BIULETYN EUROPEJSKI

kig.pl
  • No tags were found...

Pobierz Pdf - Krajowa Izba Gospodarcza

BIULETYN EUROPEJSKI

Biura ds. Unii Europejskiej KIG

Numer 22, sierpień 2011


Nowy pakiet przepisów w w sprawie efektywności energetycznej -

propozycje Komisji Europejskiej

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona, dlatego do 2020 roku Unia Europejska zamierza osiągnąć

dwudziestoprocentową poprawę efektywności energetycznej. Cel ten wytyczony w ramach tzw. pakietu

energetyczno-klimatycznego „3x20” przyjętego w 2007 roku moŜe być zagroŜony, dlatego Komisja Europejska

przedstawiła nowy pakiet przepisów słuŜących zwiększeniu efektywności energetycznej:

Nowy Plan na Rzecz Efektywności Energetycznej z dnia 8 marca 2011, w którym zaproponowano szereg

środków w do wdroŜenia we wszystkich sektorach gospodarki, zapewniających dodatkowe oszczędno

dności

energii. Plan ten zyskał uznanie Rady ds. Energii oraz Parlamentu Europejskiego.

Więcej o Planie: http://ec.europa.eu

ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency

action_plan_energy_efficiency/doc/2007_eeap_pl.pdf

W dniu 22 czerwca 2011 Komisja przedstawiła a wniosek legislacyjny dotyczący cy nowej dyrektywy w sprawie

efektywności energetycznej, w ramach którego wiele kluczowych propozycji działań zawartych w Planie

staje się wiąŜą

ąŜących. We wniosku wykorzystano przepisy dyrektywy w sprawie wspierania

kogeneracji

(2004/8/WE) i dyrektywy w sprawie usług ug energetycznych (2006/32/WE), które połą

łączono w jeden spójny

instrument regulujący kwestię efektywności energetycznej w obszarze dostaw energii i jej końcowego

zuŜycia.

Tekst propozycji dyrektywy do pobrania: http://ec.europa.eu

ec.europa.eu/energy/efficiency/eed

eed/eed_en.htmeed_en.htm

Dyrektywa przewiduje takŜe,

Ŝe e Komisja ma dokonać w 2014 r. oceny realizacji unijnego celu dotyczącego

cego

poprawy efektywności energetycznej o 20% do 2020r. oraz - w razie potrzeby – przedstawić kolejny

wniosek legislacyjny ustanawiający

obowiązkowe

krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Nowy pakiet przepisów w w sprawie efektywności energetycznej -

propozycje Komisji Europejskiej

W skrócie, środki zaproponowane przez KE są następujące:

- Obowiązek prawny wprowadzenia systemów oszczędzania energii we wszystkich

państwach członkowskich: dystrybutorzy energii lub jej sprzedawcy detaliczni zobowiązani

będą do uzyskania kaŜdego roku oszczędności sprzedanej energii wynoszących 1,5% w

ujęciu ilościowym, czemu słuŜyć ma wdroŜenie – po stronie kluczowych odbiorców energii –

środków zapewniających efektywność energetyczną, takich jak poprawa efektywności

systemów ogrzewania, podwójne okna lub izolacja dachów. Państwa członkowskie mają

takŜe moŜliwość zaproponowania – w ramach alternatywy – innych mechanizmów

oszczędzania energii, na przykład w formie programów finansowania lub dobrowolnych

umów, które pozwolą osiągnąć takie same wyniki, ale nie będą nakładać zobowiązań na

spółki energetyczne.

- Sektor publiczny jako wzór do naśladowania: zobowiązanie organów administracji

publicznej do nabywania energooszczędnych budynków, produktów i usług sprawi, Ŝe będą

one wspierały wprowadzania na rynek energooszczędnych rozwiązań. Ponadto będą one

prawnie zobowiązane do stopniowego obniŜania ilości energii zuŜywanej w zajmowanych

przez nie obiektach, poprzez coroczne prace modernizacyjne obejmujące przynajmniej 3%

ich całkowitej powierzchni uŜytkowej

WYDARZENIA/INICJATYWY


Nowy pakiet przepisów w w sprawie efektywności energetycznej -

propozycje Komisji Europejskiej

C.d. W skrócie, środki zaproponowane przez KE są następujące:

