, aby ten dostosował jego układy

pomiarowe. Z doświadczeń zebranych przez VERIVOX wynika, że kiedy klient zaczyna

interesować się zmianą sprzedawcy i złoży wniosek do dystrybutora, to obecny sprzedawca

może wyjść z propozycją renegocjacji obecnej umowy i zaproponuje niższe ceny. W ten

sposób klient obniży koszty energii nawet bez zmiany sprzedawcy i a tym samym samo

zainteresowanie się zmianą sprzedawcy prowadzić może do obniżenia rachunków.

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 5 z 16


Przykład firmy C

Firma zużywająca rocznie 7 000 MWh i korzystająca z taryfy B23 może zaoszczędzić

118 429 zł rocznie. Oznacza to, że miesięczna faktura za samą energię będzie niższa

o 9 869 zł rocznie.

Kalkulacje przy założeniu, że obecny sprzedawca nie podniesie cen na rok 2010. Jeśli obecny

sprzedawca zwiększy ceny energii na następny rok, to oszczędności będą większe.

W przypadku firm, które korzystają z taryf B lub A zmiana sprzedawcy wiąże się

z poniesieniem dodatkowych kosztów na dostosowanie układów pomiarowych.

Natomiast same koszty dostosowania układów pomiarowych zależą już od specyfiki firmy

prowadzonej przez przedsiębiorcę oraz obecnie zainstalowanego układu pomiarowego

(licznika). W tej kwocie zawarte są koszty wykonania projektu, zakupu samych układów

pomiarowych oraz ich montażu przez firmę, która świadczy takie usługi.

Koszt dostosowania jest uzależniony od tego, jak stare są układy pomiarowe, zamontowane

w firmie klienta. Generalna zasada jest taka, że im są one nowsze, tym bardziej są one

dostosowane do obecnych wymagań i niższy będzie koszt ich adaptacji.

Warto zaznaczyć, że koszt dostosowania ponoszony jest jednorazowo i zostanie pokryty przez

oszczędności wynikające ze zmiany sprzedawcy, nawet jeśli nie w ciągu jednego roku, to

w kolejnych. Gdy klient ma już dostosowane układy pomiarowe, to każda kolejna zmiana

będzie przebiegać szybciej, dzięki czemu, klient będzie mógł łatwiej zmienić sprzedawcę na

tego, który aktualnie zaproponuje niższą cenę.

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 6 z 16


Jakie są wątpliwości klientów dotyczące zmiany sprzedawcy?

Jakie korzyści wynikają ze zmiany sprzedawcy?

Podstawową korzyścią ze zmiany sprzedawcy jest uzyskanie niższej ceny energii od

tej, którą oferuje obecny sprzedawca. Im więcej energii zużywa firma, tym większe

oszczędności ze zmiany sprzedawcy nawet przy niewielkich różnicach w cenie energii.

Kolejną korzyścią jest możliwość uzyskania gwarancji stałej ceny. Pozwala ona z góry

zaplanować koszty związane ze zużyciem energii w firmie i daje pewność, że w oznaczonym

w umowie okresie, nie zostaniemy zaskoczeni podwyżkami cen prądu.

Czy po zmianie sprzedawcy będzie zachowana ciągłość w dostawie prądu?

Tak. O zmianie sprzedawcy jest zawsze informowana firma dystrybucyjna. Robi to nowy

sprzedawca w imieniu podmiotu mającego zamiar zmienić sprzedawcę, co gwarantuje, że

ciągłość w dostarczaniu energii jest zachowana. Ponadto umowa z nowym sprzedawcą energii

wchodzi w życie dokładnie z dniem rozwiązania umowy z poprzednim sprzedawcą. Ważne

jest, aby klient nie wypowiadał umowy z obecnym sprzedawcą przed ustaleniem

warunków i podpisaniem umowy z nowym sprzedawcą.

Ile kosztuje zmiana sprzedawcy?

Przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy jest bezpłatne. W przypadku dużych

firm, zużywających znaczne ilości energii i rozliczanych w grupach taryfowych B i A (duże

firmy produkcyjne), występuje konieczność dostosowania liczników, aby zmiana sprzedawcy

mogła mieć miejsce. Koszt dostosowania ponosi klient. VERIVOX może wesprzeć klientów

również w uzyskaniu projektu, kosztorysu i modernizacji układów pomiarowych.

W przypadku średnich firm produkcyjnych i usługowych, rozliczanych w taryfach C2x, liczniki

też muszą być dostosowane, ale na koszt firmy dystrybucyjnej, a nie klienta. Wymogu

dostosowania liczników nie ma w przypadku mniejszych firm usługowych, które rozliczają się

w taryfach C11 i C12.

Jak długo trwa procedura zmiany sprzedawcy?

Zgodnie z regulacjami Urzędu Regulacji Energetyki, pierwsza zmiana sprzedawcy

powinna trwać nie dłużej niż 30 dni, a każda kolejna zmiana nie dłużej niż 14 dni.

W praktyce trwa to dłużej, gdyż regulacje URE nie obejmują okresu wypowiedzenia umowy

z obecnym sprzedawcą oraz czasu potrzebnego na wymianę dokumentów między klientem

a sprzedawcą. Nie jest również uwzględniony czas potrzebny na dostosowanie układów

pomiarowych oraz przedstawienie oferty przez sprzedawców. Samo zebranie i porównanie

ofert zajmuje średnio od 1 do 3 tygodni w zależności od specyfiki działalności firmy.

Czy to prawda, że po zmianie sprzedawcy firma będzie otrzymywała dwie faktury?

Tak. Jedną fakturę wystawi nowy sprzedawca, za sprzedaną energię, a drugą firma

dystrybucyjna za dostarczenie tej energii do odbiorcy. Do tej pory obie te opłaty znajdowały

się na jednej fakturze. Rekompensatą za konieczność opłacania dwóch faktur będzie jednak

niższa cena energii, bo przecież istotą zmiany sprzedawcy jest uzyskanie oszczędności

w rachunkach za prąd. Wysokość opłaty za dystrybucję jest stała bez względu na to, od

którego sprzedawcy firma kupuje prąd i wynika to z przepisów ustawy Prawo Energetyczne.

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 7 z 16


Jak prosto znaleźć oferty sprzedawców energii?

Na rynku działają firmy, które oferują pomoc klientom w przygotowaniu się do zmiany

sprzedawcy energii. Przykładem jest VERIVOX, którego wsparcie obejmuje:

przygotowanie przedsiębiorcy do zmiany sprzedawcy energii, w tym wsparcie

w opracowaniu i realizacji projektu na dostosowanie układów pomiarowych w taki sposób, aby

zmiana sprzedawcy mogła mieć miejsce i była opłacalna.

przygotowanie zapytania ofertowego, na podstawie którego sprzedawcy energii mogą

przedstawić przedsiębiorcy swoje oferty.

porównanie ofert sprzedawców energii, które są analizowane i przesyłane do klienta. Na

tej podstawie przedsiębiorca podejmuje decyzję o wyborze i zmianie sprzedawcy energii.

Wsparcie świadczone na rzecz klienta jest bezpłatne. Klient nie otrzymuje od VERIVOX żadnej

faktury za wyświadczoną pomoc. VERIVOX jest niezależnym podmiotem względem

uczestników rynku energii i otrzymuje wynagrodzenie od sprzedawców energii za pomoc

w obsłudze klienta. Wynagrodzenie to nie ma wpływu na kolejność oraz formę prezentowania

ofert, które otrzymuje klient. Oferty w porównaniu są uszeregowane pod względem ceny

i decyzja o wyborze sprzedawcy należy do Klienta.

Jak samodzielnie szukać ofert sprzedawców energii?

