02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P 4<br />

Rules 2 >II<br />

Een set gaat naar 21 punten met 2 punten verschil &<br />

wisselen om de 7 punten. De 3de set is de uitzondering<br />

- hier gaat het maar tot 15 en wordt er om de 5<br />

punten gewisseld. De wedstrijd wordt gewonnen<br />

door het team dat als eerste 2 sets wint.<br />

Bij blokkering moet "een" lichaamsdeel<br />

hoger zijn dan het net voor het aanzien<br />

kan worden als een blokkering<br />

Je mag het andere speelveld betreden<br />

zolang je niemand hindert en<br />

de bal niet de volledige onderkant<br />

van het net gepasseerd is.<br />

Een speler van het serverende team mag<br />

geen scherm vormen (het niet kunnen zien<br />

van de serveerder) en de vluchtroute van de<br />

service mag niet gehinderd worden.<br />

Buiten blokken en service wordt<br />

alles aanzien als een aanvallende<br />

actie.<br />

De bal mag verschillende delen van het lichaam raken zolang het gelijktijdig<br />

plaatsvindt. Een uitzondering is het blokken waarbij er meerdere<br />

contacten mogen plaatsvinden zolang ze maar tijdens één actie plaatsvinden.<br />

Hetzelfde geldt voor een aanval tenzij het bovenhands toetsen is.<br />

In blokkering mag de spelers de bal aanraken aan de andere kant van het net<br />

zolang hij niet tussenkomt bij de tegenspeler zijn spel voor of tijdens de aanval.<br />

De bal boven de netrand spelen op<br />

een service wordt aanzien als fout<br />

Een speler mag de bal<br />

niet aanvallen in het<br />

speelgedeelte van de<br />

tegenpartij<br />

Indien de bal in het net gaat en<br />

het raakt een tegenstrever is<br />

er geen fout.<br />

Het net aanraken tussen de<br />

antennes is altijd fout. Er<br />

naast mag het zolang er niets<br />

gehinderd wordt.<br />

Het is fout wanneer er een bovenhandse bal niet<br />

in de lijn van de schouders getoetst wordt. De<br />

uitzondering is wanneer de speler een set probeert<br />

te geven aan zijn teamgenoot.<br />

Er wordt een fout<br />

gemaakt wanneer<br />

het een open-hand<br />

vinger-actie is of wanneer<br />

de vingers niet<br />

aangesloten en stijf<br />

zijn.<br />

Bij kwetsuren heb je het recht op 5 minuten stop.<br />

B

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!