Denmark Yearbook - 1975

tbrambor

Denmark Yearbook - 1975.pdf

Danmarks Statistik

STATISTISK ÅRBOG

1975

STATISTICAL YEARBOOK

ÅRGANG - 79 - VOLUME

DANMARKS STATISTIK

KØBENHAVN 1975

Statistisk Aarbog 1975


Statistisk Årbog, årgangene 1896-1940, 1952-1966 og 1971 udsolgt

ISBN 87 501 0319 9

Statistisk Aarbog 1975


Forord

I Statistik Årbog er optaget nye tabeller om følgende emner: Antal kommuner i de

enkelte amtskommuner, fordelt efter arealets størrelse 1. jan. 1974 (tabel 3), Antal

kommuner i de enkelte amtskommuner, fordelt efter folketallets størrelse I. jan. 1974

(tabel 4), Antal kommuner i de enkelte amtskommuner fordelt efter bymæssighedsprocent

9. november 1970 (tabel 5), Folketal, husstande, areal m. v. fordelt på kommunegrupper

(tabel 6), Den aktive befolknings fordeling efter bopæls- og efter arbejdssteds

kommune pr. 9. november 1970 (tabel 23), Levendefødte og døde i de enkelte

amtskommuner m.v. 1974 (tabel 25), Flytninger mellem de enkelte amtskommuner

m. v. 1974 (tabel 26), Beboede lejligheder fordelt efter leje- og installationsforhold,

antal værelser og beboere, husets opførelsesperiode og art 1970 (tabel 52), Egentlige

lejligheder fordelt efter lejlighedsindehaverens beskæftigelse og ægteskabelige stilling

(tabel 53), Omvurdering af faste ejendomme pr. I. april 1974 (tabel 65), Edb-anlæg

pr. 1/7 1973 fordelt efter anskaffelsesværdi i mill. kr. på erhvervsgrupper (tabel 117),

Edb-personel pr. 1/7 1973 fordelt efter stilling på erhvervsgrupper (tabel 118), Industriens

omsætning. Løbende priser (tabel 128), Industriens omsætning af egne varer og

tjenester. Faste 1973-priser (tabel 129), Investeringer i forureningsbegrænsende foranstaltninger

i industrielle virksomheder (tabellerne 131 og 132), Regnskabsstatistik

for detailhandelen 1971 og 1972 (tabel 143), Antal synede køretøjer fordelt efter

køretøjsart, synsart, synsresultat og tekniske mangler (tabellerne 169 og 170), Antal

køretøjer undersøgt efter færdselsuheld samt antal tekniske mangler 1973 (tabel 171),

Lønmodtagerhusstandenes indkomster og overførsler i 1971 (tabellerne 201-210),

Boligsikring 1973/74 (tabellerne 286-289), Arbejdsulykker 1974 (tabellerne 300 og 301),

Distriktsblade 1973-74 (tabel 339), Restancer af indkomst- og formueskatter i 1974

(tabel 375), Restancer af B-skat, restskat og særlig indkomstskat fordelt efter indkomstår

(tabel 377), Told- og forbrugsafgifter 1972-74. Indbetalinger (tabel 384), Færøerne:

Bolighusstande fordelt efter antal personer og antal børn i husstanden 16. november

1970 (tabel 426), Befolkningen i alderen 14-49 år fordelt efter uddannelsesstilling og

beskæftigelse (tabel 427), Personer i alderen 14-49 år fordelt efter skoleuddannelse

(tabel 443). Grønland: Befolkningen i aldren 14-39 år fordelt efter uddannelsesstilling

og beskæftigelse (tabel 454), Bolighusstande fordelt efter antal personer og antal børn

i husstanden (tabel 461). Herudover er der sket mindre ændringer i enkelte tabeller og

foretaget visse omflytninger.

Tabellerne i årbogens forskellige afsnit er udarbejdet af de kontorer i Danmarks

Statistik, hvorunder vedkommende sagområde henhører. Redaktionsarbejdet er udført

under ledelse af fuldmægtig, cand. polit. Kristian Hjulsager.

Danmarks Statistik, 18. juni 1975

N. V. SKAK-NIELSEN

Edvard Pedersen

Pris: 40,00 kr. inkl. 15 °1o moms

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

Udkommet i juli 1975

Statistisk Aarbog 1975


INDHOLDSFORTEGNELSE

Tabel

1-417

Stikordsregister ................................

Danmark ..................................

Side

I-xx V I

1-511

1- 47 Areal og befolkning .......................... 1- 58

48- 61 Boligforhold ................................. 59- 72

62- 74 Ejendomsforhold ............................. 73- 86

75-112 Landbrug m. m .............................. 86-112

113-147 Håndværk, industri og indenlandsk handel...... 113-171

148-155 Udenrigshandel ............. 171-215

156-195 Samfærdsel ................................. 215-244

196-222 Forbrug og priser ............................ 245-288

223-256 Penge- og kreditforhold ....................... 289-321

257-266 Forsikringsvæsen ............................. 321-329

267-289 Sociale forhold .............................. 330-347

290-318 Løn og arbejdsmarked ....................... 347-375

319-323 Retsvæsen .................................. 376-384

324-341 Undervisningsvæsen .......................... 385-405

342-348 Offentlige valg .............................. 406-426

349-369 Offentlige finanser ........................... 427-464

370-389 Skatter og afgifter ........................... 465-494

390-409 Indkomst- og formueansættelser................ 495-504

410-417 Nationalregnskabet .......................... 505-511

418-448 Færøerne .................................. 512-529

449-489 Grønland .................................. 530-558

490-532 Internationale oversigter .................... 559-637

Mdl og vægt ................................. 638

Publikationsfortegnelse .......................... 641-665

SIG NATUR FOR K'LA RING

» Gentagelse

- Nul

0,0

0 Mindre end 1/$ af den anvendte enhed

. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme

... Oplysning foreligger ikke

* Anføres ved foreløbige eller anslåede tal

Statistisk Aarbog 1975


Table

TABLE OF CONTENTS

1-417 Denmark .................................. 1-511

1- 47 Area and population ........................ 1- 58

48- 61 Dwellings ................................... 59- 72

62- 74 Real property ............................... 73- 86

75-112 Agriculture, etc ................... ........ 86-112

113-147 Manufacturing, construction and commerce .... 113-171

148-155 Foreign trade ............................... 171-215

156-195 Transport and communication ................ 215-244

196-222 Consumption and prices ..................... 245-288

223-256 Monetary and credit conditions ............... 289-321

257-266 Insurance ................................... 321-329

267-289 Social conditions ............................ 330-347

290-318 Wages and labour ........................... 347-375

319-323 Justice ..................................... 376-384

324-341 Education .................................. 385-405

342-348 Elections ................................... 406-426

349-369 Public finance .............................. 427-464

370-389 Taxes and duties ............................ 465-494

390-409 Assessments of income and property........... 495-504

410-417 National accounts ........................... 505-511

418-448 Faroe Islands ........................... 512-529

449-489 Greenland ............................... 530-558

490-532 International tables ........................ 559-637

Measures and weights .......................... 638

List of publications ............................ 641-665

Index ....................................... 666-670

Page

EXPLANATION OF SYMBOLS

» Repetition

- Magnitude nil

0 Magnitude less than half of unit employed

0,0

. Category not applicable

... Data not available

* Provisional or estimated figures

Statistisk Aarbog 1975


STIKORDSREGISTER

(Tallene angiver sidetal)

A

Abonnenter, af telefon .......... 244

Abortus provocatus............ 339

-, efter kvinders alder og hjemsted 48

Administration, offentlig antal

personer ................... 32

-, liberale erhverv,

antal personer ........... 33, 38

Administrativ inddeling ......... 2

-, Færøerne ................... 513

-, Grønland ..... .......... 532

Administrative områder,

areal og befolkning .......... 1

Adoptioner .................... 49

Advokater ........ .. . 33

Afdrag, på bavnenes gæld... 462-463

-, på kommunernes gæld .... 450-455

-, på statsgælden .......... 428, 445

Afgifter .......... 430, 465, 450-494

-,

-, -,

af drikkevarer ............... 490

arv . ......... 492-494

benzin og motor 430, 465, 490-491

forbrugsafgifter.. 430, 465, 490191

forlystelses .................. 491

-,

gave ....................... 491

-, og skatter i alt ............. 465

-, på forbrug ......... . 490

-, statsregnskabet...... 428, 430, 465

-, tipning ............ 430

-, told... ........ 430, 465, 450

Afgifter og skatter .......... 465-491

Afgrøder, areal med forskellige... 88

-, kapitelstakster ............... 101

Afregningspriser, f. landbruget 100-101

Afskrivninger, på nationalregnskabet

................. 508, 510

Aftenskoler . .................. 397

-,

-, statsudgift ........... .. 437

Agerjord ............... 86-88, 588

A-indkomst ................ 466-467

-, forskudsregistrering ........... 495

Akkordløn, i industri og

håndværk .............. 363, 366

Aktiekapital, størrelse

i forskellige selskaber ..... 317-320

Aktier, beholdning i pengeinstitutter

................... 314

emissioner .................. 317

-, kurser . .............. .. 316

-, kursindeks .. ........ 315, 632

-, statens køb af......... 446

-, udbytte ............ 466-467, 495

Aktieselskaber, afgang og tilgane 317

-, aktiekapitalens størrelse. 316-319

-, antal .............. 113, 317-319

-, beskatning ..... 465, 467, 474-475

-, bruttoopsparing i ............ 511

Aktieselskaber, regnskaber ....... 320

-, udbytte .. .......... 316, 320

Akvavit, se spiritus

Alder, arbejdsstyrkens .......... 27

-, befolkningens.. 18-23, 26, 45,

514, 533, 577-578

-, domfældtes.... . 378

-, dødes ........ 50, 56-57, 580-583

-, folkepensionisters ............ 333

-,ind- og udvandredes ......... 54

-, invalidepensionisters ......... 334

-, levendefødte pr. 1000 kvinder . 49

-, skove og plantager .......... 111

-, undervisningspligtiges ........ 45

-, ved adoption ................ 49

-, vielses . ................. 47

-, værnepligtiges ............... 53

Alderdomsforsikring,

indekskontrakter ............ 328

-, livsforsikring ............ 321-323

Alderdomshjem, udgifter og

personel............ 330-331, 336

-, folke- og invalidepensionister på

333-334

Aldersfordeling, befolkningens

18-19, 45, 579

-, børns i husstande ............ 24

Alkohol, se spiritus

Alkoholambulatorier, personale .. 331

Alkoholbevillinger .............. 171

Aluminium, engrosprisindeks 282-283

-, forsyning . ............. 246

-, ind- og udførsel .............. 199

-, lagerbeholdning ............. 155

-, produktion . ......... 139, 601

-, råvareprisindeks ............. 279

Ammoniak, flydende, forbrug.... 96

Ammunition, ind- og udførsel ... 205

Amter, antal .................. 2

-, folketal . .. .... ..... 15-17

Amtsadministration, antal personer 32

Amtsfondenes indtægter og

udgifter .. .... 458--459

Amtskommunale skatter, dækningsafgift...

............. 458-459

-, ejendomsskat ....472-473

-, ejendomsskyld... 458-459, 472-473

-, grundskyld ..... 458-459, 472-473

Amtskommuner ............... 2

-, budgetter ........... 456-457

-, flytninger mellem.. 44

-, folketal 3, 15-17, 20-25, 40-42, 60

-, fødte og døde . ...... 44

-, indtægter og udgifter..... 458-459

-, valg.. .... ...... 416-417

Amtslægekredse, antal ...... 2

Amtsrådsvalg .............. 416-417

Amtsskat .................. 465-468

Amtsskatteinspektorater ......... 2

Amts- og storkredse ............ 2

Andelsforetagender ............. 170

Andelskasserne ................. 321

Andelsmejerier ............. 170, 511

Andelsselskaber,

medlemstal og omsætning ..... 170

Andelsslagterier............ 170, 511

Animalske landbrugsprodukter 97-100

-, salgsværdi ......... 102-103

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Animalske olier,

engrosprisindeks ......... 280-281

Animalske produkter,

ind- og udførsel ......... 177-179

-, lagerbeholdning af ........... 154

-, lagerværdi af ................ 155

Anlægsarbejder, kommuner og

konces. virksomheder ........ 460

Anlægsbudget, kommuners .. 456-457

Anlægsbudget, statens ....... 428-429

Anlægsvirksomhed,

se Bygge- og anlægsvirksomhed

Annonceindtægt, v. dagblade .... 143

Ansat indkomst, se skattepligtig

indkomst

Antibiotika, ind- og udførsel ..... 187

-, produktion.................. 134

Anvendelsen af korn ........... 89

Apanage, til kongehuset ........ 431

Apoteker ...................... 58

-, antal personer ............... 33

-, på Færøerne ............ 516

Apotekerfonden . .. .. 433, 441

Appelretternes virksomhed 379,

382-383

Appelsiner, indførsel ............ 179

Arbejdere . ............. 28-39

-, i arbejdsstyrken ........... 38-39

-, bygge- og anlægsvirksomhed

............. 122-124

-, Færøerne . ......... 514

-, hovedorganisationer ...... 373-374

-, i industrivirksomheder 125-127, 130

-, opsparing og forbrug .... 249-251

- -, i Grønland ... 534-535, 548-549

-, ved landbrug . ......... 94-95

Arbejderorganisationer ...... 373-374

Arbejderulykkesforsikring ........ 330

Arbejdsanvisning, statsudgift 330, 435

Arbejdsformidlingen ........ 347-351

-, arbejdsløshed opdelt på... 354-357

-, områder, antal .............. 2

-, udgifter . .. . .. 330, 435

Arbejdsgiverforening, Dansk . .

Arbejdshus ................ 378, 381

Arbejdskonflikter ............... 360

Arbejdskraft, se beskæftigede

375

Statistisk Aarbog 1975


Arbejdsløn, i byggeriet, indekstal

for . .. .. 276-277

-, i håndværk og industri

363-366, 369-370

-, i landbruget ................ 362

-, i Grønland . ... .. 550

-, byggeomkostningsindeks... 276-277

-, i søfarten ................... 367

Arbejdslønnens bestanddele ...... 363

Arbejdsløse, efter arbejdsløshedskasser....

352-353, 358-360

-, efter erhvervsgrupper .... 358-359

-, efter varighed af ledighed 358-360

-, i forskellige lande . ... 633

-, inden for tilsynsområder .. 354-357

-, månedsgennemsnit af

ugeopgørelser ..... 350-351

Arbejdsleshedsforsikrede, se

arbejdsløse

Arbejdsløshedsforsikring, udgifter

330, 345, 435

Arbejdsløshedskasser ............ 375

Arbejdsløshedsprocent, se

arbejdsløse

Arbejdsløshedsunderstøttelse.. 330, 375

Arbejdsmarked og løn.. 335, 347-375

Arbejdsmarkedets tillægspension.. 335

Arbejdsministeriet ..... 428, 435, 444

Arbejdsstandsninger ............ 360

Arbejdsstilling, befolkningens

26, 34-37, 39, 503

Arbejdsstyrken, personer i Frederiksberg

og amtskommunernes 24-25

-, ATP-medlemmer .......... 28-39

Arbejdstilladelser

til udlændinge,

efter nationalitet ............ 52

Arbejdstilsynskredse ............. 2

Areal og befolkning............ 1-60

Areal, Danmarks .. ........ . 1

-, gartneri og havebrug ...... 86, 106

-, Københavns ................ 1

-, landbrug ......... 86-88, 588-589

-, skove og plantager... 86, 110, 588

-, i stater og landeområder . 561-566

-, Færøernes ................ 1, 513

-, Grønlands ................. 1, 532

Arealets benyttelse ... 86-88, 588-589

Arkitekter ................. 33

Arveafgift . ............. 492-494

-, statens indtægter ............. 430

Arvelodder ..... ........ 494

Asbest, ind- og udførsel......... 184

Asfalt, ind- og udførsel ......... 185

-, produktion ............. . 133

A-skat ... .... ...... 468-471

Asparges, erhvervsavl ..... 107

Assistenshuset, Det kgl. indtægter 439

Assuranceselskaber...... 321-327, 329

Atomenergikommisionen,

statsudgifter ................ 438

ATP .......................... 335

Auktioner ... ..... 384

Automobiler, afgifter .... 430, 490-491

-, antal ......... .. 224-225

-, antal personer ved prod. 30, 36-37

-, efter art og vægt .......... 225

-, engrosprisindeks ......... 282-283

-, forbrugerprisindeks........... 288

-, forsyning .. ...... 246

-, færdselsuheld med ....... 231-232

VII

Automobiler, ind- og udførsel ... 203

-, efter indregistreringssted .. 224-225

-, i forskellige lande ........... 625

-, nyindregistrerede ............ 226

-, omsætningsværdi ............. 227

produktion .................. 142

-, ruter ....................... 229

-, samfærdsel med udlandet ..... 229

-, på Færøerne ................ 524

Avance, brutto i bvggeog

anlægsvirksomhed ..... 122-123

Aviser ..... ....... 401-402

-, forbrugerprisindeks ........... 287

-, produktion .................. 143

Avispapir, forsyning ............ 245

-, ind- og udførsel ..... 191, 614-615

-, lagerbeholdning ............. 154

produktion .................. 596

Avlsbygninger, investeringer ..... 104

B

Bacon, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 213

ind- og udførsel..... 182, 206-209

Bad, antal lejligheder med 61, 64-65

Bagerier, antal personer ........ 28

-, detailomsætningsindeks ....... 160

Bajersk øl, se el

Bananer, indførsel ........ .... 179

Baner ... 230, 233, 622

Banker, aktieselskaber ....... 317-319

antal ................... 298-301

antal personer ............... 32

ind- og udlånsrente .......... 293

likviditet . .. ... 295

beholdn. af obl. og aktier 313-314

mellemværender med Nationalbanken

................. 294-295

opsparing i ............. 511

regnskaber .... 296-301

-, udenl. nettotilgodehavender ... 290

-, i Grønland ............. 552

-, på Færøerne ............ 525-526

Barakker, antal lejligheder .... 62-63

Barber- og frisørsaloner,

antal personer .............. 33

Bauxit, produktion ............. 601

Beboelseslejligheder,

antal og værdi ...... 73-77, 80-81

-, efter antal beboere ......... 64-68

-, efter antal værelser ........ 64-68

-, efter ejendommens art...... 61-68

-, efter husstandens størrelse .. 64-68

-, efter installationsforhold .... 61-65

efter lejlighedsindehaverens erhverv

.............. 62-63, 66-67

-, efter opførelsesår ....... 61-65, 68

-, med centralvarme ......... 61-65

-, månedlig husleje ........... 62-63

-, påbegyndte, fuldførte og

under opførelse ............ 69-71

- vurderingsværdi ............. 73

Beboelsestætheden .............. 68

Bebyggede arealer .............. 86

Befolkning og areal ............ 1-60

Befolkningen, administrative områder

..................... 15-17

Stikordsregister A-B

Befolkningen, beregnet folketal... 43

-, efter alder..... 19-23, 26, 45, 59

-, efter arbejdsstilling ....... 26, 39

--, beskæftigelse og køn.. 24-25, 39

-, i amtskommuner 15-17, 20-25, 60

-, i byer .................. 9-14

-, i Danmark ................ 1, 18

-, i kommuner ..... ..... ... 15-17

-, efter erhverv .... 24-25, 28-33, 38

-, efter husstande ... .... 60

-, efter indkomst og formue 496-503

-, efter kommunegrupper ........ 3

-, efter køn og alder

19-21, 26, 45, 59, 577-578

-, efter skoleuddannelse ....... 22-23

i landets hoveddele .......... 18

-, i landsdele og på beboede øer. 8

i stater og !andeområder

-,

561-566, 577-578

-, ægteskabelig stilling........ 19, 26

-, på Færøerne ..... 1, 513-514, 517

-, i Grønland ........... 1, 532-534

-, i større byer i forsk. lande 568-576

Befolkningstilvækst ....... 18, 46, 567

Befolkningstæthed ......... 1, 18,

561-567

Befordring, lønmodtagers

udgifter ................ 250-251

Befordringsmiddel,

godstransport fordelt efter .... 230

Behandlingshjem . ... ..... 341

Behæftelser på landbrugsejendomme

. .... 311

Beklædning, aktieselskaber ... 317-320

-, antal personer ved prod..... 28,

35-37, 125-126

-, arbejdsløn . .. 369

-, arbejdsløshed ... 352-353, 358-360

-, beskæftigelsesindeks ......... 127

-, detailomsætningsindeks ... 159-161

-, engrosprisindeks ......... 282-283

-, forbrugerprisindeks ....... 287-288

-, forsyning .. ... 246

-, ind- og udførsel 172, 194-195,

206-209

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen

212, 214

-, investeringer ............ 148-149

-, industriens energiforbrug.. 128-129

-, i reguleringspristallet ......... 285

-, lagerværdier................ 153

-, lønmodtagers udgifter .... 250-251

-, omsætning i industri ..... 144-147

-, produktion .......... 130, 136-137

-, regnskabsoplysninger for

industriens .............. 152-153

Benzin, afgifter ........ 430, 490-491

-, engrosprisindeks ......... 280-281

-, forbrug ............ 128-129, 248

-, forsyning .. ....... ........ 245

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen ... 211

-, ind- og udførsel..... 185, 613-614

-,lagerbeholdning......... ... 154

-, produktion.. .......... 133, 597

-, råvareprisindeks ............. 279

Beskatning i øvrigt, se skatter

Beskatningsprocenter........ 474-489

Beskyttelsesrum ................ 69

Statistisk Aarbog 1975


Beskæftigede, arbejdere og mestre

i bygge- og anlægsvirksomhed

122-124

-, efter erhverv

(beskæftigelsesundersøgelsen) 38-39

-, efter erhverv (folketællingen)

24-25, 28-37

-, efter køn, alder og

ægteskabelig stilling .......... 27

-, i industri ................. 126

-, i landbrug . .......... 93-95

-, i den sociale sektor.......... 331

Beskæftigelsesindeks, for

industrien .................. 127

Besætning af husdyr.......... 91-93

-, forøgelse af ........ 104

Betalingsbalance ....... 289-291, 629

Beværterbevillinger ............. 171

Biblioteker .................. 400

-, antal personer ............ 33-34

-, statsudgift ........ 438

Bilateral, statstilskud til

u-lande................. 448-449

Biler, se motorkøretøjer

Biltrafik ................... 228-229

B-indkomst . ....... 466-467

-, forskudsregistrering....... 495, 497

Biografteatre, antal ............. 491

-, bruttofaktorindkomst ..... 507-508

-, lønudgift ................... 508

-, i forskellige lande ........... 635

Bistand til udviklingslandene 447-449

Blade, se dag- og ugeblade

Blandsæd, areal .............. 87-88

-, forsyning ................... 89

-, høstudbytte ............. 90

Blikkenslagere ............... 30, 36

-, antal virksomheder 118-119, 122-123

-, regnskabsoplysninger ..... 122-123

Blinde på særforsorgsinstitutioner 337

Blommer, erhvervsavl ........... 107

Bly, ind- og udførsel ........... 199

-, lagerbeholdning ............. 155

-, produktion ............. 139, 600

-, råvareprisindeks ............. 279

Blymalm, produktion ........... 600

Blæstdøgn ..................... 7

Blåræve. ..... ............ 112

Bogbinderier, antal personer ..... 29

Bogtrykkerier, antal personer.... 29

Bolig, udgift til .... ........ 250-251

-, reguleringspristal og

forbrugerprisindeks... 285, 287-288

-, se også beboelseslejlighed

Boligbenyttelse,

bruttofaktorindkomst ..... 507-508

Boligbyggeri ............... 69-72

-, investeringer............ 460, 510

-, i Grønland . ........... 538

-, i forskellige lande ........... 635

Boligforeninger ............... 70

Boligforhold .................. 59-72

-, Færøerne ................... 518

-, Grønland ........ .. 539

Boligministeriet . .... 428, 433, 444

Boligsikring, til husstande ... 345-346

-, til pensionister .......... 346-347

-, udgifter .. ..... . 330, 433

Boligstøttelovgivningen, udgifter.. 433

Bomuld, areal ............. 588-589

VIII

Bomuld, engrosprisindeks 282-283

-, forsyning ......... .. 246

-, ind- og udførsel ......... 192, 612

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion.. . ............. 595

-, råvareprisindeks ............. 279

Bomuldsfrø, produktion ... 594

Bomuldsfrøkager, ind- og udførsel 184

-, prisnotering ................. 101

-, råvareprisindeks ............. 279

Bomuldsgarn, engrosprisindeks 282-283

-, ind- og udførsel .............. 192

-,lagerbeholdning......... 154

-, produktion . ... 136, 595

Bomuldstoffer, ind- og udførsel ... 615

Borgerlig retspleje .......... 382-384

Borgerlige ægteskaber.......... 46

Borgerrepræsentationen, valg 416-425

Brandforsikringsselskaber 323-324,

326-327

Brandskader ................... 325

Brandårsager .................. 325

Briketter, se koks

Broer, biltrafik ................. 228

Bro- og havnepenge ............ 464

Brude og brudgommes alder .... 47

Brugsforeninger ................ 170

-, beskatning . ........ 467

-, detailomsætningsindeks ....... 160

Brunkul, forbrug............... 248

-, ind- og udførsel ............. 185

Bruttofaktorindkomst ... 102-103,

106, 506-508, 637

-, erhvervenes . .. 507-508

-, i gartneri og landbrug 102-103, 106

-, Færøerne ............... 528-529

Bruttofragt, opsejlet......... 222-223

Bruttoinvesteringer ......... 506, 510

-, i landbruget ................ 104

Bruttonationalprodukt og

-indkomst .......... 506-508, 637

Bruttoopsparing ............ 510-511

Bruttoreproduktion .......... 49, 586

Bryggerier, antal personer....... 28

Brænde, hugst .. ............ 109

-, ind- og udførsel ............ 190

Brændsel, engrosprisindeks 280-281, 284

-, flydende, udførsel efter lande 206-209

-, forbrug .. ............. .. 248

-, -, i industrien .......... 128-129

-, forbrugerprisindeks ....... 287-288

-, forsyning .. .. ...... 245

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen 211, 213

-, ind- og udførsel 172, 185, 613-614

-, reguleringspristallet .......... 285

-, lagerbeholdning ......... 154-155

-, råvareprisindeks ......... 278-279

-, udgift . ..... 250-251

-, værdi af samlet forbrug ...... 509

Brændselsolier, engrosprisindeks 280-281

-, forbrug ..................... 248

-, forsyning . ........ 245

-, ind- og udførsel......... 185, 614

-, lagerbeholdning ......... 154-155

-, produktion .......... 133, 597-598

-, råvareprisindeks ... .. . 279

Brød, antal personer ved prod... 28

-, forbrugerprisindeks ...... 286, 288

-, engrosprisindeks ......... 280-281

Brød, udgift ................ 249

Brødkorn, areal........ 88

B-skat ....... ... 468-471, 497

Budcentraler, antal personer..... 32

Budgetoverslag, statens .......... 429

Busser, se motorkøretøjer

Bustrafik med udlandet ......... 229

Butikspersonale, antal personer .. 31

Byer, folkemængde .... 9-14, 568-576

Byg, areal .......... 87-88, 588-589

-, forsyning ........... . 89

-, høstudbytte.. ...... 90, 588-589

-, ind- og udførsel......... 180, 608

-, kapitelstakster ............... 101

-, priser ...................... 101

-, produktion .................. 89

Bygder, på Færøerne ........... 513

Byggearbejder, komm. og konces.

virksomheder ................ 460

Byggegrunde, areal ............. 86

-, salg .................... 86

Byggematerialer,

engrosprisindeks ......... 282-283

Byggeomkostningsindeks ..... 276-278

Byggeri, påbegyndt, fuldført og

under opførelse ............ 69-71

Bygge- og anlægsvirksomhed

69-71, 507-508, 635

-, aktieselskaber ....... 113, 317-320

-, antal personer 30, 35-38, 122-124

-, antal virksomheder 113-115, 118-119

- -, antal private .......... 122-123

-, arbejdsløn .................. 369

-, investeringer . ........ .. 510

-, kommunernes, havnenes og koncessionerede

virksomheders.... 460

lønudgift ........... 122-123, 508

-, nationalprodukt ............. 507

-, regnskabsoplysninger ..... 122-123

Byggevirksomhed ............. 69-72

Bygherreforhold .............. 70-71

Bygningssnedkere, antal .. 30, 35, 122

-, regnskabsoplysninger...... 122-123

Bykommuner er primærkommuner

Bykommunale skatter,

-, ejendomsskat ............ 472-475

-, ejendomsskyld ........... 472-475

-, grundskyld ..... 450-455, 472-475

-, grundstigningsskyld....... 474-475

-, indkomstskat.... 450-455, 466-467

-, opholdskommuneskat 466-467

-, selskabsskat .. ...... 467

-,

indtægter og udgifter..... 450-455

Byråd, se kommuner

Bytteforholdet i udenrigshandelen 215

Bær, erhverv ...... 107

Bøder, antal og beløb....... 381, 431

Bøfler, antal.... ............ 590

Bøg, bevokset areal ............ 110

-, hugst.. ............ 109

Bøger, på biblioteker ........... 400

-, forbrugerprisindeks .......... 287

-, ind- og udførsel ............. 191

-, udkomne ............... 404-405

Børn, børnetilskud ......... 338-339

-, efter alder og køn ......... 19-21

-, hjemmeboende antal ......... 39

-, sociale foranstaltninger ... 341-344

-, udenfor ægteskab ............ 46

-, underholdsbidrag til ......... 340

Statistisk Aarbog 1975


.....

Børn, undervisningspligtige ... 45, 393

Børne- og ungdomshjem, antal... 341

-, personale . .... 331

Børnedødelighed ..... 43, 50, 580-585

Børneforsorg ............... 341-344

-, udgifter .................... 330

Børnehaver ............... 331, 341

Børnehaveklasser, elever .... 393, 395

Børnehjem............ 331, 341, 344

Børnetilskud, efter forældres

civilstand ................... 338

-, udgifter ................ 330, 434

Børnetilsyn ................ . 342

Børneværn ................. 342-344

-, udgifter ................. 330, 434

Børskurser..... ........... 316

Både, ind- og udførsel........... 204

-, produktion .................. 142

c

Calciumforbindelser, ind- og

udførsel ............. 184, 186-187

Cellulose, ind- og udførsel....... 191

Campingpladser, overnatninger .. 239

Cement, antal personer ved produktion

..................... 29

-, forsyning . ........ ... 245

-, ind- og udførsel ......... 184, 196

-, produktion ............. 133, 596

Centralvarme, antal lejligheder

61, 64-65

Cerutter, se cigarillos

Charterflyvning........ 234-235, 624

Chauffører ..... ....... . 32, 36

Chokolade- og sukkervarer, afgift

430, 490

-, antal personer ved produktion 28

-, forbrug ..................... 247

-, forbrugerprisindeks .......... 286

-, ind- og udførsel ......... 172, 182

-, produktion .................. 132

-> udgift . ................. 249

Cigarer, afgift . ........... 490

-, forbrugerprisindeks .......... 286

-, forsyning ................... 245

-, ind- og udførsel ............. 184

-, produktion .............. 133, 594

Cigaretter, afgift ............... 490

-, forbrugerprisindeks .......... 286

-> forsyning . ............ 245

-, ind- og udførsel ............. 184

-, produktion .............. 133, 594

-, udgift ............. 250-251

Cigarillos, afgift ............... 490

-, forbrugerprisindeks .......... 286

-, forsyning . ............ 245

-, ind- og udførsel ............. 184

-, produktion......... .. 133

Cinders, forbrug ....... 128-129, 248

-, ind- og udførsel ............. 185

-, lagerbeholdning ............. 154

Citrusfrugt, forbrug til konsum... 247

-, indførsel.. 179

Civilforsvar, sikringsrum ........ 69

-, udgift . ....... . 433

Civilstand, befolkningens ... 19, 26-27

-, Færøernes befolkning ......... 514

-, Grønlands befolkning......... 533

IX

Civilundervisning .......... 437-438

CPR-folketal ....... 15-17, 19-21, 45

Cykledele, ind- og udførsel...... 203

Cykler, forsyning ............... 246

-, færdselsuheld med ....... 231-232

-, ind- og udførsel .............. 203

-, produktion .................. 142

D

Dagblade ................. 401-402

-, antal personer ved produktion 29

-, produktion ........... 143

Daglejere, ved landbruget..... 94-95

Daginstitutioner, for børn ....... 341

-, personale ................... 331

-, udgifter . .......... 330

Dagpenge, til arbejdsløse ........ 375

Dagpengefonden ............... 332

Dagpleje, personale ............. 331

Dampkedler, ind- og udførsel.... 200

-, produktion......... .. 140

Dampskibe............

ser..390

216, 618-620

-, på Færøerne . ........ 524

Danmarks højskole for legemsøvel-

....... ...............

Danmarks Nationalbank..... 292-298

opsparing i ................. 511

Danmarks Radio ........... 241-242

-, statstilskud ................. 431

Danmarks Skibskreditfond ....... 310

Danmarks Statistik, statsudgift... 440

Databehandlingsmaskiner, ind- og

udførsel ............. 202

Deltidsbeskæftigelse ........... 34-37

-, efter køn . ... ......... 25, 39

Detailhandel, antal personer

-,

-,

-,

-,

-,

31-32, 157-158

antal virksomheder....... 113-115

118-121, 157-158

lønudgift ................... 508

bruttofaktorindkomst..... 507-508

omsætning ............... 157-158

tælling .................. 157-158

omsætningsindeks........ 159-161

-,

-, oversigt................. 157-158

-, regnskabsstatistik ........ 162-165

Detailpristal, indeks for

forbrugerpriser........... 286-288

-, på Færøerne ............ 524

-, i Grønland ............. 549-550

-, i forskellige lande ........ 633

Detention, indsættelser i ......... 379

Dieselmotorer, ind- og udførsel ... 200

-, produktion ..140

Dieselolie, indførsel ..... .. . .. 185

-, forbrug ............. 128-129, 248

Direkte skatter ............ 430, 444

450-455, 465-475

Diskonto, Nationalbankens ...... 293

Distriktsblade .................. 402

Doktorpromotioner ......... 385-388

Domfældelser .................. 381

-, borgerlig- og strafferetspleje ...

376-379, 382-384

Driftsbudget, statens ........ 428-429

Driftsregnskab, bankernes... 298-301

-, havne .................. 462-463

Stikordsregister B-E

Driftsregnskab, Nationalbankens.. 298

-, obligationsudstedende institutioners

................. 304-307

-, sparekassers ............. 302-303

Drifts- og anlægsregnskab, kommunernes..............

450-455

-, statens ............. 428-441, 444

Drikkevarer, afgift ..... 430, 490-491

aktieselskaber .. .. 317-319

-, antal personer ved produktion

28, 130

-, arbejdsløn i industri...... 369

-, engrosprisindeks ......... 280-281

-, forbrug ..................... 248

-, forbrugerprisindeks .......... 286

-, ind og udførsel.. 172, 183, 206-209

-, indeks for værdi og mængde

-, i udenrigshandel ......... 212-213

-, reguleringspristallet .......... 285

-, industri, energiforbrug.... 128-129

-, investeringer ............ 148-149

-, .lagerværdier ....... .... . 153

-, produktion.. .... 130, 132-133

-, regnskabsoplysninger ..... 152-153

-, udgift .................. 249-251

Drivhuse.. ...... 106

Dronningen, Hendes Majestæt på

statsregnskabet .......... 431, 444

Dræbte, i trafikken ......... 231-232

DSB, materiel ................. 233

Dyr, levende, ind- og udførsel 172, 177

Dyrkning af arealet.. 87-88, 588-589

Dyrlæger. ................ 33-34

Dæk, forsyning................. 245

-, ind- og udførsel .............. 189

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion. .................. 135

Dækningsafgift, af forretningsejendomme

................. 472-475

-, af offentlige ejendomme... 472-475

Døde, antal ........... 43-44, 46-48

-, i amtskommuner ............ 44

-, ved forlis ....... ....... ... 215

-, ved færdselsuheld ........ 231-232

-, ved jernbaneulykker ......... 233

-, efter dødsmåned ............. 48

-, efter køn, alder og ægteskabelig

stilling ... .. ............ 48, 50

-, ved selvmord og ulykker ... 55-57

-> på sygehuse ............. ... 58

-, under I år ... 43, 48, 50, 580-585

-, på Færøerne ................ 515

-, i Grønland ..... .. .... 536

-, i forskellige lande ... 567, 580-585

Dødelighedstavle ............... 51

-, i Grønland ................. 536

Dødfødte ................... 46, 48

Dødsboer ............ 384, 492-493

Dødsfald, se døde

Dødshyppighed ......... 51, 580-583

Dødsårsager ................. 56-57

-, på Færøerne ................ 515

-, i Grønland .... ..... 536

Døve på særforsorgsinstitutioner.. 337

E

Edb, anlæg .................... 120

-; personel .....................121

Statistisk Aarbog 1975


EEC, se EF

Effektiv rente ......... 314-315, 632

EF, eksport til . ..... .. 206-207

-, folkeafstemning om Danmarks

tiltrædelse af ............ 414-415

-, industriproduktionsindeks..... 602

-, landbrugsafgifter ............. 430

-, statslig afregning ............. 490

-, vareomsætning .............. 173

EFTA-lande,

vareomsætning ...... 173, 206-207

Efterskoler ...... .. 396-397

Efteruddannelse, statsudgifter .... 435

Eg, areal og hugst .......... 109-110

Ejendomme, afgifter ............ 430

-, antal og vurdering 1920-73.. . 82

-, efter, art....... ..... 73-81

-, landejendomme efter størrelse 78-79

-, omvurdering .............. 74-82

-, på selvangivelsen ............ 502

-, salg ........ ........... 83-85

-, tinglyste pantebreve.. ..... 312

-, vurdering, efter benyttelse .... 73

Ejendomsbeskatning, amtskommuner............

458-459, 472-473

-, bykommuner ............ 472-473

-, fordeling på stat og kommuner

474-475

-, i landbruget ................ 105

-, statsregnskabet .............. 430

Ejendomsforbrydelser ........... 377

Ejendomsforhold ............. 73-87

Ejendomssalg ..... ..... 82-85

Ejendomsskatter, se ejendomsbeskatning

Ejendomsskyld, amtskomnruier

458-459 472-473

-, bykommuner ........... 472-473

fordeling på stat og kommuner

474-475

-, geografisk fordeling ...... 472-473

-, statsregnskabet . ..... .... 430

Ejendomsstørrelse, kornareal

fordelt efter . ............. 87

-, kvæg fordelt efter ............ 92

-, svin fordelt efter ............. 93

Ejendomsvurdering ........... 73-82

Ejendomsværdi ...... 73-82, 472-473

-, efter amt ................. 74-81

-, efter benyttelse .............. 73

-, for elgte ejendomme ......... 85

Ejerlejligheder .............. 73, 76

-, omsætning ............... 83, 85

Eksamensskoler ............ 393-396

-, på Færøerne ................ 527

-, i Grønland ................. 553

Eksaminer, ved højere læreanstalter

........... 385-392, 634

Eksport, se import og eksport

Elektricitet, aktieselskaber ... 317-319

-, antal personer ved produktion 31

-, antal værker ....... . - 156

-, energiforbrug ....... 128-129, 248

-, forbrugerprisindeks....... 287-288

-, ind- og udførsel ........ 172, 185

-, investeringer . ............ . 460

-, køkkener med ............. 64-65

-, låntagning ............. 464

-, produktion ............. 156, 603

-, udførsel efter lande ...... 206-209

X

Elektrikere .................. 30, 36

Elektriske maskiner, ind- og udførsel

.......... 172, 202-203

-, produktion .. .......... 141

Elektroindustri, antal personer ... 30

-, omsætning . .... 144-147

Elektromotorer, ind- og udførsel.. 202

-, produktion ................. 141

Elever, i folkeskolen ........ 393-395

-, ved højere læreanstalter ... 385-392

El-installatører. regnskabsoplysninger

. ... ....... 122-123

-, antal virksomheder........... 122

Emballage, produktion.......... 136

Emissioner, aktier .............. 317

-, obligationer ............. 304-307

Energiforbrug ............. 248

-, i industrien ............. 128-129

Enfamiliehuse 61-68, 73-75, 80-81, 85

-, byggeomkostninger........... 276

-, påbegyndt og fuldført....... 69-71

-, ejendomsvurderingen 73-75, 80-81

Engroshandel, antal personer .... 31

-, antal virksomheder

113-115, 118-119

-, bruttofaktorindkomst ..... 507-508

-, lønudgift ................... 508

-, regnskabsoplysninger ...... 118-119

Engrosprisindeks ........... 280-284

Enhedsværdier i udenrigshandelen

210-215, 616-617

Enkebørnsunderstøttelse ......... 345

Enkepension, udgifter ........... 336

Enkepensionister ............... 335

-, boligsikring .. ............ . 330

Enkestand, antal personer .... 19, 50

-, på Færøerne ................ 514

-, i Grønland ................. 533

Ensilage, forbrug .. .. ..... 95

Ensileringsafgreder, høstudbytte.. 90

Entreprenører.. .. 30

-, regnskabsoplysninger ..... 122-123

Enzymer, ind- og udførsel ....... 187

-, produktion.................. 133

Epileptikere på særforsorgsinstitutioner

....... 337

Erhverv, aktieselskaber...... 317-320

arbejdsløses ............. 358-359

-, befolkningens fordeling ..... 28-37

-, bruttofaktorindkomst ..... 507-508

-, lejlighedsindehavernes ...... 62-63

-, lønudgift ................... 508

-, på Færøerne ........... 514

-, i Grønland .............. 534, 540

Erhvervsavl, af frugt og grønsager 107

Erhvervzejendomme .......... 69-71

Erhvervsfordeling se erhverv

Erhvervsgartneri ............... 107

Erhvervshyppighed, efter køn .... 39

Erhvervstælling, Grønland ....... 540

Erhvervsøkonomiske foranstaltninger,

statsudgifter ......... 435-436

Etageareal i nybyggeri........ 69, 71

Etagebyggeri, byggeomostningsindeks......................

277

Etageejendomme, antal lejligheder

61-68

-, påbegyndt, fuldført og under

opførelse.. .. .. 69-71

Evnesvage, på behandlingshjem... 337

F

Fabriksarbejder, antal personer... 37

Fabrikker, antal og værdi...... 76-77

-, påbegyndt og fuldført...... 69, 71

Fagbiblioteker ............. 400

Fagforeninger ....... ... 373-374

Faglige skoler, læreanstalter.. 385-392

-, antal personer ved....... 32

-, statsudgifter.. . 437-438

Faglærer- og faglærerindeeksamen 391

Faglærte arbejdere, antal personer

26, 35-36, 39, 124

-, boligforhold .............. 62-63

-, efter køn .. ............. 39

-, efter køn og alder............ 26

-, løn.. ................ 363-370

Faktorindkomst............ 506-508

Fallitboer ...... ............... 384

Falliterklæringer, aktieselskaber 317-319

Familievejledning .............. 342

Fanger, antal .................. 381

Fangst, se fiskeri

Farmaceutiske højskole ..... 388, 634

-, statsudgift ........... .. 437

Farmaceutiske præparater, indog

udførsel ............. 172, 187

-, produktion .................. 134

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Farvestoffer, ind- og udførsel 172, 188

-, produktion ............ 134

Fast ejendom, se ejendomme

FDB, medlemstal og omsætning... 170

Fedt, forbrug . ... 247

-, ind- og udførsel..... 181, 206-209

-, produktion .............. 97, 130

Fedtstoffer, engrosprisindeks . 280-281

-, forbrug.. ............ 247

-, ind- og udførsel . ....... 181

-, udførsel efter lande....... 206-209

Ferie, forbrugerprisindeks.... 287-288

-, lønmodtageres udgifter ... 250-251

-, rejser forud arrangeret ....... 240

Feriepenge ............ 363, 366-367

Fertilitet . ...... . 49, 586

Fertilitetskvotient, sumarisk .... 43, 46

Film, ind- og udførsel .......... 188

Finanser, offentlige ......... 427-464

Finansielle forhold

-, kommunernes ........... 450-455

-, statens ................. 427-449

-, Færøernes ................... 528

-, Grønlands .... 556

Finansieringsinstituttet for industri

og håndværk ........310

Finansloven .......... 428-429, 444

-, specificeret .............. 430-441

Finansministeriet...... 428, 439, 444

Fisk, engrosprisindeks 280-281, 284

-, forbrug .. ...... .. 247

-, forbrugerprisindeks .......286, 288

-, forsyning .. . . . . .... ......... 245

-, ind- og udførsel ..... 172, 177-178

- -, Færøerne ............. 519-522

- -, Grønland ........ 544-546

- -, i forskellige lande ......... 607

-, indeks for enhedsværdi og mængde

i udenrigshandelen .... 213-214

-, udbytte af.. 111-112, 541-542, 591

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Statistisk Aarbog 1975


........

Fisk, udgift .. .. 249

Fiskekonserves, Grønland udførsel 546

-, ind- og udførsel .............. 182

-, produktion.. 132

Fiskemel, ind- og udførsel........ 183

-, produktion .............. 133

Fiskerfartøjer .............. 112, 216

-, på Færøerne ................ 524

-, Grønlandske .........547

Fiskeri, antal personer.. . 28, 36, 112

-, anvendelsen af redskaber ...... 112

-, bruttofaktorindkomst ......... 507

-, lønudgift ................... 508

-, udbytte af .................. 111

-, på Færøerne ................ 514

-, Grønland ............. 541-542

-, i forskellige lande ...591

Fiskeriministeriet...... 428, 433, 444

Fiskeriprodukter, forbrug ........ 247

-, forbrugerprisindeks ...... 286, 288

-, forsyning ...... ....... ... 245

-, ind- og udførsel ........ 172,

177-178, 182

- -, Færøerne ............. 519-522

-, Grønland ....... 544-546

- -, i forskellige lande ...... 591, 607

-, produktion ......... 131-132

-, udførsel efter lande....... 206-209

-, Grønland ............... 541-542

Fjer og dun, ind- og udførsel 179, 195

Fjerkræ, antal ............... 91, 590

-, forbrug.. ............. 247

-, ind- og udførsel .............. 177

-, indeks for enhedsværdi og mængde

i udenrigshandel .......... 213

-, produktion .................. 97

-, udførsel efter lande ....... 206-209

Fjernsynsmodtagere, antal personer

ved produktion .............. 30

-,forsyning... ............. 246

-, ind-og udførsel .............. 202

-, licenser................. 241, 628

-, produktion .............. 141

-, udgift... ... 250-251

Fjernsynsrør, ind- og udførsel .... 203

Fjernsynsudsendelser .... ... 242

Fjernvarme, lejligheder med . 64-65

Fladfisk, se fisk

Flaskegas, lejligheder med ..... 64-65

Flasker, ind- og udførsel ......... 196

-, produktion .. .. .. 138

Flerfamiliehuse, påbegyndt og fuldført

...................... 69-71

Flybestand ...... ....... 234

Flytninger, mellem amtskommuner 44

-, til og fra udlandet ....... 43, 54

Flyvemaskiner, bestanden ........ 234

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 211

-, ind- og udførsel .............. 204

Flyvepladser ................... 86

Flyveredningstjenesten .......... 215

Flyvetrafik ........ 234-236, 623-624

-, antal personer ved ........... 32

-, charter . ..... 234, 624

-, til og fra Grønland ........... 548

Flyvevåbnet, udgifter ........... 439

Flæsk, forbrug ................. 247

-, ind- og udførsel

177, 206-209, 213, 607

XI

Flæsk, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandel ..... 213

-, produktion ............. 97, 102

-, produktion-, mængde- og

prisindeks ................. 98-99

-,

udgift ...................... 249

Fløde, forbrug ................. 247

-, forbrugerprisindeks........... 286

-, produktion .. ....... 97

Foder, areal med forskellig....... 88

-, høsten .... ........... ..... 90

Foderenheder, høstudbytte i ..... 90

Foderforbrug, landbrugets....... 95

Foderkager, forbrug............ 95

-, ind- og udførsel .............. 184

-, priser ...................... 101

Foderkorn ..................... 88

-, råvareprisindeks ............. 279

Foderroer, areal ................ 88

-, forbrug ..................... 95

-, høstudbytte ................. 90

Foderstoffer, engrosprisindeks 280-281

-, indeks for værdi og mængde i

udenrigshandel ......... 210, 213

-, ind- og udførsel

172, 183-184, 206-209

-, priser .. ............... ... 101

-, udførsel efter lande....... 206-209

Fodgænger, færdselsuheld med 231-232

Fodtøj, aktieselskaber ....... 317-320

-, antal personer ved prod....... 28

arbejdsløshed.... 352-353, 358-360

beskæftigelsesindeks .......... 127

engrosprisindeks......... 282-283

forbrugerprisindeks........... 287

forsyning ................... 246

ind- og udførsel .......... 172, 195

industriens energiforbrug.. 128-129

-, industriens investeringer .. 148-152

-, lagerværdier ................. 153

-, produktion .................. 137

-, regnskabsoplysninger ..... 152-153

-, udgift .................. 250-251

Fogedforretninger .............. 384

Folkeafstemning, om Danmarks

tiltrædelse af EF ......... 414-415

-, i perioden 1916-1972 .... 414415

Folkebiblioteker ................ 400

Folkeforsikring ................. 332

-, udgifter .................... 330

Folkehøjskoler... ......... 396

Folkekirken, statsudgifter ........ 436

Folkemængde, se befolkning

Folkepension, antal pensionister ... 333

-, udgifter ........... 330, 336, 434

Folkepensionsbidrag ........ 466-468

Folkeskoler ................ 393-395

-, antal personer ............... 32

-, statsudgift .................. 437

-, på Færøerne ................ 527

-, i Grønland . ............ 553

Folketal, se befolkning

Folketing, statsudgift ... 428, 431, 444

-, valg til ...... ... 406-413

Folketælling, oversigt ... 32-37, 59-61

-, specificeret .......... 22-25, 28-33

Forbrug og priser .......... 245, 288

Forbrug, af brændsel ............ 248

-, af fødevarer.. .... ... 247-248

-, i lønmodtagerhusstande ... 249-267

Stikordsregister E-F

Forbrug, samlet .. .... 509

Forbrugerprisindeks ..... 286-288, 633

-, i Grønland ............. 549-550

-, på Færøerne ................ 524

Forbrugsafgifter ... 430, 444, 490-491

Forbrugsforeninger ............. 170

-, beskatning ..... 467

Forbrugs- og oprindelsesland,

vareomsætning.......... 173-176

Forbrugerundersøgelse ...... 249-267

Forbrugsvarer, indeks for omsætningen

................. 160-161

........

