XXIX

kig.pl

Pobierz Pdf - Krajowa Izba Gospodarcza

XXIX

BIULETYN EUROPEJSKI

Biura ds. Unii Europejskiej KIG

grudzień 2012


Portal "Twoja Europa" – praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

chcących cych działać na rynkach państw UE

Portal "Twoja Europa" zawiera praktyczne informacje

dla obywateli i przedsiębiorstw na temat ich praw i

szans w UE. Portal koncentruje się na rzeczywistych

sytuacjach

transgranicznych

dotyczących

cych

przykładowo

przedsiębiorstw zamierzających

przenieść

się do innego kraju UE lub otworzyć nowy

oddział w innym kraju UE.

Portal „Twoja Europa” udziela przedsiębiorstwom

odpowiedzi m.in. na następuj

pujące pytania:

Jak zarejestrować firmę w innym państwie?

W W jakim kraju płacip

acić podatek VAT?

Gdzie szukać środków w finansowych na innowacje?

Jak chronić własność

intelektualną?

Portal oferuje jedno źródło o informacji o wszystkich

krajach UE i sąs

to praktyczne informacje dotyczące

ce

najwaŜniejszych niejszych etapów Ŝycia przedsiębiorstwa.

Informacje podane sąs

w językach j

narodowych

państw, których dotyczą i jednocześnie nie w języku j

angielskim. Treści portalu sąs

stale aktualizowane i

uzupełniane.

„Prowadzenie przedsiębiorstwa w Europie” –

podział informacji:

Początki: > ZałoŜenie firmy> Przejecie firmy

Zarządzanie: > Rachunkowość

> Podatki >

Pracownicy > Statystyki >Trudności finansowe

Rozwój: > Partnerzy > Oddziały y lub filie >

Łączenie firm > Działalno

alność

poza UE

Rynek UE: > SprzedaŜ towarów w > Świadczenie

usług ug > Uczciwa konkurencja > Zamówienia

publiczne

Innowacyjność: : > Nowe pomysły y > Badania

naukowe > WłasnoW

asność

intelektualna

Odpowiedzialność: : > Ochrona środowiska >

Normy społeczne > Zrównowa

wnowaŜony ony rozwój

Finansowanie i wsparcie: > Źródła a finansowania

> Wsparcie dla przedsiębiorstw

Zakończenie działalno

alności: Przeniesienie własnow

asności

> Likwidacja > Upadłość

Portal Twoja Europa:

http://europa.eu

europa.eu/youreurope/business/

/business/index_pl.htmindex_pl.htm

WYDARZENIA/INICJATYWY


Co wynika dla przedsiębiorc

biorców

z nowej dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej ?

Kontynuując c temat z poprzedniego wydania Biuletynu o

nowej dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej

(2012/27/WE), informujemy, iŜi

dokument wszedł w

Ŝycie na początku grudnia 2012r. a kraje członkowskie

UE, w tym Polska, mają czas na jej wdroŜenie do 5

czerwca 2014 roku.

Celem Komisji Europejskiej jest obniŜenie zuŜycia

energii na poziomie UE o 20% do 2020r. w porównaniu

do prognoz, dlatego Dyrektywa nakłada ada na państwa

członkowskie konkretne obowiązki i określa kierunek

rozwoju systemów w wsparcia dla poprawy efektywności

energetycznej.

NajwaŜniejsze postanowienia Dyrektywy:

- Zobowiązuje kraje do oszczędzania energii u odbiorcy

końcowego na poziomie 1,5% rocznie (art. 7 dyrektywy)

- Organy centralne państwa będąb

musiały y rocznie

odnawiać 3% powierzchni swoich budynków w (art. 5

dyrektywy) tak, aby spełni

nić wymogi w zakresie

charakterystyki energetycznej.

- DuŜe e przedsiębiorstwa będąb

zobowiązane

zane

przeprowadzać audyt energetyczny, który będzie b

teŜ

zalecany w MŚP M P przy wsparciu dedykowanych

programów.

Komisja Europejska zaproponowała, a, aby w nowej

perspektywie finansowej na efektywność

energetyczną

przeznaczyć 17 mld euro rocznie. Aby skorzystać z tych

środków, kraje członkowskie muszą wdroŜyć wszystkie

dyrektywy dotyczące ce efektywności energetycznej, w tym

dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków,

tymczasem polski rząd d ma do nadrobienia kilkuletnie

opóźnienia we wdraŜaniu aniu tych dyrektyw unijnych.

Dla MŚP M P państwo ma opracować system zachęt t do

poddawania się

audytom energetycznym oraz do

wdraŜania ania wynikających z nich zaleceń. . Ma teŜ

ułatwiać

przyłą

łączanie

małoskalowych

jednostek

kogeneracji oraz jednostek mikrokogeneracji do sieci,

uprości

cić i skróci

cić procedury wydawania zezwoleń dla

indywidualnych obywateli i instalatorów.

Państwo

będzie wspierać rynek usług energetycznych i dostęp

MŚP do tego rynku.

