3204-15

gordanacom

3204-15

ПРЕДЛОГ

ЗАКОН

О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета

Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања за

потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција,

управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење

прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе

корисника буџетских средстава.

Буџет Републике Србије за 2016. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И

ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје

нефинансијске имовине 997.427.650.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.085.001.426.000

Буџетски суфицит/дефицит -87.573.776.000

Издаци за отплату главнице

(у циљу спровођења јавних политика) 32.033.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

(у циљу спровођења јавних политика) 2.159.770.000

Укупан фискални суфицит/дефицит -121.766.546.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 663.429.822.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 540.483.501.000

Нето финансирање 121.766.546.000

Промена стања на рачуну

(позитивна - повећање готoвинских средстава

негативна - смањење готовинских средстава) 1.179.775.000

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине

утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Eкономскa

класификацијa Износ у динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 997.427.650.000

1. Порески приходи 71 829.500.000.000

1.1. Порез на доходак грађана 7111 45.400.000.000

1.2. Порез на добит правних лица 7112 58.300.000.000

1.3. Порез на додату вредност 7141 427.000.000.000


Eкономскa

класификацијa Износ у динарима

- Порез на додату вредност у земљи 90.800.000.000

- Порез на додату вредност из увоза 333.300.000.000

- Порез на промет производа из

претходних година 2.900.000.000

1.4. Акцизе 717 254.200.000.000

- Акцизе на деривате нафте 136.200.000.000

- Акцизе на дуванске прерађевине 90.000.000.000

- Остале акцизе 28.000.000.000

1.5. Царине 715 34.800.000.000

1.6. Остали порески приходи 7145 9.800.000.000

2. Непорески приходи 156.562.974.000

Редовни непорески приходи 73.600.000.000

- Приходи од имовине 741 12.400.000.000

- Таксе 742 14.400.000.000

- Новчане казне 743 6.000.000.000

- Приходи од продаје добара и услуга 742 22.000.000.000

- Примања од продаје нефинансијске

имовине 8 4.000.000.000

- Oстали редовни непорески приходи 714,745 14.800.000.000

Ванредни непорески приходи 40.200.000.000

- Добит јавних агенција 741 1.600.000.000

- Део добити јавних предузећа и

дивиденде буџета 745 8.000.000.000

- Остали ванредни приходи 745 8.200.000.000

- Приход од смањења зарада у јавном

сектору 745 22.400.000.000

Непорески приходи индиректних

корисника 42.762.974.000

- Трансфери између буџетских

корисника на различитом нивоу власти 733 19.615.082.000

- Приходи од продаје добара и услуга 742 23.147.892.000

3. Донације 731,732,744 11.364.676.000

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату

главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске

имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у

Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:


ОПИС

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Eкономскa

класификацијa

1. Текући расходи 4

1.1. Расходи за запослене 41

Плате запослених 411

Доприноси на терет послодавца 412

Остали расходи за запослене 413 до 417

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42

1.3. Расходи по основу отплате камата 44

кредите

кредите

Расходи по основу отплате камата на домаће

Расходи по основу отплате камата на стране

Отплата камата по основу активираних

гаранција

441

442

443

Пратећи трошкови задуживања 444

1.4. Субвенције 45

Субвенције у привреди

Субвенције у пољопривреди

Субвенције за железницу

Субвенције за путеве

Субвенције у области туризма

Субвенције за културу

Остале субвенције

1.5. Донације страним владама 461

1.6. Дотације међународним организацијама 462

1.7. Трансфери осталим нивоима власти 463

Трансфери општинама и градовима

Трансфери за запослене у образовању на

територији АПВ

Остали трансфери

1.8. Трансфери организацијама обавезног социјалног

осигурања

464

Износ у

динарима

1.119.194.196.000

1.042.779.144.000

251.551.514.000

184.282.435.000

36.994.685.000

30.274.394.000

97.983.770.000

139.927.282.000

66.003.924.000

64.000.000.000

8.915.000.000

1.008.358.000

85.966.902.000

14.533.325.000

27.951.498.000

17.510.000.000

9.633.000.000

1.511.000.000

4.000.000.000

10.828.079.000

374.508.000

3.186.272.000

69.598.115.000

33.307.366.000

26.778.126.000

9.512.623.000

260.373.330.000


ОПИС

Републички фонд за пензијско и инвалидско

осигурање

Национална служба за запошљавање

Републички фонд за здравствено осигурање

Фонд за социјално осигурање војних

осигураника

Остали трансфери

Eкономскa

класификацијa

1.9. Остале дотације и трансфери 465

1.10. Социјална заштита из буџета 472

Дечја заштита

Борачко - инвалидска заштита

Социјална заштита

Транзициони фонд

Ученички стандард

Студентски стандард

Фонд за младе таленте

Спортске стипендије, награде и признања

Избегла и расељена лица

Остала социјална заштита из буџета

1.11. Остали текући расходи 43, 48 и 49

Средства резерви 499

Остали текући расходи 43 и 48

2. Капитални издаци 5

Издаци за нефинансијску имовину 51 до 54

Нефинансијска имовина која се финансира из

средстава за реализацију Националног инвестиционог

плана

3. Издаци за отплату главнице

(у циљу спровођења јавних политика)

551

од тога: Отплата главнице по гаранцијама 613

Отплата гаранција по комерцијалним

трансакцијама

61

615

Износ у

динарима

219.800.000.000

9.500.000.000

28.200.000.000

439.175.000

2.434.155.000

3.839.598.000

116.326.796.000

50.913.700.000

14.150.000.000

29.940.940.000

6.000.000.000

2.561.500.000

4.032.800.000

766.641.000

1.140.000.000

746.054.000

6.075.161.000

13.651.057.000

1.202.000.000

12.449.057.000

42.222.282.000

40.963.077.000

1.259.205.000

32.033.000.000

28.162.000.000

3.871.000.000


ОПИС

4. Издаци за набавку финансијске имовине

(у циљу спровођења јавних политика)

Eкономскa

класификацијa

62

Износ у

динарима

2.159.770.000

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и

отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Eкономскa

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

класификацијa у динарима

Нето финансирање 121.766.546.000

Примања од задуживања и примања од продаје домаће

финансијске имовине 9 663.429.822.000

Примања од задуживања 91 662.629.822.000

Примања од емитовања државних хартија од вредности

на домаћем финансијском тржишту

(државни записи и обвезнице емитоване на домаћем

финансијском тржишту у домаћој и страној валути –

продајна вредност) 9111 450.000.000.000

Примања од емитовања државних хартија од вредности

на међународном финансијском тржишту (еврообвезнице -

државне хартије од вредности емитоване на међународном

финансијском тржишту у домаћој и страној валути –

продајна вредност) 9121 122.500.000.000

Примања од домаћег и иностраног задуживања

(примљени зајмови од домаћих и међународних

(комерцијалних и мултилатералних) финансијских

институција и иностраних влада)

9112-9119

9122-9129 90.129.822.000

Примања од продаје домаће финансијске имовине 92 800.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 540.483.501.000

Издаци за отплату кредита 61 535.538.001.000

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 460.000.000.000

Отплата главнице страним кредиторима 612 55.800.001.000

Отплата главнице по гаранцијама (део) 613 19.738.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине 62 4.945.500.000

Промена стања на рачуну

(позитивна - повећање готовинских средстава

негативна - смањење готовинских средстава)

1.179.775.000

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку

финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним

зајмодавцима за директне и индиректне обавезе Републике Србије из члана 1. овог

закона у укупном износу од 662.250.047.000 динара, планирано је да се обезбеде из

зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских

институција и иностраних влада у износу од највише 90.129.822.000 динара, кроз


емитовање државних хартија од вредности (државних записа и обвезница на

домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише

450.000.000.000 динара и из примања остварених од емисије еврообвезница

(државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском

тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 122.500.000.000 динара.

Планирана примања по основу задуживања већа су од средстава потребних

за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине у износу

од 1.179.775.000 динара, што представља позитивну промену стања на рачуну.

У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у

планираној пропорцији између зајмова и емитованих државних хартија од

вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, могућа је промена

структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан

износ планираних средстава за дату намену у висини од 662.629.822.000 динара.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу

јавног дуга, могу се током 2016. године користити средства са консолидованог

рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог

рачуна.

Уколико на крају 2016. године буде постојала позајмица са консолидованог

рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети

у наредну годину.

Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације или

повољнијих дугорочних концесионалних зајмова, пропорционално ће се смањивати

други кредитни извори и емисије државних хартија од вредности на домаћем и

међународном финансијском тржишту из става 1. овог члана.

Ред.

број

I.

Члан 3.

А. У 2016. години издаће се гаранције Републике Србије до износа од

44.100.000.000 динара (EUR 360.000.000), и то:

Износ

у динарима

Оригинална

валута

Износ у

оригиналној

валути

Европској банци за обнову и развој

(EBRD)

1. ЈП „Електропривреда Србије” – Зајам

за финансијско реструктурирање 24.500.000.000 EUR 200.000.000

Укупно: 24.500.000.000 EUR 200.000.000

II. Немачкој развојној банци (KfW)

1. ЈП „Електропривреда Србије” –

Измена система за транспорт пепела и

шљаке, ТЕНТ А 5.512.500.000 EUR 45.000.000

2. ЈП „Електропривреда Србије” –

Програм за обновљиву енергију –

Ветропарк Костолац 9.800.000.000 EUR 80.000.000

3. ЈП „Електромрежа Србије” –

Енергетска ефикасност у преносним

системима (Фаза I- Трансбалкански

коридор) 1.837.500.000 EUR 15.000.000

Укупно: 17.150.000.000 EUR 140.000.000

III. Пословним банкама

1. ЈП ,,Србијагас” – Изградња разводног

гасовода Александровац-Брус-

Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин I 2.450.000.000 EUR 20.000.000


Ред.

број

фаза

Износ

у динарима

Оригинална

валута

Износ у

оригиналној

валути

Укупно: 2.450.000.000 EUR 20.000.000

УКУПНО: 44.100.000.000 EUR 360.000.000

Ред.

број

Б. Република Србија ће у 2016. години одобрити пројектне и програмске

зајмове до износа од 529.768.750.000 динара (USD 2.815.000.000 и EUR

1.670.500.000), и то са:

Износ

у динарима

Оригинална

валута

Износ у

оригиналној

валути

I. Светском банком

1. Програм развоја образовања у раном

детињству 5.775.000.000 USD 50.000.000

2. Пројекат модернизације и

оптимизације државне управе 8.662.500.000 USD 75.000.000

3. Пројекат за унапређење

конкурентности и запошљавања 10.963.750.000 EUR 89.500.000

4. Други зајам за развој и реструктуирање

предузећа СОЕ-ДПЛ 11.550.000.000 USD 100.000.000

5. Програмски зајам за развој јавних

финансија ДПЛ-1 23.100.000.000 USD 200.000.000

6. Зајам у случају елементарних непогода

и природних катастрофа (Stand-by) 11.550.000.000 USD 100.000.000

7. Пројекат изградње аутопута на

Коридору X-додатно финансирање 4.287.500.000 EUR 35.000.000

USD 525.000.000

Укупно: 75.888.750.000 EUR 124.500.000

II.

III.

IV.

Европска банка за обнову и развој

1. Пројекат финансијског и

организационог реструктурирања

Железница Србије 2.450.000.000 EUR 20.000.000

Укупно: 2.450.000.000 EUR 20.000.000

Еврoпском инвестиционом банком

1. Пројекат унапређења објеката

правосудних органа II фаза 1.837.500.000 EUR 15.000.000

2. Пројекат унапређења објеката

правосудних органа III фаза 1.347.500.000 EUR 11.000.000

3. Клинички центри Ц 6.125.000.000 EUR 50.000.000

4. Апекс кредитна линија III/Б 18.375.000.000 EUR 150.000.000

5. Апекс кредитна линија III/Ц 24.500.000.000 EUR 200.000.000

Укупно: 52.185.000.000 EUR 426.000.000

Банком за развој Савета Европе

1. Пројекат изградње нових затворских

капацитета у Крагујевцу 2.082.500.000 EUR 17.000.000

2. Санирање последица земљотреса у

Краљеву 980.000.000 EUR 8.000.000

Укупно: 3.062.500.000 EUR 25.000.000

V. Немачком развојном банком (KfW)

1. Развој тржишта биомасе 2.450.000.000 EUR 20.000.000

2. Програм водоснабдевања и

канализације у општинама средње 2.450.000.000 EUR 20.000.000


Ред.

број

VI.

VII.

VIII.

Износ

у динарима

Оригинална

валута

Износ у

оригиналној

валути

величине фаза V

Укупно: 4.900.000.000 EUR 40.000.000

Страним владама

1. Влада Емирата Абу Даби (Уједињени

Арапски Емирати)

1.1. Зајам за подршку Републици Србији 231.000.000.000 USD 2.000.000.000

2. Република Турска

2.1. Пројекти у области путне

инфраструктуре у мање развијеним

општинама 4.620.000.000 USD 40.000.000

3. Влада Сједињених Америчких Држава

3.1. Развојно финансијска институција

(OPIC) – Пројекат развој

информационо-комуникационе

инфраструктуре у образовним

установама 4.287.500.000 EUR 35.000.000

EUR 35.000.000

Укупно: 239.907.500.000 USD 2.040.000.000

Институционалним инвеститорима

1. Обвезнице на међународном

финансијском тржишту 122.500.000.000 EUR 1.000.000.000

Укупно: 122.500.000.000 EUR 1.000.000.000

Кинеском Export - Import банком

1. Пројекат изградње дела Аутопута Е-763

(деонице Сурчин-Обреновац) 28.875.000.000 USD 250.000.000

Укупно: 28.875.000.000 USD 250.000.000

USD 2.815.000.000

УКУПНО: 529.768.750.000 EUR 1.670.500.000

В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. октобар 2015. године,

износи 2.937.884.388.722 динара (24.328.169.856 EUR). Пројекције рата главнице

дате су према стању дуга на дан 31. октобар 2015. године и код неких обавеза су

индикативног карактера.

Ред.

број

I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

1. Директне обавезе - унутрашњи дуг

Назив дуга

Услови

1.1 Преузета обавеза Републичког фонда

за ПИО пољопривредника

Први датум отплате главнице 17.11.2006.

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год.

49.000.000 RSD

Каматна стопа 8,50%

1.2 Преузета обавеза Републичког фонда

за ПИО запослених

Први датум отплате главнице 2005.

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год.

1.000.000 RSD

Каматна стопа 8,50%

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

22.035.475 2.661.017.213

6.031.435 728.359.672


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

1.3 Комерцијална банка а.д. Београд –

4.464.286 539.109.825

куповина зграде за Амбасаду

Републике Србије у Бриселу

Први датум отплате главнице 28.08.2011.

Последњи датум отплате главнице 28.02.2018.

Рата главнице за 2016. год.

1.785.714 EUR

Каматна стопа 3M EURIBOR +1,35%

1.4 Стара девизна штедња – Народна

1.109.131 133.939.346

банка Србије

Први датум отплате главнице 20.12.2005.

Последњи датум отплате главнице 31.12.2016.

Рата главнице за 2016. год.

70.158.700 RSD

Каматна стопа 2,00%

1.5 Стара девизна штедња – грађани 959.864.724 115.913.839.999

Први датум отплате главнице 31.05.2002.

Последњи датум отплате главнице 31.05.2016.

Рата главнице за 2016. год.

370.000.000 EUR

Каматна стопа 2,00%

1.6 Стара девизна штедња – банке 20.768.602 2.508.028.818

Први датум отплате главнице 04.07.2003.

Последњи датум отплате главнице 04.07.2016.

Рата главнице за 2016. год.

10.878.791 EUR

Каматна стопа 2,00%

1.7 Обвезнице зајма за привредни развој 7.751.007 936.016.309

Први датум отплате главнице 31.08.2004.

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год.

30.000 EUR

Каматна стопа 2,00%

1.8 Краткорочне хартије од вредности

116.688.142 14.091.330.000

(државни записи)

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год.

8.262.214.768 RSD

Извршна стопа (распон за период

01.01–31.10.2015)

–тромесечни записи од 3,00% до 7,23%

–шестомесечни записи од 4,09% до 7,00%

1.9 Дугорочне хартије од вредности

5.177.147.969 625.195.495.000

емитоване на домаћем финансијском

тржишту у динарима

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год.

217.023.035.134 RSD

Извршна стопа за записе (распон за

период 01.01–31.10.2015)/Купонска

стопа за обвезнице

–педесеттронедељни записи од 4,89% до 8,35%

–осамнаестомесечни записи -

–двадесетчетворомесечни записи -


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

–двогодишње обвезнице

6,00% - 8,00% или

варијабилна референтна

стопа НБС + фиксна

маргина

–трогодишње обвезнице 10,00%

–петогодишње обвезнице 8,00% - 10,00%

–седмогодишње обвезнице 10,00%

–десетогодишње обвезнице 10,00%

–трогодишње обвезнице инфлационо

-

индексиране

1.10 Дугорочне хартије од вредности

2.412.695.000 291.358.495.817

емитоване на домаћем финансијском

тржишту у еврима

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год.

748.961.889 EUR

Извршна стопа за записе (распон за

период 01.01–31.10.2015)/Купонска

стопа за обвезнице

–педесеттронедељни записи од 1,58% до 2,45%

–осамнаестомесечни записи -

–двогодишње обвезнице од 2,00% до 4,00%

–трогодишње обвезнице од 2,50% до 4,00%

–петогодишње обвезнице од 3,00% до 4,00%

–десетогодишње обвезнице 3,50%

–петнаестогодишње обвезнице -

1.11 Banca Intesa AD Beograd 4.861.500 587.077.657

Први датум отплате главнице 20.06.2012.

Последњи датум отплате главнице 20.12.2015.

Рата главнице за 2016. год.

0 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30%

1.12 Raiffeisen Banka AD Beograd 4.861.500 587.077.657

Први датум отплате главнице 20.06.2012.

Последњи датум отплате главнице 20.12.2015.

Рата главнице за 2016. год.

0 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30%

1.13 Unicredit Bank Srbija AD Beograd 5.832.750 704.366.390

Први датум отплате главнице 20.06.2012.

Последњи датум отплате главнице 20.12.2015.

Рата главнице за 2016. год.

0 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30%

1.14 Societe Generale Banka Srbija AD

1.944.250 234.788.797

Beograd

Први датум отплате главнице 20.06.2012.

Последњи датум отплате главнице 20.12.2015.

Рата главнице за 2016. год.

0 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30%

1.15 Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd 5.000.000 603.803.000


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

Први датум отплате главнице 31.12.2012.

Последњи датум отплате главнице 30.06.2016.

Рата главнице за 2016. год.

2.500.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30%

1.16 Eurobank a.d. Beograd 2.500.000 301.901.500

Први датум отплате главнице 17.06.2012.

Последњи датум отплате главнице 17.12.2015.

Рата главнице за 2016. год.

0 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,20%

1.17 Војвођанска банка а.д. Нови Сад/3 2.500.000 301.901.500

Први датум отплате главнице 17.06.2012.

Последњи датум отплате главнице 17.12.2015.

Рата главнице за 2016. год.

0 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,25%

1.18 NLB banka a.d. Beograd 1.353.831 163.489.490

Први датум отплате главнице 15.06.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.12.2015.

Рата главнице за 2016. год.

0 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,25%

1.19 Комерцијална банка а.д. Београд–

4.875.000 588.707.925

куповина зграде за потребе Првог

основног суда у Београду

Први датум отплате главнице 30.07.2013.

Последњи датум отплате главнице 30.01.2017.

Рата главнице за 2016. год.

3.250.000 EUR

Каматна стопа 6М EURIBOR + 4,20%

1.20 Обавезе према Фонду за развој

17.812.396 2.151.035.641

Републике Србије

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год.

974.463.277 RSD

Каматна стопа

1.21 Дуг по основу преноса Републици

Србији обавеза Војвођанске банке

а.д. Нови Сад према НБС по основу

одобреног кредита за ликвидност из

примарне емисије

Референтна каматна стопа

НБС +2,50%

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год. -

Каматна стопа -

1.22 Преузимање обавеза здравствених

установа према веледрогеријама по

основу набавке лекова и

медицинског материјала

Први датум отплате главнице 31.03.2013.

Последњи датум отплате главнице 31.12.2015.

Рата главнице за 2016. год.

0 RSD

3.852.984 465.288.621

3.443.955 415.894.024


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Каматна стопа -

1.23 Обавезе СРЈ према НБС по основу

Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра

1995. године

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год. -

Каматна стопа -

1.24 Обавезе СРЈ према НБС по основу

Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара

2000. године

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год. -

Каматна стопа -

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

3.217.208 388.511.980

21.543.331 2.601.585.597

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ 8.812.154.476 1.064.161.061.777

II. Директне обавезе – спољни дуг

IBRD

1.1 IBRD А 300.303.476 36.264.827.969

Први датум отплате главнице 15.03.2005.

Последњи датум отплате главнице 15.09.2031.

Рата главнице за 2016. год.

18.810.742 EUR

Каматна стопа Г1, Г2 = 6М LIBOR EUR +

0,55%, Г3=5,81%

1.2 IBRD Б 588.542.177 71.072.706.376

Први датум отплате главнице 15.06.2005.

Последњи датум отплате главнице 15.12.2031.

Рата главнице за 2016. год.

35.746.203 EUR

Каматна стопа Г1, Г2=6М LIBOR EUR +

0,55%, Г3=5,54%

1.3 IBRD – Додатно финансирање

9.509.041 1.148.317.516

пројекта Енергетске ефикасности за

Србију

Први датум отплате главнице 15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.

Рата главнице за 2016. год.

1.119.858 EUR

Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,52%

1.4 IBRD – Пружање унапређених услуга

25.422.321 3.070.014.693

на локалном нивоу

Први датум отплате главнице 15.05.2013.

Последњи датум отплате главнице 15.11.2022.

Рата главнице за 2016. год.

3.390.037 EUR

Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07%

1.5 IBRD – Регионални развој Бора 5.160.561 623.192.463

Први датум отплате главнице 15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.

Рата главнице за 2016. год.

607.850 EUR

Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,52%


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

1.6 IBRD – Пројекат рехабилитације

24.792.245 2.993.926.412

система за наводњавање и

одводњавање

Први датум отплате главнице 15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.

Рата главнице за 2016. год.

2.920.067 EUR

Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,52%

1.7 IBRD – Пројекат реформе

5.681.441 686.094.243

пољопривреде у транзицији

Први датум отплате главнице 15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.

Рата главнице за 2016. год.

669.152 EUR

Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,52%

1.8 IBRD – Програмски зајам за развој

34.900.000 4.214.544.940

приватног и финансијског сектора

Први датум отплате главнице 01.09.2017.

Последњи датум отплате главнице 01.03.2029.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 6М LIBOR EUR +

променљива маржа

1.9 IBRD – Коридор X 172.751.476 20.861.571.846

Први датум отплате главнице 15.10.2017.

Последњи датум отплате главнице 15.04.2029.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 6М LIBOR EUR +

променљива маржа

1.10 IBRD – Други програмски зајам за

70.800.000 8.549.850.480

развој приватног и финансијског

сектора

Први датум отплате главнице 01.02.2018.

Последњи датум отплате главнице 01.08.2029.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 6М LIBOR EUR +

променљива маржа

1.11 IBRD – Програмски зајам за развој

70.100.000 8.465.318.060

јавних финансија

Први датум отплате главнице 01.03.2018.

Последњи датум отплате главнице 01.09.2029.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 6М LIBOR EUR +

променљива маржа

1.12 IBRD – Пројекат здравства 8.884.242 1.072.866.370

Први датум отплате главнице 15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2026.

Рата главнице за 2016. год.

846.892 EUR

Каматна стопа 6М LIBOR EUR +

променљива маржа

1.13 IBRD – Додатно финансирање

25.717.420 3.105.651.062

пројекта реконструкције саобраћаја

Први датум отплате главнице 15.08.2012.


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.

Рата главнице за 2016. год.

3.028.653 EUR

Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,52%

1.14 IBRD – Други програмски зајам за

развој јавних финансија

Први датум отплате главнице 15.10.2026.

Последњи датум отплате главнице 15.04.2031.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 1,01%

1.15 IBRD – Пројекат осигурања ризика

у случају елементарних непогода

Први датум отплате главнице 15.06.2018.

Последњи датум отплате главнице 15.06.2018.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 6М LIBOR USD + 0,60%

1.16 IBRD – Пројекат подршке Aгенцији

за осигурање депозита

Први датум отплате главнице 15.04.2019

Последњи датум отплате главнице 15.10.2031.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 6М LIBOR EUR +

променљива маржа

1.17 IBRD – Пројекат рехабилитације

путева и унапређења безбедности

саобраћаја

Први датум отплате главнице 15.06.2018.

Последњи датум отплате главнице 15.12.2027.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,55%

1.18 IBRD – Пројекат хитне санације од

поплава

Први датум отплате главнице 01.11.2023.

Последњи датум отплате главнице 01.05.2044.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 6М LIBOR EUR +

променљива маржа

1.19 IBRD – Други пројекат здравства у

Србији

Први датум отплате главнице 01.08.2019.

Последњи датум отплате главнице 01.02.2029.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 6М LIBOR EUR +

променљива маржа

1.20 IBRD – Први програмски зајам за

развој и реструктурирање државних

предузећа

Први датум отплате главнице 15.06.2023.

Последњи датум отплате главнице 15.12.2034.

Рата главнице за 2016. год. 0

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

73.529.412 8.879.455.882

4.552.077 549.711.500

109.543.250 13.228.508.596

18.684.500 2.256.351.431

156.673.054 18.919.931.973

2.072.750 250.306.534

88.300.000 10.663.160.980


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

Каматна стопа 6М LIBOR EUR +

променљива маржа

1 Укупно: 1.795.919.442 216.876.309.326

IDA

2.1 IDA–3599–YF: Кредит за структурно

45.755.545 5.525.467.058

прилагођавање

Први датум отплате главнице 15.05.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.11.2021.

Рата главнице за 2016. год.