- Znacząca oszczędność energii po stronie odbiorców: prosty i darmowy dostęp do

rzeczywistych i historycznych danych na temat zuŜycia energii dzięki dokładniejszym i

indywidualnym pomiarom umoŜliwi odbiorcom lepsze zarządzanie zuŜyciem energii. Rachunki

powinny być wystawiane zgodnie z rzeczywistym zuŜyciem, czyli dokładnie odzwierciedlać

dane z liczników;

- Przemysł: zachęty dla MŚP mają nakłonić je do prowadzenia audytów energetycznych i

uczestnictwa w wymianie najlepszych praktyk; jednocześnie duŜe przedsiębiorstwa będą

zobowiązane do skontrolowania własnego zuŜycia energii, tak aby określić moŜliwości

obniŜenia tego zuŜycia;

- Sprawność wytwarzania energii: monitorowanie poziomów sprawności nowych mocy

wytwórczych; ustanowienie krajowych planów instalacji grzewczych i chłodzących, dzięki

czemu stworzone zostaną podstawy do przemyślanego planowania wydajnej infrastruktury

grzewczej i chłodzącej, z uwzględnieniem na przykład odzysku ciepła odpadowego;

- Przesyłanie i dystrybucja energii: uzyskanie wzrostu efektywności poprzez dopilnowanie,

aby krajowe organy regulacji energetyki podejmowały decyzje – szczególnie w zakresie

zatwierdzania taryf – uwzględniając kryteria efektywności energetycznej.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Stanowisko Izb wobec Planu na Rzecz Efektywności Energetycznej

zawiera tak waŜne stwierdzenia jak:

•Przystępna cena jak i bezpieczeństwo dostaw energii sąs

niezbędnymi warunkami dla zachowania

konkurencyjności ci przez europejski przemysł. . Zwiększenie efektywności energetycznej to najbardziej ekonomiczny

sposób b na zmniejszenie zaleŜno

ności od importu paliw kopalnych a tym samym do poprawy bezpieczeństwa dostaw,

do zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń oraz redukcji kosztów w zuŜycia energii. Dlatego Izby Europejskie z

zadowoleniem przyjmują „Plan na Rzecz Efektywności Energetycznej 2011” jak i wysiłki, aby stał się on celem

politycznym UE.

•Przemysł w krajach UE zrobił juŜ wiele i nadal będzie b

czynił wysiłki na rzecz zwiększania efektywności zuŜycia

energii. Obecnie potrzeba, aby takŜe e inne sektory, które mają potencjał

oszczędno

dności energii a nie nadąŜ

ąŜają za

zmianami, takie jak budynki czy transport, objąć

wymogami polityki energetycznej i jest to krok w dobrą stronę.

•Wzrost efektywności energetycznej oznacza zmniejszenie zuŜycia energii na jednostkę produktu i nie musi

oznaczać obniŜenia całkowitego jej zuŜycia przez producenta lub usługodawc

ugodawcę. . Dlatego polityka informacyjna

promowania efektywności musi uwzględnia

dniać takie podejście.

•Osiągnięcie celu z 2007 roku zmniejszenia zuŜycia energii o 20%, oceniane obecnie przez Komisję jako

zagroŜone, one, wcale nie musi zostać osiągni

gnięte przez narzucenie go jako obowiązkowego. UE winna raczej

przyspieszyć tempo wdraŜania ania takich środków w jak dedykowana informacja, elastyczne systemy zachęt t i dalsza

edukacja oraz wsparcie. Izby popierają podejście Komisji, aby zamiast wiąŜą

ąŜącego celu na poziomie UE albo

obowiązkowych celów w indywidualnych w poszczególnych krajach członkowskich, wzmocnić praktyczne środki

wsparcia. Niemniej jednak zaledwie dwuletni okres do roku 2013 wydaje w

się być za krótki, aby osiągn

gnąć

spodziewane rezultaty w osiąganiu narodowych indykatywnych celów, podczas gdy w razie ich nieosiągni

gnięcia

narzucone mają zostać wiąŜą

ąŜące zobowiązania.

zania.

STANOWISKA EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA IZB

PRZEMYSŁOWO

OWO-HANDLOWYCH EUROCHAMBRES


c.d. Stanowisko Izb wobec Planu na Rzecz Efektywności Energetycznej

zawiera tak waŜne stwierdzenia jak:

•Poprawa efektywności energetycznej powinna być

realizowana najmniejszym moŜliwym kosztem.