Należy przeanalizować oferty sprzedawców energii:

Prawie 400 firm w Polsce posiada pozwolenie na obrót energią elektryczną. Przedsiębiorcy

swoje poszukiwania atrakcyjnej oferty mogą rozpocząć od przeanalizowania ofert obecnie

najbardziej znanych na rynku sprzedawców energii:

ENEA

ENERGA-Obrót

EnergiaPro Gigawat

ENION Energia

PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne

PGE Łódzki Zakład Energetyczny

PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny

PGE Zakład Energetyczny Białystok

PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren

PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego

PGE Zamojska Korporacja Energetyczna

PGE ZEŁT Obrót

RWE Polska

Vattenfall Sales Poland

Poza tą czternastką są również inne firmy energetyczne, obecnie mniej znane wśród

przedsiębiorców, które jednak podejmują coraz intensywniejsze działania, aby promować

swoją ofertę. Wśród tych firm należy wymienić m.in. Atel Polska, Everen, Fiten, GDF Suez,

Lumius Polska czy PKP Energetyka. Informacje o danych kontaktowych do sprzedawców

energii można znaleźć na VERIVOX jak i na stronach Urzędu Regulacji Energetyki.

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 8 z 16


Warto zwrócić uwagę na następujące cechy oferty:

Rodzaj klienta, dla którego oferta jest przeznaczona. Niektórzy sprzedawcy są

zainteresowani pozyskiwaniem tylko dużych klientów, którzy mają zużycie energii na

odpowiednio wysokim poziomie, np. powyżej 10 GWh, czyli wielkości odpowiadającej zużyciu

4 651 gospodarstw domowych lub 2 857 niewielkich biur.

Zasięg terytorialny oferty. Są oferty skierowane wyłącznie do klientów, którzy prowadzą

firmę w ścisle określonym regionie. Z ofert tych nie mogą skorzystać odbiorcy energii

z pozostałych regionów Polski. Informacja o zasięgu terytorialnym oferty nie zawsze jest

podawana wprost na stronie internetowej, ale zamieszczana w regulaminie oferty lub

dostępna dopiero po wykonaniu telefonu do przedstawiciela sprzedawcy. Ustalenie

dostępności oferty wymaga więc dodatkowego wysiłku od zainteresowanego klienta.

Gwarancja stałej ceny. W chwili obecnej są na rynku oferty, które zawierają gwarancję

ceny nawet do końca 2010 roku. Poza nimi sprzedawcy proponują klientowi taryfy ze stałą

ceną do końca obecnego roku oraz oferty bez gwarancji ceny.

Jak się przygotować do poszukiwania ofert sprzedawców energii?

Zbierz faktury za energię za ostatni rok. Krok ten jest niezbędny niezależnie od tego, czy

klient korzysta ze wsparcia ekspertów czy też szuka ofert na własną rękę.

Jakie elementy z faktury są istotne?

Wielkość zużycia energii. Średnie i duże firmy proszone są o dostarczenie danych o zużyciu

miesięcznym, z podziałem na strefy czasowe, w przypadku taryf dwu i trzystrefowych.

Od dużych firm sprzedawcy mogą żądać dostarczenia danych o zużyciu w każdej godzinie

doby. Wielkość zużycia energii, która będzie powodować, że klient będzie zobowiązany

dostarczyć dane dobowo-godzinowe jest zróżnicowana wśród sprzedawców.

Prognoza zużycia energii na kolejne 12 miesięcy. Sprzedawcy energii oczekują

informacji o szacowanej wielkości zużycia energii w kolejnym roku, ponieważ muszą wiedzieć,

ile energii trzeba zakupić na rynku hurtowym, aby zaspokoić potrzeby klienta. Prognoza

zużycia ma szczególne znaczenie w przypadku firm dużych, przemysłowych, które oczekują

zwiększenia lub zmniejszenia produkcji czy też planują remonty i związane z nimi przestoje

w produkcji.