5.550.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови

сервисирања

2.2 IDA–4017–YF: Други кредит за

34.359.465 4.149.269.649

структурно прилагођавање

Први датум отплате главнице 15.02.2015.

Последњи датум отплате главнице 15.08.2024.

Рата главнице за 2016. год.

3.010.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови

сервисирања

2.3 IDA–3643–YF: Кредит за развој

56.143.290 6.779.897.417

приватног и банкарског сектора

Први датум отплате главнице 15.10.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.04.2022.

Рата главнице за 2016. год.

6.810.000 SDR

Каматна стопа

2.4 IDA–3780–YF: Други кредит за

прилагођавање приватног и

финансијског сектора

0,75% трошкови

сервисирања

Први датум отплате главнице 15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2023.

Рата главнице за 2016. год.

5.870.000 SDR

Каматна стопа

2.5 IDA–3750–YF: Пројекат за

финансирање структурног

прилагођавања социјалног сектора

0,75% трошкови

сервисирања

Први датум отплате главнице 15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2023.

Рата главнице за 2016. год.

6.040.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови

сервисирања

2.6 IDA–3636–YF: Пројекат развоја

школства

Први датум отплате главнице 15.10.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.04.2022.

Рата главнице за 2016. год.

730.572 SDR

Каматна стопа

2.7 IDA–3651–YF: Пројекат за

олакшавање трговине и саобраћаја у

Југоисточној Европи

0,75% трошкови

сервисирања

Први датум отплате главнице 15.10.2012.

55.838.887 6.743.137.553

57.456.027 6.938.424.330

6.023.013 727.342.644

3.582.454 432.619.304


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Последњи датум отплате главнице 15.04.2022.

Рата главнице за 2016. год.

434.539 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови

сервисирања

2.8 IDA–3693–YF: Пројекат

омогућавања финансирања извоза

Први датум отплате главнице 15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2022.

Рата главнице за 2016. год.

834.524 SDR

Каматна стопа

2.9 IDA–3723–YF: Пројекат техничке

помоћи у приватизацији и

реструктурирању банака и предузећа

0,75% трошкови

сервисирања

Први датум отплате главнице 01.05.2013.

Последњи датум отплате главнице 01.11.2022.

Рата главнице за 2016. год.

771.096 SDR

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

6.880.016 830.834.813

7.335.129 885.794.541

Каматна стопа

0,75% трошкови

сервисирања

2.10 IDA–3753–YF: Пројекат промоције

1.693.109 204.460.906

запошљавања

Први датум отплате главнице 15.10.2013.

Последњи датум отплате главнице 15.04.2023.

Рата главнице за 2016. год.

177.984 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови

сервисирања

2.11 IDA–3768–YF: Пројекат здравства 13.976.604 1.687.823.033

Први датум отплате главнице 15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2023.

Рата главнице за 2016. год.

1.469.275 SDR

Каматна стопа

2.12 IDA–3908–YF: Пројекат за катастар

непокретности и упис права у

Србији

0,75% трошкови

сервисирања

Први датум отплате главнице 15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.

Рата главнице за 2016. год.

1.927.442 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови

сервисирања

2.13 IDA–3870–YF: Пројекат енергетске

ефикасности у Србији

Први датум отплате главнице 15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.

Рата главнице за 2016. год.

1.409.451 SDR

Каматна стопа

2.14 IDA–4071–YF: Пројекат

консолидације наплате и реформе

пензионе администрације у Србији

0,75% трошкови

сервисирања

Први датум отплате главнице 15.08.2015.

20.779.617 2.509.358.966

15.195.198 1.834.981.235

19.597.602 2.366.618.213


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Последњи датум отплате главнице 15.02.2025.

Рата главнице за 2016. год.

1.626.455 SDR

Каматна стопа

2.15 IDA–4105–YF: Пројекат

ревитализације система за

наводњавање и одводњавање Србије

0,75% трошкови

сервисирања

Први датум отплате главнице 15.10.2015.

Последњи датум отплате главнице 15.04.2025.

Рата главнице за 2016. год.

1.601.554 SDR

Каматна стопа

2.16 IDA–4131–YF: Први кредит за

програмски развој политике у

приватном и финансијском сектору

0,75% трошкови

сервисирања

Први датум отплате главнице 15.02.2016.

Последњи датум отплате главнице 15.08.2025.

Рата главнице за 2016. год.

3.800.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови

сервисирања

2.17 IDA–3909–YF: Пројекат

реконструкције саобраћаја у Србији

Први датум отплате главнице 15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.

Рата главнице за 2016. год.

3.666.541 SDR

Каматна стопа

2.18 IDA–38701–YF Додатно

финансирање пројекта енергетске

ефикасности за Србију

0,75% трошкови

сервисирања

Први датум отплате главнице 15.08.2017.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2027.

Рата главнице за 2016. год. 0

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

19.297.562 2.330.385.197

48.197.109 5.820.311.800

39.528.735 4.773.513.725

7.960.231 961.282.253

Каматна стопа

0,75% трошкови

сервисирања

2 Укупно: 459.599.593 55.501.522.634

EIB

3.1 EIB–Обнова регионалних болница 34.745.643 4.195.904.672

Први датум отплате главнице 05.11.2009.

Последњи датум отплате главнице 20.12.2026.

Рата главнице за 2016. год.

3.285.032 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.2 EIB–Пројекат обнове школа 20.634.077 2.491.783.560

Први датум отплате главнице 07.02.2012.

Последњи датум отплате главнице 26.03.2029.

Рата главнице за 2016. год.

1.661.012 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.3 EIB – ApexGlobal 1 192.306 23.222.935

Први датум отплате главнице 15.06.2006.

Последњи датум отплате главнице 15.06.2016.


Ред.

број

Назив дуга

Рата главнице за 2016. год.

Каматна стопа

Услови

84.444 EUR

фиксна/варијабилна по

траншама

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

3.4 EIB – Apex Global 2 19.199.505 2.318.543.683

Први датум отплате главнице 19.05.2006.

Последњи датум отплате главнице 15.12.2021.

Рата главнице за 2016. год.

3.653.682 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

3.5 EIB – Apex зајам за МСП 3 121.212.643 14.637.711.513

Први датум отплате главнице 22.11.2010.

Последњи датум отплате главнице 20.09.2022.

Рата главнице за 2016. год.

29.393.995 EUR

2.154.115 CHF

Каматна стопа

варијабилна по траншама

3.6 EIB – Општинска и регионална

49.552.467 5.983.985.587

инфраструктура

Први датум отплате главнице 25.04.2016.

Последњи датум отплате главнице 25.10.2034.

Рата главнице за 2016. год.

942.380 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

3.7 EIB – Истраживање и развој у

89.250.000 10.777.883.550

јавном сектору

Први датум отплате главнице 25.04.2016.

Последњи датум отплате главнице 25.04.2035.

Рата главнице за 2016. год.

666.667 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

3.8 EIB – Пројекат модернизације школа 20.968.892 2.532.215.985

Први датум отплате главнице 18.04.2016.

Последњи датум отплате главнице 16.01.2039.

Рата главнице за 2016. год.

125.000 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

3.9 Kлинички центри/А 18.012.195 2.175.163.490

Први датум отплате главнице 06.02.2014.

Последњи датум отплате главнице 02.09.2038.

Рата главнице за 2016. год.

243.902 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

3.10 EIB – Apex зајам за МСП 4 193.417.068 23.357.161.160

Први датум отплате главнице 13.09.2013.

Последњи датум отплате главнице 25.06.2024.

Рата главнице за 2016. год.

37.901.472 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

3.11 EIB – Kоридор X (Е80) 119.673.215 14.451.809.232

Први датум отплате главнице 20.10.2018.

Последњи датум отплате главнице 22.04.2045.


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

3.12 EIB – Kоридор X (Е75) 56.931.021 6.875.024.215

Први датум отплате главнице 02.03.2020.

Последњи датум отплате главнице 03.08.2045.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

3.13 EIB – Унапређење објеката

4.000.000 483.042.400

правосудних органа

Први датум отплате главнице 15.06.2020.

Последњи датум отплате главнице 15.12.2039.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

3 Укупно: 747.789.030 90.303.451.982

CEB

4.1 CEB– Клизишта II (реконструкција

7.900.000 954.008.740

и обнова стамбене инфраструктуре) –

1593 /2007

Први датум отплате главнице 20.11.2015.

Последњи датум отплате главнице 20.11.2024.

Рата главнице за 2016. год.

790.000 EUR

Каматна стопа

3,62% фиксна

4.2 CEB – Избеглице (обезбеђење

1.800.000 217.369.080

трајних стамбених јединица)

Први датум отплате главнице 30.09.2015.

Последњи датум отплате главнице 30.09.2024.

Рата главнице за 2016. год.

200.000 EUR

Каматна стопа

2,50% фиксна

4.3 CEB–Клизишта I: Реконструкција и

8.152.000 984.440.411

обнова стамбене инфраструктуре

Први датум отплате главнице 09.05.2014.

Последњи датум отплате главнице 27.01.2027.

Рата главнице за 2016. год.

900.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

4.4 CEB – Рехабилитација и превенција

након поплава у Војводини

Први датум отплате главнице 10.02.2012.

Последњи датум отплате главнице 06.07.2021.

Рата главнице за 2016. год.

960.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

4.5 CEB – Обезбеђење смештаја за младе

истраживаче у Србији 1

Први датум отплате главнице 26.08.2014.

Последњи датум отплате главнице 26.08.2026.

Рата главнице за 2016. год.

1.487.789 EUR

5.760.000 695.581.056

31.363.853 3.787.517.765


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

4.6 CEB - Образовање за социјалну

9.319.611 1.125.441.829

инклузију

Први датум отплате главнице 05.04.2014.

Последњи датум отплате главнице 28.07.2023.

Рата главнице за 2016. год.

1.204.389 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

4.7 CEB – Обезбеђење смештаја за младе

7.649.573 923.766.983

истраживаче у Србији 2

Први датум отплате главнице 26.08.2014.

Последњи датум отплате главнице 26.08.2026.

Рата главнице за 2016. год.

869.658 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

4 Укупно: 71.945.037 8.688.125.864

EBRD

5.1 EBRD – Коридор X 41.909.019 5.060.958.280

Први датум отплате главнице 09.09.2013.

Последњи датум отплате главнице 08.03.2024.

Рата главнице за 2016. год.

5.089.472 EUR

Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%

5.2 EBRD – Пројекат рехабилитације

1.000.000 120.760.600

путева и унапређења безбедности

саобраћаја

Први датум отплате главнице 15.12.2016.

Последњи датум отплате главнице 15.06.2028.

Рата главнице за 2016. год.

41.667 EUR

Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%

5 Укупно: 42.909.019 5.181.718.880

Кредити страних влада

6.1 Влада Рускe Федерације –

113.801.915 13.742.787.500

Финансирање буџетског дефицита 1

Први датум отплате главнице 15.03.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.12.2021.

Рата главнице за 2016. год.

20.000.000 USD

Каматна стопа 6М LIBOR USD + 2,95%

6.2 Влада Италије – Развој приватног

19.395.833 2.342.252.471

сектора путем кредитне линије

Први датум отплате главнице 14.01.2011.

Последњи датум отплате главнице 14.07.2022.

Рата главнице за 2016. год.

2.770.833 EUR

Каматна стопа

1,00% фиксна

6.3 Влада Италије – Развој малих и

15.000.000 1.811.409.000

средњих предузећа

Први датум отплате главнице 16.03.2018.

Последњи датум отплате главнице 16.09.2024.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

0,35% фиксна


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

6.4 Export – Import Bank of China –

46.072.421 5.563.733.261

Репрограмирани зајам

Први датум отплате главнице 21.07.2010.

Последњи датум отплате главнице 21.01.2021.

Рата главнице за 2016. год.

9.201.080 USD

Каматна стопа 6M LIBOR USD +1,30%

6.5 Export – Import Bank of China – X

24.528.859 2.962.119.775

RAY

Први датум отплате главнице 21.03.2014.

Последњи датум отплате главнице 21.09.2025.

Рата главнице за 2016. год.

17.075.000 CNY

Каматна стопа

3,00% фиксна

6.6 Export – Import Bank of China – Мост

191.956.014 23.180.723.445

Земун–Борча

Први датум отплате главнице 21.01.2016.

Последњи датум отплате главнице 21.01.2029.

Рата главнице за 2016. год.

15.618.107 USD

Каматна стопа

3,00% фиксна

6.7 Export - Import Bank of China-

62.141.692 7.504.268.063

Пројекат изградње аутопута Е763

(Обреновац-Љиг)

Први датум отплате главнице 21.07.2019.

Последњи датум отплате главнице 21.01.2034.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

2,50% фиксна

6.8 Oстале стране владе -

324.953.889 39.241.626.573

Репрограмиране обавезе- Кувајт

Први датум отплате главнице 21.01.2015.

Последњи датум отплате главнице 21.07.2034.

Рата главнице за 2016. год.

18.785.752 USD

Каматна стопа

1,50% фиксна

6.9 Влада Републике Француске–

10.975.000 1.325.347.585

NATIXIS

Први датум отплате главнице 30.06.2031.

Последњи датум отплате главнице 31.12.2053.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

0,20% фиксна

6.10 Либија – нерегулисани дуг СФРЈ 40.661.599 4.910.319.107

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год. -

Каматна стопа -

6.11 Export – Import Bank of China –

181.374.441 21.902.886.342

Пакет пројекат Костолац

Први датум отплате главнице 21.01.2018.

Последњи датум отплате главнице 21.07.2027.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

3,00% фиксна


Ред.

број

Назив дуга

Услови

6.12 Влада Републике Азербејџан –

изградња деоница Љиг–Бољковци,

Бољковци–Таково и Таково–

Прељина аутопута Е–763 у

Републици Србији

Први датум отплате главнице 23.11.2015.

Последњи датум отплате главнице 23.11.2027.

Рата главнице за 2016. год.

16.179.553 EUR

Каматна стопа

4,00% фиксна

6.13 Влада Рускe Федерације -

Финансирање буџетског дефицита 2

Први датум отплате главнице 15.03.2015.

Последњи датум отплате главнице 15.12.2022.

Рата главнице за 2016. год.

37.500.000 USD

Каматна стопа

3,50% фиксна

6.14 Влада Руске Федерације - Државни

извозни кредит Влади Републике

Србије

Први датум отплате главнице 30.03.2019.

Последњи датум отплате главнице 30.12.2029.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

4,10% фиксна

6.15 Влада Емирата Aбу Даби

(Уједињени Арапски Емирати )

Први датум отплате главнице 14.02.2024.

Последњи датум отплате главнице 14.02.2024.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

2,00% фиксна

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

202.244.417 24.423.157.117

247.519.164 29.890.562.813

76.024.214 9.180.729.735

910.415.318 109.942.300.000

6 Укупно: 2.467.064.778 297.924.222.786

Остали страни кредитори

7.1 EU 55 – Макроекономска помоћ 35.100.000 4.238.697.060

Први датум отплате главнице 27.02.2014.

Последњи датум отплате главнице 04.05.2020.

Рата главнице за 2016. год.

9.900.000 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

7.2 EU 200 – Макроекономска помоћ 100.000.000 12.076.060.000

Први датум отплате главнице 12.07.2017.

Последњи датум отплате главнице 12.07.2019.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

3,382% фиксна

7.3 Париски клуб 1.364.557.445 164.784.775.783

Први датум отплате главнице 22.09.2005.

Последњи датум отплате главнице 22.03.2041.


Ред.

број

Назив дуга

Рата главнице за 2016. год.

Каматна стопа

Услови

31.520.756 EUR

28.470.373 USD

319.989 GBP

6.789.375 CHF

419.636.391 JPY

3.530.163 DKK

2.227.894 SEK

3.569.218 NOK

различита за сваку

земљу чланицу

Париског клуба

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

7.4 Лондонски клуб 302.555.929 36.536.835.543

Први датум отплате главнице 01.05.2010.

Последњи датум отплате главнице 01.11.2024.

Рата главнице за 2016. год.

36.925.263 USD

Каматна стопа 3,75% до 01.11.2009.

6,75% до 01.11.2024.

7.5 KfW–Рехабилитација локалног

система грејања у Србији–фаза III

Први датум отплате главнице 24.03.2009.

Последњи датум отплате главнице 09.12.2019.

Рата главнице за 2016. год.

1.331.653 EUR

Каматна стопа KfW стопа + маржa 1,20%

7.6 KfW–Рехабилитација локалног

система грејања у Србији–фаза IV

Први датум отплате главнице 30.12.2015.

Последњи датум отплате главнице 30.12.2023.

Рата главнице за 2016. год.

5.294.000 EUR

Каматна стопа

2,50% фиксна

7.7 KfW – Водовод и рехабилитација у

општинама средње величине у

Србији 1– фаза II

Први датум отплате главнице 30.06.2013.

Последњи датум отплате главнице 30.12.2024.

Рата главнице за 2016. год.

2.115.613 EUR

Каматна стопа

6,17% фиксна

7.8 KfW - Водовод и рехабилитација у

општинама средње величине у

Србији 2 - фаза II

Први датум отплате главнице 30.12.2014.

Последњи датум отплате главнице 30.12.2026.

Рата главнице за 2016. год.

1.400.000 EUR

Каматна стопа

3,49% фиксна

7.9 KfW - Финансирање мера енергетске

ефикасности, пољопривреде и

прехрамбене индустрије преко малих

и средњих предузећа и физичких

лица и општинске инфраструктуре

преко општина и јавно-комуналних

предузећа

Први датум отплате главнице 30.12.2014.

Последњи датум отплате главнице 30.12.2019.

4.306.837 520.096.208

22.039.722 2.661.530.109

10.352.747 1.250.203.927

2.705.190 326.680.322

81.818.909 9.880.500.554


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

Рата главнице за 2016. год.

18.181.091 EUR

Каматна стопа

3,20% фиксна

7.10 KfW - Програм водоснабдевања и

945.724 114.206.174

пречишћавања отпадних вода у

општинама средње величине у

Србији III

Први датум отплате главнице 30.06.2016.

Последњи датум отплате главнице 30.12.2027.

Рата главнице за 2016. год

78.810 EUR

Каматна стопа

2,00% фиксна

7.11 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820 3.750.000 452.852.250

Први датум отплате главнице 29.06.2012.

Последњи датум отплате главнице 31.12.2015.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 3M EURIBOR + 3,18%

+2,12%

7.12 Нова кредитна банка Марибор д.д. 1.250.000 150.950.750

Први датум отплате главнице 30.06.2012.

Последњи датум отплате главнице 21.12.2015.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа 3M EURIBOR + 5,00%

7.13 Societe Generale Bank Paris 292.600.000 35.334.551.560

Први датум отплате главнице 13.04.2017.

Последњи датум отплате главнице 13.04.2017.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

4,34% фиксна

7.14 MMФ – алокација средстава из

492.588.345 59.485.264.071

специјалних права вучења

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год. -

Каматна стопа

Каматна стопа за

алокације ММФ-а

мења се недељно

7.15 Еуробонд 2021 1.820.830.635 219.884.600.000

Први датум отплате главнице 28.09.2021.

Последњи датум отплате главнице 28.09.2021.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

7,25% фиксна

7.16 Еуробонд 2017 682.811.488 82.456.725.000

Први датум отплате главнице 21.11.2017.

Последњи датум отплате главнице 21.11.2017.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

5,25% фиксна

7.17 Еуробонд 2020 1.365.622.976 164.913.450.000

Први датум отплате главнице 25.02.2020.

Последњи датум отплате главнице 25.02.2020.

Рата главнице за 2016. год. 0


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

Каматна стопа

4,875% фиксна

7.18 Еуробонд 2018 910.415.318 109.942.300.000

Први датум отплате главнице 03.12.2018.

Последњи датум отплате главнице 03.12.2018.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

5,875% фиксна

7 Укупно 7.494.251.265 905.010.279.310

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ 13.079.478.164 1.579.485.630.783

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг) 21.891.632.640 2.643.646.692.560

II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

1. Индиректне обавезе - унутрашњи дуг

Ред.

број

Назив дуга

Услови

1. 1 Обавезе према Banca Intesa AD

Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 27.07.2013.

Последњи датум отплате главнице 27.04.2018.

Рата главнице за 2016. год.

10.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,80%

1. 2 Обавезе према Banca Intesa AD

Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 09.07.2013.

Последњи датум отплате главнице 09.04.2018.

Рата главнице за 2016. год.

24.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,80%

1. 3 Обавезе према Banca Intesa AD

Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 06.09.2014.

Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.

Рата главнице за 2016. год.

9.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19%

1. 4 Обавезе према Societe Generale Banka

Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 06.09.2014.

Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.

Рата главнице за 2016. год.

8.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19%

1. 5 Обавезе према Erste Bank а.д. Нови

Сад – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 06.09.2014.

Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.

Рата главнице за 2016. год.

8.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19%

1. 6 Обавезе према Комерцијалној банци

а.д. Београд – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 06.09.2014.

Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.

Рата главнице за 2016. год.

4.000.000 EUR

Стање дуга у Стање дуга

EUR

у RSD

25.000.000 3.019.015.000

60.000.000 7.245.636.000

33.750.000 4.075.670.250

30.000.000 3.622.818.000

30.000.000 3.622.818.000

15.000.000 1.811.409.000


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19%

1. 7 Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank

а.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 06.09.2014.

Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.

Рата главнице за 2016. год.

7.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19%

1. 8 Обавезе према Unicredit Bank Srbija

AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 06.06.2014.

Последњи датум отплате главнице 06.06.2019.

Рата главнице за 2016. год.

5.714.286 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,29%

1.9 Обавезе према Societe Generale Banka

Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 21.02.2014.

Последњи датум отплате главнице 21.11.2017.

Рата главнице за 2016. год.

2.500.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,65%

1.10 Обавезе према Војвођанскoj банци

а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 01.05.2014.

Последњи датум отплате главнице 01.02.2018.

Рата главнице за 2016. год.

5.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,45%

1.11 Обавезе према Unicredit Bank Srbija

AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 27.02.2014.

Последњи датум отплате главнице 27.11.2017.

Рата главнице за 2016. год.

2.500.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 7,25%

1.12 Обавезе према Sberbank Srbija a.d.

Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 28.02.2014.

Последњи датум отплате главнице 28.11.2017.

Рата главнице за 2016. год.

17.500.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,00%

1.13 Обавезе према OTP banka Srbija a.d.

Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 28.02.2014.

Последњи датум отплате главнице 30.11.2017.

Рата главнице за 2016. год.

2.500.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,20%

1.14 Обавезе према Unicredit Bank Srbija

AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 05.05.2014.

Последњи датум отплате главнице 31.01.2018.

Рата главнице за 2016. год.

5.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,75%

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

26.250.000 3.169.965.750

21.428.571 2.587.727.142

5.625.000 679.278.375

11.250.000 1.358.556.750

5.625.000 679.278.375

39.375.000 4.754.948.625

5.625.000 679.278.375

12.500.000 1.509.507.500


Ред.

број

Назив дуга

Услови

1.15 Обавезе према Војвођанскoj банци

а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 27.02.2014.

Последњи датум отплате главнице 27.11.2017.

Рата главнице за 2016. год.

5.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95%

1.16 Обавезе према Banca Intesa AD

Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 29.12.2015.

Последњи датум отплате главнице 27.12.2019.

Рата главнице за 2016. год.

4.705.882 USD

Каматна стопа 3М Libor на USD + 4,86%

1.17 Обавезе према Banca Intesa AD

Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 29.12.2015.

Последњи датум отплате главнице 27.12.2019.

Рата главнице за 2016. год.

7.058.824 USD

Каматна стопа 3М Libor на USD + 4,50%

1.18 Обавезе према Banca Intesa AD

Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 29.12.2015.

Последњи датум отплате главнице 27.12.2019.

Рата главнице за 2016. год.

4.705.882 USD

Каматна стопа 3М Libor на USD + 4,71%

1.19 Обавезе према OTP banka Srbija a.d.

Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 29.12.2015.

Последњи датум отплате главнице 29.12.2019.

Рата главнице за 2016. год.

4.705.882 USD

Каматна стопа 3М Libor на USD + 5,20%

1.20 Обавезе према Unicredit Bank Srbija

AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 25.02.2016.

Последњи датум отплате главнице 25.02.2020.

Рата главнице за 2016. год.

7.058.824 USD

Каматна стопа 3М Libor на USD + 5,45%

1.21 Обавезе према Unicredit Bank Srbija

AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 27.05.2016.

Последњи датум отплате главнице 27.05.2020.

Рата главнице за 2016. год.

7.058.824 USD

Каматна стопа 3М Libor на USD + 5,45%

1.22 Обавезе према AIK banka a.d. Niš –

ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 08.06.2016.

Последњи датум отплате главнице 08.06.2020.

Рата главнице за 2016. год.

3.529.412 USD

Каматна стопа 3М Libor на USD + 6,00%

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

12.500.000 1.509.507.500

18.208.306 2.198.846.000

27.312.460 3.298.269.000

18.208.306 2.198.846.000

18.208.306 2.198.846.000

27.312.460 3.298.269.000

36.416.613 4.397.692.000

18.208.306 2.198.846.000


Ред.

број

Назив дуга

Услови

1. 23 Обавезе према Unicredit Bank Srbija

AD Beograd – Air SERBIA a.d.

Beograd

Први датум отплате главнице 13.12.2012.

Последњи датум отплате главнице 13.12.2018.

Рата главнице за 2016. год.

3.076.923 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95%

1. 24 Обавезе према Societe Generale Banka

Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d.

Beograd

Први датум отплате главнице 13.12.2012.

Последњи датум отплате главнице 13.12.2018.

Рата главнице за 2016. год.

3.076.923 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95%

1. 25 Обавезе према Unicredit Bank Srbija

AD Beograd – Air SERBIA a.d.

Beograd

Први датум отплате главнице 17.12.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.12.2018.

Рата главнице за 2016. год.

730.769 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95%

1. 26 Обавезе према Societe Generale Banka

Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d.

Beograd

Први датум отплате главнице 17.12.2012.

Последњи датум отплате главнице 15.12.2018.