Wprowadzenie instrumentów w rynkowych pomaga przemysłowi i konsumentom podąŜ

ąŜać we właściwym w

kierunku, ale UE powinna wystrzegać się przeregulowania polityki efektywności energetycznej, bo moŜe e to

dać iście odwrotne rezultaty od oczekiwanych.

•Stworzone juŜ Unijny System Handlu Emisjami (ETS) oraz Dyrektywa o Odnawialnych

Źródłach Energii

stanowią prawne instrumenty do osiągni

gnięcia ambitnych celów w polityki klimatycznej UE. Dodanie kolejnego

wiąŜą

ąŜącego prawnie celu mogłoby oby zagrozić konfliktem pomiędzy poszczególnymi celami.

•Przedsiębiorstwa powinny mieć wybór r najbardziej dla nich kosztowo efektywnych i wydajnych sposobów

osiągania redukcji CO2, bowiem najbardziej efektywnie energetycznie rozwiązanie zanie niekoniecznie musi dawać

największ

kszą redukcję CO2 jak i najbardziej przyjazne dla środowiska opcje niekoniecznie sąs

najbardziej

efektywne energetycznie.

•Izby Europejskie wierzą, Ŝe e usługi ugi doradcze oraz tworzenie zachęt t sąs

bardziej właściwe w

dla poprawy

efektywności energetycznej niŜ narzucenie obowiązkowych celów. Z tego powodu Eurochambres apeluje do

Komisji, aby utrzymała a podejście w polityce efektywności energetycznej polegające na zaproponowaniu

konkretnych środków w bez narzucania wiąŜą

ąŜących krajowych celów.

Pełne stanowisko Eurochambres:

http://www.eurochambres.eu

www.eurochambres.eu/DocShare/docs/1/HKGMKDECOPFKEOFBLIAECGFOFGI4OCKH66V6474LUDY6/EUR

OCHAMBRES/docs

docs/DLS/FINAL_Position_EnergyEfficiencyPlan2011-2011-00468

00468-01.pdf01.pdf

STANOWISKA EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA IZB

PRZEMYSŁOWO

OWO-HANDLOWYCH EUROCHAMBRES


Komentarz Izb Europejskich do propozycji dyrektywy o efektywności energetycznej

Przyjęcie nowej dyrektywy, która połą

łączy

istniejące

dyrektywy: - o

usługach

ugach

energetycznych i - o kogeneracji, przyczyni się

do uproszczeń

administracyjnych. Niemniej

jednak widzimy, iŜi

ta nowa propozycja zawiera

wiele obowiązk

zków, które sąs

czasochłonne onne i

kosztowne, co moŜe e spowodować

nieproporcjonalnie duŜe e obciąŜ

ąŜenia dla małych

i średnich firm. Dlatego Eurochambres

sformułowa

owało i uzasadniło następuj

pujące

rekomendacje dotyczące ce poszczególnych

zapisów w dyrektywy:

Art.3 – Cele dotyczące ce efektywności

energetycznej

- Utrzymanie podejścia opartego na

zastosowaniu konkretnych środków w zamiast

proponowania obowiązkowych celów

W Polsce unijną

dyrektywę

2006/32/WE w sprawie

efektywności końcowego wykorzystania energii i usług

ug

energetycznych wdraŜa a ustawa o efektywności

energetycznej z 15 kwietnia 2011. Ustawa obowiązuje do

31 grudnia 2016 roku i ma na celu poprawić wykorzystanie

energii w przedsiębiorstwach oraz promować innowacyjne

technologie, zmniejszające szkodliwe oddziaływanie

sektora energetycznego na środowisko.

Ustawa określa krajowy cel w zakresie oszczędnego

gospodarowanie energią (art.. 4), zadania jednostek sektora

publicznego w obszarze efektywności energetycznej, zasady

uzyskania i umorzenia świadectw efektywności

energetycznej a takŜe e zasady sporządzania audytu

efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień

audytora efektywności energetycznej.

Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania

energią. . zakłada,

ada, Ŝe e do końca 2016r. będąb

uzyskane

oszczędno

dności energii finalnej w ilości nie mniejszej niŜ 9%

średniego krajowego zuŜycia energii z okresu 2001-2005.

2005.

Podstawowym instrumentem słuŜąs

Ŝącym realizacji celu ma

być Krajowy Plan Działań dotyczący cy efektywności

energetycznej. Co trzy lata, do 15 maja danego roku,

sporządza go minister właściwy w

ds. gospodarki i

przedstawia Radzie Ministrów w ( okres do grudnia 2016r.).

