XXXI

kig.pl
  • No tags were found...

Pobierz Pdf - Krajowa Izba Gospodarcza

XXXI

BIULETYN EUROPEJSKI

Biura ds. Unii Europejskiej KIG

marzec 2013


„Drzwi otwarte” dla przedsiębiorc

biorców

w Krajowym Centrum Informacyjnym ds. REACH

Krajowe Centrum Informacyjne ds.

REACH&CLP uprzejmie

zaprasza

przedsiębiorstwa

na kolejną edycję

”drzwi

otwartych”.

Od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 31 maja

2013 roku przedsiębiorstwa stosujące w

produkcji substancje chemiczne mogą spotkać

się w uzgodnionym

wcześniej

terminie i o

ustalonej godzinie z Pracownikami Centrum, aby

przedyskutować interesujące je zagadnienia oraz

rozwiąza

zać problemy związane

zane z interpretacją

rozporządze

dzeń REACH oraz CLP.

Udział w ”drzwiach

otwartych” jest bezpłatny.

Chętni przedsiębiorcy proszeni sąs

o wypełnienie

formularza zgłoszeniowego pod adresem:

http://www.chemikalia.gov.pl

www.chemikalia.gov.pl/drzwi_otwarte_kra

jowe_centrum_informacji_reach_i_clp.html

Po zgłoszeniu,

z kaŜdym

przedsiębiorstwem

indywidualnie ustala się datę i godzinę spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia wysyłane jest

odrębnym emailem.

Krajowe Centrum Informacyjne ds.. REACH i CLP

prowadzone jest przez

Biuro do Spraw Substancji i

Preparatów w Chemicznych.

Przepisy regulujące obrót t chemikaliami, które leŜą

w

kompetencji Biura obejmują substancje i preparaty

stosowane w zakładach adach przemysłowych, a takŜe e będące b

produktami dostępnymi dla konsumentów.

Głównym zadaniem Centrum jest udzielanie producentom,

importerom, dalszym uŜytkownikom u

i wszelkim innym

zainteresowanym stronom (szczególnie małym i średnim

przedsiębiorstwom) porad i wskazówek wek dotyczących cych ich

odpowiedzialności i obowiązk

zków w wynikających z przepisów

rozporządze

dzeń REACH i CLP.

Zakres kompetencji Biura nie obejmuje: produktów

leczniczych, środków w spoŜywczych,

środków Ŝywienia

zwierząt,

środków w ochrony roślin, kosmetyków, amunicji,

wyrobów w medycznych inwazyjnych i nawozów

Wprowadzenie do obrotu preparatu niebezpiecznego

wymaga poinformowania Inspektora do Spraw Substancji i

Preparatów w Chemicznych. Obowiązek uzyskania danych

wymaganych przy informowaniu Inspektora, spoczywa na

pierwszym uczestniku łańcucha dostaw na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

WYDARZENIA/INICJATYWY


O zarządzaniu relacjami z interesariuszami – w przedsiębiorstwie ale teŜ w Izbie

Zarządzanie relacjami z interesariuszami

moŜe e być

przydatne nie tylko dla przedsiębiorstwa ale i dla

organizacji takiej, jak Izba Gospodarcza. KaŜde

przedsiębiorstwo, ale równier

wnieŜ wszelkie instytucje innego

typu (np(

np. . jednostki administracji publicznej, związki

zki

zawodowe, organizacje pozarządowe, czy organizacje

nieformalne), posiadają

swoich interesariuszy, , gdyŜ

Ŝadna z nich nie działa a w próŜni i zawsze bądźb

to

podlega wpływom innych podmiotów, bądźb

teŜ na nie

oddziałuje.

Mianem interesariuszy (ang.

stakeholders) ) w teorii

zarządzania

określa się te podmioty (osoby,

społeczno

eczności, ci, instytucje, organizacje, urzędy), które

mogą wpływa

ywać na przedsiębiorstwo oraz pozostają pod

wpływem jego działalno

alności. Innymi słowy s

sąs

to osoby i

instytucje będące b

otoczeniem przedsiębiorstwa,

wchodzące ce z nim w bezpośrednie lub pośrednie relacje.

Prawidłowa identyfikacja kluczowych interesariuszy jest

niezbędna do tego, aby efektywnie angaŜowa

ować ich w

swoje działania. ania. Główne G

formy ich angaŜowania to: -

Komunikacja,

-Konsultacje,

-Partnerstwo,

-Dialog.

NajwaŜniejsze

korzyści z prowadzenia dialogu z

interesariuszami to: >Zebranie krytycznych informacji

biznesowych na temat oczekiwań i preferencji kluczo-

-wych

interesariuszy; >Budowanie zaufania i wzmacnia-

nie marki; >Pomoc

interesariuszy przy identyfikacji

obszarów w społecznej odpowiedzialności (CSR) o

wysokim priorytecie;

>Dzięki podjętemu dialogowi kluczowi interesariusze

uzyskują informacje na temat działań firmy w zakresie

CSR i mogą podejmować decyzje oparte na faktach.

