KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE?

klmgrondfonds.nl

Brochure Bijna met Pensioen - Algemeen Pensioenfonds KLM

Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers

aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

in een grondfunctie, geboren na 1 januari 1950 of die na 1 januari 2006

in dienst zijn getreden, en medewerkers van KLM Flight Academy.

Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u

hieraan geen rechten ontlenen. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk aan

te sluiten bij de bestaande regelingen van KLM. De volledige regelgeving is te

vinden in het pensioenreglement 2006 met bijlage(n) van Stichting Algemeen

Pensioenfonds KLM en in de cao.

De inhoud van deze brochure gaat over de basispensioenregeling. Is uw

pensioen gevend salaris € 100.000,- of meer? Dan verwijzen wij u naar onze

website klmgrondfonds.nl voor informatie over aanvullende regelingen. Vanaf

2015 mag er over het salaris boven de € 100.000,- (op fulltime basis, inclusief

eenmalige, jaarlijkse uitkeringen) geen belastingvrij pensioen meer worden

opgebouwd. In deze brochure vindt u alleen informatie over het pensioen dat

u opbouwt in de basispensioenregeling, dus tot € 100.000,-.

In dienst

Uit dienst

Pensioen ontvangen

Pensioen bij scheiding

Bijna met pensioen

KLAAR

VOOR EEN

NIEUWE

Bijna met pensioen

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Postbus 123 | 1180 AC Amstelveen

Prof. E.M. Meijerslaan 1 | 1183 AV Amstelveen

T 020 426 62 10

E pensioenservice@klmgrondfonds.nl

klmgrondfonds.nl

facebook.com/klmgrondfonds

twitter.com/klmgrondfonds

Non-activiteit

Deeltijd werken

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Pensioen bij trouwen of samenwonen

Overlijden en pensioen voor uw nabestaanden

april 2015

FASE?

Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten


Deze brochure is een uitgave van de Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

De uitvoering van uw pensioenregeling is in handen van Blue Sky Group. Hebt u over deze brochure of over

andere pensioenonderwerpen vragen? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group.

U kunt ons bellen of e-mailen, maar ook langskomen voor een persoonlijk gesprek. Voor een persoonlijk gesprek

vragen wij u vooraf een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure.

Inhoud

BIJNA MET PENSIOEN 5

UW PENSIOEN 7

Ouderdomspensioen 7

Nabestaandenpensioen 9

Wezenpensioen 9

Uniform Pensioenoverzicht 9

EERDER MET PENSIOEN 10

Verlaging van het ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen 10

Ziek of arbeidsongeschikt 11

Wilt u eerder met pensioen? 12

Pensioenplanner 12

DEELTIJDPENSIOEN 14

VARIABELE PENSIOENUITKERING 15

Eerst een hogere, daarna een lagere pensioenuitkering 15

Bijna met pensioen

NABESTAANDENPENSIOEN INRUILEN VOOR 17

EEN HOGER OUDERDOMSPENSIOEN

OUDERDOMSPENSIOEN INRUILEN VOOR 19

EEN HOGER NABESTAANDENPENSIOEN

PENSIOEN IN ZICHT: MEER INFORMATIE 21

PENSIOENWOORDENBOEK 22

HEBT U NOG VRAGEN? 23


BIJNA MET PENSIOEN

Wat valt er voor mij te kiezen

als ik met pensioen ga?

Als u bijna met pensioen gaat,

staat u voor een aantal keuzes

Gaat u bijna met pensioen, dan staat u voor een aantal belangrijke keuzes.

U begint aan een nieuwe fase in uw leven en KLM en uw pensioenfonds helpen u

graag om u goed voor te bereiden op uw pensionering. In deze brochure leest u

meer over de keuzes die u kunt maken voordat u met pensioen gaat.

Welke keuzes hebt u?

• Eerder met pensioen;

• In deeltijd met pensioen;

• Variatie in de hoogte van uw ouderdomspensioen;

• Extra ouderdomspensioen in combinatie met een lager nabestaanden pensioen;

• Extra nabestaandenpensioen in combinatie met een lager ouderdoms pensioen.