Tekst ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110940551

STANOWISKA EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA IZB

PRZEMYSŁOWO

OWO-HANDLOWYCH EUROCHAMBRES


c.d. Komentarz Izb Europejskich do propozycji dyrektywy o efektywności energetycznej

Art. 6 – Obowiązki w uzyskaniu oszczędno

dności energii

- Określi

lić na nowo w artykule 2 pkt 16 próg g dla „małego dystrybutora i małego sprzedawcy energii”

tak, aby tylko firmy z „TOP 100” ( najwięksi sprzedawcy / dystrybutorzy w Europie ) podlegali

obowiązkowi uzyskiwania oszczędno

dności energii.

- RozwaŜyć

promowanie i podejmowanie programów w i kampanii uświadamiaju

wiadamiających i

informacyjnych skierowanych do końcowych odbiorców w energii

Art. 7 – Audyty energetyczne i systemy zarządzania energią

- Wyłą

łączyć

przedsiębiorstwa, które wdroŜyły y systemy zarządzania energią

z obowiązku

przeprowadzania regularnych audytów w energetycznych;

- Audyty energetyczne wykonywane przez zewnętrznych audytorów w nie powinny być obowiązkowe

dla duŜych firm.

Art. 8 – Opomiarowanie i informacja towarzysząca fakturowaniu za energię

- Zdefiniować minimalne standardy na inteligentne liczniki i sieci w celu osiągni

gnięcia harmonizacji

na poziomie europejskim

Art. 14 – Inne środki słuŜąs

Ŝące promowaniu efektywności energetycznej

- Zaproponować krajom członkowskim uregulowanie prawne słuŜąs

Ŝące stosowaniu zachęt t do

modernizacji w przepisach krajowych dotyczących cych własnow

asności państwowej

stwowej.

Pełen en komentarz Eurochambres do propozycji dyrektywy wraz z uzasadnieniami do w/w rekomendacji:

http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/2/HKGMKDECOPFKEOFBLIAECGFO59VC5I38RJ5A4HQDYN4H/EUROCHAMBR

GFO59VC5I38RJ5A4HQDYN4H/EUROCHAMBR

ES/docs/DLS/EUROCHAMBRES_views_on_Energy_Efficiency_Directive-2011

2011-00472-01.pdf01.pdf

STANOWISKA EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA IZB

PRZEMYSŁOWO

OWO-HANDLOWYCH EUROCHAMBRES


O realizacji w Polsce jednego z trzech celów w pakietu klimatyczno-energetycznego UE,

jakim jest rozwój j energii ze źródeł odnawialnych

Aby moŜliwe było o osiągni

gnięcie co najmniej 15% udziału u energii ze

źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020r., co

stanowi zobowiązanie zanie Polski w wypełnieniu celów w pakietu

klimatyczno-energetycznego UE., konieczny jest rozwój j energetyki

odnawialnej.

Warunki do tego ma stwarzać ustawa o odnawialnych źródłach

energii, którą przygotowuje Ministerstwo Gospodarki i która będzie b

wdroŜała dyrektywę UE 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Jednocześnie nie ustawa ma stanowić podstawę

do wdraŜania

ania

Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

przygotowanego w 2010r. przez Ministra Gospodarki.

Jest szansa na to, aby ustawa przyczyniła a się do stworzenia i

upowszechnienia w Polsce modelu energetyki rozproszonej, który

byłby

przeciwwagą do dominującego w kraju modelu

scentralizowanego opartego o działalno

alność

duŜych koncernów

energetycznych kontrolowanych przez państwo.

PoniewaŜ wielka energetyka systemowa ma przed sobą wielkie i

czasochłonne onne inwestycje, polegające na zastąpieniu

wyeksploatowanych bloków, z których prąd d wędruje w

do odbiorców

na duŜe e odległości poprzez przestarzałe e sieci przesyłowe, to

energetyka rozproszona jest doraźnym rozwiązaniem zaniem na domknięcie

w najbliŜszych latach bilansu energetycznego kraju i zapewnienie

bezpieczeństwa energetycznego.

Energetyka rozproszona

Budowa wielu małych jednostek wytwórczych na

terenie całego kraju, często produkujących energię w

skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła a lub chłodu, to

szansa na zwiększenie udziału u energetyki odnawialnej

oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów.