Forbrydelser ............... 376-379

-, efter alder og køn 377-378

Forbrændingsmotorer, ind- og udførsel

....................... 200

-, produktion .. . 140

Fordringer se penge- og kreditforhold

Fordringer på udlandet, Nationalbankens

................ 296-297

Foreninger, under Dansk Arbejdsgiverforening

................ 375

-, fagforeninger... ...... 373-374

-, funktionær- og tjenestemandsorganisationer

............... 374

Forfattervirksomhed, antal personer 33

Forhåndslån til skibe ............ 310

Forkarle, ved landbruget ........ 94

Forlis.. ..... .......... 215-216

Forlystelser, antal personer ....... 33

-, udgift ............. 250-251, 288

Formue, befolkningens .. 498, 503-504

-, kommunernes ............... 461

-, statens ........ ...... 440-441

Formueindtægt, antal personer der

lever af ..................... 37

Formueskatter ........ 430, 465-468

Forpligtelser overfor udlandet, Nationalbankens..

.. 296-297

Forrentning, effektive af obligationer

................. 314-315

Forrentningsprocent, i landbruget 105

Forretningsbanker, se banker

Forsikring ................. 321-329

-, aktieselskaber........... 317-319

-, antal personer ............... 32

-, indekskontrakter ............. 328

-, invalide .................... 334

-, lønudgift .. ......... 508

-, nationalprodukt.. ..... 507-508

-, obligationsbeholdning ........ 313

-, opsparing i selskaber ......... 511

-, præmieindtægt........... 321-325

-, regnskaber .............. 321-324

-, udgift .................. 250-251

Forsikringsvæsen.. ...... 321-329

Forskning, statsudgifter ...... 437-438

-, udgifter 1970 ............... 393

-, personale 1970 .............. 393

Forskudsregistreringer........... 495

Forskudsskat ................... 468

Forsorg, offentlig........... 330-347

-, udgifter ........ ......... 330

Forsorgshjem, personale ......... 331

Forsorgshjælp, antal modtagere

342-345

-, udgifter. .... 330, 337, 340

Forstæder, folketal ......... 9, 15-17

Forsvarsministeriet 428, 438-439, 444

Statistisk Aarbog 1975


Forsvarsvæsen, antal personer. . .. 32

-, statsudgift ...... 428-429, 438-439

Forsyning med forskellige varer 245-246

Forsyning med penge, primær og

sekundær ........ 294-295

Fosfat, ind- og udførsel .......... 187

lagerbeholdning ............. 154

-, priser ...................... 101

-, produktion.. ............. 598

Fosforgødning, forbrug .......... 96

-, produktion . ... 134, 598

Fotoartikler, ind- og udførsel

172, 188, 204

-, produktion... ... ...... 142

Fotografvirksomhed, antal personer 33

Fragt, opsejlet ............. 222-223

Fragtfart ..... ... 217-221

Fragtindtægter, skibes ved udenrigsfart

.................... 222-223

Fraskilte .. ... .. ..... 47

aldersfordeling og bosted ..59

efter køn og alder......... 19, 50

-;'på Færøerne ................ 514

-; i Grønland ... ........... 533

Fredning, statsudgifter .......... 440

Fremmed mønt, indtægter og udgifter

......................... 239

Fremmedarbejdere-gæstearbejdere,

antal og nationalitet .......... 52

Fremstillingsvirksomhed, antal personer

................ virk.somheder....... 28-31, 38

-, antal virksomheder....... 113-119

- arbejdsløn............... 369-370

-, arbejdsløshed ...358-359

Fritidsbeskæftigelse, udgift 250-251,

254-255,258-259,262-263,266-267

Fritidshjem .................... 341

-, personale ... ...... .. 331

Fritidshuse .... 62-63, 66-68, 72, 83

Fritidsundervisning ........ 397, 437

Frivillige skatteindbetalinger . 468-469

Frostdøgn ..................... 7

Frugt, avl .. .......... 106-107

-, engrosprisindeks......... 280-281

-, forbrug ........ 247, 252-253,

256-257, 260-261, 264-265

-; forbrugerprisindeks:.......... 286

-, ind- og udførsel ...... 172, 179-181

-, industriproduktion........... 132

lønudgift ved avl ............. 508

bruttofaktorindkomst......... 507

-, priser ...................... 108

udgift ........... . . 249

Frugtbarhed, kvinders........ 49, 586

Frugthøst .......... 107

Frugtplantager, areal ... 86, 106, 588

Frugtvin, produktion.. ..... 133

Fryseskibe, ind- og udførsel ...... 204

Frø, ind- og udførsel ....... 172,

180-181, 206-209

-, produktion .... . 102

-, værdi-, mængde- og prisindeks 98-99

Frøkager, se oliekager

Fuelolie, se olie

Fugtighedsgrad ................ 6

-, på Færøerne ................ 513

-, i Grønland . ........ 531

Fuldført byggeri .69-72, 635

Firaktionærer, beskæftigelse og køn

34-35, 39

XII

Funktionærer, efter alder og køn . 26

-, arbejdsløshed ....... 352-353,

358-360

-, hovedorganisationer ...... 373-374

-, indkomster.. ....... 365

Funktionærorganisationer ... 373-374

Fyringsolie, se olie

Fyrvæsenet, statsudgift .......... 439

Fællesmarked, se EF

Fængsler ... .. .......... 381

-, idømte straffe............ 377-3 78

-, på statsregnskabet .......... 436

Færdselsuheld.............. 231-232

-, ved jernbanedrift . ...... 233

Færgefart .. ........... 218-219

-, passagertrafik .............. 228

Færger ................... 216, 524

Færøerne ................. 512-529

-, administrativ inddeling ...... 513

-,

areal ................. 513

boligforhold ................ 518

befolkning .......... 513-514, 517

detailpristal ................. 524

dødsårsagerne ............... 515

fødte og døde.. ......... 515

ind- og udførsel .......... 519-523

lagtinget .................... 513

motorkøretøjer .............. 524

nationalregnskab..........528-529

pengeinstitutter ......... 525-526

skibe ..... ........ 216, 524

på statsregnskabet ....... 431, 446

skolevæsen .............. 437, 527

søværts godsomsætning med

øvrige Danmark ............. 524

-, uddannelse ............. 527

-,valg ........ ....... 406-407

Fødevarer, engrosprisindeks

..........280-281, 284

-, forbrug........ 247, 252-253,

256-257, 260-261, 264-265

-, forbrugerprisindeks........ 286, 288

-, forsyning ... .......... 245

-, i reguleringspristallet ........ 285

-, udgifter . 249

Fødselshyppighed 43, 46, 567, 584-586

Fødte............ 43-44, 46-49,

567, 584-586

-, efter fødselsmåned ........... 48

-, efter moderens alder....... 49, 586

-, efter ægteskabets varighed . 48

-, fertilitets- og reproduktionstal.. 49

-, i amtskommuner ............ 44

-, i og uden for ægteskab ....... 46

-, kønsproportion .............. 46

-, på Færøerne ................ 515

-, i Grønland .. ............ 536

Førerbeviser, udstedte ........... 226

Får, antal ................. 91, 590

-, på Færøerne ............... 518

-, i Grønland ................. 542

Fårekød, forbrug ............... 247

-, ind- og udførsel .............. 177

-, produktion ................. 97

G

Gader og veje, areal ............ 86

Garn, engrosprisindeks ...... 282-283

Garn, forsyning ... ....... 246

-, indeks for enhedsværdi og mængde

i udenrigshandelen ........ 210

-, ind- og udførsel. 172, 191-193, 615

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion ............ 136, 595

Gartnerier, antal personer ....... 28

-, antal virksomheder........... 106

-, areal ................ 86, 106-107

-, lønudgift . .............. 508

-, nationalprodukt ........... 507

Gartneriprodukter, avl .......... 107

-, mængde- og prisindeks ....... 108

-, priser ...... ........... 108

-, produktionsværdi ............ 106

Garverier, produktion ...... 130, 134

-, antal personer.... .. 29, 35

Garvestoffer, ind- og udførsel.... .

172, 181, 188

Gas, aktieselskaber.......... 317-320

antal lejligheder med ....... 64-65

-, antal personer ved produktion 31

-, antal værker......... 156

-, energiforbrug........ 128-129, 248

-, forbrugerprisindeks....... 287-288

-, ind- og udførsel ......... 172, 185

-, investeringer ................ 460

-,låntagning .............. 464

-, produktion ........... 156, 596

Gasolie, forbrug ........ 128-129, 248

-, ind- og udførsel .............. 185

Gasværker ..................... 156

Gaveafgift .. .. .. .... 491

Gaveydelser, bilateral statslig

bistand ............. 432, 447-449

Gavntræ ...................... 109

Geder, antal .. ....... .... 590

General handel se import- og eksport

Geodætisk Institut, statsudgift . ... 439

Gifte, se ægteskabelig stilling

Glarmestre .. .......... 30

Glas, aktieselskaber......... 317-320

-, antal personer ved produkt.. 29, 37

-, engrosprisindeks ......... 282-283

-, forsyning ............... 246

-, ind- og udførsel .............. 196

-,lagerbeholdning......... 155

-, lagervæ di .............. 153, 155

-, produktion .....130, 138

Glasindustri, se stenindustri

Glasuld, ind- og udførsel ........ 196

Glødelamper, ind- og udførsel.... 203

-, produktion ............ 141

Gods, ind- og udlosset ....... 217-221

Godsomsætning, danske havne 218-221

-, ind- og udlosset i lande ....... 621

Godstransport, med jernbanerne..

233, 622

-, til og fra udlandet .......... 230

-, med luftfartøjer...... 235-236, 623

Grafisk industri, aktieselskaber 317-320

-, antal personer 29, 35, 125-126

-, arbejdsløn .. ........... 369

-, arbejdsløshed. ....... 358-359

-, beskæftigelsesindeks...... ... 127

-, investeringer ........... 148, 150

-. energiforbrug............ 128-129

-, lagerværdi .................. 153

-, produktion .......... . 130

-, regnskabsoplysninger ..... 152-153

Statistisk Aarbog 1975


Grammofonplader, afgift........ 490

Gran, bevokset areal ........... 110

Granit, ind- og udførsel ......... 184

Grovfoder, forbrug ............. 95

Grundforbedringer ............. 104

Grundskyld, amtskommuner

458-459,472-473

-, primærkommuner ........ 472-473

-, fordeling på kommuner

450-455, 472-473

Grundskyldpromille .... 472-477, 489

Grundstigningsskyld, primærkommuner

...... ....... 474-475

-, fordeling på kommuner... 474-475

Grundværdi...... 74-82, 86, 472-477

-, i amter.. ....... .... 74-81

-, i Hovedstaden og provinsbyerne

74-81

-, efter benyttelse ............... 73

-, efter landejendommenes størrelse

. .............. 78-79, 83

Gryn, forbrug .. ........... 247

-, forbrugerprisindeks........... 286

-, ind- og udførsel .............. 180

-, produktion .... .. .. .. 131

Grænseovergange, udkørte køretøjer

efter hjemland ..... ..... 229

Græs og grøntfoder, areal...... 87-88

-, foderforbrug ................ 95

-, høstudbytte.. ........ 90

Græsfrø, ind- og udførsel.. , .... 180

Grønfoder, høstudbytte .......... 90

Grønland .............. 530-556

befolkning .............. 532-536

boligbyggen ................. 538

boligforhold ................. 539

erhvervstælling .......... 540

fiskeri. ............ 541-542

fødte og døde ................ 536

husdyrbestand........... 542

ind- og udførsel .......... 543-546

indlån og udlån ............. 551

investeringer ................ 554

landskassens og

kommunekassernes regnskab... 556

lønmodtagerhusstandens

udgifter og indtægter ..... 548-549

pengeinstitutter .......... 551-552

registrerede skibe ............ 547

registrerede motorkøretøjer .... 547

uddannelse.......... 552-553

-, valg .. .... 406-407, 554

Grønlandske handel .... 430, 441,

541-543

Grønlandsministeriet ... 428, 432, 444

Grønsager, areal ........... 106-107

-, engrosprisindeks ......... 280-281

-, erhvervsavl ................. 107

-, forbrug .. . .. . . . ...... ... 247

-, forbrugerprisindeks ...... 286, 288

-, høst.... ........ 107

-, ind- og udførsel ......... 172, 179

-, priser . .. .............. 108

-, produktion af .. ........... 131

-, produktionsværdi ............ 106

Grønthøstere, antal ............. 96

Guld, beholdning .......... 289-290

296-297, 631

-, ind- og udførsel .............. 197

-, produktion .................. 601

XIII

Guld- og sølvsmedier, antal

personer ...... ...... 30-31

Gulerødder, erhvervsavl......... 107

-, høstudbytte . ............. 90

-, ind- og udførsel ............. 179

Gulvtæpper, forbrugerprisindeks.. 287

-, ind- og udførsel ............. 193

-, produktion.. ....... 136

Gummi, aktieselskaber ...... 317-320

antal personer ved produktion.. 29

arbejdsløn .............. 369-370

engrosprisindeks 282-283

forsyning . ......... .. 245

ind- og udførsel ......... 172,

189, 611

industriers energiforbrug .. 128-129

industriens investeringer .. 148-152

industriens

regnskabsoplysninger ..... 152-153

lagerbeholdning ............. 154

lagerværdi .... . 153

omsætning i industri ..... 144-147

produktion ............. 135, 596

råvareprisindeks . ....... 279

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Gymnasier ................ 393-395

-, statsudgifter ................. 437

-, på Færøerne ........ ...... 527

Gæld, kommunernes .... 450-455,

458-459, 461

-, landbrugets ............. ... 311

-, off. havnes........... 462-463

-, statens ............. 441-443,

445-446

-, til udlandet ......... 289-290, 292

Gæs, antal........ .......... 91

Gæstearbejdere, antal pers. og

nationalitet .................. 52

Gødningsspredere,

ind- og udførsel ............. 201

Gødningsstoffer, engrosprisindeks

.................. 280-281

-,

forbrug ..................... 96

-, forsyning . ........ 246

-, ind- og udførsel.... .. 172, 187

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 210

-, lagerbeholdning ............. 154

-, priser ............. . ....... 101

-, produktion .......... 134, 598-599

-, råvareprisindeks ............. 279

Gårde, se landbrugsejendomme

H

Halm, foderforbrug ............. 95

-, høstudbytte .. ........ 90

Hamp, ind- og udførsel..... 193

Handel, aktieselskaber ...... 317-320

-, antal personer ......... 31-32, 38

-, bruttofaktorindkomst ..... 507-508

-, detailomsætning ......... 160-161

-, detailhandelstælling ...... 157-158

-, Den kgl. grønlandske

430, 441, 541-543

-, Færøerne ........... 514, 528-529

-, indenlandsk, og håndværk

og industri ............. 113-171

-,lagerbeholdning.......... 154-155

Stikordsregister F-H

Handel., lønudgift .............. 508

-, med fast ejendom ......... 83-86

-, med udlandet.......... 171-215

Handelsbalance ............ 291, 629

Handelsflådens størrelse . 216, 618-620

Handelsgødning, se gødningsstoffer

Handelshøjskoler ....... 388-389, 634

-, lærere ved . .. ....... 392

Handelsministeriet..428, 435-436, 444

Handelsomsætning, indeks for

detailomsætningen ....... 159-161

-, kvantumindeks og indeks for

enhedsværdierne . 210-214, 616-617

-, efter lande...... 173-176, 604-606

-, udenrigshandelen 171-215, 604-617

-, efter varegrupper ........ 177-205

-, Færøerne ............... 519-523

-, Grønland ............... 542-546

Handelsskoler .................. 389

-, på Færøerne ................ 527

-, statsudgifter . .... ... 438

Handelsskibe, ind- og udførsel ... 204

Haver, zoologiske .............. 403

Havesager, se frugt og grønsager

Havfiskeri, se fiskeri

Havne, antal personer .......... 32

-, dybde ............... 218-221

-, godsomsætning .......... 218-221

-, investeringer ............ 435, 460

-, regnskaber .............. 462-464

-, skibsanløb .............. 218-221

-, som statsaktiv ............... 441

-, statsindtægter ............... 430

Havre, areal ............. 87-88, 589

-, forsyning ............... . 89

-, høstudbytte ............. 90, 589

-, ind- og udførsel ............. 180

-, priser .. ............... 101

Havregryn, forbrug ............. 247

-, forsyning ................... 89

-, produktion .................. 131

Hedeselskabet,

antal skove og areal .......... 110

Helårsarbejdere, landbrugets..... 95

Heste, antal ................ 91, 590

levende, ind- og udførsel ..... 177

Hestekød, forbrug .............. 247

-, produktion ............. 97-98

Hindbær, erhvervsavl ........... 107

Hjemmehjælp, personale......... 331

-, udgifter ................ 330, 336

Hjemmesygepleje, personale...... 331

Hjemmeværnet, statsudgift 439

-, taget til ..... ............... 53

Hjertesygdomme, dødsfald ..... 56-57

Hjælp, offentlig ............ 344-345

Hjælp til u-lande .......... 447-449

Hormoner, ind- og udførsel ..... 187

-, produktion.. ....... 133-134

Hornkvæg, antal ......... 91-92 590

-, indeks for værdi og mængde i

udenrigshandelen ............ 213

-, levende, ind- og udførsel ..... 177

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Hospitaler ..................... 58

-, antal personer ........... 33, 331

-, statsudgift .................. 433

-, på Færøerne ................ 518

i Grønland ................. 537

Hoteller, antal ............. 171, 237

Statistisk Aarbog 1975


Hoteller, antal personer ......... 33

-, bruttofaktorindkomst ..... 507-508

-, kapacitessudnyttelse ...... 237-238

-, lønudgift .............. . 508

-, overnatninger ........... 237~238

Hovedorganisationer,

arbejdsgiverforeningen ........ 375

-, for lønmodtagere ........ 373-374

Hovedstaden, folketal ........... 1

-, antal husstande ............. 9

Hovedveje, biltrafik ............ 228

-, længde . .... . 230

Huder, ind- og udførsel. 172, 189, 611

-, indeks for værdi og mængde i

udenrigshandel .............. 213

-,lagerbeholdning .............. 154

-, produktion.. ...... 135

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Hugst, i skove og plantager ..... 109

Hulkortmaskiner, ind- og udførsel 202

Humanitært hjælpearbejde,

statstilskud . ... ........ 432

Husdyr, antallet af.. .... . 91, 590

Husdyr, levende, ind- og udførsel 177

-, priser . .............. 100

-, udførsel efter lande ....... 206-209

-, i Grønland ................. 542

Huse, landbrugs ............... 73

-, solgte .................... 83-85

Husgerning,

antal personer......... 33, 37, 39

-, bruttofaktorindkomst ..... 507-508

-, lønudgift ..... .......... 508

Husholdninger, antal .......... 9-14

Husholdningsseminarier ......... 391

Husholdningsskoler, antal elever . 396

-, statsudgift ........... 437

Husleje i lejligheder .......... 62-63

-, tilskud til familier ........... 330

-, tilskud statsudgifter .......... 433

-, tilskud til pensionister........ 330

-, udgift i nationalregnskabet.... 509

Husmandsbrug ................ 446

-, antal personer......... .. .. 28

Husmedhjælpere ......... 26, 33, 37

Husmoderafløsning, statsudgift

og personel........... 330-331

Husmødre .............. 26, 37, 39

Husstande ................ 9-14, 60

-, boligsikring ............. 345-346

-, efter kommunegrupper ....... 4

-, i Grønland ................. 538

-, på Færøerne ........ 517

-, indkomster ......... 499, 502-503

Hustruer, medhjælpende i erhvervene

....................... 39

Hvalolie, lagerbeholdning ....... 154

-, produktion ........... .. 594

Hvede, areal ............ 87-88, 588

-, forsyning ........... 89

-, høstudbytte .. ... . 90, 588-589

-, ind- og udførsel..... 180, 607-608

-, priser ...................... 101

Hvedemel, forbrug ............. 247

-, forsyning ....... . 89

-, ind- og udførsel ........ 180, 609

-, produktion . ........ 131

Hvidevarer, hårde-, ind- og

udførsel .. ............. 201

Hypotekforeninger.......... 308-309

..

XIV

Hyppigheder, i befolkningsanliggender

.... .... .... 46

Hyrevogne, se motorkøretøjer

Hæfte, idømte straffe ....... 377-378

Hæren, statsudgift .............. 439

Hø, høstudbytte ............... 90

Højden af værnepligtige ........ 53

Højere forberedelseseksamen ...... 395

Højere læreanstalter .... 385-392, 634

-, statsudgift .............. 437-438

Højesteret, virksomhed ...... 379

Højskoler, antal elever ...... 386-391

-, antal personer ........... 32, 392

-, for legemsøvelser ........... 634

-, statsudgift .............. 437-438

-, på Færøerne ............ . 527

Høns, antal ............... 91, 590

Hønserier, antal personer ....... 28

Hør, ind- og udførsel.. ....... 192

Hørfrø, ind- og udførsel ........ 180

-, produktion ...... ... 594

Hørfrøkager, ind- og udførsel .... 184

Høst, frugt .................... 107

Høst, grønsager . .... .... 107

-, landbrugsprodukter ... 90, 588-589

Høstbindegarn, forsyning ........ 246

-, produktion .................. 136

Høstpantebreve ................ 384

Høstudbytte, se høst

Håndkøbsudsalg ................ 58

-, på Færøerne . .. ..... 516

Håndværk, industri og indenlandsk

handel ........... 113-171

Håndværk og industri, aktieselskaber

.... ..... . 317-320

antal personer 28-37, 125-126, 130

beskæftigelsesindeks .......... 127

bruttofaktorindkomst ......... 507

finansieringsinstitut for ....... 310

lærlinge påbegyndt ...... 371-372

lønforhold ...... 363-366,369-370

lønudgift ............... 508

produktion .............. 130-143

0

Igangværende byggeri......... 69-70

Import og eksport..... 171-215,

604-617

-, bytteforholdet ............... 215

-, enkelte varer 172, 177-214, 607-616

-, kvantum- og prisindeks

210-214, 616-617

-, efter lande .............. 173-176

-, efter varegrupper .... 172, 177-205

-, af værdipapirer .......... 289-250

-, på betalingsbalancen ........ 289

-, Færøerne ............... 519, 523

-, Grønland ............... 543-544

Indbyggere, se befolkning

Indekskontrakter ............... 328

Indekstal, for aktiekurser.... 315, 632

-, for beskæftigelsen

i industrien . .. ...... 127

-, for byggeomkostninger ... 276-278

-, for bytteforhold i udenrigshandelen

..... ....... 215

-, for detailomsætningen .... 159-161

Indekstal, for engrospriserne . 280-284

-, for enhedsværdier og mængder i

udenrigshandelen ... 210-215,

616-617

-, for forbrug af rå- og hjælpestoffer

i landbruget . .... . 98

-, for forbrugerpriser, Danmark

286-288

-, Færøerne ............ . 524

-, Grønland ............. 549-550

- -, i lande ................... 633

-, for gartneriproduktion ....... 108

-, for industriproduktionen ...... 602

-, for købesummen for solgte ejendomme

....... ..... 84

-, for landbrugsproduktionen . 98-99

-, for løn i industrien...... 364-365

-, for lønregulering ........ 284-285

-, for effektiv obligationsrente .. 315

-, for priser for rå- og hjælpestoffer

i landbruget .. ... ... 99

-, for producentpriser for animalske

landbrugsprodukter ... 99

-, for råvarepriser .......... 278-279

Indenrigsministeriet .... 428, 433, 444

Indenrigstransport se transportmidler

og transportvirksomhed

Indførsel, se import

Indførselstold .............. 430, 490

Indirekte skatter, se afgifter

Indkomst og formueansættelser 495-504

Indkomst, befolkningens 495-497,

499-500, 502

-, bruttofaktor 102-103, 106, 505,

507-508

-, lønmodtageres ...........250-271

-, på stillingsgrupper .......... 503

-, samlet .. .... .... 495

-, skattepligtig 466-468, 478-489,

495-496

-, se også: Løn

Indkomstskat, erhvervsskat .. 466-468

-, kirkeskat ............... 466-468

-, kommunal ..... 450-455, 457-459

-, personers ........... 495

-, restancer ........... 468, 470-471

-, stats- ...... 430, 466-468, 474-475

-, selskabsskat, kommunal 467, 474-475

Indkomstansættelser se indkomst

Indladet gods .............. 217-221

Indlån . . ............. 295-297

Indkøbsforeninger.......... 170, 446

Indlånsbeviser ............. 294, 299

Indlånsrente .... ... 293

Indregistrerede motorkøretøjer 224-226

Indrejser, fra udlandet....... 236-237

Indretning, lejligheder ........ 64-65

Indsatte, i fængsler ............. 381

Indtægter og udgifter, amtskommunernes

....... 458-459

-, primærkommunernes ..... 450-455

-, havnenes .. 462-464

-, samtlige offentlige 427, 462-463, 465

-, statens ............. 427-441, 444

-, den færøske Landskasse ...... 528

-, vedrørende Grønland ........ 556

Industri, håndværk og indenlandsk

handel ........... 113-171

Industri . ............ 113-171

-, aktieselskaber .......... 317-320

Statistisk Aarbog 1975


....................

Industri, antal personer... 28-37,

125-127, 130

-, arbejdsformidling ........ 348-349

-, arbejdsløse . ... ...... 358-359

-, beskæftigelse i amtskommuner.. 125

-, beskæftigelsesindeks .......... 127

-, bruttofaktorindkomst ........ 507

-, energiforbrug.. ........ 128-129

-, finansieringsinstitut .......... 310

-, investeringer ............ 148-152

-, lagerværdier.... ...... 153

-, lærlinge påbegyndt ...... 371-372

-, lønforhold ...... 363-366, 369-370

-, lønudgift .................. 508

-, omsætning i ............. 144-147

-, produktion ............. 130-143

-, produktionsværdi ............ 130

-, regnskabsoplysninger ..... 152-153

-, råvareprisindeks ......... 278-279

-, varestatistik ............. 130-143

-, værditilvækst .......... 130

Indvandring . .... . 43, 46, 54

-, efter køn, alder og civilstand .. 54

-, efter statsborgerskab ......... 54

Influenza, dødsfald ........... 56-57

-, sygdomstilfælde .............. 55

Ingeniørakademi .......... 387, 392

-, statsudgift ...... ......... 437

Ingeniørfirmaer, antal personer .. 33

Institutionsbyggeri.............. 70

Instrumenter, ind- og udførsel

172, 204-209

Insulin, ind- og udførsel ........ 187

-, produktion .. ...... .. ... 134

International likviditet, Danmarks 292

Internationale oversigter .... 561-637

Invalideforsikringsfonden ....... 337

Invalidepension, udgifter.... 330,

336, 434

Invalidepensionister, antal efter

alder og køn....... 334

Investeringer ......... 506, 510, 637

-, i forureningsbegrænsende

foranstaltninger.......... 149-151

-, industrien ............... 148-152

-, internationale . ........ 289-290

-, kommunernes, havnenes og koncessionerede

virksomheder .... 460

-, landbruget .................. 104

-, i Grønland .................. 554

-, på Færøerne ................ 529

Iscreme, afgift ................. 490

Isdøgn ........................ 7

0

Jern, aktieselskaber ......... 317-320

antal personer ved produktion

29-30, 37, 125-126

arbejdsløn ........... 364-365, 369

arbejdsløshed ........... 358-359

beskæftigelsesindeks .......... 127

engrosprisindeks ......... 282-283

forsyning .. 246

ind- og udførsel 172, 197-198, 615

indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen. . 210

industriens energiforbrug.. 128-129

investeringer ............. 149-150

-, lagerbeholdning ............. 155

XV

Jern, lagerværdi ............ 153, 155

-, omsætning i industri ...... 144-147

-, produktion..... 130, 138-139, 599

-, regnskabsoplysninger ..... 152-153

-, råvareprisutdeks ............. 279

Jernbaner ............ 230, 233, 622

-, aktieselskaber ........... 317-320

-, antal personer ............. 32, 36

-, areal .................... 86

-, investeringer .. .... 460

-, på statsregnskabet... 430, 435, 446

Jernbanenettets længde ..... 233, 622

Jernmalm, ind- og udførsel.. 185,

612-613

-, produktion .................. 599

Jetbrændstof. se benzin

Jord, benyttelse ................ 88

-, priser ...................... 86

Jordbær, erhvervsavl ............ 107

Jordemoderskole, Rigshospitalets.. 391

Jordemødre .................... 58

-, på Færøerne ................ 516

-, i Grønland ................. 537

Jordfonden ................ 432, 441

Jordforbedring . ... ..... 104

Jordnødder, ind- og udførsel...... 180

-, produktion .................. 595

Jordværdi . .. .......... . 73-86

Judicielle forretninger....... 382-384

Justitsministeriet ...... 428, 436, 444

Jute, ind- og udførsel .......... 193

-, lagerbeholdning ............. 154

K

Kabler, ind- og udførsel ........ 198

Kaffe, engrosprisindeks ..... 280-281

-, forbrugerprisindeks .......... 286

-, ind- og udførsel .... 172, 180, 610

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion .................. 593

-, råvareprisindeks ............. 279

-, udgift ..... ..... 249

Kakao, engrosprisindeks ..... 280-281

-, forbrugerprisindeks........... 286

-, ind- og udførsel ............. 182

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion .......... 132, 593

-, råvareprisindeks ............. 279

Kaligødning, forbrug ........... 96

-, forsyning ................... 245

-, ind- og udførsel ............. 187

-, lagerbeholdning ............. 154

-, priser ...................... 101

-, produktion .................. 599

Kalk, forsyning ................ 245

-, ind- og udførsel.. ...... 184

Kalksalpeter, se kaligødning

Kalkuner, antal ................ 91

Kalve, antal ................... 91

Kalvekød, se okse- og kalvekød

Kalveskind, ind- og udførsel...... 189

Kameler, antal ... .......... 590

Kapitalbalance overfor

udlandet.. .. ... 289-290

Kapitalbevægelser, i lande ....... 629

Kapitalmarked ............ 314-316

Kapitalvindingsskat ............. 465

Kapitelstakster ................. 101

Stikordsregister H-K

Kapsler, produktion . ....... 140

Karsygdomme, dødsfald ....... 56-57

Kartoffelmel, forbrug ......... . 247

Kartofler, areal ............ 88, 589

-, foderforbrug ................ 95

-, forbrug .. ........ .... 247

-, forbrugerprisindeks ...... 286, 288

-, høstudbytte.. ...... 90, 589

-, indeks for værdi og mængde i

udenrigshandel .............. 213

-, ind- og udførsel ........ 179, 609

-, lønmodtagernes udgifter ...... 249

-, priser ...................... 101

-, på Færøerne ... ....... ... 518

-, udførsel efter lande....... 206-209

Karton, ind- og udførsel ........ 191

Kassebeholdning, banker og sparekassers

.... ........ ... 296-297

Kasseoverskud, statens og kommunernes......

..... 428, 440

Kasserede, værnepligtige......... 53

Kastrup lufthavn ............... 235

Kautsjuk, rågummi,

engrosprisindeks ......... 282-283

..

-, forsyning ....... 245

-, ind- og udførsel ........ 189, 611

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion........ ....... 596

Kautsjukvarer og gummivarer, engrosprisindeks

........... 282-283

-, ind- og udførsel ............. 172

Kemiske produkter, aktieselskaber

317-320

antal personer ved produktion

29, 35, 125-126

arbejdsløn .............. 365, 369

arbejdsløshed............ 358-359

beskæftigelsesindeks .......... 127

engrosprisindeks ......... 280-283

ind- og udførsel ......172, 185-188

investeringer ............ 148, 150

industriens energiforbrug.. 128-129

lagerbeholdning ............. 154

-, lagerværdi .............. 153, 155

-, omsætning i industri .... 144-147

-, produktion .. ....... .

-, udførsel efter lande....... 206-209

Kemofibre ..................... 136

-, ind- og udførsel.......... 191-193

Keramiske produkter ind- og

udførsel

....................

130

196

-, produktion ................. 138

Kiks, ind- og udførsel .......... 182

produktion .................. 132

Kildeskat.. ....... . 469-471

-, se også skatter og afgifter

Kildeskattedirektoratet, statsudgift 439

Kirkelig inddeling ...... .. 2

Kirkeministeriet ........428, 428,436, 444

Kirkeskat ..... ......... 469-471

Kirkesogne, antal .............. 2

-, på Færøerne ................ 513

Kirkevæsen, antal personer...... 33

i Grønland .... .......... 555

Kirsebær, erhvervsavl ........... 107

Klasselotteri, indtægter.......... 431

Klid, ind- og udførsel........... 183

-, produktion .................. 133

Klinikker.. ... ....... 58

Klipfisk, ind- og udførsel ........ 178

Statistisk Aarbog 1975


XVI

Klitvæsen ............. 28, 430, 441

Klubværelser.... ........ 68

Klude, ind- og udførsel ........ 195

Knallerter, færdselsuheld med 231-232

-, ind- og udførsel .............. 203

Kobber, engrosprisindeks .... 282-283

-, ind- og udførsel ........ 198, 616

-, lagerbeholdning ............. 155

-, produktion ............. 139, 600

-, råvareprisindeks . ..... 279

Kobbermalm, produktion ... 599-600

Kogeinstallationer, i lejligheder. 64-65

Kogesalt, se salt

Kokoskager, ind- og udførsel .... 184

Koks, engrosprisindeks ...... 280-281

-, energiforbrug ....... 128-129, 248

-, forbrugerprisindeks ....... 287-288

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen ... 211

-, ind- og udførsel ......... 185, 613

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion.. ............. 597

-, råvareprisindeks ............. 279

Kollektiv, konsum .......... 506, 509

-, transport prisindeks ...... 285, 287

Kommunale havne, regnskaber 462-464

-, investeringer ................ 460

-, låntagning .................. 464

Kommunekreditforeninger ... 304-307

Kommuner, antal ............ 2, 532

-, antal i amtskommuner ....... 3-4

-, antal personer ved .......... 32

-, beskatning ...... 450-455, 465-489

-, budgetter ............... 456-457

-, folketal . .... ........ 15-17

-, folketal i byområder ....... 15-17

gæld . ................. 461

-, udenlandske ................. 290

-, investeringer ................ 460

Kontormaskiner, produktion ..... 141

Kooperation ................... 170

-, detailomsætningsindeks ....... 160

Kopra, ind- og udførsel ........ 180

Kork, ind- og udførsel.......... 190

Korkvarer, ind- og udførsel

190, 206-209

Korn, areal ......... 87-88, 588-589

-, anvendelsen ................ 89

-, engrosprisindeks ......... 280-281

-, fordelt på brugsstørrelser ..... 87

-, forsyning ........... 89

-, høstudbytte .......... 90, 588-589

-, ind- og udførsel 172, 180, 519,

607-609

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 213

-, kapitelstakster ............... 101

-, priser . .............. 101

-, råvareprisindeks ............. 279

-, til foder ....... . 95

-, udførsel efter lande... 206-209

Kosmetik, ind- og udførsel .. 172, 188

Kraftfoder, forbrug ............. 95

Kraftmaskiner, i elektricitetsværker

.... ......... 156

-, ind- og udførsel ......... 201-203

-, produktion .............. 140-141

Kraner, ind- og udførsel ....... 201

-, produktion ....... 140

Kreaturer, antal.... .. 91-92, 590

-, efter ejendomsstørrelse ........ 92

-, ind- og udførsel..... 177, 206-209

priser . ...... 100

-, udførsel efter lande ...... 206-209

på Færøerne ................ 518

-, i Grønland ................. 542

Krebsdyr, Grønland eksport ..... 546

indeks for værdi og mængde i

udenrigshandel .............. 213

-, lån ........... 457-459,

..429

461, 464

-, regnskaber .............. 450-455 -, ind- og udførsel ..... 178, 206-209

-, skoler .. ................. 394 Kreditforeninger ........... 304-307

-, statstilskud, . . . Kreditforeningsobligationer .. 304-307

-, udgifter til undervisning .. 398-399 -, effektiv rente af ............. 315

-, valg............. ...... 418-425 -, efter ejer.. .......... 312, 314

Kommuneskat ..... 450-455, 465-489 -, landbrugets lån ........... 311

Kommuneveje, længde af ....... 230

Kompressorer, ind- og udførsel... 200

Koncessionerede virksomheder 460, 511

Kondensmælk, se mælkekonserves

Konfektion, se beklædning

Kongehuset, apanage ........... 431

Kongelige Grønlandske Handel

534, 555

Kongeriget Danmarks Hypotekbank

............. 308

-, finansforvaltningen ........... 309

Kongeriget Danmarks Fiskeribank

..... .. 311

Konkurs, aktieselskaber under 317-319

-, fallitboer ................... 384

Konserves, indeks for enhedsværdi

og mængde i udenrigshandelen 213

-, ind- oa udførsel.......... 181-182

-, produktion.. ...... 131-132

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Konsum, se forbrug

Kontorfunktionærer hovedorganisationer

........... 373-374

Kontormaskiner, ind- og udførsel. 202

Kreditmarked .............. 312-316

Kredit- og pengeforhold ..... 289-321

Krigsvåben, ind- og udførsel .... 205

Kriminalforsorgen, statsudgift .... 436

Kriminalitet, efter alder og køn... 381

Kriminel retspleje .......... 376-379

Krydderier, ind- og udførsel...... 180

Krydsfiner, ind- og udførsel...,. 190

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion .......... 135

Kryolit, ind- og udførsel ........ 184

-, produktion i Grønland........ 541

-, udførsel fra Grønland ........ 546

Kuglelejer, ind- og udførsel.... 202

Kul, engrosprisindeks ....... 280-281

-, forbrug ............. 128-129, 248

-, forsyning .. ........ . . . . 245

-, ind- og udførsel ........ 172,

185, 613

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion.. ...... 597

-, produktion i Grønland ....... 541

-, råvareprisindeks ............. 279

Kulprodukter, aktieselskaber 317-320

Kulprodukter, arbejdsløn ........ 369

-, lagerbeholdning ............. 154

Kulturhistoriske museer, antal besøg

..... ...... 403

Kulturministeriet, regnskab

428, 438, 444

Kunstakademiet, elever ......... 389

-, lærere ...................... 392

-, statsudgift ........ ... 438

Kunstgødning, engrosprisindeks

280-281

-, forbrug og forsyning...... 96, 245

-, ind- og udførsel ........ 172, 187

-, lagerbeholdning ............. 154

-, priser ............... 101

-, produktion ............. 134,

598-599

-, råvareprisindeks ............. 279

Kunstmuseer, besøg på ......... 403

Kunstsilke, se rayon

Kurser og kursindeks... 315-316, 632

-, valuta ... ............... 292

Kursus til realeksamen,

studentereksamen m. v........ 395

Kvantumindeks, for ind- og

udførsel ........ 210-214, 616-617

Kvier, se kreaturer

Kvindelige arbejdere, løn ....... 363

Kvotienter, fertilitet. . ........... 49

Kvæg, se kreaturer

Kvægløst landbrug, antal ........ 92

Kvælstofgødning,

forbrug og forsyning...... 96, 245

-, ind- og udførsel ............. 187

-, lagerbeholdning ............. 154

-, priser . .. 101

-, produktion .............. 134, 599

-, råvareprisindeks ............. 279

Kyllinger, antal ................ 91

-, priser . ... ............ 100

Kystlinie, Danmarks ............ 1

-, Færøerne .... ........ 1

Kæder, ind- og udførsel ........ 198

Køb i byerhvervene ........ 116-121

Købesum, for solgte ejendomme 83-85

-, finansiering af landbrugsejendomme

................. 83

-, indeks... ....... . 84

Kød, engrosprisindeks ...... 280-281

-, forbrug ........... 247

-, forbrugerprisindeks ........... 286

-, ind- og udførsel..... 172, 177, 607

-, indeks for værdi og mængde i

udenrigshandelen ............ 213

-, mængde- og prisindeks...... 98-99

Kød, priser .................... 100

-, produktion .............. 97, 592

-, produktionsværdi ............ 102

-, reguleringspristal ............. 285

Kød, udførsel efter lande .... 206-209

Kød-, ben- og fiskemel, produktion 133

Kødkonserves og kødvarer, indog

udførsel ............. 181-182

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 213

-, produktionsindeks ........... 98

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Køer, antal ... ........ 91

- -, på landbrugsejendomme .... 92

-, priser ...................... 100

Statistisk Aarbog 1975


Køer, se også kreaturer

Køkkenforhold ............... 64-65

Køkkensalt, se salt

Køleanlæg og køleskabe,

ind- og udførsel ............. 201

-, produktion .............. 140

Køn, arbejdsstyrkens ........ 27, 39

-, befolkningens... 19-21, 26, 45, 59,

514, 533, 577-579

-, døde efter... ........ 50

-, ind- og udvandrede... 46, 54

Kønssygdomme, anmeldte tilfælde. 55

-, Færøerne ................... 516

-, Grønland ................... 537

Kørekort, antal ... ...... 226

Køretøjer, se motorkøretøjer

Kål, erhvervsavl ............... 107

-, forbrug . ................ 247

Kålroer, areal ................. 88

-, høstudbytte ................. 90

L

Lagerbeholdninger af

råstoffer m.v.... ..... 154-155

Lagerbygninger, antal og værdi 76-77

Lagerforøgelse ........ 104, 510, 637

Lagerværdier, industriens .... . 153

Laks, ind- og udførsel.. .177-178, 520

Lamineret træ, ind- og udførsel.. 190

Lammekød, forbrug ............ 247

-, produktion og priser........ 97-99

Landarbejdere, løn ............. 362

Landbohøjskoler ........... 387, 634

-, lærere .... .. ............. 392

-, på statsregnskabet ........... 438

Landbrug ........... 87-111

-, antal personer..... 28, 34, 36, 38,

94-95, 514

-, arbejdskraft og arbejdsløshed

94-95, 358-359

areal ..... ......... 78-81

bruttoinvesteringer ....... 104, 510

ejendomsskatter .............. 105

foderforbrug ................ 95

forrentningspct ............... 105

gæld ..... ............... . 311

husdvrhold ............... 91-93

lagerforskydninger....... 102, 104

lønforhold .................. 362

lønudgift ................... 508

nationalprodukt ............. 507

regnskabsresultater........... 105

råstoffer, indeks .............. 279

-, statstilskud .................. 432

-, udgifter til rå- og hjælpestoffer 103

Landbrugsareal ............ 588-589

Landbrugsejendomme, antal

61, 78-79, 87, 92-93

i amtskommuner ............. 61

antal personer på............ 28

efter areal ...... 78-79, 86-87, 92

ejendomsstørrelse ......... 92

gnindværdi ........ 73, 78-79, 82

efter hartkornstilliggende.... 78-79

efter indehavers ægteskabelige

stilling og arbejdsstilling.... 62-63

efter kobesætning ............ 92

XVII

Landbrugsejendomme,

-, efter kornareal .............. 88

-, ejendomsværdi.......... 73, 78-79

-, lejligheder i ................. 68

-, nedlæggelser ............... 87

-, salg ............ .... 83-85

-, salg til ikke- landmænd ....... 85

-, efter vurderingssum ........ 78-82

Landbrugshuse .......... 78-79, 87

Landbrugsmaskiner ............. 96

-, ind- og udførsel ............. 201

-, produktion .................. 140

Landbrugsministeriet... 428, 432, 444

Landbrugsordningen, statsudgifter 432

Landbrugsprodukter, forbrug .... 247

-, forbrugerprisindeks ........... 288

-, forsyning ............. .... . . 245

-, ind- og udførsel...... 172, 177-184

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen 210, 213

-, priser .................. 100-101,

279-281

-, producentprisindeks for animalske

.... .... .... 99

-, produktion .. 90,97-98, 102-103,

592-595

-, statsudgift ........ . 432

-, udførsel på lande ....... 206-209

Landbrugsskoler, antal elever..... 396

-, på statsregnskabet ............ 437

Landejendomme, se landbrugsejendomme

Landeveje, udgifter til ........... 435

-, længde ..................... 230

Landkommuner, se sognekommuner

Landskasse, Grønlands .......... 556

Landsretskredse, antal .......... 2

Landsretterne, virksomhed .. 378-379,

382-383

Landsrådskredse i Grønland ..... 532

Landsrådsvalg i Grønland ....... 554

Landvindingsarbejder ....... 104, 446

Landøkonomisk driftsbureau regnskabsresultater

.............. 105

-, forsøgsvirksomhed statsudgifter. 432

Lastbiler, se motorkøretøjer

Lastbiltrafik med udlandet....... 230

Ledige, se arbejdsløse

-, pladser se arbejdsformidlingen .

Legemsøvelser, Højskole for ... .. 390

Lejligheder, antal ........ 61-68, 518

-, efter antal værelser ......... 64-68

-, efter beboerantal ........... 64-63

-, efter bygherreforhold ........ 70-71

-, efter ejendommens art ..... 61-68

-, efter kogeinstallation ....... 62-65

-, efter lejeforhold ........... 64-65

-, efter lejlighedsindehaverens

ægteskabelige stilling og

arbejdsstilling ............. 61-63

-, efter lejlighedsindehaverens

erhverv .. .......... .. 62-63

-, efter opførelsesår ....... 61-63, 68

-, med centralvarme ...... 61, 64-65

-, månedlig husleje........... 62-63

-, påbegyndte. fuldførte

og under opførelse..... 69-71, 635

-, efter installationsforhold. 61, 64-65

-, efter lejeforhold............ 62-65

Lerindustri, se stenindustri

Stikordsregister K-L

Levende dyr, ind- og udførsel

172, 177, 519

Levendefødte. 43, 46, 48-49, 584-587

Levendefødte, på Færøerne ...... 515

-, i Grønland ................. 536

Levetid, gennemsnitlig 51-52, 535, 587

Levnedsmidler, se nærmgsmsdler

Liberale erhverv,

antal personer......... 33-35, 514

-, lønudgift.. .............. 508

-, nationalprodukt ............. 508

Licenser, radio og fjernsyn ...... 241

Ligningsprocenter .......... 478-489

Likvidation,

aktieselskaber under ..... 317-319

Likviditet, Danmarks............ 292

-, forretningsbankernes ......... 295

-, færøske pengeinstitutters .. 525-526

Likør, ind- og udførsel ......... 183

Liniefart,

fordelt på farvandsområder ... 222

-, fragtindtægter ........... 222-223

Linoleum, ind- og udførsel..... 194

Livsforsikring 321-323, 326

LO.......................... 373

Logerende..... ....... 59-60

Lokomotiver, produktion ........ 141

Lotteri, indtægter .............. 431

Lucerne .............. ...... 88

Luftfart .............. 234-236,

623-624

-, chartertrafik ................ 234

-, til og fra Grønland ......... 548

-, på statsregnskabet... 430, 435, 441

Luftfragt.. ............. 235, 624

Luftfugtighed .............. 6

Lufthavne .................235,

430, 441

Luftpost ... ......... 235, 624

Lufttrafik, se luftfart

Lufttransport, aktieselskaber . 316-319

Lufttryk .. ...... 6.

Lystgårde, landejendomme salg til

ikke-landmænd .............. 85

Lyttere ................... 241, 628

Læder, aktieselskaber ....... 317-320

-, antal personer ved produktion

29, 35-37

arbejdsløn ... ........... ... 369

arbejdsløshed ............ 358-359

engrosprisindeks ......... 282-283

ind- og udførsel .. 172, 189-190

industriens energiforbrug.. 128-129

investeringer i industrien. . 148-149

lagerværdier .............. 153

-, omsætning i industri ..... 144-147

-, produktion .................. 135

Lægekredse .................... 2

-, på Færøerne ................ 513

-, i Grønland ... ..... 532

Lægemidler, ind- og udførsel...... 187

-, i produktion ............ 133-134

Læger, antal ............. 33-34, 58

-, på Færøerne ................ 516

.............. ..

-, i Grønland 537

Læreanstalter, højere........ 385-393

-, elever ved .............. 385-392

-, lærere ved............ 32-33, 392

-, statsudgift ............... 436-438

Lærekontrakter ............. 371-372

Statistisk Aarbog 1975


Lærere, ved højere læreanstalter

392, 634

-, ved børneskolen ............. 395

-, på Færøerne ................ 527

-, i Grønland ................. 553

Lærerhøjskoler ............. 390, 634

-, statsudgift ..... .... 437

Lærlinge, beskæftigede ved byggeog

anlægsvirksomhed ...... 36, 124

-, påbegyndt og afbrudt

læreforhold .................. 372

Løbende poster,

betalingsbalancens... 289, 291, 629

Løgavl... .. ........ 107

Løn og arbejdsmarked ...... 335,

348-375

Løn, for kellige tillæg ........ 362-370

-, i håndværk og industri

363-366, 370

-, i landbruget . ............ 362

-, indeks for funktionærer ....... 365

-, indeks for industriens arbejdere 364

-, i søfarten ................... 367

-, i Grønland . ............ 550

-, for slagteriarbejdere .......... 366

-, for statsansatte .......... 367-368

Lønkvote, i erhvervene .......... 503

Lønmodtagere,

hovedorganisationer ...... 373-374

Lønmodtageres udgifter, opsparing

og indtægter.... 249-267, 548-549

-, formue . ............. 503-504

Lønstatistik, for statsansatte.. 367-368

Lønsumindeks, for industriens arbejdere

... ......... 364

Lønudgifter, i forskellige

erhvervsgrupper ............. 508

-, af bruttofaktorindkomsten .... 503

-, bygge- og anlægsvirksomheders

122-123

Lønudviklingen for statsansatte 367-368

Løsøreværdi, for solgte ejendomme

83-84

Løvtræ, hugst .. ............. . 109

-, lagerbeholdning ............. 154

Lån i udlandet ............. 289-290

Lånerente ... ....... 293

Låntagning, i fast ejendom ..... 312

-, i kommuner, værker, havne .. 464

M

Magnesium, ind- og udførsel ..... 199

Majs, forsyning ................ 89

-, høstudbytte ............. 107, 589

-, ind- og udførsel ..... 180, 608-609

Malere . .... ........ 30, 36

-, antal virksomheder....... 118-119

-, regnskabsoplysninger ..... 122-123

Malerfarver, ind- og udførsel .... 188

Malkemaskiner, ind- og udførsel . 201

Malme, ind- og udførsel .... 172, 185

Malt, ind- og udførsel .......... 180

Manganmalm, produktion ....... 599

Manufaktur, antal personer ved

produktion ............ 28, 35-37

-, engrosprisindeks ......... 282-283

-, forsyning ................... 246

XVIII

Manufaktur, indeks for enhedsværdi

og mængde i udenrigshandelen

210, 214

-, ind- og udførsel ........ 172, 194

-, produktion .............. 136-137

Margarine, forbrug ............. 247

-, forbrugerprisindeks........... 286

-, lønmodtagers udgift .......... 249

-, produktion ............. 131, 592

Markfrø, se frø

Maskiner, antal personer

ved produktion .............. 30

-, engrospristal ............ 282-283

-, ind- og udførsel

172, 200-202, 519, 544

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen 211, 214

-, industriens energiforbrug 128-129

-, investeringer L. 104, 149, 152, 510

-, lagerværdi .. .......... 153

-, på landbrugsejendomme ...... 96

-, produktion .............. 140-141

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Maskinistskoler .. .............. 391

Maskinmesterskoler .............. 391

Maskinstationsdrift, antal personer....

