Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

cgk.nl

Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

Woord vooraf

Gemeente,

De nieuwe gemeentegids. Nieuwe namen en oude namen. Maar ook

namen die we missen. Wat kunnen we een nieuwe gids met gemengde

gevoelens doorbladeren. In dat alles blijft eeuwig waar: de Heere

regeert.

Een gemeentegids is niet alleen bedoeld als een momentopname van

een stand van zaken. Het is meer. Bruikbaar voor de onderlinge

contacten en het meeleven met elkaar. Zo stelle de Heere deze gids tot

zegen voor de gemeente.

Namens de kerkenraad, ds. A. Hoekman


Algemene gegevens.

De gemeente werd geïnstitueerd op 15 juni 1930 als Gereformeerde

Gemeente in Hersteld Verband. Op 27 augustus 1980 werd de gemeente

op haar verzoek door de classis Rotterdam met algemene stemmen

toegelaten tot het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De gemeente werd bediend door de volgende predikanten:

Ds. D.C. Overduin 1930 - 1946

Ds. P. Overduin 1947 - 1980

Ds. P. Beekhuis 1981 - 1993

Drs. J.M.J. Kieviet 1999 - 2007

Drs. A. Hoekman 2007 - 2015

Vacant 2015 -

Adres kerkgebouw

Jeruzalemstraat 95, 3061 GM Rotterdam, tel.: 010-452 50 53. Het

kerkgebouw is voorzien van een ringleiding voor slechthorenden en is

toegankelijk voor rolstoelen voor minder validen.

Kerkdiensten: 's zondags om 10.00 uur en 16.30 uur.

Kerkenraad:

Predikant

Vacant

Ouderlingen

R.D. de Fockert, Prins Frederik Hendrikstraat 53a

3051 EN Rotterdam, tel.: 010-418 27 01

Emailadres: r.d.defockert (at) kliksafe.nl

R.B.J. Naaktgeboren, Klepperdans 13

2907 RA Capelle aan den IJssel, tel.: 010-442 60 50 (2 e voorzitter)

Emailadres: rbj.naaktgeboren (at) filternet.nl

J.A. van Voorden, Brahmsstraat 136

2901 JE Capelle aan den IJssel, tel.: 010-437 20 75

(2 e penningmeester kerk)

Emailadres: j.a.vanvoorden (at) kliksafe.nl


Diakenen

F. Bouwmeester, Spoorlaan 3

2908 BG Capelle aan den IJssel, tel.: 010-284 95 44

A.M. van Voorden, Merelhoven 126

2902 KM Capelle aan den IJssel, tel.: 010-458 29 50

(penningmeester diaconie)

Emailadres: penningmeester (at) rotterdam-kralingen.cgk.nl

P.A. Hooijmeijer, Oranjestraat 122

2983 HW Ridderkerk, tel.: 0180-410 068

(1 e scriba kerk en secretaris diaconie)

Emailadres: diaconie (at) rotterdam-kralingen.cgk.nl

Emailadres: scriba (at) rotterdam-kralingen.cgk.nl

Consulent

Ds. K. Visser, Voordijk 247,

2992 AL Barendrecht, tel.: 0180-61 30 69

Rekeningen kerk:

Postbank Nr. NL59 INGB 000 31 53 010 t.n.v. Penningmeester Chr.

Geref. Kerk van Rotterdam - Kralingen, Brahmsstraat 136, 2901 JE

Capelle aan den IJssel.

Rabobank Nr. NL54 RABO 01590 46 491 t.n.v. Penningmeester Chr.

Geref. Kerk van Rotterdam - Kralingen, Brahmsstraat 136, 2901 JE

Capelle aan den IJssel.

Koster(s):

J. de Koning en mevr. N. de Koning-Blokland, Roekstraat 91

2903 GS Capelle aan den IJssel, tel.: 010-442 10 58


Organisten (in alfabetische volgorde):

B. Chevalking

P. Dam

E. de Fockert

J.C. Knulst

A. Oosse

M. Overbeeke

A.M. van Voorden


Nadere gegevens (in alfabetische volgorde)

Adreswijzigingen

Wij verzoeken u adreswijzigingen door te geven aan de scriba br. P.A.

Hooijmeijer, bij voorkeur schriftelijk of via E-mail. Dit geldt ook voor

allerlei andere wijzigingen zoals: telefoonnummers, etc.

Bijbellezingen

In de periode september tot en met juni worden er de maandelijkse

Bijbellezingen gehouden op de laatste donderdag van de maand.

