Views
3 years ago

CYMRAEG AIL IAITH MANYLEB

1WMBWQY

TAG UG a SAFON UWCH

TAG UG a SAFON UWCH CYMRAEG AIL IAITH 10 Er mwyn gallu ateb y cwestiynau hyn disgwylir i ymgeiswyr wybod, deall a gallu defnyddio'r canlynol: Ffurfiau berfol Presennol rwy’n ... / rydw i’n ... Perffaith rydw i wedi ... Perffaith parhaol rydw i wedi bod ... Amherffaith roeddwn i’n ... Gorberffaith roeddwn i wedi ... Gorberffaith parhaol roeddwn i wedi bod yn ... Amhenodol byddwn i’n ... Amhenodol perffaith byddwn i wedi ... Amhenodol parhaol byddwn i wedi bod yn ... Dyfodol bydda i’n ... Gorffennol cryno -ais i -aist ti -odd e / hi -on ni -och chi -on nhw Afreolaidd Es i ... Des i ... Ces i ... Gwnes i ... Bues i / Bûm i’n ... e.e. Bues i’n Yr Eidal dros yr haf. Berfau diffygiol Dylwn i ... Dylwn i fod wedi ... Dylai ... Dylid ... Gorchmynnol Ail unigol a lluosog Rheolaidd: siarad siarada siaradwch rhedeg rheda rhedwch cerdded cerdda cerddwch Afreolaidd mynd dos/cer ewch dod tyrd / dere dewch Enwau Ffurfiau unigol a lluosog Ffurfio’r lluosog drwy: - newid llafariad e.e. llygad / llygaid - ychwanegu terfyniad lluosog -au / -iau / -ion / -on / -i / -ydd/ -oedd / - iaid / -od - gollwng terfyniad unigol e.e. mochyn / moch - cyfnewid terfyniad lluosog am un unigol e.e. cwningen / cwningod

TAG UG a SAFON UWCH CYMRAEG AIL IAITH 11 Enwau gwrywaidd a benywaidd Rhifolion a threfnolion Dull degol e.e. tri deg plentyn Dull traddodiadol y rhifolion – amser ac arian e.e. pum munud ar hugain wedi deunaw punt Trefnolion un gair e.e. pymthegfed Ffurfiau gwrywaidd a benywaidd e.e. tri bachgen a thair merch Rhifolion + blwyddyn e.e. dwy flynedd, dwy flwydd oed Arddodiaid – am, ar, at, dan, dros, drwy, gan, heb, hyd, i, o, wrth (+treiglad meddal) Rhedeg a defnyddio arddodiaid Ansoddeiriau + arddodiaid Enwau + arddodiaid Berf + arddodiaid Arddodiaid mewn ymadroddion aml eu defnydd Clywais i amdani hi Byddwch yn garedig wrthyn nhw Mae’n gyfrifoldeb arnat ti. Bydda i’n talu am y tocyn. Wyt ti wedi siarad â John ar y ffôn heddiw? Paid cyffwrdd â hwnna. ar glo ar fyr rybudd heb os nac oni bai dros ben llestri Ansoddeiriau Safle arferol yr ansoddair Prif eithriadau Ffurfiau benywaidd aml eu defnydd Ffurfiau lluosog aml eu defnydd Goleddfu ansoddeiriau Cymharu ansoddeiriau Cyffelybiaethau Defnyddio ansoddair fel adferf afal coch hen ysgol unig blentyn prif reswm stori fer torth wen bechgyn eraill eithaf da bron cystal gweddol ddoniol Cyfartal – gan ddefnyddio ‘mor’ e.e. mor dawel Cymharol e.e.tawelach Eithaf tawelaf yn gryf fel ceffyl Cysgwch yn dawel. WJEC CBAC Cyf.

1,000,000
2017-2019
Llyfryn Dysgu Cymraeg cariad@iaith - S4C
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
cylchgrawn
Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg
Wlíìl
SEICOLEG MANYLEB
Ysgol Bro Hyddgen
TBV Newsletter May 2017 Edition (Cymraeg)
Cymru’n Dweud Ie!
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO
Darllen Syml