... ... .. 28

Materialepriser, i byggeriet... 276-278

Medhjælp, landbrugets ........ 93-95

..

-, løn. ......... 362

Medhjælpende hustruer ......... 39

Medhjælpende ægtefæller...... 26, 34

Medicin, antal personer ved prod. 29

-, engrosprisindeks ......... 280-281

-, ind- og udførsel ......... 172, 187

-, lønmodtagers udgifter .... 250-251

Medicinalpersonale ............. 58

-, på Færøerne ................ 516

-, i Grønland .. ...... . 537

Medicinalvæsen, udgifter .... 427, 429

Mejerier ................... 97, 170

-, antal personer ............ 28, 35

-, indvejet mælkeprodukter ...... 97

Mejerimaskiner, ind- og udførsel... 201

-, produktion......... . 140

Mejeriprodukter, engrosprisindeks

280-281

-, forbrug til konsum ........... 247

-, ind- og udførsel 172, 178,

206-209, 519

-, produktion .............. 97

-, salgsværdi ............... 102-103

-, statstilskud .............. 432

Mejetærskere.. ......... 96, 201

Mel, engrosprisindeks ....... 280-281

-, forbrug .................... 247

-, forbrugerprisindeks........... 286

-, forsyning .. ............ 89

-, ind- og udførsel ............. 180

- produktion. ............. 131

Melasse, produktion ............ 132

Melis, se sukker

Menighedsrådsvalg ............. 426

Merværdiafgift ............ 430, 490

Metalindustri, antal personer

30, 34-37, 125-126

-, aktieselskaber............ 317-320

-, arbejdsløn .................. 369

-, arbejdsløshed ............ 358-360

-, beskæftigelsesindeks .......... 127

Metalindustri, energiforbrug. 128-129

-, investeringer ............ 149-150

-, omsætning .............. 144-147

- produktion ... ... ... ... 130

Metaller, engrosprisindeks... 282-283

-, ind- og udførssel.......... 172,

197-199, 615-616

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen 210, 214

-, lagerbeholdning .......... 155

-, produktion ........... 599-601

-, råvareprisindeks .. .. .... 279

Metalvarer, ind- og udførsel

172, 198-200, 206-209

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen 210, 214

153

-, lagerværdi .......... ... .

-, produktion.......... 130, 137-139

Meteorologisk institut, statsudgift.. 439

Meteorologiske forhold .......... 5-7

-, på Færøerne ................ 513

-, i Grønland ................. 531

Metersystemet .... .. 638

Metervarer, engrosprisindeks. 282-283

-, ind- og udførsel 172, 192-193, 615

Middellevetid ...... 51-52, 535, 587

Militæret, sessionsresultater ...... 53

-, sikringsrum ................. 69

-, statsudgift ... . 438-439

Militærvåben, ind- og udførsel ... 205

Miljøministeriet ....... 428, 440, 444

Minedrift .......... 28, 534, 599-601

Mineraler, ind- og udførsel... 172, 185

-, lagerbeholdning ............. 154

- produktion ............... 598

Mineralolie, se olie

Mineralvand, afgift .. .. . 490

-, antal personer ved produktion 28

-, forbrug .................... 248

-, produktion.. .. . 132

Ministeriet for Grønland 428, 432, 444

Ministeriet for handel,

industri og søfart 428, 435-436, 444

Ministeriet for kulturelle

anliggender ........ 428, 438, 444

Ministeriet for offentlige

arbejder........... 428, 435, 444

Ministerierne, regnskab.. 428, 430-441

Mink .................... 112

Modtaqerapparater......... 241, 628

Momsregistrerede virksomheder

.................. 113-121

-, bestand. .......... . 113

-, branchefordeling 116-121

-, ejerforhold . ........... 113

-, efter omsætning ......... 114-115

- til- og afgang ............... 113

Monetære bevægelser ........... 289

Monopoltilsynet ................ 435

Montagebyggeri,

byggeomkostningsindeks ...... 277

Mord . ........ ... ... 376

Motorcykler, se motorkøretøjer

Motordæk, forsyning ............ 245

-, ind- og udførsel ............. 189

Motorer, ind- og udførsel ....... 200

-, produktion ...... ... .. 140

-, til el, ind- og udførsel.... 202-203

Motorkøretøjer, afgifter

430, 465, 490-491

Statistisk Aarbog 1975


Motorkøretøjer, antal....... 224-225

-, antal personer ved produktion

30, 32, 36-37

-, dødsulykker..... . 55-57

-, efter art, vægt og drivkraft.. 225

-, engrosprisindeks ......... 282-283

-, forbrugerprisindeks .......... 288

-, forsyning ................... 246

-, godstransport til og fra udlandet

på ......................... 230

-, indeks for værdi og mængde i

udenrigshandel .............. 211

-, ind- og udførsel ............. 203

-, nyregistrerede ............... 226

-, værdi ............... .. 227

-, produktion . ... ... 142, 601

-, efter registreringssted ... . 224-225

-, ruter . ...... 229

-, samfærdsel med udlandet..... 229

- synede ... ..... 226-227

-, trafik på hovedveje, større broer

og overfarter ..... .... 228

-, uheld forårsaget ved ..... 231-232

-, undersøgt efter færdselsuheld .. 227

-, på Færøerne ................ 524

-, i Grønland ................. 547

-, i forskellige lande ........... 625

Motorskibe, efter alder...... 216, 620

-, antal og tonnage .... 216, 618-619

-, forlis ... ............ 215

-, ind- og udførsel ............. 204

-, produktion ........... 142

-, efter størrelse .......... . 216, 620

-, søsatte ..................... 602

-, på Færøerne ................ 524

Motorvejarbejder,

byggeomkostningsindeks ...... 278

Motorveje, længde .............. 230

Multilateral bistand,

statstilskud .............. 447-448

Murere . . . . .. ....... 30, 36

-, antal virksomheder....... 118-119

-, regnskabsoplysninger ..... 122-123

Mursten, forsyning ............. 246

-, ind- og udførsel ............ 196

-, produktion .................. 138

Museer, antal personer ......... 33

-, besøg på ................... 403

-, statsudgift .. .... 438

Musikkonservatorier .... 389-390, 392

-, statsudgifter .. .......... 438

Mælk, anvendelsen af

mælkeproduktionen .......... 97

-, engrosprisindeks ......... 280-281

-, foderforbrug ................ 95

-, forbrug .............. 247

-, forbrugerprisindeks .......... 286

-,indeks for værdi og mængde i

udenrigshandelen ............ 213

-, ind- og udførsel ............ 178

-, lønmodtageres udgifter ....... 249

-, prisnoteringer ............... 100

-, produktion ............ 97-98, 592

-, salgsværdi ................... 102

Mælkekonserves, indeks for enhedsværdi

og mængde i udenrigshandelen

................... 213

-, ind- og udførsel ............. 178

-, produktion.. ...... 131

-, udførsel efter lande ...... 206-209

XIX

Mængdeindeks,

for detailomsætningen ........ 159

-, for forbruget af råog

hjælpestoffer i landbruget .. 98

-, for produktion af

landbrugsprodukter ........ 98-99

-, for salg af gartneriprodukter... 108

Møbelpolatervirksomhed ......... 29

Møbler, aktieselskaber ...... 317-320

-, antal personer

ved produktion ............. 29

-, arbejdsløn ...... 364-365, 369-370

-, arbejdsløshed ............ 358-359

-, detailhandelstællinger ........ 157

-, detailornsætningsindeks ..... 161

-, engrosprisind, ks ......... 282-283

-, forbrugerprisindeks .......... 287

-, ind- og udførsel ........ 172, 205

-, industriers energiforbrug .. 128-129

-, investeringer i industrien.. 148-149

-, lagerværdi ... .......... .. 153

-, omsætning i industri..... 144-145

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Mødrehjælpsinstitutioner .... 339, 434

-, personale ................... 331

Møller . .................... 28

Møntomløb .................... 293

Mål og vægt ................... 638

N

Nationalbank, Danmarks........

292-299, 431, 441, 443

-, betalingsbalancen ....... 289, 291

-, diskonto .................... 293

-, obligations- og

aktiebeholdning ............. 314

Nationalprodukt og -indkomst

506-508, 637

Nationalregnskabet ......... 505-511

Naturgas, produktion ........... 596

Naturgummi, se kautsjuk

Natursilke, ind- og udførsel ...... 191

Navigationsskoler ............... 391

-, på Færøerne ................ 527

Nedbør ....................... 6-7

-, på Færøerne ................ 513

-. i Grønland ............. .. 531

Nettofaktorindkomst ........ 505-506

Net toreproduktion .............. 49

Nikkelmalm, ind- og udførsel.... 199

-, produktion .................. 601

Notarialforretninger ............ 384

Noteringer for landbrugsprodukter

100-101

Nyanlæg, investering i .......... 510

Nybyggeri.. .. .......... 69-72

-, beskæftigede ved ............. 124

Nylon, ind- og udførsel ........ 615

Nyregistrerede motorkøretøjer.... 226

Næringsmidler, aktieselskaber 317-320

-, antal personer

ved produktion 28, 35-37, 125-126

-, arbejdsløn ......... 364-365, 369

-, arbejdsløshed ............ 358-359

-, beskæftigelseaindrka........... 127

-, detailhandelstællinger ........ 157

-, detailomsætningsindeks ... .. 160

-, forbrug ................ 247-248

Stikordsregister L-O

Næringsmidler, forsyning ....... 245

-, ind- og udførsel .... 172, 177-184

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen

213-214

-, industri, energiforbrug ... 128-129

-, industri, investeringer i .. 148-149

-, lagerværdier.. .. .... .. 153

-, omsætning i industri ..... 144-147

-, produktion...... ..... 130-133

Nævningekredse, antal ........ 2

Nødder, ind- og udførsel ....... 180

Nåletræ, hugst ................. 109

-, lagerbeholdning .............. 154

-, ind- og udførsel .............. 190

O

Obligationer, beholdning i pengeinstitutter

................... 314

-, forsikringsselskaber og

pensionskasser.......... 312-313

-, effektiv rente............ 314, 632

fordeling efter art ....... 312-313

fordeling efter ejer ....... 312-313

Nationalbanken ... 296-297, 314

i udlandet .............. 289-290

nettotilgang ................. 312

-, renteindeks .................. 315

-, udstedende institutioner... 304-307

OECD-lande, industriproduktionsindeks

...................... 602

Offentlig administration,

antal personer ............ 32-34

Offentlig forsorg ........... 344-345

-, personale ............... 331

-, udgifter ... .......... 433-434

.............

Offentlig opsparing ............. 511

Offentlige arbejder, ministeriet for

428, 435, 444

Offentlige, finanser ......... 427-464

-, institutioner, betalingsbalancen 289

-, institutioners låntagning ...... 464

-, investeringer ... 510, 529, 554, 637

-, valg..... .. . 406-426

Offentlige værker, aktieselskaber

317-319

-, antal personer ................ 31

-, antal værker . ............. ......... 156

-, bruttofaktorindkomst

.........

507

-, bygge- og anlægsudgifter ...... 460

-, investeringer ............ 460, 554

-, lønudgift .................... 508

-, produktion... .... . 156

Oksekød, engrosprisindeks ... 280-281

-, forbrug .. .. ...... 247

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 213

-, ind- og udførsel ............. 177

-, lønmodtagers udgift ......... 249

-, priser ................... 99-100

-, produktion................ 97-98

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Olie, engrosprisindeks... 280-281, 284

-, forbrug ............ 128-129, 248

-, forsyning ................... 245

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen ... 211

Statistisk Aarbog 1975


Olie, ind- og udførsel 172, 185, 188,

519, 613-614

-, industrien, aktieselskaber.. 317-320

-, lagerbeholdning .......... .. 154

-, produktion ............. 133, 597

-, råvareprisindeks . .. . 279

Oliefrø, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen. . . 210

-, ind- og udførsel. 172, 180, 519, 611

-,lagerbeholdning ............. 154

-, råvareprisindeks ............. 279

Oliekager, forbrug .............. 95

..

-, forsyning .. ............ 245

-, ind- og udførsel ............. 184

-, priser ...................... 101

-, produktion .................. 133

-, råvareprisindeks ............. 279

Oliemøller, antal personer .. .. 29

Olier, animalske, ind- og udførsel 181

-, vegetabilske, ind- og udførsel .. 181

Olivenolie, produktion .......... 593

Omløb af sedler og skillemønt .... 293

Omsorgsarbejde udenfor

institutioner, personale ....... 331

Omsorgsinstitutioner, personale... 331

Omsætning,

-, andelsselskabernes ........... 170

-, af faste ejendomme ........ 83-86

-, af landbrugsejendomme..... 83-85

-, byerhvervene .......... 113-121

-, i industri ............... 144-147

-, vare- med udlandet

171-172, 177-205

Omsætningsafg;ft .. 430, 465, 490-491

Omsætningsindeks, for detailsalget

159-161

-, for udenrigsomsætningen

210-214, 616-617

Omvurdering, af fast ejendom. 74-82

Opfindelser, patentvæsen ........ 171

Opførelsesperiode, lejligheders

61-65, 68 539

Opholdskommuneskat ... 450-455,

466-467, 472-473

Opholdstilladelse, til udlændinge,

efter nationalitet ............. 52

Oplag, dag- og ugeblade.... 401-402

Oplysningsforbund ............. 397

Oprindelses- forbrugsland,

vareomsætning........... 173-176

Opsparing, brutto .......... 505, 511

-, i Grønland.............. ... 548

-, hos lønmodtagere......... 250-251

-, indekskontrakter ............. 328

-, offentlig og privat.........510-511

Opstillingskredse, antal ......... 2

Optiske glasvarer, ind- og udførsel 204

Organisationer, arbejdernes.. 373-374

-, arbejdsgivernes .............. 375

-, tjenestemænd og funktionærer. 374

Orlogsværftet, på statsregnskabet 439

Ost, engrosprisindeks ....... 280-281

-, forbrug ............... 247

-, forbrugerprisindeks.. ...... 286

indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 213

-, ind- og udførsel ........ 178, 607

priser ............ 99-100

-, produktion.. ..........593

-, udførsel efter lande ...... 206-209

XX

Overbefolkede lejligheder ........ 68

Overlevelsestavle ............... 51

-, i Grønland .................. 535

Overnatninger,

hoteller og campingpladser 237-239

Oversigter internationale .... 561-637

Overskud, statens på driftsanlægs-

og udlånsbudgettet ... 440

Overskydende skat ......... 468-471

Oversøisk udvandring........... 54

P

Palmekerner, ind- og udførsel.... 180

Palmeolie, produktion .......... 594

Pantebreve, i fast ejendom ...... 312

Pap, se papir

Papir, aktieselskaber ........ 317-320

antal personer ved produktion

29, 37, 125-126

arbejdsløn ...... 364-365, 369-370

arbejdsløshed ... 352-353, 358-360

beskæftigelsesindeks .......... 127

engrosprisindeks ......... 282-283

forsyning ............... 245-246

ind- og udførsel 172, 191, 519, 611

indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 210

industriens energiforbrug.. 128-129

industri, investeringer i .. 148, 150

lagerbeholdning ............. 154

lagerværdi ..... 153, 155

-, omsætning i industri ..... 144-147

-, produktion ..... 130, 135-136, 596

-, råvareprisindeks ............. 279

Parcelhuse, se enfamiliehuse

Parfume, afgift .. ............ 490

-, ind- og udførsel ............ 188

Partiernes stemmetal, kandidattal

og mandattal ved amtskommunevalg

.................. 416-417

-, ved folketingsvalg........ 406-413

-, ved kommunale valg..... 418-425

Passagerbefordring,

på færgeoverfarter....... 222, 228

-, med jernbaner.......... 233, 622

-, med luftfartøjer ..... 234-236, 623

-, med rutebiler ............... 229

-, til og fra Grønland .......... 548

Passagerskibe .................. 216

-, på Færøerne ................ 524

Pastorater, antal ............... 2

Patentvæsen .... ............ 171

Patienter, på sygehuse .......... 58

-, på særforsorgsinstitutioner..... 337

-, på Færøerne ................ 518

-, i Grønland ................. 537

Pelsdyrhold ................. 112

-, antal personer ved........... 28

-, lønudgift ................... 508

-, nationalprodukt ............. 507

Pelsskind, ind- og udførsel ...... 190

-, salg ................. 112

-, Grønland eksport ............ 546

Pelsvarer, ind- og udførsel ...... 190

Pengeforsyning ............. 294-295

Pengeinstitutter ....... 292-303, 314

-, aktieselskaber............ 317-320

-, antal personer ............. 32, 34

Pengeinstitutter, lønudgift ....... 508

-, likviditet.. .......... 295

-, nationalprodukt ......... 507-508

-, på Færøerne ............ 525-526

-, i Grønland ............. 551-552

Pengeløn, se løn

Pengemængde .. ....... 292

-, primær og sekundær...... 294-295

Penge- og kreditforhold .... 289-320

Penicillin, ind- og udførsel ..... 187

Pensionater, antal personer ved .. 33

Pensioner ............. 335-336

-, udgifter ............ 330, 434, 440

Pensionister, efter alder .......... 26

-, antal ........... 37, 39, 333-335

-, boligsikring ............. 346-347

Pensionsf'ondbidrag ......... 466-468

Pensionskasser ................. 329

-, obligationer i ............... 313

Pensionsvæsenet ....... 428, 440, 444

Personautomobiler,

se motorkøretøjer

Personbeskatning ........... 430,

450-455, 457-459, 465-471

Personskader ved færdselsuheld 231-232

-, ved jernbanedrift ............ 233

-, ved militær- og

krigsulykker................. 330

Personskatter, erhvervskommuneskat

....465-468, 474-475

-, formueskat..... 430, 465-468, 495

-, indkomstskat, kommunal

450-455, 466-468, 495

- -, stats ................. 466-468

-, kirkeskat ............... 466-468

-, opholdskommuneskat ..... 450-455

... .... .........

Person tilskud 434

Persontrafik, til og fra udlandet

229, 236-237

Petroleum, forbrug ............. 248

-, forsyning ................... 245

-, ind- og udførsel ............ 185

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion.. .......... 133, 598

-, råvareprisindeks ............. 279

Plantager, aktieselskaber..... 317-320

-, areal ................ 86

-, antal og hugst .......... 109-Ill

-, vurderingsværdi.. ....... 73

Planter, ind- og udførsel ....... 179

Planteskoler .. .... 106

Plast, ind- og udførsel...... 189, 614

-, råvareprisindeks ............. 279

-, varer af, ind- og udførsel .... 189

Plejebørn....... ........ 342-344

Plejehjem, personale ............ 331

-, folke- og invalidepensionister på

333-334

Politikredse, antal .............. 2

i Grønland ................. 532

Politivæsen, antal personer .... 32, 34

-, statsudgift .............. 427, 436

Polyteknisk læreanstalt .. 386-387, 392

-, statsudgift .................. 437

Porcelæn, antal personer ved produktion

................... 29, 35

-, produktion ... ............ 138

Porrer, erhvervsavl ............. 107

Post, befordret ad luftvejen

235-236, 623

Statistisk Aarbog 1975


Post, til og fra Grønland ....... 548

Postgiro.. 243-244, 294-295, 313-314

Postvæsenet ................ 242-244

antal personer ............ 32, 38

anlægskapital ................ 244

driftsregnskab ............... 244

lønudgift ................... 508

overskud.. ............... 430

som statsaktiv ............... 441

-, i forskellige lande............ 627

Pressen, antal personer.......... 33

-, oplag .................. 401-402

Primærkommuner ............ 15-17

-, driftsindtægter og -udgifter 450-455

-, gæld ...... ....... .. 461

Primærkommunale skatter ... 478-489

Prioritetsbehæftelse ............. 83

Prioritetsgæld, landbruget ....... 311

Priser og forbrug ........... 245-288

Priser, for byggematerialer .. 276-277

-, grønsager og frugt .......... 108

-,jord ....................... 86

-, kapitelstaksterne ............. 101

-, noteringer for landbrugsvarer

100-101

Prisindeks og pristal, se indekstal

Privat, konsum ................. 509

-, investeringer ................ 510

-, opsparing ................... 511

Privatbaner .................... 233

Privatklinikker ................. 58

Privatskoler .. .. ..... 394

Producentprisindeks for animalske

landbrugsprodukter ... 99

-, for salg af gartneriprodukter. .. 108

Produktionsindeks, for industrien.. 602

-, for landbruget ............... 99

Produktionsmidler,

engrosprisindeks for ...... 280-284

Produktionssi atis tik ....... 89-90,

97-98, 102-103, 107, 130-143,

588-589, 592-603

Produktionsværdi, gartneriprodukter

..................... 106

-, i industrien ............. 130

-, landbrugets ............. 102-103

Professorer ... .. 392, 634

Proteiner, ind- og udførsel ....... 188

Proteinstoffer, indhold i foder.... 95

Provinslufthavne ............234-235

Provstier, antal ................ 2

Præstegæld, på Færøerne ........ 513

-, i Grønland ... ..... 532

Publikationer, fortegnelse over 641-665

Pumper, ind- og udførsel ...... 200

Punktafgifter, til staten.......... 4S0

Pærer, erhvervsavl .............. 107

Pølser, ind- og udførsel ......... 181

-, produktion . 131

Påbegyndt byggeri .... ... 69-70

Påhængsvogne, se motorkøretøjer

R

Rabarber, erhvervsavl .......... 107

Radiatorer, lagerbeholdning ..... 155

-, produktion ..139

Radio, afgift ................... 241

XXI

Radio, antal personer ved

produktionen ............. 30, 36

Danmarks .............. 241-242

detailomsætningsindeks ....... 161

forbrugerprisindeks ........... 288

forsyning . ............. 246

ind- og udførsel ............. 202

licenser ... ........ 241, 628

-, omsætningsafgift ............. 450

-, produktion .................. 141

-, spredningsfonden ............ 241

-, udsendelser ................. 242

Raps, se frø

Rayon, ind- og udførsel......... 612

-, produktion .............. 595

Realeksamen .............. 393-395

Realkreditfond, byggeriets ....... 314

-, Dansk landbrugs ... 304, 306, 311

Realkreditinstitutter ........ 304-307

Realkreditobligationer, efter ejer.. 313

Reallånefond, landsbankernes 305, 307

-, provinsbankernes ........ 305, 307

Reb, produktion ............... 136

Rebslagerier, antal personer .. 28, 35

Redningsvæsenet ............... 215

-, statsudgift.. .......... 433, 439

Registreringsafgift, motorkøretøjers

... 227, 490

Regnskaber, aktieselskaber... . 320

-, banker ................. 296-301

-, bygge-oganlægsvirksomhed 122-123

-, detailhandel ............. 162-165

-, engroshandel ............ 166-169

-, forsikringsselskaber ....... 321-324

-, industrien ............... 152-153

-, nationalbanken .......... 296-299

-, realkreditinstitutter og kommunekreditforeningen

....... 304-307

-, sparekasser ............. 302-303

Regnskabsresultater for landbruget 105

Reguleringspristallet ........ 284-285

-, før Grønland ........ 549

Rejsebureauer, salg af forud arrangerede

ferie- og selskabsrejser.. 240

Rejser, på betalingsbalancen ..... 291

Rejsevaluta, indtægter og udgifter 239

Reklamebureauer,

antal personer ............... 33

Rensdyr, antal ................. 542

Renseri, antal personer .......... 33

Rentefod ............. 293, 314, 632

Renteindtægt, antal personer .... 37

Renteindtægter og udgifter,

havnenes ............... 462-463

-, kommunernes ........... 450-455

-, statens .........427-428, 431, 444

Rentemodtagere............ 333-336

-, efter køn ................... 37

Rentesikringsordning, statsudgifter 433

Renteudgifter, på selvangivelsen .. 502

Reparation og vedligeholdelse

på nationalregnskabet .... 508, 511

Reproduktionsanstalter,

antal personer ..... 29, 35

Restaurationsvirksomheder ...... 171

-, antal personer .......... 33, 36-37

-, bruttofaktorindkomst ..... 507-508

-, lønudgift ................... 508

Restgæld, i landbruget .......... 311

Restskat ................... 468-471

Stikordsregister O-S

Retsafgifter .................... 436,

Retskredse, antal ............... 2

-, i Grønland ................. 532

Retspleje, antal personer ved ... 32,34

-, borgerlig ................ 382-384

-, kriminel ................ 376-379

-, statsudgift .............. 427, 436

Retsvæsen ................. 376-384

Revalideringscentre, personale.... 331

Revalideringshjælp,

antal modtagere ............. 345

-, personale ............... 331

-, udgift . ....... 330, 434

Revalideringsinstitutioner,

personale ................ 331

Revisorer..... ........... 33, 35

Ribs, erhvervsavl........ .. 107

Rigshospitalet, på statsregnskabet 437

Rigstelefonen .............. . 244

Ris, høstudbytte . ........ 588-589

-, ind- og udførsel ......... 180, 608

Risengryn, forbrug ............. 247

-, ind- og udførsel ............. 180

Rodfrugter ...............88, 90, 95

Roefrø, se frø

Roer, areal .................... 88

-, foderforbrug ................ 95

-, høstudbytte ................. 90

-, top af . . 95

Roesukker, ind- og udførsel.. 182,

609-610

-, produktion ............. 132, 592

Rug, areal .............. 87-88, 588

-, forsyning ................... 89

-, høstudbytte .. ....... . 90, 589

-, ind- og udførsel ........ 180, 609

-, priser ...................... 101

Rugmel, forbrug ............... 247

-, produktion .................. 131

Runkelroer, se roer

Ruteautomobiler,

se motorkøretøjer

Ruteflyvning .......... 235-236, 624

Rækkehuse, fuldførte lejligheder i 70-71

Rødbeder, erhvervsavl .......... 107

Røgtobak, se tobak

Rør, ind- og udførsel .......... 198

-, lagerbeholdning ............. 155

Rørsukker, se sukker

Rådighedsbeløb ............ 505-506

Råfosfat, lagerbeholdning ....... 154

-, produktion ........ ... ... 598

Råolie, ind- og udførsel... 185, 613

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion .................. 597

-, råvareprisindeks ............. 279

Råstoffer. engrosprisindeks ....... 284

-, lagerbeholdning

industriens .............. 154-155

Råtobak, se tobak

Råvareprisindeks ........... 278-279

s

Saftvande, produktion .......... 132

Salg af faste ejendomme...... 83-86

-, af industriens varer....... 130-147

Salgsværdi, industriens varer.. 130-147

Statistisk Aarbog 1975


Salpeter, forbrug ............... 96

-, ind- og udførsel ............ 187

-, priser ...................... 101

Salt, ind- og udførsel .......... 184

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion ............. 133, 598

Saltvandsfiskeriet ....... 111-112, 591

Samfærdsel ....... .. . 215-244

-, antal personer ved.. 32, 34, 36-37

Samhandel,

eksport fordelt på lande... 206-209

Sanatorier. ..... .... ..... 58

Sanitetsartikler, ind- og udførsel .. 196

S. A.S........................ 236

Savværker, antal personer.. 29, 36-37

Seddelomløb ............... 293-297

-, på Færøerne ................ 526

Seere, fjernsyns ................ 241

Sejlgarn og tovværk, ind- og udførsel

..... ........ 193-194

Selleri, erhvervsavl ............. 107

Selskabsrejser, forud arrangerede.. 240

Selskabsbeskatning 430, 465, 467,

474-475

Selvangivelsesundersøgelse ... 499-504

Selvmord ............ 55-57, 515, 536

Selvstændige næringsdrivende 26, 28-34

-, boligforhold ............... 62-63

-, formue ................. 503-504

-, efter køn .................... Seminarier .. ............. 390

-, på statsregnskabet ........... 437

-, på Færøerne ................ 527

-, i Grønland ................. 553

Separerede .... 19

Servicefag, arbejdsløshed .... 358-359

Servicevirksomhed, antal

personer ................. 33, 514

Sessionsresultater .. .. ..... 53

Sidevogne, se motorkøretøjer

Sikringsrum .............. 69

Sild, fangster . ...... 111, 591

-, ind- og udførsel .. 177-178, 520

Sildeolie, lagerbeholding......... 154

Silke, natur-, ind- og udførsel .... 191

Sindssyge... ....... 58

Sindssygehospitaler, se statshospitaler

Sisalhamp, ind- og udførsel ..... 193

-, lagerbeholdning ............. 154

Skad-sfnrsikring ............ 323-327

Skalaindkomst ............. 466-468

-, kommuner .............. 478-489

Skattekortfradrag, og

trækprocenter....... 497, 500-502

Skattekredse, antal ............. 2

Skattepligtige personer, indkomst

og formue ...... 466-468, 495-504

Skatteprocenter........ 478-489, 497

Skatter,

og afgifter i alt ..... 430, 444,

465-475

B-skatter ............... 469, 497

de samlede direkte ....... 465-475

ejendoms .......... 430, 465,

472-475

grundskyld .............. 472-475

indirekte .. ...... 430, 490

indkomst og formue.. 430, 465-475

lønmodtagersudgifter. 250-253,

256-257, 260-261, 264-265

XXII

Skatter, på amts- og primærkommuner..

450-455

-, på selskaber 430, 465, 467, 474-475

-, på statsregnskabet... 428, 430, 444

-, restancer ........... 468, 470-471

-, trækprocenter ............... 497

Skibe, efter alder ...... 216, 618, 620

-, antal og tonnage.... 216, 618-620

-, forlis .............. .. 215

-, fragtindtægter....... 222-223, 291

indeks for enhedsværdi og mængde

i udenrigshandelen ........ 211

ind- og udførsel .... 204, 206-209

godstransport til og fra udlandet 230

-, produktion ............. 142, 602

-, efter størrelse ........... 216, 620

-, skibskreditfonden ............ 310

-, søsatte ...................... 602

-, på Færøerne ................ 524

-, i Grønland......... 547

Skibsfart . ..... .... 217-223, 621

-, efter afgangssted ............. 217

-, antal personer . .. .... 32, 34

-, efter bestemmelsessted ........ 217

-, bruttofragt .............. 222-223

-, på de enkelte danske havne 218-221

-, fragtindtægter ........... 222-223

-, godsomsætning .......... 217-221

-, lønudgift .. .............. 508

-, efter nationalitet......... ... 218

-, nationalproduktet........ 507-508

-, Færøernes .................. 524

-, til og fra Grønland ..... .... 547

-, på udlandet . ... ... 217, 621

Skibskreditfond, Danmarks....... 310

Skibsmotorer, ind- og udførsel ... 200

Skibspassager gennem

Sundet og Bælterne .......... 222

Skibsværfter, aktieselskaber .. 317-320

-, antal personer ............... 30

-, produktion.................. 142

Skillemønt omløbet ............. 293

-, udmøntning ............ 441, 443

Skilsmisser... .... .... 43, 46-47

-, efter ægtefællers alder.... 47

Skind, ind- og udførsel ..... 172,

189-190, 611

Skolebiblioteker ..... 400

Skolebørn .......... 23, 45, 393-395

-, på Færøerne ................ 527

-, i Grønland ........ .. 553

Skoler, folke- og gymnasieskoler.. 394

-, eksamensskoler .......... 393-395

-, højere skoler og lign..... 385-392

-, investeringer ............ 460

-, udgifter ................. 427, 437

-, på Færøerne ................ 527

-,

i Grønland .. .......... 553

Skolevæsen, statsudgifter

427, 437, 458-459

-, udgifter i kommuner..... 450-455

Skorstensfejere ............... 33, 36

Skotøj, se fodtøj

Skov, alder .................... 111

-, areal .. .............. 86, 588

-, antal og hugst .......... 109-111

-, vurderingsværdi ............. 73

Skovbrug, aktieselskaber .... 317-320

-, antal personer ........ 28, 34, 36

-, bruttofaktorindtægt .......... 507

Skovbrug, lønudgift ............ 508

Skovvæsen, indtægter og udgifter

430, 432

-, som aktiv .. ......... ... 441

Skrædderi, antal personer ved 28

Skydække ..... ............. 6

Skyldkredse, antal .............. 2

Slagteriaffald, ind- og udførsel

177, 206-209

Slagterier .................... 170

-, antal personer ............. 28, 37

-, arbejdsløn .............. 366

Slutskat ................... 466-468

Slå- og mejemaskiner, ind- og udførsel

...................... 201

Smør, engrosprisindeks ...... 280-281

-, forbrug .. ........... 247

-, forbrugerprisindeks....... . 286

-, ind- og udførsel ........ 178, 607

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 213

-, lønmodtagers udgifter ........ 249

-, mængde- og prisindeks...... 98-99

-, priser . ............ 100

-, produktion ........... 97-98, 592

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Smøreksportforeninger .......... 170

Smøreolie, engrosprisindeks

280-281, 284

-, ind- og udførsel ............. 185

-, lagerbeholdning ............. 154

Snedkerier ..................... 29

Snedegn .............. . 7

Sociale forhold ............ 330-347

-, personale . ........ .... 331

Sociale forvaltning, personale .... 331

Sociale, forsikringslove, udgifter.. 434

-, institutioner, antal personer

33, 331

Sociale udgifter . .330, 332,

335-337, 340, 427-429, 433-434

-, på Færøerne ................ 528

-, i Grønland ................ 555

-, i kommuner ............. 450-455

-, overførsel til personer......... 429

Socialministeriet ...... 428, 433-434,

444

Socialrådgivereksamen .......... 391

Sognekommuner, se kommuner

Sojabønnekager, ind- og udførsel 184

Sojabønner, ind- og udførsel .... 180

-, olie ud- og indførsel .......... 181

-, produktion .................. 594

Sokker, se strømper

Solhær, erhvervsavl..... . 107

Solsikkefrekager, ind- og udførsel.. 184

Soltimer ..................... 6

Sommerdage ................... 7

Sommerhuse 61-63, 66-68, 72-73,

76-77, 86

-, omsætning............ 83, 85

Sommertælling ........... 88, 91, 94

Sparekasser ....... 296-297, 302-303

-, antal personer....... ..... 32, 34

-, beholdning af obl. og aktier

296-297, 313-314

-, indlånsrente ................. 293

-> opsparing .................. 511

-, på Færøerne . ....... 526

Spil ved væddeløb, afgift ........ 430

Statistisk Aarbog 1975


Spillekort, afgift, . , , ........ 490

Spindestoffer, antal personer ved

produktion.. .......... 28

-, engrosprisindeks ......... 282-283

-, forsyning .. .. ...... 246

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 210

-, ind- og udførsel..... 172,

191-193, 612

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion .................. 595

-, råvareprisindeks ............. 279

Spiritus, afgifter ....... 430, 490-491

-, antal personer ved

produktion .................. 28

-, forbrug ..................... 248

-, forbrugerprisindeks........... 286

-, ind- og udførsel ............ 183

- lønmodtagers udgifter ........ 249

-, produktion ....... .. .... 133

Spiritusbevillinger, antal ........ 171

Spiritusdomme ................. 379

Sporveje ......... ..... .... 229

-, antal personer ved........... 32

-, investeringer ................ 460

Spritfabrikker, antal personer.... 28

Sprængstoffer, ind- og udførsel 172, 188

Spædbørnsdødelighed ........... 50

Statens drifts- og anlægsregnskab

428-429

Statens indtægter, skatter og

afgifter 428-430, 444, 466-475,

490-491

Statens udgiftbudget ............ 429

Statsaktiver ..... .. 440-443

Statsansatte, lønstatistik for.. 367-368

Statsanstalten for Livsforsikring

321-323, 326-327

Statsbanerne ....... 233, 430, 440-441

Statsbudgettet.......... 428-429, 444

Statsfinanser............... 427-464

Statsfængsler ........ ..... 381, 436

Statsgæld ..... 441-443, 445-446, 636

-, forrentning..... 431

-, udenlandsk .... 290, 442-443,

445-446

-, forskellige lande ......... 636

Statshavnene .............. 462-464

-, på statsregnskabet....... 430, 441

Statshospitaler ................. 58

-, statsudgifter ................. 433

Statslig bistand til udviklingslandene

... ...... 447-449

Statslån, optagelse af....... 445

-, status .................. 441-443

-, i udlandet ......... . 289

Statsministeriet ........ 428, 431, 444

Statsobligationer, effektiv rente

314, 632

-, fordeling efter ejer ........... 313

-, indeks for effektiv rente....... 315

-, salg af ..................... 445

-. status .................. 441-443

Statsregnskab .............. 430-443

-, budget ................. 428-429

-, vedrørende Grønland ........ 555

Statsskatter, ejendomsskatter

430, 465, 474-475

-, ejendomsskyld ......... 430,

465, 474-475

XXIII

Statsskatter, formueskat .... 430,

466-468

-, grundskyld ............. 474-475

-, indkomstskat, personer ... 430,

465-467

- -, selskaber 430, 465, 467, 474-475

Statsskoler på statsregnskabet .... 437

Statstelegrafen .... 243-244, 430, 440

Statstilskud til kommunerne. 429, 457

-, til udviklingslande ........ 447-449

Statsudlån ..... ..... 441-446

Statsvirksomheder, på statsregnskabet

.... 428, 430, 440-441, 444

-, i Grønland .............. 540

Status, kommuners.. ..... 450-455

-, obligationsudstedende

institutioner ............. 304-307

-, pengeinstitutioner ........ 296-303

Stemmetal, ved amtsrådsvalg 416-417

-, ved borgerrepræseutationsvalg

412-425

-, ved folketingsvalg ....... 406-413

-, ved kommunale valg..... 418-425

-, ved menighedsrådsvalg ... 426

Stempelafgift . 430

Sten-, ler- og glasindustri, aktieselskaber

.... .... 317-320

-, antal personer 29, 37, 106, 125-126

-, arbejdsløn .......... 364-365, 369

-, arbejdsløshed............ 358-359

-, beskæftigelsesindeks .......... 127

-, energiforbrug ........... 128-129

-, investeringer ............ 148, 150

-, lagerværdi ............... 153

-, produktion .............. 130, 138

-, regnskabsoplysninger ..... 152-153

Stenkul, forbrug ...... 128-129, 248

-, forsyning . .. ........ .. 245

-, ind- og udførsel ......... 185, 613

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion ................. 597

Stifter, antal.. ..... ........ 2

Stikkelsbær, erhvervsavl ....... . . 107

Storkredse, antal . . . .. 2

Stormagasiner, detailhandelstællingen

........ 157

-, detailomsætningsindeks........ 161

Strafferetspleje ............. 376-379

Strandinger .................... 215

Strejker .. ........ . ... .. . ..... 360

Strømper, ind- og udførsel ...... 194

-, produktion .............. 136

Studentereksamen ... ... . 393-395

Studerende, antal.. 24-25 37, 39,

385-392, 634

-, efter alder . .......... 26

-, i de nordiske lande ....... 634

Stærke drikke, afgift ....... 465, 490

-, forbrug ..................... 248

-, fremstilling ................. 133

-, ind- og udførsel ............. 183

Støvsugere, produktion.......... 141

Stål, antal personer

ved produktion ..... 29-30, 35-37

-, indeks for værdi og mængde i

udenrigshandel .............. 210

-, ind- og udførsel ..... 197-198, 615

-, lagerbeholdning . , .. 155

-, produktion .......... 138-139, 599

-, råvareprisindcks ............. 279

Stikordsregister $

Stålplader, ind- og udførsel.. 197-198

Stålværk, produktion...... ..... 130

Sukker, antal personer ved

produktion . ......... 28, 37

-, engrosprisindeks ......... 280-281

-, forbrug .. ........... 247

-, forbrugerprisindeks...... 286

-, ind- og udførsel ........ 172,

182, 609-610

Sukker, lagerbeholdning .... 154

-. produktion....... .... 132, 592

Sukkermajs, erhvervsavl ......... 107

Sukkerroer, areal............ 88, 589

-, høstudbytte.. ......... 90, 589

-, ind- og udførsel . .... 180

Sukkersyge, dødsfald ..... 56-57, 515

Sukkervarer, afgift ............. 490

-, antal personer ved produktion

28, 35, 37

-, engrosprisindeks ......... 280-281

-, forbrugerprisindeks ........... 286

-, ind- og udførsel ............. 182

-, produktion .................. 132

Sundhedsplejersker ............. 58

Sundhedstilstand, se sygdomme

Sundhedsvæsen, antal personer ved

33-34, 58, 331

-, statsudgift ..... 330, 427, 429, 433

-, på Færøerne ............ 516

-, i Grønland ............. 537, 556

Superfosfat, forbrug ............ 96

-, ind- og udførsel ............. 187

-, lagerbeholdning ............. 154

-, priser . .............. 101

-, produktion .............. 134, 598

Supermarkeder, detailhandelstællingen

...................... 157

-, detailomsætningsindeks........ 160

Svangerskab, afbrydelse af ...... 339

Svin, antal ...91, 93, 590

-, indeks for enhedsværdi og

mængde, i udenrigshandelen, , , 213

-, ind- og udførsel ............. 177

-, priser ...................... 100

-, produktion.. ...... . . 102

-, udførsel efter lande .. . 206-209

-, værdi-, mængde- og prisindeks

98-99

Svinefedt, forbrug .............. 247

-, ind- og udførsel ............. 181

-, produktion .. .. . ........ ... 97

-, udførsel efter lande ...... 206-209

Svinekød, forbrug .............. 247

-, forbrugerprisindeks ........... 286

-, ind- og udførsel .............. 177

-, industiens salg af.. ......... 130

-, lønmodtagers udgifter....... . 249

-, produktion ................ 97-98

-, priser . ............ 99-100

Svovl, produktion .............. 598

Svovlkis, ind- og udførsel ....... 184

-, produktion.. ............ 598

Svovlsvre. produktion .. , . . 598

Svulster, dødsfald ........ 56-57, 515

Sydfrugter, ind- og udførsel ...... 179

Sygdomme, efter køn og alder .... 55

-, offentlige udgifter ........... 330

-, værnepligtiges ............... 53

-, på Færøerne ................ 516

-,i Granland ................. 537

Statistisk Aarbog 1975


Sygdombehandlende, institutioner,

personale ................... 331

Sygedage på sygehuse .......... 58

-, på Færøerne ................ 518

-, i Grønland ..... .... 537

Sygedagpenge, dagpengefonden... 332

Sygesikring . ............. 332

-, statsudgift .............. 330, 434

Sygehuse .......... ...... .. 58

-, udgifter ................ 330, 433

-, på Færøerne ................ 518

-, i Grønland ............ .. 537

Sygekasser ................ 332, 345

-, personale ... ............. 331

Sygepleje, antal personer...... 33-34

Sygeplejersker ............... 34, 58

-, på Færøerne ............ 516, 518

-, i Grønland . ..... ... 537

Symaskiner, ind- og udførsel .... 201

Syntetisk gummi, produktion. 135, 596

Sæbe, forsyning . ............ 245

-, ind- og udførsel ............. 188

-, produktion .......... .. 134

Sæbeind., antal personer ved prod. 29

Sædelighedsforbrydelser ..... 376-377

Særforsorg ................. 331, 337

-, udgifter ....... 434

Særhjælp.......... 338-340, 344-345

-, udgifter ...... .......... . 330

Særlig indkomstskat ......... 468-471

Sæsonkorrigerede indekstal, for

datailomsætningen ........... 159

Sødm rlk, se mælk

Søfolk, lønforhold .............. 367

Sølv, antal personer ............. 30

-, ind- og udførsel .............. 197

Sølvmalm, produktion .......... 601

Sømandsskoler ........... . 391

Sømænd, antal pers....... 32, 34, 36

-, arbejdsløshed ... 352-353, 358-360

-, løn...... .... 367

Stitransport, aktieselskaber... 317-320

-, antal personer............ 32, 37

-, betalingsbalancen ............ 289

-, indtjening ................... 291

Søulykker .... ........... 215

Søværnet, statsudgift ............ 439

T

Talelidende på særforsogsanstalter. 337

Tandlægehøjskoler ..... 387-388, 634

-, lærere ved .................. 392

-, statsudgift ................... 437

Tandlæger ............... 33-34, 58

-, på Færøerne ................ 516

-, i Grønland ................. 537

Tandpleje, udgifter ............. 330

Tankskibe, se skibe

Te, forbrugerprisindeks .......... 286

-, ind- og udførsel .......... 180, 610

-, produktion ..... ..... 593

Teater, Det kgl., statsudgift ..... 438

Teglværksprodukter, antal personer

ved produktion.......... 29

-, engrosprisindeks ......... 282-283

-, forsyning ................... 246

-, produktion .................. 138

Teknika ...................... 391

XXIV

Tekniske højskoler ...... 386-387, 634

-, lærere ved .................. 392

-, statsudgift ................... 438

Tekniske skoler ................ 391

-, på Færøerne ................ 527

Teknologisk institut ............ 392

Tekstilvarer, aktieselskaber .. 317-320

-, arbejdsløn i industri.. 364-365, 369

-, antal personer ved produktion

28, 35-37, 125-127

-, beskæftigelsesindeks .......... 127

-, detailhandelstællingen ........ 157

-, engrosprisindeks ......... 282-283

-, forsyning .. .. ...... 246

-, indeks for enhedsværdi og

-, mængde i udenrigshandelen 210, 212

-, ind- og udførsel ..... 172, 191-195

-, industriens investeringer... 148-149

-, industriens energiforbrug.. 128-129

-, lagerværdi . .... ... 153

-, omsætning i industri ..... 144-147

-, produktion.. .. 130, 136-137

udførsel efter lande ...... 206-209

Telefonvæsen .............. 244, 626

-, aktieselskaber ........... 317-320

-, antal personer ............ 32, 38

-, bygge- og anlægsarbejdere..... 460

-, investeringer .............. 460

-, nationalprodukt ......... 507-508

-, låntagning og opsparing .. 464, 511

-, på Færøerne ................ 244

-, på Grønland.. .............. 244

Telegrafvæsen 242-244, 430, 440, 626

-, aktieselskaber ........... 317-320

-, antal personer ............ 32, 34

Telex .... ............. 244

Temperaturforhold ............. 5

-, på Færøerne ................ 513

-, i Grønland ................. 531

Terapeutisk eksamen ........... 391

Tilgodehavender i udlandet .....

289-291, 631

-, Færøernes ............... 525

Tillægsgrundskyld .......... 472-473

Tillægspensionen ............... 335

Tilskadekomne.

-, ved arbejdsulykker........... 362

-, ved færdselsuheld ........ 231-232

-, ved jernbaneulykker ......... 233

-, under ulykkesforsikringen ..... 329

-, ved ulykker ............. 361

Tilsyn med børn ........... 342-344

Til talefrafald ............... 380-381

Tilvækst, befolkningens ......... 43

Timecharter ................... 223

Timeløn, i industri og håndværk

363-364, 366, 369

Tin, ind- og udførsel ........... 199

-, lagerbeholdning ............. 155

-, produktion .................. 601

-, råvareprisindeks ............. 279

Tinkoncentrat, produktion ...... 601

Tipning, afgift af .............. 430

Tjenestemandsorganisationer . 373-374

Tjenestemænd, beskæftigelse

og køn .. ............. . 34-35

-, løn og indkomster ........ 367-368

Tjære, ind- og udførsel .. . .. 172, 185

Tobak, afgift ..... 430, 465, 490-491

-, aktieselskaber ........... 317-319

Tobak, arbejdsløn i industri ..... 369

-, antal personer ved produktion

28, 37

-, engrosprisindeks ......... 280-281

-, forbrugerprisindeks .......... 286

-, forsyning ................... 245

-, indeks for værdi og mængde i

udenrigshandel .............. 212

-, ind- ag udførsel .... 172, 184, 510

-, industri, energiforbrug.... 128-129

-, industri, investeringer i ....... 148

-, lagerbeholdning ..... . ..... 154

-, produktion ......... 133, 593-594

-, rå, forskellige landes ind- og

udførsel ................ . 610

-, udgifter..... 250-251

Tofamiliehuse.. 61-68, 70-71, 85, 518

-, efter lejlighedsindehaverens

erhverv .. ..... ...... 62-63

-, lejligheder i ..... 62-63, 68, 70-71

Told ............. 430, 465, 490-491

Tolddistrikter, antal ............ 2

Toldvæsenet . ... 439

Tonnage, handelsflådens 216,618-621

Tordendøgn .............. 7

Torskefisk, fangst ........... 111, 591

-, ind- og udførsel ......... 177-178

-, Grønland . .... .. 541-542

Tovværk, ind- og udførsel....... 193

-, produktion............ 136

Trafik, antal personer ..... 32, 36-37

-, bil- og passager-, på overfarter

og broer .............. 228

.... ....

-,jernbane-, .. 233

-, last- og bus-, tilog fra udlandet 229

-, luftfart ................. 234-237

-, motor-, til og fra udlandet.... 229

-, person-, efter grænsested.. 236-237

-, personautomobil-, ruter ...... 229

-, skibsfart mellem Danmark

og udlandet.. ...... 217

-, skibsfart på danske havne

218-221

-, skibsfart på nationalitet....... 218

-, sporveje ................ 229

-, uheld .................. 231-232

Traktorer, antal........ 96, 224-225

-, ind- og udførsel ............. 203

-, på landbrugsejendomme ...... 96

Trampfart, fragtindtægter.... 222-223

Transithandel .. ... .. 172

Transportmiddelindustri. antal

personer .. .. 30, 35-37, 125-126

-, aktieselskaber ........... 317-320

-, arbejdsløn .......... 364-365, 369

-, beskæftigelsesindeks .......... 127

-, energiforbrug............ 128-129

-, investeringer ............ 148-149

-, produktion .............. 141-142

Transportmidler

216, 224-230, 233-237

-, detalihandelstællingen ........ 158

-, engrosprisindeks ......... 282-283

-, forbrugerprisindeks ....... 287-288

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen ... 212

-, ind- og udførsel.... 172, 519, 544

-, investeringer i ............... 510

-, på Færøerne . ........ .

