XXVI

kig.pl

Pobierz Pdf - Krajowa Izba Gospodarcza

XXVI

Biur

BIULETYN EUROPEJSKI

Biuro ds. Unii Europejskiej KIG

maj 2012


Konkurs Komisji Europejskiej dla organizacji biznesu na sektorowe platformy CSR

W nawiązaniu do przyjętej strategii UE na lata 2011-2014

dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),

przedstawionej w poprzednim numerze Biuletynu,

informujemy, iŜ Komisja Europejska ogłosiła 8 maja br.

konkurs dla organizacji biznesu na projekty tworzenia

europejskich platform sektorowych dla podejmowania

zobowiązań w społecznej odpowiedzialności biznesu oraz

wspólnego monitoringu postępów przez firmy i ich

interesariuszy.

W ramach tworzenia platform CSR zgłaszane projekty mogą

zawierać działania dotyczące np: >identyfikacji głównych

wyzwań w określonym sektorze, >tworzenia strategii dla

rozwiązywania problemów, >wsparcia i konsultacji,

>upubliczniania zobowiązań podejmowanych przez firmy i ich

interesariuszy, >narzędzi do wspólnej oceny postępów

Komisja przeznacza budŜet 600 000 € na dofinansowanie 3-4

projektów o wartości do 200 000 € , gdzie maksymalna

wysokość finansowania moŜe wynieść 75% .

W październiku 2011r. Komisja Europejska opublikowała a nowy Komunikat nt. . Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (

Corporate Social Responsibility ) http://ec.europa.eu

ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business

business/files/csr/new-csr

csr/act_en.pdf

CSR jest tam zdefiniowana jako „odpowiedzialność

przedsiębiorstw za ich oddziaływania na społecze

eczeństwo”. . Zdaniem KE

przedsiębiorstwa, aby być w pełni społecznie odpowiedzialne, powinny włąw

łączyć w swoje działania ania operacyjne jak i w strategię

biznesową dbałość

o społecze

eczeństwo,

środowisko, etykę, , prawa człowieka, konsumenta - i to współpracuj

pracując c z interesariuszami w

celu maksymalizacji tworzenia wartości zarówno dla swoich właścicieli w

i udziałowc

owców w jak i interesariuszy, , w tym całego

społecze

eczeństwa, jednocześnie nie identyfikując c i neutralizując c moŜliwe negatywne oddziaływania.

W Komunikacie KE planuje działania ania w okresie 2011-2014 2014 w ośmiu o

krokach. W kroku pt. „Mocniejsze uwidacznianie CSR i

rozpowszechnianie dobrych praktyk” Komisja zaplanowała a tworzenie europejskich platform CSR dla interesariuszy w

poszczególnych sektorach działalno

alności, aby przedsiębiorstwa, ich pracownicy i inni interesariusze mogli podejmować publiczne

zobowiązania zania w zakresie CSR, właściwe w

dla kaŜdego sektora, a następnie móc m c razem monitorować postępy.

py.

Komisja pozostawia konkurs otwartym dla dowolnych

sektorów, chcących się ubiegać o granty, i nie wyróŜnia

Ŝadnych, które chciałaby dofinansować.

Termin składania wniosków upływa 14.09.2012.

Szczegóły:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?ite

m_id=5928&lang=en&title=European%20Multistakeholder%

20platforms%20on%20corporate%20social%20responsibility

%20in%20relevant%20business%20sectors

WYDARZENIA/INICJATYWY


Usługa informacyjna dla izb – „Help desk” w sprawach

dotyczących prawa własności intelektualnej

Izby, które stykają się z zapytaniami od swoich firm członkowskich w sprawach Prawa Własności

Intelektualnej (PWI) mogą korzystać z internetowego „Helpdesku” finansowanego przez Komisję

Europejską , który odpowie bezpłatnie na zapytania w ciągu trzech dni roboczych.

Usługa ta oferuje równieŜ szkolenia w sieci lub metodą tradycyjną, jak równieŜ rozbudowaną

informację na stronie internetowej, wzory umów oraz inne pomocne dokumenty na temat PWI lub

zarządzania prawem własności.

Dostęp do helpdesk pod adresem: http://www.ipr-helpdesk.org/services

WYDARZENIA/INICJATYWY


Stoiska wystawiennicze dostępne w Pawilonie Europejskim

na wystawę FOOD & HOTEL 2012 w Tajlandii

Centrum Biznesu Europa – ASEAN w Tajlandii (EABC) organizuje wspólny dla wystawców z

UE pawilon na wystawie FOOD&HOTEL TAJLANDIA 2012 – przodującym

międzynarodowym wydarzeniu w branŜy Ŝywieniowej i hotelowej, która ma się odbyć w dniach

5-8 września w Bangkoku. Pawilon UE oferuje pełne wyposaŜenie wystawiennicze,

pomieszczenia do odbywania spotkań dla wystawców i gości, pełną obsługę w zakresie

nawiązywania kontaktów w wymienionych branŜach. Zainteresowane firmy mogą ubiegać się o

stoiska, które są przydzielane na zasadzie kolejności zgłoszeń.

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=4379

5-8 SEPTEMBER 2012

BITEC, BANGKOK, THAILAND

WYDARZENIA/INICJATYWY


Europa w natarciu: misje handlowe przedsiębiorców dla wzrostu gospodarczego

W grudniu 2011 Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

Antonio Tajani zabrał delegację 25 przedsiębiorców na misję

do Brazylii, aby zaangaŜowali się w dialog oraz spotkali ze

swoimi odpowiednikami. Była to pierwsza taka inicjatywa w

historii Europy , bowiem dotychczas tego typu misje były

organizowane na poziomie krajowym lub regionalnym.