Catechisaties

Voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar, op maandagavond in één

groep, namelijk van 19.00-19.45 uur.

Voor jongens en meisjes van 16 jaar en ouder in twee groepen, namelijk

van 19.45 uur tot 20.30 uur en 20.30 tot 21.15 uur.

Belijdeniscatechisatie: het tijdstip wordt in overleg met de predikant

vastgesteld.

Catechese voor belijdende leden

In de periode september tot en met juni wordt er maandelijks vervolg

catechese gegeven. De datum van bijeenkomsten worden vooraf in het

kerkblad bekendgemaakt.

Commissie van beheer

Deze commissie is in 2009 opgericht. De commissie van beheer heeft als

doel de gebouwen van de Christelijke Gereformeerde Kerk te

Rotterdam-Kralingen te beheren. Onder beheren wordt verstaan alle

werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die noodzakelijk zijn

om (met betrekking tot de gebouwen) ongehinderd de kerkelijke

activiteiten te kunnen ontplooien.

Voorzitter

: Paul van Hengel

Secretaris

: Jacco Huijzer

Overige medewerkers: meerdere leden die wisselen van samenstelling

Contactkring

Er is in de gemeente een contactkring. De contactkring heeft als doel

een vangnet te creëren in die gevallen waarin familie of direct

betrokkenen hiertoe niet in staat zijn/ ontbreken. Voor de coördinatie

draagt zorg mevr. G. Goudriaan-Peters telefoon: 010-4510415


Calamiteitenplan

De Jeruzalemkerk heeft een calamiteitenplan. In dit plan staat

omschreven wat er van iedereen verwacht wordt in geval van een

calamiteit. Er staat bijvoorbeeld in wat er moet gebeuren wanneer

iemand onwel wordt, of wanneer er brand uitbreekt. Iedereen moet op

zo’n moment weten wat er van hem verwacht wordt. Dat geldt niet

alleen voor personen die hulp verlenen, maar ook voor alle in de kerk

aanwezige personen – dus ook van u. Het is daarom belangrijk dat

iedereen weet wat er in dit calamiteitenplan staat beschreven. Het

volledige calamiteitenplan ligt in de entreehal van de kerk en in de

consistorie.

Hieronder staan de instructies uit het calamiteitenplan die voor alle

bezoekers gelden. Wij vragen u deze instructies zorgvuldig door te

lezen, zodat u weet wat u moet doen wanneer er zich een calamiteit

voordoet. Deze instructies lijken heel vanzelfsprekend, en daarom haast

overbodig. Echter, wanneer er zich een calamiteit voordoet als hieronder

staat beschreven, is het mogelijk dat er paniek ontstaat. Op zo’n

moment biedt het calamiteitenplan houvast om de hulpverlening of

ontruiming toch gestructureerd te laten verlopen. Van

gemeenteleden/bezoekers wordt het volgende verwacht tijdens

calamiteiten:


Instructies bij onwel worden tijdens de dienst

• Als iemand onwel wordt in uw nabijheid, ga dan staan en waarschuw de

hulpverleners of de koster door te gaan staan of uw hand op te steken.

Indien dit gebeurt tijdens het gebed dient u de koster te waarschuwen door

naar hem toe te lopen.

• Maak plaats voor de hulpverleners.

• Volg de instructies van hulpverleners op.

• De dominee geeft mogelijk een psalm op; de vaste psalm bij een calamiteit is

psalm 25 vers 2 en 6.

• Wanneer de predikant of dienstdoende ouderling onwel wordt, blijf dan op uw

plaats zitten en volg de eventuele instructies van hulpverleners op.

• Wanneer er sprake is van een reanimatie met de inzet van een AED, zal de

kerkdienst worden beëindigd. Volg de aanwijzingen van de ontruimers.

Instructies bij brand

• Indien u brand ontdekt, meldt dit aan de koster of bel 112.

• Volg de aanwijzingen en instructies van de hulpverleners (herkenbaar aan

gele of oranje hesje) en de brandweer op.

• Laat uw eigendommen achter.

• Ga naar buiten via de kortste vluchtweg.

• Blijf bij een eventuele rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de grond.

• Meldt u op de verzamelplaats aan de 1e Jerichostraat en wacht daar nadere

instructies af.

• Kijk of de mensen die in uw buurt zaten tijdens uw bezoek aan de kerk ook

daadwerkelijk buiten zijn. Mocht u mensen missen, geef dit meteen door aan

de koster.

