P o kapitał na New/Connect

kig.pl
  • No tags were found...

NewConnect to

P o kapitał na New/

Connect

Finansowanie małych i średnich firm

Konferencja

Warszawa 27.10.2011r.


NewConnect to:

ponad 300 spółek z ponad 15 branż

ponad 120 debiutów w 2011 roku

ponad 1,17 mld zł - wartość przeprowadzonych ofert

0,97 mld zł - kapitał pozyskany z nowych emisji

3,86 mln zł - średnia wartość oferty

35,6 mln zł - wartość największej oferty prywatnej


Po kapitał na New/

Connect

Finansowanie małych i średnich firm

Stale rosnąca liczba debiutujących firm na rynku NewConnect jest najlepszą rekomendacją

alternatywnego systemu obrotu uruchomionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2007

roku. Po czterech latach funkcjonowania rynek NewConnect zyskał drugą pozycję w Europie wśród

rynków alternatywnych co do liczby notowanych spółek. Stworzony z myślą o dynamicznie

rozwijających się firmach sektora MSP umożliwił on znalezienie kapitału dla wielu ryzykownych

i innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych zarówno przez polskie jak i zagraniczne firmy.

Konferencja, organizowana przez Secus

Wsparcie Biznesu i Stowarzyszenie

Emitentów Giełdowych w partnerstwie

z Giełdą Papierów Wartościowych

w Warszawie SA jest skierowana do

właścicieli i menadżerów firm sektora MSP

poszukujących możliwości finansowania

nowych ambitnych planów rozwojowych

w swoich spółkach. Wraz z naszymi

ekspertami i partnerami chcemy pokazać,

że kapitał dostępny na giełdzie jest bliżej niż

się wydaje. Rynek NewConnect funkcjonuje

w sposób mniej sformalizowany niż rynek

główny GPW, a pozyskanie kapitału na nim

jest o wiele mniej kosztowne niż na parkiecie

głównym. Czyni to z niego atrakcyjne źródło

kapitału, częstokroć jednak nie brane pod

uwagę przez właścicieli firm, którzy

uważają, że funkcjonowanie na rynku

finansowym jest bardziej skomplikowane

i bardziej kosztowne niż w istocie jest.

Na konferencji dowiedzą się Państwo

o trzech podstawowych etapach, z których

składa się droga spółki na rynek

NewConnect: jak przebiega przygotowanie

do wejścia na giełdę, pozyskanie kapitału

i funkcjonowanie na giełdzie. Swoimi

praktycznymi obserwacjami i opiniami

podzielą się sami uczestnicy rynku w trakcie

dwóch debat, na które zaprosiliśmy

inwestorów (godz. 11.30 - 12.30) oraz firmy

notowane i przygotowujące się do debiutu

na NewConnect (godz. 14.10 - 15.10).

W świetle aktualnych wydarzeń

gospodarczych porozmawiamy także o tym,

jak inwestorzy i spółki notowane na

NewConnect reagują na spowolnienie na

rynkach finansowych wywołane

niepewnością panującą w globalnej

gospodarce.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Grzegorz Pędras

regulowanego, zyskującego doda-

tkową promocję i zwiększającego

rozpoznawalność własnej marki

wśród innych podmiotów rynku

kapitałowego i inwestorów.

Konferencja “Po Kapitał na

NewConnect” jest okazją by nie

tylko dowiedzieć się więcej

szczegółów od zaproszonych

e k s p e r t ó w , a l e t e ż p o z n a ć

praktyczne doświadczenia

inwestorów i przedsiębiorców na

rynku NewConnect.

Serdecznie zapraszam!

Grzegorz Pędras

Prezes Zarządu Secus Wsparcie

Biznesu sp. z o.o.

Uczestnictwo w rynku alternatywnym

to godna uwagi propozycja

dla spółek otrzymujących szansę

f i n a n s o w a n i a w ł a s n y c h

przedsięwzięć i odpowiedź na

potrzeby inwestorów czerpiących

korzyści z wysokiej dynamiki

wzrostu wartości tych podmiotów.

Debiut na NewConnect jest jedną

z najtańszych i najskuteczniejszych

metod pozyskania kapitału

zarówno dla start-upów, jak

i przedsiębiorstw o ugruntowanej

pozycji na rynku. Dla jednych

i drugich otwiera on nowe

możliwości wykorzystywania

potencjału tkwiącego w ich

innowacyjności i stanowi doskonałą

ekspozycję firmy na inwestorów.

To również forma prestiżu i większa

renoma dla uczestnika rynku


dr Mirosław Kachniewski

na główny parkiet i dobrym

sposobem na budowanie pozycji

przedsiębiorstwa na rynku.

Podczas konferencji „Po kapitał na

N e w C o n n e c t . F i n a n s o w a n i e

małych i średnich firm” zaprezen-

tujemy Państwu drogę firmy na

rynek alternatywny, wynikające

z tego korzyści oraz obowiązki,

jakie musi spełnić spółka notowana

na giełdzie. Wyrażam nadzieję,

że konferencja ta zachęci Państwa

do rozwoju w oparciu o rynek

kapitałowy.

Serdecznie zapraszam!

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Emitentów

Giełdowych

Powstanie parkietu NewConnect

na giełdzie stworzyło polskim

przedsiębiorcom dodatkowe

możliwości pozyskania kapitału.