Podstawą rozwoju energetyki rozproszonej moŜe e być

działalno

alność

prosumencka (prosument

jako odbiorca i

zarazem producent energii na potrzeby własne w

i w celu

sprzedaŜy y nadwyŜek do sieci), stymulująca lokalną

przedsiębiorczo

biorczość. Świadomy i aktywny konsument, a

jednocześnie nie producent energii wykorzysta potencjał,

jaki daje nowoczesny przemysł urządze

dzeń energetyki

rozproszonej - kolektory słoneczne, s

mikrowiatraki,

pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne,

mikrobiogazownie czy teŜ samochody elektryczne.

Energetyka rozproszona jest równier

wnieŜ szansą dla Polski

do budowania nowoczesnego i innowacyjnego rynku

urządze

dzeń energetyki rozproszonej zarówno dla potrzeb

wewnętrznych kraju, jak i na eksport.

WYDARZENIA/INICJATYWY


c.d. O realizacji w Polsce jednego z trzech celów w pakietu klimatyczno-energetycznego UE,

jakim jest rozwój j energii ze źródeł odnawialnych

Lokalizacja rozproszonych źródeł energii blisko odbiorcy

pozwala uniknąć

częś

ęści kosztów w związanych zanych z przesyłem em i

dystrybucją oraz stratami energii. Poprawia się takŜe e jakość

dostarczanej do odbiorców w energii. Energetyka rozproszona

pomoŜe e równier

wnieŜ rozwiąza

zać problem niedoboru źródeł energii

na obszarach niezurbanizowanych.

Dla utrzymania konkurencyjności ci gospodarki przyszła

energetyka musi być przede wszystkim efektywna, musi

takŜe e w pełni wykorzystywać potencjał, , jaki daje

ciepłownictwo,

przemysł oraz miasta i gminy: -

ciepłownictwo musi wykorzystać w pełni potencjał

kogeneracji, , przemysł – autogeneracji, , miasta mają duŜo o do

zrobienia w zakresie budownictwa i transportu a gminy

wiejskie muszą wykorzystać

potencjał

rolnictwa

energetycznego.

Aby energetyka rozproszona mogła a się rozwijać, , trzeba

przede wszystkim zmienić obecny system wsparcia dla

inwestycji w sektor energetyczny. Od ustawy o OZE

oczekuje się, , iŜi

nowy system wsparcia dla OZE w większym

stopniu będzie b

promował nowopowstające inwestycje a nie

dotował stare zamortyzowane juŜ instalacje.

Rozwój j energetyki rozproszonej powiązany jest takŜe

bezpośrednio z wprowadzaniem inteligentnych systemów

zarządzania energią (smart

grids).

W opinii Departamentu Energetyki w resorcie gospodarki

projekt ustawy o OZE będzie b

gotowy do października

br.,

podczas gdy czas na wdroŜenie dyrektywy był do końca

2010r. Opóźnienie to skutkuje niestety wstrzymywaniem się

rynku OZE z decyzjami w kwestii nowych inwestycji.

Inteligentne sieci pozwolą na łatwiejsze przyłą

łączenie do

Krajowego Systemu Energetycznego rozproszonych źródeł,

zmniejszą obciąŜ

ąŜenie sieci, zminimalizują takŜe e zagroŜenie

wyłą

łączeniami ( „blackout”).

Obecnie zarówno rozwój j inteligentnych sieci, jak i urządzenia

energetyki rozproszonej sąs

wciąŜ

zbyt kosztowne i często

ekonomicznie nieopłacalne.

Zdaniem ekspertów, korzystny

efekt cenowy masowej produkcji - taki jaki miał miejsce w

przypadku produkcji samochodów w czy teŜ komputerów, bez

wątpienia wystąpi takŜe e na rynku urządze

dzeń energetyki

rozproszonej. W przeciągu najbliŜszych lat cena urządze

dzeń do

produkcji energii z OZE będzie b

spadać.

