19.01.2016 Views

Norway Yearbook - 1993

Norway Yearbook - 1993.pdf

Norway Yearbook - 1993.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

C 85 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Statistisk årbok 1993

112. årgang

Statistical Yearbook 1993

112th Issue

Statistisk sentralbyrå • Statistics Norway

Oslo - Kongsvinger 1993


■■••

Standardtegn

Tall kan ikke forekomme

Oppgave mangler

Oppgave mangler foreløpig

Tall kan ikke offentliggjøres

Null

Mindre enn 0,5 av den

brukte enheten

Mindre enn 0,05 av den

brukte enheten

Foreløpig tall

Brudd i den loddrette

serien

Brudd i den vannrette

serien

0

0,0

Explanation of Symbols

Category not applicable

Data not available

Data not yet available

Not for publication

Nil

Less than 0.5 of unit

employed

Less than 0.05 of unit

employed

Provisional or preliminary figure

Break in the homogeneity of

a vertical series

Break in the homogeneity of

a horizontal series

Forkortelser i kildeangivelser

NOS: Norges offisielle statistikk

SM: Statistisk månedshefte, utgitt

av Statistisk sentralbyrå

Abbreviations in source references

NOS: Official Statistics of Norway

MB: Monthly Bulletin of Statistics,

published by Statistics

Norway

SSB: Statistisk sentralbyrå

Statistics Norway

PDC — Printing Data Center 1993

OMSLAG:

Design: Enzo Finger Design A/S

Omslagsillustrasjon: Trond Nordahl

Trykk: PDC A/S • 1930 Aurskog

ISBN 82-537-3873-0

ISSN 0377-8908


Forord

Statistisk årbok 1993 inneholder tall for de nærmeste foregående år fra ulike områder av norsk

offisiell statistikk, foruten hovedtall for andre land hentet fra internasjonal statistikk. Tallene som

er stilt sammen i 550 tabeller ordnet etter emneområde, gir opplysninger om blant annet

naturmiljø, befolkning, sosiale forhold, næringsliv og økonomi.

I årets utgave, den 112. i rekken av årbøker, er utvalget av tabeller stort sett det samme som

i fjorårsutgaven. Noen få tabeller med mindre aktuelle tall er sløyfet for å gi plass til nye tall om

blant annet asylsøkere, sykefraværet til statsansatte og prisutviklingen på nye eneboliger. De nye

tabellene, 12 i alt, gir ellers opplysninger om småhvalfangst, tilgang og avgang på norskregistrerte

skip og om tjenesteytinger som frisering, fotografering og begravelsesbyråvirksomhet. I

de internasjonale oversiktene er det gitt tall for en rekke nye land.

Statistisk årbok er et nyttig oppslagsverk — et leksikon i tall — for hjem, skole, næringsliv og

offentlig administrasjon. Et tabellregister og et alfabetisk sakregister gjør det lett å finne fram til

aktuelle talloppgaver. Kildeopplysningene i tabellene gjør at årboka er et godt utgangspunkt også

for dem som ønsker å finne fram til mer detaljert statistikk.

Årboka er redigert av rådgiver Idar Møglestue assistert av sekretærene Elly Lie og Else

Efjestad.

Statistisk sentralbyrå, Oslo, 10. juni 1993

Svein Longva


Preface

The Statistical Yearbook of Norway 1993 contains figures for recent years from various fields of

Norwegian official statistics. The yearbook also contains main figures from other countries

selected from international statistics. The figures make up 550 tables classified according to

subject and give information on subjects like environment, population, social conditions,

industries and economy.

In this year's edition, the 112th issue, the selection of tables is mainly identical to last year's

issue. However, some tables with figures of less importance have been replaced by new figures

on asylum seekers, sickness absenteeism among government employees and price index for

new detached houses. The new tables, 12 in total, contain in addition figures on small-whale

catching, increase and decrease of vessels registered in Norwegian ship registers and on

personal services as hairdressing, photographing and funeral services. In the international tables

figures from a number of new countries are included.

The Statistical Yearbook is a practical reference book for private and professional use. With its

comprehensive index and source references the yearbook is also a good starting point for all who

search for more detailed statistics.

The yearbook is edited by Dr. Idar Moglestue assisted by Ms. Elly Lie and Ms. Else Efjestad.

Statistics Norway, Oslo, 10 June 1993

Svein Longva


Innhold Contents

Side

Page

Tabellregister Index of tables 6

Oversikt over geografiske forhold Geographical survey 23

Naturressurser og naturmiljø Natural resources and environment 29

Sosiodemografiske emner Socio-demographic subject matters

21 Befolkning Population 37

22 Helseforhold og helsetjeneste Health conditions and health services 71

23 Utdanning og skolevesen Education and educational institutions 89

24 Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid Culture, time use, holidays and leisure 103

25 Sosiale forhold og sosialvesen Social conditions and social services 113

26 Rettsforhold og rettsvesen The law and legal institutions 123

Sosioøkonomiske emner Socio-economic subject matters

32 Arbeidskraft Labour 129

33 Lønn Wages and salaries 147

34 Personlig inntekt og formue Personal income and property 159

35 Personlig forbruk Private consumption 171

36 Boliger og boforhold Housing and housing conditions 181

Næringsøkonomiske emner Industrial subject matters

40 Generelle næringsøkonomiske emner General industrial subject matters 184

41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst Agriculture, forestry, hunting, fishing, sealing and whaling 187

42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning Oil extraction, mining and quarrying,

manufacturing, electricity and gas supply 221

43 Bygge- og anleggsvirksomhet Building and construction 253

44 Utenrikshandel External trade 259

45 Varehandel Internal trade 281

46 Samferdsel og reiseliv Transport, communication and tourism 293

47 Tjenesteyting Services 328

Samfunnsøkonomiske emner General economic subject matters

50 Nasjonalregnskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emner National accounts and other

general economic subject matters 333

51 Offentlig forvaltning Public administration 356

52 Finansinstitusjoner, penger og kreditt Financial institutions, money and credit 371

Samfunnsorganisatoriske emner Subject matters related to social organizations

61 Administrative emner Administrative matters 393

62 Politiske emner Politics 394

Svalbard Svalbard 401

Internasjonale oversikter International tables 403

Mål og vekt Measures and weight 477

Alfabetisk sakregister 479

Alphabetical index 485

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar 1992. Emneinndelt oversikt Publications

issued by Statistics Norway since 1 January 1992. Survey arranged by subject matter 490

Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk Issued in the series Standards for Norwegian Statistics. . . . 495


Tabellregister Index of tables

Tabell Side Table Page

NATURRESSURSER OG NATURMILJØ

NATURAL RESOURCES AND

ENVIRONMENT

1 Samlet areal, areal etter høyde over

havet, og kystlinje. Fylke

2 Vernede områder etter lov om naturvern.

Antall og areal. Fylke

3 Nyttbar, utbygd og ikke utbygd vannkraft.

Fylke

4 Energibruk utenom energisektorene

5 Direkte energibruk i norske sektorer .

6 Forurensningsutslipp til luft

7 Utslipp til luft etter kilde

8 Utslipp til luft etter næring

9 Meteorologiske forhold

10 De viktigste fiskebestandene

11 Gjenvinning av avfall

29

30

31

31

32

32

33

33

34

36

36

1 Total area, area by hight above sea

level, and length of coastline. County .

2 Protected areas. Number and area

County

3 Potential, operational and not operational

water power. County

4 Use of energy goods outside the

energy sectors

5 Direct use of energy goods in Norwegian

sectors

6 Emission of air pollutants

7 Emissions to air by source

8 Emissions to air by industry

9 Climate

10 Main fish stocks

11 Recovery of waste

12 Utrangerte motorkjøretøyer og tilhengere

Scrapped motor vehicles and trailers

36

29

30

31

31

32

32

33

33

34

36

36

36

SOSIODEMOGRAFISKE EMNER

21 Befolkning

13 Folkemengde ved folketellingene

14 Folkemengde og folketilvekst

15 Folkemengde, areal og folketetthet.

Fylke

16 Folkemengde i tettbygde og spredtbygde

strøk. Fylke

17 Folkemengde i tettsteder med minst

7 000 innbyggere

18 Areal og folkemengde. Kommune

19 Folkemengde etter kjønn, ekteskapelig

status og alder

20 Folkemengde etter kjønn og alder

21 Framskrevet folkemengde, 1995-2050

22 Asylsøkere kommet til Norge, etter

statsborgerskap

23 Utenlandske statsborgere etter kjønn,

alder og statsborgerskap

24 Utenlandske statsborgere som har fått

norsk statsborgerskap, etter tidligere

statsborgerskap

25 Utenlandsfødte etter kjønn, alder og

fødeland

26 Familier etter familietype og tallet på

barn under 18 år. Fylke

27 Familier etter familietype. Absolutte

tall og prosent. Hele landet

28 Barnefamilier etter antall barn under

20 (18). Hele landet

29 Samlivsstatus for kvinner og menn i

ulike aldersgrupper

30 Kvinner og menn med barn, etter samlivsstatus

ved første barns fødsel

31 Samboerpar med minst ett felles barn,

etter tallet på barn i samboerfellesskapet.

Fylke

32 Enslige etter kjønn og alder

33 Antall barn 0-17 år etter familietype og

søsken uansett alder. Fylke

SOCIO-DEMOGRAPHIC SUBJECT

MATTERS

21 Population

13 Population at population censuses

14 Population and increase of population

15 Population, area and population density.

County

16 Population in densely and sparsely

populated areas. County

17 Population of urban settlements with

7 000 inhabitants or more

18 Area and population. Municipality

19 Population by sex, marital status and

age

20 Population by sex and age

21 Projected population, 1995-2050

22 Asylum seekers arrived in Norway, by

citizenship

23 Foreign citizens by sex, age and citizenship

24 Naturalizations by previous citizenship

25 Foreign born by sex, age and country

50

of birth

26 Families by type of family and number

of 51

children of age under 18 years

37

37

38

38

39

40

45

46

46

47

48

49

52

52

53

53

54

54

55

County

27 Families by type of family. Absolute

figures and per cent. The whole country

28 Families with children of age under 20

(18) years. The whole country

29 Cohabitational status for females and

males in different age groups

30 Women and men having children, by

cohabitational status at first birth .

31 Cohabitant couples with at least one

common child, by number of children

in the cohabitation County

32 Single persons by sex and age

33 Number of children 0-17 years, by type

of family and brothers and sisters regardless

of age. County

37

37

38

38

39

40

45

46

46

47

48

49

50

51

52

52

53

53

54

54

55


Tabell

Side

34 Antall barn 0-17 år etter søskenrelasjon.

Slasken uansett alder. Fylke ... 56

35 Privathusholdninger. Tall for husholdningstype/husholdningsstørrelse

57

36 Folkemengdens bevegelse 58

37 Folkemengdens bevegelse. Fylke 59

38 Fødte 60

39 Fruktbarhet. Fylke 60

40 Fruktbarhet etter alder, samlet fruktbarhetstall

og reproduksjonstall 61

41 Fruktbarhet etter alder for gifte og

ikke-gifte kvinner 61

42 Fødte etter barnets nummer 62

43 Inngåtte ekteskap etter ektefellenes

tidligere ekteskapelige status 62

44 Gjennomsnittsalder ved ekteskapsinngåelse

63

45 Ekteskapshyppigheter for ugifte etter

kjønn og alder 63

46 Skilsmisser og separasjoner 63

47 Beregnet andel av gifte menn og kvinner

som vil bli skilt for en viss alder . 64

48 Flyttinger innenlands og flyttinger til

og fra Norge 64

49 Nettoinnflytting. Fylke 65

50 Flyttinger til og fra fylkene 65

51 Flyttinger til og fra Norge, etter land 66

52 Flyttinger innenlands og til og fra

Norge, etter flytternes kjønn og alder . 67

53 Yrkesaktive utenlandske statsborgere,

etter kjønn, alder og yrkesfelt 67

54 Dødsfall og dødelighet 68

55 Dødelighet etter kjønn og alder 68

56 Forventet gjenstående levetid 69

57 Dødelighetstabeller. Forventet gjenstående

levetid 69

58 Døde omkring fødselen og i første

leveår 70

59 Spedbarnsdødelighet. Fylke 70

22 Helseforhold og helsetjeneste

60 Dødsfall blant barn i første leveår,

etter alderstrinn og årsak 71

61 Dødsfall etter alder og årsak 72

62 Dødeligheten av ondartede svulster

blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper

74

63 Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer

blant menn og kvinner i ulike

aldersgrupper 74

64 Dødsfall ved yrkesulykker og andre

ulykker, etter alder 75

65 Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder

76

66 Dødsfall og dødelighet ved selvmord

blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper

76

67 Kremasjoner 77

68 Utførte svangerskapsavbrudd blant

kvinner, etter alder 77

69 Utførte svangerskapsavbrudd. Kvinnens

bostedsfylke 78

70 Utførte steriliseringer blant menn og

kvinner, etter alder. Fylke 78

Table

Page

34 Number of children 0-17 years, by

relationship. Brothers and sisters regardless

of age. County 56

35 Private households. Figures for type/

size of household 57

36 Vital statistics 58

37 Vital statistics. County 59

38 Births 60

39 Fertility. County 60

40 Age-specific fertility rates, total fertility

and reproduction rates 61

41 Age-specific fertility rates for married

and non-married women 61

42 Births by parity 62

43 Marriages by previous marital status

of partners 62

44 Average age at marriage 63

45 Marriage rates for unmarried persons,

by sex and age 63

46 Divorces and separations 63

47 Estimated percentage of married males

and females who are expected to

get divorced before a certain age 64

48 Internal migration, immigration and

emigration 64

49 Net migration County 65

50 Migration to and from counties 65

51 Immigration and emigration, by country

66

52 Internal migration, immigration and

emigration, by sex and age of migrants

67

53 Economically active foreign citizens,

by sex, age and occupational group 67

54 Deaths and death rates 68

55 Mortality rates by sex and age 68

56 Expectation of life 69

57 Life tables. Expectation of life 69

58 Perinatal deaths and infant deaths . 70

59 Infant mortality rates County 70

22 Health conditions and health

services

60 Infant deaths by age intervals and

cause 71

61 Deaths by age and cause of death 72

62 Sex and age-specific death rates from

malignant neoplasms 74

63 Sex and age-specific death rates from

cardiovascular diseases 74

64 Deaths by occupational and other

accidents, by age 75

65 Violent deaths by sex and age 76

66 Deaths and death rates from suicide,

by sex and age 76

67 Cremations 77

68 Induced abortions among women, by

age 77

69 Induced legal abortions. Woman's

county of residence 78

70 Induced sterilizations by sex and age

County 78

7


Tabell

71 Bruk av prevensjonsmetode. Tall for

kjønn og alder

72 Helseinstitusjoner etter institusjonstype

73 Pasienter i helseinstitusjoner

74 Driftsutgifter etter art ved ulike typer

av helseinstitusjoner

75 Helsepersonell. Fylke

76 Personell i kommunehelsetjenesten

Fylke

77 Andel med ulike langvarige sykdommer

blant personer i ulike aldersgrupper

78 Personer med nedsatt funksjonsevne,

etter kjønn og alder

79 Nye tilfelle av kreft diagnostisert, etter

kjønn og primærsete

80 Nye tilfelle av kreft i ulike aldersgrupper

81 Registrerte tilfelle av smitteførende

tuberkulose, etter lokalisasjon

82 Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer

83 HIV-infeksjoner etter risikofaktor og

diagnoseår

84 Nye tilfelle av aids,etter risikofaktor og

meldeår. Tallet på døde av aids

85 Utskrevne pasienter fra og

liggedager på somatiske sykehus,

etter kjønn og alder

86 Vernepliktige etter høyde

87 Gjennomsnittshøyde og svømmeferdighet

for vernepliktige. Fylke

Side

79

80

81

82

83

83

84

84

84

85

85

86

87

87

88

88

88

Table

Page

71 Use of contraception method. Figures

for sex and age group 79

72 Health institutions by type of institution

80

73 Patients in health institutions 81

74 Operating expenditure by category for

various types of health institutions 82

75 Health personnel County 83

76 Personnel in municipal health service

County 83

77 Percentage with specific chronic diseases,

by age 84

78 Long-term disability by sex and age . 84

79 New cases of cancer diagnosed, by

sex and primary site 84

80 New cases of cancer, by age 85

81 Notified cases of bacillary tuberculosis,

by site 85

82 Notified cases of infectious diseases 86

83 HIV-infections by risk factor and year

of diagnosis 87

84 New cases of aids, by risk factor and

year of notification. Deaths from aids . 87

85 Discharges and bed-days in somatic

hospitals, by sex and age 88

86 Conscripts by height 88

87 Average height and swimming ability

of conscripts County 88

23 Utdanning og skolevesen

88 Skoler, lærere og elever

89 Elever etter skoleslag og alder og i

prosent av registrert årskull

90 Elever etter klassetrinn, kjønn og fagfelt

91 Grunnskoler. Elever

92 Overgang fra grunnskole til videregående

utdanning

93 Videregående skoler

94 Elever under lov om videregående opplæring,

etter kurstype og studieretning

95 Fullført utdanning under lov om videregående

opplæring

96 Universiteter og høgskoler. Studenter

97 Personer som fullførte en utdanningsaktivitet,

etter utdanningsnivå, kjønn

og fagfelt

98 Voksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjoner.

Deltakere etter

kjønn og organisasjon

99 Voksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjoner.

Kurs, deltakere

og timer. Fylke

100 Personer 16 år og over, etter høyeste

fullførte utdanning og kjønn

101 Personer 16 år og over, etter høyeste

fullførte utdanning. Fylke

102 Personer tildelt doktorgrad etter

kjønn, tittel og fagområde

103 Universiteter. Personale

89

90

91

92

92

93

93

94

95

96

97

97

98

98

99

100

23 Education and educational

institutions

88 Schools, teachers and pupils 89

89 Pupils by type of school and age in per

cent of registered population 90

90 Pupils by class level, sex and field of

study 91

91 Primary schools Pupils 92

92 Pupils going from primary and lower

secondary school to upper secondary

education 92

93 Upper secondary schools 93

94 Pupils under the Upper Secondary

Education Act, by type of course and

area of study 93

95 Completed education under the Upper

Secondary Education Act 94

96 Universities and colleges. Students 95

97 Persons who completed an education,

by educational level, sex and field of

study 96

98 Adult education organized by popular

education organizations. Number of

participants by sex and organization . 97

99 Adult education. Number of courses,

participants and lessons. County 97

100 Persons 16 years and over, by highest

education completed and sex 98

101 Persons 16 years and over, by highest

education completed County 98

102 Doctor's degrees by sex, title and field 99

103 Universities Personnel 100

4

8


Tabell

Side

104 Forskningspersonale og forskningsårsverk,

etter sektor for utførelse 100

105 Driftsutgifter til forskning og utviklingsarbeid,

etter sektor for utførelse og

fagområde 101

106 Utgifter til forskning og utviklingsarbeid,

etter finansieringskilde 101

107 Utgifter til forskning og utviklingsarbeid,

etter utgiftstype og sektor for

utførelse 102

24 Kulturelle forhold, generell tidsbruk,

ferie og fritid

108 Tros- og livssynssamfunn utenfor Den

norske kirke 103

109 Norsk rikskringkasting. Sendetid i

fjernsynet etter programtype 103

110 Norsk rikskringkasting. Sendetid i radio

etter programtype 104

111 Personer i alder 9-79 år med tilgang til

radio- og fjernsynstilbud 104

112 Radiolytting og fjernsynsseing blant

personer 9-79 år. Lytter- og seerandeler

105

113 Fag- og forskningsbibliotek 105

114 Folke- og skolebibliotek 106

115 Aviser 106

116 Lesing blant personer 9-79 år. Andel 106

117 Kinoer 107

118 Teater og opera 107

119 Deltaking i forskjellige kulturaktiviteter

av personer 9-79 år 108

120 Garantiinntekter og stipend for kunstnere

108

121 Besøk ved gudstjeneste eller religiøst

møte av personer 16 år og over 109

122 Andel av personer 16 år og over med

medlemskap i ulike foreninger 109

123 Norges Idrettsforbund. Lag og medlemskap

110

124 Kommuner etter målbruk. Bokmål/nynorsk

110

125 Bokmål og nynorsk i grunnskolen (hovedmål).

Fylke 111

126 Andel av personer på ferietur i forskjellige

årstider 111

127 Tid brukt til ulike aktiviteter. Gjennomsnitt

for alle dager. Timer og minutter . 112

25 Sosiale forhold og sosialvesen

128 Folketrygden. Kontantstønad under

sykdom og ved fødsel. Stønadstilfelle

avsluttet 113

129 Folketrygden. Stønad under sykdom

og ved fødsel 113

130 Folketrygden. Arbeidsløshet 114

131 Folketrygden. Alderspensjon. Fylke . 114

132 Folketrygden. Attføringspengetilfelle avsluttet

115

Table

Page

104 Research personnel and man-years of

research, by sector of performance 100

105 Current expenditure on research and

experimental development, by sector

of performance and field of science . 101

106 Expenditure on research and experimental

development, by source of

funds 101

107 Expenditure on research and experimental

development, by type of expenditure

and sector of performance 102

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

24 Culture, time use, holidays and

leisure

Religious and philosophical communities

outside Church of Norway 103

Norwegian Broadcasting Corporation

Hours of television broadcasting by

type of programme 103

Norwegian Broadcasting Corporation

Hours of radio broadcasting by type of

programme 104

Persons 9-79 years old with access to

radio and television penetration 104

Radio listening and television viewing

of persons 9-79 years old. Ratings 105

Special and research libraries 105

Public and school libraries 106

Newspapers 106

Reading among persons 9-79 years

old. Ratings 106

Cinema theatres 107

Theatre and opera 107

Participation in different kinds of

cultural activities, by persons 9-79

years old 108

Guarantee income, stipends and

scholarships to artists 108

Visits to divine services and other religious

meetings, by persons 16 years

old and over 109

Percentage of persons 16 years and

over with membership in different

kinds of associations 109

The Norwegian Confederation of

Sports. Associations and membership 110

Municipalities by language used in administration.

«Bokmål» and «nynorsk». 110

Use of official Norwegian languages

(«bokmål» and «nynorsk») in primary

and lower secondary school (principal

language). County 111

Percentage of persons on holiday in

different seasons 111

Time spent on various activities. Average

for all days. Hours and minutes . 112

25 Social conditions and social services

National Insurance. Allowances during

sickness and childbirth. Cases of allowance

terminated 113

National Insurance. Benefits during

sickness and childbirth 113

National Insurance. Unemployment . 114

National Insurance. Old-age pension

County 114

National Insurance. Cases of rehabilitation

allowance discontinued 115

9


Tabell

Side Table

133 Folketrygden. Uførepensjon. Fylke ... 115 133

134 Meldte yrkesskader etter kjønn og næ- 134

ring 116

135 Folketrygden. Barnepensjon. Fylke 116 135

136 Folketrygden. Pensjon og overgangs- 136

stønad til etterlatte, ugifte, skilte og

separerte forsørgere. Fylke 117

137 Sosialhjelp. Fylke 117 137

138 Barnetrygden. Stønadsmottakere etter 138

tallet på barn. Fylke 118

139 Barnevern. Barn under vernetiltak 118 139

140 Barnehager. Fylke 119 140

141 Plasser i institusjoner for barn og ung- 141

dom, etter institusjonstype 119

142 Adopterte 120 142

143 Plasser i institusjoner for eldre, etter 143

institusjonstype. Fylke 120

144 Pleie- og omsorgstjenester for hjem- 144

mene 121

145 Plasser i institusjoner for rusmiddel- 145

misbrukere, etter institusjonstype

Fylke 121

146 Forbruk av brennevin, vin og øl 122 146

147 Forbruk av brennevin, vin og øl pr 147

innbygger 15 år og over 122

148 Forbrukernes utgifter til brennevin, vin 148

og øl 122

26 Rettsforhold og rettsvesen

149 Forbrytelser etterforsket av politiet .. 123 149

150 Reaksjoner i forseelsessaker, etter 150

reaksjonens art 125

151 Reaksjoner i forbrytelsessaker etter 151

reaksjonens art, personens kjønn og

alder 125

152 Nyinnsettelser og løslatelser ved 152

fengselsanstalter, etter alder/anstalttid

og type hovedlovbrudd 126

153 Belegget i fengselsanstaltene etter 153

personens kjønn og type anstalt/type

reaksjon 127

154 Tilbakefall i en 3-årsperiode blant sik- 154

tede for forbrytelser 128

155 Tvistemål behandlet av forliksrådene 128 155

156 Overformynderier 128 156

Page

National Insurance. Disability pension

County 115

Reported injuries by sex and industry 116

National Insurance. Children's benefits.