Tekst Dyrektywy:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20

12:315:0001:0056:EN:PDF

Analiza Dyrektywy pod kątem k

oddziaływania na przedsiębior

biorców

przeprowadzona przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju:

http://www.ineisd.org.pl/theme/UploadFiles/File/konferencje/analiza%20dyrektywy.pdf

WYDARZENIA/INICJATYWY


PARP ogłasza konkurs dla MMŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo

biorczości ci (PARP)

ogłasza konkurs „Zielone

światło!" skierowany do mikro,

małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, , Działanie anie 2.1 „Rozwój j kadr

nowoczesnejgospodarki",

Poddziałanie2.1.1.

anie2.1.1.„Rozwój

kapitału u ludzkiego przedsiębiorstw.

Konkurs dotyczy wsparcia dla przedsiębiorstw i ich

pracowników w w postaci szkoleń, , doradztwa lub studiów

podyplomowych, w co najmniej jednym z poniŜszych

zakresów:

moŜliwych do wprowadzenia w firmie rozwiąza

zań

ekologicznych (i źródeł ich finansowania), dla pracowników w i

kadry zarządzaj

dzającej,

budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,

ekoinnowacji,

zarządzania

środowiskowego w przedsiębiorstwie,

zastosowania technologii przyjaznych środowisku i

odnawialnych źródeł energii,

audytu energetycznego,

audytu ekologicznego,

„zielonych zamówie

wień / zakupów".

Jednym z rezultatów w realizacji projektu jest

opracowanie dokumentu stanowiącego program lub

plan wdraŜania ania konkretnych działań

proekologicznych u kaŜdego przedsiębiorcy

objętego wsparciem, zawierającego:

- opis

zidentyfikowanych obszarów, dla których naleŜy

przeprowadzać takie działania, ania, oraz - wymierne

wskaźniki ekonomiczne, jakie posłuŜą

ocenie

skuteczności ci takiego programu lub planu po jego

zakończeniu

Aby projekt mógłm

otrzymać dofinansowanie, musi

zawierać komponent szkoleniowy, a usługi

ugi

doradcze muszą być powiązane ze szkoleniami.

Konkurs zakłada ada moŜliwo

liwość

realizacji projektów w w

partnerstwie. Partnerami mogą być maksymalnie 4

podmioty tj. projektodawca + 4 partnerów.

Całkowity budŜet przeznaczony na konkurs to 122

mln zł. . Minimalna wartość

projektu wynosi 50

tys.zł ,zaś maksymalna nie moŜe e przekraczać 10

mln

zł. . Projekt moŜe e trwać maksymalnie 24

miesiące, jednak nie później p

niŜ do dnia 30 czerwca

2015 r.

Do pobrania ogłoszenie oszenie o konkursie „Zielone

Światło!

o!”: http://pokl.parp.gov.pl

pokl.parp.gov.pl/index/more

more/30493

WYDARZENIA/INICJATYWY


StaŜe e w Japonii dla menedŜer

erów w w przemyśle

Centrum Współpracy w Przemyśle UE-Japonia zaingurowało kolejny konkurs na wnioski do

programu „Human Resources Training Programme-Japan Industry Insight” ( HRTP ) 2013 dla firm

z UE potrzebujących konkretnego wsparcia dla działań biznesowych na rynku japońskim.

W obecnym 49-tym wydaniu tego programu przedsiębiorcy otrzymają wyjątkową

głębokiego wglądu w organizację i praktyki biznesowe japońskiego przemysłu.

szansę

Obecny kurs otwarty jest dla przedsiębiorstw kaŜdego rozmiaru i odbędzie się w Tokio w terminie

od 13 maja do 7 czerwca 2013r. Komisja Europejska ( Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw )

udzieli grantu w wysokości 3000 Euro dla uczestników kursu z sektora MŚP* ( małych lub

średnich przedsiębiorstw ), aby pomóc pokryć koszty pobytu w Japonii.

Opis programu, przykładowe zapytania od przedsiębiorstw i odpowiedzi oraz dokumenty

aplikacyjne są dostępne na stronie internetowej programu HRTP:

http://www.eu-japan.eu/global/business-training/human-resources-training-programme.html

W razie dalszych indywidualnych zapytań naleŜy kontaktować się z menedŜer programu Céline

Godart w EU-Japan Centre for Industrial Cooperation w Brukseli: tel: +32 2 282 37 16, fax: +32 2

282 37 12, email: c.godart@eu-japan.eu

* MŚP to firmy, które zatrudniają poniŜej 250 pracowników i ich obrót nie przekracza 50mln Euro

( lub suma bilansowa wynosi poniŜej 43 mln Euro) i są niezaleŜne finansowo w co najmniej 75%.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Redakcja:

Krajowa Izba Gospodarcza

Biuro ds. Unii Europejskiej

Katarzyna Grzejszczyk

Ul. Trębacka 4, 00-074 074 Warszawa

E-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

More magazines by this user
Similar magazines