524

-, i forskellige lande ....... 618-625

Statistisk Aarbog 1975


Transportområde i udenrigshandelen

................... 230

Transportvirksomhed ........... 233

-, aktieselskaber ... ..... 317-320

-, antal personer. 32, 34-38, 514, 534

-, i forskellige lande ....... 618-625

-, lønudgift . .......... 508

-, nationalprodukt ......... 507-508

Trikotage, se beklædning

Træ, engrosprisindeks ....... 282-283

-, hugst. .. .. . 109, 595-596

-, indeks for enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 210

-, ind- og udførsel 172, 190, 519,

544, 611

-, lagerbeholdning ............. 154

-, produktion ............. 595-596

-, råvareprisindeks . .... 279

Træindustri, aktieselskaber .. 317-320

-, arbejdsløn .......... 364-365, 369

-, antal personer. 29, 35-37, 125-126

-, beskæftigelsesindeks .......... 127

-, energiforbrug............ 128-129

-, investeringer ............ 148, 150

-, lagerværdi .. ... . 153

Trækning rettigheder, Danmarks i

internationale institutioner .... 289

Trækprocenter, og skattekortfradrag 497

Træmasse, ind- og udførsel...... 190

Trævarer, produktion ....... 130, 136

Tuberkulose, dødsfald ........ 56-57

-, sygdomstilfælde .............. 55

-, på Færøerne ............ 515-516

-, i Grønland ............. 536-537

Tunge olier, se olie

Turisme, campingpladser og

overnatninger ......... 238-239

-, færdigpakkede rejser ......... 240

-, hoteller og overnatninger ..... 237

Turister, ind- og udrejste.... 236-237

-, rejsevaluta, indtægter og

udgifter .. .............. 239

Turnips, høstudbytte ........... 90

Tyverier .... ......... 376-377

Tændstikker, afgift ............. 490

Tømmer, se træ

Tømrer.. .. ........ 30, 36

-, antal virksomheder....... 118-119

-, regnskabsoplysninger ..... 122-123

Tørelementer, produktion ....... 141

Tørklæder, ind- og udførsel ..... 195

Tørmælk, se under mælkekonserves

Tørv, forbrug ..... ........ 248

Tørvefabrikation, antal pers. .... 28

Tørvefabrikation, lønudgift ...... 508

-, nationalindkomst ........ 507-508

Tågedøgn ..................... 7

u

Ubebyggede grunde, salg ........ 86

Udbytte, aktieselskabernes....... 320

Udbytteskat... ........... 465-469

Uddannelse, højere ......... 389-392

-, i Grønland ............. 535, 553

-, på Færøerne .. ........ 527

Uddannelsesforanstaltninger,

udgifter ..... .. . 436-438

Udenlandske, motorkøretøjer over

grænserne .................. 229

xxV

Udenlandske, nettotilgodehavender

............... 289-290

Udenlandske, turistet ....... 236-237

Udenrigshandel, se import ...... 432

Udenrigsmututenet .... 428, 432, 444

Udførsel, se import

Udlændinge med opholds- og

arbejdstilladelse .............. 52

Udlån, banker og sparekassers

296-297, 300-303

-, fra staten ................... 446

Udlånsrente ................... 293

Udmøntning............... 441, 443

Udrejser, antal ............. 236-237

Udsalgs- og udskænkningssteder for

spiritus ...... ... ........ 171

Udsendelser, radio og fjernsyn ... 242

Udskrivningsprocenter .. 466-467,

478-489

Udvandring ............. 43, 46, 54

-, efter køn, alder civilstand ..... 54

-, efter statsborgerskab.......... 54

Ufaglærte, antal .. 26, 36-37, 39, 124

-, efter køn.... ............ 39

-, efter køn og alder ........... 26

-, løn ....... 362-364, 366, 369-370

Ugeblade og månedsblade....... 401

-, produktion...... ........ 143

Ugifte, efter køn og alder....... 19

U-lands hjælp ............. 432,

447-449

Uld, engrosprisindeks ....... 282-283

-, forsyning .. ....... 246

-, ind- og udførsel......... 192, 615

-, lagerbeholdning .............. 154

-, produktion ............. 136, 595

- -, i Grønland ............... 541

-, råvareprismdeks ............. 279

Ulykkelig hændelse, færdselsuheld

231-232

-, dødsfald ved . ... 55

-, dødsfald ved jernbanedrift ... 233

-, redningsvæsen ............... 215

-, søulykker ...... ...... . 215

-, tilskadekomne ved ....... 361-362

-, under ulykkesforsikringen ..... 329

Ulykkesforsikring, lovpligtig ...... 329

-, udgifter ................ 330, 434

Underholdsbidrag ......... 340, 344

Underpantsætning af løsere ..... 384

Underretternes virksomhed.. 378,

382-383

Understøttelse, til arbejdsløse .... 375

-, til enker og enkemænd ....... 345

-, udgifter ............330

Undervisning .......... 385-397, 634

-, udgifter til .............. 398-399

-, antal personer ved 32-34, 392, 395

Undervisningsministeriet ..... 428,

436-438, 444

Undervisningsvæsen......... 385-405

-, antal personer ved ......... 32-34

-, statsudgift .............. 427

-, i Grønland ............. 553, 555

Ungdomspensioner .............. 341

Ungdomsskoler ................. 397

-, statsudgift .......... . 437

Universiteter .......... 385-386, 634

-, lærere ved . ............. 392

-, på statsregnskabet ........... 437

Stikordsregister S-V

Uoplyst erhverv, antal personer 33, 38

Ure, ind- og udførsel....... 172, 204

Urmagere ................... 31, 36

v

Valg, folkeafstemning om

Danmarks tiltrædelse af EF 414-415

-, folkeafstemninger 1916-72 414-415

-, offentlige ............... 406-426

-, til amtsråd ............. 416-417

-, til borgerrepræsentationen 418-425

-, til by- og sogneråd ...... 418-425

-, til folketinget ........... 406-413

-, til menighedsråd ............ 426

-, til lagtinget ................. 513

-, til landsrådet ................ 554

Valgkredse, antal .............. 2

-, på Færøerne ................ 513

-,i Grønland ..... ............ 532

Valuta, beholdning 289-292, 296-301

526, 631

-, kurser . ........ . 292, 630

-, rejse-, indtægter og udgifter ... 239

Valutafond, international statsgæld 446

Vandarealer, Danmarks ......... 86

Vandbygningsvæsen, statsudgift .. 435

Vandringer, udenlandske... 43, 46, 54

Vandværker ................... 156

-, antal personer........ .... 31

Vanføre på særforsorgsanstalter .. 337

Varebiler, se motorkøretøjer

Varehandel, aktieselskaber... 317-320

Vareomsætning, med udlandet,

se import

-, i engros- og detailhandelen,

se handel

Varepriser..... 99-101, 108, 276-288

-, indeks..99, 108, 276-288, 524,

549-550

Varer og tjenester, på

nationalregnskabet ....... 505-506

Varestatistik, for industrien .. 130-143

Vaskemidler, engrosprisindeks 282-283

-, forbrugerprisindeks ........... 287

-, ind- og udførsel ............. 188

-, produktion .................. 134

-, antal personer .............. 29

Vaskerier, antal personer ........ 33

Vedudbytte.................... 109

Vegetabilske landbrugsvarer.

engrospristal ........ 280-281, 284

-, ind- og udførsel 172,179-183,607-610

-, produktion ..... 131-132, 592-595

-, produktionsværdi ............ 102

Veje, udgifter ..... 427, 435, 458-460

-, byggeomkostningsindeks ...... 278

-, længde af ................... 230

-, trafik ...................... 228

Vejfondsarbejder, byggeomkostningsindeks

........... 278

Vejrforhold .................... 5-7

-, på Færøerne ................ 513

-, i Grønland ............ 531

Vekselkurser ............... 292, 630

Vekselprotester .............. 384

Veneriske sygdomme.... 55, 516, 537

Verdensflåden ............. 619-620

Veterinær- og landbohøjskolen ... 387

Statistisk Aarbog 1975


Veterinær- og landbohøjskolen,

-, elever ...................... 387

-, lærere .... ............. 392

-, på statsregnskabet ........... 438

Veterinærvæsen, statsudgift ....... 432

Videnskabelig virksomhed ... 385-393

-, antal personer ved ......... 32-34

Vielser, se ægteskaber

Vielseshyppighed.. .......... 43, 46

Villa, se enfamiliehuse

Vin, afgift ................ 430, 490

-, forbrug ............. 248

-, forbrugerprisindeks ........... 286

-, ind- og udførsel ............. 183

-, lønmodtagers udgifter.... 249,

252-253, 256-257 260-261, 264-266

-, produktion ............. 133, 593

Vindforhold ................... 6-7

Vitaminpræparater,

ind- og udførsel.......... .. 187

-, produktion .............. 133-134

Vognmandsvirksomhed, se transportvirksomhed

Voldsforbrydelser ........... 376-377

Vuggestuer .................... 341

Vurdering af fast ejendom .... 73-82

Vurderingskredse, antal ......... 2

Vægt og mål .................. 638

Vægtafg'ft, biler........ 490

Vælgere, ved valg...... 406-416, 418

-, i Grønlann.................. 554

Værdipapirer .... 289, 304-315,

321, 329, 441-443

Værditilvækst, i industrien....... 130

Værelser, i beboelsesejendomme..

62-68, 518, 539

-, antal beboere i .............. 68

Værktøj, ind- og udførsel ........ 200

XXVI

Værktøjsmaskiner, ind- og udførsel

................... 201-202

Værn, se forsvar

Værnepligtige, sundhedstilstand og

højde ...................... 53

Væverier, se bomuld

Våben, ind- og udførsel ........ 205

z

Zink, ind- og udførsel .......... 199

-, lagerbeholdning ............. 155

-, produktion .................. 600

-, råvareprisindeks ............. 279

Zinkmalm, produktion .......... 600

Zoologiske haver, besøg i ....... 403

Æ

Æbler, erhvervsavl ............. 107

-, ind- og udførsel ............. 179

Ædle metaller, ind- og

udførsel ...... ............ 197

-, produktion ............. 601

Æg, engrosprisindeks ....... 280-281

-, forbrug.. . .............. 247

-, forbrugerprisindeks ........... 286

Æg, indeks tor enhedsværdi og

mængde i udenrigshandelen... 213

-, ind. og udførsel ......... 172, 178

-, mængde- og pris,ndeks...... 98-99

-, priser ................... 99-100

-, produktion .............. 97, 102

udførsel efter lande ..... 206-209

Ægteskabelig stilling ....... 19, 26-27

-, på Færøerne ................ 514

-, i Grønland ................. 533

Ægteskaber.. 43, 46-48, 536, 584-585

Ægteskaber, borgerlige ......... 46

-, upløste . .... 46

-, efter ægtefællernes alder ...... 47

-, efter vielsesmåned............ 48

-, i Grønland ................. 536

Ænder ..... ............. 91

Ærter, erhvervsavl ............. 107

Æsler ......................... 590

Øer, antal .................... 1, 8

-, areal ....................... 1

-, folkemængde på ............. 8

Økonomiministeriet ... 428, 440, 444

Øl, afgift ................. 430, 490

-, antal personer

ved produktion ........... 28, 37

-, engrosprisindeks ......... 280-281

-, forbrug ............. 248

-, forbrugerprisindeks ..... . 286

-, indeks for værdi og mængde i

udenrigshandel .............. 213

-, ind- og udførsel ....... 183

-, lønmodtagers udgifter.... 249,

252-253,256-257,260-261,264-265

-, produktion ............. 132, 593

-, udførsel efter lande ...... 206-209

A

Al, ind- og udførsel ........... 177

-, udbytte. .. ........ . 111

Åndssvage på særforsorgsanstalter 337

-, personale ................... 331

-, udgifter ..................... 337

Årpenge for Det kgl. Hus ....... 431

Statistisk Aarbog 1975


OVERSIGTSKORT

i 7.000. COo

ØRRING

': REVEN1kSIUJ

BRØNDERSLEV

OnmipleM

AMI"";

'V~Eebr

,.1aew

LiLB01

E.

jbuwia0

'WV.ESUN DBY

VIG

STRUER

INGKØBIN

OLSTEBRO

w.bwk

LKEBORG`%'""'

navnu

NDERDORG..L

iSBR

VARDE

YYOE1 N _

D Cti=E

ON...p.

ODENSE

11 i,ASSEN5

1

ENS DERe,., / 14np AI kw G.STVED

11rwmLa/

QSVFND°L.,.,

Nejve

\

TØNDER

V.g..

Hl.

Reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse A. 617/73

Statistisk Aarbog 1975


Areal og befolkning

Tabel 1.

Danmarks kystlinie, areal og befolkningstæthed.

Coastline, area and density of population.

Kystlinie Vandareal Areal

I. anuar

1959[ 19591

km km' km'

øer i havet' 1. januar 1974

1974' Areal

Antal

km'

Folketal

I a

i nuar

1974

Befolknings

tæthed

pr.ed

l.januar 1974

1 2 3 4 S 6 7

A. Sjælland i alt ................. 1 735,34 183,45 7 439,40 97' 7 439,40' 2 164 183 290,9

Københavns kommune ........ 91,50 2,63 85,88 26 0,231 576 030 6 707,4

Frederiksberg kommune ....... 0,03 8,77 95 821 10926,0

Københavns amtskommune .... 120,92 15,38 522,60 26 107,681 627 110 1200,0

Frederiksborg » .... 248,70 80,07 1 346,44 13 1,69 290 397 215,7

Roskilde » .... 153,74 7,38 888,52 18 0,27 176 984 199,2

Vestsjællands » .... 607,72 66,23 2 984,83 29 49,71 266 582 89,3

Storstrøms amtskommune, del af 512,76 11,73 1602,36 32 260,85 131 259 81,91

B. Bornholm .................... 141,40 3,15 588,16 11 588,16 47 035 80,0

C. Lolland-Falster

Storstrøms amtskommune, del af 586,54 23,74 1 795,34 45 1795,341 124091 61,16

D. Fyn ........................ 1 129,74 26,44 3485,51 100 3485,516 443 134 127,1

A-D. Øerne i alt ................ 3 593,02 236,78 13 308,41 253 13 308,41 2 778 443 208,8

E. Jylland i alt ................. 3 720,91 462,90 29 766,04 1539 29 766,0410 2 257 74110 75,8

Sønderjyllands amtskommune .. 567,361 118,47 3 929,35 14 450,01 242 777 61,8

Ribe » .. 206,62 23,25 3 131,55 4 64,82 203103 64,9

Vejle » .. 264,32 26,23 2 996,55 10 17,04 315 310 105,2

Ringkøbing » .. 598,08 79,81 4853,28 23 16,84 250 368 51,6

Århus » .. 634,69 77,24 4560,60 40 148,72 555 393 121,8

Viborg » .. 645,96 90,29 4 122,45 15 392,48 224 614 54,5

Nordjyllands » .. 803,88 47,61 6172,26 46 127,97 466176 75,5

A-E. Tilsammen ................. 7313,93 699,68 43 074,45 406 43 074,4511 5 036 184 116,9

F. Færøerne ..................... 1 117,0012 ... 1 398,85 1713 1398,8514 39 800 28,5

G. Grønland .................... ... ... 341 700,0016 .. ... 49 468 0,1

A-G. Danmark inklusive

Færøerne og Grønland ............ ... ... 386 173,3016 ... ... 5 125 452 13,3

ANU. Det sydligste punkt i Danmark uden Færøerne og Grønland er Gedserodde på Falsters sydspids, 54°33'31" n. br., det nordligste ved Skagen,

57*44'55% det vestligste Blåvandshuk, 8°4'36" ø. I. f. Grw. og det østligste Ærteholmene, 15°11'59".

I det i tabellen opgivne areal er indbefattet alt land og alle inden for landets konturer værende søer og vandløb. Følgende søer måler over 1000ha hver:

Arresø, Esrum sø, Mossø og Tissø. Endvidere måler de inddæmmede fjorde Saltbæk Vig og Stadil Fjord over 1000 ha.

1 Kystlinien og vandarealerne, som hidrører fra en i 1959 afsluttet planimetrisk opmåling, er i denne tabel fordelt på amtskommunerne i overensstemmelse

med kommuneinddelingen pr. I. april 1970. Ubenævnte søer, vandløb m. v. i sogne, der pr. I. april 1970 blev delt mellem kommuner beliggende

i hver sin amtskommune, er dog blevet henført til den amtskommune, hvori den største del af sognet er beliggende. Landegrænsen mod Tyskland

har en længde af 67,7 km. ' Arealerne fra den i 1959 afsluttede planimetriske opmåling er ført å jour ved hjælp af nye opmålinger. '. Opgørelsen

af antallet af øer omfatter kun benævnte øer i havet. De angivne arealer omfatter hele arealet inden for disse øers grænser, incl. vandarealer oe øer

Der findes i de danske søer 53 benævnte øer med et samlet areal på 1,97 km'. Om vandarealerne, se kol. 2.' Heri inkluderet øen Sjælland med 7018,97 i disse.

km2.

' Hele øen Amager er medregnet under Københavns amtskommune med 91,69 km'. ' Storstrøms amtskommune har tilsammen en befolkningstæthed pr.

km' på 75,2. 7 Heraf udgør øen Lolland 1242,86 km' og øen Falster 513,76 km'. 'Heraf udgør øen Fyn 2984,31 km'. ' Heri inkluderet Vendsyssel-

Thy. 10 Heri inkluderet Vendsyssel-Thy med 4685,25 km' og halvøen Jylland med 23862,91 km.' " Heri inkluderet halvøen Jylland med 23862,91 km'.

1' Opmålt 1955. 1' Beboede øer. " Heri inkluderet Lille Dimon og andre ubeboede øer. 1' Kun den isfri del af Grønland er medregnet.

Kit.ne: Danmarks areal (Stat. Medd. 1968:4), Kommuneinddelingen april 1970 (Kommunalreformkommissionens sekretariat), Årsberetning fra Rigsombudsmanden

på Færøerne, Ministeriet for Grønland samt materiale i Danmarks Statistik.

TRANSLATION. - HRADINO, Column 1: coastline; 2: inland water area; 3: land and inland water area; 4-5: islande in the sea (with official names);

4: number; 5: area; 6: population; 7: density of population (per km').

FRONT Column, A: Zealand, total (kommune: municipality; amtskommune: county; del af: part of); B: Bornholm; C: Lolland-Falster; D: Funen;

A-D: the Islands, total; E: Jutland, total; A-E: total; F: the Faroe Islands; G: Greenland; A-G: Denmark, incl. the Faroe Islands and Greenland.

1

Statistisk Aarbog 1975


2

Tabel 2.

Den administrative inddeling 1. april 1974 for Danmark uden Færøerne og Grønland.

Administrative division of Denmark excl. the Faroe Islands and Greenland at 1 April 1974.

Valgkredse'

Amts-

Kom- Kirke- skatte-

Vurdeo

g

muner sogne inspekg

torater kredse

og

storkredse

kredse

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Øerne ................................ 134 867 32 14 27

3 j

1 1 1 1

1 1 1

3 1 9 6

19 1 4 3

1 1 3 3

2 4 2 1

Storstrøms 2 4 6 6 4

Bornholms » ............ 53 22 1 1 1 3 1 2 1 1

Fyns » ............ 32 219 2 5 3 23 1 9 8 5

II. Jylland .............................. 141 1 183 12 33 13 103 7 45 43 27

Sønderjyllands amtskommune .......... 23 116 2 4 2 12 1 7 6 4

Ribe » .......... 14 81 I 3 1 9 1 4 54 3

Vejle » .......... 16 130 1 6 2 13 1 6 5 4

Ringkøbing » .......... 18 132 I 4 1 12 1 4 6 3

Århus » .......... 26 271 3 6 3 22 1 10 7 5

Viborg » .......... 17 221 2 4 2 14 1 5 5 3

Nordjyllands » ......... 27 232 2 6 2 21 1 9 9 55

I-II. Hele landet pr. I. april 1974.......... 275 2 050 25 65 27 222 17 103 85 54

» » » » 1973.......... 277 2 046 25 65 27 222 17 103 85 54

Retsvæsen: Der er 2 landsretskredse og 15 nævningekredse. Østre landsret omfatter øerne og er inddelt i 9 nævningekredse. Vestre landsretskreds omfatter

Jylland og er inddelt i 6 nævningekredse.

Embedslæeeinstitutionerne: I henhold til Lov om embedslægeinstitutioner m.v. af 13. juni 1973, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 19. september 1974,

vil indenrigsministeren for hver amtskommune oprette en embedslægeinstitution med en eller flere embedslæger. Den tidligere lægekredsordning vil bortfalde,

efterhånden som lovens bestemmelser træder i kraft for de enkelte amtskommuner.

Udskrivningskredse: Der findes 7 udskrivningskredse, 4 på øerne og 3 i Jylland.

I kirkelig henseende er der 10 stifter (106 provstier og 1305 pastorater).

Arbejdstilsyn: Der er 26 kredse, nemlig Københavns og Frederiksberg kommuner og en del af Københavns amtskommune 3, øvrige Sjælland og Lolland-

Falster 7, Bornholm 1, Fyn 1 og Jylland 14.

Arbejdsformidling. Der er 27 arbejdsformidlingsområder, nemlig: Københavnsområdet I, Sjælland i øvrigt 5, Lolland-Falster 2, Bornholm 1, Fyn 2 og

Jylland 16.

Tolddistrikter. Der er i alt 37 distriktstoldkamre: i Københavnsområdet II og i provinsen 24 samt 2 grænsedistriktstoldkamre.

I Ifølge Lov nr. 283 af 10 juni 1970 om valg til Folketinget. s En del af politikreds 13, Køge, ligger i Storstrøms amtskommune. s Uden Christiansø,

der ikke er nogen kommune; øen administreres af Forsvarsministeriet. s En del af retskreds 53, Grindsted, ligger i Vejle amtskommune. s En del af

politikreds 52, Hobro, ligger i Viborg amtskommune.

KILDE: Danmarks administrative inddeling (Statistisk Tabelværk 1975:11) og materiale i Danmarks Statistik.

TRANSLATION. - HEADING, Column L: municipalities; 2: parisbes; 3: county tax inspectorates; 4: districts of income assessment; 5: big districts

of real pronersv assessment; 6: small districts of real property assessment; 7-8: election districts; 7: constituencies; 8: nomination districts; 9: Lower-court

districts; 10: Police districts. - FRONT COLUMN, I: the Islands; II: Jutland; 1-11: Denmark.

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 3.

3 Areal og befolkning

Antal kommuner i de enkelte amtskommuner, fordelt efter arealets størrelse 1. januar

1974.

The number of municipalities in the whole country and in the individual counties by size of area at 1 January 1974.

Areal

km'

I alt

Antal kommuner' fordelt efter arealets størrelse i km'

Under

20 km' km' km' km' km'

2 0

0 9

Københavns kommune ............ 86 1 - - 1 - - - - -

Frederiksberg kommune ........... 9 1 1 - - - - - -

Københavns amtskommune ........ 523 18 5 11 2 - - - - -

Frederiksborg » ........ 1 346 19 - 8 7 4 - - - -

Roskilde » ........ 888 11 - 1 8 2 - - - -

Vestsjællands » ........ 2 984 23 - 1 6 10 5 1 - -

Storstrøms » ........ 3 398 24 - 1 1 13 8 1 - -

Bornholms » ........ 588 62 12 1 - 2 2 - - -

Fyns » ........ 3 486 32 2 2 13 8 5 1 1 -

Sønderjyllands » ........ 3 929 23 - I 5 6 2 6 3 -

Ribe » ........ 3 132 14 - - 1 1 3 7 2 -

Vejle » ........ 2 997 16 - - 2 5 3 4 2 -

Ringkøbing » ........ 4 853 18 - 1 2 - 2 7 5 1

Århus » ........ 4 561 26 - - 3 9 5 8 1 -

Viborg » ........ 4 122 17 - - i 1 4 7 3 1

Nordjyllands » ........ 6172 27 - - - 2 10 10 4 I

Hele landet ...................... 43 074 2762 92 27 52 63 49 52 21 3

Heraf Hovedstadsregionen ......... 2 852 50 6 20 18 6 - - - -

500 km"

' Kommuneinddelingen er pr. I. april 1974. ' Inklusive Christiansø (uden for kommuneinddelingen).

KILDE: Danmarks administrative inddeling. (Statistisk Tabelværk 1975: II) og materiale i Danmarks Statistik.

TRANSLATION. - HEADING, Column 1: area, km'; 2-10: the number of municipalities at I April 1974 by size of area at I January 1974; 2: total;

3-10: size of area. - FRONT COLUMN: municipalities of Copenhagen and Frederiksberg and individual counties; whole country; of which the Copenhagen

region (Copenhagen and Frederiksberg municipalities and Copenhagen, Frederiksborg and Roskilde counties),

Tabel 4.

Antal kommuner i de enkelte amtskommuner fordelt efter folketallets størrelse 1. januar

1974.

The number of municipalities in the whole country and in the individual counties by size of population at 1 January 1974.

Folketal

l.januar 1974

Antal kommuner' fordelt efter folketallets størrelse

I alt Under 000- 000

000 9999 19 999 49 999 99

1 2 3 4 6 7 8

Københavns kommune .......................... 576 030 I - - - - -

Frederiksberg kommune ......................... 95 821 1 - - - - J

Københavns amtskommune ...................... 627 110 18 - 2 3 9

Frederiksborg » ...................... 290 397 19 2 5 2 1

Roskilde » ...................... 176 984 11 - 7 2 1

Vestsjællands » ...................... 266 582 23 I 13 4 -

Storstrøms » ...................... 255 350 24 3 13 2 -

Bornholms » ...................... 47 035 62 12 4

Fyns » ...................... 443 134 32 4 17 1 -

Sønderjyllands » ...................... 242 777 23 3 13 3

Ribe » ...................... 203 103 14 2 6 5

Vejle » ...................... 315 310 16 2 4 2

Ringkøbing » ...................... 250 368 18 3 7 1 1

Århus » ...................... 555 393 26 2 17 1 1

Viborg » ...................... 224 614 17 - 10 4 - -

Nordjyllands » ...................... 466 176 27 1 15 2 1

Hele landet .................................... 5 036 184 2762 242 133 70 33 5

Heraf Hovedstadsregionen ....................... 1 766 342 50 2 14 13 13 2

Kommuneinddelingen er pr. I. april 1974. ' Inklusive Christiansø (uden for kommuneinddelingen).

KILDE: Befolkningen i de enkelte kommuner pr. I. januar 1974. (Statistisk Tabelværk 1974: V).

TRANSLATION. - HRADING, Column 1: population; 2-8: the number of municipalities at I April 1974 by size of population at I January 1974; 2t

total; 3-8: size of population. - FRONT COLUMN: municipalities of Copenhagen and Frederiksberg and individual counties; whole country; of which

the Copenhagen region (Copenhagen and Frederiksberg municipalities and Copenhagen, Frederiksborg and Roskilde counties).

1

-

Statistisk Aarbog 1975


,

4

Tabel 5. Antal kommuner i de enkelte amtskommuner fordelt efter bymæssighedsprocent

9. november 1970.

The number of municipalities in the whole country and in the individual counties by degree of urbanization at

9 November 1970.

Gennemsnitlig

bymæssighedsprocent

I alt

1 2 3

Antal kommuner' med bymæssighedsprocent

Under 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90 og

20 29 , 99 39 , 99 49 , 99 59 , 99 69 , 99 79 , 99 89 , 99 derover

4

5

6

7

0

i7

m 11

Københavns og Frederiksberg kommuner .. 100,0 2 - - - - - - 2

Københavns amtskommune .............. 99,6 18 I 1 16

Frederiksborg » 85,5 19 - - - - 3 3 3 5 5

Roskilde » .............. 82,3 11 - 1 1 4 1 - 2 2

Vestsjællands » ............. 64,3 23 1 2 4 4 2 5 1 2 2

Storstrøms » 62,6 24 3 5 5 4 3 3 1

Bornholms » 66,4 62 12 - 1 1 1 1 - i

Fyns » .............. 73,3 32 - 1 3 10 6 6 - 4 2

Sønderjyllands » ......'......... 69,4 23 - - I 7 4 2 5 3 1

Ribe » .............. 72,6 14 -

2 2 5 2 - 2 1

Vejle » .............. 75,0 16 2 7 2 1 - 1 3

Ringkøbing » 66;1 18 2 7 1 3 2 3 -

Århus » 80,1 26 -

2 8 8 3 I 2 2

Viborg » 58,7 17 -

5 5 3 2 - 2 -

Nordjyllands » .............. 72,9 27 - - 2 8 8 3 3 1 2

Hele landet... 79,9 2762 52 3 30 65 51 35 16 31 40

Heraf Hovedstadsregionen ............... 96,2 50 - - 1 1 7 4 4 8 25

ANM Bymæssighedsprocenten er opgjort som den andel af befolkningen i en given kommune eller amtskommune, der bor i bymæssige områder med

mindst 200 indbyggere.

1 Kommuneinddelingen er pr. 1. april 1974. ' Inklusive Christiansø (uden for kommuneinddelingen).

KILDE: Danmarks administrative inddeling (Statistisk Tabelværk 1975: II) og materiale i Danmarks Statistik.

TRANSLATION. - HEADING, Column I .,average degree of urbanization; 2-11: the number of municipalities at I April 1974 by degree of urbanization

at 9 November 1970; 2: total; 3-11: degree of urbanization. - FRONT COLUMN: municipalities of Copenhagen and Frederiksberg and individual counties;

whole country; of which the Copenhagen region (Copenhagen and Frederiksberg municipalities and Copenhagen, Frederiksborg and Roskilde

counties).

-

Tabel 6.

Folketal, husstande, areal m. v. fordelt på kommunegrupper.

Population, households, area, etc., by municipality groups.

Kommunegrupper (se ANM.)

Antal

kommuner

1. januar

1975

1

Folketal

2

Antal

husstande

9. november 1970

Areal

km'

Antal

personer

pr.

husstand

3 4 5

Antal

indbyggere

pr. km'

0

Andel af

indbyggere

i

bymæssige

områder

pct.

7

Folketal

1. januar

1975

0

Stigning i

folketal

9. november

1970-

1. januar

1975

pct.

A. Hovedstadsregionen ................ 50 1 752 631 708 358 2 855 2,5 614 96,2 1 768 175 0,9

B. Heraf Hovedstadsområdet............ 21 1 382 235 579 107 649 2,4 2 129 99,9 1 322 071 -4,4

C. Bykommuner i øvrigt. .............. 39 1 671 782 636 511 8 607 2,6 194 88,2 1 718 128 2,8

D., Heraf Århus, Odense og Ålborg komm. 3 556 792 221 971 1 332 2,5 418 93,8 569 542 2,3

E. Andre kommuner .................. 1871 1 513 166 508 586 31 612 3,0 48 51,9 1 568 107 3,6

F. Hele landet ....................... 1761 4 937 579 1 853455 43 074 2,7 115 79,9 5 054 410 2,4

ANM. Kommuner efter inddelingen I. januar 1975 grupperet efter bymæssigheden, 9. november 1970, idet byernes størrelse er anvendt som kriterium for

kommunernes gruppering.

Hoted.tedsregionen: København og Frederiksberg kommuner og Københavns, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner. Hovedstad,omrldet: København,

Frederiksberg, Gentofte, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gladsakse, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Søllerød,

Tårnby, Vallensbæk, Værløse, Birkerød, Farum. og Hørsholm kommuner. Bykommuner i øvrigt: Kommuner, hvori den største by er på 10 000 indbyggere

og derover.

1 Inklusive Christiansø (uden for kommuneinddelingen).

Ktt.wE: Danmarks administrative inddeling (Statistisk Tabelværk 1975: 11) og materiale i Danmarks Statistik.

TRANSLATION. - HEADING, Column l: number of municipalities at 1 January 1975: 2-7: at 9 November 1970; 2: population; 3: number of household;

4: area, km'; 5: number of persons per household; 6: number of inhabitants per km'; 7: population in urban areas as percentage of total population;

8: population at l January 1975: 9: percentage increase in population from 9 November 1970 to l january 1975. - FRONT Column: A: the Copenhagen

region; B: of which the Copenhagen metropolitan area; C: other urban municipalities; D: of which Århus, Odense and Ålborg municipalites;

E: other municipalities; F: whole country.

0

Statistisk Aarbog 1975


5 Areal og befolkning

Tabel 7.

(s.5-7)

Meteorologiske forhold.

Meteorological conditions.

0

Marts

3

April

4

Maj

5

Juni

f

Juli

7

August

e

i7

Februar

September

Oktober

m

II

November

December

Året

12 t3

A. Temperatur (celsius) hele landet

a. Absolut maximtan2

1874-1971. Temp... 11,8 15,5 21,2 28,2 32,8 35,5 35,3 35,8 32,3 24,6 18,5 14,5 35,8

Målt år 1939 1959 1968 1913 1892 1947 1941 1911 1906 1901 1968 1953 1911

1972 .............. 5,0 7,4 18,2 19,2 25,3 27,5 32,5 28,0 23,9 19,4 13,0 11,3 32,5

1973 .............. 10,1 9,5 18,4 15,6 23,3 30,4 31,1 29,8 26,3 20,4 12,3 8,9 31,1;

1974 .............. 10,5 11,5 16,3 21,0 24,2 27,4 23.5 30,3 24,8 15,0 12,3 10,3 30,3

b. Mdneds-maximama

Normal (1886-1925)1 6,8 6,7 10,7 16,5 23,6 26,0 26,9 24,8 21,5 16,4 10,9 8,2 16,6

1972 .............. 2,8 4,6 14,0 14,4 21,8 24,9 28,7 25.2 20.7 17,3 11,9 9,8 16.3

1973 .............. 6,9 8,2 16,1 13,9 21,6 27,1 28,5 27,8 22,7 17,9 11,6 7,4 17,5

1974 .............. 8,4 10,1 13,4 19,0 22,5 24,9 21,2 25,9 22,5 13,6 11,0 9,7 10,9

c. Degn-middel-maximama

Normal (1931-1960)1 2,0 2,2 5,0 10,2 15,7 19,0 21,1 20,6 17,2 12,0 7,2 4,1 11,3

1972 .............. +0,2 1,6 6,1 9,6 14,8 17,7 21,6 20,3 15,3 12,1 7,3 5,3 11,0

1973 .............. 3,2 4,5 8,5 8,7 14,8 19,6 22,1 21,0 16,6 10,5 6,0 3,4 11,6

1974 .............. 4,5 5,2 7,0 13,2 14,8 18,6 18,0 20,2 16,3 9,4 7,0 6,5 11,7

d. Middeltemperaturs

Normal (1931-1960)1 +0,1 +0,4 1,7 6,2 11,1 14,5 16,6 16,3 13,1 8,7 4,9 2,2 7,9

1972 .............. +1,5 0,5 2,9 6,2 10,7 13,5 17,1 15,5 11,1 7,8 5,3 3,4 7,7

1973 .............. 1,4 2,3 5,0 5,0 10,6 14,6 17,5 15,9 13,2 6,7 3,3 1,2 8,1

1974 .............. 2,9 3,2 3,7 7,8 10,3 13,8 14,5 15,5 13,2 6,5 5,2 4,5 8,4

e. Degn-middel-minimum'

Normal (1931-1960)1 +2,4 +3,0 +1,3 2,4 6,3 9,7 12,2 12,2 9,7 5,9 2,6 0,1 4,5

1972 .............. +3,1 +1,6 0,2 2,8 7,0 9,3 12,8 11,2 7,1 3,9 2,9 1,7 4,5

1973 .............. +0,5 0,1 1,4 1,3 6,3 9,6 12,8 10,7 9,7 2,9 0,5 +1,1 4,8

1974 .............. 1,3 1,2 0,4 2,4 5,7 8,9 10,9 10,8 10,0 3,6 3,4 2,4 5,1

f. Mdneds-minimums

Normal (1886-1925)1 +9,9 +10,0 +7,2 +3,0 0,5 4,5 7,3 7,0 2,9 +1,4 +5,2 +8,3 +1,9

1972 .............. +11.0 +12,1 +6,9 +2,0 1,8 5,1 7,3 6,4 1,9 +1,6 +4,0 +4,8 +1,6

1973 .............. +6,7 +5,6 +2,7 +2,6 1,4 3,4 7,7 5,6 3,7 +2,8 +11,0 +12,6 +1,8

1974 .............. +2,2 +2,7 +2,9 +4,3 0,8 3,6 7,6 5,8 3,5 +0,5 +1,3 +4,8 0,2

g. Absolut minimums

1874-1971. Temp... +31,0 +29,0 +27,0 +19,0 +8,0 +3,5 +0,9 +2,0 +5,6 +11,9 +21,2 +24,4 +31,0

Målt år 1942 1942 1888 1922 1900 1936 1903 1885 1886 1880 1965 1963 1942

1972 .............. +15,6 +19,4 +15,0 +7,0 +3,5 0,5 3,1 1,7 +1,9 +4,8 +8,3 +9,9 +19,4

1973 .............. +9,5 +10,6 +5,0 +4,2 +1,7 0,0 5,6 1,6 0,8 +5,0 +20,8 +21,4 +21,4

1974 .............. +3,1 +4,2 +5,5 +8,0 +2,2 +0,5 5,6 2,6 1,0 +3,3 =.3,3 +9,2 +9,2

Axtt. Som grundlag for beregningen af de anførte månedlige landsgennemsnit er benyttet de daglige målinger ved et antal velfordelte stationer -

som hovedregel 30 stationer. Ved beregning af årsværdien kan der være taget hensyn til decimaler, som ikke indgår i tabellens månedsgennemsnit.

1 Normalerne er gennemsnitstal for en årrække - i reglen 30 år - og angiver de forventede tal for en januardag. en februardag o.s.v. - henholdsvis

for januar, februar o.s.v.

' På et maximum/minimumtermometer registreres den højeste/laveste temperatur i døgnet; heraf er udledt de tre udtryk for maximum/minimumtemperaturer:

Absolut maximum/minimum er den højeste/laveste temperatur udtaget blandt samtlige ca. 150 stationer. Absolut maximum/minimum i årene 1874-1972 er

fundet ved at udtage den højestellaveste temperatur blandt samtlige ca. 150 stationer (ca. 100 før 1960).

Måneds-maximumlminimum er et beregnet gennemsnit for 30 stationer af den højeste/laveste månedlige temperatur.

Døgn-middel-maximum/minimum er et beregnet gennemsnit for 30 stationer af den højeste/laveste daglige temperatur.

' Middslumpe,aturen beregnes ud fra 3 daglige temperaturobservationer og korrigeres således, at resultatet svarer til, at temperaturen var aflast hver

time i døgnet.

Rans: Meteorologisk Årbog og meddelt af Meteorologisk Institut.

TRANSLATION. - FRONT Co~, A: temperature (Øtigrades) entire country; a: absolute maximum; b: month marimum; c: day-mean max.,

imum: d: mean temperature; e: day-mean minimum; f: month minimum; g: absolute minimum; B: precipitation; C: a: aerial hamidity; b: eloudiness,

bright sunshine (hours); D: atmospheric pressure and wind; a: mean presture 1972; b: frequency 1972; c: mean force 1972; E: number of

day, (24 houn) of the montbs; a: summerdays; b: ice days; c: frost days; d: fog days; e: precipitation days; f: large precipitation days; g: snow

days; b: wind dart; i: days with thunder; j: thunder days.

Statistisk Aarbog 1975


6

Tabel 7.

(s.5-7)

Meteorologiske forhold.

Meteorological conditions.

I Januar

2

Marts

1 3

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

0

i7

10

11

Februar

September

Oktober

November

December

12

Året

13

B. Nedbør (mm)4

a. ,Jylland og øerne

Normal (1931~1960)1 55 39 34 39 38 48 74 81 72 70 60 55 664

1972 .............. 22 20 47 66 77 84 67 53 30 16 95 59 635

1973 .............. 28 52 28 51 48 34 60 39 91 36 90 73 630

1974 .............. 75 44 22 3 21 39 92 53 71 80 107 109 716

!.Jylland 1974....... 78 45 20 2 23 41 99 44 138 81 117 115 803

Nordjyllands a. k... 60 40 17 1 25 25 69 37 111 89 109 93 676

Viborg a.k........ 70 43 15 - 30 33 90 27 147 85 120 105 765

Århus a.k......... 65 47 21 6 26 30 110 36 87 74 81 91 674

Vejle a. k.......... 95 55 22 4 19 50 118 41 127 59 105 138 833

Ringkøbing a.k.... 82 44 19 1 22 45 112 29 185 82 139 124 884

Ribe a.k.......... 99 41 27 3 15 63 102 56 174 67 150 140 937

Sønderjyllands a. k.. 91 47 29 3 17 59 100 95 145 81 127 134 928

2. Øerne 1973........ 67 40 24 3 18 37 72 73 63 78 82 99 656

Fyns a.k.......... 73 47 22 3 16 32 76 69 79 80 83 113 693

Vestsjællands a. k... 68 38 25 1 18 35 73 87 56 85 82 104 672

Fr.borg-Kbhvn.s og

Roskilde a. k..... 60 38 29 1 22 37 76 92 58 78 84 91 666

Storstrøms a. k..... 60 36 20 6 15 50 60 45 53 75 77 88 585

b. Bornholm 1974....... 53 36 24 6 15 18 61 32 71 140 95 92 643

C. Luftfugtighed og skydække

a. Fugtighedsgrad, hele landets

Normal (1931~1960)1 89 87 85 78 72 73 76 79 83 86 89 91 82

1972 .............. 89 92 85 81 96 80 80 78 79 84 89 91 84

1973 .............. 94 90 83 76 77 73 77 74 82 85 85 91 82

1974 .............. 93 90 79 68 71 74 78 79 84 86 90 91 82

b. Skydække, hele landets

Normal (1931-1960)1 74 72 62 58 53 55 58 57 56 67 77 78 64

1972 .............. 83 90 63 69 66 65 59 55 56 56 73 78 68

1973 .............. 89 76 61 63 63 50 56 49 65 63 69 76 65

1974 .............. 90 78 54 39 59 56 68 55 70 76 84 79 67

c. Soltimer, ,Jylland , og øerne?

Normal(1931-1960)1 41 65 127 181 256 257 247 221 166 98 42 28 1729

1972, ............. 39 21 145 145 200 224 239 241 170 148 55 36 1663

1973 .............. 26 67 164 192 228 299 260 271 141 123 71 47 1889

1974 .............. 21 63 166 276 248 275 231 240 129 84 32 32 1797

Bornholm 1974' ..... 39 54 169 272 294 279 253 259 158 65 33 42 1917

D. Tryk og vind, hele landet

a. Middellufttryk ved havoverfladen (mb) 1974

Skagen ............ 1012,9 1009,3 1022,7 1022,0 1015,1 1011,3 1005,9 1014,6 1006,6 1006,8 1005,2 1002,7 1011,3

Kastrup Lufthavn .. 1015,1 1010,2 1020,9 1018,2 1014,3 1011,5 1008,2 1015,9 1009,9 1005,0 1007,7 1006,5 1012,0

b. Vindhyppighed 1974'

Nord ............. 0 6 2 16 7 11 2 3 1 16 9 3 6

Nordøst ........... 1 8 13 23 20 14 1 4 0 22 8 0 10

Øst ............... 3 13 46 23 19 8 1 10 5 7 6 1 12

Sydøst ............ 29 14 17 6 9 5 2 8 13 7 10 2 10

Syd ............... 26 18 6 3 4 6 8 11 26 9 21 12 13

Sydvest............ 20 24 5 4 6 12 21 20 33 13 26 37 18

Vest .............. 15 8 7 9 20 26 43 28 15 13 12 29 18

Nordvest .......... 5 7 3 12 12 15 21 13 5 12 7 16 11

Stille .............. 1 2 1 4 3 3 1 3 2 1 1 0 2

c. Middelvindstyrke (0-12)

1974 ... .......... 4,1 3,5 3,2 3,3 3,4 3,3 4,2 3,0 3,2 3,9 4,2 4,7 3,7

Nedbøren angives ved den højde, hvortil vandet ville stige, hvis det ikke kunne løbe bort eller fordampe. De anførte tal er landsgennemsnit for ca. 600

velfordelte stationer, idet summeringen for måned og år er foretaget med hensyntagen til decimalerne. For de enkelte amtskommune (a. k.) er der

desuden taget hensyn til arealet.

s Fugtighedsgraden angiver i procent forholdet mellem den tilstedeværende vanddamp i luften og den mængde, ved hvilken luften ville være mættet

ved den pågældende temperatur. I Skydekket angiver hvor mange nrnrent af himlen, der er dækket med skyer. I Soltimerne (klart solskin) registreres

dagen igennem på en solautograf. B Soltimer for året 1974 fra Christiansø. e Vindhyppigheden angiver den procentvine fordeling af de

daglige observationer på de 8 vindretniuger og vindstille.

Statistisk Aarbog 1975


7 Areal og befolkning

Tabel 7.

(s.5-7)

Meteorologiske forhold.

Meteorological conditions.

Januar

l

6

Marts

3

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

11

Februar

September

Oktober

m

11

N ovember

December

12

Året

13

E. Antal døgn l måneden, hele landet

a. Sommerdage (max. >25°)10

Normal (1938-1960)1 - - - - 0,6

1972 .............. - - - - 0,0

1973 .............. - - - - 0,0

1974 .............. - - - - 0,0

b. Isdegn (max. 0,1 mm)14

0,0

0,1

9 10 6 4

17 9 7 4

7 11 2 7

15 8 5 3

Normal(1931-1960)1 15 13 10 12 10

1972 .............. 12 11 12 17 14

1973 .............. 15 18 11 17 14

1974 .............. 18 13 6 2 7

f. Store nedberdegn (R? 10 mm)

Normal (1938-1960)1 1,1 0,6 0,8 0,6 0,9

1972 .............. 0,0 0,1 1,2 1,1 1,9

1973 .............. 0,0 0,9 0,4 0,8 0,9

1974 .............. 1,6 0,9 0,3 0,0 0,4

g. Snedegn1°

Normal (1931-1960)1 7,1 6,3 4,7 1,3 0,2

1972 .............. 9,0 5,5 5,8 0,3 -

1973 .............. 3,6 8,4 0,9 5,0 -

1974 .............. 3,7 3,2 0,6 0,0 -

h. Blæstdegn (F> 6) 17

Normal (1938-1960)1 5,0 3,9 4,6 4,0 3,0

1972 .............. 7,3 1,2 5,6 2,9 2,5

1973 .............. 0,6 4,1 2,6 5,4 2,2

1974. ............. 7,0 3,9 6,1 3,9 6,0

i. Døgn med tordenle

Normal (1931-1960)1 2 1 1 7 14

1972 .............. 0 0 3 9 13

1973 .............. 0 3 1 9 17

1974 .............. 1 0 2 2 6

2,1 3,8 3,4 0,3 - - - 10,0

0,6 5,9 0,9 - - - - 7,4

3,0 6,1 4,4 0,1 - - - 13,6

0,0 0,0 1,2 - - - - 1,2

0,1 2,8 23

- - 17

1,4 2,1 4

- - 0,2

0,0 - - 0,1 2,0 6,1 14 88

- - - 0,3 4,4 5,9 11 80

-

0,0 9,0 10,0 14 76

- 2,0 2,0 5 41

2 2 2 3 4 6 9 66

4 6 3 4 10 6 10 98

3 2 2 3 5 7 4 11

3 5 5 5 5 2 7 10

11 13 14 14 15 16 16 159

14 11 11 11 8 20 16 157

8 12 9 12 13 20 20 169

11 22 12 20 23 23 28 185

1,1 2,1 2,6 1,9 1,6 1,6 1,1 16

2,3 2,0 1,2 0,7 0,2 2,6 1,5 15

0,8 1,8 1,1 3,0 0,6 2,1 1,1 14

0,6 1,6 1,1 2,7 2,0 2,0 1,5 15

0,0 0,0 0,2 1,0 4,2 25

0,1 2,9 0,1 23

1,5 7,3 7,9 35

- - - - 0,2 0,8 3,8 12

2,6 2,2 2,5 2,8 3,4 4,2 4,3 43

1,2 0,8 2,0 1,2 3,1 5,9 6,4 40

2,8 1,3 2,4 3,0 2,1 8,3 4,6 39

2,6 6,8 1,3 5,5 5,4 6,3 9,5 64

17 21 21 15 8 5 4 116

21 22 19 15 3 11 15 131

10 22 11 9 4 11 2 99

19 21 15 23 3 10 9 111

-

j. Tordendegn"

Normal (1931~1960)1 0,1 0,0 0,1 0,4 1,3

1972 .............. - - 0,0 0,2 0,6

1973 .............. - 0,2 - 0,5 1,5

1974 ............. - - 0,1 0,2 0,1

1,6 2,8 2,8 1,4 0,5 0,2 0,1 11,3

3,3 2,3 2,6 0,4 0,0 0,5 0,7 10,6

1,0 4,8 2,4 0,8 0,2 0,8 0,1 12,3

2,3 2,5 2,1 2,2 0,1 0,2 0,2 10,0

10 Sommerdage er dage, hvor den højeste temperatur er over 25° celsius. 11 Isdage er døgn, hvor den højeste temperatur er under 0° celsius.

11 Frostdegn er døgn, hvor den laveste temperatur er under 0' celsius. 13 Tdgeddgn er døgn, hvor der er observeret tåve omkring stationen.

u Nedberdagn er døgn med nedbør på 0,1 mm eller mere. le Store rudbørdagn er døgn med nedbør på 10 mm eller mere. 1e Snedegn er døgn med

snefald på 0,1 mm eller mere - målt efter smeltning. 11 Blestdegn er døgn, hvor der ved et eller flere af de tre observationstidspunkter, kl. B. kl. 14 og

kl. 21 er målt en vindstyrke på 6 eller mere. 1' Døgn med torden er døgn, hvor der blot på en af de meteorologiske stationer er observeret torden

over stationen. 19 Tordendøgn er et for hele landet beregnet gennemsnit af de enkelte stationen tordendøgn.

Statistisk Aarbog 1975


I

Tabel 8. Areal og folketal for landsdele og beboede øer 1965 og 1970.

Area and population 1965 and 1970 in regions of the country and in inhabited issands.