“Ook wat mijn pensioen betreft,

wil ik het graag allemaal snappen.

Bij enige bestudering zit het vaak

toch ook logisch in elkaar.”

Het is belangrijk dat u doorgeeft welke keuzes u wilt maken voor

uw pensioen.

• Het verzoek voor uw gewenste pensioendatum kunt u op zijn vroegst negen

maanden en op zijn laatst zes maanden voor de gewenste ingangsdatum

schriftelijk aangeven bij KLM.

• Overleg met uw werkgever is bij de meeste keuzes noodzakelijk, zoals bij de

keuze voor deeltijdpensioen.

• De keuzes die u maakt hebben bijna allemaal invloed op de hoogte van uw

ouderdomspensioen en/of het nabestaandenpensioen. Als het nabestaandenpensioen

door uw keuze lager uitvalt, moet uw partner het hier mee eens zijn

en de aanvraag ook ondertekenen.

• De keuze die u maakt is definitief en kunt u niet meer terug draaien.

5


UW PENSIOEN

Hoe is mijn pensioen opgebouwd?

Het pensioen dat u hebt opgebouwd

bestaat uit een ouderdomspensioen,

nabestaanden- en wezenpensioen

In de periode dat u voor KLM werkt, hebt u pensioen opgebouwd. Dit bestaat uit een

ouderdomspensioen, een nabestaanden- en een wezenpensioen. In deze brochure is

uitgegaan van pensioenopbouw volgens pensioenreglement 2006. Naast het pensioen

dat u bij KLM hebt opgebouwd, ontvangt u AOW van de overheid. Meer informatie over

de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank: svb.nl.*

Ouderdomspensioen

Uw ouderdomspensioen is gebaseerd op het salaris dat u verdiende tijdens uw

loopbaan bij KLM. Dit ouderdomspensioen ontvangt u naast uw AOW-pensioen.

De normpensioendatum is de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt

voor dat deel van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot en met 31

december 2013. Voor het deel van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd

vanaf 1 januari 2014 is de normpensioendatum de dag waarop u 67 jaar wordt.

Onder voorwaarden is het mogelijk om eerder of in deeltijd met pensioen te gaan.

“Ik weet nog dat mijn pensioen uit

drie onderdelen bestaat, en daarnaast

krijg ik dan AOW. Maar hoe

zit dit ook al weer precies...?”

Bent u op of na 1 mei 1995 gescheiden** tijdens uw dienstverband bij KLM? Dan

is het mogelijk dat een deel van uw ouderdomspensioen is gereserveerd voor uw

ex-partner. U kunt dit ook nagaan in het echtscheidingsconvenant of een ander

officieel document waarin de afspraken in geval van scheiding zijn vastgelegd.

Zie hiervoor ook de brochure ‘Verdeling van Ouderdomspensioen bij scheiding’,

te verkrijgen via rijksoverheid.nl.

* De AOW-leeftijd wordt vanaf 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren

daarna stijgt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes: in 2019 is deze 66 jaar en in

2023 is deze 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Het kabinet Rutte II heeft het voornemen de AOW-leeftijd nog sneller te

laten stijgen: naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. Op rijksoverheid.nl vindt

u meer informatie over deze stapsgewijze verhoging.

** Onder scheiding wordt hier verstaan: echtscheiding, scheiding van tafel en bed dan

wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

7


Hebt u op uw pensioendatum geen partner? Dan wordt het opgebouwde

nabestaandenpensioen omgezet in extra ouderdomspensioen. Dit geldt voor

zover er geen sprake is van een bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is het

pensioen dat uw ex-partner ontvangt bij uw overlijden.

Nabestaandenpensioen

Uw partner ontvangt dit pensioen als u overlijdt. In principe is dit 70% van het

ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen vervalt en de uitkering van het

nabestaandenpensioen aan uw partner gaat van start. Bent u gescheiden* tijdens

of na uw dienstverband bij KLM? Dan is een deel van het nabestaandenpensioen

voor uw ex-partner gereserveerd. Dit deel heet bijzonder nabestaandenpensioen.