Рата главнице за 2016. год.

730.769 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95%

1. 27 Обавезе према Unicredit Bank Srbija

AD Beograd – Air SERBIA a.d.

Beograd

Први датум отплате главнице 27.12.2012.

Последњи датум отплате главнице 27.12.2018.

Рата главнице за 2016. год.

153.846 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95%

1. 28 Обавезе према Societe Generale Banka

Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d.

Beograd

Први датум отплате главнице 27.12.2012.

Последњи датум отплате главнице 27.12.2018.

Рата главнице за 2016. год.

153.846 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95%

1. 29 Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank

а.d. Beograd – Општина Косовска

Митровица

Први датум отплате главнице 31.01.2014.

Последњи датум отплате главнице 30.04.2018.

Рата главнице за 2016. год.

1.002.416 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,50%

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

10.769.231 1.300.498.769

10.769.231 1.300.498.771

2.557.692 308.868.457

2.557.692 308.868.457

538.462 65.024.938

538.462 65.024.938

2.756.645 332.894.131


Ред.

број

Назив дуга

Услови

1. 30 Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank

а.d. Beograd – Општина Звечан

Први датум отплате главнице 31.01.2014.

Последњи датум отплате главнице 30.04.2018.

Рата главнице за 2016. год.

501.208 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,50%

1. 31 Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank

а.d. Beograd – Општина Зубин Поток

Први датум отплате главнице 31.01.2014.

Последњи датум отплате главнице 30.04.2018.

Рата главнице за 2016. год.

501.208 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,50%

1. 32 Обавезе према Societe Generale Banka

Srbija AD Beograd – „Галеника” а.д.

–Рефинансирање постојећег дуга

према банкама

Први датум отплате главнице 14.06.2014.

Последњи датум отплате главнице 14.03.2019.

Рата главнице за 2016. год.

2.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95%

1. 33 Обавезе према Unicredit Bank Srbija

AD Beograd – „Галеника” а.д. –

Рефинансирање постојећег дуга

према банкама

Први датум отплате главнице 20.04.2014.

Последњи датум отплате главнице 20.03.2019.

Рата главнице за 2016. год.

6.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95%

1. 34 Обавезе према Aгроиндустријској

комерцијалној банци „АИК Банка”

АД Ниш – „Галеника” а.д. –

Рефинансирање постојећег дуга

према банкама и измирење обавеза

према добављачима

Први датум отплате главнице 09.06.2014.

Последњи датум отплате главнице 09.03.2019.

Рата главнице за 2016. год.

4.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95%

1.35 Обавезе према Комерцијалној банци

а.д. Београд – „Галеника” а.д. –

Рефинансирање постојећег дуга

према банкама и измирења дуга

према добављачима

Први датум отплате главнице 01.04.2015.

Последњи датум отплате главнице 01.01.2020.

Рата главнице за 2016. год.

2.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95%

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

1.378.323 166.447.062

1.378.323 166.447.062

7.000.000,00 845.324.200

21.000.000 2.535.972.600

14.000.000 1.690.648.400

8.500.000 1.026.465.100


Ред.

број

Назив дуга

Услови

1.36 Обавезе према Комерцијалној банци

а.д. Београд – „Галеника” а.д. –

Рефинансирање постојећег дуга

према банкама и измирења дуга

према добављачима

Први датум отплате главнице 01.04.2015.

Последњи датум отплате главнице 01.01.2020.

Рата главнице за 2016. год.

500.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95%

1.37 Обавезе према Aгроиндустријској

комерцијалној банци „АИК Банка”

АД Ниш – „Галеника” а.д. –

Рефинансирање постојећег дуга

према банкама и измирења дуга

према добављачима

Први датум отплате главнице 30.03.2015.

Последњи датум отплате главнице 30.12.2019.

Рата главнице за 2016. год.

500.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95%

1.38 Обавезе према Banca Intesa AD

Beograd–Air SERBIA a.d. Beograd –

Одржавање текуће ликвидности

Први датум отплате главнице 20.07.2015.

Последњи датум отплате главнице 20.12.2019.

Рата главнице за 2016. год.

2.222.222 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95%

1.39 Обавезе према Unicredit Bank Srbija

AD Beograd – „ЈАТ техника” д.о.о. –

Финансирање реализације пројекта

изградње Хангара 2

Први датум отплате главнице 20.05.2015.

Последњи датум отплате главнице 20.02.2020.

Рата главнице за 2016. год.

0 EUR

Каматна стопа 6М EURIBOR + 5,75%

1.40 Обавезе према Комерцијалној банци

а.д. Београд – Гаранција Фонда за

развој Републике Србије Железари

Смедерево д.о.о.

Први датум отплате главнице 09.01.2015.

Последњи датум отплате главнице 09.10.2016.

Рата главнице за 2016. год.

12.500.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,75%

1.41 Обавезе према Banca Intesa AD

Beograd – Гаранција Фонда за развој

Републике Србије Железари

Смедерево д.о.о.

Први датум отплате главнице 19.03.2015.

Последњи датум отплате главнице 19.12.2016.

Рата главнице за 2016. год.

5.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,75%

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

2.125.000 256.616.275

2.125.000 256.616.275

9.259.259 1.118.153.704

4.750.000 573.612.855

12.500.000 1.509.507.500

6.250.000 754.753.750


Ред.

број

Назив дуга

Услови

1.42 Обавезе према Комерцијалној банци

а.д. Београд – Гаранција Фонда за

развој Републике Србије Железари

Смедерево д.о.о.

Први датум отплате главнице 11.04.2015.

Последњи датум отплате главнице 11.01.2017.

Рата главнице за 2016. год.

3.000.000 EUR

Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,75%

1.43 Обавезе према Банка Поштанска

штедионица а.д. Београд –

Гаранција Агенције за осигурање и

финансирање извоза Републике

Србије Железари Смедерево д.о.о.

Први датум отплате главнице 17.04.2015.

Последњи датум отплате главнице 12.01.2017.

Рата главнице за 2016. год.

5.000.000 EUR

Каматна стопа 6М EURIBOR + 7,00%

1.44 Обавезе према Банка Поштанска

штедионица а.д. Београд –

Гаранција Агенције за осигурање и

финансирање извоза Републике

Србије Железари Смедерево д.о.о.

Први датум отплате главнице 02.05.2015.

Последњи датум отплате главнице 02.02.2017.

Рата главнице за 2016. год.

5.000.000 EUR

Каматна стопа 6М EURIBOR + 7,00%

1.45 Агенцијa за осигурање и

финансирање извоза Републике

Србије - Давање гаранције

Републике Србије за обавезе ЈП

„Југоимпорт” – СДПР за извозни

пројекат

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице 28.02.2017.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа -

1.46 Агенцијa за осигурање и

финансирање извоза Републике

Србије - Давање гаранције

Републике Србије за обавезе ЈП

„Југоимпорт” – СДПР за извозни

пројекат

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице 28.04.2016.

Рата главнице за 2016. год.

4.651.460 USD

Каматна стопа -

Ред.

број

1

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ

ОБАВЕЗЕ–УНУТРАШЊИ ДУГ

II Индиректне обавезе – спољни дуг

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

3.750.000 452.852.250

6.250.000 754.753.750

7.500.000 905.704.500

2.823.174 340.928.137

4.234.760 511.392.205

643.114.581 77.662.902.728

Стање дуга у

EUR

Стање дуга

у RSD


Ред.

број

Назив дуга

Услови

1. 1 EBRD – ЈП „Електропривреда

Србије” – Хитна реконструкција

енергетског сектора

Први датум отплате главнице 07.09.2005.

Последњи датум отплате главнице 07.03.2016.

Рата главнице за 2016. год.

2.505.270 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 2 EBRD – ЈП „Електромрежа Србије”

– Хитна реконструкција енергетског

сектора

Први датум отплате главнице 07.09.2005.

Последњи датум отплате главнице 07.03.2016.

Рата главнице за 2016. год.

1.898.703 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 3 EBRD – АД „Железнице Србије” –

Санација Коридора X

Први датум отплате главнице 05.04.2006.

Последњи датум отплате главнице 05.10.2016.

Рата главнице за 2016. год.

5.180.601 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 4 EBRD – ЈП „Путеви Србије” –

Доградња Коридора X

Први датум отплате главнице 17.11.2006.

Последњи датум отплате главнице 17.05.2017.

Рата главнице за 2016. год.

6.909.090 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 5 EBRD – ЈП „Електропривреда

Србије” – Хитна реконструкција

енергетског сектора 2

Први датум отплате главнице 07.03.2008.

Последњи датум отплате главнице 07.09.2018.

Рата главнице за 2016. год.

6.061.900 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 6 EBRD – Град Крагујевац –

Унапређење система

водоснабдевања

Први датум отплате главнице 07.06.2005.

Последњи датум отплате главнице 07.12.2015.

Рата главнице за 2016. год.

0 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 7 EBRD – Агенција за контролу

летења Србије и Црне Горе д.о.о.

Први датум отплате главнице 17.03.2009.

Последњи датум отплате главнице 17.03.2017.

Рата главнице за 2016. год.

4.615.996 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 8 EBRD – Град Суботица –

Реконструкција и модернизација

градске мреже за отпадне воде

Први датум отплате главнице 17.06.2008.

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

2.505.270 302.537.881

1.898.703 229.288.476

5.180.601 625.612.483

13.818.190 1.668.692.915

18.185.700 2.196.115.987

213.785 25.816.827

6.923.994 836.145.652

3.664.011 442.468.167


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Последњи датум отплате главнице 17.12.2019.

Рата главнице за 2016. год.

814.225 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 9 EBRD – ЈП „Путеви Србије” –

Аутопут Београд – Нови Сад и мост

код Бешке

Први датум отплате главнице 17.07.2009.

Последњи датум отплате главнице 17.01.2020.

Рата главнице за 2016. год.

7.252.210 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 10 EBRD – ЈП „Путеви Србије” –

Обилазница око Београда

Први датум отплате главнице 17.01.2012.

Последњи датум отплате главнице 17.07.2023.

Рата главнице за 2016. год.

6.700.931 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 11 EBRD – АД „Железнице Србије”–

Возна средства

Први датум отплате главнице 24.08.2010.

Последњи датум отплате главнице 24.02.2021.

Рата главнице за 2016. год.

5.562.555 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 12 EBRD – АД „Железнице Србије” –

Возна средства–вишеделне

електромоторне гарнитуре

Први датум отплате главнице 09.09.2013.

Последњи датум отплате главнице 08.03.2024.

Рата главнице за 2016. год.

9.593.222 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 13 EBRD – ЈП „Електропривреда

Србије” – Набавка и уградња

електронских бројила

Први датум отплате главнице 02.09.2013.

Последњи датум отплате главнице 02.03.2022.

Рата главнице за 2016. год.

242.628 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 14 EBRD – ЈП „Србијагас” –

Рефинансирање краткорочних

зајмова, одржавање и побољшање

мреже и изградња подземног

складишта гаса

Први датум отплате главнице 30.04.2013.

Последњи датум отплате главнице 30.04.2022.

Рата главнице за 2016. год.

5.263.158 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 15 EBRD – АД „Железнице Србије” –

Коридор X

Први датум отплате главнице 12.05.2014.

Последњи датум отплате главнице 10.05.2025.

Рата главнице за 2016. год.

2.467.450 EUR

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

32.634.944 3.941.015.459

53.607.447 6.473.667.476

30.594.054 3.694.556.283

81.542.385 9.847.107.295

1.577.080 190.449.105

34.210.526 4.131.283.682

24.674.504 2.979.707.870


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 16 EBRD – ЈП „Електропривреда

Србије”– Пројекат за мале

хидроелектране

Први датум отплате главнице 30.04.2015.

Последњи датум отплате главнице 31.10.2023.

Рата главнице за 2016. год.

51.878 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1.17 EBRD – ЈП „Електропривреда

Србије”– Пројекат за Колубару

Први датум отплате главнице 31.01.2015.

Последњи датум отплате главнице 31.01.2023.

Рата главнице за 2016. год.

6.234.723 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1. 18 EBRD – АД „Железнице Србије” –

Пројекат рехабилитације и

модернизација мреже пруга на

Коридору Х

Први датум отплате главнице 10.02.2015.

Последњи датум отплате главнице 10.08.2026.

Рата главнице за 2016. год.

79.167 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1.19 EBRD – Град Суботица - Пројекат

унапређења водних система у

Суботици

Први датум отплате главнице 27.01.2016.

Последњи датум отплате главнице 27.07.2024.

Рата главнице за 2016. год.

244.427 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

1.20 EBRD – ЈП Емисиона техника и везе

- Прелазалак са аналогног на

дигитални сигнал

Први датум отплате главнице 05.12.2016.

Последњи датум отплате главнице 05.06.2024.

Рата главнице за 2016. год.

732.973 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

440.964 53.251.064

46.760.420 5.646.816.415

870.833 105.162.357

2.199.847 265.654.899

11.727.563 1.416.227.565

1 Укупно 373.230.821 45.071.577.856

EIB

2. 1 EIB – АД „Железнице Србије”–

37.009.677 4.469.310.847

Обнова железничке инфраструктуре

Први датум отплате главнице 13.12.2007.

Последњи датум отплате главнице 15.07.2025.

Рата главнице за 2016. год.

4.627.957 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2. 2 EIB – ЈП „Путеви Србије” –

61.580.000 7.436.437.744

Рехабилитација постојећих путева

Први датум отплате главнице 15.02.2009.

Последњи датум отплате главнице 15.08.2026.

Рата главнице за 2016. год.

6.333.333 EUR


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Каматна стопа

фиксна по траншама

2. 3 EIB – ЈП „Електромрежа Србије” –

Реконструкција енергетског система

Први датум отплате главнице 10.11.2011.

Последњи датум отплате главнице 10.11.2028.

Рата главнице за 2016. год.

1.684.807 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2. 4 EIB – Град Београд – Обнова

београдског језгра

Први датум отплате главнице 10.08.2010.

Последњи датум отплате главнице 10.09.2032.

Рата главнице за 2016. год.

5.301.569 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2. 5 EIB – ЈП „Путеви Србије” – Хитна

санација саобраћаја

Први датум отплате главнице 05.07.2007.

Последњи датум отплате главнице 15.08.2023.

Рата главнице за 2016. год.

2.445.161 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2. 6 EIB – Аеродром „Никола Тесла” –

Хитна санација саобраћаја

Први датум отплате главнице 05.12.2007.

Последњи датум отплате главнице 20.12.2025.

Рата главнице за 2016. год.

831.048 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2. 7 EIB – ЈП „Електропривреда Србије”

–Уређаји за енергетски систем

Први датум отплате главнице 09.12.2010.

Последњи датум отплате главнице 09.06.2027.

Рата главнице за 2016. год.

1.466.667 EUR

Каматна стопа

фиксна

по траншама

2. 8 EIB – ЈП „Путеви Србије” –

Пројекат европских путева Б

Први датум отплате главнице 15.02.2011.

Последњи датум отплате главнице 15.02.2038.

Рата главнице за 2016. год.

3.431.111 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2. 9 EIB – Град Нови Сад – Хитна обнова

система водоснабдевања

Први датум отплате главнице 20.08.2017.

Последњи датум отплате главнице 20.08.2033.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

фиксна по траншама

2. 10 EIB – Агенција за контролу летења

Србије и Црне Горе д.о.о.

Први датум отплате главнице 21.12.2010.

Последњи датум отплате главнице 02.07.2022.

Рата главнице за 2016. год.

4.282.266 EUR

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

20.094.892 2.426.671.188

75.847.900 9.159.437.882

17.238.710 2.081.756.917

7.645.363 923.258.611

16.160.000 1.951.491.296

114.344.444 13.808.303.718

15.000.000 1.811.409.000

19.842.750 2.396.222.452


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Каматна стопа

фиксна

по траншама

2. 11 EIB – АД „Железнице Србије” –

Пројекат обнове железницa II

Први датум отплате главнице 18.06.2014.

Последњи датум отплате главнице 29.03.2034.

Рата главнице за 2016. год.

2.133.333 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2. 12 EIB – ЈП „Путеви Србије” –

Рехабилитација моста Газела

Први датум отплате главнице 16.08.2015.

Последњи датум отплате главнице 16.02.2031.

Рата главнице за 2016. год.

1.700.000 EUR

Каматна стопа

фиксна

по траншама

2. 13 EIB – ЈП „Путеви Србије” –

Рехабилитација путева и мостова Б2

Први датум отплате главнице 16.02.2015.

Последњи датум отплате главнице 16.02.2033.

Рата главнице за 2016. год.

1.166.667 EUR

Каматна стопа

фиксна

по траншама

2. 14 EIB – ЈП „Путеви Србије” –

Обилазница око Београда

Први датум отплате главнице 16.08.2017.

Последњи датум отплате главнице 16.02.2040.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2. 15 EIB – „FIAT аутомобили Србија”

д.о.о. – Компакт аутомобили 1

Први датум отплате главнице 31.12.2013.

Последњи датум отплате главнице 31.12.2019.

Рата главнице за 2016. год.

25.000.000 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + маржа

2. 16 EIB – „FIAT аутомобили Србија”

д.о.о. – Компакт аутомобили 2

Први датум отплате главнице 31.12.2013.

Последњи датум отплате главнице 13.06.2021.

Рата главнице за 2016. год.

6.250.000 EUR

Каматна стопа 6М EURIBOR + 0,50%

2. 17 EIB – ЈП „Електромрежа Србије”:

Пројекат унапређења електромреже

JП ЕМС

Први датум отплате главнице 15.04.2016.

Последњи датум отплате главнице 15.04.2034.

Рата главнице за 2016. год.

373.206 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2. 18 EIB – ЈП „Путеви Србије” –

Обилазница око Београда Б

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

64.566.667 7.797.109.406

32.666.667 3.944.846.267

32.533.333 3.928.744.853

34.000.000 4.105.860.400

105.416.667 12.730.179.918

37.500.000 4.528.522.500

22.355.712 2.699.689.198

21.000.000 2.535.972.600


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

Први датум отплате главнице 16.02.2019.

Последњи датум отплате главнице 16.08.2038.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2. 19 EIB – Град Београд – Мост на Сави А 69.751.402 8.423.221.101

Први датум отплате главнице 15.10.2015.

Последњи датум отплате главнице 15.04.2037.

Рата главнице за 2016. год.

1.949.723 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2. 20 EIB – Град Београд – Мост на Сави Б 73.074.564 8.824.528.232

Први датум отплате главнице 16.04.2017.

Последњи датум отплате главнице 15.04.2039.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по

траншама

2 Укупно 877.628.748 105.982.974.131

KfW

3.1 KfW 3– ЈП „Електропривреда

15.000.000 1.811.409.000

Србије”– Рехабилитација ХЕ Бајина

Башта

Први датум отплате главнице 30.12.2010.

Последњи датум отплате главнице 30.06.2020.

Рата главнице за 2016. год.

3.000.000 EUR

Каматна стопа

0,75% годишње

3.2 KfW 4 – ЈП „Електропривреда

19.747.991 2.384.779.270

Србије” – Мере заштите животне

средине у термоелектранама на

лигнит

Први датум отплате главнице 30.06.2013.

Последњи датум отплате главнице 30.12.2019.

Рата главнице за 2016. год.

5.142.858 EUR

Каматна стопа KfW стопа + маржa 1,75%

3.3 KfW 5 – ЈП „Електропривреда

6.879.857 830.815.607

Србије” – Ревитализација ХЕ

Зворник

Први датум отплате главнице 30.12.2018.

Последњи датум отплате главнице 30.06.2025.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа KfW стопа + маржa 0,50%

3.4 KfW 6 – ЈП „Електропривреда

2.101.924 253.829.608

Србије” – Пројекат енергетске

ефикасности путем еколошког

управљања квалитетом угља у РБ

Колубара

Први датум отплате главнице 30.12.2015.

Последњи датум отплате главнице 30.12.2024.

Рата главнице за 2016. год.

51.878 EUR


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

Каматна стопа KfW стопа + маржa 1,15%

односно 0,40%

3 Укупно 43.729.772 5.280.833.485

EU

4.1 EU – ЈП „Електропривреда Србије”–

496.621 59.972.303

Репрограм EIB кредита

Први датум отплате главнице 17.10.2012.

Последњи датум отплате главнице 17.10.2016.

Рата главнице за 2016. год.

496.621 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR

4.2 EU – AД „Железнице Србије”:

7.153.725 863.888.079

Репрограм EIB кредита

Први датум отплате главнице 17.10.2012.

Последњи датум отплате главнице 17.10.2016.

Рата главнице за 2016. год.

7.153.725 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR

4.3 EU – ЈП „Путеви Србије”: Репрограм

37.108.976 4.481.302.230

EIB кредита

Први датум отплате главнице 17.10.2012.

Последњи датум отплате главнице 17.10.2016.

Рата главнице за 2016. год.

37.108.976 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR

4 Укупно 44.759.322 5.405.162.612

ЕУРОФИМА

5.1 Еурофима 2771 – AД „Железнице

39.547.519 4.775.782.100

Србије”

Први датум отплате главнице 11.08.2020.

Последњи датум отплате главнице 05.10.2022.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

Фиксна по траншама

5.2 Еурофима 2636 – AД „Железнице

18.394.195 2.221.294.000

Србије”

Први датум отплате главнице 15.06.2016.

Последњи датум отплате главнице 15.06.2016.

Рата главнице за 2016. год.

20.000.000 CHF

Каматна стопа

2,70% фиксна

5.3 Еурофима 2666 – AД „Железнице

8.277.388 999.582.300

Србије”

Први датум отплате главнице 10.10.2017.

Последњи датум отплате главнице 10.10.2017.

Рата главнице за 2016. год. 0

Каматна стопа

3,07% фиксна

5 Укупно 66.219.101 7.996.658.400

Остали кредитори

6.1 Влада Пољске – ЈП

17.801.694 2.149.743.191

„Електропривреда Србије” – Обнова

електропривреде Србије

Први датум отплате главнице 15.12.2005.

Последњи датум отплате главнице 15.06.2024.


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Рата главнице за 2016. год.

3.369.988 USD

Каматна стопа

0,75% фиксна

6.2 IDA–4090–YF– JП „Електропривреда

Србије” – Програм енергетске

заједнице Југоисточне Европе –

Пројекат за Србију

Први датум отплате главнице 15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице 15.03.2025.

Рата главнице за 2016. год.

1.179.885 SDR

Каматна стопа

0,75 % фиксна

6.3 IDA–4090–YF – ЈП „Електромрежа

Србије” – Програм енергетске

заједнице Југоисточне Европе –

Пројекат за Србију

Први датум отплате главнице 15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице 15.03.2025.

Рата главнице за 2016. год.

147.647 SDR

Каматна стопа

0,75% фиксна

6.4 Export Development Canada – РТБ

Бор – компонента 1

Први датум отплате главнице 15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице 15.06.2020.

Рата главнице за 2016. год.

15.669.643 USD

Каматна стопа 6M LIBOR USD + 3,11%

6.5 Export Development Canada – РТБ

Бор – компонента 2

Први датум отплате главнице 15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице 15.06.2020.

Рата главнице за 2016. год.

8.511.906 EUR

Каматна стопа 6M EURIBOR + 3,11%

6.6 Давање гаранције Републике Србије

за обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР

по основу извозног посла са

Министарством одбране НДР Алжир

Први датум отплате главнице -

Последњи датум отплате главнице -

Рата главнице за 2016. год. -

Каматна стопа -

6.7 Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam

– „Галеника” а.д. – Рефинансирање

краткорочних обавеза према

пословним банкама

Први датум отплате главнице 20.06.2014.

Последњи датум отплате главнице 20.03.2019.

Рата главнице за 2016. год.

2.000.000 EUR

Каматна стопа 3М ЕURIBOR + 6,95%

6.8 JICA – ЈП „Електропривреда

Србије” – Пројекат за изградњу

постројења за одсумпоравање за ТЕ

„Никола Тесла”

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

14.216.760 1.716.824.471

1.779.034 214.837.270

89.984.800 10.866.618.433

53.690.476 6.483.694.096

32.669.231 3.945.155.919

7.000.000 845.324.200

3.845.498 464.384.693


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Први датум отплате главнице 20.11.2016.

Последњи датум отплате главнице 20.11.2026.

Рата главнице за 2016. год.

24.329.192 JPY

Каматна стопа 0,60% и 0,01%

6.9 Обавезе према Deutsche Bank AG -

London Branch - ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 30.11.2013.

Последњи датум отплате главнице 30.11.2017.

Рата главнице за 2016. год.

11.764.706 EUR

Каматна стопа 3M EURIBOR + 6,75%

6.10 Обавезе према Amsterdam Trade

Bank N.V - ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 19.12.2013.

Последњи датум отплате главнице 19.12.2017.

Рата главнице за 2016. год.

4.705.882 EUR

Каматна стопа 3M EURIBOR + 5,98%

6.11 Обавезе према Deutsche Bank AG -

London Branch - ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 13.02.2014.

Последњи датум отплате главнице 13.02.2018.

Рата главнице за 2016. год.

7.058.824 EUR

Каматна стопа 3M EURIBOR + 6,95%

6.12 Обавезе према Deutsche Bank AG -

London Branch - ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 20.03.2014.

Последњи датум отплате главнице 20.12.2017.

Рата главнице за 2016. год.

7.500.000 EUR

Каматна стопа 3M EURIBOR + 6,20%

6.13 Обавезе према Credit Suisse AG -

London Branch - ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 19.05.2014.

Последњи датум отплате главнице 19.02.2018.

Рата главнице за 2016. год.

25.000.000 EUR

Каматна стопа 3M EURIBOR + 5,95%

6.14 Обавезе прeма NBG Bank Malta LTD

- ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице 29.12.2015.

Последњи датум отплате главнице 29.12.2019.

Рата главнице за 2016. год.

4.705.882 USD

Каматна стопа 3M Libor на USD + 4,50%

6.15 Кувајтски фонд за арапски

економски развој - AД „Железнице

Србије”- Пројекат железничка

станица Београд центар

Први датум отплате главнице 01.02.2018.