County 116

National Insurance. Survivors' benefits

and benefits to unmarried, divorced

and separated supporters

County 117

Social care. County 117

Family allowances. Allowance recipients

by number of children. County 118

Child welfare. Children under protection

118

Kindergartens. County 119

Number of beds in institutions for children

and youth, by type of institution 119

Adopted persons 120

Beds in institutions for the aged, by

type of institution County 120

Social home-help and home-nursing 121

Number of beds in institutions for alcoholics

and drug addicts, by type of

institution County 121

Consumption of alcoholic beverages 122

Consumption of alcoholic beverages

per capita 15 years and over 122

Consumers' expenditure on alcoholic

beverages 122

26 The law and legal institutions

Crimes investigated by the police . 123

Sanctions in cases of misdemeanour,

by type of sanction 125

Sanctions in crime cases, by type of

sanction, sex and age of the person . 125

New admissions and releases from

penal institutions, by age/duration of

stay and type of principal crime 126

Population in penal institutions, by sex

of the person and type of institution/

type of sanction 127

Recidivism during a period of 3 years

among persons charged with crimes 128

Disputes dealt with at the conciliation

boards 128

Public trustee offices 128

SOSIOØKONOMISKE EMNER

SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS

32 Arbeidskraft

157 Personer i alder 16-74 år etter kjønn, 157

ekteskapelig status og sosioøkonomisk

gruppe 129

158 Personer 16-74 år etter kjønn, ekte- 158

skapelig status og arbeidsstyrkestatus 129

159 Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig 159

status og alder 130

160 Sysselsatte etter kjønn og avtalt/vanlig 160

arbeidstid pr. uke 130

161 Sysselsatte og utførte timeverk pr 161

uke, etter kjønn og næring 131

162 Sysselsatte etter kjønn og yrkesstatus 132 162

163 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt et- 163

ter kjønn/alder 132

32 Labour

Population aged 16-74 by sex, marital

status and socio-economic group .... 129

Population 16-74 years by sex, marital

status and labour force status 129

Employed persons by sex, marital status

and age 130

Employed persons by sex and settled

/average working hours per week 130

Employed persons and number of

man-hours worked per week, by sex

and industry 131

Employed persons by sex and status 132

Non-employed persons seeking work

by sex/age 132


Tabell

164 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt

etter kjønn og tidligere sysselsetting .

165 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter

søkingens varighet

166 Arbeidsformidling

167 Personer meldt til arbeidskontorene

som helt arbeidsløse

168 Lønnstakere etter vanlig reisetid til

arbeidet

169 Personer 16 år og over, etter yrkesaktivitet

og kjønn. Fylke

170 Sysselsatte etter kjønn og yrke

171 Yrkesaktive 16 dr og over, etter kjønn

og næring

172 Pendlere 16 år og over i arbeid i uka

27. oktober-2. november 1990, etter

kjønn, alder og næring/landsdel

173 Andel ansatte med ulike arbeidsmiljøproblemer

174 Sykefravær for statsansatte

175 Arbeidskonflikter

176 Arbeidskonflikter etter næring

177 Arbeidskonflikter etter varighet

178 Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager

179 Landsorganisasjonen i Norge. Medlemmer

180 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Medlemmer

181 Akademikernes Fellesorganisasjon

Medlemmer

182 Arbeidstakersammenslutninger ikke

tilsluttet Landsorganisasjonen, Yrkesorganisasjonenes

Sentralforbund eller

Akademikernes Fellesorganisasjon

Medlemmer

183 Hovedsammenslutningene for arbeidstakere

og andre landsomfattende

arbeidstakerorganisasjoner. Medlemmer

184 Arbeidsgiversammenslutninger

33 Lønn

185 Timefortjeneste for arbeidere i industribedrifter

tilsluttet Næringslivets

Hovedorganisasjon

186 Timefortjeneste for voksne menn i privat

bygge- og anleggsvirksomhet

187 Gjennomsnittsfortjeneste for ansatte i

hotell- og restaurantdrift

188 Månedsfortjeneste for sjøfolk i innenriks

rutefart

189 Månedsfortjeneste for ansatte i interesseorganisasjoner

190 Månedsfortjeneste for funksjonærer i

bedrifter tilsluttet Næringslivets

Hovedorganisasjon

191 Månedsfortjeneste for ansatte i varehandel

192 Månedsfortjeneste for funksjonærer i

forretnings- og sparebanker

193 Månedsfortjeneste for ansatte i forsikringsvirksomhet

194 Månedsfortjeneste for ansatte i forretningsmessig

tjenesteyting

Side Table

Page

164 Non-employed persons seeking work

132 by sex and work experience 132

165 Non-employed persons seeking work

133 by duration of unemployment 133

133 166 Labour exchange 133

167 Unemployed registered at the employ-

134 ment offices 134

168 Wage earners by ordinary travel time

135 to work 135

169 Persons 16 years and over, by eco-

135 nomic activity and sex County 135

136 170 Employed persons by sex and occupation

136

171 Economically active persons 16 years

137 and over, by sex and industry 137

172 Commuters 16 years and over at work

in the week 27 October-2 November

138 1990, by sex, age and industry/region . 138

173 Percentage of employees exposed to

139 various work environment problems . 139

140 174 Sickness absenteeism among government

employees 140

140 175 Work stoppages 140

141 176 Work stoppages by industry 141

141 177 Work stoppages by duration 141

178 Work stoppages by working days lost 141

141

179 The Norwegian Federation of Trade

142 Unions Members 142

180 Confederation of Vocational Unions

143 Members 143

181 Federation of Norwegian Professional

144 Associations. Members 144

182 Associations of wage earners not affiliated

Federation of Trade Unions,

Confederation of Vocational Unions or

Federation of Professional Associa-

145 tions. Members 145

183 Central organizations and other

nation-wide associations for wage

earners. Members 145

145

146 184 Employers' associations 146

33 Wages and salaries

185 Hourly earnings of workers in manufacturing

establishments affiliated with

147 the Confederation of Norwegian Business

and Industry 147

186 Hourly earnings in private construc-

148 tion. Adult male workers 148

187 Average earnings of employees in ho-

148 tels and restaurants 148

188 Monthly earnings of seamen in sche-

149 duled coasting trade 149

189 Monthly earnings of salaried em-

149 ployees in business, professional and

labour associations 149

190 Monthly earnings of salaried employees

in establishments affiliated

150 with the Confederation of Norwegian

Business and Industry 150

191 Monthly earnings of employees in

151 wholesale and retail trade 151

192 Monthly earnings of salaried employ-

152 ees in commercial and savings banks . 152

193 Monthly earnings of salaried em-

152 ployees in insurance activity 152

194 Monthly earnings of salaried em-

153 ployees in business services 153

11


Tabell

195 Månedsfortjeneste for statens

embets- og tjenestemenn

196 Månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket

197 Månedsfortjeneste for kommunale og

fylkeskommunale arbeidstakere

Side

154

156

158

Table

Page

195 Monthly earnings of central government

employees 154

196 Monthly earnings of employees in publicly

maintained schools 156

197 Monthly earnings of municipal and

county municipal employees 158

34 Personlig inntekt og formue

198 Personlige skattytere. Tall for skatteklasse/kjønn/alder/yrkesstatus/formue/

inntekt

199 Personlige skattytere etter kjønn og

inntekt

200 Personlige skattytere. Inntekt, formue

og utlignede skatter

201 Selvangivelsesregnskap for personer

17 år og over. Inntekts- og fradragspostenes

gjennomsnittsverdi i ulike

sosioøkonomiske grupper

202 Selvangivelsesregnskap for personer

17 år og over. lnntekts- og fradragspostenes

gjennomsnittsverdi

203 Selvangivelsesregnskap for personer

17 år og over. Indeks 1979= 100 ..

204 Selvangivelsesregnskap for personer

17 år og over. Inntekts- og fradragspostenes

gjennomsnittsverdi i ulike bruttoinntektsgrupper

205 Gjennomsnittlig disponibel inntekt

Tall for ulike husholdningstyper og

hovedinntektstakernes kjønn/sosioøkonomiske

status/alder/husholdningens

nettoformue/landsdel/kommunestørrelse

206 Husholdninger etter husholdningens

disponible inntekt. Tall for hovedinntektstakerens

kjønn/sosioøkonomiske

status/alder/husholdningens nettoformue/landsdel/kommunestørrelse

.

207 lnntektsregnskap for husholdninger

Tall for husholdningstyper

208 Inntektsregnskap for husholdninger

Tall for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske

status

209 Formuesregnskap for husholdninger

Tall for hovedinntektstakerens sosioøkonomiske

status

210 Formuesregnskap for husholdninger

etter hovedinntektstakerens alder .

159

160

161

162

163

163

164

165

166

167

168

169

170

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

34 Personal income and property

Personal taxpayers. Figures for exemption

group/sex/age/occupational

status/property/income 159

Personal taxpayers by sex and income 160

Personal taxpayers. Figures for income,

property and assessed taxes . 161

Tax return account for persons 17

years and over. Income and deduction

entries on an average in different

socio-economic groups 162

Tax return account for persons 17

years and over. Income and deduction

entries on an average 163

Tax return account for persons 17

years and over. Index 1979 = 100 .. . 163

Tax return accounts for persons 17

years and over. Income and deduction

entries on an average in different

gross income groups 164

Average available income. Figures for

different types of household and

sex/socio-economic status/age of

main income earner/net property of

households/region/size of municipality

165

Households by available income of

households. Figures for sex/socioeconomic

status/age of main income

earner/net property/region/size of municipality

166

Income account for households. Figures

for different types of household. 167

Income account for households. Figures

for socio-economic status of

main income earner 168

Property account for households. Figures

for socio-economic status of

main income earner 169

Property account for households, by

age of the main income earner 170

35 Personlig forbruk

211 Månedlig konsumprisindeks

212 Konsumprisindeks. Konsumgruppe

213 Konsumprisindeks. Leveringssektor .

214 Indekstall for enkelte varer og varegrupper

i konsumprisindeksen og priser

på matvarer i 1979

215 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år,

etter vare- og tjenestegruppe

216 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år

for forskjellige husholdningstyper, etter

vare- og tjenestegruppe

171 211

171 212

172 213

173

177

178

214

215

216

35 Private consumption

Consumer price index by month .. 171

Consumer price index. Consumption

group 171

Consumer price index, by delivery

sector 172

Index numbers for some commodities

and commodity groups in the Consumer

Price Index and retail prices of

some food items in 1979 173

Consumption expenditure per household

per year, by commodity and service

group 177

Consumption expenditure per household

per year for various types of

household, by commodity and service

group 178

12


Tabell

Side

217 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i

grupper for hovedinntektstakerens

sosiookonomiske status, etter vareog

tjenestegruppe 178

218 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i

forskjellige bostedsstrok, etter vareog

tjenestegruppe

219 Forbruksutgift pr. husholdning pr. år i

forskjellige landsdeler, etter vare- og

tjenestegruppe

220 Andel av personer som eier eller har

tilgang til forskjellige slags utstyr. Tall

for ulike aldersgrupper

179

179

180

Table

Page

217 Consumption expenditure per household

per year in groups for socioeconomic

status of the main income

earner, by commodity and service

group 178

218 Consumption expenditure per household

per year in various residential

areas, by commodity and service

group 179

219 Consumption expenditure per household

per year in various regions, by

commodity and service group 179

220 Percentage of persons who own or

have the disposal of various kinds of

equipment. Figures for different age

groups 180

36 Boliger og boforhold

221 Bebodde privatboliger etter hustype

Landsdel

222 Bebodde privatboliger etter husets

byggeår. Landsdel

223 Avstand til forretnings-, kultur- og friluftstilbud

for bosatte i ulike bostedsstrøk

224 Avstand til forretnings-, kultur- og friluftstilbud

for bosatte i ulike landsdeler

225 Privathusholdninger. Utvalgte kjennetegn

for boligstandard, og disponering

av personbil. Fylke

NÆRINGSØKONOMISKE EMNER

181

181

182

182

183

36 Housing and housing conditions

221 Occupied private dwellings by type of

building. Region 181

222 Occupied private dwellings by construction

period of the building. Region 181

223 Distance to shopping, culture and

other recreation facilities for inhabitants

in different areas of residence 182

224 Distance to shopping, culture and outdoor

recreation facilities for inhabitants

in different regions 182

225 Private households. Selected variables

of dwelling standard, and disposal

of private car. County 183

INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS

40 Generelle nzeringsokonomiske

emner

226 Etterskuddspliktige skattytere ved

statsskatteligningen og fellesskatteligningen,

etter skattytergruppe

227 Etterskuddspliktige skattytere ved

kommune- og fylkesskatteligningen,

etter skattyterg ru ppe

228 Etterskuddspliktige skattytere. Selgende

gruppe og etterskuddspliktige

med gevinst av aksjesalg

229 Aksjestatistikk

184

185

186

40 General industrial subject matters

226 Corporations by central government

tax assessment and joint tax assessment,

by taxpayer group 184

227 Corporations by municipal and county

tax assessment, by taxpayer group 185

228

186 229

Non-personal taxpayers. Shareholders

organizing a major sale of a company's

shares and non-personal taxpayers

with profits from sales of shares 186

Stock statistics 186

41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske

fangst

230 Jord- og skogeiendommer, etter fylke

og etter eiendomsstørrelse

231 Jord- og skogeiendommers landareal,

etter fylke og etter eiendomsstorrelse

232 Jord- og skogeiendommers landareal,

etter eiergruppe

233 Apen åker etter bruken

234 Jordbærdyrking, bringebærdyrking og

grønnsakdyrking på friland. Fylke

235 Veksthusgartnerier etter veksthusareal.

Bedrifter med 300 m 2 og over .

236 Veksthusgartnerier. Veksthusareal etter

bruken. Fylke

237 Fruktdyrking. Enheter med minst 50

frukttrær

238 Husdyr

og

187

188

230

231

232

189

189 233

234

190

191

235

236

191

237

192

192 238

41 Agriculture, forestry, hunting, fishing,

sealing and whaling

Agricultural and forest properties, by

county and by size of property 187

Land area belonging to agricultural

and forest properties, by county and

by size of property 188

Land area belonging to agricultural

and forest properties, by owner group 189

Crop land by use 189

Cultivation of strawberries, raspberries

and field-grown vegetables. County

190

Greenhouse nurseries by area of

greenhouses. Holdings with 300 m 2

and over 191

Greenhouse nurseries. Area of greenhouses

by use. County 191

Orchards. Holdings with at least 50

fruit trees 192

Livestock 192

13


Tabell

239 Driftsenheten som inntektskilde for

personlige brukere, etter fylke og

etter størrelsen på jordbruksareal i

drift. Enheter med minst 5 dekar jordbruksareal

i drift

240 Driftsenheter etter jordbruksareal i

drift

241 Driftsenheter etter jordbruksareal i

drift. Fylke

242 Jordbruksareal. Fylke

243 Husdyr. Fylke

244 Driftsenheter med husdyr av forskjellige

slag, og gjennomsnittlig buskapsstørrelse,

etter fylke og etter størrelse

på jordbruksareal i drift

245 Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk

og fôr

246 Driftsenheter med forskjellige vekster,

og gjennomsnittlig areal pr. enhet av

korn, potet og eng, etter fylke og etter

størrelse på jordbruksareal i drift ..

247 Pelsdyr, tamrein og bikuber

248 Maskiner i jordbruket

249 Forbruk av handelsgjødsel og kraftfô r

250 Avling. Kg pr. dekar

251 Avling i jordbruket. Enheter med minst

5 dekar jordbruksareal i drift. Fylke

252 Avling i hagebruket

253 Offentlig kjøttkontroll. Slakt godkjent til

folkemat

254 Jordbrukets prisindeks

255 Produsentpriser på jordbruksvarer

256 Månedlig prisindeks for jordbruksprodukter

257 Jordbrukets totalregnskap

258 Regnskapsresultater i jordbruket . .

259 Bøndenes inntekt og formue. Gjennomsnittlig

pensjonsgivende inntekt, formue

og skatt for bruker og ektemake .

260 Bøndenes inntekt og formue. Driftsenheter

etter likningsmåte og fylke/

bruksstorrelse/alder på brukeren . . . .

261 Bøndenes inntekt og formue. Samlet

pensjonsgivende inntekt, formue og

skatt for brukere og ektemaker

262 Skogeiendommer etter størrelse på

produktivt skogareal. Fylke

263 Avvirket trevirke. Fylke

264 Bygging av skogsveier for motorkjøretøyer

265 Avvirkning for salg etter hvem som

administrerte drifta. Arbeid utført av

skogeier og familiemedlemmer. Driftsutgifter

ved sluttavvirkning

266 Skogkultur, skogreising og skoggrøfting

267 Skogtaksering. Produktivt skogareal i

alt og etter bonitet. Fylke

268 Skogtaksering. Stående volum og årlig

tilvekst. Fylke

269 Priser for prima skurtømmer og massevirke.

Kr. pr. m 3 fast mål uten bark .

Side

193

240

194

241

194

195 242

195 243

244

196

197

Table

Page

239 The holding as source of net income

by county and by size of holding .. .. 193

245

246

197

198 247

198 248

198 249

199 250

251

199

200 252

253

200

201 254

201 255

256

202

202 257

203 258

259

204

260

205

261

206

262

206

207 263

264

207

265

208

209

209

210

210

266

267

268

269

Holdings by size of agricultural area . 194

Holdings by agricultural area. County. 194

Agricultural area. County 195

Livestock. County 195

Holdings keeping livestock of different

kinds and livestock per holding, by

county and by size of holding 196

Livestock products for sale, home consumption

and feed 197

Holdings cultivating various crops,

and average area of grain, potato and

meadows, by county and by size of

holding 197

Fur-bearing animals, reindeer and

beehives 198

Farm machinery 198

Consumption of fertilizers and of concentrated

feed 198

Crop yield. Kg per decare 199

Agricultural production. Holdings with

at least 5 decares of agricultural area

County 199

Horticultural production 200

Public meat inspection. Carcasses approved

for human consumption 200

Index of agricultural prices 201

Prices received by farmers for agricultural

commodities 201

Monthly index of prices of farm products

202

Aggregate account of agriculture . . 202

Operating results in agriculture 203

The holders' income and property

Average pensionable income, property

and taxes for holder and spouse . 204

The holders' income and property.

Number of holdings by way of assessment

and county/agricultural area in

use/age of the holder 205

The holders' income and property

Pensionable income, property and

taxes, total, for holders and spouses . 206

Forest properties by size of productive

forest area. County 206

Roundwood cut County 207

Forest roads completed 207

Roundwood cut for sale by management.

Forestry work performed by

owners and their family members. Expenditure

for final cutting and hauling 208

Forest regeneration, afforestation and

forest drainage 209

Forest appraisement. Productive forest

area, total and by site class

County 209

Forest appraisement. Growing stock

and annual increment. County 210

Prices of first class saw logs and pulpwood.

Kroner per m 3 solid wood excl

bark 210

14


Tabell

Side

270 Skogbrukets totalregnskap 211

271 Felt storvilt og irregulær avgang av

storvilt 212

272 Småviltjakt 212

273 Jegere som løste jegeravgiftskort . 212

274 Fiskere og registrerte fiskebåter .. 213

275 Fangstmengde etter leveringsmåned

og fiskeslag 213

276 Fangstmengde etter ilandforingsfylke

og fiskeslag 214

277 Fangstverdi etter ilandføringsfylke og

fiskeslag 215

278 Bruken av fangsten i fiskeriene 216

279 Lofotfisket etter skrei. Bruken av fangsten

og deltakingen 216

280 Lakse- og sjøaurefiske 217

281 Selfangst 217

282 Småhvalfangst 218

283 Prisindeks for fisk ved salg fra fisker 218

284 Driftsresultater for helårsdrevne fiskebåter

over 13 meter 219

285 Fiskets totalregnskap 219

286 Fiskeoppdrett. Anlegg med slakt av

matfisk og slaktet mengde. Fylke 220

42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri

og kraftforsyning

287 Bedrifter og sysselsatte, etter størrelse

og næringsområde 221

288 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri.

Hovedtall etter næringshovedgruppe

222

289 Bedrifter og sysselsatte, etter lønnskostnadsandel

og næringsområde 224

290 Regnskapsstatistikk for olje- og gassvirksomhet,

bergverksdrift og industri

Resultatregnskap og balanse 225

291 Regnskapsstatistikk for olje- og gassvirksomhet,

bergverksdrift og industri.

Nøkkeltall for ulike næringshovedgrupper/konkurransetyper

226

292 Bergverksdrift og industri. Hovedtall 228

293 Hovedtall for utvinning av råolje og

naturgass 228

294 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri.

Hovedtall. Fylke 229

295 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri.

Sysselsatte etter næringsområde 229

296 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri.

Bedrifter og sysselsatte, etter næringshovedgruppe.

Fylke 230

297 Bergverksdrift og industri. Produksjon

av utvalgte varer 235

298 Produksjon av råolje og naturgass 239

299 Produksjon av råolje og naturgass pr

felt 239

300 Petroleumsreserver i felt besluttet utbygd

pr. 31. desember 1992 240

Table

Page

270 Aggregate account of forestry 211

271 Big game felled and irregular reduction

of big game 212

272 Small game hunting 212

273 Hunters buying hunting tax cards 212

274 Fishermen and registered fishing

boats 213

275 Catch by landing month and fish species

213

276 Quantity of catch by place of landing

and fish species 214

277 Value of catch by place of landing and

fish species 215

278 Disposition of landings of fish 216

279 Spawning cod in Lofoten. Disposition

of landings and participation 216

280 Salmon and sea trout fisheries 217

281 Sealing 217

282 Small-whale catching 218

283 lndex of first hand prices of fish 218

284 Operating results of whole-year operated

fishing boats over 13 metres 219

285 Aggregate account of fishery 219

286 Rearing of fish. Units with slaughtering

of fish for food and slaughtered quantity.

County 220

42 Oil extraction, mining and quarrying,

manufacturing, electricity and gas

supply

287 Establishments and persons engaged,

by size and industry division 221

288 Oil extraction, mining, quarrying and

manufacturing. Principal figures by industry

major group 222

289 Establishments and persons engaged,

by share of compensation of employees

and industry division 224

290 Statistics of accounts for oil and gas

activity, mining and manufacturing. Income

statement and balance sheet 225

291 Statistics of accounts for oil and gas

activity, mining and manufacturing

Key figures for different industry major

groups/competitive types 226

292 Mining, quarrying and manufacturing

Principal figures 228

293 Principal figures for crude oil and natural

gas production 228

294 Oil extraction, mining, quarrying and

manufacturing. Principal figures

County 229

295 Oil extraction, mining, quarrying and

manufacturing. Persons engaged by

industry division 229

296 Oil extraction, mining, quarrying and

manufacturing. Establishments and

persons engaged, by industry major

group. County 230

297 Mining, quarrying and manufacturing

Production of selected commodities 235

298 Production of crude oil and natural gas 239

299 Production of crude oil and natural gas

per field 239

300 Petroleum reserves in fields with a

development plan per 31 December

1992 240

15


Tabell

Side

301 Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel

ikke besluttet utbygd pr.

