02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wist je dat…<br />

P 27<br />

Dalhausser (USA), gesplitst is met<br />

Rosenthal & samen speelt met Lucena<br />

(USA) om de olympische spelen<br />

van 2016 te halen?<br />

Zowel onze heren als onze<br />

dames nog een kans maken op<br />

een Olympisch ticket?<br />

De afgelopen 2 jaren er geen<br />

enkele Beachvolleybalcursus<br />

georganiseerd geweest is?<br />

Er coaches mee<br />

gaan naar een EK<br />

die de spelers nog<br />

NOOIT gezien<br />

hebben?<br />

Rik Donckers geen VVB beachvolleybal<br />

voorzitter meer is &<br />

zijn taken overgenomen worden<br />

door Herman De Rycke<br />

(Oost-Vlaanderen)?<br />

De verantwoordelijke voor de<br />

trainingen op de VVB beach<br />

NOOIT naar zijn/haar selectiespelers<br />

gaan kijken is op tornooi,<br />

enkel op basis van trainingen<br />

een keuze gemaakt<br />

heeft?<br />

Het opzet bestaat om volgend<br />

jaar een A & een B - beach<br />

circuit op te starten?<br />

Er sinds dit jaar geen prekwalificaties<br />

meer waren & je dus<br />

pech had als je niet bij de<br />

eerst gerangschikte was?<br />

Voor de jeugdselecties Beach<br />

VVB U18 er zo weinig aantallen<br />

waren dat de spelers die er<br />

waren sowieso naar het EK<br />

mochten gaan?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!