Podjęcie dialogu z interesariuszami moŜe e teŜ okazać się

ryzykowne. Szczera rozmowa moŜe e wykazać, Ŝe np.

dotychczas realizowane działania ania nie odpowiadają na

potrzeby grup, do których sąs

kierowane, albo sąs

negatywnie oceniane przez kluczowych interesariuszy.

Na taką informację zwrotną firma równier

wnieŜ musi być

gotowa. Wiele z narzędzi komunikacji jest uniwersalnych

i sprawdza się niezaleŜnie od branŜy, w jakiej działa

firma. Zastosować je moŜna w organizacjach róŜnego r

typu i róŜnej r

wielkości. Pamięta

tać naleŜy y jednak o

potrzebach wszystkich grup kluczowych interesariuszy i

takim doborze narzędzi komunikacji, który pozwoli na

efektywne włąw

łączanie najistotniejszych interesariuszy w

działania.

ania.

Opracowanie na podstawie artykułu u ze strony Forum

Odpowiedziaknego Biznesu. Pelna wersja artykułu:

u:

http://odpowiedzialnybiznes.pl

odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-

wiedzy/publikacje/artykuly.html?id=6687

WYDARZENIA/INICJATYWY


Komisja Europejska prowadzi konsultacje na temat Ŝywności ekologicznej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje online (takŜe e w jęz. j

polskim) w celu zebrania opinii obywateli Unii na temat Ŝywności

ekologicznej. Przepisy unijne dotyczące

ce Ŝywności ekologicznej

mają zwiększy

kszyć zaufanie konsumentów w i promować ochronę

ziemi, bio-róŜnorodno

norodności

i wysokich standardów w ochrony zwierząt

przez europejskich rolników ekologicznych. Konsultacja obejmuje

następuj

pujące tematy :

>uproszczenie ram prawnych, przy zagwarantowaniu, by nie stały

się one zbyt łagodne;

>gwarantowanie, Ŝe e organizmy zmodyfikowane genetycznie

(GMO), nie trafią przez przypadek do łańcucha

Ŝywności

eko-

logicznej;

>promowanie produktów w ekologicznych za pomocą reguł dotyczą-

cych etykietowania (zwłaszcza obowiązkowego stosowania

europejskiego logo na wszystkich produktach ekologicznych

wytwarzanych w UE);

>aktualizacja planu działania ania Komisji na rzecz rozwoju rolnictwa

ekologicznego z 2004r.;

>wzmocnienie kontroli w celu zapobiegania naduŜyciom

finanso-

wym;

>skorygowanie niedociągni

gnięć

w obowiązuj

zujących przepisach do-

tyczących cych importu.

Konsultacje online potrwają do 10 kwietnia 2013r. Komisja

zamierza przedstawić propozycje dotyczące ce zmiany przepisów

pod koniec tego roku.

Aktualnie w Europie około o 2% Ŝywności, jaką

kupują konsumenci unijni, to certyfikowane

produkty ekologiczne. Gospodarstw ekologicz-

nych jest około o 200 tys., co stanowi 2% wszyst-

kich gospodarstw.

Produkt spoŜywczy moŜna uznać za ekologicz-

ny tylko wówczas, w wczas, gdy co najmniej 95% jego

składnik

adników w to składniki ekologiczne. Ekolo-

giczne rolnictwo kładzie k

nacisk na ochronę

środowiska i na dobrostan zwierząt. Prowadzący

ekologiczną produkcję rolnicy muszą unikać

stosowania nawozów w sztucznych, środków

owadobójczych, dodatków w do Ŝywności i leków

dla zwierząt, lub co najmniej zasadniczo

ograniczyć ich wykorzystanie.

Zanim dopuszczony zostanie import produktów

ekologicznych z kraju spoza Unii, jego przepisy

oraz instytucje wydające odpowiednie

poświadczenia muszą zostać uznane za zgodne

z normami UE.

Ankieta w jęz. j

polskim jest dostępna na stronie:

http://ec.europa.eu

ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms

forms/dispatc

h?form=orgagric2013&lang=pl

WYDARZENIA/INICJATYWY


Fundusze EOG - wkrótce nabór r wniosków w na projekty w programie

"Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

W II kwartale br. . Ministerstwo Środowiska planuje ogłosi

osić

otwarty nabór r wniosków w o dofinansowanie inwestycji w

budynkach uŜytecznou

yteczności ci publicznej.

Dofinansowanie będzie b

m.in. przeznaczone na ich:

•termomodernizację,

•modernizację węzłów w cieplnych,

•zastąpienie przestarzałych

źródeł ciepła a nowoczesnymi,

energooszczędnymi i odnawialnymi źródłami ciepła a lub

energii elektrycznej.

Redukcja emisji gazów w cieplarnianych i zanieczyszczenia

powietrza oraz zwiększenie udziału u energii pochodzącej cej ze

źródeł odnawialnych – to główne g

cele programu.