Последњи датум отплате главнице 01.08.2031.

Рата главнице за 2016. год. 0

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

26.470.588 3.196.604.118

10.588.235 1.278.641.645

17.647.059 2.131.069.412

16.875.000 2.037.835.125

62.500.000 7.547.537.500

18.208.306 2.198.846.000

14.578.189 1.760.470.878


Ред.

број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

Каматна стопа 3,00 % + 0,50%

административни

трошкови

6 Укупно остали кредитори 387.854.871 46.837.586.951

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ

– СПОЉНИ ДУГ

1.793.422.635 216.574.793.435

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ

(спољни + унутрашњи)

2.436.537.216 294.237.696.162

УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ

(директне + индиректне обавезе)

9.455.269.057 1.141.823.964.504

УКУПНО СПОЉНИ ДУГ (директне

+ индиректне обавезе)

14.872.900.799 1.796.060.424.218

УКУПНО СТАЊЕ ДУГА 24.328.169.856 2.937.884.388.722

Члан 4.

У оквиру прве компоненте Инструмента за претприступну помоћ Европске

уније - подршка транзицији и изградња институција за 2008, 2009, 2010, 2011,

2012, 2013. и 2014. годину - централизовано управљање и део Националног

акционог програма ИПА 2014 – директно управљање од стране Делегације ЕУ и

индиректно од стране међународних организација, Република Србија очекује у

2016. години бесповратна средства развојне помоћи у износу од 29.717.478 евра,

односно 3.640.391.000 динара, уз обавезу обезбеђивања буџетских средстава за

финансирање учешћа Републике Србије у спровођењу финансијске помоћи

Европске уније у износу од 8.130.163 евра, односно 995.945.000 динара.

У оквиру прве компоненте Инструмента за претприступну помоћ Европске

уније – Помоћ у транзицији и изградња институција за 2013. годину, коју

Република Србија спроводи децентрализовано, у 2016. години се очекују

бесповратна средства развојне помоћи Европске уније у износу од 27.999.771 евра,

односно 3.429.972.000 динара, уз обавезу обезбеђивања буџетских средстава за

финансирање учешћа Републикe Србије у спровођењу финансијске помоћи

Европске уније у износу од 3.460.057 евра, односно 423.857.000 динара.

У оквиру прве компоненте ИПА за 2013. годину, у 2016. години очекује се

прилив од стране Европске уније на име рефундације плаћених чланарина по

основу учешћа у Програмима Европске уније у 2013. години, у износу од 6.596.242

евра.

У оквиру Акционог програма ИПА 2014, који Република Србија спроводи

по моделу индиректног управљања, у 2016. години се очекују бесповратна средства

развојне помоћи Европске уније у износу од 3.191.469 евра, односно 390.955.000

динара, уз обавезу обезбеђивања буџетских средстава за финансирање учешћа

Републикe Србије у спровођењу финансијске помоћи Европске уније у износу од

687.722 евра, односно 84.246.000 динара.

У оквиру Акционог програма ИПА 2014, у 2016. години очекује се прилив

од стране Европске уније на име рефундације плаћених чланарина по основу

учешћа у Програмима Европске уније у 2014. години, у износу од 6.563.840 евра.

У финансијској перспективи Европске уније за период 2014-2020. година

Република Србија учествује у осам програма прекограничне и транснационалне

сарадње и наставља учешће у програмима прекограничне и транснационалне


сарадње из финансијске перспективе Европске уније за период 2007-2013. година.

У 2016. години Република Србија обезбеђује средства за предфинансирање и

суфинансирање активности у пројектима прекограничне и транснационалне

сарадње у којима учествују директни буџетски корисници као и средства за

суфинансирање и предфинансирање пројеката техничке помоћи. За ове намене

Република Србија обезбеђује средства у износу од 110.014.100 динара. У оквиру

програма прекограничне и транснационалне сарадње у 2016. години очекује се

новчани прилив од 19.355.000 динара односно 158.000 евра и опрема у вредности

од 137.430.000 динара за пројекте које спроводе директни буџетски корисници.

Процењена планирана средства за чланарине по основу учешћа у

програмима Европске уније у оквиру финансијске перспективе 2014-2020 у 2016.

години износе 1.744.762.000 динара.

Средства за суфинансирање и предфинансирање у 2015. години из ст. 1, 2, 3

и 4. овог члана у укупном износу од 3.358.824.000 динара утврђена су у Посебном

делу овог закона и односе се на следеће пројекте:

ИПА година Назив пројекта Назив корисника

ИПА 2008 прва компонента

ИПА 2008 - Подршка

увођењу

децентрализованог

система управљања

фондовима ЕУ

ИПА 2010 - Јачање

система тржишног

надзора прехрамбених и

непрехрамбених

производа у Републици

Србији

ИПА 2010 - Подршка

општинама у Републици

Србији у припреми и

спровођењу

инфраструктурних

пројеката (МИСП 2010)

МИНИСТАРСТВО

ФИНАНСИЈА

суфинансирање/

предфинансирање

147.600.000

ИПА 2008 прва компонента укупно 147.600.000

ИПА 2010 прва компонента

МИНИСТАРСТВО

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА

И

12.130.000

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ИПА 2010 - Развој

служби палијативног

збрињавања у Републици

Србији

ИПА 2010 - Подршка

процесу спровођења

реформе државне управе

МИНИСТАРСТВО

ПОЉОПРИВРЕДЕ И

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ

173.750.000

МИНИСТАРСТВО

ПРИВРЕДЕ 50.000.000

МИНИСТАРСТВО

ЗДРАВЉА

МИНИСТАРСТВО

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА

И

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

17.940.000

30.300.000

ИПА 2010 прва компонента укупно 284.120.000

ИПА 2011 прва компонента ИПА 2011 - Подршка ЗАВОД ЗА

развоју људског капитала ВРЕДНОВАЊЕ

2.250.000

и истраживању

КВАЛИТЕТА

ОБРAЗОВАЊА И

Средства

Европске

уније


ИПА година Назив пројекта Назив корисника

ВАСПИТАЊА

суфинансирање/

предфинансирање

Средства

Европске

уније

ИПА 2011 прва компонента укупно 2.250.000

ИПА 2012 прва компонента

ИПА 2012 - Подршка за

унапређење животних

услова присилних

миграната и затварање

колективних центара

ИПА 2012 - Подршка

унапређењу животних

услова повратника и

затварање колективних

центара

ИПА 2012 - Јачање

система за заштиту

животне средине и за

климатске промене

КОМЕСАРИЈАТ ЗА

ИЗБЕГЛИЦЕ И

МИГРАЦИЈЕ 35.000.000 13.230.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

КОСОВО И МЕТОХИЈУ

МИНИСТАРСТВО

ПОЉОПРИВРЕДЕ И

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ

10.448.000

472.320.000 563.500.000

ИПА 2012 прва компонента укупно 517.768.000 576.730.000

ИПА 2013

ИПА 2013 - Подршка за УПРАВА ЦАРИНА

модернизацију управе

царина и унапређење

11.205.000 76.998.000

управљања границом

ИПА 2013 - Друштвени

развој

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЉУДСКА И

1.000

МАЊИНСКА ПРАВА

МИНИСТАРСТВО ЗА

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

38.221.000 312.728.000

ИПА 2013 - Енергетски

сектор

ИПА 2013 - Животна

средина и климатске

промене

ИПА 2013 - Подршка

европским интеграцијама

и припрема пројеката за

2014 - 2020

МИНИСТАРСТВО

РУДАРСТВА И

ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО

ПОЉОПРИВРЕДЕ И

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ

МИНИСТАРСТВО

РУДАРСТВА И

ЕНЕРГЕТИКЕ

РЕПУБЛИЧКА

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЕВРОПСКЕ

ИНТЕГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО

ОМЛАДИНЕ И

СПОРТА

МИНИСТАРСТВО

ПОЉОПРИВРЕДЕ И

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ

13.579.000 115.620.000

27.827.000 234.869.000

11.906.000 97.416.000

15.207.000 133.647.000

27.304.000 246.002.000

1.082.000 8.856.000

246.000 24.600.000


ИПА година Назив пројекта Назив корисника

ИПА 2013 -

Пољопривреда и рурални

развој

ИПА 2013 - Превенција и

борба против корупције

ИПА 2013 - Развој

приватног сектора

ИПА 2013 - Реформа

јавне управе

ИПА 2013 - Сектор

правосуђа

ИПА 2013 - Сектор

саобраћаја

ИПА 2013 - Сектор

унутрашњих послова

МИНИСТАРСТВО

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И

ТЕХНОЛОШКОГ

РАЗВОЈА

МИНИСТАРСТВО

РУДАРСТВА И

ЕНЕРГЕТИКЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА

суфинансирање/

предфинансирање

Средства

Европске

уније

1.082.000 8.856.000

1.082.000 8.856.000

8.118.000 66.420.000

ПЛАЋАЊА

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ

БИЉА 4.318.000 68.357.000

УПРАВА ЦАРИНА 1.082.000 8.856.000

УПРАВА ЗА

ВЕТЕРИНУ 7.017.000 61.968.000

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ

ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

7.196.000 113.929.000

МИНИСТАРСТВО

ПРАВДЕ

10.824.000 88.560.000

МИНИСТАРСТВО

ПРИВРЕДЕ

33.825.000 276.750.000

МИНИСТАРСТВО

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И

ТЕХНОЛОШКОГ

42.056.000 97.593.000

РАЗВОЈА

МИНИСТАРСТВО

ФИНАНСИЈА

7.195.000 113.929.000

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

6.765.000 55.350.000

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 12.752.000 67.748.000

ВИСОКИ САВЕТ

СУДСТВА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЉУДСКА И

МАЊИНСКА ПРАВА

ПРАВОСУДНА

АКАДЕМИЈА

УПРАВА ЗА

ИЗВРШЕЊЕ

КРИВИЧНИХ

САНКЦИЈА

ДИРЕКЦИЈА ЗА

ВОДНЕ ПУТЕВЕ

МИНИСТАРСТВО

ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И

ИНФРАСТРУКТУРЕ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

КОСОВО И МЕТОХИЈУ

КОМЕСАРИЈАТ ЗА

ИЗБЕГЛИЦЕ И

МИГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО

УНУТРАШЊИХ

ПОСЛОВА

7.560.000 119.700.000

2.210.000 34.998.000

12.312.000 100.737.000

22.731.000 173.554.000

31.255.000 187.391.000

5.317.000 84.185.000

10.418.000 85.239.000

3.045.000 48.201.000

25.305.000 210.186.000


ИПА година Назив пројекта Назив корисника

суфинансирање/

предфинансирање

Средства

Европске

уније

ИПА 2013 - ПРОГРЕС МИНИСТАРСТВО

ЗДРАВЉА

13.815.000 97.872.000

ИПА 2013 укупно 423.857.000 3.429.972.000

ИПА 2014

ИПА 2014 - Сектор МИНИСТАРСТВО

конкурентности

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И

ТЕХНОЛОШКОГ

РАЗВОЈА

81.330.000 99.425.000

ИПА 2014 - Сектор

подршке запошљавању

младих и активној

инклузији

ИПА 2014 - Подршка за

учешће у програмима ЕУ

ИПА 2014 - Реформа

јавне управе

ИПА 2014 - Унутрашњи

послови

Подршка оснивању

канцеларије за Еразмус +

ИПА програм

прекограничне сарадње

Бугарска - Србија

ИПА програм

прекограничне сарадње

Мађарска- Србија

МИНИСТАРСТВО ЗА

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И

ТЕХНОЛОШКОГ

РАЗВОЈА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЕВРОПСКЕ

ИНТЕГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И

ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ

1.028.000 102.793.000

573.000 57.270.000

738.000 73.800.000

577.000 57.667.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

КОСОВО И МЕТОХИЈУ 12.916.000 578.626.000

КОМЕСАРИЈАТ ЗА

ИЗБЕГЛИЦЕ И

МИГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И

ТЕХНОЛОШКОГ

РАЗВОЈА

12.916.000

18.375.000 428.750.000

ИПА 2014 укупно 128.453.000 1.398.331.000

ИПА прекогранична сарадња

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЕВРОПСКЕ

14.085.000

ИНТЕГРАЦИЈЕ

ИПА програм

прекограничне сарадње

Румунија - Србија

ИПА програм

прекограничне сарадње

Србија - Босна и

Херцеговина

ИПА програм

прекограничне сарадње

Србија - Црна Гора

ИПА програм

прекограничне сарадње

Хрватска- Србија

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЕВРОПСКЕ

ИНТЕГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО

ФИНАНСИЈА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЕВРОПСКЕ

ИНТЕГРАЦИЈЕ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЕВРОПСКЕ

ИНТЕГРАЦИЈЕ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЕВРОПСКЕ

ИНТЕГРАЦИЈЕ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЕВРОПСКЕ

ИНТЕГРАЦИЈЕ

18.504.000

501.000

22.813.000 3.675.000

6.485.000 9.800.000

2.597.000 5.880.000

6.518.000


ИПА година Назив пројекта Назив корисника

ИПА прекогранична сарадња

укупно

ИПА чланарине

Јадранско Јонски

транснационални

програм (Јадрански

програм)

Програм прекограничне

сарадње Србија - Босна и

Херцеговина

„Заједничке активности

на праћењу и сузбијању

шумских пожара у

Западној Србији”

Програм прекограничне

сарадње Хрватска -

Србија „UXO” – „Јачање

капацитета српских и

хрватских власти

одговорних за управљање

неексплодираним

убојитим средствима и

минама”

Транснационални

програм Дунав

(Југоисточна Европа)

ИПА 2014 - Подршка за

учешће у програмима ЕУ

- COSME

ИПА Подршка за учешће

у програмима ЕУ

ИПА - Подршка за

учешће у Програмима ЕУ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЕВРОПСКЕ

ИНТЕГРАЦИЈЕ

МИНИСТАРСТВО

УНУТРАШЊИХ

ПОСЛОВА

МИНИСТАРСТВО

УНУТРАШЊИХ

ПОСЛОВА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

ЕВРОПСКЕ

ИНТЕГРАЦИЈЕ

суфинансирање/

предфинансирање

2.450.000

Средства

Европске

уније

6.494.000 35.055.000

23.442.000 102.375.000

6.125.000

МИНИСТАРСТВО

ПРИВРЕДЕ 103.000.000

110.014.000 156.785.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА

САРАДЊУ СА

ЦИВИЛНИМ

6.765.000 4.620.000

ДРУШТВОМ

МИНИСТАРСТВО ЗА

РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И

25.000.000 15.000.000

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО

КУЛТУРЕ И

57.000.000 3.000.000

ИНФОРМИСАЊА

ОСНОВНО

ОБРАЗОВАЊЕ

1.000

ПОРЕСКА УПРАВА 9.500.000 7.500.000

УПРАВА ЦАРИНА 13.530.000

МИНИСТАРСТВО

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И

ТЕХНОЛОШКОГ

РАЗВОЈА

1.529.967.000 1.000

ИПА чланарине укупно 1.744.762.000 30.122.000

укупно 3.358.824.000 5.591.940.000

*средства за суфинансирање су планирана у оквиру програмске активности Подршка интеграцији у европски образовни

простор на разделу Министарства просвете, науке и технолошког развоја


Код следећих пројеката одобрених у оквиру прве компоненте Инструмента

за претприступну помоћ Европске уније - централизовано управљање и део

Националног акционог програма ИПА 2014 – директно управљање од стране

Делегације ЕУ и индиректно од стране међународних организација, у 2016. години

предвиђена је реализација финансијске помоћи Европске уније, али не постоји

обавеза обезбеђивања буџетских средстава Републике Србије за финансирање

учешћа Републике Србије у спровођењу финансијске помоћи Европске уније, или

се обавеза суфинансирања реализује кроз оперативне трошкове институција или је

ова обавеза извршена:

Пројекат/Секторски програм

Пројекат: Подршка владавини права у

Републици Србији

Секторски програм: Подршка реформи државне

управе

Пројекат: Јачање статистичког система у Србији

кроз унапређење методологија, стандарда и

примену добрих пракси

Пројекат: Јачање процеса европских интеграција

и управљања ИПА-ом II

Секторски програм: Подршка социјалном

развоју

ИПА 2012

Корисник пројекта/секторског

програма у Републици Србији

Министарство правде/

Министарство унутрашњих

послова

Министарство државне управе и

локалне самоуправе/

Корисници грант шема (јединице

локалне самоуправе и сл.)

Укупна

вредност

средстава

ЕУ

у мил. ЕУР

за цео

период

Процена реализације средстава ЕУ у 2015.

години

У мил.

ЕУР

У РСД

13,4 1 122.500.000

7,75 1,08 132.300.000

Републички завод за статистику 4,8 1,67 204.575.000

Министарство финансија/ други

корисници

Министарство за рад,

запошљавање, борачка и

социјална питања преко

Националне службе за

запошљавање

11,84 1,835 224.787.500

24,1 1,49 182.525.000

УКУПНО ИПА 2012 61,89 7,075 866.687.500

ИПА 2014

Акциони документ

Подршка европским интеграцијама (директно

управљање)

Корисник акционог документа у

Републици Србији

Канцеларија за европске

интеграција/ други корисници

Укупна

вредност

средстава

ЕУ

у мил. ЕУР

за цео

период

Процена реализације средстава ЕУ у 2015.

години

У мил.

ЕУР

У РСД

24,3 9,711 1.189.597.500

УКУПНО ИПА 2014 24,3 9,711 1.189.597.500

Национални ИПА координатор ће достављати Народној скупштини

једном годишње Извештај о спровођењу Инструмента за претприступну помоћ

Европске уније.


Раздео

Глава

Програм

Пројекат

Члан 5.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и

наредне две буџетске године:

Назив организације

Назив пројекта 2016 2017 2018

15 МИНИСТАРСТВО

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

1401 5001 Набавка потребне опреме (патролних возила) у

циљу проширења материјално техничких

30.000.000 30.000.000 30.000.000

капацитета неопходних за рад полиције

5002 Јачање оперативно-техничких капацитета 20.000.000 20.000.000 20.000.000

5003 Видео надзор у саобраћају-Фаза I 328.000.000 100.000.000

5004 Jaчaњe мaтeриjaлнo-тeхничких кaпaцитeтa

нeoпхoдних зa рaд сaoбрaћajнe пoлициje

75.000.000 350.000.000 175.000.000

5005 Oсaврeмeњивaњe инфoрмaциoнoг систeмa

Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa

100.000.000 325.000.000 475.000.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 553.000.000 825.000.000 700.000.000

15.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ 1401 5004 Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и

СИТУАЦИЈЕ

животне средине Републике Србије од последица 100.000.000 250.000.000 500.000.000

ванредних ситуација

УКУПНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 653.000.000 1.075.000.000 1.200.000.000

16 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 0702 5001 Експропријација земљишта у циљу изградње

капиталних пројеката

5.200.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 5.200.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000

16.1 УПРАВА ЦАРИНА 2303 5001 Изградња граничног прелаза Гостун 6.000.000 14.400.000 52.200.000

5002 Изградња граничног прелаза Котроман 4.800.000 9.600.000

5003 Изградња граничног прелаза Ватин 4.800.000 9.600.000 22.240.000

5004 Изградња граничног прелаза Бајина Башта 26.140.000 6.000.000 18.400.000

5006 Изградња граничног прелаза Сот 3.702.000 510.000 32.400.000

5008 Изградња комплекса царинске испоставе при ГП

Градина

3.068.000 510.000 42.800.000

УПРАВА ЦАРИНА 48.510.000 40.620.000 168.040.000

16.2 ПОРЕСКА УПРАВА 2302 5001 Модернизација информационог система Пореске

управe

467.197.000 467.208.000 467.208.000

16.3 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 2301 5002 Проширење и технолошко унапређење капацитета у

циљу ефикаснијег пословања

193.000.000 230.782.000 200.000.000

5005 Унапређење аутоматизације пословних процеса 65.000.000 32.000.000 41.500.000

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 258.000.000 262.782.000 241.500.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 5.973.707.000 5.970.610.000 6.076.748.000

18 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 1703 5001 Изградња хангара на аеродрому Батајница 10.000.000

5002 Гасификација комплекса у ТРЗ „Чачак” 100.000.000 33.988.000

5004 Модернизација авиона Г-4 у Г-4МД 540.913.000 540.913.000 540.913.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 650.913.000 574.901.000 540.913.000

20 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 0702 5002 М 1.11 Крагујевац-Баточина 82.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 82.000.000

21 МИНИСТАРСТВО

ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И

ИНФРАСТРУКТУРЕ

0702 5002 М 1.11 Крагујевац-Баточина 70.000.000 592.072.000 1.000.000.000

5003 Изградња аутопута Е-763 Обреновац-Љиг 205.000.000 4.060.000.000 220.000.000

5004 Изградња моста Љубовија-Братунац 460.000.000

5005 Коридор X-извођење радова на изградњи леве

траке аутопута Е-75 од граничног прелаза „Хоргош” 197.000.000

до Новог Сада

5006 Коридор XI-извођење радова на изградњи аутопута

Е-763, Београд-Јужни Јадран, деоница: Уб-Лајковац 432.949.000 175.000.000

км 40+645.28 до км 53+139.91

5007 Изградња моста Земун-Борча са припадајућим

саобраћајницама

644.531.000 1.500.000.000

5008 Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-Рума 77.265.000 125.000.000 2.000.000.000

5009 Израда Урбанистичког пројекта, Идејног и Главног

пројекта Железничке станице Београд центар

152.820.000

5010 Израда Идејног решења иновације комплекса ТПС

Земун, Идејног пројекта, Студије оправданости,

Студије о процени утицаја на животну средину и

62.882.000

Главног пројекта I фазе наставка изградње ТПС

Земун

5011 Израда Генералног пројекта робно-транспортног

центра и Студије оправданости, Идејног и Главног

45.995.000

пројекта контејнерског терминала у Макишу

5012 Израда Студије оправданости са Идејним пројектом

и Главног пројекта за денивелацију укрштаја

железничке пруге бр.5 Београд-Шид-државна

12.637.000

граница и државног пута IIb реда број 319 на км

20+993, у Батајници

5013 Израда Идејног решења и Главног пројекта

измештања пута Београд-Сремчица у Железнику

9.402.000

5015 Пројекат мађарско - српске железнице 1.114.978.000 4.817.728.000

5016 Изградња граничног прелаза Батровци-фаза 2 200.000.000 465.000.000


Раздео

Глава

Програм

Пројекат

Назив организације

Назив пројекта 2016 2017 2018

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 3.685.459.000 6.917.072.000 8.037.728.000

22 МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 1602 5002 Изградња објекта за смештај Прекршајног суда у

Рашкој

25.000.000

5003 Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у

Београду

5.000.000

5004 Надоградња и реконструкција објекта правосудних

органа у Лазаревцу

30.000.000 12.000.000

5005 Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у

Ужицу

185.000.000 35.000.000

5006 Набавка неопходне опреме за функционисање

правосудних органа

340.000.000 200.000.000 400.000.000

5007 Реконструкција и адаптација објекта „ПАЛАТА

ПРАВДЕ” у Београду

100.000.000 649.950.000 667.857.000

5008 Реконструкција и адаптација објекта у ул.

Катанићева бр. 15 у Београду (бивши Војнотехнички 154.910.000

институт)

5009 Решавање смештајно-техничких услова правосудних

органа у Нишу

7.000.000 63.000.000

5010 Унапређење смештајно-техничких услова рада

правосудних органа

260.000.000 200.000.000 300.000.000

5011 Решавање смештајно-техничких услова правосудних

органа у Крагујевцу

10.000.000 120.000.000 110.000.000

5012 Решавање смештајно-техничких услова правосудних

органа у Панчеву

80.000.000 15.000.000

5013 Решавање смештајних проблема Јавних

тужилаштава у Сомбору (реконструкција и

100.000.000 40.000.000

адаптација објекта)

5023 Решавање смештајно-техничких услова правосудних

органа у Пожаревцу

80.000.000 15.000.000

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 1.376.910.000 1.349.950.000 1.477.857.000

22.1 УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ

1602 5011 Израда пројектно-техничких документација за нове

КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

објекте и објекте које треба реконструисати

23.760.000 20.000.000 20.000.000

5013 Изградња пријемне зграде и реконструкција „Ц”

павиљона у Казнено-поправном заводу Ниш

101.000.000 101.500.000 50.000.000

5014 Адаптација притвореничких блокова у Окружном

затвору Београд

36.000.000 72.000.000 54.000.000

5015 Изградња новог затвора у Панчеву 200.000.000 250.000.000

5016 Адаптација болничких блокова у Специјалној

затворској болници

34.000.000 51.000.000

5017 Изградња новог затвора у Крагујевцу 50.000.000 100.000.000

5018 Казнено-поправни завод Падинска скела 22.500.000 28.100.000

5022 Реконструкција смештајних капацитета по заводима

у оквиру Управе за извршење кривичних санкција

9.460.000 20.000.000 30.000.000

5024 КПЗ зa жeнe у Пoжaрeвцу, изгрaдњa и

рeкoнструкциja oбjeкaтa

5.720.000 13.646.000 13.277.000

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 482.440.000 656.246.000 167.277.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 1.859.350.000 2.006.196.000 1.645.134.000

23 23.4 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА 0401 5001 Изградња система за наводњавање - прва фаза

ВОДЕ

120.000.000 120.000.000 706.212.000

23.5 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ 0401 5002 Брана са акумулацијом „СТУБО-РОВНИ” Ваљево 130.000.000 130.000.000 130.000.000

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

5003 Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” профил

„СВРАЧКОВО” Ариље

483.500.000 200.000.000 200.000.000

5007 Изградња линије муља на постројењу за

пречишћавање отпадних вода града Шапца

27.000.000 105.000.000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 640.500.000 435.000.000 330.000.000

23.9 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ 0109 5001 Успостављање лабораторије за утврђивање

РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

квалитета сировог млека

130.595.000 129.512.000 128.482.000

5002 Изградња карантинског стакленика за потребе

фитосанитарне лабораторије

41.105.000 41.105.000 41.105.000

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ 171.700.000 170.617.000 169.587.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 932.200.000 725.617.000 1.205.799.000

26 МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И 0503 5001 Изградња новог тунела/колектора Кривељске реке

ЕНЕРГЕТИКЕ

133.500.000 469.000.000 500.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 133.500.000 469.000.000 500.000.000

27 27.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 1202 5001 Адаптација и реконструкција Музеја савремене

уметности

500.000.000 472.212.000

5002 Санација, адаптација и реконструкција Народног

музеја

300.000.000 1.052.367.000

УКУПНО УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 800.000.000 1.524.579.000

29 29.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА

1303 5002 Изградња атлетске дворане у Београду

ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА

162.000.000

УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА 162.000.000

31 БЕЗБЕДНОСНО -

1405 5001 Капитални пројекти Безбедносно-информативне

ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

агенције

64.800.000


Раздео

Глава

Програм

Пројекат

Назив организације

Назив пројекта 2016 2017 2018

УКУПНО БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 64.800.000

50 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ

0606 5001 Набавка софтверских лиценци 176.000.000

ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ

5005 Успостављање ЦЕРТ-а 27.000.000 50.000.000 25.000.000

ОРГАНА

5006 Одржавање софтверских лиценци 1.400.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

УКУПНО УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 1.603.000.000 1.550.000.000 1.525.000.000

УКУПНО 16.599.929.000 20.812.975.000 20.731.322.000

Члан 6.