Warunkiem niezbędnym rozwoju energetyki rozproszonej w

oparciu o OZE jest takŜe e wprowadzenie w Ŝycie m.in.

legislacji w zakresie działalno

alności

prosumenckiej w energetyce

a takŜe e likwidacja barier dla drobnych inwestorów, w, którzy

chcą wybudować niewielkie źródła a energii.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Rewolucja SMART w energetyce

Komisja Europejska w komunikacie Inteligentne sieci

energetyczne: od innowacji do wdroŜenia:

http://www.europarl.europa.eu

www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/

commission_europeenne/com

com/2011/0202/COM_COM%282011%

290202_PL.pdf podkreśla,

Ŝe e rozwój j gospodarczy UE oraz

dostępno

pność

miejsc pracy muszą w coraz większym

stopniu pochodzić z innowacyjnych produktów w i usług

ug

przeznaczonych dla obywateli i przedsiębiorstw

działaj

ających na terenie UE. Innowacyjność

przyczyni

się równieŜ do sprostania jednemu z najwaŜniejszych

niejszych

wyzwań, , przed jakimi stoi dziś Europa, a mianowicie

efektywnemu wykorzystaniu zasobów w naturalnych z

poszanowaniem zasad zrównowa

wnowaŜonego onego rozwoju. Zatem

rozwój j infrastruktury energetycznej musi równier

wnieŜ

podąŜ

ąŜać w tym kierunku.

Inteligentne sieci energetyczne ( ang. smart grid) ) to kompleksowe

rozwiązania zania energetyczne pozwalające na łączenie, wzajemną

komunikację i optymalne sterowanie rozproszonymi dotychczas

elementami infrastruktury energetycznej – po stronie producentów,

jak i odbiorców w energii, co umoŜliwia wzajemną wymianę i

analizę informacji a w efekcie optymalizowanie zuŜycia energii

(cieplnej, elektrycznej) lub np. . dystrybucji gazu. Aby sieć

energetyczna Inteligentne stała a sieci się bardziej pozwolą „inteligentna na inteligentna”, łatwiejsze , przyłą

przedsiębiorstwo

łączenie do

energetyczne Krajowego inwestuje Systemu w rozwiązania Energetycznego zania oferowane rozproszonych

przez róŜnych r

producentów, źródeł, , zmniejszą takie jak: obciąŜ

automatyzacja ąŜenie sieci, podstacji, zminimalizują automatyzacja

takŜe

dystrybucji, inteligentne

zagroŜenie

liczniki, „blackout’em”.

zarządzanie stroną popytową,

zarządzanie zasobami energii odnawialnej.

Obecnie jednak zarówno rozwój j inteligentnych sieci, jak

Przedsiębiorstwo i urządzenia energetyczne, energetyki w rozproszonej szczególno

lności sąs

operator jeszcze zbyt sieci

dystrybucyjnej kosztowne lub i systemu ekonomicznie dystrybucyjnego, nieopłacalne.

moŜe e zastosować

Zdaniem

róŜne narzędzia i technologie, aby poprawić ogóln

lną jakość

usług

ug

ekspertów, korzystny efekt cenowy masowej produkcji -

energetycznych poprzez odpowiednie zarządzanie

np. . stratami

taki jaki miał miejsce w przypadku produkcji

technicznymi lub rozproszonym wytwarzaniem energii.

Przykładem samochodów sąs

w

narzędzia czy teŜ

teleinformatyczne, komputerów, bez automatyzujące

wątpienia w

kontrolę wystąpi

przepływ

ywów takŜe w e energii, na oraz rynku przywracanie urządze

dzeń sprawności energetyki

sieci

energetycznej rozproszonej.

po awarii ( wynikającej

np. . z przeciąŜ

ąŜenia,

przerwania Aby rozwój przewodów, j energetyki w, awarii rozproszonej transformatorów w w oparciu lub zakłóce

o OZE

ceń

spowodowanych był moŜliwy, wyładowaniami niezbędne jest atmosferycznymi) wprowadzenie w w sposób

Ŝycie

minimalizujący m.in. legislacji przerwy w zakresie w dostawie działalno

prądu. alności

Za prosumenckiej pierwszy krok w

kierunku energetyce sieci smart a uwaŜane takŜe e ane likwidacja jest często barier wdroŜenie dla inteligentnych

inwestorów,

w,

liczników którzy w i chcą zaawansowanej wybudować infrastruktury niewielkie źródła pomiarowej a energii.

( ang.

advanced metering infrastructure – AMI).

WYDARZENIA/INICJATYWY


c.d. Rewolucja SMART w energetyce

Zdaniem Komisji, jeŜeli eli nie przeprowadzimy

gruntownej modernizacji istniejących sieci i urządze

dzeń

pomiarowych, rozwój j wytwarzania energii ze źródeł

odnawialnych zostanie wstrzymany, będzie b

zagroŜone

one

bezpieczeństwo pracy sieci oraz nie zostanie

wykorzystany potencjał

w zakresie oszczędzania

energii i efektywności energetycznej, jak równier

wnieŜ

zostanie wstrzymane szybkie tempo rozwoju

wewnętrznego rynku.