Moc umowna i pobrana. Jeśli klient dysponuje pełnymi danymi o zużyciu energii, wielkość

mocy umownej i pobranej nie ma dużego znaczenia dla przygotowania oferty przez

sprzedawcę energii. Warto jednak przeanalizować i porównać wielkości mocy zamówionej oraz

rzeczywiście wykorzystanej. Jeśli wartości te istotnie się różnią, to albo klient płaci karę za

przekroczenia mocy zamówionej albo nie wykorzystuje mocy zamówionej i przepłaca. Obie te

sytuacje dają możliwość optymalizacji opłat za moc i redukcję kosztów energii.

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 9 z 16


Zmiana sprzedawcy w Polsce – stan obecny na podstawie informacji

z Urzędu Regulacji Energetyki

VERIVOX : Ilu klientów zmieniło sprzedawcę energii według najnowszych danych URE?

URE: Mimo uproszczeń i skrócenia procedur przez Prezesa URE ciągle jeszcze stosunkowo

niewielu odbiorców indywidualnych skorzystało z możliwości zmiany sprzedawcy energii.

Z zadowoleniem jednak stwierdzamy, że dynamicznie wzrasta liczba odbiorców, którzy

decydują się zmienić przedsiębiorstwo sprzedające energię.

Do dziś sprzedawcę zmieniło ponad 1000 odbiorców w gospodarstwach domowych (na koniec

sierpnia 2009 – dokładnie 1018). Ogromną dynamikę zmian sprzedawców obserwujemy

w segmencie odbiorców dużych i komercyjnych. O ile w 2008 roku takiej zmiany dokonały 23

podmioty, to już w pierwszym kwartale 2009 roku sprzedawcę zmieniło 127 przedsiębiorców.

Tylko w maju br. zmiany dokonało zaś 90 przedsiębiorców. Do końca sierpnia łącznie

sprzedawcę zmieniło 671 przedsiębiorców zaliczanych do grup taryfowych A,B,C (nie

posiadamy danych odrębnych dla grup A, B i C ).

VERIVOX: Jakie są, zdaniem URE, praktyczne przeszkody w zmianie sprzedawcy energii?

VERIVOX uzyskał od klientów informacje o następujących barierach: pytanie o dane, których

nie można znaleźć łatwo na fakturze na przykład okres wypowiedzenia umowy, obawy przed

odłączeniem dostaw energii, konieczność dostosowania układów pomiarowych w przypadku

większych odbiorców.

URE: Brak jest atrakcyjnej oferty skierowanej do odbiorców, a sami odbiorcy nie są dość

aktywni. Często nie są oni świadomi swoich praw i możliwości zmiany sprzedawcy energii.

Brak świadomości swoich praw prowadzi natomiast do obaw związanych z uczestnictwem

w rynku energii, jako wejście w obszar nowy i nieznany. W przypadku małych odbiorców

niewątpliwie barierą może być istnienie dwóch umów. Rynek wymaga natomiast większej

aktywności ze strony odbiorcy oraz spełnienia określonych wymagań technicznych, co nie raz

może być postrzegane jako bariera uczestnictwa w tym rynku.

VERIVOX: Jakie pytania mają odbiorcy, którzy zgłaszają się do URE, z pytaniem o zmianę

sprzedawcy energii?

URE: Najczęściej kwestie zmiany sprzedawcy poruszane są na infolinii działającej w URE,

której podstawowym celem jest właśnie udzielanie odbiorcom energii elektrycznej informacji

o prawie zmiany sprzedawcy i sposobie realizacji tego prawa. W okresie działalności infolinii

najwięcej pytań dotyczyło podstawowych informacji na temat zmiany sprzedawcy, np.:

Jak zmienić sprzedawcę?

Czy zmiana sprzedawcy wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Czy muszę zmienić sprzedawcę?

Czy konieczna jest wymiana układów kontrolno-pomiarowych?

Czy można zmienić dystrybutora energii elektrycznej?

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 10 z 16


Czy można kupić tylko energię „zieloną”?