Rynek alternatywny jest przeznaczony

przede wszystkim dla

młodych, innowacyjnych spółek,

które nie mają możliwości rozwoju

w oparciu o kredyty bankowe. Jest

on bardzo dobrym sposobem na

rozpoczęcie przygody z giełdą,

chociażby ze względu na mniejsze -

w porównaniu do rynku regulowanego

- wymogi wejścia, prostsze

procedury oraz niższe koszty.

Debiut giełdowy, poza pozyskaniem

kapitału, istotnie wpływa na

kształtowanie pozytywnego

wizerunku spółki. Firma jako

podmiot publiczny bez wątpienia

budzi większe zaufanie inwestorów

i partnerów biznesowych.

Platforma NewConnect jest dla

wielu spółek szczeblem w drodze


Program konferencji

9:30 - 10:00

10:00 - 10:15

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA*

Mirosław Kachniewsk - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Grzegorz Pędras - Prezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o.

Przygotowanie do pozyskania kapitału

10:15 - 10:45

10:45 - 11:15

11:15 - 11:30

Dla jakich firm jest rynek NewConnect i jak on działa?

Idea i cel stworzenia rynku NewConnect?

Dynamika rozwoju rynku

Etapy wejścia spółki na NewConnect

Kryteria dopuszczenia spółki do obrotu giełdowego

Monika Rękawek - Dział Rozwoju Rynku NewConnect, Giełda Papierów

Wartościowych w Warszawie SA

Przygotowanie spółki do pozyskania zewnętrznego inwestora

Wybór Autoryzowanego Doradcy i jego rola

Przygotowanie do inwestycji: biznesplan, szacowanie nakładów

inwestycyjnych, projekcja wyników finansowych

Czas i koszty wprowadzenia spółki na NC

Formy pozyskania kapitału poprzez NewConnect

Jak znaleźć i przekonać inwestorów?

Robert Bieleń - Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o.

Przerwa kawowa

* W trakcie konferencji o godz. 11:25 może się odbyć debiut spółki wchodzącej na rynek

NewConnect wynikający z harmonogramu giełdy.


Pozyskanie kapitału

11:30 - 12:30

DEBATA INWESTORÓW: Specyfika inwestycji na rynku NewConnect

Rodzaje inwestorów na rynku NewConnect

Jakie spółki są atrakcyjne dla inwestorów?

Rodzaje ryzyk inwestycyjnych na NewConnect

Stopy zwrotu z inwestycji na NewConnect

Moderator:

dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:

Jarosław Dominiak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Anna Andrzejak - Dyrektor Departamentu Transakcji Kapitałowych i Nadzoru

Właścicielskiego, BZ WBK

Kamil Gaworecki - Zarządzający Portfelami Akcyjnymi, PZU Asset Management SA

Marek Mikuć - Wiceprezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A.

Maciej Ćwikiewicz - Dyrektor Inwestycyjny, Arx Equity Partners sp. z o.o.

Secus Private Equity - Fundusz Inwestycyjny


Funkcjonowanie na giełdzie

12:30 - 13:00

13:00 - 13:40

13:40 - 14:10

Obowiązki informacyjne i relacje inwestorskie

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z posiadania statusu spółki

publicznej

Obowiązki ustawowe a stosowanie zasad ładu korporacyjnego i

budowanie „relacji z inwestorem”

Kodeks Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Dr Kristof Zorde - Wiceprezes Zarządu BDO sp. z o.o.

Anna Sołowska - Łabaz - Business Development & Marketing Director

w Inwestycje.pl SA

Lunch

Zmiany organizacyjno-prawne w funkcjonowaniu spółki po debiucie giełdowym

Proces przekształcenia w spółkę akcyjną: zakres działań, czas, koszty

Wdrożenie zasad corporate governance w spółce

Wymogi sprawozdawczości finansowej spółek notowanych na

NewConnect

Sebastian Rudnicki, Agata Nowicka - Kancelaria prawna Prof. Marek Wierzbowski

i partnerzy


14:10 - 15:10

DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW: Po kapitał na NewConnect

Dlaczego giełda? Doświadczenia emitentów i spółek wybierających się na

NewConnect

Jak przebiegał proces pozyskania kapitału?

Korzyści co udało się sfinansować?

Budowanie relacji inwestorskich

Problemy w drodze na NewConnect i po debiucie

Moderator:

dziennikarz dziennika Parkiet

Uczestnicy:

Maciej Hazubski - Prezes Zarządu IQ Partners SA. Spółka notowana na GPW, wcześniej

notowana na rynku NewConnect

Arkadiusz Patryas - Wiceprezes Zarządu I3D SĄ. Spółka notowana na NewConnect

Juliusz Windorbski - Prezes Zarządu DESA Unicum sp. z o.o. Spółka przygotowująca się

do debiutu

Krzysztof Szymanowski - Prezes Zarządu Dynamax sp. z o.o. Spółka przygotowująca

się do debiutu

Sławomir Wawrzyniak - Prezes Zarządu Plasma System S.A.

15:10 - 15:20

Podsumowanie i zakończenie

*osoby do potwierdzenia


Organizatorzy: Partner Konferencji: Patronat Honorowy:

Marszałek

Województwa

Mazowieckiego

Patroni:

Patroni Medialni:

More magazines by this user
Similar magazines