XXXII

kig.pl
  • No tags were found...

Pobierz Pdf - Krajowa Izba Gospodarcza

XXXII

BIULETYN EUROPEJSKI

Biura ds. Unii Europejskiej KIG

kwiecień 2013


Ułatwienia w e-zakupach

w UE

12 marca br. . Parlament Europejski przegłosowa

osował propozycję

Komisji Europejskiej w sprawie nowej legislacji dotyczącej

cej

alternatywnych metod rozstrzygania sporów w konsumenckich

(dyrektywa w sprawie ADR (alternative(

dispute resolution)}

oraz utworzenia europejskiej platformy internetowego

rozstrzygania sporów w (ODR- online dispute resolution).

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

(ADR)

pomagają konsumentom w rozwiązywaniu zywaniu sporów w ze

sprzedawcami w przypadku problemów w z zakupionym

towarem lub usług

ugą, np. . gdy sprzedawca odmawia naprawy lub

zwrotu pieniędzy przysługuj

ugującego

klientowi. Podmioty

oferujące usługi ugi ADR działaj

ają na drodze pozasądowej

dowej. Usługi

te obejmują interwencję neutralnej strony (np(

np. . mediatora,

arbitra, rzecznika praw konsumenckich, specjalnej komisji

itp.), która proponuje lub narzuca rozwiązanie zanie bądźb

teŜ

doprowadza do spotkania stron w celu znalezienia rozwiązania.

zania.

Internetowe systemy rozstrzygania sporów w (ODR)

umoŜliwiaj

liwiają przeprowadzenie procedury rozstrzygnięcia sporu

online. . i ułatwiaju

atwiają rozwiązywanie zywanie sporów w dotyczących

cych

zakupów w przez internet, , gdy konsumenta i sprzedawcę dzieli

duŜa a odległość

ść.

Metody ADR i ODR sąs

zwykle tanie, proste i szybkie – ich

stosowanie pozwala konsumentom i sprzedawcom uniknąć

kosztów w i procedur postępowania powania sądowego. s

Znowelizowane prawo w zakresie ADR

umoŜliwi konsumentom zwracanie się do

podmiotów w rozstrzygających spory bez względu

czy zakupili towar lub usług

ugę w trybie online czy

offline, , w kraju czy teŜ w innym państwie UE.

Nowe regulacje w zakresie ODR przewidują, Ŝe

europejska platforma internetowego

rozstrzygania sporów w będzie b

obsługiwa

ugiwać spory

powstałe e w transakcjach zawieranych w trybie

online. . Platforma ta pozwoli zgromadzić

wszystkie krajowe podmioty oferujące usługi

ugi

ADR (które zostaną powołane i zgłoszone do

Komisji zgodnie z nowymi przepisami

dyrektywy w sprawie ADR) w jednym punkcie

dostępu. Platforma ma mieć postać przyjaznej dla

uŜytkownika, interaktywnej strony internetowej

dostępnej bezpłatnie we wszystkich językach j

urzędowych UE. Internetowi sprzedawcy będąb

zamieszczać link do niej na swoich stronach

internetowych i informować o niej konsumentów.

Państwa członkowskie będąb

miały y 2 lata na

wdroŜenie ADR/ODR. Platforma ODR zacznie

funkcjonować w końcu 2015r.

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu

ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_policy_work_en.htm

WYDARZENIA/INICJATYWY


Dotacje na inwestycje w poprawę jakości powietrza z programu KAWKA

W końcu lutego br.

NFOŚiGW

ogłosi

osił Program

Priorytetowy „KAWKA” – Likwidacja niskiej emisji

wspierająca wzrost efektywności energetycznej i

rozwój j rozproszonych odnawialnych źródeł energii„.

Program będzie b

słuŜyłs

wypełnieniu celów w dyrektywy

Parlamentu Europejskiego z 2008 r. w sprawie jakości

powietrza i czystszego powietrza dla Europy CAFE (Clean(

Air for Europe).

Polska jest zobowiązana zana m.in. ograniczyć emisję

zanieczyszczeń do powietrza i w ten sposób b poprawić jego

jakość

ść. . Emisja zanieczyszczeń pochodzi przede wszystkim

z lokalnych kotłowni owni węglowych w

i domowych pieców

grzewczych. Pomoc z jednej strony wesprze władze w

lokalne w tworzeniu

programów w ograniczania niskiej

emisji a z drugiej strony w ramach KAWKI mieszkańcy

będą mogli otrzymać

wsparcie finansowe, m.in. na

wymianę przestarzałych pieców w do ogrzewania.