W przedmiotowym dokumencie podkreśla się

i

pokazuje korzyści, jakie będąb

się

wiąza

zały y z

wprowadzeniem inteligentnej sieci

elektroenergetycznej do krajowych systemów

energetycznych. Dzięki inteligentnym sieciom będzie b

moŜna

zarządza

dzać bezpośrednimi interakcjami i

komunikacją między konsumentami, gospodarstwami

domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi

uŜytkownikami sieci a dostawcami energii.

Wyzwanie Smart grids naleŜy y podjąć

jak najszybciej.

Aby przyspieszyć wprowadzanie inteligentnych

sieci, Komisja proponuje skoncentrowanie się na:

1) opracowaniu norm technicznych;

2) zapewnieniu ochrony danych konsumentów;

3) ustanowieniu ram regulacyjnych dla oferowania

zachęt t w zakresie stosowania inteligentnych sieci;

4) zagwarantowaniu otwartego i konkurencyjnego

rynku detalicznego w interesie konsumentów;

5) zapewnieniu ciągłego wsparcia dla innowacji w

zakresie technologii i systemów.

Dzięki wprowadzeniu tych rozwiąza

zań konsumenci

będą mogli bezpośrednio kontrolować

swoje

wzorce zuŜycia energii i zarządza

dzać nimi, co z

kolei będzie b

stanowiło o silny bodziec do

oszczędniejszego z niej korzystania, zwłaszcza w

przypadku, gdy ich wdroŜeniu towarzyszyć będzie

wprowadzenie cen energii elektrycznej

uzaleŜnionych od czasu.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Postępy we wdraŜaniu aniu technologii SMART w Europie i w Polsce

Rosnące zapotrzebowanie na energię

elektryczną przekracza moŜliwo

liwości istniejących

sieci energetycznych. Fakt ten w połą

łączeniu z

rosnącą liczbą zdecentralizowanych jednostek

wytwarzania energii zmusza operatorów w do

udoskonalenia sposobów w prowadzenia

pomiarów w i monitorowania struktury sieci

poprzez wdroŜenie inteligentnych technologii.

Inteligentne liczniki (ang. smart

meters)

stanowią

integralną

cześć

wprowadzania

„inteligentnej sieci energetycznej” (ang. smart

grid).

WdroŜenie

inteligentnego opomiarowania

umoŜliwia zaprzestanie rozliczeń zuŜycia

w oparciu o prognozy i pozwala na

zaoferowanie odbiorcom zróŜnicowanych

produktów w (cenników, taryf), które stają się

elementem konkurencji przedsiębiorstw

energetycznych.

Nowe technologie z zakresu automatyki,

telekomunikacji i informatyki w

przedsiębiorstwach

elektroenergetycznych,

gazowniczych czy ciepłowniczych to wielka

szansa na rynkowy przełom

Raport Joint Research Centre (JRC) z lipca 2011r.

Według raportu Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) -

ośrodka naukowo-badawczego Komisji Europejskiej, w

Europie w ostatnim dziesięcioleciu zainwestowano ponad

5,5mld EUR w ok. 300 projektów w dotyczących

cych

inteligentnych sieci (patrz Rys.1). Około o 300mln EUR

pochodzi z budŜetu UE. Mimo to Unia znajduje się wciąŜ

na wczesnym etapie wprowadzania inteligentnych sieci.

Autorzy raportu ostrzegają, Ŝe e zwiększenie tempa inwestycji w

inteligentne sieci będzie b

trudne, o ile nie zostaną zmienione

przepisy. Nowe regulacje powinny gwarantować

sprawiedliwy podział kosztów w i zysków w przy tworzeniu

platform usługowych, ugowych, poniewaŜ korzyści z inteligentnych

sieci obejmą wielu graczy, podczas gdy główny g

cięŜ

ęŜar

inwestycji spada na właścicieli w

i operatorów w systemów

energetycznych.

