XXVII

kig.pl
  • No tags were found...

Pobierz Pdf - Krajowa Izba Gospodarcza

XXVII

BIULETYN EUROPEJSKI

Biura ds. Unii Europejskiej KIG

Lipiec

2012


Nowe uwspólnione

przepisy dotyczące ce sprzedaŜy y w Europie –

Wspólne Europejskie Prawo SprzedaŜy y (1)

Trwają konsultacje społeczne oraz prace w Radzie

UE i Parlamencie Europejskim nad propozycją

legislacyjną Komisji Europejskiej, która ma

zwiększyć konsumentom dostęp do towarów i

treści cyfrowych, zaś przedsiębiorcom ułatwić

transakcje sprzedaŜy ich produktów w ramach

rynku wewnętrznego UE.

Większo

kszość

małych przedsiębiorstw nie eksportuje,

gdyŜ sprzedaŜ za granicę oznacza dostosowanie

umów

w sprzedaŜy y do róŜnych r

przepisów

obowiązuj

zujących w kaŜdym z 27 krajów w UE.

Dostosowanie do systemu prawnego innego kraju

kosztuje zainteresowane przedsiębiorstwo

średnio

ok. 10 tys. euro, a dostosowanie stron internetowych

do celów w sprzedaŜy y przez internet oznacza kolejne

koszty w wysokości 3 tys. euro.

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie

wspólnych europejskich przepisów dotyczących

sprzedaŜy – jednakowych we wszystkich krajach UE.

Wspólne Europejskie przepisy dotyczące

sprzedaŜy nie zastąpią przepisów krajowych, ale

umoŜliwią sprzedawcom zainteresowanym

wejściem na rynek innego kraju skorzystanie z

alternatywnego systemu prawa zobowiązań,

które będzie takie samo we wszystkich krajach

UE. Uwaga: Firmy niezainteresowane tą

moŜliwością nadal będą mogły stosować

przepisy krajowe.

Przeszkody prawne sprawiają, Ŝe e czasem firmy

odmawiają

sprzedaŜy

y konsumentom

mieszkającym za granicą – rocznie z taką

odmową spotyka się ok. 3 mln. . konsumentów w w

UE, z czego ok. 130 tys. mieszka w Polsce.

Obecnie tylko 9 % konsumentów w w Polsce robi

zakupy w sklepach internetowych w innych

krajach UE, podczas gdy aŜa

35% kupuje online

w Polsce.

WYDARZENIA/INICJATYWY


c.d. Nowe uwspólnione

przepisy dotyczące ce sprzedaŜy y w Europie –

Wspólne Europejskie Prawo SprzedaŜy y (2)

Problemy zidentyfikowane w Polsce ze sprzedaŜą

i

zakupami transgranicznymi :

Bariery związane zane z przepisami dotyczącymi cymi sprzedaŜy

skierowanej do konsumentów w zagranicznych:

- zapoznanie się z przepisami dot. sprzedaŜy

obowiązuj

zujące w innych krajach

- stosowanie za granicą róŜnych przepisów w z zakresu

ochrony konsumentów

- uzyskanie porad prawnych dotyczących cych prawa

zobowiąza

zań obowiązuj

zującego za granicą

-rozstrzygnięcie

transgranicznych sporów w dotyczących

cych

zobowiąza

zań umownych

Bariery związane zane z przepisami dotyczącymi cymi sprzedaŜy

skierowanej do przedsiębiorstw poza rynkiem krajowym:

- zapoznanie się z przepisami dot. sprzedaŜy

obowiązuj

zujące w innych krajach

- uzyskanie porad prawnych dotyczących cych prawa

zobowiąza

zań obowiązuj

zującego za granicą

- uzgodnienie, którego kraju prawo zobowiąza

zań powinno

mieć zastosowanie w danym przypadku

-rozstrzyganie

transgranicznych sporów

Korzyści z punku widzenia polskich firm, zwłaszcza tych

mniejszych:

- Likwidacja zbędnych kosztów i ułatwienie firmom wejścia

na nowe rynki

- MoŜliwość stosowania identycznych przepisów prawa

zobowiązań bez względu na kraj docelowy w UE

- Wsparcie dla małych firm w przypadkach, gdy inne

przedsiębiorstwo narzuci im w umowie nieuczciwe warunki.

Jeśli duŜe przedsiębiorstwo sformułuje warunki, które będą

raŜąco odbiegać od dobrej praktyki handlowej i naruszać

zasadę działania w dobrej wierze, to nie będą one wiązać

drugiej strony.