31. desember 1992 241

302 Påløpte investeringskostnader i utvinning

og rørtransport av råolje og naturgass

242

303 Etterskuddspliktige skattytere lignet

etter petroleumsskatteloven 242

304 Arlig produksjonsindeks for oljeutvinning,

bergverksdrift og industri, etter

næringshovedgruppe 243

305 Månedlig produksjonsindeks for oljeutvinning,

bergverksdrift, industri og

kraftforsyning 244

306 Elektrisitetsforsyning 245

307 Produksjon av elektrisk kraft. Fylke 246

308 Tilgang og bruk av elektrisk kraft 246

309 Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter

forbrukergruppe. Fylke 247

310 Oljeselskapenes salg av petroleumsprodukter

248

311 Salg av petroleumsprodukter. Fylke 248

312 Netto sluttforbruk av energibærere 249

313 Totalt energiforbruk og tap hos forbrukerne

249

314 Prosentvis fordeling av forbruket, etter

hovedgrupper av energibærere 249

315 Produksjon av viktige energibærere 250

316 Gjennomsnittspriser på elektrisitet levert

til forbruk. Fylke 250

317 Produsentprisindeks 251

318 Meieridrift 252

43 Bygge- og anleggsvirksomhet

319 Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall

etter næringsundergruppe 253

320 Verdi av bygge- og anleggsarbeid, etter

prosjekt 254

321 Privat bygge- og anleggsvirksomhet

Hovedtall for bedrifter registrert i fylket

255

322 Bygg satt i gang etter brukerens næring

255

323 Fullførte bygg etter brukerens næring 256

324 Fullførte leiligheter etter bygningstype 256

325 Fullførte boliger. Fylke 257

326 Fullførte leiligheter etter antall rom

Fylke 257

327 Prisindeks for nye eneboliger 258

328 Byggekostnadsindeks 258

329 Byggekostnadsindeks for anlegg ... 258

44 Utenrikshandel

330 Innførsel og utførsel 259

331 Utførsel av råolje og naturgass 259

332 Indekser for utenrikshandelen 260

333 Innførsel av viktige varer 261

334 Utførsel av viktige varer 267

335 Innførsels- og utforselsverdi, etter land 272

336 Innførsels- og utførselsverdi, etter land

og varegruppe 276

Table

Page

301 Petroleum resources on the Norwegian

continental shelf not yet fully

appraised per 31 December 1992 241

302 Accrued investment costs in crude petroleum

and natural gas production

and pipeline transport 242

303 Non-personal taxpayers assessed by

the Petroleum Tax Act 242

304 Annual index of industrial production,

by industry major group 243

305 Monthly index of industrial production 244

306 Electricity supply 245

307 Production of electric energy. County 246

308 Supply and use of electric energy 246

309 Net consumption of electric energy, by

consumer group County 247

310 Deliveries of petroleum products . 248

311 Deliveries of petroleum products

County 248

312 Final consumption of individual forms

of energy 249

313 Total energy consumption and losses

in final comsumption 249

314 Percentage share of consumption, by

individual forms of energy 249

315 Production of principal energy commodities

250

316 Electricity. Deliveries for consumption

Average unit price County 250

317 Producer price index 251

318 Dairying 252

43 Building and construction

319 Contract construction. Principal figures

by industry sub-group 253

320 Value of construction work, by project

group 254

321 Contract construction. Principal figures

for establishments registered in

the county 255

322 Building work started by industry 255

323 Buildings completed by industry 256

324 Dwelling units completed by type of

building 256

325 Dwellings completed County 257

326 Dwelling units completed by number

of rooms. County 257

327 Price index for new detached houses 258

328 Building cost index 258

329 Building cost indices for constructions 258

44 External trade

330 Imports and exports 259

331 Exports of crude oil and natural gas 259

332 Index numbers of external trade .. 260

333 Imports of principal commodities ... . 261

334 Exports of principal commodities 267

335 Value of imports and exports, by country

272

336 Imports and exports, by countries and

commodity group 276

16


Tabell

Side

45 Varehandel

337 Varehandel. Hovedtall etter næringsgruppe

281

338 Varehandel. Hovedtall etter næringshovedgruppe.

Fylke 282

339 Varehandel. Hovedtall etter sysselsettingsgruppe

og næringsområde 285

340 Varehandel. Hovedtall etter omsetning

og næringsområde 285

341 Regnskapsstatistikk for engroshandel

og detaljhandel. Nøkkeltall for ulike

næringsgrupper 286

342 Regnskapsstatistikk for engroshandel

og detaljhandel. Resultatregnskap og

balanse 288

343 Prisindeks for forstegangsomsetning

innenlands. Varegrupper 289

344 Indekser for engroshandel 289

345 Verdiindeks for detaljomsetningen . . 290

346 Prisindeks for detaljhandel. Konsumprisindeksen

gruppert etter næring . . 291

347 Detaljpriser på en del matvarer og

dagligvarer 292

46 Samferdsel og reiseliv

348 Passasjer- og godstransport på kysten.

Rutefart 293

349 Godstransport på kysten. Leie- og

egentransport 293

350 Hurtigruta Bergen—Kirkenes. Passasjertransport

og godstransport 294

351 Norskregistrerte skip ikke tatt med i

statistikken over handelsflåten 294

352 Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje,

etter registertilhørighet 294

353 Norskregistrerte skip. Tonnasje etter

skipenes registertilhørighet, art og alder.

1 000 bruttotonn 295

354 Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje,

etter skipenes art 295

355 Norskregistrerte skip. Skip og tonnasje,

etter skipenes registertilhørighet

og størrelse 296

356 Norsk Ordinært Skipsregister. Tilgang

og avgang av skip og tonnasje 296

357 Norsk Internasjonalt Skipsregister. Tilgang

og avgang av skip og tonnasje . 297

358 Skip i norsk utenriksfart. Driftsresultat 297

359 Norskregistrerte skip i utenriksfart

Driftsresultat etter skipets art 298

360 Fraktindekser, turfrakter 298

361 Hjelpevirksomhet for sjøtransport. Bedrifter,

omsetning og sysselsetting . . 299

362 Sjøulykker 299

363 Registrerte småbåter. Fylke 299

Table

45 Internal trade

337 Internal trade. Principal data by industry

group

338 Internal trade. Principal figures by major

group County

339 Internal trade. Principal figures by size

(measured by employment) and division

340 Internat trade. Principal figures by size

(measured by sales) and division .

341 Statistics of account for wholesale and

retail trade. Key figures for different

industry groups

342 Statistics of accounts for wholesale

and retail trade. Income statement and

balance sheet

343 Price index for domestic supply. Commodity

groups

344 Indices for wholesale trade

345 Index numbers of value of retail sales

346 Price index for retail trade. Consumer

price index according to industry

group

347 Retail prices of some food and daily

items

46 Transport, communication and

tourism

348 Coastwise transport of passengers

and goods. Scheduled service

349 Coastwise transport of goods. Transport

for hire or reward and on own

account

350 Express Coastal Liner Bergen—Kirkenes.

Passenger traffic and freight

traffic

351 Vessels registered in Norwegian ship

registers not included in the statistics

of the merchant fleet

352 Vessels registered in Norwegian ship

registers. Vessels and tonnage, by

type of register

353 Vessels registered in Norwegian ship

registers. Tonnage by type of register,

type of vessels and age of vessels

1 000 gross tons

354 Vessels registered in Norwegian ship

registers. Vessels and tonnage, by

type of vessel

355 Vessels registered in Norwegian ship

registers. Vessels and tonnage, by

type of register and size of vessels . .

356 Norwegian Ordinary Ship Register. Increase

and decrease of vessels and

tonnage

357 Norwegian International Ship Register.

Increase and decrease of vessels

and tonnage

358 Vessels in Norwegian ocean transport

Operating results

359 Vessels registered in Norwegian ship

registers in ocean transport. Operating

result by type of vessel

360 Shipping freight indices, voyage

freights

361 Supporting services to water transport.

Establishments, sales and employment

362 Marine casualties

363 Registered small boats. County

Page

281

282

285

285

286

288

289

289

290

291

292

293

293

294

294

294

295

295

296

296

297

297

298

298

299

299

299

17


Tabell

364 Innførsel og utførsel, etter transportmåte

og varegruppe

365 Innenlandsk persontransport etter

transportmåte

366 Innenlandsk godstransport etter transportmåte

367 Norges Statsbaner. Resultatregnskap

368 Norges Statsbaner. Banenett, rullende

materiell, trafikk og personer sysselsatt

369 Offentlige veier. Fylke

370 Førstegangsregistrerte motorkjøretøyer

og tilhengere

371 Motorkjøretøyer og tilhengere. Fylke

372 Motorkjøretøyer og tilhengere, etter

vogntype

373 Førerkort etter klasse, kjønn og alder

374 Eierskifte for brukte motorkjøretøyer

og tilhengere

375 Kjøretøyer registrert for godstransport,

nyttelast og kjørelengde pr. dieseldrevet

kjøretøy, etter kjøretøygruppe

376 Lastebiltransport. Transportytelser etter

vareslag

377 Lastebiltransport. Transportytelser

Fylke

378 Leiebiltransport. Fylke

379 Drosjebiltransport. Fylke

380 Veitrafikkulykker med personskade

Personer drept eller skadd, etter traf i-

kantgruppe og måned/fylke

381 Veitrafikkulykker med personskade.

Personer drept eller skadd, etter traf i-

kantgruppe og alder

382 Veitrafikkulykker med personskade

Personer drept eller skadd, etter alder

383 Veitrafikkulykker med personskade

Motorkjøretøyer innblandet

384 Hjelpevirksomhet for landtransport

Bedrifter, omsetning og sysselsetting

385 Resultatregnskap for rutebiltransport

Fylke

386 Trafikken på flyplasser med ruteanløp

387 Registrerte motordrevne luftfartøyer

etter type

388 Ruteflyging. Innenlandske ruter

389 Resultatregnskap for luftfartsselskaper

390 Reisevalutainntekter og -utgifter ..

391 Spedisjon. Bedrifter, omsetning og

sysselsetting

392 Hoteller og andre overnattingssteder

Kapasitet, gjestedøgn og kapasitetsutnytting.

Fylke

393 Hoteller og andre overnattingssteder

Tallet på hoteller, ankomne gjester,

gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter

hotellgruppe og sesong

394 Hoteller og andre overnattingssteder

Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet

og sesong

Side Table

364

300

365

302

366

303

304 367

368

305

306 369

370

306

307 371

372

307

308 373

374

308

375

309

376

310

377

311

312 378

312 379

380

313

314

314

315

315

316

317

318

318

319

319

320

320

321

322

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

Page

Imports and exports, by mode of transport

and commodity group 300

Domestic passenger transport by

mode of transport 302

Domestic goods transport by mode of

transport 303

Norwegian State Railways. Operating

account 304

Norwegian State Railways. Network,

mobile equipment, traffic and persons

employed 305

Public roads County 306

New registrations of motor vehicles

and trailers 306

Road motor vehicles and trailers

County 307

Road motor vehicles and trailers, by

type of vehicle 307

Driving licence by class, sex and age 308

Change of ownership of used motor

vehicles and trailers 308

Registered road goods vehicles, carrying

capacity and average of kilometres

done per vehicle run with diesel

oil, by type of vehicle 309

Road goods transport. Transport performances

by type of commodity .. . . 310

Road goods transport. Transport performances.

County 311

Unscheduled freight transport by road

County 312

Taxi transport County 312

Road traffic accidents involving personal

injury. Persons killed or injured,

by group of road-users and month/

county 313

Road traffic accidents involving personal

injury. Persons killed or injured,

by group of road-users and age 314

Road traffic accidents involving personal

injury. Persons killed or injured,

by age 314

Road traffic accidents involving personal

injury . Motor vehicles involved . 315

Supporting services to land transport.

Establishments, sales and employment

315

Operating account for scheduled road

transport. County 316

Traffic at the airports with scheduled

service 317

Engine-driven aircraft registered by

type 318

Scheduled air service. Domestic

routes 318

Profit and loss account for aviation

companies 319

Foreign travel receipts and expenditure

319

Freight forwarding services. Establishments,

sales and employment 320

Hotels and similar establishments. Capacity,

guest-nights and utilization of

capacity. County 320

Hotels and similar establishments

Number of hotels, arrivals, guestnights

and utilization of capacity, by

hotel category and season 321

Hotels and similar establishments

Guest-nights by purpose of the hotel

accommodation and season 322

18


Tabell

Side Table

Page

395 Hotell- og restaurantdrift. Resultatregnskap

Operation of hotels and restaurants

og balanse 322

Profit and loss account and balance

sheet 322

396 Campingplasser. Tallet på plasser og

overnattinger. Fylke 323

396 Camping sites. Number of sites and

guest-nights. County 323

397 Postverket. Poststeder, personer sysselsatt

og trafikk 323

397 Norwegian Postal Administration. Post

offices, persons employed and traffic . 323

398 Postverket. Resultatregnskap 324 398 Norwegian Postal Administration

Profit and loss account 324

399 Teleekspedisjonssteder for publikum 324 399 Places of telecommunication service

for the public 324

400 Telefontilknytninger. Fylke/bykommuner

325

400 Telephone connections. County/urban

municipalities 325

401 Telefon-, telegram- og telekstrafikk 325 401 Telephone calls, telegrams and telex

traffic 325

402 Televerket. Resultatregnskap 326 402 Norwegian Telecom. Profit and loss

account 326

403 Norsk rikskringkasting. Driftsregnskap 326 403 Norwegian Broadcasting Corporation

Operating account 326

404 Norsk rikskringkasting. Registrerte lisenser

og personer sysselsatt 327

404 Norwegian Broadcasting Corporation

Registered licences and persons employed

327

47 Tjenesteyting

405 Forretningsmessig tjenesteyting. Hovedtall

etter næringsundergruppe

406 Forretningsmessig tjenesteyting. Hovedtall.

Fylke

407 Arkitektvirksomhet og byggeteknisk

konsulentvirksomhet. Hovedtall. Fylke

408 Bilverksteder. Hovedtall. Fylke

409 Begravelsesbyråer. Bedrifter, omsetning

og sysselsetting

410 Frisering. Bedrifter, sysselsetting og

omsetning. Fylke

411 Fotografvirksomhet. Bedrifter, sysselsetting

og omsetning. Fylke

328

329

329

330

330

331

332

47 Services

405 Business services. Principal figures by

industry sub-group 328

406 Business services. Principal figures

County 329

407 Architectural and other technical services

connected with construction.

Principal figures. County 329

408 Car repair shops etc. Principal figures

County 330

409 Funeral services. Establishments, sales

and employment 330

410 Hairdressing. Establishments, employment

and sales County 331

411 Photographic studios. Establishments,

employment and sales. County 332

SAMFUNNSØKONOMISKE EMNER

GENERAL ECONOMIC SUBJECT

MATTERS

50 Nasjonalregnskap og andre

generelle samfunnsøkonomiske emner

50 National accounts and other general

economic subject matters

412 Hovedstørrelser i nasjonalregnskapet 333

Main aggregates in national accounts . 333

413 Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse

333

413 Expenditure on gross domestic product

333

414 Privat konsum 334 414 Private final consumption expenditure 334

415 Bruttonasjonalprodukt etter næring 335 415 Gross domestic product by kind of

activity 335

416 Bruttoinvestering i fast kapital, etter

art og næring 336

416 Gross fixed capital formation, by type

of capita l goods and kind of activity . 336

417 Faktorinntekt etter næring 337 417 Factor income by kind of activity 337

418 Lønnskostnader etter næring 338 418 Compensation of employees by kind of

activity 338

419 Driftsresultat etter næring 339 419 Operating surplus by kind of activity 339

420 Faktorinntekt etter institusjonell sektor 340 420 Factor income by institutional sector 340

421 Offentlig forvaltning. Inntekter, utgifter

og sparing 340

421 General government. Income, expenditure

and saving 340

422 Husholdninger. Inntekter, utgifter og

sparing 341

422 Households. Income, expenditure and

saving 341

423 Finansinstitusjoner. Inntekter, utgifter

og sparing 341

423 Financial institutions. Income, expenditure

and saving 341

424 Ikke-personlige foretak. Inntekter, utgifter

og sparing 342

424 Incorporated enterprises. Income, expenditure

and saving 342

425 Produksjon og inntekt. Hovedrelasjoner

425 Production and income. Main relations 342

342

19


Tabell

426 Sparing

427 Utførte timeverk etter næring. Lønnstakere

og selvstendige

428 Bruttonasjonalprodukt etter næring

Årlige volum- og prisendringer i prosent

429 Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse.

Årlige volum- og prisendringer i

prosent

430 Privat konsum etter hovedgruppe. Årlige

volum- og prisendringer i prosent.

431 Bruttoinvestering i fast kapital etter art

og næring. Arlige volum- og prisendringer

i prosent

432 Utenriksregnskap. Sammendrag

433 Utenriksregnskap. Kapitalregnskap

434 Eksport av varer og tjenester

435 Import av varer og tjenester

436 Realkapital ved utgangen av året

437 Realkapital ved utgangen av året. Arlig

volumendring fra året før

51 Offentlig forvaltning

438 Oversikt over skattelikningen

439 Oversikt over skattelikningen etter

skattytergruppe

440 Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter,

etter art

441 Innbetalt inntekts- og formuesskatt

442 Skatt av gevinst ved salg av aksjer,

etter skattytergruppe

443 Statsregnskapet medregnet folketrygden.

Løpende utgifter etter formål

444 Statskassens skatteinntekter

445 Trygdeforvaltningens inntekter og utgifter,

etter art

446 Statsforvaltningen. Finansiell balanse

447 Folketrygdfondet. Balanse

448 Kommuneforvaltningen. Finansiell balanse

449 Kommuneforvaltningens inntekter og

utgifter, etter art

450 Kommune- og fylkesskattelikningen

Fylke

451 Kommunenes og fylkeskommunenes

driftsutgifter, etter hovedkapittel

452 Offentlige utgifter til utviklingshjelp og

internasjonalt, humanitært hjelpearbeid

453 Offentlige utgifter til utviklingshjelp

mv. Tosidig bistand etter mottakerland

Side

343

343

344

346

347

348

350

351

352

353

354

355

356

357

358

362

362

363

364

365

366

367

367

368

369

369

370

370

Table

Page

426 Saving 343

427 Man-hours worked by kind of activity

Employees and self-employed 343

428 Gross domestic product by kind of

activity. Annual percentage change in

volume and prices 344

429 Expenditure on gross domestic product.

Annual percentage change in

volume and prices 346

430 Private final consumption expenditure,

by main group. Annual percentage

change in volume and prices 347

431 Gross fixed capital formation, by type

of capital goods and kind of activity

Annual percentage change in volume

and prices 348

432 Balance of payments. Summary 350

433 Balance of payments. Capita! account 351

434 Exports by type of commodity 352

435 Imports by type of commodity 353

436 Real capital at the end of the year 354

437 Real capital at the end of the year

Annual percentage change in volume 355

51 Public administration

438 Survey of tax assessment 356

439 Survey of tax assessment, by taxpayer

group 357

440 General government. Income and outlay,

by type 358

441 Revenue from income and property

taxation 362

442 Tax on profit by sale of shares, by

taxpayer group 362

443 Central government, fiscal account included

National Insurance. Expenditure

by functions 363

444 Tax revenue of the Central government

364

445 Social security accounts. Income and

outlay, by type 365

446 Central government. Financial balance

sheets 366

447 National Insurance Fund. Balance

sheets 367

448 Local government. Financial balance

sheets 367

449 Local government. Income and outlay,

by type 368

450 Municipal and county tax assessment

County 369

451 Municipal and counties' current expenses,

by main chapter 369

452 Public expenditure for development

aid and international, humanitarian relief

work 370

453 Public expenditure for development

aid etc. Bilateral assistance by recipient

countries 370

52 Finansinstitusjoner, penger og

kreditt

454 Endringer i publikums likviditet 371

455 Fordringer og gjeld overfor utlandet 372

52 Financial institutions, money and

credit

454 Changes in the public's money supply 371

455 Foreign assets and liabilities 372

20


Tabell

456 Utlån fra finansinstitusjoner etter

långiversektor og låntakersektor

457 Utlån fra finansinstitusjoner til ikkefinansielle

foretak og personlig næringsdrivende,

etter långiversektor og

låntakernæring

458 Kapitaltilførsel til ikke-finansielle foretak,

kommuner og privatpersoner .

459 Offentlige og private banker. Balanse

etter bankgruppe og finansobjekt .

460 Offentlige og private banker. Resultatregnskap

461 Forretningsbanker og sparebanker

Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser

på disponerte utlån

462 Forretningsbanker og sparebanker

Gjennomsnittlige rentesatser på bankinnskudd

463 Private kredittforetak. Balanse

464 Private kredittforetak. Resultatregnskap

465 Private finansieringsselskaper. Balanse

466 Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap

467 Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap

468 Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige

rentesatser for ulike utlånsformer

469 Skadeforsikringsselskaper. Resultat-

387 regnskap

ing account 387

470 Forsikringsselskaper. Balanse

471 lhendehaverobligasjonsgjelden i norske

kroner

472 lhendehaverobligasjonsgjelden. Emisjoner,

obligasjonsgjeld og gjennomsnittsrente,

etter Iântakersektor

473 Emisjoner av sertifikater lagt ut i

Norge

474 Aksjeemisjoner etter utstedersektor

Markedsverdi

475 Aksjekursindeks

476 Åpnede konkurser etter næring

477 Valutakurser

SAMFUNNSORGANISATORISKE

EMNER

61 Administrative emner

61 Administrative matters

393 478 Administrative inndelinger

478 Administrative divisions 393

62 Politiske emner

479 Stortingsvalg. Personer med stemmerett

og avgitte stemmer. Fylke

480 Stortingsvalg. Stemmer etter parti/

Side Table

Page

456 Loans from financial institutions by

374 lender sector and borrower sector . . 374

457 Loans from non-financial institutions

to enterprises and self-employed, by

lender sector and borrower industry . 376

376

458 Supply of capital to enterprises, mu-

377 nicipalities and private persons 377

459 Public and private banks. Balance

378 sheets by group of banks and financial

instrument 378

460 Public and private banks. Working

382 account 382

461 Commercial banks and savings banks

Average rates of interest and commis-

383 sions on utilized loans 383

462 Commercial banks and savings banks

Average rates of interest on deposits 383

383

384 463 Private credit enterprises. Balance

sheets 384

384 464 Private credit enterprises. Working

account 384

465 Private financial companies. Balance

385 sheets 385

466 Private financial companies. Working

386 account 386

467 Life insurance companies. Working

386 account 386

468 Life insurance companies. Loans. Average

rates of interest by type of loan 387

387

469 Non-life insurance companies. Work-

388 470 Insurance companies. Balance sheets 388

471 Bearer bond debt in Norwegian kroner 389

389

472 Bearer bond issues, bearer bond debt

and average interest 389

389

473 Issues of treasury notes, certificates of

390 deposits and commercial papers in

Norwegian kroner 390

474 Issues of shares by sector. At market

390 value 390

390 475 Index of share prices 390

391 476 Bankruptcy proceedings by industry 391

392 477 Foreign exchange rates 392

SUBJECT MATTERS RELATED TO

SOCIAL ORGANIZATIONS

62 Politics

479 Storting elections. Persons entitled to

394 vote and votes cast County 394

480 Storting elections. Votes by party/elec-

394 valgl iste

toral list 394

481 Stortingsvalg. Representanter etter

parti/valgliste og kjønn

482 Stortingsvalget 1989. Godkjente stem-

395

481 Storting elections. Representatives by

party/electoral list and sex

482 Storting election 1989. Votes by par-

395

396 mer etter parti/valgliste. Fylke

ty/electoral list. County 396

483 Stortingsvalget 1989. Godkjente stemmer

etter parti/valgliste. Prosent

483 Storting election 1989. Votes by party/electoral

list. Per cent. County . . 397

Fylke

397

484 Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg.

Avgitte og godkjente stemmer og

valgdeltaking. Fylke

484 Municipal council elections and county

council elections. Votes cast, valid

398 votes and turnout. County 398

21


Tabell

485 Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg.

Personer med stemmerett og

valgdeltaking. Fylke

486 Kommunestyrevalg. Stemmer og representanter,

etter parti/valgliste

Fylke

487 Fylkestingsvalg. Stemmer og representanter,

etter parti/valgliste. Fylke .

SVALBARD

488 Svalbard. Meteorologiske forhold ved

Svalbard lufthavn

489 Svalbard. Folkemengde etter nasjonalitet

490 Svalbard. Kulldriften

491 Svalbard. Post- og telegramtrafikk

492 Svalbard. Luftfart. Passasjerer. Svalbard

/ Longyear

493 Svalbard. Motorkjøretøyer og tilhengere

Side Table

Page

485 Municipal council elections and county

398

council elections. Persons entitled to

vote and turnout. County 398

486 Municipal council elections. Votes and

399

representatives, by party/electoral list

County 399

487 County council elections. Votes and

400

representatives, by party/electoral list

County 400

488

401

489

401

401 490

402 491

492

402

493

402

SVALBARD

Svalbard. Meteorological data. Svalbard

Airport 401

Svalbard. Population by nationality . 401

Svalbard Coal mining 401

Svalbard. Postal and telegram traffic 402

Svalbard. Aviation. Passengers. Svalbard

/ Longyear 402

Svalbard. Motor vehicles and trailers 402

INTERNASJONALE OVERSIKTER

Tabell

494 Utslipp til luft av svoveloksider

495 Utslipp til luft av nitrogenoksider

496 Utslipp til luft av karbondioksid fra

energibruk

497 Beregnet folkemengde og folketilvekst.

Verdensdel

498 Areal, folkemengde og folketilvekst

Verdensdel

499 Areal, folketilvekst og folketetthet

Land

500 Folkemengden i de største byer. 1000

501 Folkemengde etter kjønn og alder

1000

502 Folkemengdens bevegelse. Inngåtte

ekteskap, fødsler, dødsfall og nettoinnflytting

503 Fruktbarhet etter alder, samlet fruktbarhetstall

og nettoreproduksjonstall .