8

Folketal Folketal

Komm. l

Areal i ha l- _ I Komm. Areal i ha

kode' 9. nov. 1970 koder 9. nov. 1970 1

9. nov. 1970 127. sept. 1965 9 . nov. 1970 2 7. sept. 1965

i 1

Den sjællandske 431 Bjørnø .............. 150 47 49

øgruppe2 ........... 743 881 2 139 005 2 049 188 429 Brandsø ............. 210 - 7

- Sjælland ............ 701 857 1 949 607 1 855 500 421 Bågø ............... 623 97 113

331 Agersø .............. 684 286 317 479 Drejø ............... 426 159 200

- Amager ............. 9 150 174 926 177 818 423 Ejlinge ............. 16 2 2

365 Bogø ............... 1,308 924 965 445 Fænø ............... 394 13 17

331 Egholm ............. 99 4 4 443 Halmø .............. 45 1 1

373 Enø ................ 340 59 65 479 Hjelmshoved ........ 18 - 3

229 Eskilsø .............. 139 2 5 479 Hjorte .............. 90 29 29

365 Farø ............... 93 8 13 431 I llum ............... 90 3 6

373 Gavnø .............. 575 30 52 - Langeland .......... 28 381 16 629 17 745

331 Glænø ........... 559 63 64 431 Lyø ................ 605 198 237

327 Hesselø ............. 71 2 2 439 Romsø .............. 108 5 15

361 Langø .............. 127 12 7 487 Siø ................ 131 29 28

365 Lindholm ........... 7 14 13 479 Skarø ............... 197 52 71

397 Masnedø............ 877 169 214 431 Store Svelmø ........ 27 - 1

365 Møn ............... 21775 11300 12 318 475 Strynø .............. 488 284 359

301 Nekselø ............. 223 28 39 475 Strynø Kalv ......... 45 - 11

365 Nyord .............. 499 92 123 479 Thurø .............. 753 2 231 1923

331 Omø ............... 452 219 241 447 Tornø .............. 21 2 4

315 Orø ................ 1502 644 695 421 Torø ............... 64 14 13

185 Saltholm ............ 1599 7 13 479 Tåsinge ............. 6 978 5 231 4 956

301 Sejerø .............. 1 237 545 620 471 Vigelsø ............. 148 4 6

101 Slotsholmen ......... 21 58 81 423 Æbelø .............. 232 1 4

325 Sprogø ............. 39 4 8 - Ærø ................ 8 807 9 247 9 656

361 Tærø ............... 175 2 11

Jylland' ............ 2 976 605 2 193 590 2 115 222

Den lolland- - Jyske halvø .......... 2 386 291 1 810 959 1 738 018

falsterske øgruppes . 179 534 125 046 129 315 Vendsyssel-Thy ...... 468 525 289 675 286 401

Lolland ............. 124 286 78 934 81 773 773 Agerø .............. 385 55 67

- Falster ............. 51 376 44 684 45 906 727 Alrø ................ 751 206 214

363 Askø ............... 282 106 127 - Als ................. 31 217 52 970 48 676

381 Barneholm .......... 10 2 2 707 Anholt .............. 2 237 191 237

379 Enehøje ............. 101 4 13 545 Barsø ............ 266 45 51

379 Fejø ................ 1 600 883 974 851 Egholm............. 600 62 78

379 Femø ............... 1 138 377 451 615 Endelave............ 1 308 265 317

355 Hyllekrog ........... 70 8 4 563 Fanø ............... 5 576 2 694 2 750

363 Lilleø ............... 86 24 29 783 Fur ................ 2 229 1 294 1 458

363 Lindholm ........... 11 1 1 813 Hirsholm ........... 17 24 27

379 Skalø ............... 106 16 22 619 Hjarnø ............. 321 120 158

379 Slotø ............... 20 - 2 701 Hjelm .............. 63 - 6

379 Vejlø ............... 37 5 5 675 Jegindø ............. 791 632 667

379 Vejre ............... 157 2 6 515 Kalve .............. 19 29 26

827 Live ................ 331 24 92

Den bornholmske

825 Læsø ............... 10 122 2 720 2 851

øgruppe2 ........... 58 816 47 239 48 744

571

Bornholm

Mandø ............. 763 128 151

-

........... 58 776 47 116 48 620

411 Christiansøs .........

...............

25 72 76

..............

411 Frederiksøs.......... 4 51 48

773 Mors 36 331 25 029 25 739

531 Rømø 12 886 816 812

741 Samsø .............. 11 206 5 164 5 852

Den fynske 503 Store Okseø ......... 11 8 7

øgruppe2 ........... 348 551 432 699 425 128 727 Tunø ............... 352 123 153

- Fyn ................ 298 431 398 190 389 404 671 Vene ............... 646 121 149

431 Avernakø ........... 586 192 221 609 Vorsø .............. 58 5 6

443 Birkholm............ 92 39 47 515 Årø ................ 566 231 259

Arses. Als omfatter følgende kommuner: 501, 523. 535 plus 25798 personer af Sønderborg kommune. - Amager omfatter følgende kommuner: 155,

179, 185 (excl. Saltholm) plus 119348 personer af Københavns kommune. - Bornholm omfatter følgende kommuner: 401, 403, 405, 407 og 409. -

Falster omfatter følgende kommuner: 369 (excl. Toreby sogn), 375, 391, 395. - Langeland omfatter følgende kommuner: 475 (excl. øerne Strynø og

Strynø Kalv), 481, 487 (excl. øen Siø).- Lolland omfatter følgende kommuner: 355 (excl. øen Hyllekrog), 359, 363 (excl. øerne Askø, Lilleø,

Lindholm), Toreby sogn af Nykøbing Falster kommune, 367, 371, 379 (excl. øerne Enehøje, Fejø, Femø, Skalgi, Slotø, Vejlø og Vejrø), 381 (excl.

øen Barneholm), 383, 387. Albuen" som i tidligere publikationer har været regnet som ø i Nakskov fjord, er en halvø, der hører til Lolland. I denne

publikation er Albuen"s areal og folketal derfor indeholdt i Lollands areal og folketal. - Vendsyssel-Thy omfatter følgende kommuner: 675 (excl.

øen Jegindø), 765, 785, 787, 803, 805, 807, 811, 813 (excl. Hirsholm), 817, 819, 821, 829, 835, 839, 841, 847, 849 plus 37254 personer af Ålborg

kommune, Aggersborg sogn 680 personer af Løgstør kommune. - Ærø omfatter kommune 443 (excl. øerne Birkholm og Halmø) og kommune 493. Foruden

de i tabellen angivne beboede øer findes 311 ubeboede benævnte småøer i farvandene, med et samlet areal på 3870 ha.

s Iflg. Indenrigsministeriets cirkulære af 12. november 1970 om nyt kommunekodesystem, se tabel 10. s Arealet er inclusive ubeboede benævnte øer

i gruppen. s Uden for kommuneinddelingen, administreres af Forsvarsministeriet.

KILDE: Danmarks administrative inddeling (Statistisk Tabelværk 1975: II)

Statistisk Aarbog 1975


9 Areal og befolkning

Tabel 9.

(&.g-14)

Befolkningen i Hovedstaden og øvrige byer med 500 indbyggere og derover

9. november 1970.

Population in the capital and other towns with 500 inhabitants and over.

Antal

husstandes

8 b

E

2

I xx

I

Folketal

1

Antal

husstande'

2

I. Hovedstadsområdet ............... 1 380 204

a. Hovedstaden i alt .............. 802 391

101 København ................... 622 773

147 Frederiksberg ................. 101 874

157 Gentofte ..................... 77 744

b. Forstadskommuner i alt ........ 577 813

165 Albertslunds ................. 23331

151 Ballerup-Måløv ............... 50 673

205 Birkerød ..................... 20 943

153 Brøndby ..................... 33 335

155 Dragør ....................... 4 259

207 Farum ....................... 9 936

159 Gladsakse .................... 74 808

161 Glostrup ..................... 28 326

163 Herlev ....................... 24 647

167 Hvidovre .................... 45 358

169 Høje Tåstrup ............... 30 608

223 Hørsholm .. 19 346

173 Lyngby-Tårbæk ............... 61 516

175 Rødovre ..................... 44 713

179 Store Magleby ................ 5 665

181 Søllerød ...................... 31 069

185 Tårnby.. .................. 45 661

187 Vallensbæk ................... 8 008

189 Værløse ...................... 15 611

II.

Øvrige byer

567 Agerbæk by .................... 935

525 Agerskov by .................... 871

807 Agersted by .................... 532

Algestrup og Tureby byer ........ 619

259 Heraf i ...................... 562

385 Heraf i ................ 57

401 Allinge-Sandvig by .............. 1 991

Allested og Vejle byer: se Vejle by

735 Allingåbro by ................... 1 385

815 Als by ......................... 659

573 Alslev by ....................... 558

561 Andrup by ..................... 534

215 Annisse Nord by ................ 864

771 Ans by ......................... 857

577 Ansager by ..................... 1 157

801 Arden by ....................... 1 303

511 Arnum by ...................... 664

575 Askov by ....................... 904

305 Asnæs by.. ............ 1 413

451 Asperup og Båring byer .......... 626

421 Assens by ....................... 5 139

719 Assens by ....................... 1341

747 Assentoft by .................... 1 137

807 Aså by.. .. ................ 1 344

501 Augustenborg by ................ 2 628

747 Auning by ...................... 1 516

651 Avlum by ...................... 1 729

578 455

374 009

291 887

48 394

33 728

204446

7 541

16 475

6 688

10 736

1 537

3 275

27 606

10 566

8 247

16 662

10 665

6 953

24 315

16 046

1 866

11 094

16 295

2887

4 992

325

331

205

226

203

23

795

483

237

170

159

256

301

408

475

231

276

493

222

2 065

433

376

468

890

534

592

481 Bagenkop by ..................... 776 256

Balle og Hoed byer ................ 607 195

701 Heraf i ......................... 547 174

707 Heraf i ......................... 60 21

781 Balling by ........................ 669 234

363 Bandholm by ..................... 693 260

619 Barrit by ......................... 675 230

751 Beder by ......................... 1 666 491

785 Bedsted by ....................... 965 352

461 Bellinge by ....................... 2445 720

849 Biersted by ....................... 1 078 347

551 Billund by ........................ 2 015 673

849 Birkelse by ....................... 503 188

761 Bjerringbro by .................... 4 761 1 673

267 Bjæverskov by ..................... 564 192

201 Blovstrød by ...................... 2 024 635

331 Boeslunde by ..................... 501 177

423 Bogense by ....................... 2 861 1 098

365 Bogø by .......................... 632 206

539 Bolderslev by ..................... 774 267

663 Bording by ....................... 1 399 467

669 Borris by ......................... 679 257

267 Borup by ......................... 1 591 537

503 Bov, Padborg og Frøslev byer ....... 3 658 1 237

621 Bramdrupdam by ................. 2 067 640

557 Bramming by ..................... 3 678 1 344

653 Brande by... ............. 4 784 1 723

491 Bred og Vissenbjerg byer ........... 2 220 700

505 Bredebro by ...................... 1 173 398

605 Bredsten by ....................... 735 250

603 Brejning by ....................... 2 651 554

671 Bremdal by ....................... 512 156

429 Brenderup by ..................... 824 301

507 Broager by ....................... 2 143 702

803 Brovst by ......................... 2 185 843

485 Brylle by ......................... 589 198

749 Bryrup by ........................ 579 218

601 Brædstrup by ..................... 2 163 846

805 Brønderslev by .................... 10 247 3 737

559 Brørup by ........................ 2 584 987

461 Bullerup by ....................... 1 718 514

539 Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark

byer ........................... 1 084 387

575 Bække by ......................... 763 262

843 Bælum by ........................ 662 230

725 Bønnerup Strand by ............... 520 171

603 Børkop by ........................ 1 410 455

665 Bøvlingbjerg by ................... 593 217

509 Christiansfeld by .................. 1 994 708

851 Dalby by ........................ 955 305

303 Dianalund by ..................... 2 353 677

807 Dronninglund by .................. 1 866 698

777 Durup by ........................ 944 321

847 Dybvad by ....................... 805 325

t Kommunekoden angiver det centrale personregisters (CPR's) kommunekode. s En husstand består af personer, der har fælles husholdning. a Tidligere:

Herstederne kommune.

TRANSLATION.- HØtao, Column l : population; 2: number of households. - Faorrr Counav: I: the capital and its suburbs; a: the capital, total;

b: suburbs, total; II: other towns.

Statistisk Aarbog 1975


10

Tabel 9. Befolkningen i Hovedstaden og øvrige byer med 500 indbyggere og derover

(s. 9-14) 9. november 1970.

Population in the capital and other towns with 500 inhabitants and over.

u E cvI

d.

Antal

husstande

s

Folketal

o'o

2 x' t

Antal

husstande'

2

421 Ebberup og Sønderby byer........ .

701 Ebeltoft by .......................

615 Egebjerg by .. ...............

571 Egebæk og Hviding byer ...........

507 Egernsund by .....................

605 Egtved by ........................

751 Egå by ...........................

251 Ejby by ..........................

429 Ejby by ..........................

461 Ejlstrup by .......................

625 Ejstrupholm by ...................

813 Elling by .........................

663 Engesvang by .....................

561 Esbjerg by ........................

375 Eskilstrup by ......................

351 Fakse by.. ................

351 Fakse Ladeplads by ................

431 Faldsled by .......................

809 Farsø by .........................

519 Felsted by ........................

357 Fensmark by ......................

497 Ferritslev by... ....... ... .

479 Fiskophuse og Rantzausminde byer . .

811 Fjerritslev by .....................

807 Flauenskjold by ...................

325 Forlev og Vemmelev byer ..........

461 Fraugde by..... ... ......

208 Fredensborg og Asminderød byer....

607 Fredericia by .....................

769 Frederiks by ......................

813 Frederikshavn by ..................

209 Frederikssund by ..................

211 Frederiksværk by ..................

851 Frejlev by ........................

325 Frølunde og Svenstrup byer ........

765 Frøstrup by .......................

307 Fuglebjerg by .....................

431 Fåborg by ........................

305 Fårevejle by ......................

305 Fårevejle St. by ...................

729 Fårup by .........................

705 Fårvang by .......................

219 Gadevang by .....................

263 Gadstrup by ......................

703 Galten by ........................

361 Gammel Kalvehave og Viemose byer

737 Gammel Rye by ...................

485 Gammel Tommerup by ........... .

237 Gammel Ølstykke by .............. .

817 Gandrup by ......................

235 Ganløse by .......................

395 Gedser by ........................

793 Gedsted by .......................

Note 1, se side 9.

1008 362

3 017 1 151

784 237

888 258

1 323 424

1 311 512

550 203

570 177

1 372 520

659 185

1 191 416

788 231

921 300

68 097 24 822

836 329

2 720 1 033

1 799 678

517 182

1845 678

519 185

2 270 739

574 178

633 219

2 134 835

601 237

1 152 377

670 220

4 709 1 711

36 157 14 027

930 323

24 846 9 085

11 272 3 900

8 903 3 138

577 180

1 215 363

531 186

1094 432

6 495 2 551

613 207

1 217 364

653 211

662 225

767 268

1 024 326

1 835 610

620 218

541 190

953 321

1 111 352

835 309

1 379 441

1 200 427

1006 359

609 Gedved by ....................... 829 378

429 Gelsted og Lunghøj byer ........... 1 307 448

575 Gesten by ........................ 619 203

261 Gevninge by ...................... 732 252

213 Gilleleje by ....................... 2 943 1 091

477 Gislev by ......................... 741 261

339 Gislinge by ....................... 719 255

851 Gistrup by ........................ 1 389 416

611 Give by .......................... 2 366 929

705 Gjern by ......................... 891 273

849 Gjøl by .......................... 687 231

433 Glamsbjerg og Køng byer .......... 2 226 806

619 Glud by .......................... 505 171

393 Glumsø by ....................... 1 027 392

777 Glyngøre by ...................... 1 071 335

851 Godthåb by ...................... 942 295

511 Gram by.. 2061 827

605 Gravens og Ågård byer ............. 593 197

571 Gredstedbro by ................... 569 195

707 Grenå by ......................... 12 569 4 853

253 Greve by ......................... 674 207

565 Grindsted by ...................... 7 558 2 647

213 Græsted by ....................... 1 654 552

513 Gråsten by ....................... 2 947 1 121

523 Guderup, Dyndved og Sjellerup byer. 1900 606

401 Gudhjem by ...................... 884 334

435 Gudme by ........................ 541 189

837 Gudumholm by ................... 564 184

Guldborg by ...................... 508 206

375 Heraf i ......................... 121 47

387 Heraf i ......................... 387 159

255 Gundsømagle by.................. 836 278

743 Gødvad Bakke by ................. 647 191

557 Gørding by ....................... 1 261 446

309 Gørlev by ........................ 1 542 617

231 Gørløse by ........................ 730 228

603 Gårslev by ........................ 519 163

515 Haderslev by ..................... 20 042 8 253

709 Hadsten by ....................... 3 914 1 351

815 Hadsund by ...................... 3 652 1 378

791 Hald Ege by ...................... 844 207

817 Hals by .......................... 1 654 622

803 Halvrimmen by ................... 615 223

711 Hammel by ....................... 3 247 1 232

543 Hammelev by ..................... 751 246

789 Hammershøj by ................... 591 191

657 Hammerum by .................... 3 227 1 139

765 Hanstholm by ..................... 1 716 516

673 Harboør by ....................... 1 359 393

751 Harlev og Framlev byer ............ 1 711 537

429 Harndrup by ..................... 583 204

403 Hasle by ......................... 1 547 571

313 Haslev by ........................ 6 925 2 818

751 Hasselager by.......... ........ 992 316

615 Hatting by .................... 706 242

269 Havdrup by ...................... 1 833 581

Statistisk Aarbog 1975


11

Areal og befolkning

Tabel 9.

(a.9-14)

Befolkningen i Hovedstaden og øvrige byer med 500 indbyggere og derover

9. november 1970.

Population in the capital and other towns with 500 inhabitants and over.

0

DC= ~ I

Antal

husstande' E i

2 Iaoa

t

Antal

husstande'

2

833 Haverslev by.... .. ..... .. 524

523 Havnbjerg, Lavensby og Langesø byer 3 588

719 Havndal by ....................... 676

461 Hedelund by ...................... 743

613 Hedensted by ..................... 2 659

565 Hejnsvig by ....................... 711

217 Hellebæk by ...................... 2 911

215 Helsinge by ....................... 3 613

217 Helsingør by ...................... 42 425

259 Herfølge by ....................... 2 063

393 Herlufmagle by ................... 615

657 Herning by ....................... 32 973

435 Hesselager by ..................... 737

219 Hillerød by ....................... 23 958

713 Hinnerup by ...................... 2 061

819 Hirtshals by ...................... 6 750

807 Hjallerup by ...................... 1 573

671 Hjerm by ........................ 647

529 Hjordkær by ...................... 975

751 Hjortshøj by ...................... 969

821 Hjørring by ....................... 19 692

823 Hobro by ........................ 8 737

315 Holbæk by ....................... 19 485

355 Holeby by ........................ 1 434

661 Holstebro by ...................... 25 006

569 Holsted by ....................... 1 390

569 Holsted St. by ..................... 918

515 Hoptrup by........... ............. 543

217 Hornbæk by ...................... 2 335

431 Horne by ......................... 817

819 Horne by ......................... 555

733 Hornslet by ....................... 2 561

619 Hornsyld by ...................... 869

861 Hornum by ....................... 791

615 Horsens by ....................... 44 120

851 Horsens by ....................... 680

379 Horslunde by ..................... 650

727 Hov by .......................... 635

....................

609 Hovedgård by 1 024

481 Humble by ....................... 633

203 Humlebæk, Sletten og Torpen byer .. 5 437

671 Humlum by ...................... 546

221 Hundested og Lynæs byer .......... 5 443

253 Hundige, Greve og Mosede Strand

byer ........................... 12 578

363 Hunseby og Maglemer byer......... 594

785 Hurup by ........................ 2 287

809 Hvalpsund by ..................... 733

257 Hvalsø by ........................ 1 830

675 Hvidbjerg by ..................... 994

659 Hvide Sande by ................... 2 129

461 Højby by ......................... 640

343 Højby by.. ................ 802

461 Højby Nordmark by ............... 809

517 Højer by ......................... 1 416

779 Højslev St. by ..................... 1 641

319 Høng by ......................... 2 488

715 Hørning by ....................... 2 006

535 Høruphav by ..................... 867

Note 1, se side 9.

195

1 308

238

205

961

240

991

1 258

16 189

677

230

12 599

251

9 179

688

2 105

552

226

330

300

7 823

3 406

7 700

521

9 618

497

359

201

859

294

142

840

285

293

18 129

232

215

233

323

212

1 961

190

1 895

4 019

200

863

251

627

377

618

203

278

242

499

521

853

650

276

305 Hørve og Vejleby byer ............. 1 139 418

437 Hårby by ........................ 1 506 521

271 Hårlev by ........................ 1 228 441

663 Ikast by .......................... 9 222 3 272

183 Ishøj by.. .................... 852 271

183 Ishøj Strand by ................... 2 692 1 039

783 Jebjerg by ........................ 863 288

227 Jellerød by (Kokkedal Station) ...... 1 226 414

617 Jelling by ........................ 1 540 639

527 Jels by ........................... 1034 376

805 Jerslev by ........................ 798 325

813 Jerup by ......................... 655 215

619 Juelsminde by ..................... 1 991 730

341 Jyderup by ....................... 2 901 991

255 Jyllinge by ....................... 2 013 624

225 Jægerspris og Neder Dråby byer..... 1 805 591

323 Kalundborg by .................... 12 248 4 699

361 Kalvehave by ..................... 542 199

351 Karise by ........................ 1 184 417

253 Karlslunde by ..................... 972 331

253 Karlslunde Strand by .............. 3 987 1 274

769 Karup by ........................ 1 694 587

439 Kerteminde by .................... 5 007 1 758

371 Kettinge by ....................... 521 181

685 Kibæk by ........................ 1 279 445

345 Kirke Eskilstrup by ................ 509 164

251 Kirke Hyllinge by ................. 668 222

257 Kirke Såby by .................... 709 214

771 Kjellerup by ...................... 3 245 1 218

851 Klarup by ........................ 1 863 577

403 Klemensker by .................... 667 231

811 Klim by .......................... 504 175

519 Kliplev by ........................ 710 250

765 Klitmøller by ..................... 542 192

807 Klokkerholm by ................... 665 238

625 Klovborg by ...................... 501 173

341 Knabstrup by ..................... 793 280

621 Kolding by ....................... 41 602 16 076

721 Kolind by ........................ 1 036 379

503 Kollund by ....................... 586 201

837 Kongerslev by .................... 1 025 360

385 Kongsted og Rønnede byer......... 1 195 415

431 Korinth by ....................... 814 295

325 Korsør by ........................ 15 502 5 761

461 Korup og Slukefter byer ........... 2 214 679

503 Kruså og Nørre Smedeby byer ...... 1 797 592

217 Kvistgård by ...................... 638 221

477 Kværndrup by .................... 891 323

225 Kyndby Huse by .................. 500 158

259 Køge by ......................... 18 608 7 031

657 Kølkær by ........................ 607 192

769 Kølvrå by ........................ 1 253 345

835 Kås by ........................... 1 217 439

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 9. Befolkningen i Hovedstaden og øvrige byer med 500 indbyggere og derover

(s.9-14) 9. november 1970.

Population in the capital and other towns with 500 inhabitants and over.

12

a`a1

Antal

husstande'

2

0 ro

Antal

husstande'

2

441 Langeskov by .....................

717 Langå by .........................

717 Laurbjerg by .....................

171 Ledøje by ........................

261 Lejre by ..........................

667 Lem by ..........................

665 Lemvig by ........................

839 Lendum by .......................

259 Lille Skensved by ..................

201 Lillerød by .......................

657 Lind by.. ..................

461 Lindvedparken by.. ........

211 Liseleje, Asserbo og Melby byer .....

487 Lohals by ........................

397 Lundby by .......................

623 Lunderskov by ....................

201 Lynge by.. ...............

751 Lystrup og Elsted byer .............

791 Løgstrup by ......................

827 Løgstør by.. ... .............

751 Løgten og Skødstrup byer ..........

521 Løgumgårde by ...................

521 Løgumkloster by ..................

545 Løjt Kirkeby by ...................

829 Løkken by ........................

613 Løsning by .......................

737 Låsby by .........................

751 Malling by .......................

719 Mariager by ......................

363 Maribo by ........................

443 Marstal by .......................

723 Mellerup by ......................

361 Mern by .........................

445 Middelfart by .....................

483 Morud by ........................

837 Mou by ..........................

447 Munkebo by ......................

541 Møgeltønder by ...................

775 Møldrup by ......................

733 Mørke by ........................

341 Mørkøv by .......................

751 Mårslet by ........................

367 Nakskov by... .................

397 Neder Vindinge by ................

783 Nederby og Debel byer ............ .

405 Neksø by .........................

831 Nibe by .. .......................

721 Nimtofte by.. .............

665 Nissum Seminarieby by ........... .

227 Niverød by .......................

227 Nivå by ..........................

563 Nordby by .......................

523 Nordborg by ......................

787 Nors by... .......................

543 Nustrup by .......................

Note 1, se side 9.

1976 616

2 320 820

855 307

598 183

777 262

1026 329

6 448 2 464

512 186

887 273

8 085 2 682

1 857 574

505 204

1 852 591

580 242

747 265

1494 499

2 507 756

2 594 800

807 276

3 633 1 443

2 353 736

594 139

2091 773

1203 388

1 345 535

1967 700

896 287

1584 506

1692 570

5 287 2 244

4 124 1 616

542 159

641 223

13 315 4 926

518 173

673 233

4 328 1 215

711 268

848 294

1 107 366

1366 494

750 230

16 393 6 591

977 313

532 182

3 527 1 319

2 796 1 033

576 194

801 484

1 147 350

1 041 367

2081 785

4 132 1 321

511 175

538 183

219 Ny Hammersholt by ...............

449 Nyborg by ........................

533 Nybøl by .........................

403 Nyker by.. ................

369 Nykøbing Falster by ...............

773 Nykøbing Mors by .. ............. .

327 Nykøbing Sjælland by ..............

371 Nysted by .. ..............

461 Næsbyhoved Broby by ..............

373 Næstved by .......................

219 Nødebo by .......................

833 Nørager by .......................

375 Nørre Alslev by ...................

819 Nørre Bindslev by ................. 1 063

425 Nørre Broby by ................... 904

849 Nørre Halne by ................... 849

497 Nørre Lyndelse by ................. 1 263

553 Nørre Nebel by ................... 901

835 Nørre Saltum by .................. 643

625 Nørre Snede by ................... 1 461

787 Nørre Vorupør by ................. 645

451 Nørre Åby by.. 2 165

743 Nørreskov Bakke by ................ 834

851 Nørresundby by ................... 23 150

619 212

14 270 5 418

638 202

540 186

20 059 8 426

9 066 3 507

4 996 1923

1229 523

505 149

35 011 13 242

868 287

673 253

1 338 514

381

321

259

359

306

246

505

197

753

279

8 965

343 Odden Havneby by ................ 652 218

727 Odder by ........................ 6 617 2 592

461 Odense by ........................ 137 276 55 499

555 Oksbøl by.. .............. 1 535 478

523 Oksbøl og Broballe byer............ 679 210

427 Ollerup by ....................... 1 013 330

261 Osted by ......................... 1 490 473

471 Otterup by.. 2 673 900

731 Over Hornbæk by ................. 749 218

543 Over Jerstal by .................... 1 120 361

553 Ovtrup by ........................ 602 222

835 Pandrup by ...................... 1 525 538

721 Pindstrup by ...................... 745 259

377 Præstø by ........................ 2 789 1 074

323 Raklev, Ellede og Nyrup byer....... 621 217

215 Ramløse by ....................... 697 212

665 Ramme by ....................... 506 163

731 Randers by ....................... 58 409 23 488

827 Ranum by ........................ 1 472 695

627 Rask Mølle by .................... 564 199

321 Regstrup by ...................... 968 321

779 Resen by ......................... 538 157

743 Resenbro by ...................... 1 286 387

571 Ribe by .......................... 8 254 3 064

473 Ringe by ......................... 3 584 1 236

667 Ringkøbing by .................... 6 298 2 366

329 Ringsted by ...................... 14 076 5 414

513 Rinkenæs by ...................... 951 312

265 Roskilde by ....................... 44 248 17 470

Statistisk Aarbog 1975


13

Areal og befolkning

Tabel 9.

(s. 9-14)

hi

Befolkningen i Hovedstaden og øvrige byer med 500 indbyggere og derover

9. november 1970.

Population in the capital and other towns with 500 inhabitants and over.

Antal

husstande' I

2

E i I

0

4 .0

Antal

husstande'

777 Roslev by ........................

475 Rudkøbing by ....................

303 Ruds Vedby by ...................

737 Ry by .. .....................

721 Ryomgård by .....................

477 Ryslinge by .......................

383 Rødby by ........................

527 Rødding by .......................

781 Rødding by .......................

529 Rødekro by .......................

761 Rødkærsbro by ....................

389 Rødvig by ........................

739 Rønde by ........................

407 Rønne by ........................

327 Rørvig by ........................

751 Sabro by ........................

387 Sakskøbing by ....................

461 Skt. Klemens by ...................

461 Seden by .........................

177 Sengeløse by ......................

573 Sig by .. ......................

743 Silkeborg by ......................

839 Sindal by .........................

787 Sjørring by .......................

841 Skagen by ........................

775 Skals by.... ...................

745 Skanderborg by ...................

815 Skelund by .......................

229 Skibby by ........................

779 Skive by .........................

669 Skjern by .........................

527 Skodborg by ......................

803 Skovsgård by .....................

543 Skrydstrup by .....................

229 Skuldelev by ......................

331 Skælskør by .......................

531 Skærbæk by .......................

607 Skærbæk by .......................

231 Skævinge by ......................

843 Skørping by ......................

479 Skårup by ........................

333 Slagelse by .......................

233 Slangerup by .....................

171 Smørumnedre by ..................

787 Snedsted by ......................

657 Snejbjerg by.. .............

301 Snertinge og Særslev byer.......... .

405 Snogebæk by ......................

607 Snoghøj by .............. .......... .......

751 Solbjerg by.. ..... .....

269 Solrød og ,Jersie Strand byer ........

543 Sommersted by ....................

335 Sorø by .. . .. ..... ... ... ........

537 Spang, Vollerup og Sundsmark byer.

729 Spentrup by ......................

681 Spjald by .........................

515 Starup by ........................

Note 1, se side 9.

1058 379

4 080 1 666

1 071 383

2 699 982

1000 352

583 192

5 296 1 623

2 102 743

712 260

2 246 787

1098 366

1 115 407

1523 568

14736 5696

690 273

823 247

4 102 1 530

1 711 524

1 582 462

859 286

500 167

29 015 11 680

1 616 577

620 194

11 620 3 831

960 342

11 344 4 089

509 193

1 549 533

17 015 6 551

6 056 2 179

935 327

583 217

1067 305

622 199

4 585 1 751

2 483 933

967 296

1 152 360

1675 630

1 216 467

26 851 10 704

3 036 1 004

1 340 415

1 105 411

1760 555

702 236

510 178

580 180

1 484 481

4 940 1 631

974 334

8 683 3 286

3 272 1 041

854 271

847 285

608 203

751 Stavtrup by ....................... 1 149 325

365 Stege by ......................... 3 869 1 488

337 Stenlille by ....................... 1 014 361

235 Stenløse by ....................... 4 263 1 299

615 Stensballe by ..................... 694 214

427 Stenstrup by ...................... 1 245 423

361 Stensved by ....................... 761 252

523 Stevning by ....................... 620 191

717 Stevnstrup by ..................... 729 225

461 Stige by .......................... 732 246

763 Stoholm by ....................... 1 224 460

363 Stokkemarke by ................... 502 182

557 Store Darum by ................... 593 192

389 Store Heddinge by ................. 2 630 989

345 Store Merløse by .................. 749 257

837 Storvorde by ...................... 764 242

813 Strandby by ...................... 1966 623

671 Struer by ......................... 10 848 3 945

271 Strøby by ........................ 530 185

271 Strøby Egede by .................. 1 640 523

391 Stubbekøbing by .................. 2 031 788

545 Stubbæk by ....................... 611 190

657 Studsgård by ..................... 528 158

845 Støvring by ....................... 2 366 794

845 Suldrup by ....................... 793 280

657 Sunds by ......................... 2 191 712

405 Svaneke by ....................... 1 193 479

301 Svebølle by.. ................. 766 272

743 Svejbæk og Sejs byer ............... 1933 677

479 Svendborg by ..................... 24 203 9 898

523 Svenstrup by ...................... 622 197

851 Svenstrup by ...................... 2 646 836

339 Svinninge by ...................... 1 797 654

265 Svogerslev by ..................... 2 521 809

847 Sæby by .......................... 5 430 1 877

483 Særslev by ........................ 544 178

493 Søby by .......................... 792 284

713 Søften by ......................... 835 254

359 Søllested by ....................... 960 356

621 Sønder Bjert og Agtrup byer ........ 1 065 329

425 Sønder Broby by .................. 817 271

685 Sønder Felding by ................. 1 141 381

565 Sønder Omme by ................. 1 393 465

621 Sønder Stenderup by ............... 555 171

537 Sønderborg by .................... 24 526 9 422

851 Sønderholm by .................... 612 192

483 Søndersø by ...................... 885 313

609 Søvind by ........................ 539 188

535 Tandslet by .......................

237 Tangbjerg by .....................

655 Tarm by .........................

561 Tarp by ..........................

607 Taulov by ........................

401 Tejn by ..........................

843 Terndrup by ......................

749 Them by .........................

787 Thisted by ........................

561 186

554 169

3 150 1 062

675 206

1 182 355

847 276

782 268

511 167

11 252 4 505

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 9. Befolkningen i Hovedstaden og øvrige byer med 500 indbyggere og derover

(s.9-14) 9. november 1970.

Population in the capital and other towns with 500 inhabitants and over.

I

0 0

x0

Antal

husstande'

2

14

I

I

E

E vu

0

t

Antal

husstanden

6

739 Thorsager by ..................... 680

767 Thorsø by ........................ 942

479 Thurø by ......................... 1909

673 Thyborøn by ..................... 2 425

611 Thyregod by ...................... 1 001

217 Tikøb by ......................... 698

751 Tilst by .......................... 3 349

667 Tim by .......................... 553

539 Tinglev by ....................... 1 531

577 Tistrup by ........................ 762

215 Tisvilde, Tisvildeleje og Tibirke byer. 1 152

561 Tjæreborg by ..................... 1 802

525 Toftlund by ...................... 2 147

485 Tommerup St. by ................. 1 439

819 Tornby by ........................ 538

771 Torning by ....................... 644

679 Torsminde by ..................... 526

751 Tranbjerg by ..................... 1 663

741 Tranebjerg by .................... 657

479 Troense by ....................... 771

681 Troldhede by ..................... 645

707 Trustrup by ...................... 794

323 Trøjeløkkeområdet by .............. 1 633

487 Tullebølle by ..................... 540

219 Tulstrup by ....................... 1 040

253 Tune by ......................... 2046

851 Tylstrup by ....................... 908

345 Tølløse by ........................ 1 982

541 Tønder by ........................ 7 469

627 Tørring by ....................... 1 537

821 Tårs by .......................... 1 377

317 Ubby by ......................... 712

627 Uldum by ........................ 885

679 Ulfborg by ....................... 1 357

489 Ullerslev by ...................... 1 649

817 Ulsted by ........................ 757

767 Ulstrup by ....................... 1 196

321 Undløse by ....................... 676

233 Uvelse by ........................ 538

851 Vadum by ........................ 1 781

629 Vamdrup by ...................... 3 111

605 Vandel by ........................ 593

573 Varde by ......................... 11 615

265 Veddelev og Veddelev Strand byer 796

483 Veflinge by ....................... 601

575 Vejen by ......................... 6 213

425 Vejle by .......................... 683

631 Vejle by .......................... 43 976

679 Vemb by ......................... 989

485 Verninge by ...................... 543

851 Vestbjerg by ...................... 1 347

817 Vester Hassing by ................. 822

427 Vester Skerninge by ............... 603

533 Vester Sottrup by ................. 708

431 Vester Åby by .................... 618

Note 1, se side 9.

239

327

644

710

339

220

1 070

192

548

268

410

561

771

521

172

221

154

508

270

322

226

281

439

189

299

620

315

645

2 985

582

510

275

310

498

529

280

425

215

162

548

1 108

185

4 173

251

209

2 141

245

17 806

357

186

402

292

213

238

215

785 Vestervig by ...................... 747 273

825 Vesterø Havn by .................. 510 187

791 Viborg by ........................ 27 441 10 654

263 Viby by .......................... 1 549 504

681 Videbæk by ....................... 2 248 769

343 Vig by ........................... 1 037 402

677 Vildbjerg by ...................... 1 500 551

479 Vindeby by ....................... 1 360 489

683 Vinderup by ...................... 2 284 875

211 Vinderød by ...................... 588 198

265 Vindinge by ...................... 808 265

315 Vipperød by ...................... 564 184

743 Virklund by ...................... 2 012 639

735 Vivild by ......................... 604 218

851 Vodskov by ....................... 2 903 957

847 Voerså by ........................ 513 187

543 Vojens by ........................ 5 595 1 792

621 Vonsild by ....................... 837 270

265 Vor Frue by ...................... 578 178

551 Vorbasse by ...................... 791 264

397 Vordingborg by ................... 11 639 4 542

829 Vrå by ........................... 2 057 799

493 Ærøskøbing by ................... 1 223 501

605 Ødsted by ........................ 542 198

259 Ølby Lyng by ..................... 4 146 1 367

577 Ølgod by ......................... 2 258 845

211 Ølsted by ........................ 683 212

237 Ølstykke by ....................... 4 293 1 308

495 Ørbæk by ........................ 950 350

677 Ørnhøj by ........................ 559 192

329 Ørslev by ........................ 532 166

397 Ørslev by ........................ 706 228

735 Ørsted by ........................ 1 093 412

725 Ørum by ......................... 551 184

789 Ørum by ......................... 594 206

609 Østbirk by ........................ 778 290

631 Østengård by ..................... 650 204

805 Øster Brønderslev by ............... 628 216

815 Øster Hurup by ................... 518 212

401 Øster Marie by .................... 532 198

723 Øster Tørslev by .................. 580 199

847 Øster Vrå by ..................... 906 350

787 Østerild by ....................... 509 174

545 Åbenrå by ....................... 15 196 5 977

849 Åbybro by ........................ 2 897 950

255 Ågerup by ........................ 807 225

409 Åkirkeby by ...................... 2 001 755

851 Ålborg by ........................ 100 262 40 942

841 Ålbæk by ......................... 1 175 402

793 Ålestrup by ....................... 1 926 739

751 Århus by ......................... 198 981 86 390

861 Års by ........................... 4 266 1 612

405 Årsdale by ........................ 664 204

497 Årslev by ......................... 1 504 509

499 Årup by .......................... 1 675 571

Statistisk Aarbog 1975


15

Areal og befolkning

Tabel 10.

(s. 15-17)

Kommunekode'

Folketallet i de enkelte kommuner pr. 1. januar 1974 og folketallet i

samme kommuner samt byområder pr. 9. november 1970.

Population at 1 January 1974 in the individual municipalities and census population at 9 November 1970 distributed

by these municipalities and their urban localities.

Kommune

1. januar

1974

1

Folketal

9. november 1970

I alt

2

heraf i

byområder

101 København ......... 576 030 622 773 622 773

147 Frederiksberg ........ 95 821 101 874 101 874

Københavns

amtskommune

165 Albertslund2......... 29 370 23 331 23 331

151 Balltrup3 ........... 51 337 50 673 50 673

153 Brøndby ............ 36 480 33 335 33 335

155 Dragør4 ............. 10 641 9 924 9 924

157 Gentofte ............ 72 694 77 744 77 744

159 Gladsakse ........... 70 840 74 808 74 808

161 Glostrup4 ........... 20 965 21 513 21 513

163 Herlev .............. 24 678 24 647 24 647

167 Hvidovre4........... 49 979 52 171 52 171

169 Høje Tåstrup4 ....... 38 420 32 639 31 685

171 Ledøje-Smørum...... 6 103 3 538 2 631

173 Lyngby-Tårbæk...... 57 633 61 516 61 516

175 Rødovre ............ 41 901 44 713 44 713

181 Søllerød ............ 32 457 31 069 31 069

183 Torslunde-Ishøj ...... 13 825 4442 3 804

185 Tårnby ............. 44 344 45 661 45 661

187 Vallensbæk .......... 9 313 8 008 8 008

189 Værløse ............. 16 130 15 611 15 611

Tilsammen ........ 627 110 615 343 612844

Frederiksborg

amtskommune

201 Allerød ............. 17 983 15 048 12 868

205 Birkerød ............ 21 407 20 943 20 943

207 Farum .............. 13 520 9 936 9 936

208 Fredensborg-

Humlebæks ....... 14 581 13 235 10 519

209 Frederikssund........ 14 451 12 945 11 524

211 Frederiksværk........ 15 734 14 652 12 686

213 Græsted-Gilleleje..... 12 660 11 268 6 071

215 Helsinge ............ 14 954 11 913 7 264

217 Helsingør ........... 55 347 52 772 49 007

219 Hillerød ............ 30 814 30 076 27 835

221 Hundested .......... 6 599 6 408 5 443

223 Hørsholm ........... 19 950 19 346 19 346

225 Jægerspris ........... 6 439 6 145 3 743

227 Karlebo ............ 9 829 5 040 3 414

229 Skibby .............. 4 985 4 614 2 426

231 Skævinge............ 4 811 4 251 2 436

233 Slangerup ........... 6 572 5 149 3 890

235 Stenløse ............. 10 343 8 572 6 372

237 Ølstykke ............ 9 418 7 129 6 161

Tilsammen ........ 290 397 259 442 221 884

Roskilde

amtskommune

251 Bramsnæs ........... 5 569 4 490 1 800

253 Greve .............. 29 319 21 688 20 559

3

Kommunekode'

Kommune

255 Gundsø .............

257 Hvalsø ..............

259 Køge ...............

261 Lejre ...............

263 Ramsø ..............

265 Roskilde ............

267 Skovbo .............

269 Solrød ..............

271 Vallø ...............

Tilsammen ........

Vestsjællands

amtskommune

301 Bjergsted............

303 Dianalund ..........

305 Dragsholm ..........

307 Fuglebjerg ..........

309 Gørlev ..............

311 Hashøj .............

313 Haslev ..............

315 Holbæk ............

317 Hvidebæk ...........

319 Høng............

321 Jernløse .............

323 Kalundborg.........

325 Korsør.. .....

327 Nykøbing-Rørvig.....

329 Ringsted ............

331 Skælskør ............

333 Slagelse .............

335 Sorø................

337 Stenlille .............

339 Svinninge ...........

341 Tornved ............

343 Trundholm..........

345 Tølløse .............

Tilsammen ........

1. januar

1974

Storstrøms

amtskommune

351 Fakse ............... 10 441

353 Fladså .............. 6 029

355 Holeby ............. 4 662

357 Holmegård .......... 5 231

359 Højreby ............ 4 954

361 Langebæk ........... 5 743

363 Maribo ............. 12 307

365 Møn ............... 11 932

367 Nakskov ............ 17 263

369 Nykøbing Falster..... 26 066

371 Nysted .............. 6 214

373 Næstved ............ 43 526

375 Nr. Alslev ........... 9 863

1

Folketal

9. november 1970

I alt

2

heraf i

byområder

8 321 5 988 4 009

5 427 4 787 2 777

33 981 30 552 26 838

7 154 6 375 3 570

7 054 5 901 3 284

50 677 50 189 48 951

9 893 7 149 2 751

11 634 8 980 7 819

7 955 7 100 3 787

176 984 153 199 126 145

6 629 6 784 3 084

6 279 6 073 3 856

11 048 10 590 5 133

6 311 6 185 1 827

5 725 5 714 2 890

5 871 5 764 1 060

12 169 11 235 7 728

27 617 26 215 20 622

5 095 4 899 1 461

7 303 7 326 2 732

5 069 4 849 1 644

19 713 19 216 15 566

20 603 19 864 17 869

6 135 6 157 5 686

26 497 25 476 16 065

10 498 10 280 5 086

32 809 32 332 27 495

14 030 13 930 9 107

4 881 4 920 1959

5 760 5 723 3 128

8221 7872 5324

9 819 9 498 3 609

8 500 8 155 3 722

266 582 259 057 166 653

10 133 5 703

5 718 793

4 756 1 734

4 695 3 088

5 067 960

5 449 2 902

12 294 8 546

12 338 5 549

17 178 16 708

25 870 21 884

6 211 2 536

41 803 36 822

9 915 3 769

ANM. Ved byområder forstås sammenhængende bebyggelser med mindst 200 indbyggere. Til byområder henregnes tillige uanset bebyggelsen alle områder,

der den 27. sept. 1965 hørte til en provinsbykommune, til København, Frederiksberg eller Gentofte kommune eller til de 19 omkringliggende

omegnskommuner.

' Kommunekoden angiver det centrale personregisters (CPR's) kommunekode. 4 Tidligere Herstederne kommune. s Tidligere Ballerup-Måløv

kommune. ' Kommuneinddelingen er pr. I. april 1974. 6 Tidligere Asminderød-Grønholt kommune.

KILDE: Statistisk Tabelværk, 1974: V. Befolkningen i de enkelte kommuner pr. I. januar 1974, fordelt efter køn, alder og

(CPR-opgørelsen) samt Statistiske Tabelværker vedr. Folke- og boligtællingen 1970.

TRANSLATION. - HEADING, Columns 1-3: population; 2: total; 3: of this in urban areas.

ægteskabelig stilling

3

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 10.

(s. 15-17)

16

Folketallet i de enkelte kommuner pr. I. januar 1974 og folketallet i

samme kommuner samt byområder pr. 9. november 1970.

Population at 1 January 1974 in the individual municipalities and census population at 9 November 1970 distributed

by these municipalities and their urban localities.

Kommune

377 Præstø ..............

379 Ravneborg ..........

381 Rudbjerg ...........

383 Rødby ..............

385 Rønnede ............

387 Sakskøbing ..........

389 Stevns ...........

391 Stubbekøbing........

393 Suså................

395 Sydfalster ...........

397 Vordingborg ........

Tilsammen ........

Bornholms

amtskommune

401 Allinge-Gudhjem.....

403 Hasle ...............

405 Neksø ..............

407 Rønne ..............

409 Åkirkeby............

411 Christiansø

(udenf. komm. indd.)

Tilsammen ........

Fyns

amtskommune

421 Assens ..............

423 Bogense .............

425 Broby ..............

427 Egebjerg............

429 Ejby ...............

431 Fåborg .............

433 Glamsbjerg..........

435 Gudme .............

437 Hårby.. .........

439 Kerteminde .........

441 Langeskov ..........

443 Marstal .............

445 Middelfart ..........

447 Munkebo ...........

449 Nyborg .............

451 Nr. Åby ............

461 Odense .............

471 Otterup .............

473 Ringe .

475 Rudkøbing..........

477 Ryslinge ............

479 Svendborg ..........

481 Sydlangeland ........

483 Søndersø ............

485 Tommerup ..........

487 Tranekær ...........

489 Ullerslev............

491 Vissenbjerg..........

493 Ærøskøbing .........

495 Ørbæk ..............

497 Årslev ..............

499 Årup ...............

Tilsammen ........

I Se note 1 side 15.

I. januar

1974

1

Folketal

9. november 1970

I alt

2

heraf i

byområder

6 306 6 198 3 436

7 594 7 904 2 465

4 502 4 575 711

7 916 8 093 5 296

5 571 5 260 1 703

9355 9651 4705

10217 10193 5609

7521 7710 3127

6 942 6 537 2 182

5 874 5 822 2 593

19 321 18 993 15 192

255 350 252 363 158 013

8 651 8 648 4 586

6 627 6 579 3 118

8717 8804 6145

15 460 15 467 14 937

7 462 7 618 2 573

118 123

47 035 47 239 31 359

10 686 10 721 6 745

6 218 6 383 3 092

6 231 5 817 2 748

8 598 8 341 3 669

10 191 10 300 4 408

17 434 17 230 10 850

5 567 5 657 3 009

6 465 6 564 2 842

4 749 4 602 1 853

10 714 10 329 6 603

5 254 4 739 2 921

3 996 4 124 4 124

16 833 16 184 13 714

5 727 4 914 4 328

18 440 17 775 15 195

5 215 5 191 2 791

167 813 164 935 154 802

11 056 10 523 4 060

11 127 11 068 3 961

6995 7027 4080

6 035 5 536 2 989

36 619 35 809 31 264

5 423 5 662 1 676

10 343 9 439 3 313

6 540 6 109 3 739

4 216 4 253 1 819

4 637 4 326 1 871

5 544 5 165 2 616

5 052 5 163 2 617

6 586 6 608 2 750

7 758 7 244 4 482

5072 4961 2326

443 134 432 699 317 257

3

Kommunekoder

Kommunekode'

Kommune

Sønderjyllands

amtskommune

501 Augustenborg........

503 Bov ................

505 Bredebro............

507 Broager.. .......

509 Christiansfeld ........

511 Gram ..............

513 Gråsten .............

515 Haderslev ...........

517 Højer...............

519 Lundtoft ............

521 Løgumkloster ........

523 Nordborg . .........

525 Nr. Rangstrup .......

527 Rødding ............

529 Rødekro ............

531 Skærbæk............

533 Sundeved ...........

555 Sydals ...........

537 Sønderborg..........

539 Tinglev .............

541 Tønder .............

543 Vojens ..............

545 Åbenrå .............

Tilsammen ........

Ribe

amtskommune

551 Billund .............

553 Blåbjerg ............

555 Blåvandshuk.........

557 Bramming ..........

559 Brørup .............

561 Esbjerg .............

563 Fanø ...........

565 Grindsted ...........

567 Helle, ............ .

569 Holsted .............

571 Ribe ...............

573 Varde ..............

575 Vejen ..............

577 Ølgod ..............

Tilsammen ........

Vejle

amtskommune

601 Brædstrup...........

603 Børkop .............

605 Egtved ...........

607 Fredericia ...........

609 Gedved ............

611 Give ...............

613 Hedensted ..........

615 Horsens .............

617 Jelling ............

619 Juelsminde ..........

621 Kolding ............

623 Lunderskov .........

1. januar

1974

1

Folketal

9. november 1970

I alt

2

heraf i

byområder

6 377 6 191 4 007

9483 9480 6875

3 781 3 722 1 850

5 596 5 406 4 013

9 473 9 353 3 415

5 081 5 032 3 186

6471 6318 4882

29 840 29 680 22 867

3 184 3 302 1 416

5772 5618 2415

6 463 6 289 3 564

15 691 15 358 12 801

8 808 8 702 4 081

10 607 10 605 5 274

8816 7962 4631

7532 7469 4114

4 573 4 308 2 356

6 351 5 623 2 249 ,

29 441 29 638 28 389 i

9 486 9 545 4 385 t

12 183 11 631 9 396

16 763 16 346 11 517

21 005 20 484 17 632

242 777 238 062 165 315

5 452 4 735 2 806

6 398 6 505 2088

3 265 3 217 1 803

10 821 10 301 5 957

5 432 5 077 2 945

78 237 76 428 72 152

2 676 2 694 2 408

16 400 16 338 10 634

7 897 7 646 2 643

6 757 6 668 3 057

17 829 17 187 9 986

17 351 16 829 13 621

14 744 14 449 8 920

9 844 9 769 4 587

203 103 197 843 143 607

8 036 7 907 3 114

10 030 9 034 4 927

12 900 11 980 4 826

45 164 43 869 39 514

8 581 7 813 3 838

12 750 12 634 5 425

12 088 10 995 5 955

54 034 52 203 47 594

4 950 4 789 1 540

14 500 14 421 6 047

54 508 52 510 47 233

4 703 4 492 1 824

3

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 10.

(s. 15-17)

17

Folketallet i de enkelte kommuner pr. 1. januar 1974 og folketallet I

samme kommuner samt byområder pr. 9. november 1970.

Population at 1 January 1974 in the individual municipalities and census population at 9 November 1970 distributed

by these municipalities and their urban localities.

Kommune

625 Nr. Snede.. ........

627 Tørring-Uldum ......

629 Vamdrup ...........

631 Vejle ...............

Tilsammen ........

Ringkøbing

amtskommune

651 Avlum-Haderup .....

653 Brande .............

655 Egvad ..............

657 Herning ............

659 Holmsland ..........

661 Holstebro ...........

663 Ikast ...............

665 Lemvig .............

667 Ringkøbing .........

669 Skjern ..............

671 Struer ..............

673 Thyborøn-Harboør...

575 Thyholm............

677 Trehøje.. ......

679 Ulfborg-Vemb.......

681 Videbæk ............

683 Vinderup ...........

685 Åskov ..............