Wezenpensioen

Als u overlijdt hebben uw kinderen recht op een inkomen: het wezenpensioen.

Het wezenpensioen bedraagt 20% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Overlijdt u terwijl u pensioen ontvangt? Dan gaat het wezenpensioen in op de

1 e van de maand volgend op het overlijden. Wezenpensioen wordt in principe

alleen uitgekeerd aan kinderen onder de 18 jaar. Oudere kinderen die studeren

vormen een uitzondering. Zij krijgen zolang zij studeren een uitkering tot ze

uiterlijk 27 jaar zijn.

“Een “Ik wil goed graag pensioen precies regel weten je niet

hoe alleen mijn voor pensioen jezelf, maar in elkaar ook voor

zit, je nabestaanden.”

zó ingewikkeld kan het

toch niet zijn?”

Uniform Pensioenoverzicht

Jaarlijks ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van het pensioenfonds,

waarin vermeld wordt hoeveel pensioen u tot dat moment had opgebouwd.

Ook wordt vermeld hoeveel uw pensioen uiteindelijk zal bedragen op uw pensioendatum.

In de pensioenplanner op klmgrondfonds.nl kunt u ook meer informatie vinden.

* Onder scheiding wordt hier verstaan: echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na

scheiding van tafel en bed, of beëindiging van het geregistreerd partnerschap of van

het door KLM erkende samenlevingsverband.

9


EERDER MET PENSIOEN

Kan ik ook voor mijn 65 e

al met pensioen?

Als u eerder met pensioen gaat,

heeft dat gevolgen voor

de hoogte van uw pensioen

Uw pensioenregeling kent een normpensioendatum van 65 en 67 jaar. Gaat u met

pensioen op het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan wordt

het pensioen op 65 jaar uitgesteld en het pensioen op 67 jaar vervroegd naar

de AOW-gerechtigde leeftijd, tenzij u dit niet wilt. Als u wilt, kunt u eerder met

pensioen gaan, op zijn vroegst vanaf 55 jaar.

Wilt u het nabestaanden –

pensioen aanpassen? Dan moet

uw partner hiervoor toestemming

geven

Ik wil het ouderdomspensioen én het nabestaanden- en wezenpensioen laten verlagen

Uw ouderdomspensioen wordt verlaagd, samen met de pensioenen die van het

ouderdomspensioen zijn afgeleid. Dit zijn bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen

en het wezenpensioen. Het nabestaandenpensioen dat u hebt opgebouwd bedraagt

70% van het ouderdomspensioen. Het wezenpensioen per kind bedraagt 20% van het

ouderdomspensioen. Dus als uw ouderdomspensioen wordt verlaagd, wordt ook uw

U kunt zelf kiezen op welke dag van de maand u uw ouderdomspensioen wilt laten

ingaan. Een voorwaarde voor vervroeging van de pensioendatum is wel dat het

ouderdomspensioen alleen kan ingaan als uw dienstverband ook daadwerkelijk

nabestaanden- en wezenpensioen lager. Dit wordt immers (in principe) 70% en 20%

van een lager ouderdomspensioen.

beëindigd is.

Kiest u ervoor om naast het ouderdomspensioen ook het nabestaandenpensioen te

laten aanpassen? Dan moet uw partner hiervoor toestemming geven en de aanvraag

Uw keuze om eerder met pensioen te gaan heeft gevolgen voor de hoogte van uw

pensioen. Door eerder met pensioen te gaan, is uw actieve dienstverband korter

en dus bouwt u minder lang pensioen op. Ook ontvangt u langer de (levenslange)

pensioenuitkering. Het is dus belangrijk dat u bij uw keuze om eerder met pen-

voor vervroegd pensioen samen met u ondertekenen. Als uw partner het verzoek niet

mede ondertekent, dan gaan wij er vanuit dat u enkel het ouderdomspensioen laat

verlagen.

sioen te gaan rekening houdt met een lager pensioen. Wat de gevolgen precies

zijn kunt u berekenen met de pensioenplanner op klmgrondfonds.nl.