У оквиру Раздела 20 - Министарство привреде, Програм 1510 - Привлачење

инвестиција, Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови

по питању рада, Програмска активност/Пројекат 0003 - Улагања од посебног

значаја, планирана су средства за измирење обавеза по уговорима ради

подстицања инвестиција у привреди, и то:

- у 2016. години у износу до 8.133.325.000 динара;

- у 2017. години у износу до 6.629.660.000 динара;

- у 2018. години у износу до 8.423.203.000 динара.

У оквиру опредељених износа средства у ставу 1. овог члана извршавају се

преузете, а неизмирене обавезе из претходних година укључујући и обавезе које ће

се преузимати у наведеним годинама, у складу са законом који уређује улагања и

законом који уређује опште услове и поступак контроле државне помоћи, које

доспевају на плаћање у тим годинама.

Члан 7.

Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада:

- део прихода од пореза на доходак грађана - пореза на зараде, у висини од

18,0% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине;

- део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа

оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине.

Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из буџета

Републике Србије, и то:

- трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују

надлежности Аутономне покрајине Војводине;

- наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на

територији Аутономне покрајине Војводине, у износима утврђеним овим законом;

- наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на

територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о финансирању

локалне самоуправе;

- наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Средства за плате за запослене у образовању на територији Аутономне

покрајине Војводине из става 2. алинеја 2. овог члана исплаћују се у висини и по

динамици коју утврђује Влада.

Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2. алинеја 2.

овог члана наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун.


II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у

износу од 1.659.677.697.000 динара, финансирани из свих извора финансирања

распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8.


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

1 НАРОДНА СКУПШТИНА 1,867,843,000

Извори финансирања за раздео 1

01 Приходи из буџета 1,867,843,000

1.0 НАРОДНА СКУПШТИНА 611,428,000

Извори финансирања за главу 1.0

01 Приходи из буџета 611,428,000

2101 Политички систем 611,428,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 611,428,000

0001 Вршење посланичке функције 611,428,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 275,000,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 49,226,000

413 Накнаде у натури 1,000,000

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,000,000

417 Посланички додатак 130,000,000

421 Стални трошкови 100,000

422 Трошкови путовања 150,000,000

423 Услуге по уговору 100,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 1,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

1.1 НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 1,256,415,000

Извори финансирања за главу 1.1

01 Приходи из буџета 1,256,415,000

2101 Политички систем 1,256,415,000

130 Опште услуге 1,256,415,000

0002 Подршка раду Републичке изборне комисије 26,047,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 22,645,000

421 Стални трошкови 600,000

422 Трошкови путовања 1,600,000

423 Услуге по уговору 800,000

426 Материјал 100,000

462 Дотације међународним организацијама 300,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 1,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

0003

Стручна и административно – техничка подршка раду

посланика 1,230,368,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 411,752,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 73,706,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 3,500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 19,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,000,000

421 Стални трошкови 180,200,000

422 Трошкови путовања 18,300,000

423 Услуге по уговору 109,671,000

424 Специјализоване услуге 1,000

425 Текуће поправке и одржавање 76,860,000

426 Материјал 58,776,000

462 Дотације међународним организацијама 20,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 500,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

511 Зграде и грађевински објекти 60,000,000

512 Машине и опрема 190,100,000

515 Нематеријална имовина 5,000,000

2 ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 233,774,000

Извори финансирања за раздео 2

01 Приходи из буџета 233,774,000

2101 Политички систем 233,774,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

110

фискални послови и спољни послови 233,774,000

Обављање стручних и других послова у циљу

0004

остваривања функције Председника Републике 233,774,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 110,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

412 Социјални доприноси на терет послодавца 19,690,000

413 Накнаде у натури 350,000

414 Социјална давања запосленима 730,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000

421 Стални трошкови 10,020,000

422 Трошкови путовања 48,550,000

423 Услуге по уговору 32,531,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000

426 Материјал 3,500,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 2,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 2,000,000

3 ВЛАДА 8,293,029,000

Извори финансирања за раздео 3

01 Приходи из буџета 7,193,333,000

06 Донације од међународних организација 21,386,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 12,500,000

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 23,170,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 1,042,640,000

3.1 КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 22,260,000

Извори финансирања за главу 3.1


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

01 Приходи из буџета 22,260,000

2102 Подршка раду Владе 22,260,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 22,260,000

0001

Стручни и оперативни послови кабинета председника

Владе 22,260,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,749,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,208,000

421 Стални трошкови 50,000

422 Трошкови путовања 2,700,000

423 Услуге по уговору 11,543,000

426 Материјал 10,000

3.2

КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И

МИНИСТРА СПОЉНИХ ПОСЛОВА 21,139,000

Извори финансирања за главу 3.2

01 Приходи из буџета 21,139,000

2102 Подршка раду Владе 21,139,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

110

фискални послови и спољни послови 21,139,000

Стручни и оперативни послови кабинета првог

0002

потпредседника Владе и министра спољних послова 21,139,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,627,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,007,000

413 Накнаде у натури 80,000

414 Социјална давања запосленима 130,000

415 Накнаде трошкова за запослене 371,000

421 Стални трошкови 380,000

422 Трошкови путовања 2,155,000

423 Услуге по уговору 10,653,000

426 Материјал 655,000

512 Машине и опрема 81,000

3.3

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Извори финансирања за главу 3.3

24,524,000

01 Приходи из буџета 24,524,000

2102 Подршка раду Владе 24,524,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 24,524,000

Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника

0003

владе и министра државне управе и локалне самоуправе

24,524,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,520,000

413 Накнаде у натури 37,000

414 Социјална давања запосленима 67,000

415 Накнаде трошкова за запослене 430,000

421 Стални трошкови 450,000

422 Трошкови путовања 400,000

423 Услуге по уговору 6,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 20,000

426 Материјал 350,000

512 Машине и опрема 250,000

3.4

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Извори финансирања за главу 3.4

17,757,000

01 Приходи из буџета 17,757,000

2102 Подршка раду Владе 17,757,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 17,757,000

Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника

0005

владе и министра трговине, туризма и телекомуникација

17,757,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,068,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,802,000

413 Накнаде у натури 10,000

414 Социјална давања запосленима 200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 240,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 200,000

422 Трошкови путовања 1,500,000

423 Услуге по уговору 3,636,000

426 Материјал 100,000

3.5

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И

ИНФРАСТРУКТУРЕ

Извори финансирања за главу 3.5

33,796,000

01 Приходи из буџета 33,796,000

2102 Подршка раду Владе 33,796,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

110

фискални послови и спољни послови 33,796,000

0004

Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника

владе и министра грађевинарства, саобраћаја и

инфраструктуре

33,796,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 18,663,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,339,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

413 Накнаде у натури 20,000

414 Социјална давања запосленима 50,000

415 Накнаде трошкова за запослене 551,000

421 Стални трошкови 953,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 7,350,000

426 Материјал 770,000

512 Машине и опрема 100,000

3.6

КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА

ЗАДУЖЕНОГ ЗА ЕВРOПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 24,818,000

Извори финансирања за главу 3.6

01 Приходи из буџета 24,818,000

2102 Подршка раду Владе 24,818,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 24,818,000

0006

Стручни и оперативни послови кабинета министра без

портфеља задуженог за европске интеграције 24,818,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,326,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,156,000

413 Накнаде у натури 20,000

414 Социјална давања запосленима 120,000

415 Накнаде трошкова за запослене 300,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 700,000

422 Трошкови путовања 8,000,000

423 Услуге по уговору 7,544,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,000

426 Материјал 400,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 200,000

3.7

КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА

ЗАДУЖЕНОГ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 32,843,000

Извори финансирања за главу 3.7

01 Приходи из буџета 32,843,000

2102 Подршка раду Владе 32,843,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 32,843,000

0007

Стручни и оперативни послови кабинета министра без

портфеља задуженог за ванредне ситуације 32,843,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,256,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,015,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 250,000

415 Накнаде трошкова за запослене 461,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

421 Стални трошкови 327,000

422 Трошкови путовања 1,519,000

423 Услуге по уговору 6,950,000

424 Специјализоване услуге 10,000

425 Текуће поправке и одржавање 10,000

426 Материјал 690,000

511 Зграде и грађевински објекти 9,155,000

512 Машине и опрема 150,000

3.8 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 473,331,000

Извори финансирања за главу 3.8

01 Приходи из буџета 473,331,000

2102 Подршка раду Владе 473,331,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 473,331,000

0008

Стручни и оперативни послови Генералног

секретаријата Владе 250,709,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 130,536,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 23,400,000

413 Накнаде у натури 600,000

414 Социјална давања запосленима 1,300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,026,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

421 Стални трошкови 13,400,000

422 Трошкови путовања 37,500,000

423 Услуге по уговору 32,997,000

425 Текуће поправке и одржавање 600,000

426 Материјал 3,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 100,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000

512 Машине и опрема 1,350,000

515 Нематеријална имовина 250,000

0015

Преговарачки тим за вођење преговора о приступању

Републике Србије Европској унији 65,822,000

421 Стални трошкови 3,200,000

422 Трошкови путовања 4,160,000

423 Услуге по уговору 24,722,000

424 Специјализоване услуге 33,000,000

426 Материјал 740,000

4002 Контрибуција Републике Србије према УНДП Србија 156,800,000

462 Дотације међународним организацијама 156,800,000

3.9 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА 36,574,000

Извори финансирања за главу 3.9

01 Приходи из буџета 36,574,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

2102 Подршка раду Владе 36,574,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 36,574,000

0016 Медијско праћење рада Владе 36,574,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 24,807,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,565,000

414 Социјална давања запосленима 251,000

415 Накнаде трошкова за запослене 800,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 65,000

421 Стални трошкови 2,044,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 3,045,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,000

426 Материјал 590,000

512 Машине и опрема 57,000

3.10 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 767,478,000

Извори финансирања за главу 3.10

01 Приходи из буџета 408,782,000

06 Донације од међународних организација 19,539,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 339,157,000

0601 Подршка приступању Србије ЕУ 229,138,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 229,138,000

0001 Координација процеса европских интеграција 56,014,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 35,596,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,052,000

414 Социјална давања запосленима 1,200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 680,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 55,000

421 Стални трошкови 2,210,000

422 Трошкови путовања 2,800,000

423 Услуге по уговору 7,370,000

426 Материјал 51,000

0005

Припремљена национална верзија правних тековина ЕУ

70,081,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,264,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,015,000

414 Социјална давања запосленима 300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 340,000

421 Стални трошкови 12,000

422 Трошкови путовања 850,000

423 Услуге по уговору 55,239,000

515 Нематеријална имовина 61,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

0006 Администрација и управљање 52,855,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23,021,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,122,000

414 Социјална давања запосленима 420,000

415 Накнаде трошкова за запослене 550,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 110,000

421 Стални трошкови 3,135,000

422 Трошкови путовања 4,150,000

423 Услуге по уговору 11,391,000

425 Текуће поправке и одржавање 580,000

426 Материјал 3,430,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 100,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000

512 Машине и опрема 1,562,000

515 Нематеријална имовина 184,000

0007

Информисање јавности и обука о процесу европских

интеграција 30,649,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,206,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,006,000

414 Социјална давања запосленима 400,000

415 Накнаде трошкова за запослене 301,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 55,000

421 Стални трошкови 22,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

422 Трошкови путовања 1,000,000

423 Услуге по уговору 12,087,000

426 Материјал 72,000

481 Дотације невладиним организацијама 3,500,000

4001 Аналитичка подршка преговорима са Европском унијом 19,539,000

421 Стални трошкови 73,000

422 Трошкови путовања 3,798,000

423 Услуге по уговору 15,068,000

512 Машине и опрема 600,000

0602

110

0001

Подршка ефективном коришћењу Инструмената за

претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи 538,340,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 538,340,000

Планирање и програмирање ЕУ средстава и развојне

помоћи 32,012,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23,135,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,837,000

414 Социјална давања запосленима 800,000

415 Накнаде трошкова за запослене 445,000

421 Стални трошкови 1,995,000

422 Трошкови путовања 1,500,000

423 Услуге по уговору 300,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

0002

0004

Праћење и извештавање о ЕУ средствима и

међународној помоћи 16,235,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,380,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,859,000

414 Социјална давања запосленима 310,000

415 Накнаде трошкова за запослене 270,000

421 Стални трошкови 197,000

422 Трошкови путовања 600,000

423 Услуге по уговору 2,619,000

Планирање и програмирање и ефикасно спровођење

програма прекограничне и транснационалне сарадње 36,267,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23,173,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,148,000

414 Социјална давања запосленима 640,000

415 Накнаде трошкова за запослене 505,000

421 Стални трошкови 731,000

422 Трошкови путовања 2,600,000

423 Услуге по уговору 3,690,000

425 Текуће поправке и одржавање 750,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 30,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

0005

Спровођење пројеката ИПА компоненте чији је

корисник КЕИ 7,050,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,431,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 972,000

414 Социјална давања запосленима 187,000

415 Накнаде трошкова за запослене 100,000

421 Стални трошкови 10,000

422 Трошкови путовања 350,000

4002 ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија 14,085,000

421 Стални трошкови 283,000

422 Трошкови путовања 1,292,000

423 Услуге по уговору 5,802,000

425 Текуће поправке и одржавање 210,000

426 Материјал 306,000

465 Остале дотације и трансфери 5,510,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 70,000

512 Машине и опрема 612,000

4003 ИПА програм прекограничне сарадње Румунија - Србија 26,488,000

421 Стални трошкови 348,000

422 Трошкови путовања 1,783,000

423 Услуге по уговору 8,996,000

425 Текуће поправке и одржавање 98,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

426 Материјал 404,000

465 Остале дотације и трансфери 14,238,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 9,000

512 Машине и опрема 612,000

4004

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија

18,504,000

421 Стални трошкови 603,000

422 Трошкови путовања 977,000

423 Услуге по уговору 4,164,000

425 Текуће поправке и одржавање 12,000

426 Материјал 123,000

465 Остале дотације и трансфери 12,380,000

512 Машине и опрема 245,000

4005 ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска- Србија 6,518,000

421 Стални трошкови 183,000

422 Трошкови путовања 784,000

423 Услуге по уговору 2,591,000

425 Текуће поправке и одржавање 55,000

426 Материјал 61,000

465 Остале дотације и трансфери 2,684,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 37,000

512 Машине и опрема 123,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

4006

4007

ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Босна и

Херцеговина 16,285,000

421 Стални трошкови 1,492,000

422 Трошкови путовања 1,776,000

423 Услуге по уговору 11,526,000

425 Текуће поправке и одржавање 123,000

426 Материјал 593,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 15,000

512 Машине и опрема 760,000

ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Црна

Гора 8,477,000

421 Стални трошкови 799,000

422 Трошкови путовања 1,139,000

423 Услуге по уговору 5,505,000

425 Текуће поправке и одржавање 123,000

426 Материјал 281,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 18,000

512 Машине и опрема 612,000

4008 Транснационални програм Дунав (Југоисточна Европа) 6,125,000

421 Стални трошкови 12,000

422 Трошкови путовања 241,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

423 Услуге по уговору 1,348,000

465 Остале дотације и трансфери 4,524,000

4009

Јадранско Јонски транснационални програм (Јадрански

програм) 2,450,000

421 Стални трошкови 159,000

422 Трошкови путовања 821,000

423 Услуге по уговору 772,000

426 Материјал 24,000

465 Остале дотације и трансфери 613,000

512 Машине и опрема 61,000

7020 ИПА 2014 - Подршка за учешће у програмима ЕУ 74,538,000

423 Услуге по уговору 73,800,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

738,000

7030

ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и

припрема пројеката за 2014 - 2020 273,306,000

423 Услуге по уговору 270,600,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

2,706,000

3.11 САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 20,204,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

Извори финансирања за главу 3.11

ОПИС

Укупна

средства

01 Приходи из буџета 20,204,000

1601 Борба против корупције 20,204,000

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

20,204,000

0001 Стручна подршка Влади у борби против корупције 20,204,000

421 Стални трошкови 270,000

422 Трошкови путовања 800,000

423 Услуге по уговору 18,934,000

426 Материјал 200,000

3.12 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 82,781,000

Извори финансирања за главу 3.12

01 Приходи из буџета 82,781,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 82,781,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 82,781,000

0001 Развој људских ресурса 13,479,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,811,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,398,000

414 Социјална давања запосленима 260,000

415 Накнаде трошкова за запослене 300,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 210,000

423 Услуге по уговору 3,500,000

0002

Подршка развоју функције управљања људским

ресурсима 52,979,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 20,075,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,596,000

414 Социјална давања запосленима 1,170,000

415 Накнаде трошкова за запослене 650,000

423 Услуге по уговору 23,488,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4,000,000

0003 Администрација и управљање 16,323,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,902,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,952,000

414 Социјална давања запосленима 755,000

415 Накнаде трошкова за запослене 270,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 55,000

421 Стални трошкови 726,000

422 Трошкови путовања 230,000

423 Услуге по уговору 663,000

425 Текуће поправке и одржавање 300,000

426 Материјал 470,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ

3.13

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО,

БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА

382,005,000

Извори финансирања за главу 3.13

01 Приходи из буџета 382,005,000

1501 Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа 382,005,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 382,005,000

0001 Инфраструктурни и економски развој 336,803,000

454 Субвенције приватним предузећима 40,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 256,500,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 40,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 200,000

512 Машине и опрема 103,000

0002

Стручнa и административнa подршка спровођењу

политика Координационог тела 45,202,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19,528,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,500,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 1,000

415 Накнаде трошкова за запослене 700,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

421 Стални трошкови 1,500,000

422 Трошкови путовања 1,800,000

423 Услуге по уговору 13,030,000

424 Специјализоване услуге 3,640,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,000

426 Материјал 1,450,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

3.14 АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ 241,460,000

Извори финансирања за главу 3.14

01 Приходи из буџета 241,460,000

2102 Подршка раду Владе 241,460,000

450 Саобраћај 241,460,000

0011 Летачка оператива 59,167,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29,000,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,057,000

414 Социјална давања запосленима 216,000

415 Накнаде трошкова за запослене 84,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000

421 Стални трошкови 950,000

422 Трошкови путовања 4,700,000

423 Услуге по уговору 17,000,000

424 Специјализоване услуге 150,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

425 Текуће поправке и одржавање 60,000

426 Материјал 3,600,000

512 Машине и опрема 200,000

0012 Техничка оператива 92,846,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,100,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,488,000

414 Социјална давања запосленима 280,000

415 Накнаде трошкова за запослене 400,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 160,000

421 Стални трошкови 1,360,000

422 Трошкови путовања 2,200,000

423 Услуге по уговору 1,500,000

424 Специјализоване услуге 1,150,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,608,000

426 Материјал 15,300,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 100,000

512 Машине и опрема 200,000

0013 Пловидбеност ваздухоплова 89,446,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,900,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,436,000

414 Социјална давања запосленима 1,140,000

415 Накнаде трошкова за запослене 280,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 60,000

421 Стални трошкови 12,700,000

422 Трошкови путовања 3,200,000

423 Услуге по уговору 34,130,000

424 Специјализоване услуге 1,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 200,000

426 Материјал 27,150,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 50,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 199,000

4001 Изградња хангара и пратећих објеката 1,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,000

3.15

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА 34,105,000

Извори финансирања за главу 3.15

01 Приходи из буџета 34,105,000

1404

110

Национални систем заштите тајних података и

административна подршка раду Савета и Бироа 34,105,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 34,105,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

0001

Стручни послови у области заштите тајних података и

подршка Канцеларије раду Савета и Бироа 32,205,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,074,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,952,000

413 Накнаде у натури 40,000

414 Социјална давања запосленима 50,000

415 Накнаде трошкова за запослене 470,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 481,000

422 Трошкови путовања 2,500,000

423 Услуге по уговору 1,181,000

424 Специјализоване услуге 220,000

425 Текуће поправке и одржавање 550,000

426 Материјал 685,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

4001 Опремање безбедносне зоне А и Б 1,900,000

512 Машине и опрема 1,900,000

3.16

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ

ДРУШТВОМ 35,102,000

Извори финансирања за главу 3.16

01 Приходи из буџета 28,636,000

06 Донације од међународних организација 1,845,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 1,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 4,620,000

1002

110

Стварање подстицајног окружења за развој цивилног

друштва 35,102,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 35,102,000

0001 Подстицајно окружење за развој цивилног друштва 16,822,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,057,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,780,000

414 Социјална давања запосленима 279,000

415 Накнаде трошкова за запослене 423,000

421 Стални трошкови 150,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 3,501,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,000

426 Материјал 250,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 1,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 30,000

0002

ЕУ интеграције и међународна сарадња у области

цивилног друштва 6,895,000

421 Стални трошкови 150,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

422 Трошкови путовања 1,145,000

423 Услуге по уговору 1,500,000

481 Дотације невладиним организацијама 4,100,000

7010 ИПА Подршка за учешће у Програмима ЕУ 11,385,000

462 Дотације међународним организацијама 11,385,000

3.17

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА

УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 41,796,000

Извори финансирања за главу 3.17

01 Приходи из буџета 41,796,000

2301

110

0001

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног

система 41,796,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 41,796,000

Ревизија система спровођења програма претприступне

помоћи ЕУ 41,796,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29,700,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,100,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 50,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

421 Стални трошкови 674,000

422 Трошкови путовања 1,300,000

423 Услуге по уговору 2,980,000

425 Текуће поправке и одржавање 40,000

426 Материјал 1,250,000

512 Машине и опрема 1,000

3.18 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 5,528,854,000

Извори финансирања за главу 3.18

01 Приходи из буџета 4,852,257,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 12,500,000

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 232,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 663,865,000

0603

110

0001

Подршка функционисању установа и организација на

територији АП Косово и Метохија 3,676,017,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 3,676,017,000

Подршка функционисању и унапређењу локалних

административних капацитета 3,245,704,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 3,245,704,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

0002

Подршка функционисању васпитно-образовних

институција у складу са мрежом школа и предшколских

установа

176,544,000

424 Специјализоване услуге 3,732,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 172,812,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

0003

Подршка функционисању здравствених институција у

складу са мрежом здравствених институција 19,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 19,000,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

0004 Стручна и административна подршка 234,769,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 75,816,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,572,000

413 Накнаде у натури 510,000

414 Социјална давања запосленима 1,800,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,700,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 381,000

421 Стални трошкови 24,992,000

422 Трошкови путовања 9,700,000

423 Услуге по уговору 83,173,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

424 Специјализоване услуге 480,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,792,000

426 Материјал 13,890,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 562,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

485

1,000

512 Машине и опрема 3,400,000

0604

110

Подршка унапређењу квалитета живота српског и

неалбанског становништва на територији АП Косово и

Метохија

1,852,837,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 1,852,837,000

0001 Подстицај економског развоја 198,307,000

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

20,000,000

454 Субвенције приватним предузећима 1,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 178,306,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

0002 Изградња и реконструкција стамбених објеката 404,047,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 404,047,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

0003

Пружање правне помоћи српском и неалбанском

становништву 8,600,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 7,000,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

481 Дотације невладиним организацијама 1,600,000

0004

Подршка социјално угроженом становништву и процесу

повратка 239,366,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 107,024,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 76,442,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

481 Дотације невладиним организацијама 55,900,000

0005 Подршка организацијама цивилног друштва 32,130,000

481 Дотације невладиним организацијама 32,130,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

0006

451

Заштита културне баштине, подршка Српској

православној цркви и културним активностима 272,740,000

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

155,824,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 36,000,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

481 Дотације невладиним организацијама 80,916,000

7007 ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова 95,657,000

423 Услуге по уговору 94,710,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

947,000

7008

ИПА 2012 - Подршка унапређењу животних услова

повратника и затварање колективних центара 10,448,000

424 Специјализоване услуге 10,448,000

7028 ИПА 2014 - Унутрашњи послови 591,542,000

424 Специјализоване услуге 591,542,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

3.19 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА 399,593,000

Извори финансирања за главу 3.19

01 Приходи из буџета 341,656,000

06 Донације од међународних организација 2,000

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 22,937,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 34,998,000

1001

110

0006

Унапређење и заштита људских и мањинских права и

слобода 399,593,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 123,765,000

Праћење примене међународних обавеза и спровођење

Стратегије превенције и заштите од дискриминације 34,576,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,783,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,393,000

415 Накнаде трошкова за запослене 600,000

422 Трошкови путовања 2,800,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 17,000,000

0008 Администрација и управљање 29,042,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,418,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,223,000

413 Накнаде у натури 200,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000

421 Стални трошкови 1,600,000

422 Трошкови путовања 951,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

424 Специјализоване услуге 400,000

425 Текуће поправке и одржавање 800,000

426 Материјал 2,500,000

512 Машине и опрема 800,000

515 Нематеријална имовина 250,000

4001

Председавање Републике Србије Организацијом за

европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) 1,000

481 Дотације невладиним организацијама 1,000

4002 Толеранција и разумевања према ЛГБТ особама 22,937,000

423 Услуге по уговору 22,600,000

426 Материјал 72,000

512 Машине и опрема 265,000

7002 ИПА 2013 - Сектор правосуђа 37,208,000

423 Услуге по уговору 36,840,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

368,000

7011 ИПА 2013 - Друштвени развој 1,000

481 Дотације невладиним организацијама 1,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 275,828,000

0007 Унапређење положаја националних мањина 275,828,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,894,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,234,000

415 Накнаде трошкова за запослене 700,000

422 Трошкови путовања 2,500,000

Део средстава у износу од 100.000 динара намењен је за

финансирање Савета за унапређење положаја Рома и

спровођење Декаде укључивања Рома

423 Услуге по уговору 4,500,000

481 Дотације невладиним организацијама 260,000,000

Део средстава у износу од 245.000.000 динара намењен је за

финансирање националних савета националних мањина, а

део средстава у износу од 15.000.000 динара намењен је за

финансирање активности социјалног укључивања Рома и

Ромкиња

3.20

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ

ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА 29,772,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

Извори финансирања за главу 3.20

ОПИС

Укупна

средства

01 Приходи из буџета 29,772,000

1406 Обнова земље од поплава 29,772,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 29,772,000

0001

Организација и координација послова везаних за помоћ

и обнову поплављених подручја 29,772,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,980,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,789,000

414 Социјална давања запосленима 1,000

415 Накнаде трошкова за запослене 543,000

421 Стални трошкови 270,000

422 Трошкови путовања 1,303,000

423 Услуге по уговору 14,710,000

425 Текуће поправке и одржавање 17,000

426 Материјал 400,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 350,000

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед

елементарних непогода или других природних узрока

1,000

512 Машине и опрема 408,000

3.21 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА 9,196,000

Извори финансирања за главу 3.21


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

01 Приходи из буџета 9,196,000

1802 Превентивна здравствена заштита 9,196,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 9,196,000

0011

Стручни и оперативни послови у области борбе против

дрога 9,196,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,777,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 855,000

414 Социјална давања запосленима 263,000

415 Накнаде трошкова за запослене 100,000

421 Стални трошкови 238,000

422 Трошкови путовања 250,000

423 Услуге по уговору 2,210,000

424 Специјализоване услуге 1,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000

426 Материјал 400,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 1,000

512 Машине и опрема 100,000

3.22

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У

ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ

ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ

Извори финансирања за главу 3.22

33,641,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

01 Приходи из буџета 33,641,000

2102 Подршка раду Владе 33,641,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

110

фискални послови и спољни послови 33,641,000

0014

Стручни и административни послови у преговарачком

процесу са привременим институцијама самоуправе у

Приштини

33,641,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,921,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,300,000

413 Накнаде у натури 30,000

414 Социјална давања запосленима 220,000

415 Накнаде трошкова за запослене 750,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000

421 Стални трошкови 680,000

422 Трошкови путовања 8,000,000

423 Услуге по уговору 1,350,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,000

426 Материјал 1,950,000

512 Машине и опрема 190,000

4 УСТАВНИ СУД 302,672,000

Извори финансирања за раздео 4

01 Приходи из буџета 302,672,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

1605

Заштита уставности и законитости и људских и

мањинских права и слобода 302,672,000

330 Судови 302,672,000

0001

Остваривање уставних надлежности, администрација и

управљање 302,672,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 226,000,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 39,000,000

413 Накнаде у натури 600,000

414 Социјална давања запосленима 750,000

415 Накнаде трошкова за запослене 6,200,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000

421 Стални трошкови 2,140,000

422 Трошкови путовања 3,138,000

423 Услуге по уговору 9,350,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,160,000

426 Материјал 4,904,000

462 Дотације међународним организацијама 550,000

512 Машине и опрема 3,000,000

515 Нематеријална имовина 4,080,000

5 ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 216,631,000

Извори финансирања за раздео 5

01 Приходи из буџета 96,931,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

56 Финансијска помоћ ЕУ 119,700,000

1602 Уређење и управљање у систему правосуђа 216,631,000

330 Судови 216,631,000

0001 Рад савета Високог савета судства 77,028,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 60,500,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,828,000

413 Накнаде у натури 280,000

414 Социјална давања запосленима 200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 220,000

0002

Рад административне канцеларије Високог савета

судства 12,343,000

421 Стални трошкови 2,000,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 5,840,000

425 Текуће поправке и одржавање 301,000

426 Материјал 1,700,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 1,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 500,000

7002 ИПА 2013 - Сектор правосуђа 127,260,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

423 Услуге по уговору 126,000,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

1,260,000

6 СУДОВИ 18,884,991,000

Извори финансирања за раздео 6

01 Приходи из буџета 15,783,806,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 2,821,825,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 279,360,000

6.0 СУДОВИ 1,263,327,000

Извори финансирања за главу 6.0

01 Приходи из буџета 1,188,884,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 6,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 74,437,000

1603 Рад судова 1,263,327,000

330 Судови 1,263,327,000

0002 Техничка подршка раду судова 1,263,327,000

413 Накнаде у натури 7,000,000

414 Социјална давања запосленима 9,250,000

415 Накнаде трошкова за запослене 10,750,000

421 Стални трошкови 35,001,000

422 Трошкови путовања 20,001,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

423 Услуге по уговору 233,743,000

426 Материјал 1,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 572,579,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 375,001,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

1,000

6.1 ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 418,148,000

Извори финансирања за главу 6.1

01 Приходи из буџета 323,197,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 94,949,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,000

1603 Рад судова 418,148,000

330 Судови 418,148,000

0003

Спровођење судских поступака Врховног касационог

суда 225,411,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 136,761,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 24,503,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 900,000

415 Накнаде трошкова за запослене 11,850,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,500,000

421 Стални трошкови 38,896,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 2,000,000

426 Материјал 6,000,000

462 Дотације међународним организацијама 500,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 100,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

0004

Административна подршка спровођењу судских

поступака Врховног касационог суда 192,737,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 162,123,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 28,612,000

413 Накнаде у натури 350,000

414 Социјална давања запосленима 650,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000

6.2 УПРАВНИ СУД 262,711,000

Извори финансирања за главу 6.2

01 Приходи из буџета 204,889,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 53,757,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,065,000

1603 Рад судова 262,711,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

330 Судови 262,711,000

0005 Спровођење судских поступака Управног суда 133,801,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 88,448,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 15,824,000

414 Социјална давања запосленима 300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 8,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 275,000

421 Стални трошкови 6,900,000

422 Трошкови путовања 2,200,000

423 Услуге по уговору 4,800,000

426 Материјал 6,853,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 200,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

0006

Административна подршка спровођењу судских

поступака Управног суда 128,910,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 106,052,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 18,984,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 402,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,865,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 602,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

1,000

512 Машине и опрема 1,000

6.3 ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 177,423,000

Извори финансирања за главу 6.3

01 Приходи из буџета 126,190,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 47,837,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,396,000

1603 Рад судова 177,423,000

330 Судови 177,423,000

0007

Спровођење судских поступака Привредног апелационог

суда 114,213,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 76,326,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,663,000

413 Накнаде у натури 40,000

414 Социјална давања запосленима 356,000

415 Накнаде трошкова за запослене 10,347,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 305,000

421 Стални трошкови 2,070,000

422 Трошкови путовања 3,431,000

423 Услуге по уговору 2,297,000

426 Материјал 5,375,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 1,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

1,000

0008

Административна подршка спровођењу судских

поступака Привредног апелационог суда 63,210,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 53,605,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,595,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 2,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

485

1,000

512 Машине и опрема 1,000

6.4 ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 340,095,000

Извори финансирања за главу 6.4

01 Приходи из буџета 265,185,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 73,610,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,300,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

1603 Рад судова 340,095,000

330 Судови 340,095,000

0009

Спровођење судских поступака Прекршајног

апелационог суда 175,865,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 120,690,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 21,604,000

413 Накнаде у натури 3,000

414 Социјална давања запосленима 2,609,000

415 Накнаде трошкова за запослене 8,487,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 254,000

421 Стални трошкови 8,527,000

422 Трошкови путовања 3,346,000

423 Услуге по уговору 2,447,000

426 Материјал 7,794,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 101,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

1,000

0010

Административна подршка спровођењу судских

поступака Прекршајног апелационог суда 164,230,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 138,004,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 24,703,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 2,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,512,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

485

1,000

512 Машине и опрема 2,000

6.5 АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ 1,235,414,000

Извори финансирања за главу 6.5

01 Приходи из буџета 1,053,030,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 165,368,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 17,016,000

1603 Рад судова 1,235,414,000

330 Судови 1,235,414,000

0011 Спровођење судских поступака Апелационих судова 742,943,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 515,976,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 91,935,000

413 Накнаде у натури 401,000

414 Социјална давања запосленима 501,000

415 Накнаде трошкова за запослене 39,400,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,001,000

421 Стални трошкови 56,001,000

422 Трошкови путовања 2,001,000

423 Услуге по уговору 8,122,000

426 Материјал 25,001,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 601,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,001,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

2,000

0012

Административна подршка спровођењу судских

поступака Апелационих судова 492,471,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 417,705,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 74,766,000

6.6 ВИШИ СУДОВИ 2,943,807,000

Извори финансирања за главу 6.6

01 Приходи из буџета 2,678,234,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 230,851,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 34,722,000

1603 Рад судова 2,943,807,000

330 Судови 2,943,807,000

0013 Спровођење судских поступака Виших судова 1,822,096,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 720,676,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 127,649,000

413 Накнаде у натури 301,000

414 Социјална давања запосленима 751,000

415 Накнаде трошкова за запослене 14,551,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,001,000

421 Стални трошкови 281,067,000

422 Трошкови путовања 5,001,000

423 Услуге по уговору 606,567,000

426 Материјал 60,001,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 1,531,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000

0014

Административна подршка спровођењу судских

поступака Виших судова 1,121,711,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 951,410,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 170,301,000

6.7 ОСНОВНИ СУДОВИ 8,690,814,000

Извори финансирања за главу 6.7

01 Приходи из буџета 6,959,888,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 1,634,327,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 96,599,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

1603 Рад судова 8,690,814,000

330 Судови 8,690,814,000

0015 Спровођење судских поступака Основних судова 5,105,298,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,175,841,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 385,475,000

413 Накнаде у натури 1,400,000

414 Социјална давања запосленима 2,250,000

415 Накнаде трошкова за запослене 48,850,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 10,000,000

421 Стални трошкови 675,746,000

422 Трошкови путовања 10,000,000

423 Услуге по уговору 1,571,106,000

426 Материјал 220,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 3,630,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000

0016

Административна подршка спровођењу судских

поступака Основних судова 3,585,516,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,041,129,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 544,387,000

6.8 ПРИВРЕДНИ СУДОВИ 1,003,567,000

Извори финансирања за главу 6.8

01 Приходи из буџета 888,668,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

04 Сопствени приходи буџетских корисника 99,973,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14,926,000

1603 Рад судова 1,003,567,000

330 Судови 1,003,567,000

0017 Спровођење судских поступака Привредних судова 516,215,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 311,855,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 55,249,000

413 Накнаде у натури 500,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,800,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,500,000

421 Стални трошкови 94,767,000

422 Трошкови путовања 5,000,000

423 Услуге по уговору 35,000,000

426 Материјал 7,243,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 800,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

1,000

0018

Административна подршка спровођењу судских

поступака Привредних судова 487,352,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 413,422,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

412 Социјални доприноси на терет послодавца 73,930,000

6.9 ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ 2,549,685,000

Извори финансирања за главу 6.9

01 Приходи из буџета 2,095,641,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 421,147,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 32,897,000

1603 Рад судова 2,549,685,000

330 Судови 2,549,685,000

0019 Спровођење судских поступака Прекршајних судова 1,382,168,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 689,230,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 122,102,000

413 Накнаде у натури 1,900,000

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 15,900,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,500,000

421 Стални трошкови 260,710,000

422 Трошкови путовања 6,000,000

423 Услуге по уговору 200,141,000

426 Материјал 80,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 684,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

ОПИС

Укупна

средства

1,000

0020

Административна подршка спровођењу судских

поступака Прекршајних судова 1,167,517,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 990,325,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 177,192,000

7 ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 73,257,000

Извори финансирања за раздео 7

01 Приходи из буџета 73,257,000

1602 Уређење и управљање у систему правосуђа 73,257,000

330 Судови 73,257,000

0003 Рад већа Државног већа тужилаца 7,200,000

423 Услуге по уговору 7,200,000

0004

Рад административне канцеларије Државног већа

тужилаца 66,057,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 47,527,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,529,000

413 Накнаде у натури 120,000

414 Социјална давања запосленима 280,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,500,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 900,000

422 Трошкови путовања 900,000

423 Услуге по уговору 1,700,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,000

426 Материјал 1,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 50,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000

512 Машине и опрема 400,000

8 ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 3,926,729,000

Извори финансирања за раздео 8

01 Приходи из буџета 3,905,368,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 1,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18,960,000

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 2,400,000

8.0 ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 90,193,000

Извори финансирања за главу 8.0

01 Приходи из буџета 90,193,000

1604 Рад тужилаштва 90,193,000

330 Судови 90,193,000

0002 Техничка подршка раду тужилаштва 90,193,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

421 Стални трошкови 6,000,000

423 Услуге по уговору 3,500,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 80,693,000

8.1 РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 84,572,000

Извори финансирања за главу 8.1

01 Приходи из буџета 84,571,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 1,000

1604 Рад тужилаштва 84,572,000

330 Судови 84,572,000

0003

Спровођење тужилачких активности Републичког јавног

тужилаштва 14,100,000

421 Стални трошкови 2,900,000

422 Трошкови путовања 2,600,000

423 Услуге по уговору 3,000,000

424 Специјализоване услуге 800,000

425 Текуће поправке и одржавање 500,000

426 Материјал 2,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 300,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000

512 Машине и опрема 1,500,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

0004

Административна подршка раду Републичког јавног

тужилаштва 70,472,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 54,300,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,721,000

413 Накнаде у натури 600,000

414 Социјална давања запосленима 1,501,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 350,000

8.2 ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 112,343,000

Извори финансирања за главу 8.2

01 Приходи из буџета 90,983,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18,960,000

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 2,400,000

1604 Рад тужилаштва 112,343,000

330 Судови 112,343,000

0005

Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за

ратне злочине 23,285,000

421 Стални трошкови 4,550,000

422 Трошкови путовања 4,041,000

423 Услуге по уговору 8,090,000

425 Текуће поправке и одржавање 700,000

426 Материјал 4,600,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 100,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 1,203,000

0006

Административна подршка раду Тужилаштва за ратне

злочине 89,058,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 74,395,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 12,112,000

413 Накнаде у натури 2,000

414 Социјална давања запосленима 499,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,800,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 250,000

8.3 ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 243,250,000

Извори финансирања за главу 8.3

01 Приходи из буџета 243,250,000

1604 Рад тужилаштва 243,250,000

330 Судови 243,250,000

0007

Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за

организовани криминал 38,891,000

421 Стални трошкови 4,680,000

422 Трошкови путовања 1,600,000

423 Услуге по уговору 28,031,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

425 Текуће поправке и одржавање 710,000

426 Материјал 3,500,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 70,000

512 Машине и опрема 300,000

0008

Административна подршка раду Тужилаштва за

организовани криминал 204,359,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 159,959,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 32,400,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 10,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 600,000

8.4 АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 298,576,000

Извори финансирања за главу 8.4

01 Приходи из буџета 298,576,000

1604 Рад тужилаштва 298,576,000

330 Судови 298,576,000

0009

Спровођење тужилачких активности Апелационих

јавних тужилаштава 239,631,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 138,605,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 24,812,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

413 Накнаде у натури 2,000,000

414 Социјална давања запосленима 1,140,000

415 Накнаде трошкова за запослене 19,200,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000,000

421 Стални трошкови 30,102,000

422 Трошкови путовања 4,390,000

423 Услуге по уговору 2,410,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,344,000

426 Материјал 11,128,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 500,000

0010

Административна подршка раду Апелационих јавних

тужилаштава 58,945,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 49,978,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,967,000

8.5 ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 1,056,656,000

Извори финансирања за главу 8.5

01 Приходи из буџета 1,056,656,000

1604 Рад тужилаштва 1,056,656,000

330 Судови 1,056,656,000

Спровођење тужилачких активности Виших јавних

0011

тужилаштава 784,650,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 419,865,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 75,156,000

413 Накнаде у натури 4,362,000

414 Социјална давања запосленима 2,670,000

415 Накнаде трошкова за запослене 12,770,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,000,000

421 Стални трошкови 27,522,000

422 Трошкови путовања 3,198,000

423 Услуге по уговору 215,276,000

425 Текуће поправке и одржавање 6,285,000

426 Материјал 15,046,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 500,000

0012

Административна подршка раду Виших јавних

тужилаштава 272,006,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 230,709,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 41,297,000

8.6 ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 2,041,139,000

Извори финансирања за главу 8.6

01 Приходи из буџета 2,041,139,000

1604 Рад тужилаштва 2,041,139,000

330 Судови 2,041,139,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

0013

Спровођење тужилачких активности Основних јавних

тужилаштава 1,379,194,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 833,975,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 149,287,000

413 Накнаде у натури 5,500,000

414 Социјална давања запосленима 1,600,000

415 Накнаде трошкова за запослене 23,300,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,000,000

421 Стални трошкови 57,400,000

422 Трошкови путовања 3,135,000

423 Услуге по уговору 261,363,000

425 Текуће поправке и одржавање 9,660,000

426 Материјал 28,830,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 1,144,000

0014

Административна подршка раду Основних јавних

тужилаштава 661,945,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 561,446,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 100,499,000

9 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 1,105,424,000

Извори финансирања за раздео 9

01 Приходи из буџета 1,105,424,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

0606 Подршка раду органа јавне управе 566,374,000

330 Судови 566,374,000

0004

Правна заштита имовине и заступање интереса

Републике Србије пред домаћим судовима 37,600,000

421 Стални трошкови 15,000,000

422 Трошкови путовања 3,600,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000

426 Материјал 5,000,000

512 Машине и опрема 6,000,000

0005

Правна заштита имовине и заступање интереса

Републике Србије пред међународним судовима 300,000,000

423 Услуге по уговору 300,000,000

0006 Администрација и управљање и рад писарнице 228,774,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 174,395,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 31,999,000

414 Социјална давања запосленима 400,000

415 Накнаде трошкова за запослене 8,080,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 900,000

421 Стални трошкови 2,000,000

423 Услуге по уговору 6,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

426 Материјал 1,000,000

512 Машине и опрема 3,000,000

1001

Унапређење и заштита људских и мањинских права и

слобода 539,050,000

330 Судови 539,050,000

0039

Заштита људских и мањинских права пред страним

судовима 539,050,000

422 Трошкови путовања 4,000,000

423 Услуге по уговору 20,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 515,050,000

10 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 209,447,000

Извори финансирања за раздео 10

01 Приходи из буџета 209,446,000

05 Донације од иностраних земаља 1,000

1001

Унапређење и заштита људских и мањинских права и

слобода 209,447,000

133 Остале опште услуге 209,447,000

0009 Контрола законитости поступања органа јавне управе 205,447,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 145,584,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 26,059,000

413 Накнаде у натури 1,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

414 Социјална давања запосленима 2,501,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,700,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000

421 Стални трошкови 4,500,000

422 Трошкови путовања 3,001,000

423 Услуге по уговору 8,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 900,000

426 Материјал 5,700,000

462 Дотације међународним организацијама 1,801,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 199,000

512 Машине и опрема 2,801,000

0010

Спровођење Опционог протокола уз Конвенцију против

тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих

казни или поступака (НПМ)

4,000,000

422 Трошкови путовања 1,500,000

423 Услуге по уговору 2,500,000

11

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ

ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 190,705,000

Извори финансирања за раздео 11

01 Приходи из буџета 175,639,000

05 Донације од иностраних земаља 3,000

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 15,063,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

1001

Унапређење и заштита људских и мањинских права и

слобода 190,705,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 190,705,000

0011

Доступност информација од јавног значаја и заштита

података о личности 190,705,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 118,500,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 21,320,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000

421 Стални трошкови 4,000,000

422 Трошкови путовања 4,851,000

423 Услуге по уговору 23,010,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,600,000

426 Материјал 3,359,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 550,000

512 Машине и опрема 8,765,000

515 Нематеријална имовина 150,000

12 ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ 81,255,000

Извори финансирања за раздео 12

01 Приходи из буџета 80,818,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

05 Донације од иностраних земаља 1,000

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 436,000

1001

Унапређење и заштита људских и мањинских права и

слобода 81,255,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 81,255,000

0012 Делотворно сузбијање и заштита од дискриминације 80,019,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 45,337,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,000,000

413 Накнаде у натури 100,000

414 Социјална давања запосленима 700,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300,000

421 Стални трошкови 4,897,000

422 Трошкови путовања 2,085,000

423 Услуге по уговору 7,690,000

424 Специјализоване услуге 255,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,350,000

426 Материјал 2,825,000

462 Дотације међународним организацијама 130,000

465 Остале дотације и трансфери 100,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 200,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000

512 Машине и опрема 1,700,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

515 Нематеријална имовина 250,000

4003 Симулација суђења MOOT COURT 336,000

422 Трошкови путовања 336,000

4004

Не цени књигу по корицима – Жива библиотека у Србији

517,000

422 Трошкови путовања 176,000

423 Услуге по уговору 341,000

4005 Равноправно до циља 383,000

423 Услуге по уговору 383,000

13 ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 614,283,000

Извори финансирања за раздео 13

01 Приходи из буџета 614,261,000

05 Донације од иностраних земаља 11,000

06 Донације од међународних организација 11,000

2304 Ревизија јавних средстава 614,283,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

110

фискални послови и спољни послови 614,283,000

0001 Спровођење поступака ревизије 614,283,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 460,106,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

412 Социјални доприноси на терет послодавца 81,644,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 2,500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 16,115,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300,000

421 Стални трошкови 14,266,000

422 Трошкови путовања 8,534,000

423 Услуге по уговору 3,808,000

424 Специјализоване услуге 252,000

425 Текуће поправке и одржавање 3,170,000

426 Материјал 11,372,000

462 Дотације међународним организацијама 130,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 910,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 7,002,000

513 Остале некретнине и опрема 170,000

515 Нематеријална имовина 4,002,000

14 ФИСКАЛНИ САВЕТ 38,805,000

Извори финансирања за раздео 14

01 Приходи из буџета 38,805,000

2305

Праћење и предлагање мера за већу фискалну

одговорност 38,805,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 38,805,000

0001 Стручна анализа фискалне политике 38,805,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14,128,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,894,000

413 Накнаде у натури 60,000

414 Социјална давања запосленима 1,000

415 Накнаде трошкова за запослене 700,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 1,000,000

422 Трошкови путовања 1,100,000

423 Услуге по уговору 18,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 40,000

426 Материјал 680,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 200,000

15 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 61,739,377,000

Извори финансирања за раздео 15

01 Приходи из буџета 61,220,761,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 136,000,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 5,000,000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30,000,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 347,616,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

15.0 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 61,633,377,000

Извори финансирања за главу 15.0

01 Приходи из буџета 61,114,761,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 136,000,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 5,000,000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 30,000,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 347,616,000

1401 Безбедно друштво 27,768,356,000

310 Полицијске услуге 27,768,356,000

0001 Материјално технички капацитети 2,603,491,000

425 Текуће поправке и одржавање 10,000,000

426 Материјал 2,130,491,000

511 Зграде и грађевински објекти 250,000,000

512 Машине и опрема 213,000,000

0002 Администрација и управљање 24,209,008,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15,804,218,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,951,053,000

413 Накнаде у натури 95,000,000

414 Социјална давања запосленима 328,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 756,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 72,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

421 Стални трошкови 1,015,163,000

422 Трошкови путовања 687,798,000

423 Услуге по уговору 181,959,000

424 Специјализоване услуге 54,047,000

425 Текуће поправке и одржавање 475,000,000

462 Дотације међународним организацијама 80,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 12,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 670,000,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

26,770,000

5001

Набавка потребне опреме (патролних возила) у циљу

проширења материјално техничких капацитета

неопходних за рад полиције

30,000,000

512 Машине и опрема 30,000,000

5002 Јачање оперативно-техничких капацитета 20,000,000

512 Машине и опрема 20,000,000

5003 Видео надзор у саобраћају-Фаза I 328,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 48,240,000

512 Машине и опрема 279,760,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Jaчaњe мaтeриjaлнo-тeхничких кaпaцитeтa нeoпхoдних

5004

зa рaд сaoбрaћajнe пoлициje 75,000,000

512 Машине и опрема 75,000,000

5005

Oсaврeмeњивaњe инфoрмaциoнoг систeмa Mинистaрствa

унутрaшњих пoслoвa 100,000,000

512 Машине и опрема 100,000,000

7007 ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова 235,491,000

423 Услуге по уговору 120,000,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

2,331,000

512 Машине и опрема 113,160,000

7011

7014

Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и

Херцеговина

„Заједничке активности на праћењу и сузбијању

шумских пожара у Западној Србиј”

41,549,000

512 Машине и опрема 41,549,000

Програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија

„UXO” – „Јачање капацитета српских и хрватских

власти одговорних за управљање неексплодираним

убојитим средствима и минама”

125,817,000

512 Машине и опрема 125,817,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

1402 Безбедан град 33,487,958,000

310 Полицијске услуге 33,487,958,000

0001 Организовање рада Полицијских управа 33,487,958,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,946,474,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,719,172,000

413 Накнаде у натури 87,582,000

414 Социјална давања запосленима 472,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 844,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 108,000,000

421 Стални трошкови 1,450,837,000

422 Трошкови путовања 262,202,000

423 Услуге по уговору 155,229,000

424 Специјализоване услуге 47,953,000

425 Текуће поправке и одржавање 175,000,000

426 Материјал 1,209,509,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 10,000,000