Tilsammen ........

Århus

amtskommune

701 Ebeltoft .............

703 Galten ..............

705 Gjern ...............

707 Grenå ..............

709 Hadsten ............

711 Hammel ............

713 Hinnerup ...........

715 Hørning ............

717 Langå ..............

719 Mariager............

721 Midtdjurs ..........

723 Nørhald ............

725 Nr. Djurs ...........

727 Odder ..............

729 Purhus .............

731 Randers ............

733 Rosenholm ..........

735 Rougsø .............

737 Ry .................

739 Rønde ..............

741 Samsø ..............

743 Silkeborg ...........

745 Skanderborg.........

747 Sønderhald..........

749 Them ..............

751 Århus ..............

Tilsammen ........

' Se note l side 15.

2

.. .

1. januar

1974

1

Folketal

9. november 1970

I alt

2

heraf i

byområder

7 302 7 131 3 513

10 755 10 384 5 112

6 349 6 254 3 951

48 660 49 847 45 347

315 310 306 263 229 760

6 182 5 916 2 599

7 900 7 766 5 136

9 907 9 760 4 604

55 255 52 759 45 057

4 375 4 030 2 475

34 778 33 092 26 903

17 962 16 543 12 226

19 807 19 931 9 548

15 456 15 167 8 260

12278 12066 7251

18 021 17 350 12 780

4 689 4 642 4 002

4 031 3 989 1 425

7699 7011 3111

7 062 6 867 3 369

10 830 10 383 4 697

8 004 7 854 2 901

6 132 6201 3 050

250 368 241 327 159 394

11 175 10 998 4 855

6 777 5 300 3 280

6 593 6 396 2 657

18 077 17 703 13 814

9 292 8 438 5 167

9 054 8 426 4 805

7 249 5 833 3 770

5 182 4 517 2006

7 832 7 617 4 489

7 737 7 609 3 967

6 901 6 815 3 357

8849 8079 3845

7711 7768 3101

16 704 16 029 9 392

7 568 6 677 2 717

64 368 64 193 60 320

8 725 8 382 4 217

7 489 7 648 4 083

7 944 7464 4 136

5 396 4 896 2 717

4 903 5 164 2 213

45 426 43 125 37 152

16 547 15 310 12 394

7 388 6 771 3 251

4 922 4 518 1 367

245 584 237 514 224 166

555 393 533 190 427 238

3

Kommunekode'

Kommunekode'

Kommune

1. januar

1974

1

Areal og befolkning

Folketal

9. november 1970

I alt

6

heraf i

byområder

Viborg

amtskommune

761 Bjerringbro.......... 12 155 11 845 6 377

763 Fjends .............. 7 410 7 039 2 261

765 Hanstholm .......... 5 281 4 934 3 251

767 Hvorslev............ 6 256 6067 2 910

769 Karup .............. 6 712 6 502 4 543

771 Kjellerup ........... 13 306 13 110 5 945

773 Morsø .............. 24 698 25 084 12 403

775 Møldrup............ 6 999 6 787 2 630

777 Sallingsund.......... 5 948 5 895 3 294

779 Skive ............... 26 450 25 530 21 191

781 Spottrup............ 7 397 7 293 2 673

783 Sundsøre............ 7 267 7 459 2 461

785 Sydthy ............. 12 460 12 659 5 878

787 Thisted ............. 29 369 28 905 16 851

789 Tjele ............... 7 796 7 733 2 681

791 Viborg ............. 37 623 36 227 30 453

793 Ålestrup ............ 7 487 7 665 3 722

Tilsammen ........ 224 614 220 734 129 524

Nordjyllands

amtskommune

801 Arden .............. 7 682 7 585 3476

803 Brovst .............. 8 299 8 066 4 202

805 Brønderslev ......... 19 564 19443 13 060

807 Dronninglund ....... 14 352 13 728 6 581

809 Farsø ............... 7 643 7 369 3 570

811 Fjerritslev ........... 8 090 8 044 3 438

813 Frederikshavn ....... 34 219 33 071 29 637

815 Hadsund............ 9 533 9 465 6 613

817 Hals ................ 8 786 8 420 4 777

819 Hirtshals............ 14 326 14 086 9 608

821 Hjørring ............ 33 341 31 100 22 504

823 Hobro .............. 13 726 13 502 10 065

825 Læsø ............... 2 709 2 720 1 341

827 Løgstør ............. 11 198 11 054 6 555

829 Løkken-Vrå ......... 9 383 9 348 4 244

831 Nibe ............... 7205 7 107 3 551

833 Nørager ............ 5 632 5 615 1 803

835 Pandrup............ 9 311 9 217 5 113

837 Sejlflod ............. 7 615 7 265 3 709

839 Sindal .............. 8 845 8 695 2 967

841 Skagen ............. 13 556 13 512 12 795

843 Skørping............ 8 820 8 364 3 905

845 Støvring ............ 9 783 8 857 3 819

847 Sæby ............... 16 639 16 362 9 513

849 Åbybro ............. 9 993 8 818 6 252

851 Ålborg .............. 154 461 154 343 143 118

861 Års ................. 11 465 11 015 6 301

Tilsammen ........ 466 176 456 171 332 517

Hele landet ........ 5 036 184 4 937 579 3 946 157

3

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 11. By- og landbefolkningen i landets hoveddele ved folketællingerne 1769-1970.

Urban and rural population at the censuses 1769-1970.

18

Hovedstaden øerne Hele landet

oings

Køben- Fredetiks- Gentofte Hovedhavro

borg komkommune

kommunet munr t mune

pct, l00 km

1 2 3 4 S 6 7 8 9

1769 80 000 030 056 921 663 673

1787 90 032 1 526 285 489 132 642

1 100 975 530 496

1 2 596 730 942 756 916 1

120 819 780 116 140 908 348 1

126 787 513 029 843 247 182 908 1

129 695 072 077 876 837 1 116 1

4 143 591 1

143 8 3 660 849 206 745 1 310 1

181 291 878 158 453 119 298 1 274 1

1880 234 850 510 168 511 1 1

1890 312 859 954 449 120 2

1901 378 235 231 470 282 063 792 099 1 975

1906 426 540 594 709 1 694 200 585

1911 462 161 237 691 221 1 457 328 350

1916 506 390 382 1 061 781 253 809 203 1 387 2

19214 561 344 815 451 068 742 334 857 366 3

1921 561 344 815 451 068 742 498 479 256 965

1925 587 150 209 137 1 526 575 533 1 258 3

1930 617 069 251 848 1 126 623 362 1 746

1935 666 269 1 1 1 3

1940 700 465 1 230 882 723 300 734 448

1945 731 707 1 1 826 056 4 232

1950 768 105 1 404 281 902 093 1 916 458 275

1955 753 361 1 1 968 153 838 2 4 401

1960 721 381 285 308 114 168 447 835

85 1 783 810 100 370 4 597

1970 622 773 874 744 598 193 590

11 464

ANM. Folketallene 192170 numatter det lo, Danmark ved Versadiestraktaten al 28.1um 1919 lastsatte område, mødeos tallene to, de utthgerr år gælder

del (or Danmark ved fredstraktaten af 30. oktober 1864 fastsatte område, - Under Hovedstaden er fra 1860 medregnet Frederiksberg kommune (handelsplads

fra 1857) og fra 1921 Gentofte kommune. - Under provinshverne medregnes købstæder, handelspladser og flakker ifølge den før 114 1970

gældende kommunestruktur. - For tællingen 1921 er meddelt folketal for Danmark såvel med som uden de sønderjyske amter.

t jfr. Jfr. anm. ' Hen includeret Frederiksberg kommune for 1860 og Gentofte kommune før 1921. 8 Frederiksberg og Gentofte kommune, er først

medregnet til Hovedstaden fra henholdsvis 1860 og 1921: tidligere medregnet under sognekommuner, ' Uden de sønderjyske amter, ' Ned de

sønderjyske amter Ktt.na:Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. årh. (Stat. Tabelverk VA. 51, folketal. areal og klima 1901-60 (Stati.tiskr Undersøgelser

nr. 10, 1964), Folkemængden 27. september 1965 og Danmarks administrative inddeling (Stat. Medd. 1968 nr. 3) samt materiale i Danmarks

Statistik.

Tabel 12.

Befolkningens fordeling efter alder ved folketællingerne 1930-1970. Hele landet.

Population by age at the censuses 1930-1970.

1930

0- 4 år ................ 311 111

5- 9 » ................ 334 237

10-14 » ................ 327 793

15-19 » ............ . 327 355

20-24 » .............. 317 831

25-29 » ................ 290 378

30-34 » ................ 270 108

35-39 » ...............

238 951.

40-44 » ................ 217 537

45-49 » ................ 198 550

50-54 » ................ 178 803

55-59 » ................ 147 741

60-64 » ................ 123 722

65-69 » ................ 96 859

70-74 » ................ 77 899

75-79 » ................ 48 779

80-84 » ................ 24 146

85-89 » ................ 8 768

90 år og derover.......... 2067

Uangiven alder ........... 8 021

I alt ..................... 3 550 656

KILDE: Statistiske Tabelværker.

1

f

2

1940

3

1950

4

1960

5

1965

6

0,30

0,74

0,86

0,78

1,03

0,84

1,28

1,31

1,05

0,99

0,99

1,10

1,11

1,27

1,16

1,22

1,05

0,67

0,86

0,73

1,11

1,06

0,78

0.61

0,79

0,71

2047

2 160

2 384

3 159

3308

3 482

3 630

3 868

4 127

4 579

5 053

5 576

6 286

6 643

7 075

7 497

7 966

7 612

8 001

8 271

8 634

8 955

9 422

9 971

10 335

10 653

11 070

299 159 319 085 417 655 367 474 394 643 382 141

308 075 295 891 394 326 369 450 368 395 395 245

333 676 306 388 315 733 413 442 370 370 368 623

323 387 330 352 292 324 386 378 412 577 372 112

326 569 321 047 295 967 303 976 381 141 411 637

321 540 323 370 316 226 278 137 302 756 383 421

292 817 317 721 311 655 285 259 279 100 304 573

269 133 288 691 314 337 308 638 285 082 279 752

237 382 265 438 307 777 303 161 307 006 283 841

212 585 231 385 277 508 304 783 298 468 302 646

193 367 205 937 251 120 293 195 297 993 292 013

169 063 182 263 214 188 258 917 281 688 285 957

136 906 155 780 182 274 224 699 243 165 265 377

108 263 119 189 151 243 180 573 202 661 219 677

77 907 86 326 113 917 137 838 152 315 171 161

53 653 53 383 71 448 94 494 103 194 116 924

28 969 36 486 51 042 58 051 66 097

38 384 10 089 13 372 18 864 22 867 28 089

2 442 3 719 4 936 6 125 8 293

4 483 566 - - -

3 706 349 3 844 312 4 281 275 4 585 256 4 767 597 4 937 579

TRANSLATION. - HEAO[NG, Columns 1-7: Denmark. - FRONT COLUMN: age distribution.

1970

7

Statistisk Aarbog 1975


19 Areal og befolkning

Tabel 13. Befolkningens fordeling efter køn, alder og ægteskabelig stilling 1. januar 1974

(CPR-opgørelsen).

Population by sex, age, and marital status 1 January 1974.

øvr i gt

I. januar 1974 Hele landet I. januar 1974

Hele landets

Hoved- Øerne 9 nov.

stads-

Jylland Ugifte Giftt' Enkestand Fraskilte Tilsammen 1970

i

regionen'

t 2 3 4 s I f I 7 8

9

I. Mænd ................ 857 821 507 817 1 132 526 1 147 345 1201 OCO 73 557 76 262 2 498 164 2 451 397

Cl- 4 år ................ 60 209 36 271 89 011 185 491 . 185 491 196 124

5- 9 » ................ 68 117 41 637 98 957 208 711 208 711 202 236

10-14 » ................ 60 141 39 964 93 744 193 849 .

193 849 188 842

15-19 » ............... 58 785 40 C05 92 344 190 781 351 - 2 191 134 191 440

20-24 » ..... .......... 69 637 36 732 89 287 159 693 35 014 7 942 195 656 211 816

25--29 » ..... .......... 86 447 40 556 95 378 78 140 136 025 151 8 065 222 381 197 202

30-34 » ................ 67 571 32 590 75 009 28 342 136 796 279 9 753 175 170 154 808

35-39 » ..... .......... 54 691 28 566 64 958 16 928 122 011 471 8 805 148 215 140 169

40-44 » ................ 49 165 27 476 61 130 13 943 114 797 870 8 161 137 771 141 168

45-49 ................ 50 574 29 371 62 996 13 450 119 643 1 703 8 145 142 941 149 293

50-54 ................ 52 259 30 470 64 584 13 027 122 852 3 069 8 365 147 313 144 015

55-59 ................ 47 324 29 176 58 842 11 482 112 008 4 515 7 337 135 342 139 714

60-64 » ..... .......... 44 826 28 618 57 558 11 300 105 880 7 194 6 628 131 C02 126 785

65-69 ................ 34 591 23 725 47 924 8 954 82 867 9 750 4 669 106 240 101 048

70-74 ................ 24 427 18 401 35 879 6 445 57 592 11 809 2 861 78 707 75 027

75-79 ..... .......... 16 059 12 749 24 228 3 806 34 543 13 178 1 509 53 036 49 646

80-84 » ................ 8 474 7201 13 238 1 969 15 105 11 168 671 28 913 27 483

85-89 » ............... 3 463 3 300 5 748 821 4 666 6 735 289 12 511 11 363

90 år og derover 1 061 1 009 1 711 213 850 2 658 60 3 781 3 218

H. Kvinder ............. 908 521 504 284 1 125 215 996 703 1 200 340 236 898 104 079 2 538 020 2 486 182

0- 4 år 57 579 31 241 84 543 176 363 176 363 186 017

5- 9 » ................ 64 900 39 312 94 123 198 335 198 335 193 009

10-14 » ................ 58 344 37 817 89 544 185 705 185 705 179 781

15-19 » ................ 56 468 36 922 87 075 176 094 4 331 2 38 180 465 180 672

20-24 » ................ 69 063 33 431 82 417 103 945 77 745 128 3 093 184 911 199 821

25-29 » ................ 81 191 38 059 88 635 34 465 161 599 618 11 203 207 885 186 219

30-34 ................ 63 690 30 968 72 312 12 889 142 054 1 022 11 005 166 970 149 765

35-39 ..... .......... 52 264 28 473 64 881 8 544 125 442 1 822 9 810 145 618 139 583

40-44 ..... .......... 48 985 27 742 61 611 8 022 117 481 3 329 9 506 138 338 142 673

45-49 ..... .......... 52 524 29 522 63 586 9 109 120 180 6 119 10 224 145 632 153 353

50-54 » ..... .......... 56 653 30 898 64 894 10 168 120 009 I 1 219 11 049 152 445 147 998

55-59 » ................ 53 876 29 122 58 851 10 617 103 274 17 786 10 172 141 849 146 243.

60-64 ................ 53 224 29 250 59 242 13 055 90 415 28 733 9 513 141 716 138 592

65-69 ................ 46 343 25 979 52 549 14 379 66 096 37 233 7 163 124 871 118 629

70-74 ................ 38 193 21 184 42 728 13 658 41 179 42 113 5 155 102 105 96 134

75-79 ................ 28 148 16 048 30 719 10 736 21 232 39 485 3 462 74 915 67 278

80-84 ................ 16 717 9 496 17 696 6 564 7 397 28 178 1 770 43 909 38 614

85-89 » ................. 7 755 4 378 7 498 2 972 1 692 14 233 734 19 631 16 726

90 år og derover 2 604 1 442 2 311 1 083 214 4 878 182 6 357 5 075

t København, Frederiksberg sarnt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner. ' Herunder separerede ' Folketællingstal.

KILDE: Statistisk Tabelværk 1974: V. Befolkningen i de enkelte kommuner pr. I. januar 1974 fordelt efter køn, alder og ægteskabelig stilling.

TRANSLATION. - HEADING, Column l : Copenhagen, Frederiksberg and Copenhagen, Frederiksborg and Roskilde counties. 2: rest of thelslands;

3: Jutland; 4-9: Denmark; 4: single; 5: married and separateg; 6: widowed; 7: divorced; 8: total; 9: Denmark, census population. - FRONT

COLUMN: age distribution; 1: males; 11: females.

2

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 14. Befolkningen l de enkelte amtskommuner fordelt efter køn og alder I. januar .1974.

Population in counties etc. by sex and age january 1. 1974.

Frederiks.

borg

kommune

20

Københavm

havns

kommune

Køben- Frederiks.

Vesthavte

borg

Roskilde

Stor-

amts-

Sjællands amts- strøms

amts- amtskommune

amts- amtskommune

kommune kommune kommune

1 2 3 4 5 6 7

I. Mænd....................... 269 960 42 782 309 203 146 186 89 690 134 582 128 533

0- 4 år... ..................... 14.089 2 251 23 085 12 461 8 323 9 909 8 523

5-9 » ........................ 14 230 2 183 27 955 14 439 9 310 11 559 9 996

10-14 » ........................ 12 942 1996 25 696 12 159 7 348 10 978 9 963

15-19 » ........................ 15 709 2 334 24 389 10 274 6 079 10 879 10 037

20-24 » ........................ 26 123 3 644 24 248 9 770 5 852 9 712 8 800

25-29 » ........................ 29 211 4 562 29 274 14 158 9 242 11 008 9 713

30-34 » ........................ 17 887 2 975 24 508 13 443 8 758 8 828 7 887

35-39 » ........................ 13 294 2 103 21 292 11'013 6 989 7 628 6 959

40-44 » ........................ 12 878 1 950 19 700 9 220 5 417 7 266 6 880

45-49 » ........................ 14 878 2 331 20 069 8 496 4 800 7 567 7 818

50-54 » ........................ 18 013 2 875 19 537 7 701 4 133 7 935 8 173

55-59 » .......................... 18 911 2 898 15 524 6 403 3 588 7 464 7 868

60-64 » ........................ 19 768 3 235 12 795 5 686 3 342 7 164 7 675

65-69 » ........................ 16 433 2 745 8 782 4 152 2 479 5 867 6 424

70-74 » ......................... 11 817 2 101 5 675 3 069 1 765 4 591 5 076

75-79 » ........................ 7 708 1 479 3 661 2 010 1201 3 316 3 557

80-84 » ...::...................' 4 003 716 1965 1 114 676 1 831 2 001

85-89 » ........................ 1 567 323 786 474 313 835 905

90 år og derover ................. 499 81 262 144 75 245 278

11. Kvinder .................... 306 070 53 039 317 907 144 211 87 294 132 000 126 817

0- 4 år ........................ 13 362 2 062 22 033 12 287 7 835 9 299 8 107

5- 9 » ........................ 13 671 2 166 26 835 13 736 8 492 10 762 9 541

10-14 » ........................ 12 861 1981 24 633 11 829 7 040 10 285 9 359

15-19 » ........................ 15 733 2 504 22 780 9 735 5 716 9 894 9 220

20-24 » ........................ 26 315 3 759 23 411 9 481 6 097 8 971 7 852

25-29 » ........................ 24 039 3 965 29 052 14 545 9 590 10 199 8 938

30-34 » ......................... 14 532 2 632 25 359 12 888 8 279 8 165 7 622

35-39 » ........................ 11 922 2089 21 894 10 313 6 046 7 492 6 999

40-44 » ......................... 13 222 2 188 20 232 8 494 4 849 7 195 7 089

45-49 » ........................ 16 595 2 897 21 037 7 752 4 243 7 551 7 749

50-54 » ........................ 21 576 3 731 20 167 7 100 4 079 8 046 8 156

55-59 » ........................ 23 724 3 966 16 240 6389 3 557 7 211 7 634

60-64 » ........................ 25 766 4 439 13 991 5 688 3 340 7 290 7 707

65-69 » ........................ 23 551 4 427 10 725 4 833 2 807 6 571 6 820

70-74 » ........................ 20 125 4 021 8 108 3 681 2 258 5 265 5 623

75-79 » ........................ 14 934 3 075 5 759 2 783 1 597 4 043 4 307

80-84 » ........................ 8 844 1 879 3 476 1 622 896 2 367 2 559

85-89 » ........................ 3 941 940 1 632 797 445 1 049 1 186

90 år og derover................. 1 357 318 543 258 128 345 349

Kn.ua: Statistisk Tabelværk 1974: V, Befolkningen i de enkelte kommuner pr. I. januar 1974 fordelt efter køn, alder og ægteskabelig stilling (CPR.

opgørelsen).

Statistisk Aarbog 1975


216

21 Areal og befolkning

Nordryllanda

amtskommune

Bornholms

amts-

kommune

Fyns

amtskommune

Ribe Vejle Ring. Årh. Viborg

amts- amtskøbing

amts- amts-

kommune kommune

amtskommune

kommune kommune

Sønder-

Jyllands

amtskommune

1

Hele landet

8 9 10 11 12 13 14. .

15 ' lå 17

23 718 220 984 121 688 102 788 157 206 126 954 275 877 I 1 3 647 234 366 2 498 164

1 545 16 294 9 223 8 259 12 495 10 709 22 887 8 413 17 025 185 491

1931 18 151 10 858 9 434 13 778 11 875 23 158 9 798 20 056 208 711

1941 17 082 10 661 9 105 12 834 11 248 20 365 9 838 19 693 193 849

1963 17 126 10 506 8 873 12 590 11 091 20 364 9 801 19 119 191 134

1 674 16 546 8 455 7 892 11 622 9 973 25 941 8 184 17 220 195 656

1 730 18 105 9 315 8 311 13 327 10 331 27 261 8 261 18 572 222 381

1 418 14 457 8202 6 819 10 739 8443 19 350 6 661 14 795 175 170

1 225 12 754 7 402 6 003 9040 7 160 15 845 6 093 13 415 1482151

1206 12 124 6 953 5 775 8 584 6 796 14 125 6048 12 849 137 771

1 436 12 550 7 167 5 835 8 949 6 860 14 368 6 408 13 409 142 941,

1 464 12 898 7 079 5 644 9044 6 964 14 978 6 650 14 225 147 313

1 456 12 388 5 390 5 301 8 178 6 470 13 758 6 286 13 459 135 342

1 430 12 349 6 464 4 915 7 976 5 932 13 315 6448 12 508 131 002

1 174 10 260 5 478 3 987 6 556 4 848 11 365 526,7 10 423 106 240

946 7 788 4 163 29-18 4 975 3 645 8 269 - 4 075 7 804 78 707

645 5231 2401 2009 3441 2486 5654 2911 5326 53036

360 3 009 1 190 1 066 1980 1 402 3 115 1 623 2 862 28 913

134 1 426 594 450 848 550 1 393 666 1 247 12 511

40 446 187 162 250 171 366 `

359 3 781

23 317 222 150 121 089 100 315 158 104 123 414 279 516 1 1 0 967 231 810 2 538 020

1 539 15 296 8 878 7 728 11912 10 197 21 485 8 145 16 198 176 363

1 835 17 174 10 308 8 857 13 255 11 107 22 000 929,8 19 298 198 335

1924 16 249 10 101 8 725 12 133 11 020 19 785 9 243 18 537 185 705

1 719 16 089 .9640 8 308 11 884 10 296 20 070 8 870 18 007 180465

1 350 15 258 7 697 7 285 10 853 9 144 24 844 6 915 15 679 184 911

1 600 17 322 8 818 7 553 12 626 9 846 24904 7 661 17 227 207 885

1 324 13 857 7 834 6 515 10 404 7 993 18 332 6 480 14 754 166 970

1 284 12 698 7 465 5 863 9 078 7 224 15 703 6 248 13 300 145 618

1 253 12 205 6 804 5 574 8 634 6 865 14 531 6.201 13 002 138 338

1 402 12 820 7 025 5 690 9 010 6 817 15 069 6 344 13 631 145 632

1 431 13 265 6 859 5 615 9 213 6 572 15 786 6 639 14 210 152 445

1 419 12 858 5 365 4 998 8 352 6 107 14 626 .6208 13 195 141 849

1 462 12 791 6 717 4 896 8 388 5 908 14 599 6 226 12 508 141 716

1 229 11 359 6 058 4 386 7 378 4 994 12 893 5 613 11 227 124 871

1 024 9 272 5 028 3 557 6 192 3 941 10 475 4 585 8 950 102 105

784 6 914 3 474 2 547 4 514 2 850 7 476 3 304 6 554 74 915

450 4 120 1923 1 474 2 772 1 636 4437 1937 3 517 43 909

215 1928 818 585 1 130 700 1910 823 1 532 19 631

73 675 277 159 376 197 591 227 484 6 357

TRANSLATION. - Hawmo, Columns 1-16: distribution by counties etc.; 17: Denmark, total. - F`aosrr'Cot.tsan: age distribution; 1: males';

II: i emales.

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 15. Hele befolkningen fordelt efter geografiske forhold, alder og skoleuddannelse 1970.

The total population by geographical situation, age and school education 1970.

22

Hele befolkningen

0-6

år

7-14

år

15-19

år

20-24

år

25-29

år

30-34

år

35-39

år

40-49

år

50-59

år

60-64

år

65 år

og

dero.

6

3

4

6

0

0

10

11

Københavns kommune 48 417 48 173 36 532 61 786 50 882 30 540 27 639 69 612 92 083 47 359 109 750

Frederiksberg kommune 7 0&1 7 027 5 811 9 476 8 136 5 124 4203 11 155 14 614 8 036 21 231

Københavns amt ... 72 913 78 923 46 235 54 139 56 258 46 465 41 484 83 607 65 583 23 956 45 780

Heraf bymæs. områd. 72 602 78 597 46 006 53 921 56 035 46 303 41 336 83 293 65 286 23 845 45 620

Frederiksborg amt .... 33 786 33 947 18 618 20 402 24 004 20 746 17 786 31 387 25 862 10 290 22 614

Heraf bymæs., områd. 29 695 28 851 15 513 17 443 21 208 18 358 15 584 26 712 21 220 8 394 18 906

Roskilde amt ......... 20 906 19 689 10 285 12 773 15 594 12 733 10 387 17 295 14 268 5 983 13 286

Heraf bymæs, områd. 18 043 15 830 8 094 10 901 13 728 11 060 8 685 13 799 10 939 4 579 10 487

Vestsjællands amt ..... 28 879 32 955 20 831 20 262 17 992 15 058 14 217 30 736 30 126 13 916 34 085

Heraf bymær. områd. 18 872 19 920 13 195 14 290 12 544 10 146 9 189 18 920 18 352 8 611 22 614

Storstrøms amt ....... 25331 30 657 19 648 17 625 16 202 13 898 13 552 31 327 31 944 15 050 37 129

Heraf bymæs.. områd. 16 373 17 955: 11 979 12 041 11 188 9 179 8 434 18 918 19 326 9 131 23 489

Bornholms amt ....... 4 924 6 345 3 745 3 205 2 934 2 626 2 467 5 631 5 954 2 744 6 664

Heraf bymæs. områd. 3 265 3 882 2 440 2 261 2 061 1 798 1641 3 736 3 944 1 829 4 963

Fyns amt ............ 46 949 52 803 33 015 33 489 30 690 25 594 24 469 51 146 51 797 24 518 58 229

Heraf bymæs. områd. 35 283 36 924 23 772 26 710 24 409 19 458 17 876 36 770 36 839 17 333 41 883

Sønderjyllands amt.... 28 204 32 725 19 103 17 299 16 767 14 999 14 157 28 332 24 610 12 881 28 985

Heraf bymæs..områd. 19 662 21 288 12 926 12 905 12 599 10 836 9 841 19 264 16 417 8 758 20 819

Ribe amt ............ 24 248 28 351 16 662 15 329 14 258 12 037 11 482 23 005 21 391 9 511 21 569

Heraf bymæs. områd. 17 627 18 848 11 961 12 221 11 330 8 954 8 161 16 251 14 886 6 725 16 643

Vejle amt............ 35828 39 045 24 242 24 592 22 723 18 480 17 214 35 930 34 451 15 779 37 979

Heraf bymæs. områd. 26 880 27 443 17 662 19 859 18 299 14 213 12 828 26 417 25 073 11 508 29 578

Ringkøbing amt ...... 30690 34 944 20 991 19 164 17 601 14 632 13 554 27 518 25 805 11 214 25 214

Heraf bymæs. områd. 20 220 20 697 13 626 14 570 13 092 10 054 8 820 17 443 15 882 7 055 17 935

Århus amt........... 61 707 62 638 41 365 52 444 43 962 32 942 29 113 59 476 58 912 27 510 63 121

Heraf bymær. områd. 49 795 47 034 32 354 45 773 37 708 27 075 23 013 46 489 45 554 21 443 51 000

Viborg amt .......... 25 157 30 421 18 573 15 070 13 771 12 175 12 236 25 729 26 106 12 218 29 278

Heraf bymæs. områd. 14 691 15 853 10 556 9 877 9 113 7 505 7 083 14 331 14 242 7 049 19 224

Nordjyllands amt ..... 51 603 60 557 36 458 34 535 31 712 26 547 25 784 54 625 54 443 24 429 55 478

Heraf bymæs. områd. 37877 40 931 25 605 27 443 25 253 20 003 18 462 38 730 37 833 17 303 43 077

Hele landet ......... 546 812 599 197 372 112 411 637 383 421 304 573 279 752 586 487 577 970 265 377 610 241

Hovedstadsområdet'... 133 529 139 655 91 725 128 244 118 390 85 263 76 537 170 322 176 363 80 710 179 466

Øvr. bymæs. omr. i alt 302 983 309 500 196 252 223 263 209 159 165 305 146 252 291 392 276 049 128 209 317 589

10 000 indb. og dero. 163 770 1666+4 113 416 142 522 119 732 88 700 80 693 170 549 164 442 74 944 172 742

2 000-9 999 indb... 58561 58 960 35 256 36 631 39 068 32 660 28 026 51 356 46 194 21 162 55 293

Under 2 000 indb... 80 652 83 896 47 580 44 110 50 359. 43 945 37 533 69 487 65 413 32 103 89 554

Landdistrikter ........ 110 300 150 042 84 135 60 130 55 872 54 005 56 963 124 773 125 558 56 458 113 186

Axst. Mindre uoverensstemmelse i aldersfordelingerne i tabel 15, 16 og 48 skyldes korrektioner, som ikke er gennemført for alle optællinger.

s Se tabet 9 side 9.

KILDE: Materiale i Danmarks Statistik vedrørende Folke- og boligtællingen 1970.

Statistisk Aarbog 1975


,

23

Areal og befolkning

Hele befolkningen

14-49 årige

Ikke-skolesøgende efter antal fuldførte skoleår

Skolesøgende efter alder

I alt Kvinder

I alt

Uoplyst

M . V.

11 år

7 år 8 år 9 år ]0 år og

I alt

dero.

14-15 16-17

18 år

år år og

dero.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

622 773 331 146 262 766 65 493 69 517 25 342 30 666 44 040 27 708 20 398 10 868 5 679 3 851

101 874 56 074 41 242 9 073 8 174 3 295 4 655 9 467 6 578 3 485 1 610 1 102 773

615 343 311 401 305 742 47 698 78 907 30 744 40 044 72 721 35 628 31 722 17 102 9 748 4 872

612 844 310 283 304 525 47 550 78 295 30 638 39 928 72 538 35576 31 606 17 037 9 712 4 857

259 442 127 909 125 105 15 519 45 638 11 366 13 262 27 676 11 644 11 645 6 816 3 368 1 461

221 884 110 495 108 021 13 224 37 497 9 843 11 816 24 892 10 749 9 955 5 767 2 935 1 253

153 199 75 111 74 840 9 594 30 792 7 092 8 142 15 095 4 125 6 468 3 954 1 714 800

126 145 62 493 62 844 7 143 24 969 6 269 7 235 13 577 3 651 5 178 3 115 1 381 682

259 057 127 925 110 838 17 568 53 080 9 612 10 083 16 932 3 563 12 555 7 550 3 389 1 616

166 653 84 797 72 809 11 130 31 633 6 874 7 433 12 934 2 805 8 052 4 589 2 227 1 236

252 363 124 833 104 346 23 186 45 243 7 941 10 083 14 971 2 922 11 926 7 432 3 352 1 142

158 013 80 429 66 771 13 573 27 203 5 489 7 288 10 976 2 242 7 312 4 408 2 129 775

47 239 23 360 19 044 1 740 10 529 1 786 1 904 2 636 449 2 424 1 523 676 225

31 820 16 163 12 905 967 6 868 1 295 1 401 2015 359 1 513 892 466 155

432 699 216 736 184 066 33 417 80 820 15 249 15 978 32 384 6 218 21 163 12 358 6 029 2 776

317 257 162 153 138 351 26 338 53 261 12 738 13 202 27 375 5 437 15 379 8 678 4 448 2 253

238 062 118 485 102 429 18 879 45 558 9 085 9 960 16 198 2 749 12 339 7 622 3 515 1 202

165 315 84 072 72 841 12 400 29 361 7 086 8 086 13 481 2 427 8 183 4 901 2 389 893

197 843 97 450 85 786 8 530 44 735 8 236 9 083 13 138 2 064 10 467 6 359 2 877 1 231

143 607 72 361 63 932 6 028 29 457 7 225 7 849 11 497 1 876 7 249 4 259 2011 979

306 263 153 430 133 041 19 678 61 789 12 029 12 572 23 459 3 514 15 182 9 279 4 250 1 653

229 760 117 755 101 935 12 969 44 873 10 272 10 695 20 101 3 025 10 824 6 468 3 092 1 264

241 327 118 868 104 719 14 177 58 548 5 522 9 020 14 947 2 505 13 084 7 914 3 763 1 407

159 394 81 145 72 035 8 054 37 266 4 548 7 297 12 709 2 161 8 027 4 587 2 378 1 062

533 190 268 425 240 883 31 348 99 341 17 825 23 904 46 866 21 599 26 140 14 261 7 472 4 407

427 238 218 695 197 723 22 640 76 117 15 665 20 842 41 949 20510 20 361 10 635 5 981 3 745

220 734 108 653 89 640 16 651 46 961 4 849 6 776 12 111 2 292 11 773 7 163 3 369 1 241

129 524 66 390 53 840 8 446 25 771 3 507 4 862 9 410 1 844 6 541 3 742 1953 846

456 171 226 377 194 170 30 220 97 544 11 894 19444 29 440 5 628 23 206 13 959 6 581 2 666

332 517 169 335 144 379 19 423 68 364 10 023 16 276 25 281 5 012 16 268 9 386 4 788 2094

4 937 579 2 486 182 2 178 657 362 771 877 176 181 867 225 576 392 081 139 186 233 977 135 770 66 884 31 323

1380 204 719 013 629 414 125 614 159 289 60 591 77 484 132 102 74 334 57 925 30 724 17 308 9 893

2 565 953 1 304 586 1 147 347 158 831 489 197 99 534 122 034 220 134 57 617 122 347 70 191 35 335 16 821

1 458 154 750 001 666 608 88 243 261 622 64 677 75 845 136 565 39 656 69 755 38 544 20 694 10 517

463 167 234 209 207 801 26 576 92 693 16 923 22 572 40 605 8 432 22 200 12 947 6 387 2 866

644 632 320 376 272 938 44 012 134 882 17 934 23 617 42964 9 529 30 392 18 700 8 254 3 438

991 422 462 583 401 896 78 326 228 690 21 742 26 058 39 845 7 235 53 705 34 855 14 241 4 609

TRANSLATION. - HRADINO, Columns 1-13 total population by age groups; 12: total; 13: of whom females; 14-24: population between 14 and

49 years old; 14-20: not attending schools. distribution by number øf school years completed; 21-24: attending schools, distribution by age groups. -

FRONT COLUMN, kommune: municipality; amt: county; Heraf bymæss. områd.: of which urban areas; Hovedstadsområdet: the Copenhagen metropolitan

area; Øvr. bymæs., etc.: other urban areas, total; 10 000 or more inhabitants; 2 000-9 999 inhabitants; under 2 000 inhabitants; Landdistrikter:

rural districts; Hele landet: whole country.

Statistisk Aarbog 1975


24

Tabel 16.

Hele befolkningen fordelt efter geografiske forhold og beskæftigelse i og uden for

The total population by geographical situation and by economically active and inactive groups 1970.

Personer i erhverv

Landbrug,

fiskeri

M.V.

Fremstillingsvirksomhed

M.V.

Byggeog

anlægsvirksomhed

Handel

og omsætning

Transportvirksomhed

Administration,

liberale

erhverv

Andre

erhverv

(service.

erhverv)

Uoplyst

erhverv

alt

vinder

Gifte

kvinder

1

4

0

7

0

7

m

11

Københavns kommune

Frederiksberg komm.. .

Københavns amt .....

Heraf bymæs. områd.

Frederiksborg amt ....

Heraf bymæs. områd.

Roskilde amt ..... .

Heraf bymæs. områd.

Vestsjællands amt .....

Heraf bymæs. områd.

Storstrøms amt .......

Heraf bymæs. områd.

Bornholms amt .......

Heraf bymæs. områd.

Fyns amt ......... .

Heraf bymæs. områd.

Sønderjyllands amt....

Heraf bymæs. områd.

Ribe amt ....... .

Heraf bymæs. områd.

Vejle amt..........

Heraf bymæs. områd.

Ringkøbing amt ......

Heraf bymæs. områd.

Århus amt ...........

Heraf bymæs. områd.

811 95 989 20 459 57 501 28 340 73 705 25 677 13 641 316 123 132 734 65 099

77 12 585 2 807 11 493 3 611 15 167 4 180 1918 51 838 22 575 10 419

3 674 87 927 24 275 59 906 24 790 86 214 18 198 8 112 313 096 124 647 74 268

3207 87 620 24 114 59 781 247+4 86 052 18 163 8 086 311 767 124 232 73 977

6 959 33 314 13 666 19 804 7 849 32 071 6 881 3 726 124 270 43 513 27 466

2 263 29 172 11 227 17 971 7 009 28 929 6 067 3 107 105 745 37 986 23 916

5 173 21 003 8 801 11 815 4 802 17 556 3 799 1 703 74 652 26 218 17 189

1 179 17 825 7 220 10 696 4 226 15 715 3 324 1 322 61 507 22 395 14 544

17 165 33 252 14 089 15 311 7 786 21 659 5 503 3 190 117 955 39 428 24 877

2 174 23 262 8 848 12 067 5 813 16 982 4 296 1994 75 436 27 435 16 438

19 251 31 963 11 725 15 032 6 942 20 834 5 908 3 298 114 953 38 290 24 918

2 697 22 453 7 515 11 730 5 098 16 093 4 478 2018 72 082 26 184 16 239

4 098 4 556 2 082 2 663 1 544 3 595 1 182 459 20 179 6 256 4 076

1 186 3 339 1 396 2 184 1 227 2 830 920 315 13 397 4 424 2 705

26 939 63 683 17 769 27 709 10 939 33 918 9 885 5 538 196 380 68 613 44 312

5 297 51 316 12 957 23 825 9 118 28 915 8 448 4 274 144 150 53 558 33 197

17 843 30 210 9 619 13 865 6 062 17 326 4 705 2 313 101 943 32 736 21 773

2 672 23 786 7 195 11 841 4 990 14 911 3 909 1 642 70 946 24 241 15 225

17 562 22 504 8 661 11 913 5 922 14 318 4 059 2076 87 015 28 886 19 048

3 373 18 783 6 686 10 471 5 260 12 509 3 576 1 510 62 168 21 475 12 957

16 302 45 896 12 954 19 522 8 192 23 163 6 729 3 628 136 386 47 542 30 280

1 897 38 081 9 945 17 152 7 027 19 782 5 858 2 757 102 499 37 970 23 074

23 886 32 733 10 380 13 559 5 147 16 230 4 317 2 194 108 446 36 866 23 958

2 815 26 592 7 716 11 517 4 245 13 572 3 782 1 422 71 661 26 504 15 730

24 484 69 367 22 663 36 553 15 373 48 050 13 126 7 316 236 932 85 576 51 804

4 464 59 543 17 939 32 989 13 539 43 506 11 724 5 935 189 639 72 429 42 036

Viborg amt.., . .

Heraf bymas. områd.

Nordjyllands amt .....

Heraf bymæs. områd.

Hele landet .........

Hovedstadsområdets...

Øvr. bymæs. omr. i alt

10 000 indb. og dero.

2 000-9 999 indb...

Under 2 000 indb...

Landdistrikter ........

24 132 22 757 9 918 11 491 4 386 16 926 3 759 2 315 95 684 30 896 20 726

2 602 15 932 6 498 9 120 3 191 13 562 3 046 1 371 55 322 19 963 12 255

36 051 51 798 20 622 27 842 11 531 33 720 9 696 5 855 197 115 62 490 39 497

6 602 43 599 15 630 24 501 9 869 29 582 8 559 4 389 142 731 48 659 29 030

244 407 659 537 210 490 355 979 153 216 474 452 127 604 67 282 2292 967 827 266 499 710

4 397 200 087 48 661 132 570 57 818 182 671 48 951 24 097 699 252 286 806 153 759

38 766 369 752 119 484 192 281 79 487 249 143 67 056 31 591 1147 560 415 936 253 068

11 636 218 177 59 983 117 777 47 417 150 263 41 746 19 935 666 934 251 662 141 673

7 515 66 228 21 834 35 036 13 565 45 959 11 652 4 865 206 654 74 424 47 995

19 615 85 347 37 667 39 468 18 505 52 921 13 658 6 791 273 972 89 850 63 400

201 244 89 698 42 345 31 128 15 911 42 638 11 597 11 594 44.6155 124 524 92 883

Atsss. Mindre uoverensstemmelser i aldersfordelingerne i tabel 15, 16 og 48 skyldes korrektioner, som ikke er gennemført for alle optællinger.

I Se tabel 9 side 9.

Knos: Materiale i Danmarks Statistik vedrørende Folke- og boligtællingen 1970.

Statistisk Aarbog 1975


25

Areal og befolkning

erhverv 1970.

Personer i erhverv

Personer uden for erhverv

Deltids- Pensionister Husmødre

Børn og hjemme-

Hele

beskæftigede Ude- M. V.

boende studerende

Frem- Døtre,

Uden for befolkboende

mede der er erhverv ningen

Gifte

stude- 65 år 65 år husals. husals. 0-13 14 år og i alt

I alt kvinder

rende I alt og I alt og år derover

derover derover y.

12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24

49 899 29 854 13 184 106 533 78 280 72 849 17 720 606 127 90 417 22 934 306 650 622 773

8 293 4 795 2 363 17 824 14 456 12 101 3 311 219 22 13 266 4 241 50 036 101 874

49514 36774 8 310 40401 29 190 72 534 8 711 1 268 104 142 560 37 070 302 247 615 343

49 358 36 670 8 301 40 268 29 115 72 246 8 678 1 255 104 141 962 36 941 301 077 612 844

16449 12 010 1 852 20 866 14 799 34 768 4 480 829 111 63 926 12 820 135 172 259442

14 390 10 771 1 571 18 197 12 836 29 261 3 642 617 83 55 388 11 022 116 139 221 884

9 762 7 227 678 11 591 8 728 20 493 2 669 405 74 38 354 6 952 78 547 153 199

8 332 6 374 580 9 597 7 249 16 492 2036 247 43 32 118 5 561 64 638 126 145

14 588 9 316 2 709 29 837 22 287 37560 6916 1127 192 57 537 12 140 141 102 259 057

9 842 6 868 2 393 21 461 15 917 23 149 4 337 488 79 36 215 7 432 91 217 166 653

13 967 8 598 1 222 32 656 24 651 37 794 7 392 1 158 198 51 968 12 414 137 410 252 363

9168 6196 986 22 132 16 596 22 794 4 454 480 63 31 984 7 492 85 931 158 013

2 698 1 589 87 6 162 4 609 7 586 1 305 222 58 10409 2 536 27 060 47 239

1 856 1206 28 4 807 3 644 5 161 913 117 27 6666 1 617 18 423 31 820

24048 16 231 5069 51117 38670 63 284 11 865 1 771 370 92 926 21 782 236 319 432 699

18 526 13 212 4 650 38 744 29 159 45 346 8 241 1 000 196 67 472 15 699 173 107 317 257

10 967 7 319 1 727 26 321 19 732 36 983 6 224 1 060 209 56 818 13 001 136 119 238 062

8 366 5 928 1 471 19 635 14 744 25 616 4 290 618 108 38 297 8 624 94 369 165 315

10270 6583 1 772 20 198 14 418 27861 4 376 793 174 49 119 10 911 110 828 197 843

8 133 5446 1 552 16 554 11 727 21 120 3 261 454 89 34 172 7 498 81 439 143 607

16 738 11 496 3 175 35 197 25 725 44 474 7 792 1 102 233 69 831 15 865 169 877 306 263

13 189 9 420 2 651 28 782 20 991 32 874 5 876 662 124 50 842 11 326 127 261 229 760

12 594 8 140 2 254 21 979 16 367 32 693 5 063 1 241 267 61 291 13 156 132 881 241 327

9 173 6 336 1787 16710 12540 21 901 3 549 674 111 38 460 8 090 87 733 159 394

31 094 20 745 14 874 59 389 42 547 76 396 12 863 1 788 354 116 624 26 833 296 258 533 190

26 251 18 088 14 291 50 119 35 696 59 830 10 061 1 155 192 91 157 20 855 237 599 427 238

10 699 6 498 942 25512 19077 33 091 6 245 1 254 287 51 719 12 245 125 050 220 734

7 075 4 749 758 17 963 13 535 19 424 3 943 634 109 28 628 6 686 74 202 129 524

23 031 13 559 3 426 51 387 37 057 72 350 11 599 2 162 535 104 445 24 751 259 056 456 171

17 902 11 420 3 076 41 326 30 424 52 823 8 814 1 295 269 73 657 17 340 189 786 332 517

304 611 200 734 63644 556 969 410 553 682 817 118 476 17 005 3 315 1 071 425 249 437 2 644 612 4 937 579

110 495 73 495 24 219 167 993 123 728 162 867 30 240 2 279 261 256 318 67 015 680 952 1 380 204

149 239 103 845 35 422 302 628 223 123 370 031 62 845 8 237 1 486 574 470 126 119 1 418 393 2 565 953

88 994 61 865 26 950 170 697 122 121 206 657 33 077 3 436 634 309 687 73 159 791 220 1 458 154

26 872 19482 4 145 53 180 38 994 64 578 10 809 1 643 255 110 527 22 185 256 513 463 167

33 373 22 498 4 327 78 751 62 008 98 796 18 959 3 158 597 154 256 30 775 370 660 644 632

44 877 23 394 4 003 86 348 63 702 149 919 25 391 6 489 1 568 240 637 56 303 545 267 991 422

TRANSLATION. - HEADING, Columns 1-13: economically active population; 1: agriculture, fishing, etc.; 2:

etc.; 3: construction;

4: commerce; 5: transport; 6: government, community and business services; 8: industry not stated: 9: total; 10: women; 11: married women;

12-13: part-time employed; 12: total; 13: married women; 14-23: economically inactive population; 14: students not living with parents; 15-16:

pensioners, etc.; 15: total; 16: aged 65 and over; 17-18: housewives; 17: total; 18: aged 65 and over; 19: housemaids, except daughters; 20:

daughters working as housemaids; 21-22: children and students living with parents; 21: aged 0 to 13; 22: aged 14 and over; 23: total; 24: total

population. - FRONT COLUMMN, see Table 15.

Statistisk Aarbog 1975


26

Tabel 17.

Befolkningen på 14 år og derover ved folketællingen 9. november 1970 fordelt efter

køn, alder, arbejdsstilling og ægteskabelig stilling.

Population aged 14 and over at the 9 November 1970 Population Census. Distribution by sex, age, marital and

employment status.

Selv-

Personer

Medhj. Fag-

Personer

Ufag-

Hus-

Pensio-

Stud. Børn og

i erhverv

stæn-

Funklærte

lærte

ægte-

uden for

assi-

Hus-

nister

der ikke hjem mei

alt

fæller

erhverv

dige

tionærer

arb. arb stenter mødre

bor hos boende

0 1 .

i alt

o l forældre studerende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Mænd og

kvinder i alt 2 292 967 341 621 95 279 834 939 316 246 704 882 1573 187 20 320 682 817 556 969 63 644 249 437

H. Mænd i alt 1465 701 306 916 825 416 714 304 171 437 075 436 696 43 233 267 398 42 957 126 065

14 år..... 1 628 2 - 29 204 1 393 36 574 1 - 103 911 35 559

15-19 » ..... 106 246 135 9 18 997 47 823 39 282 85 194 8 - 1 416 5 781 77 989

20-24 » ..... 175 303 4 602 30 47 487 67 547 55 637 36 513 5 11 2206 23 430 10 861

25-29 » ..... 182 960 17 426 53 67 380 47 902 50 199 14 242 6 32 2 176 10574 1 454

30-34 » ..... 150 949 26 034 48 55 090 30 796 38 981 3 859 1 37 2 113 1 568 140

35-39 » ..... 137 178 31 162 76 45 992 23 521 36 427 2 991 - 29 2 506 414 42

40-44 » ..... 137 573 35 983 83 43 233 18 188 40 086 3 595 3 19 3 393 166 14

45-49 » ..... 144 114 40 579 95 42 091 17 474 43 875 5 179 5 15 5 074 79 6

50-54 » ..... 136 465 41 944 142 35 502 17 159 41 718 7 550 4 20 7 504 22 55-59 » ..... 127 249 42 120 123 27 583 15 353 42 070 12 465 6 22 12 427 10 60-64 » ..... 103 136 35 291 92 21 462 12 777 33 514 23 649 4 18 23 625 2 -

65-69 » ..... 46 961 19 908 48 9 592 4 857 12 556 54 087 12 54 075 70-74 » ..... 10 610 7 500 18 1 621 441 1 030 64 417 12 64 405 75 år og derover 5 329 4 230 8 655 129 307 86 381 - 6 86 375 - -

H. Kvinder

i alt ........ 827 266 34 705 94 454 418 225 12 075 267 807 1 136 491 20 277 682 584 289 571 20 687 123 372

14 år..... 646 - - 94 20 532 35 736 135 7 70 546 34 978

15-19 » ..... 79 141 78 95 42 479 3 122 33 367 101 531 7 139 4 518 1 219 6 335 82 320

20-24 » ..... 133 474 1 728 2 530 91 850 3 748 33 618 66 347 1 324 45 777 2 655 11 016 5 575

25-29 » ..... 108 538 3 298 8 048 69 708 1 851 25 633 77 681 734 71 480 3 026 2049 392

30-34 » ..... 81 289 2 862 11 805 43 277 744 22 601 68 476 648 64 608 2 761 397 62

35-39 » ..... 78 213 2 868 13 351 35 801 520 25 673 61 370 796 57 439 2 925 186 24

40-44 » ..... 80 373 3 097 13 812 34 134 483 28 847 62 300 954 57 408 3 844 80 14

45-49 » ..... 83 756 3 918 14 269 33 440 468 31 661 69 597 1 276 62 601 5 667 46 7

50-54 » ..... 73 311 4 362 12 594 27 258 453 28 644 74 687 1 417 64 099 9 150 21 55-59 » ..... 58 205 4 562 9 923 20 792 340 22 588 88 038 1 745 67 870 18 413 10 -

60-64 » ..... 34 515 3 723 5 675 13 293 238 11 586 104 077 1 602 68 331 34 143 1 65-69 » ..... 11 516 2 170 1 810 4 945 67 2 524 107 113 1 222 56 147 49 744 - 70-74 » ..... 2 850 1 134 426 841 19 430 93 284 768 37 030 55 486 -

75 år og derover 1 439 905 116 313 2 103 126 254 517 25 269 100 468 - -

IV. Gifte

kvinder .... 499 710 18 134 94 067 226 547 4 868 156 094 678 906 192 673 732 4 715 223 44

14-19 år..... 3 521 21 81 1 674 110 1 635 3 752 8 3 694 40 3 7

20-24 » ..... 60 011 1 162 2 484 41 014 1 511 13 840 44 188 27 43 761 249 121 30

25-29 » ..... 77 670 2 626 7 991 48 744 1 242 17 067 70 769 27 70 326 336 75 5

30-34 » ... 63 598 2 336 11 752 31 965 490 17 055 64 178 19 63 889 254 14 2

35-39 » ..... 62 065 2 164 13 305 26 166 358 20 072 57 071 18 56 832 216 5 40-44 » ..... 62 159 2 118 13 760 23 759 318 22 204 57 096 20 56 827 247 2 45-49 » ..... 61 854 2 355 14 228 21 576 302 23 393 62 377 19 62 068 287 3 50-54 » ..... 50 226 2 178 12 563 15 670 260 19 555 63 846 20 63 539 287 -

55-59 » ..... 35 556 1 718 9 897 9 891 164 13 886 67 689 16 67 357 316 60-64 » ..... 17 728 999 5 659 4 690 94 6 286 68 304 10 67 804 490 65-69 » ..... 4 402 331 1 806 1 234 17 1 014 56 249 4 55 741 504 - -

70-74 » ..... 736 98 425 135 2 76 37 368 2 36 773 593 75 år og derover 184 28 116 29 - 11 26 019 2 25 121 896 - -

TRANSLATION. - HEADING, Column 1: economically active persons, total: 2: self-employed, etc.; 3: wives working with self-emploved hushands; 4: salaried

emplovees; 5: skilled wage earners;6: unskilled wage earners; 7: economically inactive persons, total; 8: housemaids; 9: housewives; 10: pensioners,

etc.; 11: students not living with parents; 12: children and students living with parents. - FRONT COLUMN, I: men and women, total; II: men, total; III:

women, total; IV: married women.