Raport wskazuje, Ŝe e niemal we wszystkich krajach znaczna

część

inwestycji jest przeznaczana na integrowanie róŜnych r

technologii dotyczących cych inteligentnych sieci

energetycznych. Większo

kszość

potrzebnych technologii juŜ

powstała, a, ale trudność

polega na ich zintegrowaniu tak, by

współpracowa

pracowały y ze sobą, , od czego zaleŜy y sukces

poszczególnych projektów w i całej koncepcji inteligentnych

sieci.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Pełen

en raport: “NEW

- JRC Study on Smart Grid projects in Europe:

maps and full JRC report” dostępny

pod adresem: http://ses.jrc.ec.europa.eu

ses.jrc.ec.europa.eu/

Inwestycje/kategoria

razem 3848,7 mln EUR

Projekty/kategoria

Razem 277 miejsc wdraŜania

Inwestycje w projekty (mln EUR)

75

Inwestycje (mln EUR / liczba miejsc

wdraŜania projektu na kraj

Rys 1:Przegląd inwestycji w inteligentne sieci i ich realizacji w UE (źródło: WCB, IE). Przedstawione

projekty mogą obejmować więcej, niŜ jeden kraj i więcej niŜ jedną kategorię. Na rysunku nie zostały

przedstawione trzy projekty: Kriegers Flak—supersieć między Niemcami a Danią, łączne inwestycje -

507 mln EUR; wprowadzanie inteligentnych liczników i AMI w Zjednoczonym Królestwie, szacowane

łączne inwestycje - 11897 mln EUR; oraz wprowadzanie inteligentnych liczników w Szwecji, obejmujące

ok. 150 projektów o łącznej wartości inwestycji 1500 mln EUR.

Inne

Przechowywanie

Automatyzacja dystrybucji

Zastosowanie w domach

Automatyzacja rozdziału

Systemy zintegrowane

Inteligentne liczniki


c.d. Postępy we wdraŜaniu aniu technologii SMART w Europie i w Polsce

W europejskim badaniu „Bio

Intelligence” stwierdzono, Ŝe

inteligentne sieci mogłyby ograniczyć roczne zuŜycie

energii pierwotnej w sektorze energetycznym UE o prawie

9% do 2020

Oczekuje się, Ŝe e inteligentne sieci przyczynią się do

stworzenia nowych miejsc pracy i dodatkowego wzrostu

gospodarczego a wartość

światowego rynku inteligentnych

urządze

dzeń gospodarstwa domowego wzrośnie z 3,06 mld

USD w 2011r. do 15,12 mld USD w 2015r. Szacuje się

równieŜ, Ŝe e ok. 15

% spodziewanych inwestycji

przeznaczonych zostanie na wprowadzanie inteligentnych

systemów w pomiarowych, zaś 85 % na modernizację

pozostałej częś

ęści systemu.

Obecnie istnieje znaczna róŜnica r

między aktualnym a

optymalnym poziomem inwestycji w Europie, którą tylko

częś

ęściowo moŜna wytłumaczy

umaczyć złą

sytuacją gospodarczą.

Operatorzy sieci i dostawcy mają ponieść

znaczną część

cięŜ

ęŜaru inwestycji, , więc jeŜeli eli nie zostanie opracowany

sprawiedliwy model podziału u kosztów w i znaleziona

równowaga

między krótkoterminowymi kosztami

inwestycji i długoterminowymi d

zyskami, operatorzy mogą

nie być chętni do podejmowania znaczących cych inwestycji.

W Polsce trwają dość

intensywne przygotowania

do wdroŜenia inteligentnego opomiarowania.

Ta nowa technologia jest juŜ stosowana w

fabrykach i innych miejscach, gdzie zuŜywa

się duŜo o energii. Obecnie zaczyna docierać do

mniejszych przedsiębiorstw i gospodarstw

domowych.

Powstała

a juŜ pierwsza w Polsce witryna

internetowa poświ

więcona wdraŜaniu aniu systemu

Smart

Metering w Polsce - Platforma

Informacyjna Inteligentnego Opomiarowania

http://www.piio.pl

www.piio.pl/smart_metering_w_polsce.

php

Nie jest teŜ jasne, w jaki sposób b naleŜy y dokonać

integracji kompleksowych systemów w inteligentnych

sieci, wyboru oszczędnych technologii, jakie normy

techniczne stosować w przyszłości w odniesieniu do

inteligentnych sieci, ani czy konsumenci dobrze

przyjmą nową technologię.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Redakcja :

Katarzyna Grzejszczyk

Krajowa Izba Gospodarcza

Biuro ds. Unii Europejskiej

ul. Trębacka 4, 00-074

074

Warszawa

tel. 22 630 9 628

e-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

www.change.kig.pl

More magazines by this user
Similar magazines