1403 Високо образовање у области безбедности 377,063,000

310 Полицијске услуге 377,063,000

0001 Материјално технички капацитети 75,050,000

413 Накнаде у натури 4,000,000

414 Социјална давања запосленима 4,200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,600,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,200,000

421 Стални трошкови 28,670,000

422 Трошкови путовања 1,350,000

423 Услуге по уговору 7,640,000

424 Специјализоване услуге 1,350,000

425 Текуће поправке и одржавање 7,400,000

426 Материјал 7,415,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 400,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

485

100,000

511 Зграде и грађевински објекти 2,500,000

512 Машине и опрема 3,625,000

515 Нематеријална имовина 600,000

0002 Администрација и управљање 302,013,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 208,351,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 51,812,000

423 Услуге по уговору 28,300,000

424 Специјализоване услуге 13,550,000

15.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 106,000,000

Извори финансирања за главу 15.1

01 Приходи из буџета 106,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

1401 Безбедно друштво 106,000,000

310 Полицијске услуге 106,000,000

0003 Управљање у ванредним ситуацијама 6,000,000

426 Материјал 6,000,000

5004

Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и

животне средине Републике Србије од последица

ванредних ситуација

100,000,000

512 Машине и опрема 100,000,000

16 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 992,829,824,000

Извори финансирања за раздео 16

01 Приходи из буџета 992,554,791,000

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 1,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 275,032,000

16.0 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 269,294,448,000

Извори финансирања за главу 16.0

01 Приходи из буџета 269,180,519,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 113,929,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 1,293,441,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

110

фискални послови и спољни послови 1,293,441,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

0039 Извршење судских поступака 1,293,441,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,293,441,000

0608 Систем локалне самоуправе 33,327,366,000

180

Трансакције општег карактера између различитих нивоа

власти 33,327,366,000

0001 Подршка локалној самоуправи 33,327,366,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 33,327,366,000

Део средстава ове апропријације у износу од 33.307.366.000

динара намењен је за ненаменски трансфер општинама и

градовима на основу Закона о финансирању локалне

самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12,

99/13 и 125/14 - усклађени дин. изн.); део средстава у износу

од 20.000.000 динара намењен је за накнаду члановима

општинских комисија за враћање земљишта

0613 Реформа јавне управе 563,500,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

110

фискални послови и спољни послови 563,500,000

7036 Секторска буџетска подршка реформи јавне управе 563,500,000

423 Услуге по уговору 563,500,000

0702

Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за

Републику Србију 5,200,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Извршни и законодавни органи, финансијски и

110

фискални послови и спољни послови 5,200,000,000

Експропријација земљишта у циљу изградње

5001

капиталних пројеката 5,200,000,000

541 Земљиште 5,200,000,000

0802 Уређење система рада и радно-правних односа 4,150,000,000

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 4,150,000,000

0010

Подршка НСЗ-у при остваривању права корисника у

случају незапослености 4,150,000,000

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 4,150,000,000

Средства ове апропријације намењена су за трансфер

Националној служби за запошљавање

0901 Обавезно пензијско и инвалидско осигурање 195,820,000,000

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 195,820,000,000

0001

Подршка за исплату недостајућих средстава за редовне

пензија 195,820,000,000

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 195,820,000,000

Средства ове апропријације намењена су Републичком

фонду за пензијско и инвалидско осигурање

0902 Социјална заштита 21,152,000,000

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 21,152,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

0001 Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање 21,152,000,000

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 21,152,000,000

Део средстава ове апропријације у износу од 300.000.000

динара намењен је за трансфер Републичком фонду за

здравствено осигурање, за оверу здравствених исправа

запосленима у субјектима приватизације од стратешког

значаја; део средстава у износу од 20.852.000.000 намењен је

за трансфер Републичком фонду за здравствено осигурање

1407 Управљање ванредним ситуацијама 200,000,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

110

фискални послови и спољни послови 200,000,000

0001 Накнада штете услед елементарних непогода 200,000,000

Накнада штете за повреде или штету насталу услед

484 елементарних непогода или других природних узрока

200,000,000

2101 Политички систем 871,080,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 871,080,000

0005 Финансирање редовног рада политичких субјеката 871,080,000

481 Дотације невладиним организацијама 871,080,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

Средства ове апропријације намењена су за финансирање

редовног рада политичких субјеката чији су кандидати

изабрани за посланике у Народној скупштини у складу са

Законом о финансирању политичких активности („Службени

гласник РС”, бр. 43/11 и 123/14)

ОПИС

Укупна

средства

2301

110

0004

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног

система 5,448,099,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 5,448,099,000

Административна подршка управљању финансијским и

фискалним системом 784,594,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 153,200,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 27,423,000

413 Накнаде у натури 950,000

414 Социјална давања запосленима 2,200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 6,050,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 7,821,000

421 Стални трошкови 7,750,000

422 Трошкови путовања 11,400,000

423 Услуге по уговору 87,900,000

424 Специјализоване услуге 408,000,000

Део средстава ове апропријације у износу од 405.000.000

динара намењен је за Агенцију за реституцију


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

425 Текуће поправке и одржавање 5,600,000

426 Материјал 9,100,000

462 Дотације међународним организацијама 30,700,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

485

1,000,000

512 Машине и опрема 9,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 16,500,000

0012 Макроекономске и фискалне анализе и пројекције 34,106,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 24,000,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,296,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 400,000

415 Накнаде трошкова за запослене 785,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 55,000

421 Стални трошкови 20,000

422 Трошкови путовања 2,600,000

423 Услуге по уговору 1,300,000

426 Материјал 600,000

0013 Припрема и анализа буџета 75,182,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 48,000,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,592,000

413 Накнаде у натури 250,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

414 Социјална давања запосленима 600,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,915,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 55,000

421 Стални трошкови 20,000

422 Трошкови путовања 3,500,000

423 Услуге по уговору 9,150,000

512 Машине и опрема 3,100,000

0014

4001

Управљање средствима ЕУ и процес европских

интеграција из надлежности Mинистарства финансија 4,284,992,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 105,808,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 18,940,000

413 Накнаде у натури 530,000

414 Социјална давања запосленима 1,200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,450,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 70,000

421 Стални трошкови 10,405,000

422 Трошкови путовања 14,720,000

423 Услуге по уговору 7,669,000

444 Пратећи трошкови задуживања 3,200,000

622 Набавка стране финансијске имовине 4,119,000,000

ИПА 2008 - Подршка увођењу децентрализованог

система управљања фондовима ЕУ 147,600,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

423 Услуге по уговору 29,520,000

512 Машине и опрема 44,280,000

515 Нематеријална имовина 73,800,000

4004

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија

501,000

422 Трошкови путовања 405,000

423 Услуге по уговору 36,000

512 Машине и опрема 60,000

2302

110

7003 ИПА 2013 - Реформа јавне управе 121,124,000

423 Услуге по уговору 119,925,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

1,199,000

Управљање пореским системом и пореском

администрацијом 44,713,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 44,713,000

0003 Нормативно уређење фискалног система 44,713,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 33,000,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,908,000

413 Накнаде у натури 160,000

414 Социјална давања запосленима 400,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

415 Накнаде трошкова за запослене 1,200,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 125,000

421 Стални трошкови 20,000

422 Трошкови путовања 3,500,000

423 Услуге по уговору 400,000

2303

110

Управљање царинским системом и царинском

администрацијом 22,249,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 22,249,000

0003 Нормативно уређење царинског система 22,249,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,421,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,938,000

413 Накнаде у натури 60,000

414 Социјална давања запосленима 200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 110,000

421 Стални трошкови 20,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

2402 Интервенцијска средства 1,202,000,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1,202,000,000

0001 Текућа буџетска резерва 1,200,000,000

499 Средства резерве 1,200,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

0002 Стална буџетска резерва 2,000,000

499 Средства резерве 2,000,000

16.1 УПРАВА ЦАРИНА 4,067,720,000

Извори финансирања за главу 16.1

01 Приходи из буџета 3,981,865,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 85,855,000

2303

110

0001

Управљање царинским системом и царинском

администрацијом 4,067,720,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 4,067,720,000

Обезбеђење функционисања утврђивања, контроле и

наплате јавних прихода из надлежности царинске службе

3,483,422,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,018,000,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 361,220,000

413 Накнаде у натури 8,950,000

414 Социјална давања запосленима 21,114,000

415 Накнаде трошкова за запослене 278,036,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 23,900,000

421 Стални трошкови 441,834,000

422 Трошкови путовања 41,701,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

423 Услуге по уговору 23,317,000

424 Специјализоване услуге 4,065,000

425 Текуће поправке и одржавање 89,974,000

426 Материјал 103,222,000

462 Дотације међународним организацијама 2,895,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 5,010,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000,000

512 Машине и опрема 10,184,000

0002 Подршка информационом систему царинске службе 411,451,000

421 Стални трошкови 44,177,000

423 Услуге по уговору 168,833,000

424 Специјализоване услуге 1,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 77,757,000

426 Материјал 42,000,000

462 Дотације међународним организацијама 14,760,000

515 Нематеријална имовина 62,424,000

4001

ИПА 2013 - Подршка за модернизацију управе царина и

унапређење управљања границом 88,203,000

423 Услуге по уговору 55,350,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

485

873,000

511 Зграде и грађевински објекти 31,980,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

4002

Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу

Управе царина 12,666,000

511 Зграде и грађевински објекти 12,666,000

5001 Изградња граничног прелаза Гостун 6,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 6,000,000

5002 Изградња граничног прелаза Котроман 4,800,000

511 Зграде и грађевински објекти 4,800,000

5003 Изградња граничног прелаза Ватин 4,800,000

511 Зграде и грађевински објекти 4,800,000

5004 Изградња граничног прелаза Бајина Башта 26,140,000

511 Зграде и грађевински објекти 2,400,000

541 Земљиште 23,740,000

5006 Изградња граничног прелаза Сот 3,702,000

511 Зграде и грађевински објекти 3,702,000

5008

Изградња комплекса царинске испоставе при ГП

Градина 3,068,000

511 Зграде и грађевински објекти 3,068,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

7010 ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ 13,530,000

462 Дотације међународним организацијама 13,530,000

7030

ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и

припрема пројеката за 2014 - 2020 9,938,000

423 Услуге по уговору 9,840,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

98,000

16.2 ПОРЕСКА УПРАВА 8,286,319,000

Извори финансирања за главу 16.2

01 Приходи из буџета 8,278,818,000

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 1,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 7,500,000

2302

110

0001

Управљање пореским системом и пореском

администрацијом 8,286,319,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 8,286,319,000

Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих

јавних прихода 6,947,713,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,384,103,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 797,747,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

413 Накнаде у натури 37,054,000

414 Социјална давања запосленима 25,305,000

415 Накнаде трошкова за запослене 149,119,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 36,947,000

421 Стални трошкови 824,206,000

422 Трошкови путовања 16,826,000

423 Услуге по уговору 175,347,000

424 Специјализоване услуге 8,425,000

425 Текуће поправке и одржавање 189,473,000

426 Материјал 232,659,000

441 Отплате домаћих камата 1,000

444 Пратећи трошкови задуживања 1,000

462 Дотације међународним организацијама 3,500,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 20,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

485

3,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 15,000,000

512 Машине и опрема 17,000,000

515 Нематеријална имовина 2,000,000

0002

Подршка пореске администрације при управљању

пореским системом 854,408,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 366,894,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

412 Социјални доприноси на терет послодавца 67,171,000

413 Накнаде у натури 3,946,000

414 Социјална давања запосленима 2,695,000

415 Накнаде трошкова за запослене 15,881,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,935,000

421 Стални трошкови 275,794,000

422 Трошкови путовања 3,996,000

423 Услуге по уговору 44,653,000

424 Специјализоване услуге 1,575,000

425 Текуће поправке и одржавање 30,527,000

426 Материјал 37,341,000

5001

Модернизација информационог система Пореске управe

467,197,000

511 Зграде и грађевински објекти 5,650,000

512 Машине и опрема 97,197,000

515 Нематеријална имовина 364,350,000

7010 ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ 17,001,000

422 Трошкови путовања 7,501,000

462 Дотације међународним организацијама 9,500,000

16.3 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 2,473,551,000

Извори финансирања за главу 16.3


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

01 Приходи из буџета 2,405,803,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 67,748,000

2301

110

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног

система 2,473,551,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 2,473,551,000

0008 Трезорско пословање 1,832,259,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 934,093,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 167,202,000

413 Накнаде у натури 500,000

414 Социјална давања запосленима 11,016,000

415 Накнаде трошкова за запослене 42,500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 6,500,000

421 Стални трошкови 433,309,000

422 Трошкови путовања 6,320,000

423 Услуге по уговору 128,762,000

424 Специјализоване услуге 150,000

425 Текуће поправке и одржавање 41,500,000

426 Материјал 37,538,000

462 Дотације међународним организацијама 1,100,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 2,010,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

903,000

512 Машине и опрема 18,556,000

0009 Информациона подршка трезорском пословању 270,692,000

421 Стални трошкови 63,692,000

423 Услуге по уговору 176,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 28,500,000

512 Машине и опрема 2,500,000

4002

5002

Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу

Управе за трезор 32,100,000

511 Зграде и грађевински објекти 32,100,000

Проширење и технолошко унапређење капацитета у

циљу ефикаснијег пословања 193,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 25,000,000

512 Машине и опрема 138,000,000

515 Нематеријална имовина 30,000,000

5005 Унапређење аутоматизације пословних процеса 65,000,000

515 Нематеријална имовина 65,000,000

7003 ИПА 2013 - Реформа јавне управе 80,500,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

797,000

512 Машине и опрема 79,703,000

16.4 УПРАВА ЗА ДУВАН 24,118,000

Извори финансирања за главу 16.4

01 Приходи из буџета 24,118,000

2301

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног

система 24,118,000

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 24,118,000

0010

Регулација производње и промета дувана и дуванских

производа 24,118,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,228,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,905,000

413 Накнаде у натури 129,000

414 Социјална давања запосленима 210,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,425,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000

421 Стални трошкови 1,100,000

422 Трошкови путовања 626,000

423 Услуге по уговору 269,000

424 Специјализоване услуге 94,000

425 Текуће поправке и одржавање 186,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

426 Материјал 794,000

512 Машине и опрема 2,000

16.5 УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА 61,789,000

Извори финансирања за главу 16.5

01 Приходи из буџета 61,789,000

2301

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног

система 61,789,000

133 Остале опште услуге 61,789,000

0011

Спречавање и откривање прања новца и финансирање

тероризма 61,789,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 36,908,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,607,000

413 Накнаде у натури 150,000

414 Социјална давања запосленима 633,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,572,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000

421 Стални трошкови 3,028,000

422 Трошкови путовања 1,800,000

423 Услуге по уговору 4,719,000

424 Специјализоване услуге 1,000

425 Текуће поправке и одржавање 290,000

426 Материјал 1,282,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 50,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 1,830,000

515 Нематеријална имовина 2,718,000

16.6 УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 16,685,000

Извори финансирања за главу 16.6

01 Приходи из буџета 16,685,000

1510 Привлачење инвестиција 16,685,000

410

Општи економски и комерцијални послови и послови по

питању рада 16,685,000

0005 Промоција, развој, контрола и надзор слободних зона 16,685,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,481,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,707,000

414 Социјална давања запосленима 66,000

415 Накнаде трошкова за запослене 400,000

421 Стални трошкови 465,000

422 Трошкови путовања 800,000

423 Услуге по уговору 1,899,000

425 Текуће поправке и одржавање 315,000

426 Материјал 1,350,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 150,000

512 Машине и опрема 52,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

16.7 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 708,459,148,000

Извори финансирања за главу 16.7

01 Приходи из буџета 708,459,148,000

2201 Управљање јавним дугом 708,459,148,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 973,147,000

0005 Администрација и управљање 973,147,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 30,464,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,492,000

414 Социјална давања запосленима 2,100,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,200,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 152,000

421 Стални трошкови 4,845,000

422 Трошкови путовања 6,375,000

423 Услуге по уговору 101,199,000

424 Специјализоване услуге 700,000

425 Текуће поправке и одржавање 750,000

426 Материјал 2,700,000

462 Дотације међународним организацијама 1,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 220,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

512 Машине и опрема 2,448,000

515 Нематеријална имовина 4,450,000

622 Набавка стране финансијске имовине 810,000,000

170 Трансакције јавног дуга 707,486,001,000

0001 Сервисирање домаћег јавног дуга 526,000,000,000

441 Отплате домаћих камата 66,000,000,000

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 460,000,000,000

0002 Сервисирање спољног јавног дуга 120,225,001,000

442 Отплата страних камата 64,000,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 425,000,000

612 Отплата главнице страним кредиторима 55,800,001,000

0003 Плаћање по гаранцијама 61,136,000,000

443 Отплата камата по гаранцијама 8,915,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 450,000,000

613 Отплата главнице по гаранцијама 47,900,000,000

615 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама 3,871,000,000

0004

Задуживање емитовањем државних хартија од вредности

125,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 125,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ

16.8

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 146,046,000

Извори финансирања за главу 16.8

01 Приходи из буџета 146,046,000

0902 Социјална заштита 146,046,000

410

Општи економски и комерцијални послови и послови по

питању рада 146,046,000

0002 Регистар обавезног социјалног осигурања 146,046,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 26,516,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,761,000

414 Социјална давања запосленима 982,000

415 Накнаде трошкова за запослене 820,000

421 Стални трошкови 970,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 80,964,000

425 Текуће поправке и одржавање 800,000

426 Материјал 900,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 30,000

512 Машине и опрема 29,103,000

17 МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 6,733,240,000

Извори финансирања за раздео 17

01 Приходи из буџета 6,733,240,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

17.0 МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 1,710,000,000

Извори финансирања за главу 17.0

01 Приходи из буџета 1,710,000,000

0301

110

Координација и спровођење политике у области спољних

послова 1,710,000,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 1,710,000,000

0001 Билатерални, мултилатерални и конзуларни послови 19,500,000

422 Трошкови путовања 18,000,000

423 Услуге по уговору 1,000,000

424 Специјализоване услуге 500,000

0002 Чланство у међународним организацијама 408,369,000

421 Стални трошкови 200,000

462 Дотације међународним организацијама 408,169,000

0003 Администрација и управљање 1,274,131,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 676,432,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 239,000,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 5,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 29,150,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 6,300,000

421 Стални трошкови 102,998,000

422 Трошкови путовања 43,000,000

423 Услуге по уговору 62,000,000

424 Специјализоване услуге 1,150,000

425 Текуће поправке и одржавање 22,000,000

426 Материјал 48,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 2,100,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

485

500,000

511 Зграде и грађевински објекти 20,000,000

512 Машине и опрема 15,000,000

515 Нематеријална имовина 500,000

7017 Подршка организацији председавања ОЕБС-ом 8,000,000

422 Трошкови путовања 8,000,000

17.1

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА

4,888,240,000

Извори финансирања за главу 17.1

01 Приходи из буџета 4,888,240,000

0302 Дипломатско-конзуларни послови у иностранству 4,888,240,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

113 Спољни послови 4,888,240,000

0001

Подршка функционисању дипломатско-конзуларних

представништва 4,003,531,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 308,061,000

414 Социјална давања запосленима 42,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,526,270,000

421 Стални трошкови 482,000,000

422 Трошкови путовања 65,000,000

423 Услуге по уговору 445,000,000

424 Специјализоване услуге 10,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 31,000,000

426 Материјал 62,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 1,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 25,000,000

512 Машине и опрема 5,600,000

515 Нематеријална имовина 600,000

0002 Закуп и одржавање објеката ДКП-а 843,709,000

421 Стални трошкови 773,709,000

425 Текуће поправке и одржавање 70,000,000

0004 Обнова возног парка за потребе ДКП-а 19,000,000

421 Стални трошкови 18,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

7017 Подршка организацији председавања ОЕБС-ом 22,000,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 13,000,000

421 Стални трошкови 200,000

422 Трошкови путовања 3,000,000

423 Услуге по уговору 3,100,000

424 Специјализоване услуге 600,000

426 Материјал 100,000

17.2

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА

У РЕГИОНУ 135,000,000

Извори финансирања за главу 17.2

01 Приходи из буџета 135,000,000

1902 Сарадња са дијаспором и Србима у региону 135,000,000

410

Општи економски и комерцијални послови и послови по

питању рада 135,000,000

0001

Заштита права и интереса припадника дијаспоре и Срба

у региону 66,443,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 25,996,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,660,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 1,050,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

415 Накнаде трошкова за запослене 1,300,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 50,000

421 Стални трошкови 10,515,000

422 Трошкови путовања 2,500,000

423 Услуге по уговору 6,050,000

424 Специјализоване услуге 400,000

425 Текуће поправке и одржавање 500,000

426 Материјал 2,450,000

481 Дотације невладиним организацијама 10,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 71,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 500,000

0002

Очување националног и културног идентитета дијаспоре

и Срба у региону 68,557,000

421 Стални трошкови 700,000

422 Трошкови путовања 1,200,000

423 Услуге по уговору 2,607,000

424 Специјализоване услуге 2,400,000

426 Материјал 1,650,000

481 Дотације невладиним организацијама 60,000,000

18 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 55,788,602,000

Извори финансирања за раздео 18


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

01 Приходи из буџета 52,555,881,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 582,721,000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1,400,000,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,250,000,000

18.0 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 53,112,973,000

Извори финансирања за главу 18.0

01 Приходи из буџета 52,255,873,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 487,100,000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 100,000,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 270,000,000

1703 Операције и функционисање МО и ВС 53,112,973,000

210 Војна одбрана 53,102,873,000

0001 Функционисање МО и ВС 18,262,419,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 300,000,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,000,000

414 Социјална давања запосленима 163,846,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 205,971,000

421 Стални трошкови 4,257,067,000

422 Трошкови путовања 441,559,000

423 Услуге по уговору 984,111,000

424 Специјализоване услуге 696,074,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,473,018,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

426 Материјал 4,142,422,000

462 Дотације међународним организацијама 5,603,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 269,014,000

481 Дотације невладиним организацијама 4,750,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 12,495,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

485

545,673,000

511 Зграде и грађевински објекти 933,166,000

512 Машине и опрема 2,796,150,000

515 Нематеријална имовина 28,500,000

0002 Мултинационалне операције 1,092,749,000

413 Накнаде у натури 7,466,000

421 Стални трошкови 17,266,000

422 Трошкови путовања 83,882,000

423 Услуге по уговору 7,396,000

424 Специјализоване услуге 501,595,000

425 Текуће поправке и одржавање 24,867,000

426 Материјал 450,167,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 110,000

0003 Администрација и управљање 32,856,792,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,778,417,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,826,200,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

415 Накнаде трошкова за запослене 4,575,000,000

422 Трошкови путовања 238,000,000

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 439,175,000

4001 Попуна ратних материјалних резерви 240,000,000

512 Машине и опрема 240,000,000

5001 Изградња хангара на аеродрому Батајница 10,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 10,000,000

5002 Гасификација комплекса у ТРЗ „Чачак” 100,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 100,000,000

5004 Модернизација авиона Г-4 у Г-4МД 540,913,000

512 Машине и опрема 540,913,000

220 Цивилна одбрана 10,100,000

0004 Ванредне ситуације 10,100,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100,000

422 Трошкови путовања 10,000,000

18.1

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТАМБЕНИХ

ПОТРЕБА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У

МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ

680,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

Извори финансирања за главу 18.1

ОПИС

Укупна

средства

01 Приходи из буџета 300,000,000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 300,000,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 80,000,000

1703 Операције и функционисање МО и ВС 680,000,000

250 Одбрана некласификована на другом месту 680,000,000

0005 Изградња и одржавање стамбеног простора 380,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 380,000,000

4002 Стамбено кредитирање 300,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 300,000,000

Средства ове апропријације намењена су за суфинансирање

стамбених кредита професионалним војним лицима, према

програму Владе

18.2

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНУ

ОПРЕМУ 1,900,002,000

Извори финансирања за главу 18.2

01 Приходи из буџета 2,000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 1,000,000,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900,000,000

1703 Операције и функционисање МО и ВС 1,900,002,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

250 Одбрана некласификована на другом месту 1,900,002,000

0006

Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и

одржавање средстава 1,900,002,000

426 Материјал 1,000

512 Машине и опрема 1,900,001,000

18.3

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНОГ

ОБРАЗОВАЊА И ВОЈНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ

ДЕЛАТНОСТИ

Извори финансирања за главу 18.3

95,627,000

01 Приходи из буџета 6,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 95,621,000

1703 Операције и функционисање МО и ВС 95,627,000

250 Одбрана некласификована на другом месту 95,627,000

0007

Унапређење стања у области војног образовања и војне

научноистраживачке делатности 95,627,000

421 Стални трошкови 2,201,000

423 Услуге по уговору 38,001,000

424 Специјализоване услуге 15,001,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000

426 Материјал 30,422,000

512 Машине и опрема 10,001,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ

19

САМОУПРАВЕ 11,712,269,000

Извори финансирања за раздео 19

01 Приходи из буџета 11,646,569,000

05 Донације од иностраних земаља 1,000

07 Трансфери од осталих нивоа власти 1,000

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 8,031,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 57,667,000

19.0

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ 11,446,698,000

Извори финансирања за главу 19.0

01 Приходи из буџета 11,380,998,000

05 Донације од иностраних земаља 1,000

07 Трансфери од осталих нивоа власти 1,000

15 Неутрошена средства из донација из ранијих година 8,031,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 57,667,000

0607 Систем државне управе 484,709,000

111 Извршни и законодавни органи 364,961,000

0001 Управна инспекција 47,650,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29,906,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,354,000

413 Накнаде у натури 300,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

414 Социјална давања запосленима 1,500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300,000

421 Стални трошкови 1,150,000

422 Трошкови путовања 1,600,000

423 Услуге по уговору 700,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000

426 Материјал 3,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 340,000

0006

Нормативно уређење и надзор у систему државне управе

11,193,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,170,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,283,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 2,440,000

0007 Управљање и развој система матичних књига 28,998,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,275,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,123,000