Odnotowano także wiele pytań o adresy sprzedawców energii elektrycznej, bardzo często

powtarzało się pytanie – który sprzedawca jest najtańszy? Część pytań dotyczyła zależności

umownych po zmianie sprzedawcy (umowy kompleksowej oraz kwestii rozdzielenia umów).

W pytaniach poruszane były także sprawy nie związane ze zmianą sprzedawcy (np. warunków

przyłączenia, taryf przedsiębiorstw energetycznych czy też świadectw pochodzenia).

VERIVOX: Jakie regulacje mogłyby ułatwić zmianę sprzedawcy przez przedsiębiorców?

Praktyka wskazuje, że operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) oczekują otrzymania

nadmiarowych informacji, które już posiadają we własnych bazach danych. Prowadzi to

do istotnej blokady w procesie zmiany sprzedawcy. W efekcie nowy sprzedawca, aby móc

pozyskać klienta musi zgromadzić dane, których samemu klientowi ciężko jest ustalić.

URE: Ogólnie można powiedzieć, że to, co nie zostało dotychczas unormowane bądź

ujednolicone, w praktyce często postrzegane jest jako bariera dla zmiany sprzedawcy oraz

funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Przykładem takim może być generalna umowa

dystrybucyjna, której zapisy dotychczas nie zostały ujednolicone, mimo że prace nad tym

zagadnieniem trwają już od dłuższego czasu.

Należy jednak ostrożnie podchodzić do prób unormowania zbyt wielu rzeczy na poziomie

ustaw, rozporządzeń czy instrukcji, gdyż nadmierna regulacja może także stanowić barierę

dla zmiany sprzedawcy. Kwestie transparentności rachunków za energię elektryczną mają

istotne znaczenie zarówno w procesie budowania świadomości odbiorcy oraz dla sprzedawcy

z powodu łatwego dostępu do niezbędnych informacji. W tej kwestii naprzeciw wychodzą

przepisy tzw. trzeciego pakietu legislacyjnego, w którym w sposób szczególny zwrócono

uwagę na prawa odbiorców, w tym prawo do informacji o użytkowanej energii.

VERIVOX: Czy URE planuje prowadzenie szerszej akcji informacyjnej wśród przedsiębiorców

na temat korzyści ze zmiany sprzedawcy energii? W kontaktach bezpośrednio

z przedsiębiorcami wiemy, że przedsiębiorcy nadal nie wiedzą, że istnieje możliwość zmiany

sprzedawcy i odniesienie korzyści z tego tytułu.

URE: Zwiększanie powszechnego dostępu do wiedzy nt. funkcjonowania rynku energii

elektrycznej i możliwości zmiany sprzedawcy jest jednym z priorytetów działania Prezesa

URE. Prawo do informacji i edukacji jest jednym z fundamentalnych praw umożliwiających

odbiorcom indywidualnym wyrównywanie ich szans rynkowych w zetknięciu z silniejszym

uczestnikiem wymiany rynkowej, jakim jest przedsiębiorstwo energetyczne.

Przez cały 2008 r. URE prowadziło kampanię edukacyjną, kierowaną z jednej strony do

indywidualnych odbiorców energii – w tym po raz pierwszy także do młodzieży, z drugiej zaś -

do usytuowanych na szczeblach lokalnych powiatowych i miejskich Rzeczników Konsumentów.

W ramach projektów współfinansowanych przez agendy Unii Europejskiej w najbliższym

czasie URE przeprowadzi szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną promująca prawo do

zmiany sprzedawcy, wykorzystującą nowoczesne środki komunikacyjne: billboardy, audycje

radiowe i telewizyjne, a także ulotki, poradniki i plakaty. Działania te zostaną sfinansowane ze

środków EEA Grants i URE. Edukacja odbiorców energii oraz promocja otwartego

i konkurencyjnego rynku energii stanowią i będą stanowić priorytet Prezesa URE w 2009 roku

i kolejnych latach.

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 11 z 16


Ostatnie raporty VERIVOX.PL

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnimi analizami rynku internetu i energii w Polsce.

