02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P 20<br />

EUROPEENS KAMPIOENSCHAP<br />

Onze jeugd krijgt in deze<br />

Beach magazine de credit<br />

die het zou moeten krijgen.<br />

Als er iets is dat we<br />

absoluut onder de aandacht<br />

willen brengen in<br />

dit magazine, is het de<br />

nood aan verbreding in de<br />

topsport van beachvolleybal.<br />

We horen indoor bij<br />

de top van de wereld zowel<br />

op jeugdniveau als op<br />

seniorenniveau, waarom<br />

zou dit dan niet mogelijk<br />

zijn met het Beach gebeuren.<br />

Er valt nog zoveel te<br />

ontdekken & te beleven.<br />

Het enige waar nood aan<br />

is, is de nood om vooruit te<br />

willen gaan & dan ook de<br />

nodige inspanning te leveren<br />

om er te geraken.<br />

Let op: we nemen de koe<br />

bij de horens vast. Wat<br />

niet correct is wordt aangekaart<br />

& zal ook naar<br />

voor komen. Maar evenzeer<br />

zullen de individuele<br />

prestaties eens te meer<br />

uitvergroot worden.<br />

U18<br />

Datum<br />

6-9 augustus<br />

Plaats<br />

Riga (Letland)<br />

Klassement<br />

Girls: 7de plaats<br />

Boys: 25ste plaats<br />

Jorik Van Looy/Peter Van den Bergh<br />

Anke Vandycke/Sarah Vermote<br />

U20<br />

Datum<br />

1-5 september<br />

Plaats<br />

Larnaka (Cyprus)<br />

Klassement<br />

Girls: 17de plaats<br />

Boys: 17de plaats<br />

B<br />

Lotte Vandendriessche<br />

Leen van Grinsven<br />

Jef Vleugels/Lars Maddens

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!