504 Døde pr. 100 000 innbyggere, etter

dødsårsak

505 Forventet gjenstående levetid

506 Radio og fjernsyn

507 Kinoer

508 Offentlige utgifter til sosiale forhold i

nordiske land

509 Yrkesbefolkning etter næring

510 Arbeidsløse

511 Prisniväindekser for privat konsum i

utvalgte OECD-land

512 Konsumprisindeks

513 Forbruket av noen nytelsesmidler .

514 Landareal, jordbruksareal og avling

515 Husdyrholdet

516 Produksjonsindeks for bergverksdrift,

industri og kraftforsyning

517 Produksjon av noen viktige varer ..

518 Forbruket av avispapir

519 Produksjon og forbruk av elektrisk

energi

520 Utvalgte råoljepriser

521 Boligbygging

Side Tabell

Side

403 522 Verdien av forskjellige lands innførsel,

403 etter land 450

523 Verdien av utenrikshandelen 452

404 524 Frihandelsforbundets (EFTAs) handel

etter landområde 453

404 525 Det Europeiske Fellesskaps (EFs) handel

etter landområde 453

405 526 Volum- og prisindeks for innførselen

og utførselen 453

406 527 Innførsel og utførsel av noen viktige

411 varer 454

528 Engrosprisindeks 461

416 529 Verdensflåten. Registrerte skip på 100

br.tonn og over 462

530 Verdensflåten. Tonnasje for registrerte

420 skip på 100 br.tonn og over, etter størrelse

463

422 531 Verdensflåten. Tonnasje for registrerte

skip på 100 br.tonn og over, etter alder 463

424 532 De nordiske lands handelsflåter 464

426 533 Jernbanene 465

427 534 Biler 466

427 535 Veitrafikkulykker med personskade i

de nordiske land 467

428 536 Scandinavian Airlines System (SAS) 467

430 537 Flyselskapenes ruteflyging 468

431 538 Postsendinger 469

539 Timefortjeneste i industri 469

431 540 Nasjonalprodukt etter anvendelse 470

432 541 Bruttonasjonalprodukt etter næring 471

433 542 Vekstrater for bruttonasjonalprodukt,

434 etter anvendelse og pr. innbygger 472

436 543 Privat konsum pr. innbygger i utvalgte

OECD-land 472

437 544 Skatteinntekter i OECD-landene i pro-

438 sent av bruttonasjonalprodukt 473

447 545 Skatteinntekter i OECD-landene 473

546 Internasjonal likviditet 474

448 547 Dollarkurser 475

449 548 Indekstall for kurser på industriaksjer 475

449 549 Avkastning på statsobligasjoner 475

550 Offentlige utgifter til utviklingshjelp 476

22


Oversikt over geografiske forhold

Geographical survey

BELIGGENHET GEOGRAPHIC POSITION

Nord -S ø r North-South. Hovedlandets nordligste punkt. The northernmost point of the mainland (islands incl.): 71° 11' 8" nb.

og 25 ° 40' 35" ost Greenwich (skjæret ved nordspissen av Knivskjellodden på Magerøy).

Fastlandets nordligste punkt. The northernmost point of the mainland (islands excl.): 71° 7' 59" nb. og 26° 16' 33" øst

Greenwich (Kinnarodden på Nordkynnhalvøya).

Hovedlandets sørligste punkt. The southernmost point of the mainland (islands incl.): 57° 57' 33" nb. og 7° 33' 57" øst

Greenwich (Pysen, skjær syd for Odden, near Tregde i Mandal kommune).

Fastlandets sørligste punkt. The southernmost point of the mainland (islands excl.): 57© 58' 48" nb. og 7 ° 3' 26" øst Greenwich

(Lindesnes).

Avstanden mellom Kinnarodden og Lindesnes er i rett linje 1 752 km. The shortest distance between Kinnarodden and

Lindesnes.

Vest-øst West-east Hovedlandets vestligste punkt. The westernmost point of the mainland (islands incl.): 61° 2' 6" nb. og

4° 30' 12" øst Greenwich (Steinsøy ved Utværet utenfor Sognefjordens munning).

Fastlandets vestligste punkt. The westernmost point of the mainland (islands excl.):60° 48' 37" nb. og 4° 56' 58" øst Greenwich

(Vardetangen på Lindåshalvøya NV for Bergen).

Hovedlandets østligste punkt. The easternmost point of the mainland (islands incl.): 70 ° 23' 12" nb. og 31 ° 10' 10" øst

Greenwich (Hornøy nær Vardo).

Fastlandets østligste punkt. The easternmost point of the mainland (islands excl.): 70° 17' 20" nb. og 31 ° 3' 55" øst Greenwich

(Kibergneset syd for Vardø).

Svalbard, som ligger mellom 74° og 8V n.br. og 1O© og 35° øl., utgjør siden 14. august 1925 en del av Norge. Svalbard has

since 14 August 1925 been a part of Norway.

KYSTLINJE OG LANDEGRENSE COAST LINE AND LAND FRONTIERS

Kystlinje Coast line: Lengden av fastlandets kystlinje uten fjorder og bukter er 2 650 km, medregnet fjorder og bukter ca.

21 347 km. Lengden av øyenes kystlinje er ca. 35 662 km. Length of the mainland coast line not including fjords and bays is

2 650 km; including fjords and bays 21 347 km. Length of the islands' coast line is 35 662 km. Landets største bredde er

430 km, minste bredde 6,3 km. The largest and smallest width of the country.

Landegrense Land frontier: Lengde. Length: 2 542 km (mot Sverige 1 619 km, mot Finland 727 km, mot Russland 196 km).

AREAL AREA

Norge Norway

Biland Territories

Hele landet The whole country 386 958,0 km 2 Bouvetøya Bouvet Island 58,5 km 2

Peter 1. øy Peter I Island 249,2 km 2

Svalbard 62 700,0 km 2 Dronning Mauds land Queen Maud Land . . . . —

Jan Mayen 380,0 km 2

Hovedlandet Mainland 323 878,0 km 2

Største breer 1 Largest glaciersl

Jostedalsbreen 486 km 2 Blåmannsisen 87 km 2

Svartisen 369 km 2 Hardangerjøkulen 78 km 2

Folgefonni 212 km 2

Største øyer Largest islands

Hinnøy 2 198 km 2 Seiland 585 km 2

Senja 1 590 km 2 Hitra 571 km 2

Langøy 860 km 2 Austvågøy 526 km 2

Sørøy 816 km 2 Andøy 489 km 2

Kvaløy (Troms) 737 km 2 Magerøy 437 km 2

Ringvassøy 656 km 2 Vestvågøy 411 km 2

Beregnet av Brekontoret ved Norges vassdrags- og energiverk.

Estimates made by the Glacier-office at the Norwegian Water Resources and Energy Administration.

Kilde: Statens kartverk og Norges vassdrags- og energiverk.

Source: Norwegian Mapping Authority and Norwegian Water Resources and Energy Administration.

23


Største sjøer 1 Largest lakes'

Mjøsa 368 km 2 Snåsavatn 118 km 2

Røssvatn 210 km 2 Tunnsjø 99 km 2

Femund 201 km 2 Limingen 96 km 2

Randsfjorden 145 km 2 Øyeren 87 km 2

Tyrifjorden 136 km 2 Nisser 77 km 2

Areal — mål ellers, se tabellene 1, 2, 15 og 18.

Area — see also tables 1, 2, 15 and 18.

LENGSTE FJORDER OG VASSDRAG, HØYESTE FJELLTOPPER OG VANNFALL

LARGEST FJORDS AND RIVERS, HIGHEST MOUNTAINS AND WATERFALLS

Lengste fjorder Longest fjords

Sognefjorden (Solund — Skjolden) 204 km Porsangen (Brennelv — Sværholtklubben) 123 km

Hardangerfjorden (Bømlo — Odda) 179 km Nordfjord (Husevägøy — Loen) 106 km

Trondheimsfjorden (Agdenes — Steinkjaer) 126 km Oslofjorden (Oslo — Færder) 100 km

Lengste vassdrag Longest rivers

Glomma 598 km Arendalsvassdraget 209 km

Tana med Anarjokka 360 km Altaelva 200 km

Numedaislägen 337 km Gudbrandsdalslågen 199 km

Dramsvassdraget 309 km Orkla 179 km

Skiensvassdraget 244 km Vefsna 160 km

Otra 242 km Trysilelva 132 km

Namsen

210 km

Høyeste fjelltopper (høyde o.h.) Highest mountains (m. above sea level)

Galdhøpiggen 2 469 m Store Memurutind 2 364 m

Glittertind 2 2 465 m Hellstugutind 2 346 m

Skagastølstind (Storen) 2 403 m Knutsholstind 2 341 m

Styggdalstind 2 387 m Tjørnholstind 2 330 m

Skardstind 2 373 m Snøhetta 2 286 m

Surtningssui

2 368 m

Noen andre kjente fjelltopper Other well-known mountains

Rendalssøln 1 755 m Romsdalshorn 1 550 m

Rondslottet 2 178 m Venjetind 1 852 m

Skogshorn 1 728 m Oksskolten 1 916 m

Høgevarde 1 459 m Suliskongen (Sulitjelma) 1 907 m

Gausta 1 881 m Storsteinsfjell 1 893 m

Hårteigen 1 690 m Jiekkevarri 1 833 m

Hardangerjøkulen 1 859 m Njunis 1 717 m

Folarskardnuten (Hallingskarvet) 1 930 m Oksfjordjokulen 1 174 m

Fannaråki 2 068 m Cåkkara§"så 1 139 m

Noen av de høyeste vannfall (tilnærmet loddrett fall)

Some of the highest waterfalls (approximate vertical fall)

Skykkjedalsfossen (Eidfjord) 300 m Feigefossen (Luster) 200 m

Vettisfossen (Ardal) 275 m Vøringen (Eidfjord) 145 m

Søre Mardalsfoss (Nesset)

250 m

i Arealene for de regulerte innsjøene refererer seg til høyeste regulerte vannstand. 2 Referert fil toppen av snøskavlen. Målt i 1984.

1 Areas of regulated lakes are referring to highest regulated water level. 2 Including glacier at summit.

24


30 0 80°20° 10° 0 0 10 0 20 0 30 0 40° 50°80°

30

75

,OVERSJ :TSK CoER

NORS IERRITOR M—

75°

50°

20

70

70°

40°

10

65

65°

KONTINENTAL-

S6KKELEN

60°

60°

55

10°

Utarbeidet av Norges geografiske oppmåling.

20°

30°

25


26

7° 9° 11 013 015 0

aust Greenwich meridian

Utarbeidet av Norges geografiske oppmåling


29°

NORD-NORGE

23°

21°

19°

72°

15°

13°

70°

25°

11°

23°

21°

19°

68°


66°

9° 11°

aust Greenwich meridian

15°

Utarbeidet av Norges geografiske oppmåling

27


9° 12° 15° 18° 21° 24° 27° 30 0 330

Sjuoyane

80°

79 0

rtrle gdaren,_

Ko09

P rfns

fio,den

‘4,

r 1'

.

• o°

'ossfjord en

‘,A------

o Y--lesund

i

LAgøya


cz.

I' , ,--c. y, W

L om ro

os"

Nowtontoopen

1717

r 1.1 ..

P. amiden

kaffs 'fc.= ■

S P 7. .. —: fd Negn

Forla net breen

1

B EN

78°

KaPP Lon

Ernné yi-i7byen

IS

Barents tag

1 2

. tu

years Ila

0

k

8 e//su , entio,ffn

nd I 0

I•;?

eulen florden k 0 f...

.)

... I

tore8-

77°

breen

Hornsund

. . • 431

Horns dtin.


Rfrp

le' i

1 s ---

Vest Lonna

NORDAULL ANDET

rr Aust Lonna

,• • - ofjorden

I

e,

.t• 1-4°

Wilhelmoya

Barent

40) 10

G

øya

Tusen - ...

f

.- afione

0

OVA

• DstoroYa

KongsoYa

1(Yit"a

\

SvarIS Land

enskoYa Kong K

0,0

9

f

80°

179°

78"

77°


It.

Sorkapp

/Hopen

7 6°

76°

8'

JAN MAYEN

o 20 km

75°

SVALBARD

o 5 0100 KM 71°

II■II.II /

Nordkapp

,2277

NORD-JAN .

Beer9berg

TOR JAN --'"---

J an Mayen Radio

71°

75 0

Sorkapp

ç)' Bjernoya

9° VEST GREENWICH

1 \

15 ° AUST GREENWICH 18 ° 21° 24° 27°

© NORSK POLARINSTITUTT

28


NATURRESSURSER

OG MILJØ

Tabell 1. Samlet areal, areal efter høyde over havet og kystlinje. Fylke

Total area, area by 'height above sea level, and length of coastline. County

Areal' , 2 Nivåarealer

Kystlinje

Area' , 2 Area by height above sea level Arealet Coastline

av

0-299

Oyer i

fersk-

Fast- m.o.h. 900 Fastsaltvann

vann

.h. Fylke

I alt land

Islands metres 300-599 600-899 mob . rea of land Oyer

County Total Conti- above m.o.h. mou. og over Conti- Islands

in the

freshnental

sea and

ocean overwater

level

lakes

km 2

Hele landet The whole

country 386 958 301 585 85 373

Svalbard 62 700 62 700

Jan Mayen 380 380

..

Hovedlandet Mainland 323 877 301 585 22 293 102 981 92 86 . 63 35 . . 2 64 67 . . 9 17 07 . 21 34 . 7 . 35 6 2

Østfold 4 183 4 033 150 4 175 8 - - 293 263 711

Akershus 4 917 4 901 16 3 900 958 59 - 329 152 117

Oslo 454 451 3 270 184 o - 27 38 36

Hedmark 27 388 27 388 - 4 465 8 028 9 403 5 492 1 268 - -

Oppland 25 260 25 260 - 1 092 4 020 5 778 14 370 1 187 - -

Buskerud 14 927 14 926 1 2 907 3 245 2 627 6 148 1 077 115 22

Vestfold 2 216 2 099 117 1 975 240 1 - 76 351 628

Telemark 15 315 15 267 48 3 654 3 113 3 637 4 911 1 129 290 419

Aust-Agder 9 212 9 107 105 3 440 1 958 1 814 2 000 727 432 781

Vest-Agder 7 280 7 196 85 3 066 2 071 1 735 409 464 717 729

Rogaland 9 141 8 591 550 4 110 1 922 1 835 1 274 588 1 217 1 080

Hordaland 15 634 13 549 2 085 4 548 2 438 2 725 5 923 672 1 853 3 568

Sogn og Fjordane 18 634 17 941 693 4 041 3 532 3 264 7 797 709 2 075 1 774

Møre og Romsdal 15 104 13 382 1 722 4 919 3 584 2 592 4 009 508 2 066 4 335

Sør-Trøndelag 18 831 17 785 1 046 5 237 4 885 5 294 3 415 992 1 164 3 890

Nord-Trøndelag 22 463 21 575 888 8 457 9 000 4 525 481 1 407 1 333 2 525

Nordland 38 327 32 137 6 190 13 845 10 916 8 772 4 794 2 025 4 250 9 749

Troms 25 954 20 248 5 706 8 393 7 246 6 778 3 537 833 1 905 2 956

Finnmark 48 637 45 749 2 888 20 487 25 518 2 513 119 2 759 3 126 2 342

Prosent Per cent

Hovedlandet Mainland 100,0 93,1 6,9 31,8 28,7 19,5 20,0 5,3

Østfold 100,0 96,4 3,6 99,8 0,2 7,0

Akershus 100,0 99,7 0,3 79,3 19,5 1,2 6,7

Oslo 100,0 99,3 0,7 59,5 40,5 0,0 5,9

Hedmark 100,0 100,0 16,3 29,3 34,3 20,1 4,6

Oppland 100,0 100,0 4,3 15,9 22,9 56,9 4,7

Buskerud 100,0 100,0 0,0 19,5 21,7 17,6 41,2 7,2

Vestfold 100,0 94,7 5,3 89,1 10,9 0,0 3,4

Telemark 100,0 99,7 0,3 23,9 20,3 23,7 32,1 7,4

Aust-Agder 100,0 98,9 1,1 37,3 21,3 19,7 21,7 7,9

Vest-Agder 100,0 98,8 1,2 42,1 28,5 23,8 5,6 6,4

Rogal and 100,0 94,0 6,0 45,0 21,0 20,1 13,9 6,4

Hordaland 100,0 86,7 13,3 29,1 15,6 17,4 37,9 4,3

Sogn og Fjordane 100,0 96,3 3,7 21,7 19,0 17,5 41,8 3,8

Møre og Romsdal 100,0 88,6 11,4 32,6 23,7 17,2 26,5 3,4

Sør-Trøndelag 100,0 94,5 5,6 27,8 25,9 28,1 18,1 5,3

Nord-Trøndelag 100,0 96,0 4,0 37,6 40,1 20,1 2,2 6,3

Nordland 100,0 83,8 16,2 36,1 28,5 22,9 12,5 5,3

Troms 100,0 78,0 22,0 32,4 27,9 26,1 13,6 3,2

Finnmark 100,0 94,1 5,9 42,1 52,5 5,2 0,2 5,7

1 Ferskvann (innsjøer) medregnet. 2 Ikke medregnet Bouvetøya 59 km 2 , Peter Is øy 249 km 2 , Dronning Mauds land.

1 Freshwater lakes included. 2 Not included Bouvet Island 59 km 2, Peter l's Island 249 km 2, Queen Maud's Land.

Kilde: Statens kartverk. Source: The Norwegian Mapping Authority.

29


NATURRESSURSER OG MILJØ

Tabell 2. Vernede områderl etter lov om naturvern. Antall 2 og area1 3 .

Fylke. 31. desember

Protected areas l. Number 2 and area 3. County. 31 December

År Nasjonalparker Naturreservater Landskapsvernområder Andre områdetredningeo

Fylke National parks Nature reserves Landscape protected areas Other area protections ,

Year Antall Areal Antall Areal Antall Areal Antall Areal

County

Number Area Number Area Number Area Number Area

Hektar Hektar Hektar Hektar

Hectare Hectare Hectare Hectare

1975 13 504 300 51 15 196 8 21 571 2 115

1976 13 504 300 56 17 496 8 21 571 2 115

1977 13 504 300 72 18 581 11 23 213 2 115

1978 13 504 300 179 20 929 18 29 692 2 115

1979 13 504 300 184 21 774 19 33 692 2 115

1980 14 618 300 292 22 558 25 65 830 2 115

1981 15 965 180 383 43 148 28 150 861 8 286

1982 15 965 180 443 48 086 29 150 888 13 430

1983 15 965 180 534 79 586 43 163 766 20 601

1984 15 965 180 594 82 546 49 164 095 27 5 109

1985 15 965 180 631 89 500 53 189 007 27 5 109

1986 16 1 045 480 673 91 929 57 202 953 27 5 109

1987 16 1 045 480 756 93 002 61 319 446 35 5 492

1988 16 1 045 480 838 100 396 62 319 702 54 6 128

1989 17 1 230 500 862 120 745 67 395 539 54 6 128

1990 17 1 230 500 911 143 400 70 432 300 68 9 500

1991 18 1 353 500 951 147 400 74 464 800 72 9 900

1992 18 1 379 000 1 030 181 100 75 461 800 68 10 100

1992 5

Østfold — —

,

62 3 486 2 464 — —

Akershus — — 79 9 951 3 1 491 2 123

Oslo — — 2 32 — — 2 5

Hedmark 3 32 000 52 31 880 2 5 720 — —

Oppland 4 145 900 54 10 389 5 14 539 6 448

Buskerud 1 84 200 58 4 054 8 39 691 — —

Vestfold — — 60 1 248 6 484 1 16

Telemark 1 76 700 75 2 122 5 31 437 4 3 335

Aust-Agder — — 65 2 164 2 5 971 — —

Vest-Agder — — 77 1 160 4 718 11 471

Rogaland — — 72 964 6 26 099 6 254

Hordaland 1 181 300 98 1 657 7 46 605 — —

Sogn og Fjordane 2 146 780 20 4 128 5 61 484 4 369

Møre og Romsdal — — 32 2 357 3 80 385 16 666

Sør-Trøndelag 2 38 090 59 14 644 9 52 118 9 201

Nord-Trøndelag 2 56 400 69 33 025 — — 10 4 592

Nordland 3 299 640 36 26 974 6 69 460 — —

Troms 3 161 480 20 7 945 2 12 200 1 50

Finnmark 3 158 350 42 22 953 7 12 937 —

Svalbard 6 3 950 000 18 2 543 000 — — 3

1 Tabellen omfatter ikke naturminner (86 geologiske + ca. 190 trær) og artsfredning (plante- og dyreliv). 2 De enkelte områder kan ligge

i flere fylker, og summen av antallet i fylkene kan være høyere enn totalantallet. 3 Landområder inklusive ferskvann. 4 Gjelder plante-,

fugle- og dyrefredningsområder (biotopvern). 1 fylkesoversikten er det gjort justeringer for sjøareal, og dette kan medføre høyere eller

lavere arealtall for summen av fylkestallene i forhold til tallet i landsoversikten. 6 0mrådene på Svalbard er fredet med hjemmel i

Svalbardlovens § 4. De er ikke tatt med i totaltall for vernede områder.

The table does not include nature relics (86 geological + about 190 trees) and flora and fauna protections. 2 May be located in several

counties, and the sum in the counties may be higher than the total number. 3 Including fresh-water lakes. ', Flora and fauna protection

areas (biotop protections). 5 There are differences in the total area figure and the sum of the county figures as a result of differences

in registration of sea area. 6 Protected according to the Svalbard law § 4. These areas are not included in the sum figures for protected

areas.

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning. Source: Directorate for Nature Management.

30


År og fylke

Year and county

NATURRESSURSER OG MILJØ

Tabell 3. Nyttbar, utbygd og ikke utbygd vannkraftl . Fylke. GWh

Potential, operational and not operational water powerl . County. GWh

Nyttbar2

PotentiaP

Utbygd pr.

31.12.

Operational

at 31 Dec.

Ikke utbygd Not operational

Konsesjon

søkt

Under

licensing

Under

utbygging

Under construction

Forhåndsmeldt

Under

planning

Varig

vernet

Permanently

conserved

Rest

Remaining

1988 171 209 105 578 3 778 8 674 4 415 20 947 27 817

1989 171 475 107 816 3 055 7 298 4 557 20 947 27 802

1990 171 366 108 083 3 494 6 609 4 890 20 947 27 343

1991 171 382 108 083 3 605 6 631 5 900 20 947 26 215

1992 176 395 109 457 2 913 4 767 3 318 22 246 33 695

1991

Østfold 4 177 4 133 5 — — 20 19

Akershus og Oslo 993 919 — — — 74 —

Hedmark 5 862 2 283 16 250 — 2 397 916

Oppland 12 272 5 513 18 1 407 327 1 782 3 224

Buskerud 11 641 8 850 — 64 20 833 1 875

Vestfold 214 16 32 — — — 166

Telemark 13 744 11 754 147 253 90 418 1 083

Aust-Agder 6 137 3 971 257 986 — 124 800

Vest-Agder 10 331 8 223 — 160 546 731 672

Rogaland 13 168 9 462 — 238 1 313 229 1 926

Hordaland 21 937 13 617 134 197 244 5 201 2 545

Sogn og Fjordane 20 159 11 552 24 2 292 627 2 445 3 219

Møre og Romsdal 9 257 5 409 112 35 105 1 560 2 036

Sør-Trøndelag 6 390 4 038 7 342 368 1 218 417

Nord-Trøndelag 5 896 2 389 481 — 916 940 1 170

Nordland 21 566 12 145 2 369 208 1 217 294 5 334

Troms 4 936 2 436 — 127 128 1 839 407

Finnmark 2 701 1 373 4 72 — 842 409

1 Midlere årsproduksjon. 2 Planer for ikke utbygd vannkraft er under løpende vurdering, og derfor vil nyttbar vannkraft endre seg fra

år til år.

' Mean annual energy production. 2 Plans for not operational water power are continuously being reconsidered, and consequently the

potential water power will vary from year to year.

Kilde: Norges vassdrags- og energiverk. Source: Norwegian Water Resources and Energy Administration.

Tabell 4. Energibruk 1 utenom energisektorene. PJ

Use of energy goods' outside the energy sectors. PJ

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 *

I alt 2 Total2 903 861 865 895 968 1 045 1 051

Utenriks sjøfart Ocean transport 167 122 101 143 233 309 330

Innenlandsk bruk 2 Inland use2 735 739 764 753 735 736 721

Landbruk og fiske Agriculture and fishery 29 31 32 32 31 31 29

Bergverk Mining and quarrying 6 6 6 5 5 5 5

Industri Manufacturing 324 305 316 314 301 308 297

Treforedling Manufacture of paper and paper

products 38 39 39 38 40 40 40

Kraftintensiv industri Energy intensive

manufacturing 213 195 207 208 194 203 196

Annen industri Other manufacturing 73 70 70 68 66 64 62

Bygge- og anleggsvirksomhet 2 Construction 2 . 21 22 20 15 19 11 11

Transport mv. Transport etc. 66 74 76 76 72 67 68

Andre næringer Other industries 92 94 102 103 103 102 102

Private husholdninger Private households . . 197 207 212 207 203 212 209

lOmfatter også energivarer brukt som råstoff. 2 Fra og med 1990 er oljeboring ikke inkludert.

' Includes use of energy goods as raw materials. 2 0/1 well drilling is not included after 198g

Ki I de: Materiale i SSB. Source: Unpublished data in Statistics Norway.