Internet na linii TP: porównanie ofert Dialogu, Netii i TP - lipiec 2009

W lipcowym wydaniu raportu VERIVOX przedstawiamy porównanie kosztów ofert dostępu

do internetu na linii TP u trzech największych operatorów internetu BSA w Polsce –

Dialogu, Netii oraz Telekomunikacji Polskiej.

Osoby zainteresowane usługą na czas nieokreślony mają właściwie do

wyboru jedną ofertę - Netii; w Dialogu i TP zakupimy usługę na

warunkach cennika ogólnego i zapłacimy o wiele drożej niż w Netii.

Oferta Dialogu jest szczególnie atrakcyjna dla klientów usługi 1 Mbit/s.

Natomiast zainteresowani usługą 2 Mbit/s powinni zapoznać się z

warunkami promocji „Bezpieczny internet” TP z umową na 12 miesięcy.

Jeśli chodzi o najszybszy internet BSA, spośród trzech największych

operatorów BSA usługę 6 Mbit/s zakupimy najtaniej w Dialogu lub Netii,

w zależności od długości okresu lojalnościowego.

Zobacz pełną treść raportu (plik PDF).

Internet mobilny z laptopem dla klientów biznesowych - czerwiec 2009

Raport przedstawia analizę kosztów, jakie poniesie klient biznesowy, który wybierze

najtańszą ofertę dostępu do internetu z laptopem w technologii UMTS (HSDPA) u jednego

z trzech operatorów sieci komórkowych: Era, Orange, lub Plus. Pod uwagę brane były

oferty na czas określony: 24 oraz 36 miesięcy.

Dowiedz się jakie oferty z laptopem są dostępne dla osób, które chcą

przeznaczyć na zakup internetu mobilnego z laptopem 100 lub 150 zł.

Tu znajdziesz również odpowiedzi na kilka pytań, które często sobie

zadajesz szukając najlepszej dla siebie oferty dostępu do internetu.

Jeżeli szukasz internetu mobilnego z laptopem, koniecznie przeczytaj

raport Verivox.pl "Internet mobilny z laptopem dla klientów

biznesowych - czerwiec 2009".

Zobacz pełną treść raportu (plik PDF).

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 12 z 16


Optymalizacja mocy umownej w firmie. Jak nie płacić kary za przekroczenia? –

sierpień 2009

Raport przedstawia podstawowe wskazówki dla małych i średnich

firm dotyczące ograniczenia kosztów wykorzystania mocy

umownej w firmie. Podpowiadamy, jak uniknąć płacenia kary za

przekraczanie mocy umownej.

W raporcie publikujemy również wywiad z Tomaszem

Kowalakiem, dyrektorem Departamentu Taryf w Urzędzie

Regulacji Energetyki, na temat praktyk rynkowych w zakresie

taryfowania mocy umownej przez firmy energetyczne.

Zobacz pełną treść raportu (plik PDF).

Ile kosztują pro-ekologiczne oferty prądu? - czerwiec 2009

Raport przedstawia analizę opłacalności zmiany obecnej taryfy

lokalnego sprzedawcy prądu na produkt pro-ekologiczny, który

zawiera zwiększony udział energii odnawialnej. W niektórych

regionach oferty pro-ekologiczne dla firm są tańsze niż standardowa

taryfa lokalnego sprzedawcy. Natomiast gospodarstwa domowe

dopłacą do produktu pro-ekologicznego.

Zobacz pełną treść raportu (plik PDF)


Opłaca się wiedzied więcej. Raporty Verivox.pl:

ceny internetu w 2009

ceny internetu w 2008


Opłaca się wiedzied więcej. Raporty Verivox.pl:

ceny energii w 2009

ceny energii w 2008

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 13 z 16


Sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce

Lista sprzedawców energii, których oferty są analizowane w raportach portalu Verivox.pl

Electrabel Polska (GDF Suez)

ENEA SA

ENERGA-Obrót SA

EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o.

ENION Energia Sp. z o.o.

PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne Spółka Akcyjna

PGE Łódzki Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A.

PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A.

PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA

PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o.

RWE Polska S.A.

Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.

Aktualna lista sprzedawców energii na portalu www.verivox.pl

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 14 z 16


Tak porównasz ceny energii w każdej miejscowości w Polsce

gdzie

mieszkasz?

Wprowadź kod pocztowy

miejsca, dla którego robisz

porównanie cen energii.

Kalkulator cen energii na Verivox.pl

ile prądu

zużywasz?

Podaj roczne zużycie energii

w twoim domu lub firmie.

Informacje dotyczące zużycia

znajdziesz na fakturach za

energię.

tyle

zyskasz

Kalkulator Verivox zwraca

listę z porównaniem

najtańszych taryf energii

elektrycznej

obowiązujących w podanej

miejscowości.

dowiedz się

więcej

Na Verivox przeczytasz

szczegółowe informacje

na temat każdej oferty.

Popularne zapytania:
oferty energii dla gospodarstw domowych

taryfy dla małych firm

taryfy dla domu z ogrzewaniem elektr.

oferty z gwarancją ceny dla domu

oferty z gwarancją ceny dla małych firm

oferty pro-ekologiczne dla domu

oferty pro-ekologiczne dla małych firm

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 15 z 16


Informacje o portalu konsumenckim VERIVOX.PL

Portal verivox.pl porównuje ceny w dwóch osobnych segmentach mediów: prądu oraz

internetu. W ciągu dwóch lat działalności na polskim rynku zebraliśmy blisko 300 ofert

dostawców prądu oraz ponad 3 500 pakietów ofert dostawców internetu, zarówno dla

klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Nasz zespół codziennie dba o to, aby Verivox.pl był zawsze portalem:

niezależnym: Verivox stoi po stronie klienta i nie jest w żaden sposób

powiązany z jakimkolwiek podmiotem rynku energetycznego lub

telekomunikacyjnego.

kompletnym: w bazie wszystkie oferty sprzedawców są umieszczane

nieodpłatnie. Z zasady wprowadzamy wszystkie oferty najważniejszych

sprzedawców.

neutralnym: jako medium informacyjne działamy w interesie konsumenta.

Żaden sprzedawca ani też żadne oferty nie są w naszej bazie faworyzowane.

Jedynym kryterium decydującym o kolejności ich wyświetlania w kalkulatorze jest

średni koszt usługi (miesięczny lub roczny).

wiarygodnym: każda nowa oferta jest weryfikowana przez naszych specjalistów

i wprowadzona do bazy po przejściu przez kilkuetapowy proces kontroli.

przejrzystym: internauta może przeglądać oferty w bazie, korzystając

z szeregu filtrów oraz własnych ustawień. Dostarczamy konsumentom

podstawowych informacji, jak złożyć zamówienie na każdą ofertę porównywaną na

portalu.

przyjaznym: pomagamy klientom w podjęciu decyzji poprzez zamieszczanie na

naszej stronie przydatnych artykułów, poradników i porównań cen.

darmowym: kalkulatory cen internetu oraz informacje o sposobie zamawiania

ofert udostępniamy konsumentom zawsze nieodpłatnie i nie pobieramy żadnych

opłat ani też nie wymagamy podawania danych osobowych.

Kontakt z nami:

Redakcja VERIVOX.pl redakcja@verivox.pl tel: (0)22 64 64 226

ul. Rejtana 17 lok 22

02-516 Warszawa

Nota prawna

Wydawcą portalu w domenie VERIVOX.pl jest spółka Verivox sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Rejtana 17

lok 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym -

rejestrowym pod numerem KRS 0000298351, REGON 141195359, NIP 1080004927 o opłaconym w całości

kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych. Zarząd spółki VERIVOX: Andrew

Goodwin, Alexander Preston, Richard King, Waldemar Razik

Raport Verivox.pl: Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Strona 16 z 16

More magazines by this user
Similar magazines