Ik wil alleen mijn ouderdomspensioen laten verlagen

De ingangsdatum van uw pensioen wordt vervroegd en dit heeft bij deze keuze

alleen invloed op de hoogte van uw ouderdomspensioen. De pensioenen die van het

Verlaging van het ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen

Eerder met pensioen gaan betekent dus een lagere pensioenuitkering. U kunt het

ouderdomspensioen zijn afgeleid, zoals het nabestaandenpensioen, blijven gelijk.

ouderdomspensioen en het daarvan afgeleide nabestaandenpensioen laten verlagen,

of alléén het ouderdomspensioen laten verlagen. Wat voor u de beste keuze is,

is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw wensen.

Ziek of arbeidsongeschikt

Het kan zijn dat u een keuze voor vervroegd pensioen hebt aangegeven en dat

u daarna ziek of arbeidsongeschikt verklaard bent. Bent u op uw vervroegde

pensioen datum nog ziek of arbeidsongeschikt, dan kunt u uw aangepaste

pensioendatum niet meer wijzigen. Uw pensioen gaat dan gewoon in op de

vervroegde ingangs datum. Het pensioen dat u ontvangt wordt verminderd met

de uitkering die u krijgt in verband met uw ziekte of arbeidsongeschiktheid.

10

11


Als u al arbeidsongeschikt bent, en geen keuze hebt gemaakt om eerder met

pensioen te gaan, kunt u niet vervroegd met (deeltijd)pensioen. Uw pensioen

gaat in op normpensioendatum.

Bezoek de pensioenplanner om te

bekijken welke invloed bepaalde

keuzes hebben op uw pensioen

Wilt u eerder met pensioen? Meld het op tijd aan KLM!

U kunt uw keuze voor een vervroegd pensioen op z’n vroegst negen maanden

maar op z’n laatst zes maanden voor ingang aan KLM melden.

Pensioenplanner

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kunt u zelf zien hoeveel pensioen u hebt

opgebouwd en hoeveel pensioen u ontvangt als u op uw pensioen datum met

pensioen gaat. Dit zijn uw opgebouwde pensioen en uw bereikbare pensioen. In de

pensioenplanner op klmgrondfonds.nl kunt u voor uzelf bekijken wat de gevolgen

zijn als u eerder met pensioen gaat.

“Nu ik nadenk over éérder

met pensioen gaan, helpt de

pensioenplanner mij om de

juiste keuzes te maken.”

12


DEELTIJDPENSIOEN

Kan ik ook parttime

met pensioen?

VARIABELE PENSIOENUITKERING

Kan ik zelf bepalen hoe ik

mijn pensioen verdeel?

Deeltijdpensioen betekent dat u

deels met pensioen gaat en deels

blijft werken

U kunt gedeeltelijk eerder met pensioen gaan. Dan gaat u voor een deel met

pensioen en voor het andere deel blijft u in dienst bij KLM. Dit kan vanaf de

eerste dag van de maand waarin u 55 jaar wordt. Ook hier gaat het om een

U kunt variëren met de hoogte van

uw pensioenuitkering

Eerst een hogere, daarna een lagere pensioenuitkering

Gaat u voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen eerst een

hoger pensioen te ontvangen en na de AOW-leeftijd een lager pensioen. Op deze

vervroeging van uw pensioen. Uw levenslange ouderdomspensioen wordt

dan ook lager.

manier compenseert u het AOW-gat. U kunt het pensioenfonds vragen deze

zogenaamde hoog/laag uitkering voor u te berekenen.

Als u met deeltijdpensioen gaat maakt u eerst met KLM de afspraak voor welk

deel van uw werktijd u nog in dienst blijft. Voor het andere deel van uw werktijd

Het pensioenfonds kan voor u de

mogelijkheden berekenen

De Belastingdienst stelt grenzen aan de toepassing van deze regeling.