- W przypadku umów między przedsiębiorstwami, do których

będą miały zastosowanie wspólne europejskie przepisy

dotyczące sprzedaŜy, firmy będą dysponować jaśniejszymi

informacjami na temat towarów i usług, jakich mogą się

spodziewać, jeszcze przed zawarciem umowy. Jeśli nie

wszystkie wymagane informacje zostaną podane, firma moŜe

mieć prawo do uniewaŜnienia umowy, a nawet do uzyskania

odszkodowania. Obecnie polskim firmom nie przysługuje

tego rodzaju prawo do informacji przed podpisaniem umowy.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111011_en.htm

WYDARZENIA/INICJATYWY


Europejscy Przedsiębiorcy będąb

debatować w Parlamencie Europejskim

– zapraszamy do udziału

18 października 2012 r. 751 przedsiębiorców

reprezentujących wszystkie kraje Unii Europejskiej

(oraz 19 krajów spoza UE) weźmie udział w trzeciej

edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw

(EPE), wydarzenia organizowanego cyklicznie w sali

plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest

umoŜliwienie im – symbolicznie w miejscu obrad PE –

debatowania nad najwaŜniejszymi problemami

dotykającymi małe i średnie przedsiębiorstwa

prowadzące działalność gospodarczą w UE oraz

głosowania – na wzór parlamentarnego – nad

kluczowymi rezolucjami dla biznesu.

Przedsiębiorcy, w roli europarlamentarzystów, mają

niezwykłą moŜliwość wyraŜenia swojej opinii w

procesie stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z

przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji,

a takŜe innymi przedsiębiorcami z krajów UE o

problemach, z którymi borykają się na co dzień

europejskie firmy.

Organizatorem i pomysłodawcą Europejskiego

Parlamentu Przedsiębiorstw jest

EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie

Izb Przemysłowo – Handlowych z siedzibą w

Brukseli) a udział polskiej delegacji

przedsiębiorców, która reprezentowana będzie

przez 51 firm (tylu ilu polskich

europarlamentarzystów), przygotowuje Krajowa

Izba Gospodarcza.

Zapraszamy do udziału ! Więcej informacji dla

zainteresowanych pod adresem:

http://www.kig.pl/zaproszeniam/2956-trzeciaedycja-europejskiego-parlamentuprzedsibiorstw.html

WYDARZENIA/INICJATYWY


Pierwsza Jesienna Akademia EUROCHAMBRES

Pierwsza edycja Jesiennej Akademii Eurochambres będzie miała miejsce w dniach 21-23 listopada w

Brukseli. Akademia to program szkoleniowy dla menedŜerów z izb gospodarczych Europy, na który składa

się 12 godzin interaktywnych kursów, poznanie najlepszych praktyk zarządzania izbą, przeprowadzenie

analizy SWOT dla izby, jak i specjalna sesja w Parlamencie Europejskim.

Tematy poszczególnych kursów:

1. Najlepsze praktyki izbowe: przykłady sukcesów w z izb

2. Wzmocnienie potencjalu izb w 22 wieku i analiza SWOT izby

3. Programy UE dostępne dla izb

4. Tworzenie dobrego wizerunku

5. Generowanie przychodów w izby

6. Wspieranie małego biznesu i „start-up’ów”

7. Strategie lobbingowe dla izb ( z włąw

łączeniem lobbingu w UE)

8. Planowanie strategiczne

Szczegóły moŜna znaleźć oraz zarejestrować się na stronie:

http://academy.eurochambres.eu/academy.php?id=070

WYDARZENIA/INICJATYWY


Europejskie Centrum dla MŚP M P działa a w Pekinie

Centrum MŚP UE prowadzi praktyczne wsparcie biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z

obszaru UE w celu ułatwienia im dostępu do chińskiego rynku. Przedsiębiorcy mogą uzyskać tu wiedzę

na temat specyfiki prowadzenia biznesu na chińskim rynku oraz otrzymać profesjonalną czy

konfidencjonalną informację lub poradę.

Prowadzone przez Centrum doradztwo obejmuje rozwój działalności, wymogi prawne, jak uzyskać

licencje i zgodność z obowiązującymi normami, jak zatrudnić i wyszkolić pracowników, gdzie znaleźć

wiarygodnych miejscowych dostawców usług, poznać dobre praktyki i wymienić się wiedzą, lub

dowiedzieć się, czy istnieje zbyt na poszczególne produkty lub usługi.

Nową inicjatywą Centrum MŚP UE w Chinach jest miesięczny newsletter dostarczający informacje

techniczne i aktualności dotyczące prowadzenia biznesu z Chinami. Newsletter informuje o

organizowanych przez Centrum wydarzeniach i wydawanych publikacjach, jak równieŜ o zbliŜających

się targach lub wystawach.

Newsletter Centrum MŚP UE w Chinach dostępny jest po zarejestrowaniu się na stronie internetowej:

http://www.eusmecentre.org.cn/

WYDARZENIA/INICJATYWY


Redakcja:

Krajowa Izba Gospodarcza

Biuro ds. Unii Europejskiej

Katarzyna Grzejszczyk

Ul. Trębacka 4, 00-074 074 Warszawa

E-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

More magazines by this user
Similar magazines