422 Трошкови путовања 100,000

423 Услуге по уговору 21,500,000

0010 Подршка раду ЈП Службени гласник 270,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и

451 организацијама

270,000,000

4001

Успостављање Регистра запослених и ангажованих лица

у јавном сектору 3,740,000

423 Услуге по уговору 3,740,000

4002 Обука државних службеника у оквиру државне управе 3,380,000

423 Услуге по уговору 3,380,000

411 Општи економски и комерцијални послови 119,748,000

0009 Администрација и управљање 119,748,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 35,440,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,344,000

413 Накнаде у натури 800,000

414 Социјална давања запосленима 2,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,640,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 11,100,000

421 Стални трошкови 4,400,000

422 Трошкови путовања 7,100,000

423 Услуге по уговору 34,853,000

424 Специјализоване услуге 100,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000

426 Материјал 6,170,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 100,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 4,200,000

515 Нематеријална имовина 500,000

0608 Систем локалне самоуправе 31,288,000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и

фискални послови и спољни послови 31,288,000

0002

Нормативно уређење и надзор у области локалне

самоуправе 16,406,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,596,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,256,000

423 Услуге по уговору 1,554,000

0003 Јачање капацитета локалне самоуправе 14,082,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,000,000

422 Трошкови путовања 250,000

423 Услуге по уговору 9,832,000

0005

Подршка раду Заједничког консултативног одбора

Комитета региона Европске уније и Републике Србије 800,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 500,000

0609 E-Управа 3,492,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

111 Извршни и законодавни органи 3,492,000

0001 Развој е-евиденција и регистри 3,492,000

423 Услуге по уговору 3,492,000

0613 Реформа јавне управе 10,888,133,000

111 Извршни и законодавни органи 10,888,133,000

0002

Организационa и функционалнa реорганизација јавне

управе 10,703,921,000

414 Социјална давања запосленима 10,700,360,000

423 Услуге по уговору 1,561,000

515 Нематеријална имовина 2,000,000

0003

0004

Развој усклађеног јавно - службеничког система

заснованог на заслугама 5,070,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 4,870,000

Развој система управљања људским ресурсима у јавној

управи 20,100,000

462 Дотације међународним организацијама 18,600,000

515 Нематеријална имовина 1,500,000

0005 Управљање реформом јавне управе 42,598,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 20,142,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,606,000

423 Услуге по уговору 850,000

462 Дотације међународним организацијама 8,600,000

481 Дотације невладиним организацијама 9,400,000

0006 Реформа инспекцијског надзора 1,300,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 1,100,000

4001

Успостављање централне иституције за стручно

усавршавање запослених у јавној управи 400,000

511 Зграде и грађевински објекти 400,000

7019 ИПА 2014 - Реформа јавне управе 58,244,000

424 Специјализоване услуге 57,667,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

577,000

7036 Секторска буџетска подршка реформи јавне управе 56,500,000

423 Услуге по уговору 19,500,000

424 Специјализоване услуге 6,000,000

462 Дотације међународним организацијама 20,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 6,000,000

512 Машине и опрема 5,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

1001

Унапређење и заштита људских и мањинских права и

слобода 34,076,000

111 Извршни и законодавни органи 34,076,000

0001 Унапређење права припадника националних мањина 16,180,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,000,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,613,000

422 Трошкови путовања 400,000

423 Услуге по уговору 5,167,000

0015

Слобода политичког и другог удруживања и бирачког

права грађана 17,896,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,190,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,101,000

423 Услуге по уговору 10,488,000

426 Материјал 117,000

1601 Борба против корупције 5,000,000

111 Извршни и законодавни органи 5,000,000

0006 Промовисање учешћа јавности у законодавном процесу 5,000,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

19.1 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 253,140,000

Извори финансирања за главу 19.1


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

01 Приходи из буџета 253,140,000

0609 E-Управа 69,640,000

140 Основно истраживање 69,640,000

0002

Развој инфраструктуре електронске управе и

електронских услуга 59,305,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 20,633,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,694,000

413 Накнаде у натури 90,000

414 Социјална давања запосленима 200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 575,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 800,000

422 Трошкови путовања 1,000,000

423 Услуге по уговору 12,000,000

424 Специјализоване услуге 18,915,000

425 Текуће поправке и одржавање 60,000

426 Материјал 435,000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

1,000

512 Машине и опрема 900,000

515 Нематеријална имовина 1,000

4001 Развој софтверске инфраструктуре еУправе 1,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

424 Специјализоване услуге 1,000

4002

4003

4004

4005

Успостављање јединственог информационог система за

инспекције - E - инспектор 10,331,000

424 Специјализоване услуге 10,331,000

Имплементација електронских регистара органа и

организација јавне управе и запослених у систему јавне

управе

1,000

424 Специјализоване услуге 1,000

Успостављање Дата центра за регистре, Backup Centar и

Disaster Recovery 1,000

424 Специјализоване услуге 1,000

Набавка хардверске инфраструктуре потребне за

несметани рад целокупног ИС за инспекције 1,000

424 Специјализоване услуге 1,000

0613 Реформа јавне управе 183,500,000

140 Основно истраживање 183,500,000

7036 Секторска буџетска подршка реформи јавне управе 183,500,000

424 Специјализоване услуге 55,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 38,500,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

512 Машине и опрема 75,000,000

515 Нематеријална имовина 15,000,000

19.2 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 1,800,000

Извори финансирања за главу 19.2

01 Приходи из буџета 1,800,000

1001

Унапређење и заштита људских и мањинских права и

слобода 1,800,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1,800,000

0002 Права националних мањина на самоуправу 1,800,000

481 Дотације невладиним организацијама 1,800,000

19.3

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ 10,631,000

Извори финансирања за главу 19.3

01 Приходи из буџета 10,631,000

0608 Систем локалне самоуправе 10,631,000

Трансакције општег карактера између различитих нивоа

180

власти 10,631,000

Подршка развоју и функционисању система локалне

0004

самоуправе 10,631,000

462 Дотације међународним организацијама 1,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

463 Трансфери осталим нивоима власти 10,630,000

20 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 19,901,189,000

Извори финансирања за раздео 20

01 Приходи из буџета 18,418,560,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 174,210,000

11 Примања од иностраних задуживања 1,023,600,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,069,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 276,750,000

20.0 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 19,417,365,000

Извори финансирања за главу 20.0

01 Приходи из буџета 18,117,015,000

11 Примања од иностраних задуживања 1,023,600,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 276,750,000

0702

Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за

Републику Србију 82,000,000

411 Општи економски и комерцијални послови 82,000,000

5002 М 1.11 Крагујевац-Баточина 82,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 12,000,000

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за

551 реализацију националног инвестиционог плана

70,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

ОПИС

Укупна

средства

1503 Развој националног система инфраструктуре квалитета 339,322,000

410

Општи економски и комерцијални послови и послови по

питању рада 339,322,000

0001

Уређење у области безбедности и квалитета производа на

тржишту 28,747,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21,660,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,877,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,360,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000

422 Трошкови путовања 1,200,000

7015 ИПА 2013 - Развој приватног сектора 310,575,000

423 Услуге по уговору 61,500,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

3,075,000

512 Машине и опрема 246,000,000

1505 Регионални развој 2,080,384,000

411 Општи економски и комерцијални послови 1,890,848,000

4001 Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре 1,199,310,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

511 Зграде и грађевински објекти 690,054,000

Део средстава ове апропријације намењен је за Меру

подршке развоју регионалне инфраструктуре; део средстава

намењен је за Меру унапређења локалне и регионалне

инфраструктуре-Градимо заједно и Програм подршке

унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо

заједно; део средстава намењен је за Програм подршке

унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо

заједно-EIB 8, а распоред и коришћење средстава вршиће се

по посебном акту Владе

551

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за

реализацију националног инвестиционог плана

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

509,256,000

4002 Подршка развоју пословних зона 141,538,000

511 Зграде и грађевински објекти 141,538,000

Средства ове апропријације намењена су за подршку развоју

пословних зона и реализацију других локалних и

регионалних инфраструктурних пројеката у циљу

привлачења инвестиција; за реализацију Програма за

подршку унапређења привредног амбијента у циљу

привлачења инвестиција за 2015. годину

4004 Подршка развоју пословне инфраструктуре 500,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

511 Зграде и грађевински објекти 500,000,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

7012

551

ИПА 2010 - Подршка општинама у Републици Србији у

припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката

(МИСП 2010)

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за

реализацију националног инвестиционог плана

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебном акту Владе

50,000,000

50,000,000

474 Вишенаменски развојни пројекти 189,536,000

0004 Подстицање равномерног регионалног развоја 159,536,000

424 Специјализоване услуге 29,536,000

Средства ове апропријације намењена су за Програм

стандардизованог сета услуга за акредитоване регионалне

развојне агенције, за Програм подстицања равномерног

регионалног развоја, а распоред и коришћење средстава

вршиће се по посебном акту Владе

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама

Средства ове апропријације намењена су за Програм

подстицања равномерног регионалног развоја, а распоред и

коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе

30,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

463 Трансфери осталим нивоима власти 100,000,000

Средства ове апропријације намењена су за Програм

подстицања равномерног регионалног развоја, а распоред и

коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе

4005 Програм развоја Подриња 30,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 30,000,000

Средства ове апропријације намењена су за Програм

подстицања привредног развоја Подриња, а распоред и

коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе

1508

410

Уређење и надзор у области привредног и регионалног

развоја 1,131,084,000

Општи економски и комерцијални послови и послови по

питању рада 1,131,084,000

0001 Управни и надзорни послови у области привреде 28,731,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,103,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,957,000

414 Социјална давања запосленима 700,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,370,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

422 Трошкови путовања 600,000

0002 Политике и мере привредног и регионалног развоја 69,418,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 50,598,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,057,000

414 Социјална давања запосленима 2,200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,410,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 653,000

422 Трошкови путовања 3,500,000

0003 Управљање процесом приватизације и стечајем 373,384,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17,373,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,110,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 900,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

422 Трошкови путовања 1,500,000

424 Специјализоване услуге 350,000,000

Средства ове апропријације намењена су за Агенцију за

приватизацију

0004 Администрација и управљање 156,551,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 34,881,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,244,000

413 Накнаде у натури 1,400,000

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,535,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 10,000,000

422 Трошкови путовања 3,200,000

423 Услуге по уговору 50,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 6,590,000

426 Материјал 12,700,000

462 Дотације међународним организацијама 6,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 3,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

државних органа

485

1,000,000

512 Машине и опрема 7,000,000

4001 Решавање питања дугова и престанак пословања - IFC 3,000,000

423 Услуге по уговору 3,000,000

4002

Кредитна подршка предузећима у процесу приватизације

500,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 500,000,000

Средства ове апропријације намењена су за кредитну

подршку предузећима у процесу приватизације преко Фонда

за развој Републике Србије, а распоред и коришћење

средстава вршиће се по посебном акту Владе


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде 2,961,250,000

Општи економски и комерцијални послови и послови по

410

питању рада 2,961,250,000

4001

451

Раније преузете обавезе за субвенционисане кредите

привреди 2,000,000,000

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама

Средства ове апропријације намењена су за реализацију

Уредбе о условима за субвенционисање камата за кредите за

одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних

средстава у 2014. години („Службени гласник РС” број

52/14) и преузетих обавеза према раније важећим уредбама о

субвенционисању камата

2,000,000,000

4002 Подршка развоју предузетништва 807,000,000

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и

451 организацијама

500,000,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебним актима Владе

621 Набавка домаће финансијске имовине 307,000,000

Средства ове апропријације намењена су за

докапитализацију Развојне агенције Србије по посебном акту

Владе

4003 Подршка кроз стандардизовани сет услуга за МСПП 41,250,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

424 Специјализоване услуге 41,250,000

Средства ове апропријације намењена су за спровођење

стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња

предузећа и предузетнике преко акредитованих регионалних

развојних агенција, а распоред и коришћење средстава

вршиће се по посебном акту Владе

4004

Програм подршке активностима удружења за

подстицање развоја образовања за предузетништво 10,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 10,000,000

Средства ове апропријације намењена су за подршку

активностима удружења за подстицање развоја образовања

за предузетништво, а распоред и коришћење средстава

вршиће се по посебном акту Владе

7040

ИПА 2014 - Подршка за учешће у програмима ЕУ -

COSME 103,000,000

462 Дотације међународним организацијама 103,000,000

1510 Привлачење инвестиција 12,823,325,000

Општи економски и комерцијални послови и послови по

410

питању рада 12,823,325,000

Стручна и административна подршка у области

0001

привредног и регионалног развоја 490,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

424 Специјализоване услуге 490,000,000

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће

се по посебним актима Владе

0002 Подстицаји за директне инвестиције 3,500,000,000

454 Субвенције приватним предузећима 3,500,000,000

Средства ове апропријације намењена су за реализацију

Уредбе о условима и начину привлачења директних

инвестиција и других аката Владе којима се уређују услови и

начини подстицања улагања у Републици Србији

0003 Улагања од посебног значаја 8,413,325,000

454 Субвенције приватним предузећима 8,133,325,000

Средства ове апропријације намењена су за спровођење

уговора о заједничком инвестиционом улагању између

Републике Србије и Fiat Group Automobiles S.p.A; уговора о

оснивању Air Serbia; за измирење преузетих обавеза по

уговорима о додели средстава за директне инвестиције; за

подстицање привредног развоја у складу са посебним актима

Владе

463 Трансфери осталим нивоима власти 280,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

Средства ове апропријације намењена су за реализацију

инвестиционог пројекта привредног друштва Robert Bosch

GmbH, СР Немачка; за реализацију инвестиционог пројекта

привредног друштва Hutchinson у Руми

ОПИС

Укупна

средства

4001

Оснивачки улог Републике Србије у заједничким

привредним друштвима 20,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 20,000,000

Средства ове апропријације намењена су за оснивачки улог

Републике Србије у заједничким привредним друштвима и

за докапитализацију по посебним актима Владе

4002

Подстицаји за инвестиције у производњу аудивизуелних

дела 400,000,000

454 Субвенције приватним предузећима 400,000,000

Средства ове апропријације намењена су за реализацију

Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији

производи аудиовизуелно дело

20.1 ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 195,694,000

Извори финансирања за главу 20.1

01 Приходи из буџета 195,694,000

1503 Развој националног система инфраструктуре квалитета 195,694,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

130 Опште услуге 195,694,000

0004 Развој метролошког система 182,093,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 82,324,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 14,736,000

414 Социјална давања запосленима 300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,850,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000,000

421 Стални трошкови 9,000,000

422 Трошкови путовања 8,600,000

423 Услуге по уговору 15,072,000

424 Специјализоване услуге 5,100,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,500,000

426 Материјал 5,800,000

462 Дотације међународним организацијама 9,400,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 250,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,760,000

512 Машине и опрема 20,400,000

0005

Развој система контроле предмета од драгоцених метала

13,601,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,844,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,225,000

414 Социјална давања запосленима 50,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

415 Накнаде трошкова за запослене 250,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 125,000

422 Трошкови путовања 2,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 250,000

426 Материјал 800,000

462 Дотације међународним организацијама 1,110,000

515 Нематеријална имовина 447,000

20.2 УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ 114,562,000

Извори финансирања за главу 20.2

01 Приходи из буџета 73,709,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 40,204,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 649,000

1503 Развој националног система инфраструктуре квалитета 114,562,000

130 Опште услуге 114,562,000

0003 Уређење области стандардизације 114,562,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 54,204,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,037,000

414 Социјална давања запосленима 1,140,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,400,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 240,000

421 Стални трошкови 11,373,000

422 Трошкови путовања 2,350,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

423 Услуге по уговору 11,698,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,570,000

426 Материјал 2,900,000

462 Дотације међународним организацијама 12,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 150,000

512 Машине и опрема 1,350,000

515 Нематеријална имовина 150,000

20.3 УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ 154,608,000

Извори финансирања за главу 20.3

01 Приходи из буџета 13,182,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 134,006,000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,420,000

1503 Развој националног система инфраструктуре квалитета 154,608,000

130 Опште услуге 154,608,000

0002 Акредитација тела за оцењивање усаглашености 154,608,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 52,772,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,447,000

414 Социјална давања запосленима 1,295,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,932,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,300,000

421 Стални трошкови 3,292,000

422 Трошкови путовања 7,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

423 Услуге по уговору 64,220,000

424 Специјализоване услуге 500,000

425 Текуће поправке и одржавање 750,000

426 Материјал 4,700,000

462 Дотације међународним организацијама 3,350,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 549,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 3,500,000

20.4 УПРАВА ЗА БРЗИ ОДГОВОР 18,960,000

Извори финансирања за главу 20.4

01 Приходи из буџета 18,960,000

1510 Привлачење инвестиција 18,960,000

Извршни и законодавни органи, финансијски и

110

фискални послови и спољни послови 18,960,000

0004

Унапређење ефикасности рада државних органа ради

стварања повољнијег пословног и инвестиционог

окружења

18,960,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14,100,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,530,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 50,000

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 500,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 300,000

425 Текуће поправке и одржавање 30,000

426 Материјал 420,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 1,000

512 Машине и опрема 178,000

21

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА

И ИНФРАСТРУКТУРЕ 32,786,399,000

Извори финансирања за раздео 21

01 Приходи из буџета 32,506,423,000

06 Донације од међународних организација 8,400,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 271,576,000

21.0

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА

И ИНФРАСТРУКТУРЕ 32,334,500,000

Извори финансирања за главу 21.0

01 Приходи из буџета 32,241,915,000

06 Донације од међународних организација 8,400,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 84,185,000

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја 27,839,819,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

450 Саобраћај 27,839,819,000

0001 Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја 9,716,566,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 56,036,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,030,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,000,000

423 Услуге по уговору 3,000,000

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама

9,633,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

Средства ове апропријације у износу од 5.773.000.000 динара

намењена су за Јавно предузеће Путеви Србије, а распоред и

коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе;

средства у износу од 500.000.000 динара намењена су за

Јавно предузеће Путеви Србије за учешће Републике Србије

у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности

саобраћаја; средства у износу од 300.000.000 динара

намењена су за Коридори Србије д.о.о. Београд, а распоред и

коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе;

средства у износу од 960.000.000 динара намењена су за за

Коридори Србије д.о.о. Београд за учешће Републике Србије

по основу Споразума о зајму између Владе Републике

Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као

зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг -

Бољковци, Бољковци - Таково и Таково - Прељина аутопута

Е-763 у Републици Србији; средства у износу од 500.000.000

динара намењена су за Јавно предузеће Путеви Србије за

извођење радова на Коридору X, аутопут Е-75, деоница

Српска Кућа-Левосоје; средства у износу од 500.000.000

динара намењена су за Јавно предузеће Путеви Србије за

изградњу чеоне наплатне станице Врчин; средства у износу

од 200.000.000 динара намењена су за Јавно предузеће

Путеви Србије за преостале радове на деоници Доњи

Нерадовац-Српска Кућа; средства у износу од 820.000.000

динара намењена су за за Коридори Србије д.о.о. Београд за

Спољно електроенергетску мрежу за аутопутне коридоре;

средства у износу од 80.000.000 динара намењена су за

Коридори Србије д.о.о. Београд за административне таксе.

ОПИС

Укупна

средства


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

463 Трансфери осталим нивоима власти 12,000,000

0002 Железнички и интермодални саобраћај 17,532,354,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,969,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,785,000

414 Социјална давања запосленима 600,000

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000

421 Стални трошкови 1,020,000

422 Трошкови путовања 1,200,000

423 Услуге по уговору 7,280,000

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама

Део средстава ове апропријације у износу од 5.910.000.000

динара намењен je за учешће у руском кредиту који ће се

користити за испоруку робе, обављање радова и пружање

услуга у области железнице; део средстава ове апропријације

у износу од 600.000.000 динара намењен je за изградњу

железничко-друмског моста преко реке Дунав у Новом Саду

– Жежељев мост. Распоред и коришћење преосталих

средстава ове апропријације вршиће се по посебним актима

Владе.

17,510,000,000

0003 Водни саобраћај 54,615,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 40,139,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,176,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,600,000

423 Услуге по уговору 3,200,000

0004 Ваздушни саобраћај 12,107,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,749,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,208,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 650,000

423 Услуге по уговору 3,000,000

0005 Администрација и управљање 434,675,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 46,096,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,254,000

413 Накнаде у натури 2,500,000

414 Социјална давања запосленима 4,530,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,400,000

421 Стални трошкови 26,985,000

422 Трошкови путовања 17,000,000

423 Услуге по уговору 92,989,000

424 Специјализоване услуге 7,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 11,111,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

426 Материјал 24,000,000

462 Дотације међународним организацијама 26,350,000

481 Дотације невладиним организацијама 20,000,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 3,260,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000,000

512 Машине и опрема 31,700,000

515 Нематеријална имовина 7,500,000

7006 ИПА 2013 - Сектор саобраћаја 89,502,000

423 Услуге по уговору 88,616,000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране

485 државних органа

886,000

0702

Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за

Републику Србију 4,084,351,000

450 Саобраћај 4,084,351,000

0001 Подршка реализацији пројеката и међународна сарадња 398,892,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19,668,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,524,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 700,000

423 Услуге по уговору 14,500,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

Део средстава ове апропријације у износу од 6.200.000

динара намењен је за услуге саветника за реализацију

пројекта изградње дела аутопутског правца Е-763 од

Београда до Пожеге, деонице: Сурчин – Обреновац и

Прељина - Пожега.

461 Донације страним владама 360,000,000

5002 М 1.11 Крагујевац-Баточина 70,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 70,000,000

5003 Изградња аутопута Е-763 Обреновац-Љиг 205,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 205,000,000

5004 Изградња моста Љубовија-Братунац 460,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 460,000,000

5005

551

Коридор X-извођење радова на изградњи леве траке

аутопута Е-75 од граничног прелаза „Хоргош” до Новог

Сада

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за

реализацију националног инвестиционог плана

Коришћење средстава ове апропријације вршиће се по

посебном акту Владе.

197,000,000

197,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

5006

Коридор XI-извођење радова на изградњи аутопута Е-

763, Београд-Јужни Јадран, деоница: Уб-Лајковац км

40+645.28 до км 53+139.91

432,949,000

551

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за

реализацију националног инвестиционог плана

432,949,000

Коришћење средстава ове апропријације вршиће се по

посебном акту Владе.

5007

Изградња моста Земун-Борча са припадајућим

саобраћајницама 644,531,000

511 Зграде и грађевински објекти 644,531,000

5008 Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-Рума 77,265,000

511 Зграде и грађевински објекти 77,265,000

5009

5010

Израда Урбанистичког пројекта, Идејног и Главног

пројекта Железничке станице Београд центар 152,820,000

511 Зграде и грађевински објекти 152,820,000

Израда Идејног решења иновације комплекса ТПС

Земун, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије

о процени утицаја на животну средину и Главног

пројекта I фазе наставка изградње ТПС Земун

62,882,000

511 Зграде и грађевински објекти 62,882,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

ОПИС

Укупна

средства

1 2 3 4 5 6 7 8

5011

Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра

и Студије оправданости, Идејног и Главног пројекта

контејнерског терминала у Макишу

45,995,000

511 Зграде и грађевински објекти 45,995,000

5012

5013

Израда Студије оправданости са Идејним пројектом и

Главног пројекта за денивелацију укрштаја железничке

пруге бр.5 Београд-Шид-државна граница и државног

пута IIb реда број 319 на км 20+993, у Батајници

12,637,000

511 Зграде и грађевински објекти 12,637,000

Израда Идејног решења и Главног пројекта измештања

пута Београд-Сремчица у Железнику 9,402,000

511 Зграде и грађевински објекти 9,402,000

5015 Пројекат мађарско - српске железнице 1,114,978,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,114,978,000

5016 Изградња граничног прелаза Батровци-фаза 2 200,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 200,000,000

1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње 410,330,000

620 Развој заједнице 410,330,000

0001 Подршка изради просторних и урбанистичких планова 142,268,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 50,779,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,089,000

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,400,000

423 Услуге по уговору 9,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 70,000,000

0002

0003

Издавање дозвола и других управних и вануправних

аката 82,226,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15,203,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,723,000

414 Социјална давања запосленима 300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 800,000

423 Услуге по уговору 63,200,000

Уређење грађевинских материјала и производа

стамбеног сектора и енергетска ефикасност 49,969,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,685,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,734,000

414 Социјална давања запосленима 550,000

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000

423 Услуге по уговору 7,500,000

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама

30,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

Средства ове апропријације у износу од 30.000.000 динара

намењена су за Републичку агенцију за становање, а

распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном

акту Владе.

ОПИС

Укупна

средства

0004

0005

Управни послови у области државног премера и катастра

19,615,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,523,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,242,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 750,000

423 Услуге по уговору 3,600,000

Регулаторне делатности, уређење грађевинског

земљишта и легализација 86,252,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 30,334,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,418,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

424 Специјализоване услуге 33,500,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 10,000,000

4001 Подршка грађевинској индустрији 30,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 30,000,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

21.1

УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ

БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 62,983,000

Извори финансирања за главу 21.1

01 Приходи из буџета 62,983,000

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја 62,983,000

450 Саобраћај 62,983,000

0006

Утврђивање техничке способности пловних и плутајућих

објеката за пловидбу и експлоатацију 62,983,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 31,380,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,618,000

413 Накнаде у натури 165,000

414 Социјална давања запосленима 950,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,900,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 350,000

421 Стални трошкови 7,020,000

422 Трошкови путовања 2,050,000

423 Услуге по уговору 6,470,000

424 Специјализоване услуге 900,000

425 Текуће поправке и одржавање 900,000

426 Материјал 3,950,000

462 Дотације међународним организацијама 80,000

482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 250,000


Раздео Глава Програм Функција

Програмска

активност/

Пројекат

Економска

класификација

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПИС

Укупна

средства

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000

512 Машине и опрема 900,000

21.2 УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА 15,475,000

Извори финансирања за главу 21.2

01 Приходи из буџета 15,475,000

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја 15,475,000

450 Саобраћај 15,475,000

0007 Транспорт