De lage uitkering moet in principe minimaal 75% van de hoge uitkering zijn.

neemt u pensioen op. Dit mag samen niet meer zijn dan het percentage waarvoor

U kunt de pensioenplanner bezoeken om de gevolgen voor uw persoonlijke pen-

u voorheen in dienst van KLM was. Voor het gedeelte dat u blijft doorwerken voor

sioensituatie te bekijken. U kunt in deze regeling ook de van het ouderdoms-

KLM blijft u ook pensioen opbouwen.

pensioen af te leiden pensioenen meenemen, zoals het nabestaandenpensioen.

U kunt uw deeltijdpensioenpercentage

niet meer wijzigen

Hebt u eenmaal gekozen voor een deeltijdpensioenpercentage dan kunt u dit niet

meer wijzigen. Dit percentage geldt tot de datum dat u volledig met pensioen gaat.

14

15


NABESTAANDENPENSIOEN INRUILEN VOOR

EEN HOGER OUDERDOMSPENSIOEN

Kan ik een hoger

ouderdomspensioen krijgen?

Als u met pensioen gaat

mag u het nabestaanden -

pensioen inruilen voor een

hoger ouderdomspensioen

De pensioenregeling voorziet in een nabestaandenpensioen voor uw partner,

voor als u komt te overlijden. Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het

opgebouwde ouderdomspensioen. Als u gescheiden bent, is het mogelijk dat het

nabestaandenpensioen verminderd wordt met een bijzonder nabestaandenpensioen

dat gereserveerd is voor uw ex-partner.

Op uw pensioeningangsdatum krijgt u eenmalig de mogelijkheid om het opgebouwde

nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dit kan

vooral aantrekkelijk zijn als uw partner zelf ook pensioen opbouwt of ontvangt.

Uw partner is dan niet afhankelijk van uw nabestaandenpensioen als u eerder dan

uw partner overlijdt.

U kunt er op dat moment voor kiezen om het volledige nabestaandenpensioen

of een deel van van het nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger

ouderdomspensioen.

“Je “Ik moet wil graag een aantal precies keuzes weten maken

hoe voor mijn je met pensioen pensioen in elkaar gaat, daar

zit, moet zó je ingewikkeld echt de tijd kan voor het nemen.”

toch niet zijn?”

U kunt het nabestaanden -

pensioen helemaal of voor

de helft inruilen

Ruilt u het nabestaandenpensioen volledig of voor een deel in om tot een hoger

ouderdomspensioen te komen? Dan betekent dit wel dat als u komt te overlijden, uw

partner minder of geen nabestaandenpensioen ontvangt.Daarom kunt u deze keuze

alleen maken als uw partner daarmee ook akkoord gaat. Uw partner zal dus ook dit

verzoek moeten ondertekenen.

Geef uw keuze uiterlijk twee maanden voor uw pensioendatum aan het pensioenfonds

door. Hiervoor moet u het formulier gebruiken dat het pensioenfonds

beschikbaar stelt. De keuze die u en uw partner maken is definitief. U kunt uw

beslissing op een later moment niet meer terugdraaien.

17


OUDERDOMSPENSIOEN INRUILEN VOOR

EEN HOGER NABESTAANDENPENSIOEN

Kan ik ook kiezen voor

extra nabestaandenpensioen?

Als u geen partner hebt op

uw pensioendatum wordt het

nabestaandenpensioen

automatisch omgezet in een

hoger ouderdomspensioen

U hoeft natuurlijk geen nabestaandenpensioen in te ruilen voor een hoger

ouderdomspensioen. Als u geen andere keus aangeeft, bedraagt uw

nabestaanden pensioen 70% van uw ouderdomspensioen. Hebt u op

uw pensioendatum geen partner? Dan zet het pensioenfonds het

nabestaandenpensioen dat u hebt opgebouwd, automatisch helemaal

Extra nabestaandenpensioen

betekent een lager

ouderdomspensioen

U kunt ook een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor extra nabestaandenpensioen.

Dit is aantrekkelijk als u meer voorzieningen wilt treffen voor uw

achterblijvende partner.

In plaats van een nabestaandenpensioen van 70% van uw ouderdomspensioen

om in een hoger ouderdomspensioen.

kunt u bij deze uitruil kiezen voor een nabestaandenpensioen dat even hoog is

als uw ouderdomspensioen of dat gelijk is aan 85% van uw ouderdomspensioen.