Statistisk Aarbog 1975


27 Areal og befolkning

Tabel 18.

Antallet af erhvervsmæssigt beskæftigede fordelt efter køn, alder og ægteskabelig

stilling pr. 1000 personer i befolkningsgruppen 1970.

Economically active persons per 1000 persons of specifled population groups. Distribution by sex, age and marital

status at the 9 November 1970 Population Census.

Hele landet

Byområder

Byområder Byområder

Hovedstads- i øvrigt med med 2 000- ned 200- Landdistrikter

området 10 000 indb.

9 999 indb. 1999 indb.

og derover

Mænd Kv. Mænd Kv. Mænd Kv. Mænd Kv. Mænd Kv. Mænd Kv.

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12

I alt ................ 770 432 778 487 755 427 767 423 751 382 795 383 Total

Ugifte .............. 660 532 651 567 620 562 630 516 658 479 728 442 Never

married

14-19 år ............. 469 398 441 418 439 428 440 422 477 394 533 321 14-l9 years

20-24 » ............. 801 781 720 740 752 787 866 838 902 826 924 829 20-24 »

25-29 » ............. 866 853 829 847 830 873 896 838 927 868 947 807 25-29 »

30-34 » ............. 911 857 913 894 896 875 863 757 913 809 939 761 30-34 »

35-39 » ............. 900 847 916 901 879 870 8l4 730 895 783 925 751 35-39 »

40Ø » ............. 885 837 903 891 846 861 791 702 881 792 920 744 40-44 »

45-49 » ............. 860 835 881 893 807 845 741 709 857 747 908 788 45-49 »

50-54 » ............. 826 791 852 859 767 801 699 673 788 689 887 724 50-54 »

55-59 » ............. 788 727 808 808 710 707 644 609 754 631 865 682 55-59 »

60-64 » ............. 667 516 688 575 574 492 540 442 578 423 773 522 60-64 »

65-69 » ............. 373 230 384 257 265 182 228 179 280 198 517 343 65-69 »

70-74 » ............. 154 86 114 74 79 63 63 77 89 88 296 189 70-74 »

75 år og derover...... 67 35 57 22 24 23 19 32 29 44 154 105 75 years and

over

Gifte ............... 851 424 859 487 844 408 857 427 829 392 863 385 Married

14-19 år ............. 961 485 953 578 967 480 979 483 913 451 1000 367 14-19 years

20-24 » ............. 899 576 857 604 881 579 953 596 958 579 967 496 20-24 »

25-29 » ............. 954 523 924 574 943 511 984 526 986 502 986 481 25-29 »

30-34 » ............. 988 498 982 562 986 470 993 489 994 468 994 486 30-34 »

35-39 » ............. 992 521 991 590 989 498 995 512 993 486 992 501 35-39 »

40-44 » ............. 988 521 990 598 985 497 992 510 989 489 988 488 40-44 »

45-49 » ............. 981 498 986 579 976 471 982 481 981 469 983 455 45-49 »

50-54 » ............. 967 440 974 523 959 407 968 436 964 400 968 401 50-54 »

55-59 » ............. 934 345 950 437 920 304 925 333 922 296 941 311 55-59 »

60-64 » ............. 845 206 881 284 826 173 810 179 797 157 863 191 60-64 »

65-69 » ............. 494 73 543 108 440 51 424 57 402 49 578 79 65-69 »

70-74 » ............. 151 19 159 27 96 12 101 13 96 12 265 29 70-74 »

75 år og derover...... 70 7 81 8 42 3 48 5 41 4 130 15 75 years and

over

Forhen gifte........ 551 323 671 401 533 302 457 265 356 196 4-73 251 No longer

married

14-19 år ............. 833 707 1000 657 1000 797 - 636 - 714 1000 583 14-19 years

20-24 » ............. 903 787 892 804 897 781 939 817 933 766 954 691 20-24 »

25-29 » .............. 934 800 925 821 934 784 959 806 954 788 956 723 25-29 »

30-34 » ............. 956 809 952 845 952 788 970 805 978 789 967 666 30-34 »

35-39 » ............. 955 813 960 847 942 790 962 814 972 801 951 705 35-39 »

40-44 » ............. 944 805 954 845 928 772 937 816 937 761 945 708 40-44 »

45-49 » ............. 923 772 933 812 906 742 913 758 941 720 923 713 45-49 »

50-54 » ............. 890 689 903 750 853 637 906 682 905 636 907 597 50-54 »

55-59 » ............. 827 499 843 594 786 430 821 444 834 390 860 431 55-59 »

60-64 » ............. 701 284 723 369 666 219 651 233 691 206 733 260 60-64 »

65-69 » ............. 361 113 399 149 305 81 315 84 298 78 438 138 65-69 »

70-74 » ............. 103 38 118 45 63 24 62 28 66 30 182 75 70-74 »

75 år og derover...... 40 13 48 11 24 9 20 11 21 9 78 37 75 years and

over

ANSI. Erhvervsmæssigt beskæftigede omfatter selvstændige o.l., medhjælpende ægtefæller, funktionærer og arbejdere, som normalt er beskæftiget i et erhverv,

uanset om de på tællingsdagen var arbejdsles, indkaldt, syg m.v. samt husassistenter i private hjem. Se tabel 9 side 9.

TRANSLATION. - 11IADINa, Columns 1-2: whole country; 3-4: metropolitan area: 5-6: other urban areas with 10 000 or more inhabitants; 7-8: urban

areas with 2000 to 9 999 inhabitatts; 9-10: urban areas with 200 to 1 999 inhabitants; 11-12: rural districts; mænd: men; kvinder: women.

Ktt.na: Materiale i Danmarks Statistik vedrørende Folke- og boligtællingen 1970. .

Statistisk Aarbog 1975


28

Tabel 19.

(s.28-33)

Personer i erhverv fordelt efter erhverv ved folketællingen 9. nov.1970.

Economically active population at the 9. November 1970 population census. Industrial analysis.

i

erhverv

i alt

1

Kvinder

Gifte

kvinder

Selvst.

næringsdrivende

o.l.

4

0-9 Erhvervene i alt ........ 2292 967 827 266 499 710 341621 Total

0 Landbrug, fiskeri m.v... 244 407 55 279

00 Landbrug ................ 196 733 47 439

001 Gods, proprietærgård...... 7 591 852

002 Gårdbrug ................ 127 523 32 273

003 Husmandsbrug ........... 53 606 14 003

009 Landbrug u. nærm. ang.... 8 013 311

01 Hønseri, pelsfarm m.v...... 4 446 1 127

02 Gartneri, frugtavl ......... 20 607 5 489

03 Maskinstation, konsulent ... 6 279 687

04 Skovbrug, klitvæsen ....... 4 671 250

05 Fiskeri ................... 11 671 287

49 243 135 641

42 937 120 114

707 1 984

29 181 79 395

12 920 38 735

129 -

928 2 321

4 494 6 285

465 708

180 122

239 6 091

Agriculture, fishing, etc.

Agriculture

Manors, estates

Ordinary farms

Smallholdings

Agriculture, no further specification

Chicken and fur farming, etc.

Gardening, fruit growing

Agricultural services

Forestry, dunes

Fishing

1 Minedrift, stenbrud o.l.. 3 070 155

11 Brunkulsleje, tørvegravning. 176 14

12 Stenbrud, grusgrav ........ 2 894 141

108 261 Mining and quarrying

12 8 Lignite and peat production

96 253 Stone quarrying, gravel extraction

2-3 Fremstillingsvirksomhed 641 578 177 884 107 955 44 856 Manufacturing

20 Næringsmiddelindustri.. 95 806 35 548 23 724

200 Slagteri, kødvarefabrik..... 25 209 6 269 3 860

201 Slagterforretning .......... 12 413 4 997 3 815

202 Mejeri, mælkekonservesfabr. 11 992 3 024 2 062

203 Anden konservesfabrik ..... 11 154 6 289 4 031

204 Mølle ................... 1 846 354 211

205 Brød-, kiks-, bisquitfabrik .. 4 722 2 178 1 419

206 Bagerforretning ........... 17 589 8 057 5 634

207 Sukkerfabrik ............. 2 147 269 171

208 Sukkervarefabrik o.l....... 3 724 2 238 1 324

209 Anden næringsmiddelind... 5 010 1 873 1 197

21 Drikkevareindustri ...... 11 814 3 056 1 558

210 Sprit-, gær-, frugtvinsfabrik. 932 307 187

211 Bryggeri, mineralvandsfabr.. 10 882 2 749 1 371

22 Tobaksindustri.......... 6 019 4 118 2 360

23 Tekstilindustri .......... 23 790 13 388 8 006

230 Spinderi, væveri .......... 10 139 4 746 2 820

231 Farveri.. .......... 642 154 98

232 Trikotagefabrik ........... 10 210 7 351 4 363

233 Rebslageri, fiskenetfabrik... 1 751 557 360

234 Anden tekstilfabrik ........ 1 048 580 365

24 Beklædningsindustri .... 41 675 32 079 18 677

240 Skotøjsfabrik ............. 4 714 2 900 1 620

241 Skomager, skotøjsreparation 1 751 279 249

242 Skrædderi ................ 1904 358 256

243 Dameskrædderi, systue ..... 10 482 10 343 5 984

244 Konfektionsfabrik ......... 17 018 14 094 8 144

245 Skjorte-, korsetfabrik m.v... 1 683 1 375 732

246 Buntmageri .............. 1 404 961 569

247 Handskefabrik ............ 280 200 131

248 Anden beklædningsindustri. 365 256 140

249 Anden tekstilvareindustri... 2 074 1 313 852

9 198 Food manufacturing industries

406 Slaughtering, preparing and preserv. of meat in fact.

3 438 Butchers' shops

702 Manufacture of dairy products

251 Canning, etc. of fruit, fish, etc.

178 Grain mille

163 Manufacture of bakery products, excl. bakers' shops

3 755 Bakers' shops

11 Sugar factories and refineries

94 Manufacture of sugar confectionery, etc.

200 Miscellaneous

181 Beverage industries

13 Distilling of spirits, wine industries

168 Breweries, manuf. of carbonated waters

60 Tobacco manufactures

1 129 Manufacture of textiles

395 Spinning, weaving

20 Dyeing

534 Knitting mills

92 Cordage, rope and twine industries

88 Other textile manufactures

5 036 Manuf. of footwear, other wearing apparel, ect.

222 Manufacture of footwear

1 185 Shoemakers' shops, repair of footwear

943 Tailors' workshop

1 334 Dressmaker, costumier

778 Manufacture of readymade clothing

70

158

Manufacture of shirts, overalls, corsets, etc.

Furrier

32 Glove maker

81

233

Other clothing industry

Other textile industry

TRANSLATION. - Hawntxo, Column l: economically active persons, total; 2: women; 3: married women; 4: self-employed persons, directors, managers.

Statistisk Aarbog 1975


29 Areal og befolkning

Tabel 19.

(s.28-33)

Kode

Personer i erhverv fordelt efter erhverv ved folketællingen 9. nov.1970.

Economically active population at the 9. November 1970 population census. Industrial analysis.

I

erhverv

i alt

Kvinder

1 2

Gifte

kvinder

Selvet.

næringsdrivende

o.l.

4

25 Træ- og korkvareind.... 25 383 2 791

250 Savværk, stavfabrik........ 8 202 814

251 Pakkasse- og drittelfabrik .. 501 63

252 Maskinsnedkeri ........... 5401 506

253 Anden træ- og korkvareind. 4 672 1 019

259 Snedkeri u. nærm. ang..... 6 607 389

26 Fremstil. af møbler m.v. 21 533 3 938

260 Møbelfabrik, -snedkeri ..... 18 380 3 163

261 Møbelpolstring ........... 2 372 426

262 Madras-, rullegardinfabrik.. 781 349

2 002 3 362 Manufactures of wood and cock

574 467 Sawmill, manufacture of staves

45 74 Manufacture of cooperage stock, casks, etc.

354 409 Wood-working factories

695 732 Other wood industry

334 1 680 Master joiner, joiner unspecified

2 752 2 570 Manufacture of furniture, etc.

2 218 1 611 Furniture factory, cabinet maker

331 898 Upholsterer

203 61 Manufacture of mattresses, blinds, etc.

27 Papir- og papirvareind.. 11 980 4 185 2 269 283 Manufacture of paper and paper products

270 Papir- og papfabrik ....... 3 528 826 441 21 Paper and paperboard milts

271 Papirvare-, papvarefabrik.. 8 452 3 359 1 828 262 Manufacture of paper and paperboard products

28 Grafisk industri......... 42 660 12 898

280 Bogtrykkeri, maskinsætteri.. 15 143 2 921

281 Stentrykkeri, litogr. etabl... 3 150 715

282 Reproduktionsanstalt ...... 2 389 543

283 Bogbinderi, linieranstalt ... 4 035 2 387

284 Bog-, kunst- og musikforlag 3 572 1 867

285 Dag- og ugeblade ......... 14 371 4 465

29 Garveri, lædervareind... 3 024 1 407

290 Garveri, pelsberederi ...... 1 036 271

291 Lædervarefabrik .......... 1988 1 136

30 Gummiindustri ......... 4 480 1 105

31 Kemisk industri ........ 22 407 7 096

310 Fremst. af kem. råstoffer... 3 750 781

311 Oliemølle, kødfoderfabrik .. 2 904 337

312 Farve- og lakindustri ...... 3 136 803

313 Sæbe-, soda-, kosmetikfabrik 2 442 1 027

314 Medicinalvarefabrik ....... 7 115 3 042

315 Anden kemisk industri..... 3 060 1 106

32 Mineralolie- og asfaltindustri..

..... 4 109 440

320 Mineralolieraffinaderi m.v.. 1 326 121

321 Asfalt- og tagpapfabrik .... 2 783 319

33 Sten-, ler- og glasind.... 29 712 4 497

330 Teglværk, klinkefabrik ..... 4 380 396

331 Glasindustri .............. 3 360 716

332 Porcelæns-, keramikfabrik .. 4 029 1 980

333 Cementfabrik ............. 2 565 180

334 Kalk-, kridt- og mørtelværk 745 65

335 Cementvarefabrik ......... 11 760 781

336 Stenhuggeri, monumentfab. 670 73

339 Anden sten- og cementind.. 2 203 306

34 jern- og stålværker m.v. 12 376 1 331

340 Jern- og stålværker........ 6 857 772

341 Jernstøberi ............... 5 519 559

7 087 2 714 Printing, publishing, allied industries

1 754 1 298 Printing establishments, etc.

410 390 Lithographing establishments

326 273 Process reproduction firm

985 353 Bookbinding firm, ruling establishments

999 226 Book and art publishers

2 613 174 Newspapers, periodicals

804 319 Tapneries and manuf. of leather products

164 37 Tanning and leather finishing

640 282 Manufacture of leather products

716 258 Manufacture of rubber products

4 115 570 Chemicals and chemical products

450 81 Manufacture of chemical raw materiale, explosives

184 67 Oil milts

450 80 Manufacture of paint, varnishes and lacqurs

596 88 Manufacture of soap, soda, cosmetics

1 770 63 Manufacture of medicinal preparations

665 191 Manufacture of other chemical products

Manufacture of products of petroleum and

270 54 coat

73 20 Petroleum refineries, etc.

197 34 Asphalt paying and roofing materiale

2 585 1 705 Manuf. of other non-metallic mineral prod.

255 178 Tileworks

476 91 Manufacture of glans and glans products

915 491 Manufacture of china, pottery, etc.

103 13 Cement works

49 45 Manufacture of lime and chalk, sliphouses

530 612 Manufacture of cement products

56 188 Stone masonry

201 87 Other stone and cement products

813 93 Basic metal industries

474 28 Iron and stealworks

339 65 Iron foundry

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 19.

(a.28-33)

Kode

I

Personer i erhverv fordelt efter erhverv ved folketællingen 9. nov.1970.

Economically active population at the 9. November 1970 population census. Industrial analysis.

erhverv i

i alt

Kvinder

Gifte

kvinder

30

Selvst.

næringsdrivende

o.l.

1 l 2 3 4

35 Jern- og metalvareind... 25 778 5 699 3 744 1 881 Manuf. of metal prod., except machinery

and transport equipment

350 Forniklingsanstalt o.l....... 1 626 284 201 201 Nickel plating and chromium plating est.

351 Metalvarcfabrik........... 7 191 1 889 1209 637 Metal goods factory, metal foundry

352 Blikvarefabrik ............ 3 951 1 534 982 61 Tinware factory

353 Jernvarefabrik............ 10 450 1 663 1 102 470 Manufacture of iron products

354 Kleinsmed, grovsmed ..... 1 702 179 136 259 Locksmith, blacksmith

359 Anden metalvareindustri ... 858 150 114 253 Manufacture of other iron and metal products

36 Maskinfabrik og -værkst. 87 981 9 319 6 348 6 354 Manuf. of machinery, except electrical

360 Maskinværksted ........... 24 082 1 562 1 329 4 132 Engineering workshop

365 Maskinfabrik ............. 63 899 7 757 5 019 2 222 Engineering works

37 Elektromekanisk industri 44 312 14 967 8 728 1 261 Manuf. of electrical machinery, etc.

370 Radio- og fjernsynsfabrik 7 804 3 648 2 051 49 Radio and television set factories

371 Radio- og fjernsynsrep..... 2 364 117 94 345 Radio and television set service

375 Element-, akkumulatorfabr. 1 313 513 296 42 Drycell and storage battery factories

379 Elmaskinfabrik m.v........ 32 831 10 689 6 287 825 Manufacture of electrical machinery, etc.

38 Transportmiddelindustri 73 924 3 884 2 812 5 701 Manufacture of transport equipment

380 Skibsværft ................ 21 416 812 430 68 Shipyard

381 Bådebyggeri .............. 1 594 124 85 229 Boat yard

382 Rep. af jernbanemateriel... 3 704 23 14 3 Repair of railway equipment

383 Fremstil. af jernbanemat... 1 145 97 41 2 Manufacture of railway equipment

384 Bil- og motorcykelværksted. 37 935 1 946 1 723 4 820 Motorcar and motorcycle repair shops

385 Bil- og motorcykelfabrik ... 4 087 532 298 234 Manufacture of motorcars and motorcycles

386 Cyklereparatør ........... 512 10 8 180 Bicycle repairer

384 Cykel- og knallertfabrik.... 652 177 111 15 Bicycle and moped factories

388 Flyvemaskinværksted ...... 1 564 18 9 6 Aeroplane repair shop and factory

389 Anden transportmiddelind.. 1 315 145 93 144 Other manufacture of transport equipment

39A Anden fremstillingsvirk. 24 390 9 854 6 008 1 752 Other manufacturing industries

390 Måleinstrumentfabrik o.l. 2 915 879 471 71 Measuring and controlling instruments

391 Fabr. af kirurg. instrum.... 1 431 404 247 81 Surgical instruments and equipment

392 Optiker, fotomaterielfabrik 1 000 554 314 41 Opticians, cameras

393 Guld-, sølv-, pletvarefabrik. 1 615 484 269 115 Goldware, silverware and pletware

394 Musikinstrumentfabrik..... 730 135 85 148 Manufacture of musical instruments

395 Legetøjsfabrik m.v......... 1 578 845 537 80 Manufacture of toys

396 Børstefabrikation .......... 827 323 207 125 Brushmakers

397 Plastikvarefabrik.......... 10 696 4 459 2 810 521 Manufacture of plastic goods

398 Anden fremstillingsvirks. . . 3 598 1 771 1 068 570 Other manufacturing industries

39B Fabr. u. nærm. ang..... 28 425 6 284 2 577 375 Manufacturing, unspecified

4 Bygge- og anlægsvirks... 210 490 12 273 9 271 28 921 Construction

400 Vej- og baneanlæg, of.... 15 973 50 30 - Construction of roads and railways

401 Privat entreprenørvirks..... 54 750 2 540 1 607 3 219 Other heavy contracting

402 Murerforretning .......... 41 076 1 497 1 205 6 511 Bricklaying contractor

403 Tømrerforretning ......... 29 269 1 304 1 166 5 533 Carpenter contractor

404 Bygningssnedker .......... 5 752 113 105 558 joiner

405 Malerforretning........... 19 173 1 509 948 5 549 Painting contractor

406 Blikkenslagerforretning..... 17 577 1 711 1 408 3 125 Plumbing contractor

407 Elektroinstallatør ......... 20 110 2 803 2 177 2 706 Electrician

408 Glarmester ............... 2 251 436 368 752 Glazier

409 Anderi byggevirksomhed .. 4 559 310 257 968 Other construction

Statistisk Aarbog 1975


31 Areal og befolkning

Tabel 19.

(s.28-33)

Kode

Personer i erhverv fordelt efter erhverv ved folketællingen 9. nov.1970.

Economically active population at the 9. November 1970 population census. Industrial analysis.

i

erhverv

i alt

Kvinder

1 2

Gifte

kvinder

3

Selvst.

næringsdrivende

o.l.

4

5 Off. værker, kloakvæsen. 14 889 1 330

511 Elværker, el- og varmeværk 9 825 1 108

512 Gasværker ............... 832 41

513 Varmeværker ............. 863 42

521 Vandværker .............. 1 376 89

531 Renovationsvirksomhed .... 1 993 50

735 175 Electricity, gas, water and sanitary services

594 70 Electricity

23 10 Gas

32 15 Heat

51 50 Water

35 30 Garbage and sewage disposal

6 Handel og omsætning... 355 979 156 552 94 108 67 111 Commerce

6A Engroshandel o.l........ 109 970 28 069 17 048 14 874 Wholesale trade

601 Kolonial, korn, foderstof ... 13 852 2 743 1 612 1 015 Groceries, grain and feedstuffs

602 Tekstil og beklædning ..... 5 073 1909 1 126 983 Textiles, clothing

603 Trælast, bygningsart., jern.. 19 055 4 044 2 231 1 543 Timber building supplies, iron

604 Maskiner ................ 9 241 1 900 1 151 1 024 Machines

605 Anden egt. engroshandel ... 44 849 14 441 8 927 6 915 Other wholesale trade

608 Opkøber ................. 3 204 345 251 1 573 Buyer

609 Depot, auktionsforretning .. 14 696 2 687 1 750 1 821 Depots, auctioneering, business

6B Detailhandel............ 183 113 98 037 59 874 50 316 Retail trade

61 Nærings- og nydelsesmdl. 66 004 37 070 24 323 22 588 Retail trade with food and beverages

610 Ismejeri, brødudsalg....... 4 974 2 658 2 061 3 079 Detail dairy

611 Viktualier, ost, smørrebrød . 3 989 2 877 1 789 1 225 Delicatessen

612 Fisk, vildt ................ 1 603 434 380 975 Fish, game

613 Brugsforening, kædeforretn.. 13 664 8 344 4 571 1 102 Consumers' co-operatives, chain stores

615 Kolonial, kaffe og te ...... 27 966 14 550 9 963 9 862 Groceries

616 Konfekture ............... 2 693 2 168 1 402 1 092 Confectionary

617 Vin og tobak ............. 4 425 2 106 1 501 2 338 Wine, tobacco

618 Grønt, frugt, blomster ..... 6 690 3 933 2 656 2 915 Vegetables, fruit, flowers

62 Tekstil, beklædn., læderv. 42 493 29 916 16 650 7 023 Textiles, clothing, leather goods

620 Alm. bl. manufaktur ...... 15 748 11 536 6 366 3 265 Drapery

621 Herre- og damekonfektion.. 7 669 3 934 2 382 1 726 Men's and ladies' ready-made clothing

622 Hatte ................... 534 478 239 207 Hats

623 Broderier, garn ........... 1 035 960 508 350 Embroidery

624 Skotøj ................... 4 509 3 417 1903 1 015 Footwear

625 Handsker ................ 52 42 17 10 Gloves

626 Stormagasin, varehus ...... 11 738 8 762 4 794 77 Department stores

628 Anden tekstilvareforretning. 185 87 57 109 Other textile goods shops

629 Læder- og lædervarehandel. 1 023 700 384 264 Leather and leather goods

63 Møbler, kunst m.v....... 8 468 2 910 2 032 2 768 Furniture, art etc.

630 Møbler .................. 6 109 1937 1 386 1 601 Furniture

631 Tæpper .................. 758 155 117 191 Carpets

632 Kunst, antikviteter ........ 1 601 818 529 976 Art, antiques

64 Isenkram køkkenudstyr . 18 694 7 482 4 451 4 712 Ironmongery, household, utensils, etc.

640 Isenkram, glas, porcelæn... 6 815 3 086 1 791 1 072 lronmongery, glass, china

641 Ure, guld, sølv, optik ...... 6 426 2 753 1 641 2 121 Watches, gold, silver, optics

642 Radio, musik ............. 4 349 1 174 686 1 104 Radios, music

643 Køleskabe, ovne o.l........ 330 98 74 95 Refrigerators, gas ovens, etc.

644 Trævareforretning......... 135 60 43 66 Articles of wood

649 Andet husgeråd .......... 639 311 216 254 Other household utensils

65 Farve, tapet, kosmetik o.l. 5 904 3 461 1 944 1 910 Drugs, chemicals, etc.

650 Farve, tapet, kemikalier.... 3 898 1 582 1 011 1 161 Paint, wallpaper, chemicals, etc.

651 Sæbe, parfume, kosmetik ... 2 006 1 879 933 749 Soap, perfumes

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 19. Personer i erhverv fordelt efter erhverv ved folketællingen 9. nov. 1970.

(s.28-33) Economically active population at the 9. November 1970 population census. Industrial analysis.

Kode

i

erhverv

i alt

1

Kvinder

I 2

32

Selvst.

Gifte næringskvinder

drivende

o.l.

3 4

66 Fast og flydende brænds. 6 648 1 408 1209 2 318 Fuel oil, petrol

660 Brændsel ................. 545 141 102 183 Fuel

661 Olie, benzin, tankstation ... 5 996 1 245 1 092 2 100 Oil, petrol, filling stations

662 Flaskegas ................ 107 22 15 35 Bottled gas

67 Transportmidler ....... 14 913 3 888 2 307 3 203 Transport equipment, machinery

670 Biler .................... 12 856 3 433 1 908 1 882 Motortars

671 Cykler ................... 2 057 455 399 1 321 Bicycles

68A Bøger, fotoartikler m.v. 13 987 7 603 4 871

680 Bøger, papir .............. 4 633 2 697 1 524

681 Aviser ................... 3 868 2 605 1 817

682 Galanterivarer, legetøj ..... 1 544 1 147 748

683 Fotoartikler .............. 1 234 461 300

684 Jagt- og sportsartikler ..... 818 246 177

685 Andre varer .............. 1 890 447 305

68B Detailh. u. nærm. ang... 6 002 4 299 2 087

5 410 Books, paper, toys, etc.

1 128 Books, paper

1 706 Newspapers, news-stand

573 Fancy goods, toys

427 Photographic equipment

229 Hunting and sports equipment

1 347 Other retail trade

384 Tetail trade, unspecified

6C Pengeinstitut m.v....... 62 896 30 446 17 186

690 Bank, sparek ., kreditf. o.l.. 34 820 18 497 10 305

694 Anden pengeomsætning.... 1 002 433 239

695 Forsikringsselskab ......... 17 316 8 502 4 577

697 Ejendomsadministration ... 7 424 2 327 1 527

698 Ejendomshandel.......... 2 334 687 538

1 921

-

180

2

162

1 577

Banks and other financial Institutions

Bank, saving bank, building society, etc.

Other financial institutions

Insurance

Administration of real property

Deal in real property

7 Transportvirksomhed ... 153 216 29 122 17 060

701 Jernbane ................ 17 064 1 688 974

702 Sporveje, bus, rutebil ...... 6 937 378 243

710 Taxakørsel ............... 9 092 1 257 832

715 Vognmand, flytteforretning. 31 920 2 989 2 533

718 Biludlejning, parkeringshus. 446 150 96

719 Budcentral, dragerforening . 1 705 752 537

720 Skibsrederi, færgefart m.v... 21 358 1980 940

722 Bugserselskab, havnevæsen.. 2 047 91 62

730 Losning og lastning ....... 3 906 32 24

740 Lufttrafik ................ 7 405 2 456 1 008

750 Rejsebureau .............. 2 058 1 282 520

751 Skibsmægler, befragter..... 5 281 1 299 628

760 Redningskorps............ 3 144 244 148

770 Pakhusforretning, kølehus .. 2 906 363 216

780 Telefonvæsen ............. 13 130 6 412 3 685

790 Post- og telegrafvæsen ..... 24 817 7 749 4 614

18 913

1

309

4 915

12 287

138

160

287

62

48

36

120

495

17

38

-

Transport, storage and communication

Railways

Tramways, buses, etc.

Taxis

Haulage contractor

Other transport business

Messenger service, porter service

Shipping company

Towage company, port authorities, etc.

Loading and unloading

Air traffic

Travel agency

Ship broker

Salvage corps

Warehouse

Telephone company

Postal and telegraph services

8 Tjenesteydelser ......... 602 056

378 313 217 076 45 743

81 Offentlig administration 98 526 34 753 19 466

810 Statsadministration........ 14 123 7 595 3 654

811 Amts- og kommuneadmin.. 35 177 17 473 10 230

812 Toldvæsen ............... 4 849 1 669 892

815 Rets- og politivæsen ....... 16 117 3 794 2 263

819 Forsvar, civilforsvar ....... 28 260 4 222 2 427

Services

Government services

Central government administration

Local government administration

Custom service

Lawcourts, police

Defence

82 Undervisa., kirke, bibl... 126 034 68 293 46 805 2 418 Education, church, libraries, etc.

820 Højere læreanstalt m.v..... 10 050 4 071 2 511 - Institut of higher education

821 Børneskole ............... 67 963 40 769 30 219 12 Primary schools

822 Fagskole, højskole ......... 17 958 9 871 6 237 77 Vocational schools, folk high schools

-

Statistisk Aarbog 1975


33 Areal og befolkning

Tabel 19. Personer I erhverv fordelt efter erhverv ved folketællingen 9. nov. 1970.

(s.28-33) Economically active population at the 9. November 1970 population census. Industrial analysis.

Kode

I

i alt

erhverv

Kvinder

Gifte

kvinder

1 2 3

1 1

Selvst.

næringsdrivende

o.l.

4

823 Undervisning i øvrigt...... 2 734 944 543 2 296 Other education

824 Forskningsanstalt ......... 4 195 1 673 941 5 Research centres

825 Bibliotek, museum o.l...... 7 133 4 807 2 830 13 Library, museum, etc.

827 Kirke, religiøse inst........ 8 057 2 112 1 369 - Church, religious institutions

829 Foreninger ............... 7 944 4 046 2 155 15 Societies

83 Sundhedsvæsen, soc. inst. 191 612 164 703 90 642 8 043 Health service, welfare institutions

830 Hospital, sanatorium ...... 83 091 70 678 37 948 43 Hospital, sanatorium

831 Praktiserende læge ........ 6 093 3 698 2 953 2 617 Medical practitioner

832 Praktiserende tandlæge .... 8 234 6 226 2 989 1 816 Dental practitioner

833 Praktiserende dyrlæge ..... 1 418 523 493 797 Veterinary practitioner

834 Hygiejniske institutioner ... 2 232 1 397 731 15 Hygienic institutions

835 Jordemoder .............. 147 145 70 111 Midwife

836 Massageklinik, sygepleje.... 7 097 6 786 3 754 1 368 Nursing agency, massage clinic

837 Apotek .................. 6 919 5 749 2 792 346 Chemist

838 Tandtekniker ............. 1 807 1 107 563 690 Dental mechanics

839 Sociale institutioner ....... 74 574 68 394 38 349 240 Social welfare institutions

84 Andre liberale erhverv.. 58 280 24 626 13 267 12 253 Business services

840 Advokatvirksomhed ....... 7 657 5 099 2 719 1 826 Solicitor, barrister

841 Revisionsvirksomhed ...... 10 956 4 611 2 519 2 346 Auditor

842 Rådgivende ingeniør ...... 11 481 3 563 1 890 1 213 Consulting engineer

843 Rådgivende arkitekt....... 8 211 2 657 1 407 1 929 Consulting architect

844 Presse- og telegrambureau.. 347 136 79 69 News agency, etc.

845 Reklameburaeu m.v....... 9 149 4 518 2 429 2 118 Advertising agency, etc.

846 EDB-virksomhed ......... 5 588 1903 1 123 128 Electronic Data Processing firros

847 Laboratorium ............ 2 314 1 518 788 48 Laboratory, unspecified

848 Skribentvirksomhed ....... 502 143 77 501 Literary activity

849 Maler, musiker m.v........ 2 075 478 236 2 075 Artist

85 Hotel, restaur., forlyst... 62 765 37 915 20 121 7 800 Rekreation services, hotels, etc.

850 Filmproduktion, -udlejning. 1 159 455 220 155 Film industry

851 Biograf, teater, radio m.v... 7 069 2 698 1 423 564 Cinema, theatre

852 Sportsklub, danseskole m.v. 3 121 1 495 995 552 Sports club, etc.

853 Restaurant ............... 33 464 22 520 12 704 4 154 Restaurant

854 Hotel ................... 17 194 10 130 4 533 2 000 Hotel

855 Pensionat ................ 758 617 246 375 Boarding house

86 Anden servicevirksomhed 36 2409 24 784 15 709 13 256 Other personal services, except domestic

860 Vaskeri, renseri ........... 14 842 11 172 7 701 2 607 Laundry

861 Barber, frisør ............. 17 189 11 882 7 061 9 428 Hairdresser, barber

862 Fotograf, billedbureau ..... 2 791 1 281 720 779 Photographer, news picture agency

863 Skorstensfejning........... 754 43 38 219 Chimney sweeping

864 Kogning, diner transport... 664 406 189 223 Cooking, etc.

87 Rengøring m.v.......... 28 599 23 239 11 066 1 973 Domestic services

870 Rengøringsselskab......... 5 920 4 753 3 774 284 House cleaning company

871 Vinduespolering .......... 2 034 98 91 1 231 Window cleaning

875 Husassistent .............. 7 589 7 577 241 - Domestic help, non-resident

878 Rengøring u. nærm. ang.... 9 368 9 032 6 061 - Cleaning, etc.

879 Andre tjenesteydelser...... 3 688 1 779 899 458 Other services

9 Uoplyst erhv., indkaldte . 67 282 16 358 4 154 - Indust. not stated, non-permanent members of

armed forces

Heraf

Of which

Kontorarb. u. nærm. ang. 7 985 6 563 2 735 Clerk, unspecified

Chauffør u. nærm. ang... 4 455 28 10 - Driver, unspecified

3

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 20. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse ved folketællingen 9. november 1970.

(s. 34-37) The population analysed by occupation at the 9. November 1970 population census.

34

I alt

t

Kvinder

2

Deltidsbeskæftigede

3

Selvstændige o. 1.1 ................... 341 621 34 705 19 938 Self employed, etc.

Medhjælpende ægtefæller........... 95 279 94 454 20 219 Assisting in wife's or husbands' enterprise

I landbrug ......................... 41 981 41 837 3 992 In agriculture

I detailhandel ...................... 17 904 17 598 5 174 In retail trade

I øvrige erhverv .................... 35 394 35 019 11 053 In other industries

Funktionærer ....................... 834 939 418 225 136 168 Non-manual workers

Forvalter, godsinspektør o.l ............. 1 816 9 30 Farm supervisors and managers

Konsulent, kontrolassistent i landbrug ... 2 396 81 157 Agricultural consultants and inspectors

Skovrider, plantør, klitinspektør ......... 1 135 3 40 Supervisors of forests, plantations and dunes

Dommer, dommerfuldm., politimester.... 1 006 121 21 Judges, chief constables

Ledende personale i off. administration .. 6 254 741 239 Senior civil servants

Rektor, professor o.l..... ..... 7 747 1 148 879 Head masters, professors, etc.

Lærer ved anden voksenundervisning .... 11 350 5 491 3 750 Other adult education teachers

Lærer i børneskole og gymnasium ....... 49 454 26 101 6 347 Teachers at primary and secondary schools

Lærer i børnehave, fritidshjem .......... 10 337 8 808 2 364 Teachers at kindergartens, recreation centres

Bibliotekar, museumsinspektør m.v....... 2 676 1 866 677 Librarians, museum curators, etc.

Fysiker, biolog, psykolog m.v............ 1 676 423 177 Physicists, biologists, psychologists, etc.

Præst, provst, biskop ................... 1901 37 28 Ministers of religion, bishops, etc.

Kordegn, kirkesanger .................. 2 307 707 494 Church clerks, precentors

Officer, sergent, konstabel m.v.......... 15 937 45 234 Army officers, sergeants, etc.

Læge ................................ 4 853 998 173 Medical practitioners

j.......................

Tandlæge ............................ 1 510 865 355 Dentists

Dyrlæge . 731 34 60 Veterinaries

Sygeplejerske, jordemoder .............. 31 364 31 150 9 854 Nurses, midwives

Sygehjælper, omsorgsass., plejer ......... 28 542 25 759 7 637 Assisting nurses, nursing aids

Fysioterapeut, fodplejer m.v. ........... 3 297 3 123 1 241 Physiotherapists, chiropodists, etc.

Klinikassistent ........................ 5 750 5 737 1 259 Medical and dental receptionists

Barneplejerske ........................ 4 073 4 067 594 Child nurses

Forpraktikant i sociale inst ............. 5 071 4 157 206 Trainees at social institutions

Leder af social. inst., hospitalsinsp....... 4 170 2 939 215 Heads of social and health institutions

Toldforvalter, toldkontrollør ............ 1 730 151 38 Customs supervisors

Toldbetjent . 1 509 - 15 Customs inspectors

Politibetjent, fængselsbetjent............ 9 911 106 132 Policemen, prison guards

Brandmand, brandmester .............. 887 - 14 Fire brigade officers and men

Ministerialbetj., vagtmester., bankbetjent . 2 955 53 99 Wardens and messengers at ministries, banks, etc.

Socialrådgiver ........................ 1 421 1 064 319 Social workers

Guldsnore i trafiketaterne .............. 4 544 616 84 Certain higher state employees

Sølvsnore i trafiketaterne ............... 24 758 71 434 Certain intermediate and lower state employees

Overordnede i bank og sparekasse ...... 7 655 979 253 Superior bank and savings banks staff

Andre bank- og sparekassefunktionærer .. 17 873 10 423 1 380 Other non-manual workers in banks and sav. banks

Redaktør, journalist, bladtegner......... 3 712 736 272 Editors, journalists, cartoonists

EDB- og hulkortoperatør, hulledame .... 4 364 2 888 1 152 EDP and punched-card operators

Programmør, systemplanlægger o.l....... 2 667 405 117 Programmers, systems analysts, etc.

Kaptajn, styrmand, lods ............... 4073 - 144 Ship's masters, ship's navigating officers, ship pilots

Telegrafist ........................... 842 126 25 Telegraph operators

Maskinchef, maskinmester til søs ........ 3 557 - 104 Ship's chief engineers

Hovmester ........................... 531 2 14 Chief stewards (ship)

Fyrmester, havnefoged ................. 244 - 7 Lighthouse keepers, harbour masters

Pilot, flynavigatør ..................... 624 - 13 Pilots (aircraft), fight navigators

Flyveleder, flyvemeteorolog ............. 282 14 8 Air traffic control officers and meteorologists

Stewardess, purser, turistfører ........... 1 321 948 164 Air cabin attendants, tourist guides

TRANSLATION. - HEADINO, Columns 1: Total; 2: Females; 3: Part-time employed.

1 Vedrørende opdeling af selvstændige o. I. efter erhverv se tabel 19.

Statistisk Aarbog 1975


35 Areal og befolkning

Tabel 20. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse ved folketællingen 9. november 1970.

(s.34-37) The population analysed by occupation at the 9. November 1970 population census.

I alt

1

Kvinder

Deltidsbeskæftigede

3

Telefoncentralpersonale ................

Foreningsfunktionær ...................

Musiker, organist .....................

Skuespiller, danser, artist ...............

Økonoma, køkkenchef .................

Advokatfuldmægtig ....................

Aktuar, økonom, translatør, tolk ........

Overordnede kontorfunktionærer ........

Bogholder, revisor, regnskabsfører .......

Kasserer .............................

Andet kontorpersonale .................

Overordn. butiks- og handelspersonale ...

Repræsentant o.l ..................... .

Butiks- og handelspersonale i øvrigt .....

Arkitekt, landinspektør ................

Ingeniør, brygmester m.v ...............

Farmaceut ...........................

Maskinmester, maskinassistent på land...

Værkfører, værkmester m.v ............ .

Kemotekn., byggeteknikere o.l......... .

Dekoratør ............................

Laborant m.v .........................

Teknisk tegner, topograf ...............

Andre funktionærer ...................

3 837 3 762 805 Telephone exchange staff

1 748 217 88 Trade union staff, etc.

2 737 783 746 Musicians

1 730 888 420 Actors, dancers, circus performers

6 137 5 343 1 029 Head cooks, catering officers

654 69 41 Lawyers

232 79 41 Actuaries, economists, translators, interpreters

42 467 5 395 1 609 Superior clerical staff

19 796 9 343 4 087 Bookkeepers, accountants

3 399 2 428 596 Cashiers

199 067 155 272 49 226 Other clerical staff

24 823 3 394 1 023 Superior staff in distributive trades

22 599 590 891 Travelling salesmen, etc.

98 395 66 746 28 412 Other staff in distributive trades

7441

22 185

1 454

2 955

37 822

7 142

1 881

11 512

10 503

3 610

332 352 Architects, land surveyors

285 441 Graduated engineers, brewmasters

781 406 Pharmacists

- 56 Chief engineers and assistants

2 045 657 Production supervisors and foremen

673 199 Technicians in chem. and construction ind., etc.

718 161 Decorators, display workers

9 499 1 827 Laboratory and chemists' assistants

5 435 941 Draugtsmen, topographers

1 156 295 Other non-manual workers

Faglærte arbejdere .................. 316 246 12 075

Gartner .............................

Mejerist . .........................

Slagter, pølsemager, tarmrenser .........

Møller... ........................

Bager, konditor .......................

Dropskoger, dragist ...................

Faglært tobaksarbejder ................

Possementmager, rebslager, sejlmager ....

Skrædder, tilskærer ....................

Hattemager, modist ...................

Garver ..............................

Skotøjsarbejder .......................

Håndskomager .......................

Buntmager, -syerske, pelsbereder ........

Sadelmager, rejsetøjsarbejder ...........

Maskinsnedker ........................

Bygningssnedker ......................

Møbelsnedker, pianosnedker ............

Modelsnedker .......... ........

Snedker uden nærmere angivelse ........

Bådebygger, skibstømrer ...............

Bødker ..... . . ........ . ..............

Billedskærer, dekupør, trædrejer .........

Kurvemager, børstenbinder ............

Møbelpolstrer .... ................

Typograf, sætter, trykker ...............

Litograf, offsettrykker ..................

Kemigraf, lystrykker ...................

Bogbinder, linierer ....................

Glasmager, glassliber ..................

Keramiker, pottemager m.v .............

7 100

2 506

9 396

213

6 482

68

320

142

1 708

210

65

1 378

198

558

237

2 944

6 883

5 123

406

6 053

1 520

46

166

168

1971

11 378

1938

933

1 560

317

674

-

-

-

-

286

123

139

157

418

201

-

-

614

377

10

1

4

18

1

3

-

3

22

3

216

58

12

234

1

210

9 759 Skilled manual workers

483 Gardeners

57 Dairymen

285 Butchers, sausage makers, gut strippers

5 Millers

285 Bakers, pastrycooks

3 Sweet boilers and other confectionary coaters

24 Skilled tobacco preparers

5 Trimming, rope and sail makers

176 Tailors, dress tutters

76 Hatmakers, milliners

I Tanners

166 Footwear workers

15 Shoemakers (manual)

140 Fur tailors, fur hand sewers, pelt dresser

13 Saddlers and luggage makers

52 Woodworking machinists

113 Carpenters

97 Furniture makers, piano case makers

7 Metal pattern makers, shoe pattern makers

188 Carpenters and joiners n.o.s.

42 Shipwrights

3 Coopers

11 Wood carvers, marquetry inlayers, wood turners

24 Basket wickerwork makers, brush makers

96 Upholsterers

157 Compositors, printers

27 Lithographers, offset pressmen

18 Photo-engravers, etc.

52 Bookbinders, etc.

4 Glassblowers, glass tutters

41 Ceramics and pottery workers

3*

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 20. Befolkningens fordeling efter beskæftigelse ved folketællingen 9. november 1970.

(a.34-37) The population analysed by occupation at the 9. November 1970 population census.

I alt

Kvinder

1 2

36

Øltidsbeskaftigede

Stenhugger.. ... ............. 269 - 17 Stone cutters and finishers

Smed, svejser, kobbersmed ............. 36 585 5 641 Smiths, welders, coppersmiths

Maskinarbejder, værktøjsmager ......... 40 554 6 659 Machine-tool operators, tool and die makers

Radiomekaniker ...................... 8 908 11 112 Radio and television mechanics

Finmekaniker ... .............. 2 113 7 34 Precision-instrument makers

Automekaniker, mekaniker u.n.a........ 29 105 20 410 Automobile and other mechanics n.o.s.

Former, håndformer ................... 844 1 23 Moulders

Gørtler, metalstøber ................... 403 - 12 Braziers, metal casters

Guld-, elektropletarb., gravør ..... :... . 1 347 195 60 Gold platers, electro platers, engravers

Jern- og metalsliber, galvanisør ......... 1 092 10 23 Metal grinders and polishers, platers

Karetmager .......................... 943 - 25 Coach builders

Montør .............................. 8239 1 149 Fitters

Tandtekniker ......................... 1 103 778 183 Dental technicians

Optiker.............................. 506 87 18 Opticians

Urmager ............................ 743 23 28 Watchmakers

Murer ............................... 18 394 25 680 Brickiayers

Tømrer.. ....................... 24 531 26 523 Building carpenters

Maler, autolakerer .................... 17 115 651 631 Painters, automobile painters

Glarmester ........................... 989 2 25 Glaziers

Blikkenslager ......................... 8 150 36 140 Plumbers

Elektriker, el-montør .................. 20 001 17 256 Electricians

Brolægger............................ 549 55 Paviours

Linoleumspålægger..... ............ 585 - 11 Linoleum layers

Kok ................................. 4457 163 133 Cooks

Tjener............ . . ... . ............. 5 122 42 500 Waiters

Frisør, barber, skønhedsekspert......... . 7297 5 907 1 468 Hairdressers, barbers, beauticians

Fotograf .. ................ ...... 2 129 842 256 Photographers

Skorstensfejer .. ... ........ . 502 - 5 Chimney sweepers

Faglærte i øvr., herunder lærlinge u.n.a.. . 1 010 109 16 Other skilled manual workers, incl. appren. n.o.s.

Ufaglærte arbejdere ....... . ... 704 882 267 807 118 527 Unskilled and semi-skilied manual workers

Fodermester .......................... 2 956 31 43 Livestock supervisors

Traktorfører.... ................... 4 237 8 367 Tractor drivers

Karl, landvæsenselev .................. 16 501 684 595 General farm workers, agricultural trainees

Landarbejder, daglejer ................. 14 324 949 2 474 Seasonal and casual farm workers

Gartneriarbejder .. ................ . 7358 2304 2 030 Horticultural workers

Skovarbejder, skovløber ................ 3 010 63 316 Forestry workers, forest guards

Fiskerimedhjælper......... ......... 4 985 117 293 Fishermen's assistants

Partsfisker . ... .. 493 I 16 Part-owning fishermen

Syerske, handskesyerske . ............. . 25 893 25 883 5 682 Sewers, dressmakers

Vaskeriarbejder, strygerske .............. 8 113 7 576 2 665 Laundry workers, ironers

Savskærer.. .............. 1 188 1 49 Sawyers

Pålæggerske, bogbinderske .............. 2 774 2 774 295 Layers-on, bookbinders

Støberiarbejder, maskinformer .......... 1 912 67 35 Metal moulders, tasters and coremakers

Jord- og betonarbejder ................ 20213 1 828 Navvie s

Murerarbejdsmand .................... 9 365 942 Bricklayers

Vejarbejder ..................... 4 575 - 467 Road workers

Banearbejder, ledvogter................ 2 705 20 184 Railway lengthmen, level crossing keepers

Terrazzoarbejder ..................... 117 - 6 Terrazzo workers

Isoleringsarbejder ..................... 956 I 26 Insulators

Matros, sømand . . 7 509 1 343 Seamen

Søfyrbøder, lemper, smører ............. 1043 - 49 Ship's stokers and trimmers

Kahytsjomfru ........................ 448 448 27 Ship's stewardesses

Havnearbejder ....................... 3206 - 1 014 Dockers, stevedores

Havnebetjent, fyrpasser ................ 610 3 17 Dockmasters' assistants, lighthouse operators

Chauffør.... ... .............. 58 329 571 2 685 Drivers

Bud, piccolo, drager, inkassator ........ . 6 387 1 586 1 851 Delivery men, pages, porters, debt collectors

Statistisk Aarbog 1975


7

.

