Views
3 years ago

Danh sách cơ sở bảo dưỡng và thử xuồng cứu ... - Cục đăng kiểm

Danh sách cơ sở bảo dưỡng và thử xuồng cứu ... - Cục đăng kiểm

Danh sách cơ sở bảo dưỡng và thử xuồng cứu ... - Cục đăng

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 6. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG VÀ THỬ XUỒNG CỨU SINH, CẤP CỨU VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠI LIÊN QUAN (Cập nhật đến ngày: 03/03/2015) TT Tên công ty Địa chỉ Số phân biệt Ngày đánh giá cấp mới Ngày đánh giá hàng năm gần đây nhất Ngày cấp GCN Hạn hiệu lực Số GCN Phạm vi dịch vụ Ghi chú 1 Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Tàu thủy Vạn Quốc Số 253 Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng DV12002 24/11/14 05/01/12 16/08/16 012/12TB-SSC Bảo dưỡng và thử xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu (trừ loại bơm bơi), thiết bị nâng hạ xuồng và cơ cấu nhả có tải xuồng của Nhà máy đóng tàu Bến Thủy 2 Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD (PVD Technical Training and Certification Joint Stock Co., Ltd.) KCN Đông Xuyên, đường 30/4, phường Rạch Dừa, Vũng Tàu Bảo dưỡng và thử xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu, thiết bị nâng hạ xuồng và cơ cấu nhả có tải xuồng DV11005 19/06/14 13/08/14 15/03/16 592/14TB-SSC của: 1/ Công ty TNHH Đóng tàu Bến Thủy. 2/ Ningbo New Marine Life-saving Equipment Co.,Ltd. 3 Công ty CP Điện tử hàng hải (Maritime Electronics Joint Stock Company (MEC)) Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng DV09006 04/09/14 23/12/14 15/11/17 905/14TB-SSC Bảo dưỡng và thử xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu, thiết bị nâng hạ xuồng và cơ cấu nhả có tải xuồng của nhà sản xuất: 1/ Xí nghiệp Tập thể Bình An (Binh An Corporation); 2/ Boatbuilding Branch Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co.,Ltd. Trang 1

Danh sách cơ sở bảo dưỡng thiết bị cứu hoả - Cục đăng kiểm
Tổng quan thị trƣờng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ ... - DiaOcOnline
Bản tin Bất động sản được lưu trữ và phân phối tại http://www ...
Họat hoùa bổ thể theo đñường cổ đñiển - Moodle YDS
Bản tin Bất động sản được lưu trữ và phân phối tại http://www ...
Bản tin Bất động sản được lưu trữ và phân phối tại http://www ...
Bản tin Bất động sản được lưu trữ và phân phối tại http://www ...
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc bản thỉnh nguyện thư bằng ...
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ở nông ...
Hiệu quả và chất lượng lãnh đạo của cấp ủy cơ sở - Tạp chí Xây ...
Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vùng đồng bào Chăm
Danh sách nhóm N1.pdf - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
DANH SÁCH CÁC THỐNG ĐỐC NAM Kỳ Thời kỳ Thống đốc quân ...
Trả lời bạn đọc về cơ sở đảng - Tạp chí Xây Dựng Đảng
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Số 50/2005/QĐ-TTg ngày 11 ...
Quyết định số 274/QĐ-UBND - Cục Phát triển doanh nghiệp > Trang ...
Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất ...
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG Chi bé lµ n¬i trùc ...
TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG - Tạp chí Xây ...
Tăng cường công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ nhằm làm ...
204 du lịch sinh thái biển bền vững nghięn cứu so sánh: vân ðồn ...
Để đại hội thực sự là cơ quan lãnh đạo theo Điều lệ Đảng
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ ĐÀO TẠO,SỬ ...
tiếp tục nâng cao chất lượng và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng