05

tverran
  • No tags were found...

Ved et veikryss på sørsida

Da Hønefoss fikk kjøpstad-status i 1852, var det mye som måtte ordnes. Det måtte jo vises

at tettstedet var blitt en by.

De 39 menn med stemmerett i Hønefoss fikk nok å gjøre i den nye byen som i praksis

allerede var en by med 793 innbyggere. Byen hadde fem landhandleri, to gjestgiveri, et

boktrykkeri, apotek og lege, «næsten alle Haandværksprofessioner av sædvanlig slags»

flere møllebruk, to bygdesager, beinmølle, to stampemøller, teglverk og pottemakeri, eget

fattig-vesen og to almueskoler.

Eget politi manglet i byen som «… formedelst Mangel av behørig Politiopsyn lider under

Tøilesløshed og Uorden», som det het den gang. Kirke manglet også. Kirka lot vente på

seg noen år, men det ble godkjent tre brennevinsutsalg og det ble ansatt en kommunekasserer,

uten lønn. Amtet, det vil si fylket, ansatte to politiassistenter.

”En fri handelsplass”

Men byen manglet et torg. I møte 5. januar 1853 besluttet Hønefoss formannskap å anskaffe

«en fri Handelsplads eller Torv, hvorpaa Landdistriktets Indvaanere kunne have

frihed til at opstille til enhver Tid af Dagen sine Produkter til Salg til byens Forsyning

af Landhusholdningsprodukter. Og uden at en saadan Plads bliver anskaffet, vover man

5

More magazines by this user
Similar magazines