Samorządy będąb

mogły y się ubiegać o wsparcie w ramach

programu KAWKA w latach 2013–2015, 2015, a ich

wydatkowanie powinno nastąpi

pić do końca 2018 r.

Dofinansowane zostaną przedsięwzi

wzięcia zlokalizowane na

obszarze miast powyŜej 10 tys. mieszkańców. Kwota

dofinansowania wyniesie do 90 proc. kosztów

kwalifikowanych.

WYDARZENIA/INICJATYWY

Dotacje będąb

mogły y być przeznaczone m.in. na

przedsięwzi

wzięcia, mające na celu ograniczanie niskiej emisji

związane zane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz

wykorzystaniem układ

adów w wysokosprawnej kogeneracji i

odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzi

wzięcia te to w szczególno

lności:

>> likwidacja lokalnych źródeł ciepła, tj.: indywidualnych

kotłowni owni lub palenisk węglowych, w

kotłowni owni zasilających kilka

budynków w oraz kotłowni owni osiedlowych i podłą

łączenie obiektów

do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez

źródło o o wyŜszej niŜ dotychczas sprawności wytwarzania

ciepła a spełniaj

niające wymagania emisyjne określone przez

właściwy organ;

>> w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres

przedsięwzi

wzięcia moŜe e m.in. obejmować wykonanie

wewnętrznej instalacji c.o. . i c.w.u. . lub instalacji gazowej;

rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłą

łączenia istniejących

obiektów w (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy

wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła a ciepła

wraz z podłą

łączeniem obiektu do sieci;

>> zastosowanie kolektorów w słonecznych s

celem obniŜenia

emisji w lokalnym źródle ciepła a opalanym paliwem stałym;

>> termomodernizacja budynków w wielorodzinnych, zgodnie z

zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego,

wyłą

łącznie jako element towarzyszący przebudowie lub

likwidacji lokalnego źródła a ciepła a opalanego paliwem stałym.

Szczegółowe informacje na temat programu

KAWKA sąs

dostępne na stronie NFOŚiGW

http://www.nfosigw.gov.pl/


Rekomendacje Eurochambres dla Prezydencji Litwy w drugiej połowie owie 2013r.

Podczas wizyty w Wilnie w końcu lutego br. . Prezydent

europejskiej organizacji izbowej Eurochambres przekazał na

ręce doradcy premiera Litwy rekomendacje od środowiska

izbowego dla Prezydencji Litwy, która na półp

roku obejmie

przewodnictwo w UE, począwszy od 1 lipca 2013r.

Eurochambres

nakłania

ania litewską Prezydencję

do

skoncentrowania się na 5-ciu 5

obszarach związanych zanych z

prowadzeniem działalno

alności gospodarczej, czyli waŜnych dla

biznesu sprawach:

1. Jednolity Rynek: : wyrazić przesłanie pod kątem k

programowania nowej kadencji Komisji Europejskiej 2015-

2019, aby skupić się na wdroŜeniu istniejących dyrektyw i

obecnie obowiązuj

zującej legislacji zamiast tworzyć

nowe

przepisy.

2. Polityka wobec MŚP: M : w pięć

lat od uchwalenia „Small

Business Act” na szczycie UE w grudniu 2008r. zainicjować na

szczycie unijnym w grudniu 2013r. dogłę

łębną dyskusję szefów

państw o postępie pie jak i potrzebie dalszych kroków w w celu

uczynienia UE lepszym miejscem do zakładania, adania, rozwoju i

prowadzenia działalno

alności biznesowej.

3. Przyjazne prawo: : zwaŜywszy na 10-tą rocznicę

porozumienia międzyrz

dzyrządowego dowego w UE o lepszym tworzeniu

prawa wzmocnić zobowiązanie zanie instytucji UE jak i krajów

członkowskich do tworzenia programów w w

oparciu o konkurencyjność

ść.

4. Partnerstwo Wschodnie: : poczynić postępy

py

w negocjacjach z krajami Partnerstwa

Wschodniego i ratyfikować porozumienie

osiągni

gnięte z Ukrainą. . Priorytetami we

współpracy pracy z krajami Partnerstwa powinny być

działania ania na rzecz stymulowania rozwoju MŚP, M

umacniania organizacji biznesu oraz zwalczania

korupcji.