31


NATURRESSURSER OG MILJØ

Tabell 5. Direkte energibruk 1 i norske sektorer. 1991*. PJ

Direct use of energy goods 1 in Norwegian sectors. 1991*. PJ

Råolje og Petrole-

Ved, trenatur-

umspro- Elektrisi- Fjern-

Kull/koks avfall,

1 alt

gass dukter 2 tet varme

Coal/ avlut etc

Total

Crude oil Petro- Elec- District

coke Fuel

and natu- leum pro- tricity heating

wood

ral gas ducts2

Uttak av energivarer Extraction of energy 5 482 10 - 5 024 50 398 -

Energibruk i uttakssektorene Energy use in

extraction sectors -102 - - -86 -9 -6 -

Import og norske kjøp i utlandet Import and direct

purchases abroad 580 43 0 69 457 12 -

Eksport og utenlandske kjøp i Norge Export and

foreign purchases in Norway -4 878 -11 0 -4 514 -332 -22 -

Lager (+ ned, -opp) Stocks (+decrease, -increase) 14 1 10 4 -

Primær tilgang Primary supply 1 096 42 0 504 169 381 -

Oljeraffinerier Petroleum refineries -25 5 - -510 482 -2 -

Andre energisektorer, annen tilgang Other energy

sectors, other supply 49 -1 38 - 6 0 6

Registrerte tap, statistiske feil Registered losses,

statistical errors -69 -1 - 6 -41 -31 -2

Registrert bruk utenom energisektorene Registered

use outside energy sectors 1 051 45 38 - 616 349 4

Utenriks sjøfart Ocean transport 330 - - - 330 - -

Innenlandsk bruk Inland use 721 45 38 - 285 349 4

Landbruk og fiske Agriculture and fishery 29 0 - - 26 2 0

Bergverk Mining and quarrying 5 0 - - 2 2 -

Industri Manufacturing 297 45 18 - 75 159 1

Treforedling Manufacturing of paper and paper

products 40 0 13 - 3 24 -

Kraftintensiv industri Energy intensive

manufacturing 196 34 0 - 55 106 0

Annen industri Other manufacturing 62 11 4 - 17 29 0

Bygge- og anleggsvirksomhet Construction 11 - - - 9 2 -

Transport mv. Transport etc 68 - - - 63 5 -

Andre næringer Other industries 102 - - - 32 68 2

Private husholdninger Private households 209 0 20 - 78 109 1

lOmfatter også energivarer brukt som råstoff. 2 0mfatter også gass gjort flytende. Petrolkoks er fort under koks.

Includes use of energy goods as raw materials. 2Includes liquefied petroleum gas. Coke includes petrol coke.

Kilde: Materiale i SSB. Source: Unpublished data in Statistics Norway.

Tabell 6. Forurensningsutslipp til luft 3

Emission of air pollutants 3

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 * 1992

Svoveldioksid. 1 000 tonn Sulphur dioxide.

1 000 tons 110 103 95 98 91 74 67 59 54 46 39

Nitrogenoksiderl. 1 000 tonn Nitrogen

oxides , . 1 000 tons 182 189 205 216 230 236 228 233 230 218 218

Karbonmonoksid. 1 000 tonn Carbon

monoxide. 1 000 tons 892 894 923 958 1 006 1 017 1 004 962 951 909 885

Karbondioksid. Million tonn Carbon

dioxide. Million tons 30 31 33 32 34 35 35 35 35 33 33

VOC 2 . 1 000 tonn VOC2. 1 000 tons 191 207 219 230 249 255 259 275 270 276 284

Partikler. 1 000 tonn Particulate matter

(PM). 1 000 tons 19 19 20 21 22 22 20 21 21 21 22

Bly. Tonn Lead. Tons 629 540 383 398 337 301 302 278 230 182 160

'Regnet som NO2 . 2 Flyktige organiske forbindelser. 3 Utslipp fra utenriks sjøfart i norske farvann er ikke medregnet.

Estimated as NO2. 2 Volatile organic compounds. 3 Emissions from ocean transport in Norwegian seas are not included.

Kilde: SSB og Statens forurensningstilsyn. Source: Statistics Norway and the State Pollution Control Authority.

32


Kilder

Sources

Tabell 7. Utslipp til luft etter kilde. 1990

Emissions to air by source. 1990

Svoveldioksid

Sulphur

dioxide

Nitrogenoksider,

Nitrogen

oxides'

Karbonmonoksid

Carbon

monoxide

1000 tonn 1000 tons

NMVOC

NMVOC

NATURRESSURSER OG MILJØ

Partikler

Particulate

matter

Karbondioksid

Carbon

dioxide

Mill. tonn I

Million tons

Bly

Lead

Tonn Tons

I alt Total 54 230 951 270 21 35 230

Mobile kilder Mobile sources 11 180 753 103 7 14 221

Biltrafikk Road transport 4 84 706 83 4 8 211

Skip og båter 2 Water transport2 . 7 81 6 3 1 4 1

Andre mobile kilder Other mobile

sources 1 16 41 17 2 2 9

Stasjonær forbrenning Stationary

combustion 11 41 138 11 14 14 2

Industrielle prosesser Industrial

processes 31 9 60 114 — 7 8

Fordamping Evaporation — — — 41 — 0 —

I Regnet som NO 2 . 2 Utslipp fra utenriks sjøfart i norske farvann er ikke medregnet.

'Estimated as NO2 . 2 Emissions from ocean transport in Norwegian seas are not included.

Kilde: SSB og Statens forurensningstilsyn. Source: Statistics Norway and the State Pollution Control Authority.

Tabell 8. Utslipp til luft etter næring. 1990

Emissions to air by industry 1990

Partikler

Particulate

matter

I

Svovel- Nitrogen- Karbon-

Næring

dioksid oksider, monoksid NMVOC

Industry Sulphur Nitrogen Carbon NMVOC

dioxide oxides' monoxide

Karbondioksid

Bly

Carbon Lead

dioxide

Mill. tom'

Million tons

1000 tonn 1000 tons Tonn Tons

I alt Total 54 230 951 270 21 35 230

Landbruk Agriculture and

forestry 1 8 14 3 1 1 2

Fiske og fangst Fishing etc, . 2 33 3 1 1 2 0

Industri og bergverk

Manufacturing, mining and

quarrying 41 67 81 135 2 19 12

Energisektorene 4 Energy

sectors4 6 45 8 114 0 10 2

Treforedling Manufacture

of paper and paper

products 3 1 2 0 0 0 0

Kraftkrevende industri

Energy intensive

manufacturing 24 12 61 4 0 7 8

Annen industri og bergverk

Other manufacturing,

mining and quarrying 7 9 11 18 1 3 2

Bygge- og anleggsvirksomhet

Construction 0 6 5 4 0 1 1

Varehandel og tjenesteyting

Trade and services 2 20 134 27 1 3 40

Transport 3 Transport3 5 50 28 6 3 4 6

Private husholdninger 2

Private households2 3 47 686 93 13 6 169

, Regnet som NO 2 . 2 Inkl. privat bilkjøring. 3 Utslipp fra utenriks sjøfart i norske farvann er ikke medregnet. 4 Inkludert kraftverk.

'Estimated as NO2 . 2 Incl. private car transport. 3Emissions from ocean transport in Norwegian seas are not included. 4 Including power

plants.

Kilde: SSB og Statens forurensningstilsyn. Source: Statistics Norway and the State Pollution Control Authority.

2. Statistisk årbok 1993 11


NATURRESSURSER OG MILO

Stasjon Året

Station Year

Tabell 9. Meteorologiske forholdi Climatel

Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

Luftens temperatur. Celsius grader Air temperature. Centigrades

Oslo Normal . . . . 5,9 -4,7 -4,0 -0,5 4,8 10,7 14,7 17,3 15,9 11,3 5,9 1,1 -2,0

(Blindern) Gj.snitt 1992 6,8 -0,6 0,0 2,7 4,2 13,2 17,8 16,4 14,0 11,0 3,1 1,0 -0,8

Maks. . . 28,7 9,1 9,0 10,0 16,3 27,7 28,7 25,8 22,9 19,4 17,5 8,1 7,8

Min. » . -11,5 -10,4 -10,4 -8,6 -4,2 -0,5 6,9 6,7 6,6 2,3 -8,0 -4,4 -11,5

Flisa Normal . . . . 3,7 -8,4 -7,4 -2,8 3,2 9,3 13,6 15,9 14,2 9,3 3,9 -1,2 -5,1

Gj.snitt 1992 -3,2 -3,0 1,3 2,7 12,6 16,0 11,9 9,0 0,7 -1,5 -2,3

Maks. )) 6,6 7,0 8,2 13,4 27,5 27,0 20,4 18,2 18,0 5,2 6,2

Min. » .. -16,5 -20,2 -10,0 -7,2 -2,6 0,7 2,1 -2,2 -14,5 -11,4 -16,8

Oksoy fyr Normal . . . . 7,6 0,2 -0,3 1,2 4,9 9,7 13,3 16,2 15,9 13,1 9,1 5,4 2,8

Gj.snitt 1992 8,6 4,1 3,8 4,1 4,7 11,4 16,4 15,3 14,5 13,1 6,6 5,2 3,5

Maks. » . . 22,8 10,2 8,8 9,0 16,4 20,8 22,8 21,1 19,2 16,6 15,4 11,3 9,8

Min. » . . -7,6 -3,0 -7,6 -3,5 -0,9 2,4 9,6 8,9 8,2 7,6 -2,0 -1,7 -3,0

Sola Normal . . . . 7,4 0,7 0,4 2,3 5,5 9,6 12,2 14,7 14,7 12,3 8,5 5,2 2,8

Gj.snitt 1992 8,6 4,5 3,9 4,2 5,5 11,9 15,6 14,1 1:3,8 12,6 6,5 5,2 4,2

Maks. » . . 27,0 10,1 9,4 11,6 13,1 26,1 27,0 21,2 20,0 19,0 16,1 11,9 10,1

Min. » . . -8,4 -4,2 -8,4 -4,6 -2,5 1,7 7,6 7,1 7,0 5,5 -4,1 -4,0 -4,5

Bergen Normal . . . . 7,9 1,4 1,2 3,1 5,9 10,4 13,0 15,3 14,9 12,1 8,3 5,5 3,2

(Florida) Gj.snitt 1992 8,5 4,6 4,2 4,0 5,8 12,2 16,1 14,2 13,4 12,3 6,2 4,7 3,9

Maks. » 27,3 10,1 10,3 11,2 13,7 26,2 27,3 22,6 20,9 20,4 15,9 11,8 10,3

Min. » -5,8 -1,2 -5,8 -5,6 -3,5 0,9 7,3 7,9 7,8 5,3 -3,5 -2,5 -4,0

Lærdal Normal . . . . 6,1 -2,7 -2,6 0,9 5,5 10,4 13,3 15,7 14,6 10,5 5,7 2,3 0,0

(Tonjum) Gj.snitt 1992 6,8 2,0 1,3 3,1 5,2 11,2 15,1 14,1 12,4 10,7 2,7 2,1 1,1

Maks. » 27,7 11,4 10,6 12,0 13,8 25,0 27,7 25,8 18,5 19,6 16,8 10,7 13,3

Min. » • • -12,6 -7,3 -11,5 -9,6 -5,5 1,2 4,6 5,9 5,4 -2,0 -5,6 -6,1 -12,6

Værnes Normal . . . . 5,3 -3,4 -2,8 -0,4 3,8 8,4 11,9 15,0 14,0 10,2 5,7 1,9 -0,7

Gj.snitt 1992 6,5 2,0 0,9 3,2 3,3 10,9 15,6 13,1 13,5 11,5 1,4 1,2 1,3

Maks. » 30,0 9,2 9,8 10,3 13,9 24,9 30,0 26,1 21,0 24,2 13,5 9,7 10,8

Min. » . -14,5 -9,5 -14,5 -7,9 -7,3 0,9 3,5 7,1 7,1 2,5 -10,8 -11,0 -11,4

Roros Normal . . . . 0,5 -11,2 -9,8 -6,4 -0,7 5,0 9,4 12,4 10,9 6,6 1,1 -3,8 -7,4

Gj.snitt 1992 1,5 -4,0 -5,3 -1,6 -2,0 7,7 12,4 10,3 9,7 6,9 -3,8 -5,0 -6,9

Maks. » 24,9 7,8 6,0 7,5 7,5 23,4 24,9 20,0 18,2 17,3 12,6 3,0 5,0

Min. » • • -30,0 -27,4 -30,0 -18,0 -16,5 -6,0 -1,5 -0,1 1,2 -3,1 -22,8 -19,5 -28,3

Bodo VI Normal . . . . 4,6 -2,1 -2,4 -1,0 2,2 6,2 9,9 13,6 12,7 9,4 5,1 1,9 -0,1

Gj.snitt 1992 5,4 1,5 0,6 1,8 1,2 7,3 12,5 12,1 12,5 10,9 1,0 0,5 3,2

Maks. » . . 26,0 8,1 7,7 9,4 12,2 19,5 26,0 20,9 19,8 20,1 11,0 6,8 8,4

Min. » . . -10,8 -8,6 -10,8 -8,4 -8,9 -0,3 3,3 5,3 6,5 2,4 -6,3 -7,1 -3,4

Tromso Normal . . . . 2,9 -3,5 -4,0 -2,7 0,3 4,1 8,8 12,4 11,0 7,2 3,0 -0,1 -1,9

Gj.snitt 1992 3,2 -1,2 -1,0 -0,2 0,0 5,4 10,6 10,2 10,4 8,2 -1,5 -2,4 -0,4

Maks. » 25,0 6,6 5,1 6,8 9,0 18,2 25,0 20,7 16,9 16,8 9,1 5,9 6,3

Min. » • . -12,6 -12,6 -7,7 -8,6 -9,7 -1,2 2,7 4,2 2,4 1,6 -9,6 11,4 -9,0

Vardo Normal . . . . 1,6 -4,3 -5,2 -4,0 -0,8 2,6 6,2 9,1 9,7 6,8 2,5 -0,5 -2,7

Gj.snitt 1992 2,3 -1,8 -2,0 -0,7 -1,4 5,1 7,1 8,7 8,7 8,4 -0,7 -2,6 -1,C

Maks. » 25,0 5,6 3,4 5,5 6,4 17,2 25,0 17,1 16,0 14,5 9,2 3,8 5,6

Min. >> . -11,1 -11,1 -9,5 -9,4 -7,5 -1,0 2,5 3,4 5,3 3,4 -10,4 -10,5 -9,6

Karasjok Normal . . . . -1,5 -14,8 -14,6 -9,9 -2,9 3,8 10,1 13,9 11,5 5,9 -1,2 -7,3 -11,9

Gj.snitt 1992 -0,6 -9,5 -7,6 -4,8 -4,3 6,1 12,1 11,2 9,5 8,1 -9,5 -11,6 -6,4

Maks. » . . 27,4 6,2 4,2 5,8 7,5 20,2 27,4 20,4 18,0 17,8 10,8 3,0 4,2

Min. » . . -35,0 -35,0 -29,8 -22,8 -25,8 -5,0 0,2 1,4 -1,6 -0,8 -28,0 -31,0 -27,4

i Temperatur- og nedbornormalene er basert på gjennomsnitt 1931-1960.

The temperature and precipitation normals are based on averages 1931-1960.

Kilde: Meteorologisk institutt. Source: Meteorological Institute.

34


Tabell 9 (forts.). Meteorologiske forholdi Climatel

NATURRESSURSER OG MILJØ

Stasjon Året Jan. Feb. Mars April Mai Juni Jah Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

Døgn med frost 1 992 2 Days with frost 2

Oslo (Blindern) 123 24 21 13 11 2 — — — — 11 18 23

Flisa 162 29 25 15 17 5 — — — 3 18 26 24

Oksoy fyr 37 9 5 5 2 — — — — — 2 2 12

Sola 42 7 6 8 4 — — — — — 6 4 7

Bergen (Florida) 34 2 6 8 4 — — — — — 6 5 3

Lærdal (Tonjum) 101 12 17 10 8 1 — — — — 16 18 19

Værnes 121 17 15 11 18 — — — — — 20 21 19

Roros 208 25 28 23 25 12 2 1 — 7 24 30 31

Bodo VI 120 19 16 15 20 2 — — — — 20 21 7

Tromso 173 24 27 22 23 4 — — — — 23 26 24

Vardo 182 26 29 23 25 1 — — — — 23 29 26

Karasjok 213 28 29 30 27 11 — — 1 1 26 29 31

Nedbørhøyden i mm 1 992 Precipitation in mm

Oslo (Blindern) Normal . 740 49 35 26 44 44 71 84 96 83 76 69 63

1992 . . . 764 14 22 69 59 36 38 89 135 64 35 141 52

Flisa Normal . 623 38 28 19 36 39 68 87 83 68 57 52 48

Oksoy fyr

1992 . . .

Normal . 1 07. 9

11

105

16

74

47

57

68

57

33

46

9

59 78 . .

95

114

73

110

46

123

106

132

45

124

1992 . . . 1 068 76 65 124 44 41 1 88 136 72 124 171 116

Sola Normal . 1 015 88 59 38 55 48 69 89 108 122 122 112 105

1992 . . . 1 638 138 103 201 55 77 37 111 157 185 62 206 206

Bergen (Florida) Normal . 2 108 193 150 117 151 89 135 152 180 244 254 225 218

1992 . . . 3 009 392 334 321 150 174 69 206 248 265 65 363 422

Lærdal (Tonjum) Normal . 410 32 26 14 19 20 31 46 43 53 51 35 40

1992 . . . 602 156 50 27 21 23 16 42 72 49 22 39 85

Værnes Normal . 817 57 57 59 60 46 68 71 85 89 94 60 71

1992 . . . 889 200 79 70 15 58 67 84 101 22 71 53 69

Roros Normal . 480 30 28 27 25 24 67 79 62 47 31 28 32

1992 . . . 668 61 50 37 29 36 24 68 113 30 26 57 27

Bodo VI Normal . 1 042 90 72 80 54 49 69 70 97 125 132 100 104

1992 . . . 1 018 101 86 127 31 98 62 112 76 37 79 33 176

Tromso Normal . 994 96 79 91 65 61 59 56 80 109 115 88 95

1992 . . . 1 146 239 99 76 35 73 43 106 51 42 156 38 188

Vardo Normal . 545 45 46 47 36 36 37 41 52 63 56 43 43

1992 . . . 719 82 74 24 20 24 84 106 46 50 110 50 49

Karasjok Normal . 340 17 14 13 15 21 45 56 55 41 23 21 19

1992 . . . 467 16 25 16 9 34 49 135 63 68 8 8 36

Døgn med nedbør 1992 3 Days with precipitation,

Oslo (Blindern) 165 6 11 20 15 6 6 14 23 16 19 19 11

Flisa .. 5 9 18 15 6 2 . . 19 17 18 22 9

Oksoy fyr

186 14 11 22 18 8 3 14 21 20 16 22 17

Sola 241 20 24 26 19 14 15 18 24 23 13 26 19

Bergen (Florida) 254 26 27 26 17 16 11 21 26 23 12 26 23

Lærdal (Tonjum) 248 25 23 26 11 15 8 20 29 27 19 20 25

Værnes 218 28 22 23 13 17 11 23 22 10 7 20 22

Roros 208 25 15 18 16 10 7 21 24 16 14 24 18

Bodo VI 225 26 21 24 12 21 13 24 17 14 16 9 28

Tromso 225 27 27 20 11 11 16 24 13 18 21 9 28

Vardo 243 23 22 21 18 18 14 18 18 19 27 20 25

Karasjok 166 15 14 12 8 14 9 18 17 15 12 13 19

1 Se foregående side, note 1. 2 1Dogn med min. temperatur under 0°C. 3 Dogn med nedborhoyde 0,1 mm eller mer.

See preceding page, note 1. , Days with min. temperature below 0°C. , Days with precipitation of 01 mm or more.

35


NATURRESSURSER OG MILJØ

Tabell 10. De viktigste fiskebestandene. 1 000 tonn

Main fish stocks. 1 000 tons

Norsk Norsk Norsk vår-

Nordlig Lodde i Torsk i Sei i Nordarktisk

arktisk

, gytende sild3

sei

Barnts- eelen2 Nordsj

sjøen2

Ar

torskl hysel

Norwegian

North-

havet2 North North

Year

North- North-

springeast

Arctic

Barents Sea Sea

east Arctic east Arctic

spawning

saithe2

Sea capelin2 cod2 saithe2

codl haddock,

herring3

1983 760 70 520 580 2 600 390 500

1984 910 50 430 600 2 400 310 570

1985 1 010 150 410 520 700 350 540

1986 1 300 250 370 380 80 220 440

1987 1 130 240 380 640 20 310 350

1988 830 150 380 1 770 400 250 270

1989 930 120 350 2 090 300 180 270

1990 1 080 110 460 2 080 3 200 210 330

1991 1 420 160 460 2 180 5 600 150 280

1992 1 800 230 500 1 950 3 900 140 350

1 3 år og eldre. 2 2 år og eldre. 3 Gytebestand.

i3 years and older. 2 2 years and older. 3 Spawning stock.

Kilde: Arbeidsgrupperapporter fra Det internasjonale havforskningsrådet.

Source: Working group reports, International Council for the Exploration of the Sea.

Tabell 11. Gjenvinning av avfall Recovery of waste

År

Year

Innsamlet papir og kartong

Collected paper and cardboard

I alt

Total

I prosent

av forbruk

Percentage

of consumption

Returnerte standard vinog

brennevinsflasker

Returned standard bottles

for wines and liquor

Innsamlet spillolje

Collected waste oil

Innsamling av person- og

varebiler ved bilvraksystemet

Collection of passenger

cars and vans by the car

wreckage system

I prosent av

I prosent Antall utrangerte

Returprosent

Antall I alt av salg i alt biler

Proportion

Number Total Percentage Total Percentage

returned

of sale number of scrapped

cars

1000 tonn 1000 tonn

Mill. Million

1000 tons 1000 tons

1984 118 21 24 68 30 29 56 552 77

1985 131 23 26 65 29 26 55 373 78

1986 141 21 24 66 20 21 82 056 97

1987 156 23 26 66 29 29 75 322 77

1988 150 21 27 68 31 31 74 158 81

1989 166 24 25 70 32 33 67 268 82

1990 182 26 24 68 31 32 54 929 72

1991 189 26 25 70 30 32 54 955 81

1992 223 31 22 70 31 38 56 896 82

Kilde: Miljostatistikk og Toll- og avgiftsdirektoratet. Source: Environmental Statistics and Directorate of Customs and Excise.

Tabell 12. Utrangerte motorkjøretøyer og tilhengerel

Scrapped motor vehicles and trailers l

1987 1988 1989 1990 1991 1992

I alt Total 119 042 117 839 112 260 100 412 90 040 92 031

Biler i alt Automobiles, total 102 321 97 045 88 280 80 931 73 390 74 982

Personbiler Passenger cars 90 748 84 897 75 732 66 082 58 960 60 642

Busser Buses 679 863 784 698 608 616

Varebiler Vans 6 489 6 529 6 738 9 875 8 843 9 023

Lastebiler mv. Goods vehicles etc. 4 405 4 756 5 026 4 276 4 979 4 701

Traktorer og motorredskap Tractors and special purpose

vehicles 719 627 1 000 991 1 199 1 598

Motorsykler 2 Motor cycles2 3 273 3 235 2 179 1 838 1 203 1 425

Mopeder Mopeds 11 157 14 351 11 752 10 596 8 444 8 577

Tilhengere Trailers 1 572 2 581 9 049 6 056 5 804 5 449

iBeregnet antall. 2 Medregnet beltemotorsykler. 1 Estimated numbers. 2 Including snow scooters.

Kilde: Vegdirektoratet. Source: Directorate of Public Roads.

36


BEFOLKNING

L H

30

20

10

Folkemengde

Tellingstidspunkt Population

Census date

Tabell 13. Folkemengde ved folketellingene

Population at population censuses

I alt

Total

Menn Kvinner

Males Females

Folkemengde

i

tettbygde

strok

Population

in densely

populated

areas

Folkemengde

i

spredtbygde

strok

Population

in sparsely

populated

areas

Pst. av

folkem. i

Innbyggere

tettbygde

strokl Kvinner pr. pr. km 2

1 000 menn landareal 2

Percentage Females to Population

population 1 000

males density2 per

in densely

km,

populated

areas ,

15. aug. 1769 3 723 618 343 269 380 349 64 747 658 871 8,9 1 108 2,3

1. feb. 1801 883 487 422 976 460 511 77 642 805 845 8,8 1 089 2,9

30. april 1815 4 885 431 86 604 798 827 9,8 . . 2,9

27. nov. 1825, 1 051 318 511 033 540 285 114 198 937 120 10,9 1 057 3,4

29. nov. 1835 4 1 194 827 585 381 609 446 129 002 1 065 825 10,8 1 041 3,9

31. des. 1845 4 1 328 471 652 233 676 238 206 338 1 122 133 15,6 1 037 4,3

31. des. 1855 4 1 490 047 729 905 760 142 252 308 1 237 739 16,9 1 041 4,8

31. des. 1865 1 701 756 835 947 865 809 333 485 1 368 271 19,6 1 036 5,5

31. des. 1875 1 813 424 885 368 928 056 440 273 1 366 627 24,4 1 047 5,9

31. des. 1890 2 000 917 965 911 1 035 006 625 417 1 375 500 31,3 1 073 6,5

3. des. 1900 2 240 032 1 087 603 1 152 429 800 198 1 439 834 35,7 1 064 7,2

1. des. 1910 2 391 782 1 155 673 1 236 109 921 382 1 470 400 38,5 1 076 7,7

1. des. 1920 2 649 775 1 290 469 1 359 306 1 200 020 1 449 755 45,3 1 053 8,6

1. des. 1930 2 814 194 1 371 919 1 442 275 1 330 217 1 483 977 47,3 1 051 9,1

3. des. 1946 3 156 950 1 557 278 1 599 672 1 581 901 1 575 049 50,1 1 027 10,2

1. des. 1950 3 278 546 1 625 351 1 653 195 1 711 628 1 566 918 52,2 1 017 10,6

1. nov. 1960 3 591 234 1 789 406 1 801 828 2 052 634 1 538 600 57,2 1 007 11,6

1. nov. 1970 3 874 133 1 926 148 1 947 985 2 554 913 1 319 220 65,9 1 011 12,6

1. nov. 1980 54 091 132 2 027 083 2 064 049 2 874 990 1 200 190 70,3 1 018 13,3

3. nov. 1990 5 4 247 546 2 099 881 2 147 665 3 056 194 1 166 347 72,4 1 023 13,8

iFør 1845 er som tettbygde strøk regnet bykommuner, i 1845-1950 er tatt med bykommuner i sin helhet og tettbygde strok i

herredskommuner. 2 Ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen. 3 Garnisonerte militære er ikke regnet med (ca. 4 000 mann). 4 Tallene

for folkemengde 1815-1855 er noe for lave, særlig for 1815 (i alt om lag 31 000). 5 Medregnet 15 952 personer i uoppgitt boligstrøk i 1980

og 25 005 personer i 1990.