37

Areal og befolkning

Tabel 20.

(s. 34-37)

Befolkningens fordeling efter beskæftigelse ved folketællingen 9. november 1970.

The population analysed by occupation at the 9. November 1970 population census.

I alt

Kvinder

Deltidsbesk

f-

tigede

1

Lager- og pakhusarbejder .............. 16 921 1 707 1 136 Warehousemen

Kranfører m.v ........................ 14 392 121 671 Crane and hoist operators, etc.

Portier, hotelkarl ...................... 854 24 85 Hotel receptionists, hall porters

Smørrebrødsjomfru .................... 3 776 3 775 528 Open sandwich makers

Servitrice, buffist..... ............. 7 477 7 175 2048 Waitresses, counter workers

Fyrbøder, kedel- og maskinpasser ....... 2 783 - 52 Stokers, boiler firemen, machine operators

Hospitalsportør .. ................... 3 304 - 58 Hospital porters

Renovationsarbejder ................... 846 - 29 Dustmen

Portner, vægter, varmemester m.v....... 13 159 2 164 2 180 Janitors, watchmen, house furnacemen, etc.

Vinduespolerer ....................... 832 2 73 Window cleaners

Rengørings- og køkkenpersonale ........ 92 375 88 880 48 867 Cleaning and kitchen staff

Husmoderafløser, dagplejemoder ........ 20 059 20 054 10 912 Home helps, child nurses outside institutions

Husassistent, der ikke bor på arbejdsstedet 7 589 7 577 868 Housemaids not living at place of work

Fabrikarbejder og arbejdsmand ......... 277 502 83 927 24 379 General workers in factories, etc.

Heraf i

Of whom employed in

Minedrift, stenbrud o.l ............... 1 203 8 79 Mining and quarrying

Slagteri, kødvarefabrik ............... 13 247 4 754 553 Slaughtering, preparation, etc. of meat

Mejeri, mælkekonservesfabrik ......... 3 688 1 868 656 Manufacture of dairy products

Sukkerfabrik ....................... 980 107 117 Manufacture of sugar

Næringsmiddelindustri i øvrigt ........ 15 680 10 740 2 793 Other food manufacturing

Drikkevareindustri .................. 7 069 2 275 243 Beverage industries

Tobaksindustri ..................... 3 941 3 453 104 Tobacco manufactures

Textilindustri .................. .12256 6 600 1 033 Manufacture of textiles

Beklædningsindustri . ....... 6 528 5 199 797 Manufacture of wearing apparel

Savværk-, stav- og drittelfabrik ....... 4 858 406 207 Sawmills, manuf. of staves and wooden cont.

Maskinsnedkeri ..................... 1 527 213 58 Manufacture of wooden building materials, etc.

Træ- og møbelindustri i øvrigt........ 9 141 2 065 534 Manufacture of other wood products and furnit.

Papir- og papfabrik ................. 2 197 589 68 Manufacture of paper and paperboard

Papirvareindustri .... . 4 765 2 375 258 Manufacture of articles of paper

Kemisk industri, gummi-, asfaltindustri 11 646 2 949 768 Manufact. of chemicals, rubber, asphalt products

Teglværk, klinkerfabrik .............. 3 009 154 150 Manufacture of structural clay

Sten-, ler- og glasindustri i øvrigt ..... 13 129 1 790 668 Manuff, of other non-metallic mineral products

Jern- og metalindustri, metalværk ..... 15 542 3 810 865 Basic metal industries, metal products

Maskinfabrik, og -værksted ........... 16 806 2 977 707 Manufacture of machinery

Elektromekanisk industri ............. 16 788 10 262 1 100 Manufacture of electrical equipment

Skibsværft, bådebyggeri .............. 4 536 85 121 Ship building and repairing

Transportmiddelindustri i øvrigt ...... 5 121 334 211 Manufacture of other transport equipment

Fremstillingsvirksomhed i øvrigt ...... 41 133 13 808 4 879 Manufacturing not elsewhere classified

Vej, banearb. for stat og kommune.... 7 254 13 872 Public road and railway construction, etc.

En treprenørvirksomhed .............. 11 356 21 1 246 General contractors

Bygge- og anlægsvirksomhed i øvrigt .. . 198 82 622 Other construction

Offentlige værker, kloakvæsen ........ 3 781 14 127 Electricity, gas, water and sanitary services

Handel, pengeomsætning ............. 14 156 4 109 2 150 Commerce, financial institutions

Transportvirksomhed ................ 8 521 456 714 Transport, storage and communication

Off. admin., undervisning, sundhedsv.. 5 638 983 800 Government, education and health services

Anden servicevirksomhed ............ 3 651 1 3b: 793 Other services

Uoplyst erhvervsvirksomhed ......... 1 157 47 86 Industri not stated

Personer med uoplyst fag .............. 33 806 9 313 2 342 Occupation not stated

Personer uden for erhverv 2644 612 1 658 917 Economically Inactive persons

Husmoder . ...... ... .. ...... ....... 682 817 682 584 Housewives

Husassistent, der bor på arbejdsstedet ... 17 005 16 975 Housemaids living at place of work

Døtre, der er husassistenter ............. 3 315 3 302 Daughters employed as housemaids

Børn og studerende, der bor hjemme .... 1 320 862 645 798 Children and students living at home

Studerende (uden erhverv) i øvrigt ...... 63 644 20 687 Other students (economically inactive)

Rentenyder, pensionist o.l .............. 556 969 289 571 Independents, pensioners

Hele befolkningen ................... 4 937 579 2 486 183 304 611 The total population

Statistisk Aarbog 1975


38

Tabel 21.

Personer i arbejdsstyrken den 14. nov. 1973 og 23. okt. 1974 fordelt efter erhverv.

Labour force Nov. 14th 1973 and Oct. 23rd 1974 by industries.

Mænd og kvinder i alt

14. nov. 1973

Mænd og kvinder i alt

23. okt. 1974

Antal

t

Pct.

2

Antal

Pct.

3 4

A. Personer i arbejdsstyrken A. Persons economically active

Egentligt landbrug ................... 183 441 7,5 114 production

Fiskeri........ .... ...... 11 247 0,5 864

Skovbrug og øvrige landbrugserhverv ... 37 740 1,5 343 and agricultural services

Landbrug, fiskeri m. v. i alt ............. 232 428 9,5 321 fishing, etc., total

Fremstillingsvirksomhed m. v. i alt ........ 652 085 26,7 528 etc., total

Bygge- og anlægsvirksomhed i alt......... 202 224 8,3 519 and construction, total

Engroshandel ........................ 125 593 5,1 956 trade

Detailhandel ........................ 186 188 7,6 385 trade

Pengeinstitutter, forsikring m.v......... 72 163 3,0 859 institutions, insurance, real

property, etc.

Handel og omsætning i alt .............. 383 944 15,7 200 total

Jernbane, sporveje og rutebiltrafik...... 24 513 1,0 793 tramways and buses

Vognmand, budtjeneste ............... 45 682 1,9 587 contractor, messenger serv.

Skibsfart, losning og lastning........... 27 744 1,1 397 loading and unloading

Telefon, post- og telegrafvasen......... 43 939 1,8 050 post and telegraph serv.

Anden transportvirksomhed ........... 25 090 1,0 962 transport services

Transportvirksomhed i alt ............... 166 968 6,8 789 total

Offentlig admin., politi og militær...... 125 129 5,1 047 administr., police, armed fore.

Undervisning, bibliotek, kirke m.v...... 167 376 6,8 927 libraries, church, etc.

Sundhedsvæsen, sociale institutioner .... 272 374 11,1 588 service, social welfare instit.

Andre liberale erhverv ................ 67 746 2,8 013 professional activities

Admin., lib. erhverv m. v. i alt .......... 632 625 25,8 575 professions, total

Forlystelser, hotel, restauration m.v..... 65 195 2,7 481 hotel, restaurant

Anden servicevirksomhed ............. 71 3511 2,9 1042 service industries

Forskellig servicevirksomhed i alt ......... 136 5461 5,6 5852 service industries, total

Uoplyst erhverv, indkaldte ............... 39 451 1,6 097 not stated, conscripts

'Tilsammen ........................ 2 446 271 100,0 2 619

B. Heraf midlertidigt

ikke i arbejde

Sygdom

1974

Midlertidigt ikke i arbejde på grund af:

Ferie, Kursus alt alt

fridag o.lign. løshed I

B. Of which temporarily

out of work

7 8 9

I

Mænd .................. 33 235 10 893 51 798 24 831 160 588 130 384 Men

Kvinder ................ 22 844 48 695 6 228 37 286 26 739 141 792 114 291 Women

Heraf giftes ............. 14 788 35 906 2 766 18 706 17 828 89 994 75 476 Of which married

ANN. Opgørelsen omfatter alle personer i alderen 15-74 år og er foretaget på grundlag af et udsnit på ca. 1,7 pct. i nov. 1973 og okt. 1974 af personerne i

disse aldersklasser. I Heri medregnet 15 797 husassistenter m.v. 2 Heri medregnet 15 742 husassistenter m.v. 2 Herunder separerede.

Ku.OE: Statistiske Efterretninger 1975, nr. 23.

TRANSLATION. - HEAoINO, COLUMN 1-2: men and women, total 1973; 3-4: men and women, total 1974; 1,3: number; 2,4: per cent; 5: illness; 6:

holiday; 7: school, etc.; 8: unemployment; 9: other reasons: 10: total 1974; 11: total 1973. - GENERAL NOTE: Estimate on the basis of a section of approx.

1,7 p.c. in Nov. 1973 and Oct. 1974 of the persons aged 15-74 years.

Statistisk Aarbog 1975


39 Areal og befolkning

Tabel 22.

15-74 årige fordelt efter køn og beskæftigelse i og uden for arbejdsstyrken

14. nov. 1973 og 23. okt. 1974.

Persons aged 15-74 years by sex, economically active and economically inactive groups Nov. 14th 1973

and Oct. 23rd 1973.

1973

1

Mænd

1974

2

1973

3

I alt

1974

4

Kvinder

1973

5

Heraf gifte'

1974

6

Antal

7

Mænd og kvinder tilsammen

1973

Pct.

8

Antal

9

1974

Pct.

10

I arbejdsstyrken

Selvstændige m.v......... 295 138 289 923 33 449 31 645 19 728 19 361 328 587 9,0 321 568 8,8

Funktionærer............ 482 045 496 801 512 370 537 848 308 189 324 723 994 415 27,4 1034 649 28,3

Faglærte arbejdere ....... 277 849 278 171 9 515 9 940 4 532 4 589 287 364 7,9 288 111 7,9

Ufaglærte arbejdere ...... 399 142 399 055 323 954 328 396 207 527 209 209 723 096 19,9 727 451 19,9

Medhjælpende hustruer ... . 112 825 106 843 112 825 106 843 112 825 3,1 106 843 2,9

Tilsammen ............... 1 454 174 1 463 950 992 113 1014 672 652 801 664 725 2 446 287 67,3 2 478 622 67,8

Heraf deltidsbeskæftigede 57 483 61 567 401 168 413 135 340 706 346 004 458 651 12,6 474 702 13,0

Uden for arbejdsstyrken

Husmødre uden erhvervsm.

arbejde ............... . 515 558 503 784 515 558 503 784 515 558 14,2 503 784 13,8

Hjemmeværende børn og

studerende ............ 83 047 84 511 87 775 84941 . 170 822 4,7 169 452 4,6

Udeboende studerende

uden erhverv .......... 60 535 60 573 39 735 42 480 391 1412 100 270 2,7 103 053 2,8

Pensionister, understøttede

o.l .................... 208 749 210 351 193 702 193 634 3 732 2 966 402 451 11,1 403 985 11,0

Tilsammen ............... 352 331 355 435 836 770 824 839 519 681 508 162 1 189 101 32,7 1 180 274 32,2

I alt i og uden for arbejdsstyrken.........

1 806 505 1 819 385 1 828 883 1 839 511 1 172 482 1 172 887 3 635 388 100,0 3 658 896 100,0

Erhvervshyppighed

15-19 år ................ 52,2 50,9 43,9 45,0 55,7 47,2 48,2 48,0

20-24 år ................ 79,8 79,5 70,9 71,2 66,9 69,6 75,4 75,5

25-29 år ................ 91,9 91,6 69,8 72,2 66,3 67,9 81,2 82,2

30-34 år ................ 97,0 96,6 70,0 71,3 67,4 68,5 83,9 84,4

35-39 år ................ 96,9 97,3 71,9 74,2 69,8 72,3 84,4 85,8

40-44 år ................ 96,4 96,4 71,3 70,5 69,2 68,4 83,8 83,5

45-49 år ................ 95,8 96,0 64,5 65,7 61,8 63,8 80,0 80,7

50-54 år ................ 92,7 93,2 61,2 60,2 58,0 56,5 76,9 76,6

55-59 år ................ 87,2 88,1 48,6 50,0 47,2 48,5 67,3 68,4

60-64 år ................ 76,4 76,3 30,4 32,6 28,5 31,6 52,4 53,6

65-69 år ................ 45,2 45,8 11,3 12,3 9,7 11,2 26,9 27,8

70-74 år ................ 15,2 16,5 4,7 4,7 4,4 4,3 9,2 9,8

I alt 15-74 år ............ 80,5 80,5 54,2 55,2 55,7 56,7 67,3 67,7

s Herunder separerede.

KiLns: Statistiske Efterretninger 1975, nr. 23.

TRANSLATION. - HEADINO, COLUMN 1,2: men; 3-6: women; 5-6: ofwhich married; 7-10: men and women, total; 7,9: number; 8,10: per cent -

FRONT CoLUMN: Labour Force (economically active groups): self-employed, etc.; salaried employees: skilled workers; unskilled workers; assisting

wives; total; of which part-time employed; economically inactive groups; housewives without econ. active work; children and students living at horne;

students without econ. active work; pensioners, supported, etc.; total; total population; rate of economic activity. - GENERAL NoTE: See table 20.

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 23.

40

Den aktive befolknings fordeling efter bopæls- og efter arbejdssteds kommune

pr. 9. november 1970.

(s.40-42) The economically active population by municipality of residence and municipality of work at 9 November 1970

Kommunekode'

Kommune

Aktive

personer

med

bopæl i

kommunen

1

Aktive

personer

med arbejdssted

i

kommunen

2

Nettopendling

(2 - 1)

101 København.......... 309 175 423 193 114 018

147 Frederiksberg ........ 51 981 52 377 396

Københavns amtskommune

165 Albertslunds......... 11 515 15 935 4 420

151 Ballerup-Måløv ...... 24 848 19 511 - 5 337

153 Brøndby ............ 17 356 15 126 - 2 230

155 Dragør ............. 2 292 1279 1 013

157 Gentofte ............ 40 881 35 209 - 5 672

159 Gladsakse ........... 40 369 32 502 - 7 867

161 Glostrup ............ 15 883 17 400 1 517

163 Herlev .............. 13 512 12 795 717

167 Hvidovre............ 24 752 9854 - 14 898

169 Høje Tåstrup ........ 15 759 11 238 - 4 521

171 Ledøje-Smørum ...... 1 865 1 083 782

173 Lyngby-Tårbæk ...... 34 416 27 767 - 6 649

175 Rødovre ............ 24 465 20 050 - 4 415

177 Sengeløse ........... 1 079 631 448

179 Store Magleby, ...... 3 160 1 579 - 1 581

181 Søllerød ............. 16 692 13 459 - 3 233

183 Torslunde-Ishøj ...... 2 577 2 854 277

185 Tårnby ............. 25 207 21 480 - 3 727

187 Vallensbæk .......... 4 512 2 230 282

189 Værløse ............. 8 180 6 144 - 2 036

Tilsammen ........ 329 320 268 126 - 61 194

Frederiksborg amtskommune

201 Allerød ............. 7 611 5 620 - 1 991

205 Birkerød ............ 10 500 8 933 - 1 567

207 Farum .............. 5 075 3 695 - 1 380

208 Fredensborg-Humlebæk3

.............. 6 694 4 133 - 2 561

209 Frederikssund ........ 6 385 6 500 115

211 Frederiksværk........ 7 522 7 026 - 496

213 Græsted-Gilleleje ..... 5 409 3 753 - 1 656

215 Helsinge ............ 5 900 4416 1 484

217 Helsingør ........... 25 290 22 255 - 3 035

219 Hillerød ............ 14 954 14 999 45

221 Hundested .......... 3 012 2 207 - 805

223 Hørsholm ........... 9 887 6 650 - 3 237

225 Jægerspris ........... 3 008 2 157 - 851

227 Karlebo ............. 2 570 1 661 - 909

229 Skibby .............. 2 126 1 648 - 478

231 Skæringe ............ 2 072 344 728

233 Slangerup ........... 2 549 1 598 - 951

235 Stenløse ............. 4 364 2 296 2 068

237 Ølstykke ............ 3 456 1808 - 1 648

Tilsammen ........ 128 384 102 699 - 25 685

Roskilde amtskommune

251 Bramsnæs ........... 2 087 1 363 - 724

253 Greve .............. I1 039 5289 - 5 750

255 Gundsø ............. 2 856 1 393 - 1 463

257 Hvalsø .............. 2 354 1 759 - 595

3

Kommunekode'

Kommune

Aktive

personer

med

bopæl i

kommunen

1

Aktive

personer

med arbejdssted

i

kommunen

2

Nettopendling

(2 - 1)

259 Køge ............... 14 840 13 902 - 938

261 Lejre ............... 3 171 1 885 1 286

263 Ramsø .............. 2 821 1978 - 843

265 Roskilde ............ 26 252 24 035 2 217

267 Skovbo ............. 3 380 506 - 874

269 Solrød .............. 4 434 2 274 - 2 160

271 Vallø ............... 3 401 2254 - 1 147

Tilsammen ........ 76 635 58638 - 17 997

Vestsjællands amtskommune

301 Bjergsted ............ 3 105 2 386 - 719

303 Dianalund .......... 2 881 2 689 - 192

305 Dragsholm .......... 4 938 4 589 - 349

307 Fuglebjerg .......... 2 847 2 324 - 523

309 Gørlev .............. 2 726 2 153 - 573

311 Hashøj .............. 2 562 1 870 - 692

313 Haslev .............. 5 772 6 123 351

315 Holbæk ............. 12 972 13 942 970

317 Hvidebæk ........... 2 183 1 371 - 812

219 Høng ............... 3 607 3268 339

321 Jernløse ............. 2 212 1 535 - 677

323 Kalundborg ......... 9 123 10 940 1 817

325 Korsør .............. 9 100 9 114 14

327 Nykøbing-Rørvig ..... 2 933 3 215 282

329 Ringsted ............ 12 383 11 437 - 946

331 Skælskør ............ 4 951 4758 - 193

333 Slagelse ............. 14 986 16 039 1 053

335 Sorø ................ 6 752 6600 152

337 Stenlille ............. 2 234 1 578 - 656

339 Svinninge ........... 2 797 2 278 - 519

341 Tornved ............ 3 563 2 894 - 669

343 Trindholm .......... 4 232 549 683

345 Tølløse ............. 3 736 3 128 - 608

Tilsammen ........ 122 595 117 780 - 4 815

Storstrøms amtskommune

351 Fakse ............... 4 743 4428 - 315

353 Fladså .............. 2 632 2 007 - 625

355 Holeby ............. 2 259 1 834 - 425

357 Holmegård .......... 2 313 1 909 - 404

359 Højreby ............. 2 161 1 670 - 491

361 Langebæk ........... 2 495 1 844 - 651

363 Maribo ............. 5 907 6 191 284

365 Møn ................ 5 759 5551 - 208

367 Nakskov ............ 7 800 9 625 1 825

369 Nykøbing-Falster ..... 12 613 15 043 2 430

371 Nysted .............. 2 817 2317 - 500

373 Næstved ............ 19 475 19 067 - 408

375 Nr. Alslev ........... 4 413 3729 - 684

377 Præstø .............. 2 885 2 726 - 159

379 Ramsborg ........... 3 441 2613 - 828

381 Rudbjerg ........... 2 015 1 327 - 688

383 Rødby .............. 3 485 3 790 305

ANM. Med aktive personer forstås alle personer over 14 år, der enten er i erhverv eller under uddannelse. Med arbejdssted forstås også uddannelsessted

for personer under uddannelse.

I Kommunekoden angiver det centrale personregisters (CPR's) kommunekode.

bolt kommune.

' Tidligere Herstederne kommune. ' Tidligere Asminderød-Grøn-

KILDE: Statistisk Tabelværk 1974 IV Pendling.

TRANSLATION. - HEADINO, Column 1: economically active persons resident in the municipality; 2: economically active persons working in the

municipality; 3: net commuting (2- 1). - FRONT COLUMN: municipalities. (amtskommune: county; tilsammen: total; hele landet: whole country;

heraf Hovedstadsregionen: of which the Copenhagen Region).

3

Statistisk Aarbog 1975


41

Areal og befolkning

Tabel 23.

Den aktive befolknings fordeling efter bopæls- og efter arbejdssteds kommune

pr. 9. november 1970.

(s.40-42) The economically active population by municipality of residence and municipality of work at 9 November 1970

Kommunekode

Kommunekode

Kommune

Aktive

personer

med

bopæl i

kommunen

1

Aktive

personer

med arbejdssted

i

kommunen

2

Netto.

pendling

(2 = 1)

3

Kommune

Aktive

personer

med

bopæl i

kommunen

1

Aktive

personer

med arbejdssted

i

kommunen

2

Nettopendling

(2 = 1)

3

385 Rønnede............ 2 409 1 796 = 613

387 Sakskøbing .......... 4 462 4017 = 445

389 Stevns .............. 4 864 4 130 734

391 Stubbekøbing ........ 3 561 2 984 577

393 Suså ................ 3 019 2 178 = 841

395 Sydfalster ........... 2 708 2 105 = 603

397 Vordingborg......... 9 252 9 793 541

Tilsammen ........ 117 488 112 674 = 4 814

Bornholms amtskommune

401 Allinge-Gudhjem ..... 3 633 3 189 = 444

403 Hasle ............... 2 883 2 121 = 762

405 Neksø .............. 3 745 3 676 = 69

407 Rønne .............. 7 168 9 096 1 928

409 Åkirkeby ............ 3 423 2752 = 671

411 Christiansø .......... 39 40 1

(udenf. kom. indd.)

Tilsammen ........ 20 891 20 874 = 17

Fyns amtskommune

421 Assens .............. 4 865 4676 = 189

423 Bogense ............. 2 955 2 508 447

425 Broby .............. 2 846 2051 = 795

427 Egebjerg ............ 4 023 3021 _ 1 002

429 Ejby ................ 5 014 4225 789

431 Fåborg ............. 7 503 7 396 107

433 Glamsbjerg .......... 2 735 2514 = 221

435 Gudme ............. 2 952 2 346 = 606

437 Hårby .............. 2 197 2 125 72

439 Kerteminde ......... 4 814 4024 _ 790

441 Langeskov........... 2 330 2 256 74

443 Marstal ............. 1 304 1 308 4

445 Middelfart .......... 7 613 7 651 38

447 Munkebo ........... 2 258 4 677 2 419

449 Nyborg ............. 8 317 8 586 269

451 Nr. Åby ............ 2 469 2 067 _ 402

461 Odense ............. 82 250 89 752 7 502

471 Otterup ............. 5 119 3902 1 217

473 Ringe .............. 5 383 4857 = 526

475 Rudkøbing .......... 3 060 3 182 122

477 Ryslinge ............ 2 545 2 063 = 482

479 Svendborg .......... 16 719 18 555 1 836

481 Sydlangeland ........ 2 446 2 170 = 276

483 Søndersø ............ 4 435 3419 _ 1 016

485 Tommerup .......... 2 965 2 516 = 449

487 Tranekær ........... 1 724 1 523 = 201

489 Ullerslev ............ 2 136 1416 720

491 Vissenbjerg .......... 2 386 1 551 - 835

493 Ærøskøbing ......... 2 271 2 241 = 30

495 Ørbæk .............. 3 159 2 389 = 770

497 Årslev .............. 3 429 2 867 _ 562

499 Årup ............... 2 128 1 831 _ 297

Tilsammen ........ 206 350 205 665 = 685

Sønderjyllands amtskommune

501 Augustenborg........ 3 142 1956 4- 1186

503 Bov ................ 4 508 4 328 = 180

505 Bredebro............ 1 654 1 574 = 80

=

=

=

=

507 Broager ............. 2 408 1 729 679

509 Christiansfeld ........ 4 057 3 318 _ 739

511 Gram ............... 2 224 2095 = 129

513 Gråsten ............. 2 918 2913 _ 5

515 Haderslev ........... 13 059 13 399 340

517 Højer ............... 1 451 1239 = 212

519 Lundtoft ............ 2 332 1 779 = 553

521 Løgumkloster ........ 2 730 2 542 = 188

523 Nordborg ........... 7 454 10 029 2 575

525 Nr. Rangstrup ....... 3 951 3 562 = 389

527 Rødding ............ 4 874 4 328 = 546

529 Rødekro ............ 3 512 3387 = 125

531 Skærbæk ............ 3 340 3 119 = 221

533 Sundeved ........... 1 859 1 197 = 662

535 Sydals .............. 2 439 1 243 = 1 196

537 Sønderborg .......... 14 064 15 511 1447

539 Tinglev ............. 3 941 3 459 = 482

541 Tønder ............. 5 436 6 054 618

543 Vojens .............. 7 457 7 735 278

545 Åbenrå ............. 9 317 10 334 1 017

Tilsammen ........ 108 127 106 830 _ 1 297

Ribe amtskommune

551 Billund ............. 2 108 2 552 444

553 Blåbjerg ............ 3 008 2 672 = 336

555 Blåvandshuk ......... 1 456 1 384 - 72

557 Bramming........... 4 595 4 016 = 579

559 Brørup .............. 2 352 2 143 = 209

561 Esbjerg ............. 35 374 37 875 2 501

563 Fanø ............... 1 016 724 = 292

565 Grindsted ........... 8 092 8 514 422

567 Helle ............... 3 768 3 091 = 677

569 Holsted ............. 2 967 2 729 = 238

571 Ribe ............... 8 305 8 500 195

573 Varde .............. 7 988 7975 = 13

575 Vejen ............... 6 747 6 977 230

577 Ølgod .............. 4 465 4218 = 247

Tilsammen ........ 92 241 93 370 1 129

Vejle amtskommune

601 Brædstrup ........... 3 647 3221 = 426

603 Børkop ............. 3 906 3 546 _ 360

605 Egtved ............... 5 799 4405 = 1 394

607 Fredericia ........... 20 543 21 630 1 087

609 Gjedved ............ 3 745 3 249 = 496

611 Give ................ 6 040 5 125 - 915

613 Hedensted........... 5 086 4759 = 327

615 Horsens ............. 24 093 26 280 2 187

617 Jelling .............. 2 189 1 795 = 394

619 Juelsminde .......... 6 812 6051 = 761

621 Kolding ............. 24 855 26 685 1 830

623 Lunderskov.......... 2 073 1 913 = 160

625 Nr. Snede ........... 3 029 2 934 _ 95

627 Tørring-Uldum ...... 4 546 3 883 = 663

629 Vamdrup ........... 2 794 2 465 _ 329

631 Vejle ............... 23 943 25 592 1 649

Tilsammen ........ 143 100 143 533 433

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 23.

42

Den aktive befolknings fordeling efter bopæls- og efter arbejdssteds kommune

pr. 9. november 1970.

(s.40-42) The economically active population by municipality of residence and municipality of work at 9 November 1970

Kommunekode

'

Kommune

Aktive

personer

med

bopæl i

kommunen

i

Aktive

personer

med arbejdssted

i

kommunen

2

Nettopendling

(2 = 1)

Ringkøbing amtskommune

651 Aulum-Haderup .....

653 Brande .............

655 Egvad ..............

657 Herning ............

659 Holmsland ..........

661 Holstebro ...........

663 Ikast ...............

665 Lemvig ............

667 Ringkøbing..........

669 Skjern ..............

671 Struer ..............

673 Thyborøn-Harboør .. .

675 Thyholm ............

677 Trehøje .............

679 Ulfborg-Vemb .......

681 Videbæk ............

683 Vinderup ...........

685 Askov ..............

Tilsammen ........ 115 344 114 977 = 367

Århus amtskommune

701 Ebeltoft .............

703 Galten ..............

705 Gjern ...............

707 Grenå ..............

709 Hadsten ............

711 Hammel ............

713 Hinnerup ...........

715 Hørning ............

717 Langå ..............

719 Mariager ............

721 Midtdjurs ...........

723 Nørhald ............

725 Nr. Djurs ...........

727 Odder ..............

729 Purhus ..............

731 Randers ............

733 Rosenholm ..........

735 Rougsø .............

737 Ry .................

739 Rønde ..............

741 Samsø ..............

743 Silkeborg............

745 Skanderborg.........

747 Sønderhald ..........

749 Them ..............

751 Århus ..............

2 842 2492 = 350

3 822 3569 = 253

4715 4832 117

26 869 28 004 1 135

1766 1730 _ 36

16 134 16 614 480

8 428 8094 _ 334

8 898 8546 = 352

7 040 7 088 48

5 630 5475 155

8 182 8 971 789

1 847 2014 167

1760 1483 = 277

3 260 2792 = 468

3 130 2967 = 163

4718 4443 = 275

3 531 3256 275

2 772 2 607 165

4 635 4563 = 72

2 521 1 813 = 708

2 844 2271 _ 573

8 120 8 592 472

3 875 3388 = 487

3 849 3402 - 447

2 669 1472 = 1 197

2 265 1857 = 408

3 219 2421 = 798

3 136 2893 - 243

3 132 2992 = 140

3 461 2419 = 1 042

3 300 2685 = 615

7 758 7 160 = 598

2 992 1 929 = 1 063

29 076 32 207 3 131

3 664 2 789 - 875

3 175 2846 = 329

3 459 2 721 = 738

2 454 2054 = 400

2 244 2 247 3

19 875 21 058 1 183

7 148 6091 = 1 057

3 048 2 118 = 930

2171 1577 = 594

121 808 131 782 9 974

Tilsammen ........ 255 898 257 347 1 449

Viborg amtskommune

761 Bjerringbro .......... 5 449 5 056 = 393

763 Fjends .............. 3 091 2 423 = 668

3

Kommunekode'

Kommune

Aktive

personer

med

bopæl i

kommunen

i

Aktive

personer

med arbejdssted

i

kommunen

2

Nettopendling

(2 - 1)

765 Hanstholm .......... 2 005 2 002 = 3

767 Hvorslev ............ 2 794 2 282 = 512

769 Karup .............. 3 213 4 004 791

771 Kjellerup ........... 6 137 5 522 = 615

773 Morsø .............. 10 792 10 695 = 97

775 Møldrup ........... 3 123 2 804 = 319

777 Sallingsund .......... 2 682 2 676 = 6

779 Skive ............... 11 991 13 431 1 440

781 Spøttrup ............ 3 311 2 777 534

783 Sundsøre ............ 3 097 2 621 = 476

785 Sydthy .............. 5 559 5 189 _ 370

787 Thisted ............. 12 677 13 027 350

789 Tjele ............... 3 723 2 922 = 801

791 Viborg .............. 17 770 19 260 1 490

793 Ålestrup ............ 3 695 3 451 = 244

Tilsammen ........ 101 109 100 142 = 967

Nordjyllands amtskommune

801 Arden ............... 3 278 2 708 570

803 Brovst .............. 3 805 3 311 _ 494

805 Brønderslev.......... 8 660 8 231 = 429

807 Dronninglund ....... 6 026 5 069 = 957

809 Farsø ............... 3 350 3 155 _ 195

811 Fjerritslev ........... 3 643 3 493 = 150

813 Frederikshavn ....... 15 130 16 443 1 313

815 Hadsund ............ 4200 3900 = 300

817 Hals ................ 3 609 2 703 = 906

819 Hirtshals ............ 6 253 6046 _ 207

821 Hjørring ............ 14 345 16 070 1 725

823 Hobro .............. 6 129 6 748 619

825 Læsø ............... 1 117 1 108 = 9

827 Løgstør ............. 5 171 5 101 = 70

829 Løkken-Vrå ......... 4200 3529 = 671

831 Nibe ............... 3 349 2 926 = 423

833 Nørager ............. 2 429 2 110 = 319

835 Pandrup ............ 3 831 2 821 = 1 010

837 Sejlflod ............. 2 965 2054 =- 911

839 Sindal .............. 4 121 3 208 _ 913

841 Skagen ............. 6 295 6220 _ 75

843 Skørping ............ 3 727 3 106 = 621

845 Støvring ............ 3 864 3205 659

847 Sæby ............... 7 263 6 615 648

849 Åbybro ............. 3 817 2 339 = 1 478

851 Ålborg .............. 69 324 77 341 8 017

861 Års ................. 5 024 5 389 365

Tilsammen ........ 204 925 204 949 24

Hele landet ............. 2 383 563 2 383 174 _ 3891

Heraf Hovedstadsregionen5.........

895 495 905 033 9 538

I I tallet indgår personer med arbejds- eller uddannelsessted i udlandet og bopæl i Danmark (udpendlere), medens oplysninger om personer med bopæl

i udlandet og arbejds- eller uddannelsessted i Danmark mangler. 2 Hovedstadsregionen består af Københavns og Frederiksberg kommuner, samt

Københavns, Frederiksberg og Roskilde amter.

-

=

3

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 24.

År

43 Areal og befolkning

Folketal, fødte, døde, ind- og udvandrede, vielser og skilsmisser.

Pooulacion. live-boro children and deaths, immigrations and emigrations, marriages and divorces.

Levendefødte Døde 1000 indbyggere

Beregnet

u. 1 åf

folketal

pct.

1 juli

tekst

Le

. udlandet udlandet

I I e.

1000

2 3 4 5 6 13 13

l 523 1,24 49400 25 300 31 300 16 000 .. .,. 13 500 ... 8,9 32,4 20,6 13,0

1861/70 » 1 714 1,08 52 700 27 000 34 100 18 500 ... ... 12 800 ... 7,4 30,7 19,9 13,1

1871/80 » 1 888 0,98 59 300 30 400 36 700 19 700 ... ... 14 800 ... 7,8 31,4 19,4 13,3

1881/90 » 2087 0,98 66 600 34 100 38 700 20 600 ... ... 15 300 ... 7,3 31,9 18,5 13,4

1891100 » 2 301 1,10 69400 35 600 40 100 20 500 ... ... 16 600 354% 7,2 30,2 17,5 13,4

1901/10 » 2 594 1,19 74 200 38 000 36 900 18 800 ... ... 18 900 571 7,3 28,6 14,2 11,1

1911120 » 2 921 1,19 72 600 37 200 37 900 18 900 ... ... 21 700 954 7,4 24,9 13,0 9,2

1921130 » 3 426 0,89 71 200 36 600 38 300 18 700 ... ... 26 800 1 908 7,8 20,8 11,2 8,2

1931 ...... 3 569 0,76 64 266 33067 40 578 19 821 16 274 9 598 29 027 2 472 8,1 18,0 11,4 8,1

1932 ...... 3 603 0,95 64 650 33 020 39 701 19 303 13 608 8 282 28 133 2 514 7,8 18,0 11,0 7,2

1933 ...... 3 633 0,83 62 780 32 409 38 287 18 672 12 146 7 500 31 958 2 762 8,8 17,3 10,6 6,8

1934 ...... 3 666 0,91 65 116 33 600 38 050 18 853 12 434 8 146 34759 3032 9,5 17,8 10,4 6,4

1935 ...... 3 695 0,79 65 223 33 632 40 816 20 078 11 730 8 878 34 327 2 992 9,3 17,7 11,1 7,1

1936 ...... 3 722 0,73 66 418 34047 40 919 20 211 10 871 9 760 34 680 3 210 9,3 17,8 11,0 6,7

1937 ...... 3 749 0,73 67440 34 396 40442 20 152 9 971 9 500 34 130 3 344 9,1 18,0 10,8 6,6

1938 ...... 3 777 0,75 68 462 35 230 39 058 19464 10 621 11 123 33 625 3 394 8,9 18,1 10,3 5,9

1939 ...... 3 805 0,74 67 914 35 113 38 535 19 337 13 851 11 331 35 856 3 647 9,4 17,8 10,1 5,8

1940 ...... 3 832 0,71 70 121 35 927 39 730 19 787 8 943 14 353 35 262 3 472 9,2 18,3 10,4 5,0

1931140gnstl. 3 705 0,79 66 200 34 000 39 600 19 600 12 000 9 800 33 200 3 084 8,9 17,9 10,7 6,6

1941 ...... 3 863 0,81 71 306 36 699 39 756 19 896 7 675 6 243 33 719 3 761 8,7 18,5 10,3 5,5

1942 ...... 3 903 1,04 79 545 40 976 37 527 18 745 4 575 2 702 35 825 4 450 9,2 20,4 9,6 4,7

1943 ...... 3 949 1,18 84 319 43 271 37 982 19001 3 667 3 186 36 738 4 913 9,3 21,4 9,6 4,5

1944 ...... 3 998 1,24 90 641 46 819 41 087 20442 2 628 1 665 37 524 5 365 9,3 22,7 10,2 4,8

1945 ...... 4 045 1,18 95 062 49224 42 298 21 159 6 810 5 121 36 341 5 849 9,0 23,5 10,5 4,8

1946 ...... 4 101 1,38 96 111 49 664 42 013 21 020 20 101 25 651 40 257 7 500 9,8 23,4 10,2 4,6

1947 ...... 4 146 1,10 91 714 47 328 40 043 20 231 21 710 28 556 39 910 6 943 9,6 22,1 9,7 4,0

1948 ...... 4 190 1,06 84 938 43 857 35 981 18 537 26 352 33 063 39 279 7 120 9,4 20,3 8,6 3,5

1949 ...... 4 230 0,95 79 919 41 117 37 793 19 304 24 485 25 873 37496 6991 8,9 18,9 8,9 3,4

1950 ...... 4 271 0,97 79 558 40 734 39 300 19 894 22 406 25 493 38 838 6 868 9,1 18,7 9,2 3,1

1941150gnstl. 4 070 1,12 85 311 43 969 39 378 19 823 14041 15 755 37 593 5 976 9,2 21,0 9,7 4,3

1951 ...... 4 304 0,77 76 559 39 608 37 960 19 239 20 287 29 001 36575 6681 8,5 17,8 8,8 2,9

1952 ...... 4 334 0,70 76 943 39 632 39 173 20 142 20 838 24 534 35 724 6 735 8,2 17,8 9,0 2,9

1953 ...... 4 369 0,81 78 261 40 499 39 350 20 063 19 252 18 408 35 293 6 515 8,1 17,9 9,0 2,7

1954 ...... 4 406 0,85 76 365 39 309 39 885 20 599 18 187 19 826 34973 6686 7,9 17,3 9,1 2,7

1955 ...... 4 439 0,75 76 845 39 725 38 789 20 367 18 734 26 770 35 027 6 771 7,9 17,3 8,7 2,5

1956 ...... 4 466 0,60 76 725 39 538 39 588 20 827 20 134 32 263 34 215 6 499 7,7 17,2 8,9 2,5

1957 ...... 4 488 0,49 75 264 38 839 41 730 21 942 21 901 33 734 34 310 6 439 7,6 16,8 9,3 2,3

1958 ...... 4 515 0,60 74 681 38 456 41 560 21 991 23 221 25 195 33 795 6 571 7,5 16,5 9,2 2,2

1959 ...... 4 547 0,71 73 928 37 986 42 159 22 039 24 386 22 560 34 414 6 457 7,6 16,3 9,3 2,2

1960 ...... 4 581 0,75 76 077 38 959 43 681 23 030 26 638 23 647 35 897 6 682 7,8 16,6 9,5 2,2

1951/60gnstl. 4445 0,70 76 165 39 255 40 388 21 024 21 358 25 594 35 022 6 604 7,9 17,1 9,1 2,5

1961 ...... 4 610 0,63 76 439 39 175 43 310 23 103 27 887 25 142 36 364 6 606 7,9 16,6 9,4 2,2

1962 ...... 4 647 0,80 77 808 39 849 45 334 24 360 27 899 24 168 37513 6409 8,1 16,7 9,7 2,0

1963 ...... 4 684 0,80 82 413 42 286 45 773 24 535 26 625 25 958 38 580 6 460 8,2 17,6 9,8 1,9

1964 ...... 4 720 0,77 83 356 43 006 46 811 25 352 27 141 25 814 39 565 6483 8,4 17,7 9,9 1,9

1965 ...... 4 758 0,81 85 796 44 151 47 884 25 847 29 899 29 420 41 693 6 527 8,8 18,0 10,1 1,9

1966 ...... 4 797 0,82 88 332 45 412 49 344 26 644 29 814 28 071 41 424 6 726 8,6 18,4 10,3 1,7

1967 ...... 4 839 0,88 81 410 41 791 47 836 25 941 30 697 29 055 41 158 6 939 8,5 16,8 9,9 1,6

1968 ...... 4 867 0,58 74 543 38 491 47 290 25 667 26 655 30 067 39 457 7 572 8,1 15,3 9,7 1,6

1969 ...... 4 891 0,49 71 298 36 867 47 943 26 074 36 257 29 499 39 158 8 955 8,0 14,6 9,8 1,5

1970 ...... 4 929 0,78 70 802 36 382 48 233 26 127 38 588 27 001 36 376 9 524 7,4 14,4 9,8 1,4

1961/70gnstl. 4 774 0,75 79 220 40 741 46 976 25 365 30 146 27 420 39 129 7 220 8,2 16,6 9,8 1,8

1971 ...... 4 963 0,69 75 359 38 955 48 858 26 837 35 026 31 626 32 801 13 401 6,6 15,2 9,8 1,4

1972 ...... 4 992 0,58 75 505 38 692 50445 27 482 31 200 25 762 31 073 13 134 6,2 15,1 10,1 1,2

1973 ...... 5 022 0,60 71 895 36 899 50 2623 27 5403 41 948 29 703 30 813 12 637 6,1 14,3 10,03 .. .

I For de enkelte år, se Statistisk Årbos 1922. r 1996-1900. s Foreløbige tal.

Kn.ns: Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. årh. (Stat. Tabelværk V A, 5), Folketællingen i kongeriget Danmark 1911 (VA, 9), Folketællingen 1940

og befolkningens bevægelser 1931-40 (VA, 22), Ægteskaber, fødte og døde 1901-30 (VA, 6, VA, 8, VA, 13, VA, 15, VA, 17 og VA, 19), Befolkningens

b-væ¢eHer 1031-72 (Stat. Medd. for de påeældende år) samt materiale i Danmarks Statistik.

TRANSLATION. - Haantxo, Column I : estimated population July I ; 2: intresse; 3-4 and 12: live-bom children; 5-6 and 13: deaths; 3 and 5: total;

4 percentage and 6: males; 7: immigrations; 8: emigrations; 9 and 11: marriages; 10: divorces; 11-13: per 1000 population; 14: deaths under 1 year of age aa

percentage of live-bom children.

a

Statistisk Aarbog 1975


I

__

Tabel 25. Levendefødte og døde i de enkelte amtskommuner m. v. 1974.

Live births and deaths, by counties, etc. 1974.

44

Levendefødte

Døde

Fødsels-

1 2 overskud

1974

1. 2. 3. I 4. 1974 1. 2. I 3. 4. 1974

kvartal kvartal kvartal I kvartal i alt kvartal kvartal kvartal I kvartal i alt

i 3

København og Frederiksberg .... 1 966 1924 1 995 1 784 7 669 3 000 2 517 2 461 2 689 10 667 +2998

Københavns amtskommune ..... 2 144 2 269 2 155 2 075 8 643 1 179 1 073 1 033 1 068 4 353 4 290

Frederiksborg » ..... 1 134 1 279 1 247 1 085 4 745 606 559 499 546 2 210 2 535

Roskilde » ..... 752 805 741 749 3 047 326 291 302 313 1 232 1 815

Vestsjællands » ..... 935 957 967 843 3 702 770 721 639 675 2 805 897

Storstrøms » ..... 755 825 761 757 3 098 817 762 711 769 3 059 39

Bornholms » ..... 168 159 176 147 650 156 125 124 129 534 116

Fyns » ..... 1 569 1 573 1 557 1 338 6 037 1 365 1 176 1 083 1 186 4 810 1 227

Sønderjyllands » ..... 899 830 840 802 3 371 645 598 537 573 2 353 1 018

Ribe » ..... 765 801 793 672 3 031 502 442 448 440 1 832 1 199

Vejle » ..... 1 126 1 217 1 222 1 090 4 655 885 815 725 784 3209 1 446

Ringkøbing » ..... 1 040 1 079 1 045 892 4 056 592 543 494 586 2 215 1 841

Århus » ..... 2 274 2 317 2 241 2082 8 914 1 436 1 413 1 237 1 322 5 408 3 506

Viborg » ..... 801 775 816 723 3 115 643 606 564 606 2 419 696

Nordjyllands » ..... 1 691 1 715 1 735 1 460 6 601 1 220 1 229 1 076 1 144 4 669 1932

I alt ......................... 18 019 18 525 18 291 16 499 71 334 14 142 12 870 11 933 12 830 51 775 19 559

Heraf i Hovedstadsregionen ..... 5 996 6 277 6 138 5 693 24 104 5 111 4 440 4 295 4 616 18 462 5 642

ANat. Foreløbige tal.

Kii.DE: Materiale i Danmarks Statistik.

TRANSLATION. - HEADIND, Column 1: Live births; 2: deaths; 3: natural increase (1-2).

Tabel 26. Flytninger mellem de enkelte amtskommuner m. v. 1974.

Internal migration by counties, etc. 1974.

Tilflyttede

Fraflyttede

Nettotil.

1 2 flytning

1974

1. 2. 3. 4. 1974 1. 2. 3. 4. 1974

kvartal kvartal kvartal kvartal i alt kvartal kvartal kvartal kvartal i alt

3

København og Frederiksberg .... 8 184 7 611 10 149 8 495 34 439 10 863 12 154 12 886 10 480 46 383 +11944

Københavns amtskommune ..... 9 734 10 284 11 254 9 690 40 962 9 842 10 709 12 084 10 087 42 722 + 1 760

Frederiksborg » ..... 4 725 5 562 5 856 4 670 20 813 3 275 3 684 4204 3 578 14 741 6 072

Roskilde » ..... 2 984 3 957 3 618 3 310 13 869 2 257 2 426 2 870 2 542 10 095 3 774

Vestsjællands » ..... 2 492 2 736 3 714 2 366 11 308 2 454 2 928 3 411 2 369 11 162 146

Storstrøms » ..... 1949 2 431 2 870 1992 9 242 2043 2071 2 896 2017 9 027 215

Bornholms » ..... 317 447 423 283 1 470 364 248 633 332 1 577 + 107

Fyns » ..... 2 501 2 770 4 173 2 289 11 733 2 518 2 488 3 711 2405 11 122 611

Sønderjyllands » ..... 1 687 2 028 2 888 1 828 8 431 1 886 1 977 2 741 1 687 8 291 140

Ribe » ..... 1 845 1946 2 711 1 785 8 287 1 607 1 769 2 806 1 709 7 891 396

Vejle » ..... 2 838 3 023 3 953 2 857 12 671 2 513 2 803 4 067 2 693 12 076 595

Ringkøbing » ..... 2 154 2 465 2 968 1990 9 577 1 967 2 144 3 507 1896 9 514 63

Århus » ..... 4 078 4 135 7 757 3 865 19 835 4 129 4 649 6 269 4 055 19 102 733

Viborg » ..... 1 878 2 221 2 756 2 124 8 979 1 854 2 012 3 123 1 835 8 824 155

Nordjyllands » ..... 2 563 2 715 3 763 2 415 11 456 2 357 2 269 3 645 2 274 10 545 911

I alt ......................... 49 929 54 331 68 853 49 959 223 072 49 929 54 331 68 853 49 959 223 072

Heraf i Hovedstadsregionen ..... 25 627 27 414 30 877 26 165 110 083 26 237 28 973 32 044 26 687 113 941 + 3 858

ANai. Foreløbige tal.

KILDE: Materiale i Danmarks Statistik.

TRANSLATION. - HEADINO, Column 1: inward migration; 2: outward migration; 3: migration gain (1-2).

_

.

Statistisk Aarbog 1975


Tabel 27.

Folketal i visse aldersklasser ved kalenderårets begyndelse.

Population in certain age groups at beginning of the year.

Antal børn

under skolepligtig alder

05 år 6-åriso

I. Mænd

1940 ........... 190 100 29 600 215 300 32400

1945 ........... 224900 32500 212 700 30400

1950 ........... 264 600 40 400 233 100 30 600

1955 ........... 231 700 42000 293 600 33 500

1960 ........... 226 200 38 700 284 900 46 000

1963 ........... 227000 38 000 267 600 41 600

1964 ........... 230 700 37 600 266 900 38 800

1965 ........... 235 200 37 600 265500 39 000

1966 ........... 241 200 37 100 265 600 37 600

1967 ........... 247 400 38 100 264 700 38 100

1968 ........... 250400 38 000 264 200 38 500

1969 ........... 248 900 38 800 264400 37 600

1970 ........... 244 300 41 000 265 200 38 200

1971 ........... 238 407 41 979 268 778 38 269

1972 ........... 234 101 43062 273 073 37 888

1973 ........... 227 997 44 506 278 705 37 609

1974 ........... 223 423 41 020 286 412 37 196

II. Kvinder

1940 ........... 183 100 28 700 210 700 32000

1945 ........... 215 000 31 300 207 000 30000

1950 ........... 251 000 39 300 225 700 29 500

1955 ........... 220 600 40 100 280 700 32 600

1960 ........... 214 500 36 500 272 100 43 700

1963 ........... 217 200 36 300 255 000 39 600

1964 ........... 221000 35 800 254 100 37 200

1965 ........... 224 900 35 800 252 300 37 700

1966 ........... 230 900 35400 252 800 35 500

1967 ........... 236 500 36 600 251 900 36 400

1968 ........... 238 900 36 600 252 100 36 500

1969 ........... 236 800 37 300 252 400 36 100

1970 ........... 231 700 39400 253 700 36 100

1971 ........... 226 111 39 738 256 746 36 435

1972 ........... 221 818 40 931 260 967 35 825

1973 ....