• Verlaat nooit zonder toestemming van de hulpverleners de verzamelplaats.

Instructies bij een ontruiming (anders dan bij brand)

• Volg de aanwijzingen en instructies van de hulpverleners (herkenbaar aan

gele of oranje hesje) op.

• Laat uw eigendommen achter.

• Ga naar buiten via de kortste vluchtweg.

• Kijk of de mensen die in uw buurt zaten tijdens uw bezoek aan de kerk ook

daadwerkelijk buiten zijn. Mocht u mensen missen, geef dit meteen door aan

de koster.

• Verlaat nooit zonder toestemming van de hulpverleners de verzamelplaats.

Instructies bij sirenealarm buiten

• Zolang het sein ‘veilig’ niet is gegeven, mag u het kerkgebouw niet verlaten.

De hulpverleners houden u hiervan op de hoogte.

Voor vragen of opmerkingen over het calamiteitenplan kunt u terecht bij de

Commissie van beheer.


Evangelisatiecommissie

Deze commissie heeft als doel, in de omgeving van het kerkgebouw de

buitenkerkelijke medemens bekend te maken met het Woord van God.

In de commissie nemen deel:

Voorzitter : Arjan Droger

Secretaris :

Penningmeester : Arjan van Voorden

Medewerkers : Willianne van den Berg-Tanis

Emailadres: evangelisatiecommissie (at) rotterdam-kralingen.cgk.nl

Jeugdvereniging "Jonathan"

Deze vereniging is bestemd voor de jeugd vanaf 12 tot en met 15 jaar.

1e voorzitter : Wilma Vermeulen-Barendregt

Secretaris : Anganieta Dingemanse-Overduin

Penningmeester : Jeanine Overduin-Doornekamp

Contactpersoon LCJ : Remco Dingemanse en Daniël Overduin

De J.V. "Jonathan" vergadert om de 2 weken op vrijdagavond in het

verenigingslokaal van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Jeugdvereniging "Benjamin"

Deze vereniging is bestemd voor de jeugd vanaf 16 jaar.

1e voorzitter : Robbert Bouwmeester en Matthijs Overbeeke

Secretaresse : Mathilde Vlot

Penningmeester : Matthijs Overbeeke

De J.V. "Benjamin" vergadert periodiek op zondagavond in het

verenigingslokaal, aanvangstijden worden in het kerkblad vermeld.

Eenmaal per jaar wordt de jaarvergadering gehouden, waarop alle

belangstellenden hartelijk welkom zijn, maar ook bij de "gewone"

vergaderingen bent u welkom.


Kerkblad

De gemeente heeft een eigen kerkblad, "Om vriend en broed'ren", dat

eenmaal per maand verschijnt.

Dit blad is voor leden gratis, niet-leden kunnen zich abonneren. De prijs

voor het abonnement wordt jaarlijks in het kerkblad van januari

weergegeven. Voor 2015 bedraagt de prijs € 12,50 per jaar.

Hoofdredacteur: J.A. van Voorden

Administratie & redactie: J.A. van Voorden, tel.: 010-437 20 75

Emailadres: j.a.vanvoorden (at) kliksafe.nl

Kerktelefoon

Aanvragen of klachten over storingen:

C.P. Landman, Louis Couperusplaats 219,

2902 XE Capelle aan den IJssel, tel.: 010-227 03 45.

Postbankrekening nr. NL85 INGB 0000 031179

Emailadres: kerktelefoon (at) rotterdam-kralingen.cgk.nl

Ouderenmiddag

Tweemaal per jaar wordt er een ouderenmiddag gehouden waarop de

leden en meelevenden van 55 jaar en ouder hartelijk welkom zijn.

Plaatsing in bejaardentehuizen

Degenen, die in een bejaardentehuis willen gaan wonen, al dan niet met

verzorging, kunnen zich laten voorlichten en helpen door de diakenen,

met wie men dus contact op kan nemen.

Preekopnames/CD’s

Chr. Ger. Kerk Kralingen, Louis Couperusplaats 219,

2902 XE Capelle aan den IJssel.

Postbankrekening nr. NL85 INGB 0000 031179, tel.: 010-227 03 45

Preekuitzending in de week

Op donderdagavond vindt er om 19.30 uur een preekuitzending plaats

via de kerktelefoon. De voorgangers worden vooraf in het kerkblad

bekendgemaakt.