5. Partnerstwo w handlu i inwestycjach

pomiędzy UE i USA: : Zapewnić mocną pozycję

negocjacyjną

UE we wszystkich obszarach

zidentyfikowanych przez Grupę Roboczą

wysokiego szczebla. Nacisk powinien pójśćp

na:

- usunięcie barier granicznych jak i tych

wynikających ze zróŜnicowania przepisów,

- ułatwienia celne,

- dostęp p do zamówie

wień publicznych na szczeblu

rządowym oraz federalnym,

- inwestycje, usługi, ugi, jak równier

wnieŜ wypracowanie

jasnych i innowacyjnych reguł dla MŚP. M

Pełna

treść

rekomendacji: http://

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=5090

WYDARZENIA/INICJATYWY


PilotaŜ systemu konsultacji on-line

W ramach budowy społecze

eczeństwa obywatelskiego w UE, w

dniu 22 stycznia br. . przyjęty został przez Radę Ministrów

polski, rządowy

Program „Lepsze Regulacje” na lata

2012-2015

2015. . Celem programu jest zapewnienie rozwiąza

zań

systemowych i organizacyjnych dla tworzenia i oceny prawa,

nakierowanego na rozwiązywanie zywanie rzeczywistych problemów

społeczno

eczno-gospodarczych, w tym zmniejszenie kosztów

wykonywania działalno

alności gospodarczej oraz podniesienie

konkurencyjności ci polskiej gospodarki.

Program przewiduje utworzenie systemu konsultacji on-line

line,

co zwiększy przejrzystość

procesu legislacyjnego oraz

usprawni przebieg konsultacji z partnerami społecznymi.

Ministerstwo Gospodarki tworzy pilotaŜ tego systemu.

System składa się z dwóch powiązanych modułów:

(1) Aplikacji Legislatora, czyli edytora ułatwiaju

atwiającego

legislatorowi tworzenie dokumentów w i zarządzanie nimi

w procesie konsultacji wewnętrznych i społecznych,

(2) Portalu, stanowiącego platformę komunikacji ze

stroną społeczn

eczną.

Podstawowe funkcjonalności ci systemu:

- System będzie b

przechowywał w postaci tekstowej projekty

załoŜeń projektów w ustaw oraz projekty aktów w prawnych;

- System będzie b

przechowywał historię dokonywanych zmian

projektów w i uwidaczniał proces ewolucji pierwotnych załoŜeń

w końcowy akt prawny;

WYDARZENIA/INICJATYWY

- Zostanie udostępniony kod źródłowy portalu w

domenie OPENSOURCE;

- Po połą

łączeniu z systemem Sejmu RP i Senatu RP

system konsultacji on-line

będzie obejmować cały

proces legislacyjny – od analizy problemu ( na etapie

prac w UE) do publikacji aktu prawnego, zawierając

takŜe e przegląd d ex post obowiązuj

zującego prawa;

- System będzie b

oferował moŜliwo

liwość

stworzenia

jednego centralnego miejsca dla wszystkich procesów

legislacyjnych oraz bazy informacji o podejmowanych

działaniach aniach na kaŜdym etapie procesu legislacyjnego;

- Dodawanie i edytowanie uwag będzie b

następowa

powało o w

formie komentarza do tekstu wybranej najmniejszej

jednostki redakcyjnej dokumentu rządowego;

- System będzie b

agregował uwagi zgłoszone w

konsultacjach społecznych poprzez zapewnienie

funkcjonalności ci popierania uwagi zgłoszonej wcześniej

przez innego uŜytkownika;

u

- UmoŜliwi współprac

pracę w czasie rzeczywistym

ekspertów w rządowych nad jednym projektem

dokumentu w trybie roboczym;

- Będzie posiadał narzędzia wspierające dokonanie

oceny wpływu opcji oraz rozwiąza

zań pod kątem k

opracowania oceny skutków w regulacji

Więcej:

http://www.mg.gov.pl/node/17870


Redakcja:

Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro ds. Unii Europejskiej

Katarzyna Grzejszczyk

Ul. Trębacka 4, 00-074 074 Warszawa

E-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

Uwaga: Wszystkie numery Biuletynu Europejskiego dostępne sąs

na stronie: http://www.kig.pl

www.kig.pl/naszglos/biuletyn

biuletyn-europejski.htmleuropejski.html

More magazines by this user
Similar magazines