11.12.2015 Views

MONTESQUIEU

1mes6XH

1mes6XH

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De Commissie-Juncker:

laatste kans voor Europa?

MONTESQUIEU REEKS N o 6


Inhoudsopgave


Woord vooraf


Hoofdstuk 1

Juncker: de eerste gekozen voorzitter

van de Europese Commissie


Hoofdstuk 2

The Juncker Commission:

an institutional game changer?


č

č


Hoofdstuk 3

Nieuwe bezems vegen schoon?

Een jaar eurocommissaris Timmermans


35

.


ě


Hoofdstuk 4

Donald Tusk: van schoorsteenveger tot

‘President van Europa’
ść


ść
Hoofdstuk 5

Whither the Parliament and the

Commission?

Reflections on the first year of the Juncker

Commission


Bijlagen


č

č


ţ


ż

ń

ĕ


Personalia


Montesquieu Reeks


In een vrije staat dient iedereen die

in het bezit kan worden geacht van

een vrije wil, zichzelf te besturen. De

wetgevende macht zou dan ook bij het

volk in zijn geheel moeten berusten.

Maar aangezien zoiets in de grote

staten een onmogelijkheid is en ook in

kleine staten op veel bezwaren stuit,

dient het volk vertegenwoordigers

aan te stellen die alles moeten doen

wat het volk zelf niet kan.

Montesquieu, Over de geest van de

wetten (1748)

www.montesquieu-instituut.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!