Ta podróŜ nie była jednostkowym wydarzeniem, poniewaŜ

zapowiedziane zostały kolejne do Ameryki Południowej,

USA, obszaru Morza Śródziemnomorskiego i krajów Azji.

Tajani postrzega te misje jako integralną część unijnej

strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaprezentowanej

w dokumencie pt. "Small Business, Big World"..

Jakkolwiek, dla zapewnienia sukcesu koncepcji „Misji dla

wzrostu” potrzebna jest wyraźna strategia; istnieją liczne

wyzwania operacyjne ( czas, pieniądze, odpowiedzialność)

jak i te dla samej koncepcji, która musi brać pod uwagę, Ŝe

organizowanie tego typu misji trzeba rozwijać ostroŜnie:

zdefiniować ich wartość dodaną na poziomie UE, uniknąć

dublowania się z misjami narodowymi, skupiać się na

współpracy instytucjonalnej, włączać wszystkie inne

aspekty polityki UE wobec krajów odwiedzanych przez

misje, itp.

Jedną z kluczowych kompetencji izb przemysłowo-handlowych na szczeblu lokalnym lub narodowym jest

planowanie i organizowanie misji handlowych po całym świecie. Izby europejskie organizują rocznie ponad

5000 misji, w których udział bierze ponad 90000 firm. Jest to bezcenne doświadczenie przy formułowaniu

odpowiedniej strategii UE.

Organizacja Eurochambres popiera koncepcję „Misji dla

Wzrostu”, jako Ŝe wysuwała juŜ w 2007r. ideę łączenia

spotkań na szczeblu politycznym z tymi o charakterze

biznesowym. Ta koncepcja powinna być częścią szerszej

„Europejskiej Dyplomacji Gospodarczej”, która wspiera

nasze przedsiębiorstwa na globalnych rynkach

Eurochambres wraz ze swoimi organizacjami

członkowskimi chce się włączyć w ten proces i połączyć go

z innymi inicjatywami, jak np. centra biznesu UE lub

„szczyty” biznesu w krajach odwiedzanych, prowadzenie

rozmaitych dialogów, tworzenie izb bilateralnych pomiędzy

UE a drugimi krajami, itp.

WYDARZENIA/INICJATYWY


UE dla wzrostu gospodarczego w Grecji:

MŚP i przedsiębiorczość w Strategii 2020 Unii Europejskiej

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej AntonioTajani i Premier Grecji Lucas Papademos

zorganizowali w Atenach w dniu 20 kwietnia nadzwyczajne spotkanie dla pokazania, jak UE moŜe

włączyć się do osiągnięcia wzrostu gospodarczego, zredukowania bezrobocia wśród młodych oraz

wspierania MŚP, czego potrzebuje pilnie Grecja.

Sekretarz Generalny Eurochambres Arnaldo Abruzzini zaoferował zaangaŜowanie izb w takich

obszarach jak odbywanie staŜy zawodowych, ułatwianie dostępu do finansowania czy

wytwarzanie energii. JeŜeli te inicjatywy zostaną zaakceptowane, to byłyby one finansowane ze

środków Funduszy Strukturalnych UE, które nie zostały całkowicie wykorzystane przez Grecję i

wtedy izby pełniłyby rolę zarządzających wdraŜaniem.

WYDARZENIA/INICJATYWY


Zorganizuj DZIEŃ ENERGII !

KaŜda organizacja jest zapraszana do uczestnictwa w europejskim ruchu promowania efektywności

energetycznej i energii odnawialnej poprzez organizowanie Dni Energii, co jest równieŜ okazją do własnej

promocji w mieście lub regionie oraz rozpowszechniania dobrych praktyk.

Wydarzenia Dni Energii w całej Europie

Co roku setki organizacji I osób indywidualnych uczestniczą w Tygodniu ZrównowaŜonej Energii UE

(EUSEW) poprzez organizowanie Dni Energii oraz działań promujących efektywność energetyczną i źródła

energii odnawialnej. Poprzez te oddolnie organizowane wydarzenia organizatorzy EUSEW łączą się z innymi

uczestnikami na szczeblach lokalnym, regionalnym czy krajowym.

Dzień Energii jest niedochodowym wydarzeniem, działaniem, projektem, wystawą lub pokazem. Musi się

odbyć pomiędzy 18 a 22 czerwca 2012 ( mogą to być równieŜ weekendy przed i po tym terminie).

Aby dołączyć do EUSEW, naleŜy zarejestrować swoje wydarzenie na stronie internetowej EUSEW, gdzie

najpierw otrzymuje się własne konto a następnie podaje szczegóły działań prowadzonych w ramach Dni

Energii. Wydarzenia moŜna rejestrować do dnia 8 czerwca.

Uwaga: wcale nie potrzeba duŜego budŜetu, aby uczestniczyć. Celem jest zaktywizowanie otoczenia.

Natomiast dobrze być kreatywnym i oryginalnym, aby wyróŜnić się wśród innych organizatorów. Wydarzenie

moŜe być w formie warsztatu, wycieczki lub innego zdarzenia jak równieŜ w formie „tweetup”, „webinar”,

„wiki workshop”, performance lub instalacji.

Więcej informacji: www.eusew.eu

MoŜna teŜ znaleźć, kto i gdzie organizuje Dni Energii w Państwa regionie: http://eusew.eu/energy-dayseurope

WYDARZENIA/INICJATYWY


Redakcja:

Krajowa Izba Gospodarcza

Biuro ds. Unii Europejskiej

Katarzyna Grzejszczyk

Ul. Trębacka 4, 00-074 074 Warszawa

E-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

More magazines by this user
Similar magazines