In dat geval wordt uw ouderdomspensioen lager. Wanneer u komt te overlijden

ontvangt uw partner vervolgens een nabestaandenpensioen dat 100% of 85%

bedraagt van het ouderdomspensioen dat u zou hebben ontvangen als u niet was

komen te overlijden.

Als u kiest voor extra

nabestaandenpensioen

dan kunt u die beslissing

niet meer terugdraaien

Geef uw keuze uiterlijk twee maanden voor uw pensioendatum aan het pensioenfonds

door. Hiervoor moet u het formulier gebruiken dat het pensioenfonds

beschikbaar stelt. De keuze die u en uw partner maken is definitief. U kunt uw

beslissing op een later moment niet meer terugdraaien.

18

19


PENSIOEN IN ZICHT

Waar kan ik meer informatie

krijgen over mijn pensioen?

Als u bijna met pensioen gaat,

bent u van harte welkom op

een Pensioen In Zicht-dag

Het pensioenfonds organiseert samen met Blue Sky Group Pensioen In Zicht-dagen

voor mensen die bijna met pensioen gaan. U ontvangt dan twee jaar voor de normpensioendatum

een uitnodiging voor deze dag. Wilt u eerder naar een Pensioen In

Zicht-dag? Dan kunt u zich opgeven via pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

Op het moment dat u met pensioen gaat, verandert er veel in uw dagelijks leven.

Uw dienstverband met KLM is beëindigd en u ontvangt een inkomen van het

pensioenfonds. Wat dit allemaal concreet betekent vertellen wij u graag

persoonlijk op een Pensioen In Zicht-dag. Verschillende sprekers informeren u

over de pensioenregeling en wat er verandert in uw relatie met KLM. Ook kunt

u kennis maken met de Vereniging van gepensioneerden KLM (VG).

Tijdens deze informatiedag is er voldoende gelegenheid tot het stellen van

vragen over uw pensioen en om ervaringen met collega’s uit te wisselen. Met een

uitgebreide lunch in het programma willen we er naast een informatieve dag ook

vooral een bijzonder moment van maken. U en uw partner zijn van harte welkom!

“Ik

“Ik

wil

wil

graag

straks

precies

niet denken:

weten

hoe

had

mijn

ik me

pensioen

maar eerder

in elkaar

in

zit,

mijn

zó ingewikkeld

pensioen verdiept...”

kan het

toch niet zijn?”

21


PENSIOENWOORDENBOEK

Wat betekent dat ook al weer?

Algemene

Nabestaandenwet (Anw)

Wanneer u overlijdt én uw partner is jonger dan 65 jaar, heeft deze

mogelijk recht op een uitkering van de overheid uit de Algemene

nabestaandenwet (Anw). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt

deze uitkering. Kijk op svb.nl voor meer informatie over de voorwaarden.

AOW

Algemene Ouderdomswet

Deelnemer

Een deelnemer is een werknemer van KLM in een grondfunctie.

Facultatief

nabestaandenpensioen

Een aanvullende uitkering aan de nagelaten partner waarmee het

nabestaandenpensioen over de toekomstige diensttijd wordt afgedekt.

Pensioeningangsdatum

De datum dat uw pensioen ingaat.

HEBT U NOG VRAGEN?

Voor vragen over uw pensionering in relatie tot KLM kunt u terecht bij uw

HR-afdeling. Voor vragen over uw pensioen en de gevolgen van uw persoonlijke

keuzes voor de uitkering van uw pensioen kunt u terecht bij de afdeling

Pensioenservice van Blue Sky Group.

Telefoonnummer: 020 426 62 10

E-mail: pensioenservice@klmgrondfonds.nl

Website: klmgrondfonds.nl

Coördinatie en eindredactie: Blue Sky Group B.V., Amstelveen. Redactie: Lamar communicatie, Amsterdam.

Fotografie: Don Wijns, Amsterdam. Concept en ontwerp: Frissewind in communicatie en design.

22

23

More magazines by this user
Similar magazines