Onderhoudscommissie

Deze commissie zorgt in opdracht van en in samenspraak met de

commissie van beheer voor het onderhoud van het kerkgebouw en de

pastorie.

Bezonnen wordt op een nieuwe invulling van de commissie.

Reglement

Voor het goed en waardig verlopen van verschillende bijeenkomsten

heeft de kerkenraad een reglement opgesteld. Hiermee hoopt de

kerkenraad duidelijke kaders mee te geven, waarin de gewenste

situaties worden weergegeven. Het reglement heeft betrekking op de

orde rondom het houden van begrafenisdiensten, trouwdiensten en de

sacramenten Heilige Doop en het Heilige Avondmaal. De kerkenraad

beoogt hiermee om Bijbels te spreken tot eer van God en tot stichting

van de gemeente.

Dit opgestelde reglement is opvraagbaar bij de kerkenraad.

Website

Voor degenen die van buiten onze gemeente digitaal contact zoeken om

meer te weten te komen over onze gemeente is er een website, die te

vinden is onder: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl

Degenen die informatie willen melden of vragen zijn respectievelijk de

volgende contactadressen beschikbaar:

Emailadres: webmaster (at) rotterdam-kralingen.cgk.nl

Emailadres: info (at) rotterdam-kralingen.cgk.nl

Zondagsschool "Timótheüs"

De zondagsschool wordt om de 14 dagen gehouden na de

morgendienst.

Ze is bestemd voor kinderen van leden en meelevenden, in de

leeftijdsgroep van ca. 4 tot 12 jaar. Behalve de kerstfeestviering in de

kerk wordt er jaarlijks een zondagsschoolreisje gehouden.

In het zondagsschoolbestuur nemen deel:

Voorzitter

: Martina Overbeeke

Secretaresse

: Aartje Naaktgeboren-van der Zwan

Contactpersoon LCJ : Martina Overbeeke

Penningmeester : Aartje Naaktgeboren- van der Zwan

Overige medewerker(s) : Gerdine den Braber-Huijzer en

Lize de Fockert-Landman


Gezins- en bejaardenhulp

Onze gemeente is aangesloten bij de stichting AGATHOS thuiszorg.

Bezoekadres: Wormerhoek 14 g, 2905 TX Capelle a/d IJssel.

Postadres: Postbus 151, 2900 AD Capelle a/d IJssel, tel.: 010-2640777.

Aanvragen voor gezinshulp: maandag tot en met vrijdag tijdens

kantooruren.

Ledenlijst

Deze ledenlijst is gebaseerd op de toestand per 1 januari 2015.

De gemeente telt 150 leden en 92 doopleden. Dit is een totaal van 242

leden.

Tevens heeft de gemeente 6 meelevende leden.

Wijzigingen in deze ledenlijst worden in het kerkblad opgenomen onder

de rubriek "Kerkelijke stand", zodat u ze zelf kunt veranderen in uw

gemeentegids.

Lidstatistieken (per 1 januari 2015):

Totaal aantal leden: 242

Belijdende leden (B) 152

Doopleden (D) 90

Meelevende leden (M) 6

Gemiddelde leeftijd: 38

Gem. leeftijd vrouw (V) 41

Gem. leeftijd man (M) 35


Overzicht ziekenhuizen in de regio Rotterdam

Delta Ziekenhuis

Erasmus MC

Albrandswaardsedijk 74 's-Gravendijkwal 230

3172 AA Poortugaal 3015 CE Rotterdam

Erasmus MC- Daniel den Hoed Erasmus MC-Sophia

Groene Hilledijk 301 Dr. Molewaterplein 60

3075 EA Rotterdam 3015 GJ Rotterdam

St. Franciscus Gasthuis

Groene Hart ziekenhuis

(Blueland)

Kleiweg 500 Bleulandweg 10

3045 PM Rotterdam 2803 HH Gouda

Havenziekenhuis

Ikazia Ziekenhuis

Haringvliet 2 Montessoriweg 1

3011 TD Rotterdam 3083 AN Rotterdam

Oogziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis

Schiedamse Vest 180 Maasstadweg 21

3011 BH Rotterdam 3079 DZ Rotterdam

Verpleeghuis “Salem”

Vlietland Ziekenhuis

Vlietlaan 2 Vlietlandplein 2

2986 AZ Ridderkerk 3118 JH Schiedam

IJsselland Ziekenhuis

Prins Constantijnweg 2

2906 ZC Capelle aan den IJssel

More magazines by this user
Similar magazines