Before 1845 densely populated areas comprise urban municipalities, in 1845-1950 total urban municipalities and also densely

populated areas in rural municipalities. 2 Not included Svalbard and Jan Mayen. 3 Garrisoned soldiers not included (ca. 4 000).

4 Population numbers for 1815-1855 are too low, especially for 1815 (totally about 31 000). 5 Included 15 952 persons with no information

on densely/sparsely populated areas in 1980 and 25 005 persons in 1990.

Kilde: Folketellinger. Source: Population censuses.

År

Year

Tabell 14. Folkemengde og folketilvekst ,

I alt

Total

Middelfolkemengde

Mean population

Menn

Males

Kvinner

Females

Population and increase of population l

Folkemengde ved utgangen av året

Population at the end of the year

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Folketilvekst

Increase of population

I alt

Total

Prosent

Per cent

1982 4 114 787 2 037 000 2 077 787 4 122 511 2 040 476 2 082 035 15 448 0,38

1983 4 128 432 2 042 997 2 085 435 4 134 353 2 045 519 2 088 834 11 842 0,29

1984 4 140 099 2 047 805 2 092 294 4 145 845 2 050 092 2 092 753 11 492 0,28

1985 4 152 516 2 053 246 2 099 271 4 159 187 2 056 399 2 102 788 13 342 0,32

1986 4 167 354 2 060 168 2 107 187 4 175 521 2 063 936 2 111 585 16 334 0,39

1987 4 186 905 2 070 046 2 116 860 4 198 289 2 076 155 2 122 134 22 768 0,55

1988 4 209 488 2 082 119 2 127 369 4 220 686 2 088 082 2 132 604 22 397 0,53

1989 4 226 901 2 090 681 2 136 220 4 233 116 2 093 280 2 139 836 12 430 0,29

1990 4 241 473 2 097 137 2 144 336 4 249 830 2 100 994 2 148 836 16 714 0,39

1991 4 261 732 2 107 176 2 154 555 4 273 634 2 113 359 2 160 275 23 804 0,56

1992* 4 286 432 4 299 231 25 597 0,60

Opptelling i Det sentrale personregister. Tilveksten er regnet på grunnlag av opptellingen hvert år og stemmer ikke helt med tilvekst

regnet ut fra de publiserte tall for fødte, døde, inn- og utflyttinger.

Data from the Central Population Register. Increase of population calculated from the Central Population Register, not from data

published for births, deaths and migrations.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

37


BEFOLKNING

Tabell 15. Folkemengde, areal og folketetthet. Fylke

Population, area and population density County

Fylke

County

Folkemengde 31. desember'

Population 31 December ,

1950 1960 1970 1980 1990 1992*

Areal2 Innb. pr.

Area2 km2. 1992

Pop. den-

1 alt' Landareal sity per

Total, Land area km 2. 1992

Hovedlandet Km 2

Mainland . 3 280 296 3 594 771 3 888 305 4 092 340 4 249 830 4 299 231 323 877,5 306 807,5 14,0

Østfold 185 492 202 751 221 386 233 301 238 345 238 618 4183,4 3890,6 61,3

Akershus . . . 183 116 234 323 324 390 369 193 418 114 424 895 4916,5 4587,1 92,6

Oslo 434 365 475 663 481 548 452 023 461 644 473 344 454,0 426,6 1 109,6

Hedmark . . . 173 167 177 324 179 204 187 223 187 314 187 330 27388,4 26120,2 7,2

Oppland 160 496 166 303 172 479 180 765 182 593 182 583 25259,7 24073,1 7,6

Buskerud . . . 156 220 168 351 198 852 214 571 225 261 226 390 14927,3 13850,5 16,3

Vestfold 154 670 174 382 175 402 186 691 198 354 200 956 2 215,9 2 139,7 93,9

Telemark . . . . 136 519 149943 156 778 162 050 162 869 163 407 15315,1 14186,2 11,5

Aust-Agder . . 75 811 77 066 80 839 90 629 97 314 98 429 9211,7 8484,7 11,6

Vest-Agder. . . 96 942 109 083 124 171 136 718 145 091 147 158 7280,3 6816,5 21,6

Rogaland . . 211 512 239 052 268 684 305 490 337 906 346 574 9140,7 8553,1 40,5

Hordaland . . . 311 132 341 303 373 843 391 463 411 022 416 753 15633,8 14961,5 27,9

Sogn og Fj. . . 97 714 99 957 100 933 105 924 106 614 107 203 18633,5 17924,5 6,0

Møre og R. 191 621 213 286 223 709 236 062 238 278 239 357 15104,2 14596,3 16,4

S. Trøndelag . 197 687 211 819 234 022 244 760 251 076 253 695 18831,4 17839,1 14,2

N. Trøndelag . 109 948 116 760 117 998 125 835 127 226 127 450 22463,4 21 056,2 6,1

Nordland . . 221 809 237 530 240 951 244 493 239 403 240 349 38327,1 36301,9 6,6

Troms 117 564 127 771 136 805 146 818 146 816 148 738 25953,8 25121,1 5,9

Finnmark . . . . 64 511 72 104 76 311 78 331 74 590 76 002 48637,3 45878,6 1,7

Tallene gjelder fylkesinndelingen vedk. Ar. Personer på Svalbard og Jan Mayen er registrert bosatt i kommuner i de enkelte fylker.

2 Ikke medr. Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya, Peter Is øy og Dronning Mauds land. Se tabell 1. 3 Ferskvann (innsjøer) medregnet.

Figures corresponding with county boundaries at the year concerned. Persons on Svalbard and Jan Mayen are resident in

municipalities in the different counties. 2 Excluding Svalbard, Jan Mayen, Bouvet Island, Peter l's Island and Queen Maud's Land. See

table 1. 3 Including freshwater (lakes).

Kilde: Statens kartverk, NOS Befolkningsstatistikk. Source: The Norwegian Mapping Authority, NOS Population Statistics.

Tabell 16. Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strok. Fylke. 1990

Population in densely and sparsely populated areas. County. 1990

Absolutte tall Number

Tettbygde strok

Densely populated areas

Fylke

Under County

I alt'

2 000

Total'

I alt 2 000 personer

Total personer og over

persons and over

Spredtbygde

strok

Sparsely

populated

areas

I alt

Prosent Per cent

Tettbygde strok

I alt

Spredt-

Under

2 000

bygde

2 000

personer

strok

personer

og over

3. nov. 1990 4 247 546 3 056 194 469 629 2 586 565 1 166 347 100 72 11 61 28

Østfold 238 296 186 659 21 262 165 397 50 353 100 79 9 70 21

Akershus 417 653 357 191 38 265 318 926 58 191 100 86 9 77 14

Oslo 461 190 456 972 570 456 402 2 366 100 99 0 99 1

Hedmark 187 276 91 879 26 871 65 008 93 604 100 50 15 35 50

Oppland 182 578 87 675 40 964 46 711 93 350 100 48 23 26 52

Buskerud 225 172 166 333 25 136 141 197 57 485 100 74 11 63 26

Vestfold 198 399 154 674 24 350 130 324 41 912 100 79 12 66 21

Telemark 162 907 116 525 19 931 96 594 45 695 100 72 12 60 28

Aust-Agder 97 333 58 418 9 955 48 463 38 029 100 61 10 50 39

Vest-Agder 144 917 109 286 17 533 91 753 35 154 100 76 12 64 24

Rogaland 337 504 259 973 22 799 237 174 73 869 100 78 7 71 22

Hordaland 410 567 290 941 43 113 247 828 117 397 100 71 11 61 29

Sogn og Fjordane . 106 659 46 993 24 063 22 930 58 559 100 45 23 22 55

Møre og Romsdal . 238 409 137 806 36 007 101 799 99 517 100 58 15 43 42

Sør-Trøndelag 250 978 181 116 21 821 159 295 69 241 100 72 9 64 28

Nord-Trøndelag. . . 127 157 64 519 23 438 41 081 62 300 100 51 19 32 49

Nordland 239 311 148 896 37 957 110 939 89 424 100 62 16 47 38

Troms 146 716 87 169 17 186 69 983 58 843 100 60 12 48 40

Finnmark 74 524 53 169 18 408 34 761 21 058 100 72 25 47 28

Medregnet personer i uoppgitt boligstrøk, 25 005 personer pr. 3. november 1990.

Including persons with no information on densely/sparsely populated areas, 25 005 persons per 3 November 1990.

Kilde: Folke- og boligtelling 1990. Source: Population and Housing Census 1990.

38


BEFOLKNING

Tabell 17. Folkemengde i tettsteder med minst 7 000 innbyggere

Population of urban settlements with 7 000 inhabitants or more

Tettstedi

Urban settlement'

1960 1970 1980 1990

Oslo 581 179 645 413 642 954 682 679

Bergen 152 121 182 265 180 959 187 382

Trondheim 92 614 112 102 127 624 130 522

Stavanger 70 100 79 330 90 825 97 328

Drammen 50 169 56 422 56 863 58 717

Kristiansand 37 390 47 880 50 703 54 267

Fredrikstad 45 228 51 141 51 284 50 170

Tromso 21 091 28 872 36 268 41 651

Sarpsborg 31 888 36 449 39 889 39 772

Tønsberg 31 641 36 374 36 788 38 333

Porsgrunn 25 257 32 613 35 304 35 172

Sandefjord 23 935 28 660 31 370 32 718

Sandnes 14 917 21 792 26 591 32 616

Haugesund 26 700 29 277 30 170 32 327

Bodø 17 902 24 431 27 601 30 252

Moss 21 328 27 430 29 665 29 363

Skien 27 807 29 592 28 151 29 328

Hamar 18 263 25 138 27 022 27 550

Arendal 18 082 21 228 23 078 24 985

Alesund 23 436 25 470 25 085 23 741

Larvik 16 933 19 202 18 840 20 594

Halden 18 929 20 650 20 740 20 134

Mo i Rana 14 137 21 033 20 702 19 135

Kristiansund 17 943 18 049 17 910 17 093

Lillehammer 11 901 13 743 15 416 16 754

Molde 11 366 14 400 15 478 16 685

Horten 15 804 17 246 16 678 16 043

Harstad 11 281 13 904 14 786 15 635

Gjøvik 13 302 14 781 15 681 15 514

Kongsberg 9 817 11 813 14 199 15 032

Askøy 2 089 9 970 13 341 14 360

Narvik 15 818 16 228 14 998 13 873

Askim 7 210 8 413 10 302 11 330

Ski 5 453 9 773 10 733 11 299

Kongsvinger 4 108 6 393 10 289 10 784

Hønefoss 10 490 12 219 11 316 10 582

Steinkjer 7 138 8 589 9 715 10 004

Leirvik 2 994 7 485 9 040 9 824

Elverum 5 566 7 391 9 913 9 697

Alta 2 931 5 582 7 719 9 607

Mosjøen 7 212 9 341 9 253 9 391

Stjordalshalsen 4 743 5 704 8 495 9 387

Nesoddtangen 1 930 5 944 6 720 9 212

Mandal 6 040 7 654 8 307 8 699

Drøbak 3 719 5 588 7 111 8 508

Namsos 6 209 7 021 8 113 8 437

Spjelkavik 4 850 5 878 8 403

Osøyri 1 466 3 122 7 208 8 373

Vennesla 6 150 7 296 7 898 8 335

Notodden 8 544 8 832 8 816 8 275

Brumunddal 4 099 5 559 7 103 7 876

Grimstad 3 387 5 303 6 722 7 558

Egersund 5 701 6 978 7 492 7 388

I Tettsted: Tettbygd område med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Tettsted

avgrenses uavhengig av administrative grenser.

Urban settlement: Agglomeration having at least 200 residents and where the distance between the houses as a rule does not exceed

50 metres. An urban settlement is delimited independent of administrative boundaries.

Kilde: Folke- og boligtellinger. Source: Population and Housing Censuses.

39


BEFOLKNING

Tabell 18. Areal og folkemengde. Kommunel Area and population. Municipalityl

Areal Area

Folkemengde

Population

Areal Area

Folkemengde

Population

1. jan.

1. jan.

Fylke og kommune

1. jan. 1993.

Fylke og kommune

1. jan.

Nr.

Nr.

1993.

County and

Land- 1992

County and

Land- 1992

No.

Foref ø- No.

municipality

I alt 2 areal Endeli-

municipality

I alt, areal Endeli- ' Foreløpige

pige

TotaP Land ge tall

TotaP Land ge tall

tall

tall

area Final fi-

Prov. figures

area Final fi-

Prov fi-

gures

gurus

01 Østfold

0101 Halden

0103 Fredrikstad .

0104 Moss

0105 Sarpsborg

Km2 I

4183,6 3890,7 238 311 238 618

641,0 596,7 25 831 25 862

42,1 40,4 26 436 26 546

63,1 57,8 24 805 25 001

412,1 375,2 46 611 46 585

Km2 I

0301 Oslo 454,0 426,6 467 441 473 344

04 Hedmark 27 388,4 26120,2 187 439 187 330

0402 Kongsvinger 1 037,6 963,7 17 478 17 422

0403 Hamar 344,9 333,2 26 000 26 015

0111 Hvaler

0113 Borge

1 118 Aremark

0119 Marker

0121 Rømskog

0122 Trøgstad

0123 Spydeberg

0124 Askim

0125 Eidsberg

0127 Skiptvet

0128 Rakkestad

0131 Rolvsøy

0133 Kråkerøy

0134 Onsøy

0135 Råde

0136 Rygge

0137 Våler

0138 Hobøl

02 Akershus

0211 Vestby

0213 Ski

0214 Ås

0215 Frogn

0216 Nesodden

0217 Oppegård

0219 Bærum

0220 Asker

0221 Aurskog-Høland

0226 Serum

0227 Fet

0228 Rælingen

0229 Enebakk

0230 Lørenskog

0231 Skedsmo

0233 Nittedal

0234 Gjerdrum

0235 Ullensaker

0236 Nes

0237 Eidsvoll

0238 Nannestad

0239 Hurdal

87,8 87,7 3 266 3 277

76,4 75,3 11 887 11 940

321,3 284,9 1 489 1 471

413,1 367,7 3 427 3 390

183,5 159,4 653 650

204,8 189,4 4 785 4 744

142,5 134,0 4 296 4 272

68,9 66,2 12 829 12 869

235,6 229,6 9 270 9 198

101,6 93,1 3 097 3 113

434,0 420,8 7 126 7 130

31,2 28,6 5 931 5 958

25,1 23,5 7 468 7 418

115,5 114,2 12 984 12 949

118,9 104,7 5 960 6 053

73,8 69,2 12 097 12 128

256,7 238,8 4 101 4 145

140,6 139,5 3 962 3 919

4916,6 4587,1 421 440 424 895

133,5 133,3 11 273 11 232

165,7 162,1 22 530 23 036

102,8 101,0 11 909 12 111

87,4 86,5 10 465 10 667

60,3 59,6 13 300 13 516

37,0 34,3 21 001 21 229

192,2 189,1 91 692 92 739

100,7 96,8 42 395 42 881

961,2 896,7 12 497 12 426

206,8 198,9 11 307 11 304

176,1 137,8 8 550 8 517

71,4 56,6 13 856 13 897

232,5 195,7 8 035 8 080

70,7 67,5 26 974 27 081

77,2 75,0 34 484 34 763

186,7 180,5 16 220 16 344

82,5 82,0 3 753 3 739

251,6 249,9 18 179 18 333

638,6 611,4 15 712 15 642

455,8 387,0 16 681 16 825

340,9 324,7 8 062 8 004

285,0 260,7 2 565 2 529

0412 Ringsaker 1 281,4 1 124,8 31 197 31 292

0415 Løten 369,6 362,5 7 046 7 057

0417 Stange 725,0 640,7 17 610 17 600

0418 Nord-Odal 507,8 473,5 5 307 5 208

0419 Sør-Odal 516,6 478,0 7 360 7 363

0420 Eidskog 641,1 605,3 6 471 6 443

0423 Grue 838,7 777,8 5 702 5 646

0425 Asnes 1041,3 1005,0 8 522 8 522

0426 Våler 704,9 678,8 4 352 4 331

0427 Elverum 1 229,4 1 209,8 17 514 17 586

0428 Trysil 3015,8 2948,4 7 304 7 321

0429 Amot 1339,1 1295,3 4 412 4 385

0430 Stor-Elvdal 2 167,4 2 130,0 3 278 3 264

0432 Rendalen 3178,4 3063,8 2 460 2 450

0434 Engerdal 2 195,5 1 920,9 1 707 1 757

0436 Tolga 1 122,1 1 097,7 1 868 1 876

0437 Tynset 1869,6 1820,6 5 416 5 385

0438 Alvdal 943,9 920,8 2 435 2 445

0439 Folldal 1 277,7 1 260,2 1 946 1 925

0441 Os 1 038,7 1 007,4 2 054 2 037

05 Oppland 25259,6 24073,1 182 546 182 583

0501 Lillehammer 480,7 453,3 23 120 23 554

0502 Gjøvik 680,9 643,3 26 415 26 639

0511 Dovre 1431,0 1422,2 3 069 3 042

0512 Lesja 2218,8 2172,3 2 392 2 375

0513 Skjåk 2140,5 2066,1 2 544 2 529

0514 Lom 1951,4 1889,6 2 629 2 619

0515 Vägå 1310,0 1257,6 3 915 3 936

0516 Nord-Fron 1 157,5 1 113,4 6 173 6 126

0517 Sel 880,5 865,6 6 352 6 329

0519 Sør-Fron 717,6 689,9 3 486 3 467

0520 Ringebu 1250,8 1226,1 5 160 5 062

0521 Øyer 639,6 619,2 4 601 4 622

0522 Gausdal 1 185,7 1 149,6 6 391 6 324

0528 Ostre Toten . 547,1 473,8 14 216 14 183

0529 Vestre Toten 268,7 251,9 13 302 13 165

0532 Jevnaker 225,5 196,7 5 829 5 853

0533 Lunner 290,4 271,5 7 968 7 963

0534 Gran 760,2 660,1 12 631 12 568

0536 Søndre Land 724,6 661,7 6 300 6 283

0538 Nordre Land 964,0 935,3 7 016 6 989

1 Personer på Svalbard og Jan Mayen er regnet med i de kommuner hvor de er registrert i folkeregisteret. 2 Ferskvann (innsjøer)

medregnet.

Persons on Svalbard and Jan Mayen are considered as residents of the municipalities in which they are residents according to the

population register. 2Including freshwater (lakes).

Kilde: Statens kartverk, NOS Befolkningsstatistikk. Source: The Norwegian Mapping Authority, NOS Population Statistics.

40


BEFOLKNING

Nr. Fylke og kommune

Tabell 18 (forts.). Areal og folkemengde. Kommune 1

Area and population. Municipalityl

I alt,

Areal Folkemengde

1. jan.

1992.

Endelige

tall

1. jan.

1993.

Foreløpige

tall

Nr. Fylke og kommune

I alt ,

Areal Folkemengde

Landareal

Landareal

1. jan.

1992.

Endelige

tall

1. jan.

1993.

Foreløpige

tall

Oppland (forts.)

0540 Sør-Aurdal

0541 Etnedal

0542 Nord-Aurdal . . .

0543 Vestre Slidre . .

0544 øystre Slidre . .

0545 Vang

06 Buskerud

0602 Drammen

0604 Kongsberg

0605 Ringerike

0612 Hole

0615 Flå

0616 Nes

0617 Gol

0618 Hemsedal

0619 Al

0620 Hol

0621 Sigdal

0622 Krødsherad

0623 Modum

0624 Ovre Eiker

0625 Nedre Eiker

0626 Lier

0627 Røyken

0628 Hurum

0631 Flesberg

0632 Rollag

0633 Nore og Uvdal

07 Vestfold

0701 Borre

0702 Holmestrand . .

0704 Tønsberg

0706 Sandefjord

Telemark (forts.)

0811 Siljan

0814 Bamble

0815 Kragerø

0817 Drangedal

0819 Nome

0821 Be

0822 Sauherad

0826 Tinn

0827 Hjartdal

0828 Seljord

0829 Kviteseid

0830 Nissedal

0831 Fyresdal

0833 Tokke

0834 Vinje

09 Aust-Agder

0901 Risør

0904 Grimstad

0906 Arendal

0911 Gjerstad

0912 Vegårshei

0914 Tvedestrand . . .

0919 Froland

0926 Lillesand

0928 Birkenes

0929 Åmli

0935 Iveland

0937 Evje og Hornnes

0938 Bygland

0940 Valle

0941 Bykle

10 Vest-Agder

0709 Larvik

530,5 496,9 38 541 38 707

1001 Kristiansand . . .

1002 Mandal

1003 Farsund

1004 Flekkefjord

0711 Svelvik

0713 Sande

0714 Hof

0716 Våle

0718 Ramnes

0719 Andebu

0720 Stokke

0722 Nøtterøy

0723 Tjøme

0728 Lardal

08 Telemark

0805 Porsgrunn

0806 Skien

0807 Notodden

K m ,

1 108,3 1 071,2 3 551 3 536

447,9 432,5 1 536 1 508

910,4 862,0 6 520 6 533

463,8 426,7 2 576 2 529

867,9 792,8 3 117 3 122

1 632,8 1 465,7 1 737 1 727

14925,3 13662,9 225 656 226 390

137,5 134,7 52 028 52 143

792,5 756,5 21 147 21 250

1 553,3 1 428,6 27 396 27 384

195,3 133,7 4 526 4 563

704,6 671,6 1 187 1 169

809,6 752,5 3 423 3 404

532,5 516,2 4 285 4 302

752,6 706,5 1 612 1 630

1 172,4 1 021,6 4 760 4 878

1 868,1 1 688,2 4 682 4 617

842,4 812,6 3 740 3 697

374,6 261,4 2 344 2 316

516,5 461,2 12 255 12 244

458,0 421,5 14 663 14 762

119,8 113,9 18 951 19 114

302,8 284,0 19 065 19 261

112,3 105,6 14 756 14 852

163,1 156,9 7 915 7 914

561,8 530,0 2 547 2 519

449,9 429,3 1 482 1 478

2 507,7 2 276,4 2 892 2 893

2 215,9 2139,8 199 547 200 956

69,3 67,5 22 685 22 831

85,8 83,8 9 156 9 152

106,2 104,8 31 815 32 408

121,8 119,3 36 339 36 603

57,7 56,0 5 945 5 975

177,8 173,9 6 948 6 969

163,6 148,5 2 712 2 720

85,5 85,5 3 887 3 869

139,3 137,2 3 517 3 541

185,8 183,1 4 479 4 440

118,0 114,9 9 009 9 064

59,3 59,2 18 164 18 270

37,6 37,5 3 938 4 001

277,7 271,7 2 412 2 406

15315,5 14186,4 162 955 163 407

161,3 157,5 31 151 31 225

778,9 722,0 48 192 48 454

914,7 851,1 12 381 12 308

1014 Vennesla

1017 Songdalen

1018 Søgne

1021 Marnardal

1026 Åseral

1027 Audnedal

1029 Lindesnes

1032 Lyngdal

1034 Hægebostad . . .

1037 Kvinesdal

1046 Sirdal

Km ,

216,1 204,7 2 242 2 278

300,2 280,5 13 961 14 023

307,4 290,8 10 769 10 996

1 062,2 998,3 4 389 4 371

434,5 390,2 6 743 6 656

266,4 261,3 4 725 4 777

316,3 286,4 4 407 4 375

2062,9 1914,5 6 876 6 814

798,2 749,7 1 703 1 694

711,0 670,3 3 090 3 104

708,9 627,1 2 871 2 837

901,9 788,7 1 498 1 519

1 277,5 1 132,6 1 377 1 369

980,1 931,5 2 624 2 609

3117,0 2929,2 3 956 3 998

9211,9 8485,1 97 750 98 429

191,5 175,3 6 972 6 998

303,9 273,5 15 881 16 170

272,4 253,9 38 181 38 455

322,8 314,6 2 584 2 561

356,3 321,7 1 853 1 852

216,6 204,5 5 856 5 842

672,1 640,8 4 217 4 272

185,4 174,5 8 264 8 306

654,9 610,3 4 034 4 023

1 143,2 1 088,8 1 939 1 890

261,4 246,2 1 130 1 103

550,5 519,6 3 319 3 326

1 330,7 1 186,2 1 343 1 418

1 289,1 1 169,8 1 409 1 414

1 461,2 1 305,4 768 799

7280,4 6816,7 145 951 147 158

276,4 260,1 66 347 67 113

220,5 208,4 12 585 12 644

268,9 250,9 9 287 9 294

538,7 478,6 8 743 8 780

385,6 364,6 11 587 11 647

217,0 206,9 5 190 5 207

148,5 141,5 7 629 7 815

397,3 380,4 2 208 2 203

888,2 833,5 819 831

253,7 238,6 1 573 1 582

316,4 298,3 4 283 4 237

391,2 373,3 6 719 6 793

460,5 424,6 1 559 1 535

970,4 916,2 5 694 5 739

1 547,1 1 440,8 1 728 1 738

1 Se note 1, side 40. 2 Se note 2, side 40.

i See note 1, page 40. 2See note 2, page 40.

