Forest and Mitigation

conference.tgo.or.th
  • No tags were found...

Introducing a New Product - TGO Conference

Forest and Mitigation

ป่าไม้กับการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ


โลกใบนี้ ร้อนขึ้นจริงหรือไม่ ?


เขื่อนจีนแตก 23/6/10

นํ้าท่วมฉับพลันในจีน-ฝรั่งเศส-สิงคโปร์ ตายอื้อ

บราซิล 22/6/10

USA 6/6/10 Tornado

กรุงเวนิส..น้ำท่วม!!! 11/3/10

โปรตุเกสเจอน้ำท่วม-โคลนถล่ม 21/6/10


มนุษย์คือตัวการสำคัญซึ่งทำลายความสมดุลทาง

ธรรมชาติ

สาเหตุหลักของโลกร้อน

• การทำลายพื้นที่ป่าไม้

• การเผาผลาญเชื้อเพลิงอย่างเกินสมดุล


ไทยรับผล “ โลกร้อน” รอบด้าน “ ภัยแล้ง-น้ำท่วม-พายุ-แผ่นดินหาย”

ต้นปี

ปลายปี


ภัยภิบัติจากการเสียความสมดุลทางธรรมชาติ


เราจะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปได้อย่างไร?

•วิจัยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

•ปรับตัวให้อยู่รอดและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

(Adaptation)

•ลดสาเหตุที่ทำให้ของโลกร้อน (Mitigation)


ป่าไม้เกี่ยวข้องกับคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไร ?

Canadian forest service: A growing forest is a carbon sink; in other words,

it fixes more carbon through photosynthesis than the amount it releases

via respiration.

FAO: Forests influence climate change mainly by affecting the amount of

carbon dioxide in the atmosphere. When forests grow, carbon is removed

from the atmosphere and absorbed in wood, leaves and soil. Because

forests can absorb and store carbon over an extended period of time,

they are considered “carbon sinks”. This carbon remains stored in the

forest ecosystem, but can be released into the atmosphere when forests

are burned. Overall, the world’s forest ecosystems are estimated to store

more carbon than the entire atmosphere

The Forest Service estimates that the nation's 155 national forests offset

about 10 percent of carbon emissions in the United States. Forest Service

scientists believe that figure can be raised to as much as 25 percent by

doing such things as planting more trees in urban areas or reforesting old

cropland.


Carbon cycle in global scale

Atmospheric increase 4.1

7.2

2.2 1.6

Residual land

sink

Fossil carbon

emissions

Ocean

uptake

Deforestation


การกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้


Carbon cycle in forest scale: Stocks and fluxes

Carbon stocks

Carbon fluxes

1 kilogram of dry wood ≈ 0.5 kg of carbon

Tropical wet forest (IPCC, 2003):

Leaves

Photosynthesis

Respiration

∑= Net

Absorption

Flux

Branches

Mineralisation

Trunks

Understory

Dead wood

and litter

Mortality

Products

Soils

Humification

Roots


Sink vs Source

ป่าใหม่กำลังเจริญเติบโต

Stock เพิ่มขึ้น

Flux: Inbound

ป่าดั้งเดิม

Stock คงที่

Source

Sink

Carbon Sink

Flux: Outbound

Carbon Source

Sink

?


ป่าที่สมบูรณ์ vs ป่าปลูก เลือกป่าไหน?

Carbon

A

Sink

Carbon

B

Sink

Carbon

Years

Undisturbed Forester

Large Stock, Not Large sink

Years

Plantation

Not large Stock, Large sink

Carbon that contribute to climate change

Years


ใช้ไม้ช่วยลด โลกร้อน


Forest help mitigate climate change

www.bcclimatechange.ca


สรุปการบรรเทาภาวะโลกร้อนในภาคป่าไม้

•เพิ่มการกักเก็บคาร์บอน

โดยการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่ม

Plantation, Agroforestry

•ป้องกันการทำลายพื้นที่ป่า

•ลดการปลดปล่อย คาร์บอนจาก

กิจกรรมภาค ป่าไม้ ลดการใช้

เครื่องจักร น้ำมัน ปุ๋ย

•เพิ่มการใช้งาน Biomaterial

Bioenergy

Carbon

Carbon

Project

Benefit

Baseline

Years

With conservation

Benefit

Baseline (Deforestation)