Projekty do dofinansowania będąb

wybrane w drodze

otwartego naboru wniosków w (planuje się przeprowadzenie

jednego naboru). Na wsparcie finansowe projektów

przewidziane jest ponad 67 000 000 euro. KaŜdy z nich

moŜe e otrzymać dofinansowanie w wysokości od 170 000

euro do 3 000 000 euro (maksymalnie 80% kosztów

kwalifikowanych).

Przez źródła a ciepła a lub energii elektrycznej

wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych

naleŜy y rozumieć: : kolektory słoneczne, s

układy

fotowoltaiczne, instalacje do wykorzystania

biogazu (z wyłą

łączeniem produkcji tylko energii

elektrycznej), pompy ciepła, instalacje do

wykorzystania energii pochodzącej cej ze źródeł

geotermalnych, kotły y na biomasę, , małe e turbiny

wiatrowe oraz rekuperację ciepła.

Podstawą

finansowania programu jest umowa

zawarta między Ministerstwem Rozwoju

Regionalnego a Darczyńcami cami z EOG (Norwegia,

Islandia i Liechtenstein), na podstawie której MRR

zawiera kolejne porozumienia z Ministerstwem

Środowiska, a MŚM

z Narodowym Funduszem

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o Programie na stronie:

https://www.eog.gov.pl/o_programie/obszary_wspa

rcia/oszczedzanie_energii/strony/start.aspx

WYDARZENIA/INICJATYWY


Konkurs „Świat, jaki lubisz”

w ramach kampanii Komisji Europejskiej na rzecz klimatu

Od połowy owy lutego, przez trzy miesiące moŜna zgłasza

aszać

udane inicjatywy niskoemisyjne do konkursu „Świat, jaki

lubisz”. . Do udziału u kwalifikują się wszystkie projekty:

małe e i duŜe, realizowane zarówno przez osoby prywatne,

jak i organizacje mające siedzibę w

państwie

członkowskim UE. Warunek: ich głównym g

celem musi być

ograniczenie emisji gazów w cieplarnianych.

W całej Europie istnieje wiele praktycznych przykład

adów

niskoemisyjnych działań, , które sąs

korzystne dla klimatu, a

jednocześnie nie poprawiają jakość

naszego Ŝycia. Konkurs ma

na celu stworzenie platformy do zaprezentowania takich

projektów w oraz uhonorowania tych najbardziej

kreatywnych, praktycznych i skutecznych.

Takim projektem mogą

być

np.: innowacyjny proces

produkcyjny zmniejszający emisję gazów w cieplarnianych i

wysokość

rachunków w za energię, , rower o napędzie

elektrycznym

słuŜąs

Ŝący do transportu towarów, w, czy

zrównowa

wnowaŜone one rozwiązania zania w zakresie budownictwa lub

ogrzewania.

W maju i czerwcu na stronie internetowej http://worldyou-like.europa.eu/en/

będzie moŜna zagłosować na

najbardziej kreatywną i inspirującą inicjatywę spośród tych,

które znajdą się na liście finalistów. Spośród dziesięciu

najpopularniejszych projektów jury pod przewodnictwem

komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu Connie

Hedegaard wyłoni trzech zwycięzców, którzy zostaną

uhonorowani podczas ceremonii przyznania nagród w

Kopenhadze w październiku 2013 r.

Konkurs jest częś

ęścią kampanii „Świat, jaki lubisz.

Klimat, który Ci odpowiada”.

Od inauguracji w

październiku 2012r. kampanię śledzi ponad 20 tys.

uŜytkowników

w mediów społeczno

ecznościowych.

Przyłą

łączyło o się do niej ponad 130 oficjalnych partnerów,

w tym władze w

publiczne, organizacje poza-

rządowe,

środowiska akademickie i przedsiębiorstwa.

Celem kampanii jest zaprezentowanie istniejących

oszczędnych

rozwiąza

zań zbliŜaj

ających nas do

osiągni

gnięcia unijnego celu zakładaj

adającego zmniejszenie

do 2050 r. emisji gazów w cieplarnianych o 80-95 proc.,

a takŜe e zachęcanie canie do opracowywania nowych

rozwiąza

zań. W kampanii szczególny nacisk zostanie

połoŜony ony na pięć

państw

– Bułgari

garię, , Litwę, , Polskę,

Portugalię i Włochy. W

W tych państwach pochodzące ce z

nich nagrodzone projekty znajdą się na billboardach w

ramach ogólnokrajowych kampanii, które zostaną

zorganizowane jesienią 2013 r.

Więcej informacji: www.ec.europa.eu/polska

WYDARZENIA/INICJATYWY


Redakcja:

Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro ds. Unii Europejskiej

Katarzyna Grzejszczyk

Ul. Trębacka 4, 00-074 074 Warszawa

E-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

Uwaga: Wszystkie numery Biuletynu Europejskiego dostępne sąs

na stronie: http://www.kig.pl

www.kig.pl/naszglos/biuletyn

biuletyn-europejski.htmleuropejski.html

More magazines by this user
Similar magazines