41


BEFOLKNING

Tabell 18 (forts.). Areal og folkemengde. Kommunel

Area and population. Municipalityl

Areal Folkemengde Areal Folkemengde

Nr. Fylke og kommune

I alt 2

Landareal

1. jan.

1992.

Endelige

tall

1. jan.

1993.

Foreløpige

tall

Nr.

Fylke og kommune

I alt 2

Landareal

1. jan.

1992.

Endelige

tall

1. jan.

1993.

Foreløpige

tall

Km 2 I

11 Rogaland 9 140,7 8 552,9 341 824 346 574

1101 Eigersund 429,7 393,5 12 495 12 634

1102 Sandnes 302,9 283,7 45 703 46 862

1103 Stavanger 70,0 66,4 99 808 101 463

1106 Haugesund 72,3 67,5 28 106 28 380

1111 Sokndal 294,2 266,3 3 486 3 493

1112 Lund 414,1 357,3 3 059 3 082

1114 Bjerkreim 659,8 586,4 2 373 2 439

1119 Hå 254,9 247,6 13 067 13 037

1120 Klepp 115,1 105,5 11 953 12 204

1121 Time 181,8 169,3 12 245 12 304

1122 Gjesdal 609,1 561,3 7 682 7 845

1124 Sola 68,9 68,4 16 375 16 755

1127 Randaberg 24,5 23,8 7 756 7 943

1129 Forsand 772,6 711,7 1 044 1 027

1130 Strand 214,6 192,7 9 538 9 596

1133 Hjelmeland 1 092,3 1 008,4 2 822 2 789

1134 Suldal 1 727,9 1 673,2 4 107 4 114

1135 Sauda 513,3 507,3 5 294 5 289

1141 Finnøy 106,0 104,5 2 818 2 794

1142 Rennesøy 65,3 64,9 2 566 2 596

1144 Kvitsøy 5,7 5,7 482 480

1145 Bokn 47,6 45,0 738 760

1146 Tysvær 419,3 392,8 8 051 8 021

1149 Karmøy 228,4 217,4 35 154 35 546

1151 Utsira 6,2 6,1 225 222

1154 Vindafjord 444,2 426,2 4 877 4 899

12 Hordaland 15634,2 14961,8 414 058 416 753

1201 Bergen 465,3 444,7 216 066 218 105

1211 Etne 708,4 678,0 3 990 3 940

1214 Olen 184,6 181,6 3 151 3 203

1216 Sveio 246,7 224,0 4 561 4 638

1219 Bømlo 230,9 219,1 9 781 9 854

1221 Stord 144,0 137,8 14 870 15 265

1222 Fitjar 160,9 152,2 3 122 3 127

1223 Tysnes 255,4 245,1 2 888 2 879

1224 Kvinnherad 1 135,6 1 093,3 13 061 13 111

1227 Jondal 208,4 198,9 1 253 1 248

1228 Odda 1647,9 1583,7 8 230 8 136

1231 Ullensvang 1392,7 1305,8 3 947 3 913

1232 Eidfjord 1 502,0 1 459,3 1 080 1 084

1233 Ulvik 722,3 681,8 1 251 1 261

1234 Granvin 211,6 205,0 1 031 1 043

1235 Voss 1815,6 1739,3 13 969 13 863

1238 Kvam 615,8 583,8 8 596 8 573

1241 Fusa 378,8 355,0 3 698 3 665

1242 Samnanger 265,5 255,7 2 411 2 404

Km 2

Hordaland (forts.)

1243 Os 139,5 133,3 12 937 13 009

1244 Austevoll 114,3 111,8 4 199 4 191

1245 Sund 99,2 94,3 4 943 4 998

1246 Fjell 147,0 141,3 15 227 15 430

1247 Askøy 99,5 93,1 18 510 18 499

1251 Vaksdal 737,7 717,4 4 439 4 385

1252 Modalen 385,0 377,2 331 337

1253 Osterøy 254,2 247,9 7 040 6 989

1256 Meland 91,3 85,9 4 653 4 689

1259 Øygarden 65,8 64,2 3 162 3 261

1260 Radøy 110,7 105,7 4 517 4 483

1263 Lindås 474,1 453,8 11 923 12 016

1264 Austrheim 55,9 55,4 2 658 2 579

1265 Fedje 9,4 8,9 705 708

1266 Masfjorden 558,2 527,5 1 858 1 867

14 Sogn og

Fjordane 18633,8 17924,5 106 813 107 203

1401 Flora 693,1 668,0 10 300 10 387

1411 Gulen 596,1 578,0 2 531 2 525

1412 Solund 228,0 219,8 1 135 1 115

1413 Hyllestad 259,1 249,6 1 707 1 717

1416 Høyanger 907,5 861,4 4 854 4 848

1417 Vik 827,6 802,5 3 084 3 094

1418 Balestrand 734,2 723,8 1 819 1 875

1419 Leikanger 184,5 179,8 2 225 2 243

1420 Sogndal 441,2 435,2 6 010 6 053

1421 Aurland 1 488,7 1 419,4 1 876 1 885

1422 Lærdal 1341,4 1293,7 2 222 2 234

1424 Årdal 978,7 941,7 6 153 6 079

1426 Luster 2702,3 2636,5 5 090 5 151

1428 Askvoll 321,6 313,4 3 551 3 492

1429 Fjaler 418,7 391,1 2 887 2 887

1430 Gaular 578,8 542,6 2 943 2 991

1431 Jølster 663,5 620,0 2 989 3 009

1432 Førde 590,5 565,0 8 983 9 162

1433 Naustdal 368,6 353,6 2 725 2 704

1438 Bremanger 830,7 804,5 4 440 4 407

1439 Vågsøy 165,9 162,1 6 385 6 422

1441 Selje 235,6 228,2 3 231 3 256

1443 Eid 468,4 455,5 5 727 5 766

1444 Hornindal 190,8 177,0 1 238 1 233

1445 Gloppen 1036,0 973,3 6 021 5 999

1449 Stryn 1382,4 1328,9 6 687 6 669

15 More og

Romsdal 15104,0 14596,7 238 678 239 357

1502 Molde 362,0 355,3 22 378 22 546

1503 Kristiansund . . . 22,3 22,2 17 091 17 189

1504 Ålesund 98,2 92,9 36 092 36 285

1 Se note 1, side 40. 2 Se note 2, side 40.

See note 1, page 40. , See note 2, page 40.

42


BEFOLKNING

Tabell 18 (forts.). Areal og folkemengde. Kommunel

Area and population. Municipalityl

Areal

Folkemengde

Areal Folkemengde

Nr. Fylke og kommune

I alt 2

Landareal

1. jan.

1992.

Endelige

tall

1. jan.

1993.

Foreløpige

tall

Nr. Fylke og kommune

I alt 2

Landareal

1. jan.

1992.

Endelige

tall

1. jan.

1993.

Foreløpige

tall

K m 2

Km 2

Møre og

Romsdal (forts.)

1511 Vanylven

1514 Sande

1515 Herøy

1516 Ulstein

1517 Hareid

1519 Volda

1520 Ørsta

1523 Ørskog

1524 Norddal

1525 Stranda

1526 Stordal

1528 Sykkylven

1529 Skodje

1531 Sula

1532 Giske

1534 Haram

1535 Vestnes

1539 Rauma

1543 Nesset

1545 Midsund

1546 Sandøy

1547 Aukra

1548 Fræna

1551 Eide

1554 Averøy

1556 Frei

1557 Gjemnes

1560 Tingvoll

1563 Sunndal

1566 Surnadal

1567 Rindal

1569 Aure

1571 Halsa

1572 Tustna

1573 Smøla

16 Sør-Trøndelag .

1601 Trondheim

1612 Hemne

1613 Snillfjord

1617 Hitra

1620 Frøya

1621 Ørland

1622 Agdenes

1624 Rissa

1627 pjugn

1630 Afjord

1632 Roan

339,2 322,1 3 887 3 865

136,0 131,0 3 293 3 273

121,0 119,5 8 149 8 217

96,7 94,4 5 841 5 982

82,1 76,8 4 538 4 577

547,6 526,4 8 005 8 095

803,1 784,6 10 247 10 249

130,3 127,1 1 988 1 965

941,4 901,1 2 010 2 028

867,4 846,8 4 550 4 536

249,4 246,2 1 027 1 034

337,5 328,9 6 942 7 013

120,1 111,0 3 338 3 337

58,8 57,5 6 739 6 774

39,8 39,2 6 240 6 171

256,6 250,0 8 606 8 585

354,1 349,4 6 447 6 450

1500,5 1443,0 7 793 7 790

1 048,6 989,5 3 331 3 325

94,3 93,5 2 037 2 038

19,6 19,6 1 473 1 444

58,5 58,4 2 948 2 979

367,5 359,8 8 973 8 999

152,5 146,1 3 050 3 039

174,4 172,0 5 586 5 576

65,1 63,9 4 953 4 988

382,5 372,0 2 849 2 787

337,4 322,6 3 431 3 375

1711,9 1651,6 7 639 7 634

1365,5 1315,7 6 390 6 447

640,6 621,1 2 213 2 217

503,2 488,1 2 750 2 731

303,9 295,7 2 086 2 055

139,6 136,3 1 119 1 124

274,8 265,4 2 649 2 638

18 831,6 17 839,3 252 781 253 695

341,9 321,4 139 630 140 718

659,5 625,9 4 246 4 256

478,1 462,3 1 160 1 153

680,0 646,6 4 275 4 206

231,2 220,9 4 153 4 145

70,9 70,5 4 912 4 928

347,6 324,4 1 866 1 868

621,3 586,5 6 419 6 401

381,9 353,6 5 013 4 995

955,2 898,0 3 566 3 564

373,4 356,0 1 183 1 172

Sør-Trøndelag

(forts.)

1633 Osen

1634 Oppdal

1635 Rennebu

1636 Meldal

1638 Orkdal

1640 Røros

1644 Holtålen

1648 Midtre Gauldal

1653 Melhus

1657 Skaun

1662 Klæbu

1663 Malvik

1664 Selbu

1665 Tydal

17 Nord-Trøndelag

1702 Steinkjer

1703 Namsos

1711 Meråker

1714 Stjørdal

1717 Frosta

1718 Leksvik

1719 Levanger

1721 Verdal

1723 Mosvik

1724 Verran

1725 Namdalseid

1729 Inderøy

1736 Snåsa

1738 Lierne

1739 Røyrvik

1740 Namsskogan

1742 Grong

1743 Høylandet

1744 Overhalla

1748 Fosnes

1749 Flatanger

1750 Vikna

1751 Nærøy

1755 Leka

18 Nordland

1804 Bodø

1805 Narvik

1811 Bindal

385,8 369,6 1 269 1 259

2273,4 2203,2 6 200 6 205

936,3 921,2 2 919 2 880

633,2 613,2 4 278 4 237

593,3 562,4 10 178 10 139

1 956,1 1 757,3 5 367 5 354

1208,6 1171,2 2 432 2 408

1861,3 1809,4 6 048 5 999

696,2 654,9 12 660 12 733

223,6 212,9 5 613 5 629

185,4 174,0 4 368 4 362

171,7 165,4 9 912 10 001

1235,1 1143,8 4 106 4 107

1 330,6 1 214,7 1 008 976

22 463,4 21 056,3 127 464 127 450

1563,9 1435,1 20 725 20 712

804,4 783,7 12 078 12 125

1294,3 1239,8 2 703 2 673

946,9 927,6 17 379 17 414

75,4 73,2 2 456 2 467

431,2 403,2 3 515 3 505

649,3 617,6 17 023 17 143

1542,8 1467,8 13 677 13 715

217,8 204,7 931 930

589,3 555,9 3 088 3 036

775,7 750,6 1 989 1 958

146,3 145,6 5 812 5 784

2332,7 2172,3 2 535 2 503

2972,7 2671,8 1 669 1 646

1 585,1 1 371,4 737 745

1 419,5 1 367,5 1 094 1 082

1 131,7 1 100,8 2 540 2 548

771,7 728,8 1 378 1 391

717,4 682,6 3 804 3 795

546,7 480,0 841 831

451,6 432,8 1 376 1 379

317,3 310,8 3 789 3 760

1072,3 1026,6 5 498 5 486

107,4 106,1 827 822

38327,1 36302,3 239 837 240 349

920,7 871,7 37 363 37 898

2040,7 1942,4 18 733 18 888

1262,2 1208,0 2 088 2 064

1 Se note 1, side 40. 2 Se note 2, side 40.

See note 1, page 40. 2 See note 2, page 40.

43


BEFOLKNING

Nr. Fylke og kommune

Tabell 18 (forts.). Areal og folkemengde. Kommune 1

Area and population. Municipality ,

I alt ,

Areal Folkemengde Areal Folkemengde

Landareal

1. jan.

1992.

Endelige

tall

1. jan.

1993.

Foreløpige

tall

Nr. Fylke og kommune

I alt,

Landareal

1. jan.

1992.

Endelige

tall

1. jan.

1993.

Foreløpige

tall

Km ,

K m ,

Nordland (forts.)

1812 &mina

1813 Brønnøy

1815 Vega

1816 Vevelstad

1818 Herøy

1820 Alstahaug

1822 Leirfjord

1824 Vefsn

1825 Grane

1826 Hattfjelldal

1827 Dønna

1828 Nesna

1832 Hemnes

1833 Rana

1834 Lurøy

1835 Træna

1836 Rødøy

1837 Meløy

1838 Gildeskål

1839 Beiarn

1840 Saltdal

1841 Fauske

1842 Skjerstad

1845 Sørfold

1848 Steigen

1849 Hamarøy

1850 Tysfjord

1851 Lødingen

1852 Tjeldsund

1853 Evenes

1854 Ballangen

1856 Røst

1857 Værøy

1859 Flakstad

1860 Vestvågøy

1865 Vågan

1866 Hadsel

1867 Bø

1868 Øksnes

1870 Sortland

1871 Andøy

1874 Moskenes

19 Troms

1901 Harstad

1902 Tromsø

192,8 189,0 2 111 2 113

1040,0 1002,1 6 941 6 988

159,4 156,0 1 537 1 528

530,4 516,5 670 681

62,0 61,4 1 995 1 974

409,2 404,5 7 566 7 649

451,8 443,0 2 357 2 325

1682,6 1616,5 13 427 13 451

2017,4 1904,2 1 701 1 696

2682,6 2434,4 1 718 1 709

193,0 187,3 1 786 1 759

202,4 201,5 1 777 1 785

1603,2 1470,0 4 832 4 808

4463,7 4294,5 24 850 24 948

262,3 255,6 2 206 2 216

15,1 15,0 516 497

705,7 685,6 1 707 1 695

871,2 820,0 7 086 7 094

664,4 626,9 2 569 2 512

1 225,7 1 193,7 1 454 1 440

2213,1 2092,9 5 155 5 116

1 208,1 1 115,2 9 996 9 932

465,4 441,3 1 242 1 244

1653,6 1512,5 2 781 2 718

1012,8 975,8 3 257 3 248

1 037,7 935,4 2 254 2 256

1 462,8 1 365,2 2 554 2 551

531,4 514,1 2 788 2 769

317,3 312,0 1 641 1 636

241,5 231,3 1 685 1 696

929,6 848,5 3 082 3 015

11,2 10,8 653 671

17,7 17,7 868 841

179,7 170,8 1 617 1 622

421,7 404,3 10 582 10 628

477,1 459,9 9 336 9 341

566,1 552,3 8 663 8 618

248,1 237,3 3 664 3 651

317,3 307,9 4 781 4 781

577,4 560,0 8 408 8 547

659,3 625,4 6 406 6 335

119,8 111,9 1 434 1 415

25 954,2 25 121,3 147 968 148 738

363,6 348,9 22 599 22 678

2557,9 2519,8 52 504 53 382

Troms (forts.)

1911 Kvæfjord

1913 Skånland

1915 Bjarkøy

1917 Ibestad

1919 Gratangen

1920 Lavangen

1922 Bardu

1923 Salangen

1924 Målselv

1925 Sørreisa

1926 Dyrøy

1927 Tranøy

1928 Torsken

1929 Berg

1931 Lenvik

1933 Balsfjord

1936 Karlsøy

1938 Lyngen

1939 Storfjord

1940 Kåfjord

1941 Skjervøy

1942 Nordreisa

1943 Kvænangen . .

20 Finnmark

2002 Vardø

2003 Vadsø

2004 Hammerfest . .

2011 Guovdageaidnu-

Kautokeino

2012 Alta

2014 Loppa

2015 Hasvik

2017 Kvalsund

2018 Måsøy

2019 Nordkapp

2020 Porsanger

2021 Karasjohka- . .

Karasjok

2022 Lebesby

2023 Gamvik

2024 Berlevåg

2025 Deatnu-Tana . .

2027 Unjarga-Nesseby

2028 Båtsfjord

2030 Sør-Varanger . .

658,0 643,0 3 477 3 424

494,0 465,4 3 337 3 326

75,2 75,0 689 665

241,9 236,1 2 146 2 144

312,8 306,8 1 468 1 457

303,9 299,2 1 132 1 137

2697,7 2543,3 3 860 3 838

457,4 438,9 2 631 2 547

3322,0 3216,5 7 407 7 353

360,6 345,4 3 394 3 445

290,2 279,2 1 536 1 511

523,3 500,5 1 903 1 889

246,1 238,7 1 260 1 263

287,8 271,0 1 216 1 231

895,4 856,9 10 805 10 836

1 493,6 1 442,1 6 248 6 186

1 039,6 1 003,6 2 694 2 706

804,5 788,5 3 527 3 505

1 497,8 1 445,4 1 879 1 906

1042,9 1012,8 2 773 2 749

477,0 463,0 3 055 3 085

3449,0 3379,0 4 788 4 831

2117,7 2058,3 1 640 1 644

48 637,3 45 878,6 75 175 76 002

600,6 584,2 3 004 3 047

1 288,8 1 266,3 6 055 6 288

8 479 8 204 9 397 9 468

9704,1 8995,3 3 011 3 076

3845,2 3639,8 15 492 15 819

690,8 673,1 1 629 1 596

559,0 539,4 1 426 1 415

1 843,5 1 743,9 1 327 1 287

1 136,0 1 073,4 1 816 1 809

923,8 893,2 3 994 3 971

4873,0 4645,9 4 511 4 549

5463,7 5217,0 2 726 2 751

3458,9 3247,9 1 652 1 631

1 413,5 1 356,6 1 388 1 426

1 120,2 1 082,5 1 344 1 320

4 055,3 3 853,4 3 268 3 288

1 412,1 1 345,7 1 056 1 061

1433,6 1415,5 2 321 2 365

3967,3 3485,1 9 758 9 835

1 Se note 1, side 40. 2 Se note 2, side 40.

See note 1, page 40. 2See note 2, page 40.

44


Tabell 19. Folkemengde etter kjønn, ekteskapelig status og alder. 1991

Population by sex, marital status and age. 1991

kvinner

Alder

i alt

Age Males

and females,

total

Menn og Menn Males Kvinner Females

I alt

Total

Ugifte

Unmarried

For gifte'

Gifte

Married Previously

married'

BEFOLKNING

I alt Ugifte Gifte For gifte 2

Folkemengde

31. desember

Population

31 December

I alt Total 4 273 634 2 113 359 1 053 708 882 542 177 109 2 160 275 904 292 881 290 374 693

0 - 4 293 145 150 210 150 210 - - 142 935 142 935 - -

5 - 9 259 484 133 312 133 312 - - 126 172 126 172 - -

10 - 14 261 291 133 846 133 846 - - 127 445 127 445 - -

15 - 19 300 424 153 412 153 301 107 4 147 012 146 253 731 28

20 - 24 336 902 172 356 '63877 7 907 572 164 546 141 426 21 131 1 989

25 - 29 331 224 170 514 120 907 44 594 5 013 160 710 82 933 68 263 9 514

30 - 34 317 110 162 770 67 083 83 226 12 461 154 340 39 964 96 978 17 398

35 - 39 312 383 159 614 37 130 103 626 18 858 152 769 20 776 108 874 23 119

40 - 44 306 893 158 306 22 105 113 245 22 956 148 587 11 645 110 834 26 108

45 - 49 282 514 144 667 14 776 108 068 21 823 137 847 8 215 103 881 25 751

50 - 54 203 949 102 365 9 465 77 501 15 399 101 584 4 928 76 360 20 296

55 -59 181 327 89 802 8 556 69 046 12 200 91 525 4 492 67 968 19 065

60 - 64 191 131 92 718 9 473 71 891 11 354 98 413 5 514 67 898 25 001

65 - 69 202 189 94 704 9 898 72 759 12 047 107 485 7 540 64 483 35 462

70 - 74 188 187 82 708 8 249 61 781 12 678 105 479 8 817 50 223 46 439

75 - 79 142 242 57 533 5 749 39 891 11 893 84 709 8 813 27 975 47 921

80 - 84 95 010 34 214 3 593 20 408 10 213 60 796 8 041 11 905 40 850

85 - 89 48 056 14 892 1 572 6 949 6 371 33 164 5 551 3 257 24 356

90 - 20 173 5 416 606 1 543 3 267 14 757 2 832 529 11 396

0- 6 398 293 204 249 204 249 - - 194 044 194 044 - -

7-15 470 032 240 937 240 937 - - 229 095 229 095 - -

16 - 66 2 788 533 1 416 329 582 694 708 394 125 241 1 372 204 442 233 749 131 180 840

67 - 616 776 251 844 25 828 174 148 51 868 364 932 38 920 132 159 193 853

Middelfolkemengde 3

Mean population 3

I alt 4 261 732 2 107 177 1 046 356 886 666 174 155 2 154 556 898 357 884 932 371 268

0 - 4 289 003 148 120 148 120 - - 140 883 140 883 - -

5- 9 258 529 132 661 132 661 - - 125 868 125 868 - -

10 - 14 262 285 134 407 134 407 - - 127 878 127 878 - -

15 - 19 305 913 156 179 156 064 111 4 149 735 148 935 773 27

20 - 24 336 925 172 512 163 466 8 443 604 164 413 139 957 22 407 2 050

25 - 29 328 371 168 943 117 770 46 102 5 072 159 428 80 175 69 732 9 522

30 - 34 317 121 162 603 65 142 84 964 12 497 154 519 38 326 98 876 17 318

35 - 39 310 003 158 672 35 547 104 619 18 507 151 332 19 665 109 061 22 606

40 - 44 310 976 160 363 21 675 115 898 22 791 150 613 11 422 113 255 25 936

45 - 49 270 157 138 220 13 915 103 764 20 542 131 937 7 743 99 890 24 305

50 - 54 202 215 101 489 9 386 77 230 14 874 100 726 4 875 76 142 19 710

55 - 59 182 471 90 245 8 731 69 595 11 920 92 226 4 565 68 621 19 040

60 - 64 193 358 93 828 9 650 72 957 11 222 99 530 5 687 68 654 25 190

65 - 69 204 638 95 637 10 086 73 469 12 082 109 002 7 871 65 123 36 008

70 - 74 186 610 81 943 8 179 61 291 12 474 / 104 667 8 946 49 486 46 236

75 - 79 141 829 57 468 5 786 39 781 11 901 84 361 8 999 27 632 47 730

80 - 84 93 958 33 774 3 583 20 073 10 119 60 184 8 186 11 633 40 365

85 - 89 47 583 14 777 1 602 6 862 6 314 32 806 5 591 3 157 24 059

90- 19 792 5 339 592 1 512 3 236 14 454 2 790 493 11 171

1 Separerte, skilte og enkemenn. 2 Separerte, skilte og enker. 3 Gjennomsnittet av folkemengden ved begynnelsen og utgangen av året.