Years


การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น

Projected shift of ecoclimatic regions under a 2 x CO2 climate

(Ecological Stratification Working Group, 1995, Pierre Bernier, Canadian Forest Service)


การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น


Rising of Tree line

การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น


ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มีต่อป่าไม้

• ประมาณว่าจะเกิดการสูญพันธ์ 10% /1 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของ

โลกเพิ่มขึ้น

• ป่าเขตร้อนจะขยายอาณาเขตไปในพื้นที่เขตอบอุ่น

• ระบบนิเวศที่อ่อนแอ เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลน ป่าดิบเขา อาจสูญสิ้นใน 2-3

ทศวรรษ

• ป่าชายเลนและที่ลุ่มน้ำเค็มจะได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

• โครงสร้างป่าเปลี่ยนแปลงมีผลต่อสมดุลของระบบนิเวศ

• พืชและสัตว์บางชนิดอาจสูญพันธ์

• สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งพันธุกรรม

• ผลผลิตป่าไม้ลดลง

• ฯลฯ


การปรับตัวในการเพิ่มพื้นที่ป่า

เลือกพันธ์ไม้ป่าที่ทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น

ทนแล้ง

จัดการพื้นที่ป่าเพื่อไม่ให้เกิด ไฟป่า โรค และ

แมลง รวมทั้ง ปัญหาน้ำท่วม โดยการ ตัด

สาง ชิงเผา กำจัดไม้ล้ม ทำไม้ขยายระยะ

เพิ่ม soil organic matter โดยการปลูกพืช

ผสมผสานแบบ agroforestry

จัดการขอบเขตของพื้นที่ป่าให้มีเคลื่อนย้าย

ของสังคมพืชตามธรรมชาติ เช่นการทำ

corridors

อาจจำเป็นถึงขนาดต้อง จัดระบบนิเวศป่าไม้

ใหม่


พื้นที่ป่าไม้ กับ ปริมาณการเพิ่มของประชากร


Co2 Emission ในโลกของเรา


เพิ่มพื้นที่ป่าลดโลกร้อน

จำนวนประชากรโลก

ก่อนคริสตวรรษที่ 18 600 ล้านคน

130 ปี ต่อมา 2,000 ล้านคน

70 ปี ต่อมา (ปัจจุบัน) 6,800 ล้านคน

ต้นไม้ใหญ่ ดูดซับ co 2

2-3 ตัน/ไร่/ปี

ประชากรโลกปลดปล่อย co 2

4 ตัน/ คน/ปี

ประชากร โลกควรมีต้นไม้ไว้ดูดซับ CO2 คนละ 2 ไร่

ประชากรโลก 6,800 ล้านคน ควรมีป่าไม้ 13600 ล้านไร่ (24000)

ประชากรของไทยปลดปล่อย co 2

2.5 ตัน/ คน/ปี

ประชากร ของไทยควรมีต้นไม้ไว้ดูดซับ CO2 คนละ 1 ไร่

ประชากร ของไทย 66 ล้านคน ควรมีป่าไม้ 66 ล้านไร่ (180)


โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้

• กิจกรรมที่ดำเนินการได้

– Afforestation หรือ Reforestation

– พื้นที่ต้องไม่เป็นป่าในวันที่ 1 December 1989

• สิ่งต้องดำเนินการ

– Additionality , baseline, Leakage

– Methodologies

– Permanence and temporary credits

• ความซับซ้อนในการดำเนินการ and ค่า transaction costs สูง

• ภาพรวมของForest CDM April 2010

– 15 ได้ CERs (จาก 2151 CDM projects ทั้งหมด)

– 17 approved methodologies


Reducing emissions from deforestation, etc:

“REDD+”

• การลดการปลดปล่อยจาการทำลายป่า

REDD (Reduction of Emissions from Deforestation and forest Degradation)

• Tropical deforestation = 17.4% emissions

• ยังไม่มีข้อตกลงในพิธีสารใดใด เหมือน CDM

• RED เริ่ม เจรจา ในปี 2005

• ในหัวข้อ:

Links with carbon markets or funds?

What should be rewarded (reductions compared

to a baseline?)

Impacts on sustainable development,

redistribution of benefits

Monitoring

• Bali 2007: ตกลงใน Pilot action

• World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility

• UN-REDD

• Many bilateral initiatives

• REDD+

• Reduce emissions from deforestation and forest degradation

More magazines by this user
Similar magazines