02.10.2015 Views

Jaargang 1 - NR 1

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

P 6<br />

WCH & FIVB World Tour<br />

><br />

Ondanks de weinige mediaaandacht<br />

in Belgie staat<br />

Beachvolleybal wereldwijd<br />

hoog aangeschreven. De<br />

verschillende organisatie<br />

zijn in de beachvolleybalwereld<br />

bijzonder aan het uitbreiden<br />

en zo wordt het<br />

dan ook belangrijk om een<br />

mooi overzicht te geven van<br />

wat bij wie hoort & wat nu<br />

werkelijk TOP is & wat niet.<br />

FIVB<br />

Belangrijkste inrichtende<br />

macht in de wereld. (Rules, Arbitrage,<br />

WCH, Olympic,…)<br />

a. 5 Grand slams<br />

b. 3 Major series<br />

c. World Tour Finals<br />

d. World Championchip<br />

(WCH)<br />

e. 6 FIVB opens<br />

><br />

B

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!