1,2 Separated, divorced and widowed. 3 The average of the population at the beginning and end of the year.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

45


BEFOLKNING

Tabell 20. Folkemengde etter kjønn og alder. 31. desember

Population by sex and age. 31 December

Kjønn og alder

Sex and age

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991

Begge kj. Both sexes. . . 3 594 771 3 737 726 3 888 305 4 017 101 4 092 340 4 159 187 4 249 830 4 273 634

o- 9 610 939 621 184 642 684 636 598 566 332 515 066 542 434 552 629

10- 19 583 649 617 870 609 965 623 135 648 949 643 775 574 681 561 715

20 - 29 408 297 471 854 574 244 618 075 613 704 631 325 662 465 668 126

30 - 39 477 513 417 848 402 621 468 666 577 582 623 537 624 755 629 493

40 - 49 502 049 507 584 469 467 412 337 399 536 465 347 572 858 589 407

50 - 59 429 892 456 694 479 909 485 941 449 797 395 768 384 094 385 276

60 - 69 328 353 359 346 382 706 407 560 429 196 435 256 402 671 393 320

70 - 79 183 000 209 150 239 986 263 433 285 575 307 425 326 447 330 429

80- 71 079 76 196 86 723 101 356 121 669 141 688 159 425 163 239

0 6 430 538 435 753 458 448 437 447 374 821 357 621 387 722 398 293

7 - 15 559 001 548 253 553 442 574 817 589 646 531 861 475 164 470 032

16 - 66 2 268 001 2 372 240 2 446 347 2 531 583 2 602 837 2 699 032 2 775 225 2 788 533

67 - 337 231 381 480 430 068 473 254 525 036 570 673 611 719 616 776

Menn Males 1 791 144 1 862 338 1 933 700 1 994 867 2 027 580 2 056 399 2 100 994 2 113 359

0- 9 313 106 318 642 330 212 326 014 289 763 264 061 278 040 283 522

10 - 19 299 323 317 044 312 189 319 321 333 203 329 464 293 913 287 258

20 - 29 208 194 241 598 296 164 318 569 314 241 322 985 340 039 342 870

30 - 39 242 167 211 868 204 268 240 068 297 841 321 036 320 164 322 384

40 - 49 251 562 254 614 236 782 208 241 201 852 237 278 294 193 302 973

50 - 59 210 015 225 476 236 962 240 067 223 291 196 824 191 300 192 167

60- 69 155 064 168 004 179 167 192 533 202 749 205 786 191 507 187 422

70 - 79 81 559 93 352 103 836 111 430 120 558 130 402 138 581 140 241

80- 30 154 31 740 34 120 38 624 44 082 48 563 53 257 54 522

Kvinner Females 1 803 627 1 875 388 1 954 605 2 022 234 2 064 760 2 102 788 2 148 836 2 160 275

0 9 297 833 302 542 312 472 310 584 276 569 251 005 264 394 269 107

10 - 19 284 326 300 826 297 776 303 814 315 746 314 311 280 768 274 457

20 - 29 200 103 230 256 278 080 299 506 299 463 308 340 322 426 325 256

30 - 39 235 346 205 980 198 353 228 598 279 741 302 501 304 591 307 109

40 - 49 250 487 252 970 232 685 204 096 197 684 228 069 278 665 286 434

50 - 59 219 877 231 218 242 947 245 874 226 506 198 944 192 794 193 109

60 - 69 173 289 191 342 203 539 215 027 226 447 229 470 211 164 205 898

70- 79 101 441 115 798 136 150 152 003 165 017 177 023 187 866 190 188

80- 40 925 44 456 52 603 62 732 77 587 93 125 106 168 108 717

Kilde: NOS Folkemengde, giftermål og dødsfall 1911-1976 og NOS Befolkningsstatistikk.

Source: NOS Historical Tables on Population, Marriages and Deaths 1911-1976 and NOS Population Statistics.

Tabell 21. Framskrevet folkemengde, 1. januar. 1995-2050 1

Projected population, 1 January. 1995-2050 1

Alder Absolutte tall. 1 000 Number. 1 000 Prosent Per cent

Age 1995 2000 2010 2025 2050 1995 2000 2010 2025 2050

I alt Total 4 331 4 420 4 544 4 703 4 656 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0- 9 579 601 548 560 536 13,4 13,6 12,1 11,9 11,5

10 - 19 530 542 607 543 542 12,2 12,3 13,4 11,5 11,6

20 - 29 666 604 563 605 585 15,4 13,7 12,4 12,9 12,6

30 - 39 643 672 622 621 591 14,8 15,2 13,7 13,2 12,7

40 - 49 615 617 663 570 589 14,2 14,0 14,6 12,1 12,7

50 - 59 424 532 588 638 602 9,8 12,0 12,9 13,6 12,9

60 - 69 363 345 481 548 501 8,4 7,8 10,6 11,7 10,8

70- 79 335 318 271 418 417 7,7 7,2 6,0 8,9 9,0

80- 175 190 200 199 293 4,0 4,3 4,4 4,2 6,3

0- 6 419 420 376 394 375 9,7 9,5 8,3 8,4 8,1

7-15 473 512 535 490 482 10,9 11,6 11,8 10,4 10,4

16 - 66 2 818 2 879 3 053 3 048 2 950 65,1 65,1 67,2 64,8 63,4

67- 621 609 580 771 849 14,3 13,8 12,8 16,4 18,2

Det er forutsatt samme fruktbarhet som i 1989 og nettoinnflytting på 5 000 pr. år.

Fertility on the 1989 level and net immigration 5 000 per year, are assumed.

Kilde: NOS Framskriving av folkemengden 1990-2050 Nasjonale og regionale tall.

Source: NOS Population Projections 1990-2050 National and Regional Figures.

46


BEFOLKNING

Statsborgerskap

Citizenship

Tabell 22. Asylsøkere kommet til Norge, etter statsborgerskap

Asylum seekers arrived in Norway, by citizenship

I alt Total 825 2 722 8 613 6 602

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

4 433 3 962 4 569 5 238

Europa i alt Europe, total 246 612 2 020 1 131

Albania 6 1

Bosnia Herzegovina

Bulgaria 4 9

Estland Estonia

Jugoslavia Yugoslavia 26 117 ' 1 238 455

Kroatia Croatia .

Polen Poland 178 266 211 190

Romania 6 22 5

Russland Russia

Sovjetunionen Soviet Union

5 6

Tyrkia Turkey 31 ' . 199 ' 517 438

Europa ellers Rest of Europe 17 24 17 27

Afrika i alt Africa, total 107 356 1 027 1 402

Algerie Algeria ..

48 47

Etiopia Ethiopia 51 140 . 209 361

Ghana 13 69 199 172

Kenya .19 22

Marokko Morocco 7. 12 . 23 35

Sierra Leone . .• 22 16

Somalia 7 63 357 548

Sudan

5 7

Togo '5.

16 24

Uganda 6 18 15

Zaire . 4 5

Afrika ellers Rest of Africa 6 6i 107 150

Asia i alt Asia, total 349 1 222 3 975 2 074

Afghanistan

9 20 95

Bangladesh 11 . 7 15 40

India 51 9 82 138

Irak Iraq

52 267 131

Iran 258 . ' 785 1 558 985

Kina China

— 3

Libanon Lebanon 165 . 164 132

Pakistan . 467 303

Sri Lanka i 213 1 291 158

Syria . 46 29

Asia ellers Rest of Asia ii 10 65 60

Nord- og Mellom-Amerika i alt North

and Central America, total 7 8

Sør-Amerika i alt South America,

total 114 532 1 552 1 955

Chile 93 515 1 524 1 940

Peru 8 2 5

Sør-Amerika ellers Rest of South

America 13 17 26 10

Oseania Oceania 3 —

Statsløse Stateless 9 29 32

1 575 1 359 1 721 3 599

— 1 7 37

390

13.

151 79.

42

905'

743 1 334

23

2 838

44

419 82 120 19

68 207 54 59

32

16 81 71 44

114 80 46 32

40 14 10 39

935 787 1 328 717

29 61 24 18

270 203 260 42

64 14 6 3

15 15 19 13

23 28 42 10

23 6 4 13

362 313 731 444

3 9 34 29

14 7 5 17

10 13 70 33

13 7 24 32

109 111 109 63

1 802 1 576 1 266 822

54 19 13 21

105 12 12 2

78 31 30 13

114 90 131 111

605 451 244 130

14 28 8 25

177 304 179 65

154 31 14 17

451 512 556 403

19 47 25 15

31 51 54 20

11 9 21 4

67 27 32 47

29 4 — 2

18 17 22 32

20 6 10 13

— — — —

43 204 201 49

Kilde: Utlendingsdirektoratet. Source: Directorate of Immigration.

47


BEFOLKNING

Statsborgerskap

Citizenship

Tabell 23. Utenlandske statsborgere etter kjønn, alder og statsborgerskap.

1. januar 1992 Foreign citizens by sex, age and citizenship. 1 January 1992

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Alder Age

0-6 7-15 16-49 50-66 67—

I alt Total 147 774 78 822 68 952 15 310 15 925 99 019 13 069 4 451

Europa i alt Europe, total 74 139 37 956 36 183 5 710 6 872 49 924 9 368 2 265

Av dette Of which

Danmark Denmark 17 392 8 536 8 856 977 1 247 11 372 3 143 653

Finland Finland 3 090 1 355 1 735 193 219 2 198 429 51

Island Iceland 2 176 1 068 1 108 267 259 1 478 156 16

Sverige Sweden 12 034 5 714 6 320 794 853 7 981 1 636 770

Belgia Belgium 353 147 206 24 32 253 30 14

Bulgaria Bulgary 367 236 131 13 32 310 10 2

Frankrike France 1 768 938 830 111 178 1 283 168 28

Irland Ireland 375 167 208 19 27 298 29 2

Italia Italy 761 536 225 31 30 525 147 28

Jugoslavia' Yugoslavia , 4 826 2 810 2 016 907 745 2 943 199 32

Nederland Netherlands 2 580 1 305 1 275 183 234 1 802 289 72

Polen Poland 2 863 1 053 1 810 277 406 2 009 125 46

Portugal Portugal 449 238 211 20 36 336 51 6

Sovjetunionen 2 Soviet Union 2 559 238 321 34 68 418 35 4

Spania Spain 865 546 319 27 58 671 102 7

Storbritannia og Nord-Irland

United Kingdom 11 486 6 662 4 824 598 1 037 8 021 1 565 265

Sveits Switzerland 785 363 422 24 51 527 166 17

Tyrkia Turkey 5 531 3 141 2 390 958 965 3 355 228 25

Tyskland Germany 4 311 2 012 2 299 161 302 2 945 712 191

Østerrike Austria 518 278 240 24 23 362 96 13

Afrika i alt Africa, total 10 520 7 035 3 485 1 288 982 8 030 191 29

Av dette Of which

Etiopia Ethiopia 1 688 1 089 599 188 118 1 363 16 3

Ghana Ghana 963 648 315 120 48 789 6 —

Marokko Morocco 2 113 1 337 776 262 286 1 473 89 3

Somalia Somalia 2 349 1 545 804 408 311 1 603 21 6

Amerika i alt America, total 18 017 8 913 9 104 1 756 1 771 11 019 1 727 1 744

Av dette Of which

Canada Canada 1 034 517 517 48 64 689 146 87

USA USA 9 583 4 554 5 029 429 602 5 628 1 325 1 599

Chile Chile 5 362 2 955 2 407 872 834 3 438 180 38

Asia i alt Asia, total 43 770 24 186 19 584 6 392 6 174 29 154 1 681 369

Av dette Of which

Bangladesh Bangladesh 446 309 137 55 36 350 5 —

Sri Lanka Sri Lanka 5 666 3 780 1 886 673 398 4 513 65 17

Fliippinene Philippines 2 306 590 1 716 224 190 1 793 66 33

India India 3 421 1 883 1 538 490 411 2 318 152 50

Irak Iraq 1 221 853 368 225 182 781 27 6

Iran Iran 6 598 4 244 2 354 799 1 033 4 561 180 25

Kina China 1 684 944 740 148 121 1 323 68 24

Libanon Lebanon 870 592 278 163 51 641 11 4

Pakistan Pakistan 11 270 5 951 5 319 2 146 2 190 6 296 553 85

Thailand Thailand 1 232 237 995 91 157 962 20 2

Vietnam Viet Nam 6 828 3 648 3 180 1 041 1 147 4 108 429 103

Oseania i alt Oceania, total 694 323 371 23 46 531 74 20

Av dette Of which

Australia Australia 512 239 273 15 36 394 51 16

Uoppgitt statsborgerskap og

statslose Citizenship unknown or

no citizenship 634 409 225 141 80 361 28 24

Omfatter delrepublikkene som har erklært seg selvstendige. 2 0mfatter alle de selvstendige republikkene, med unntak av de baltiske.

Comprises the republics which have declared their independence. 2 Comprises all the independent republics, with the exception of

the Baltic.

Kilde: Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

48


BEFOLKNING

Tabell 24. Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter

tidligere statsborgerskap Naturalizations by previous citizenship

Tidligere statsborgerskap Previous citizenship 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

I alt Total

2 851

2 486

2 370

3 364

4 622

4 757

5 055

Europa i alt Europe, total

1 197

957

808

1 079

1 548

1 264

1 393

Danmark Denmark

Finland Finland

Island Iceland

Sverige Sweden

Bulgaria Bulgaria

Hellas Greece

Jugoslavia Yugoslavia

Nederland Netherlands

Polen Poland

Portugal Portugal

Romania Romania

Sovjetunionen USSR

Spania Spain

Storbritannia og Nord-Irland United Kingdom

Tsjekkoslovakia Czechoslovakia

Tyrkia Turkey

Tyskland Germany

Ungarn Hungary

Europa ellers Rest of Europe

261

63

11

135

10

12

52

42

94

11

2

4

23

151

11

117

102

32

64

174

57

6

128

5

9

68

28

75

6

2

6

18

104

12

88

90

14

67

166

39

4

99

6

12

64

21

62

16

2

3

15

76

17

106

44

11

45

144

46

6

75

7

10

109

33

105

12

5

9

14

65

20

281

59

16

63

200

34

15

117

19

15

160

34

332

24

10

8

10

100

44

280

67

24

55

156

38

13

72

13

13

111

37

264

17

8

11

13

96

14

304

43

10

31

108

31

9

103

16

19

140

25

234

11

12

9

11

93

10

474

40

20

28

Afrika i alt Africa, total

225

174

175

252

283

270

489

Algerie Algerie

Etiopia Ethiopia

Gambia Gambia

Ghana Ghana

Marokko Morocco

Tunis Tunisia

Afrika ellers Rest of Africa

7

54

4

4

97

8

51

3

32

8

1

87

10

33

9

19

3


94

8

42

12

38

13

6

111

12

60

12

49

9

2

124

5

82

11

49

9

3

128

13

57

21

62

18

26

280

19

63

Asia i alt Asia, total

1 072

1 043

1 061

1 626

2 233

2 758

2 639

Filippinene Philippines

India India

Irak Iraq

Iran Iran

Libanon Lebanon

Kina China

Pakistan Pakistan

Sri Lanka Sri Lanka

Sør-Korea The Republic of Korea

Thailand Thailand

Vietnam Viet Nam

Asia ellers Rest of Asia

187

154

3

19

9

22

254

39

252

37

51

45

146

112


14

6

15

259

28

229

35

171

27

131

102

1

17

5

7

252

42

159

32

273

40

203

141

6

10

13

31

428

19

233

32

457

47

219

131

1

23

10

51

582

31

149

31

940

63

1

294

149

3

15

3

48

899

49

138

58

039

60

1

235

166

11

39

23

76

778

51

95

32

082

25

Nord-Amerika i alt North America, total

104

104

85

101

117

77

84

Canada Canada

Guatemala Guatemala

USA USA

Nord-Amerika ellers Rest of North America

8

16

64

16

12

13

56

23

10

20

37

18

11

23

39

28

5

16

54

42

8

5

33

31

7

8

49

20

Sør-Amerika i alt South America, total

223

188

216

286

421

372

435

Bolivia Bolivia

Brasil Brazil

Chile Chile

Colombia Colombia

Peru Peru

Sør-Amerika ellers Rest of South America

1

11

108

78

7

18

1

4

35

122

1

25

1

10

71

109

7

18

5

3

105

131

10

32

2

11

127

211

22

48

5

12

106

199

15

35

13

20

82

270

23

27

Oseania i alt Oceania, total

9

5

6

12

6

4

4

Australia Australia

9

4

3

7

5

3

2

Oseania ellers Rest of Oceania


1

3

5

1

1

2

Uoppgitt og statsløse Unknown and stateless

21

15

19

8

14

12

11

Kilde: Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

49


BEFOLKNING

Tabell 25. Utenlandsfødte etter kjønn, alder og fødeland. 1. januar 1992

Foreign born by sex, age and country of birth. 1 January 1992

Fødeland

Country of birth

I alt

Total

Menn Kvinner Alder Age

Males Females 0-6 7-15 16-49 50-66 67—

I alt Total 195 717 100 509 95 208 8 934 17 685 132 054 24 284 12 760

Europa i alt Europe, total 98 070 47 995 50 075 2 838 5 249 64 128 17 458 8 397

Av dette Of which

Danmark Denmark 20 249 9 490 10 759 346 742 11 750 5 634 1 777

Finland 3 999 1 650 2 349 39 107 2 758 816 279

Island Iceland 2 137 996 1 141 96 197 1 524 228 92

Sverige Sweden 18 359 8 180 10 179 645 670 12 460 2 202 2 382

Bulgaria 745 415 330 15 30 524 86 90

FrankrikeFrance 2 257 1 145 1 112 94 197 1 519 308 139

Italia Italy 1 008 675 333 18 22 643 263 62

Jugoslavia Yugoslavia 5 225 3 130 2 095 478 597 3 639 406 105

Nederland Netherlands 3 102 1 521 1 581 94 144 2 075 561 228

Polen Poland 4 695 1 940 2 755 122 500 3 181 520 372

Sovjetunionen USSR 926 385 541 31 69 483 154 189

Spania Spain 1 202 754 448 29 39 820 268 46

Storbritannia og Nord-Irland United

Kingdom 13 384 7 182 6 202 326 667 9 269 2 027 1 095

Sveits Switzerland 959 434 525 42 32 626 199 60

Tsjekkoslovakia Czechoslovakia. 822 412 410 12 22 480 201 107

Tyrkia Turkey 5 686 3 361 2 325 205 752 4 342 355 32

Tyskland Germany 8 184 3 524 4 660 127 268 4 892 1 943 954

Ungarn Hungary 1 288 781 507 4 22 491 635 136

Østerrike Austria 887 444 443 8 18 567 198 96

Afrika i alt Africa, total 13 060 8 748 4 312 556 1 039 10 638 675 152

Av dette Of which

Etiopia Ethiopia 2 059 1 327 732 80 152 1 799 25 3

Ghana 931 644 287 31 56 834 10 —

Marokko Morocco 2 702 1 854 848 57 215 2 215 210 5

Somalia 2 162 1 455 707 203 306 1 618 29 6

Asia i alt Asia, total 56 194 30 014 26 180 3 433 8 587 40 565 2 935 674

Av dette Of which

Filippinene Philippines 3 996 1 209 2 787 250 422 3 097 189 38

Hongkong Hong Kong 881 499 382 56 77 635 91 22

India 4 480 2 391 2 089 285 635 3 178 294 88

Irak Iraq 1 203 843 360 153 200 808 35 7

Iran 6 386 4 164 2 222 353 1 038 4 741 225 29

Japan 676 235 441 35 56 464 110 11

Kina China 2 075 1 111 964 70 126 1 477 252 150

Libanon Lebanon 1 001 690 311 108 58 810 21 4

Pakistan 11 200 6 376 4 824 393 1 308 8 641 769 89

Sri Lanka 5 488 3 693 1 795 264 454 4 669 81 20

Sør-Korea The Rep. of Korea 4 850 1 629 3 221 866 1 928 2 033 21 2

Thailand 1 586 342 1 244 105 227 1 222 28 4

Vietnam Viet Nam 9 233 5 059 4 174 251 1 519 6 665 635 163

Nord- og Mellom-Amerika i alt North

and Central America, total 17 799 8 157 9 642 607 897 10 425 2 570 3 300

Av dette Of which

Canada 1 866 851 1 015 60 73 1 172 335 226

USA 14 865 6 819 8 046 453 573 8 619 2 162 3 058

Sør-Amerika i alt South America,

total 9 569 5 145 4 424 1 473 1 873 5 567 510 146

Av dette Of which

Chile 5 523 3 084 2 439 401 834 3 953 274 61

Colombia 2 013 1 141 872 833 776 365 30 9

Oseania i alt Oceania, total 1 025 450 575 27 40 731 136 91

Av dette Of which

Australia 698 310 388 20 25 506 89 58

Kilde: Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

50


BEFOLKNING

Tabell 26. Familierl etter familietype og tallet på barn under 18 år. Fylke.

1. januar 1991

Familiesi by type of family and number of children of age under 18 years. County.

1 January 1991

Fylke

County

Ektepar uten

Familier

barn2

i alt

Coup/es

Families,

without

total

children2

I aft

Total

Ektepar med barn 2 Couples with children2

1 barn

child

2 barn

children

3 barn

children

4 barn

og over

and over

I alt Total 4 1 980 722 466 168 404 118 151 289 175 972 63 321 13 536

I

Østfold 111 004 29 281 23 251 9 585 10 519 2 644 503

Akershus 186 514 47 038 43 853 17 504 20 293 5 180 876

Oslo 275 356 47 259 30 799 13 326 12 768 3 500 1 205

Hedmark 87 452 23 896 16 726 6 434 7 708 2 180 404

Oppland 82 949 22 561 16 981 6 505 7 688 2 413 375

Buskerud 104 581 26 560 21 686 8 634 9 772 2 733 547

Vestfold 91 516 23 384 19 493 7 439 9 017 2 557 480

Telemark 75 015 19 608 15 694 6 049 6 986 2 204 455

Aust-Agder 42 097 10 253 10 388 3 559 4 462 1 928 439

Vest-Agder 62 274 15 725 15 773 5 443 6 558 2 991 781

Rogaland 143 404 33 817 38 565 13 028 16 116 7 665 1 756

Hordaland 183 856 42 746 41 666 14 407 17 586 7 983 1 690

Sogn og Fjordane 45 201 10 891 10 836 3 533 4 382 2 354 567

More og Romsdal 101 254 26 072 24 219 8 177 10 062 4 969 1 011

Sør-Trøndelag 118 596 27 063 22 724 8 554 10 239 3 340 591

Nord-Trøndelag 56 059 14 118 11 980 4 120 5 226 2 223 411

Nordland 110 728 25 656 20 878 7 749 8 804 3 605 720

Troms 67 569 13 952 12 782 4 988 5 444 1 907 443

Finnmark 35 277 6 288 5 824 2 255 2 342 945 282

Mor med barn,

Mother with children3

I alt 1 barn 2 barn

3 barn

og over

Far med barn,

Father with children 3

Enslige ,

I alt 1 barn 2 barn

3 barn

og over

Single

persons 3

I alt 141 083 93 332 38 615 9 136 16 541 11 864 3 875 802 952 812

Østfold 7 281 4 809 2 013 459 824 608 179 37 50 367

Akershus 13 402 8 921 3 759 722 1 860 1 393 396 71 80 361

Oslo 16 779 12 496 3 633 650 2 419 1 724 569 126 178 100

Hedmark 5 807 3 748 1 692 367 641 470 142 29 40 382

Oppland 5 290 3 503 1 442 345 662 495 146 21 37 455

Buskerud 7 018 4 712 1 886 420 788 599 163 26 48 529

Vestfold 6 091 3 879 1 813 399 744 554 164 26 41 804

Telemark 4 835 3 177 1 318 340 561 406 127 28 34 317

Aust-Agder 2 603 1 601 758 244 342 224 99 19 18 511

Vest-Agder 3 598 2 302 978 318 433 278 127 28 26 745

Rogaland 8 758 5 672 2 413 673 1 091 742 274 75 61 173

Hordaland 12 603 8 405 3 365 833 1 444 996 357 91 85 397

Sogn og Fjordane 2 756 1 753 779 224 297 189 86 22 20 421

More og Romsdal 7 100 4 660 1 938 502 683 484 146 53 43 180

Sør-Trøndelag 10 128 6 616 2 902 610 1 078 758 275 45 57 603

Nord-Trøndelag 4 927 3 021 1 508 398 490 345 115 30 24 544

Nordland 10 748 6 661 3 234 853 1 039 764 241 34 52 407

Troms 7 154 4 689 2 009 456 699 519 155 25 32 982

Finnmark 4 203 2 706 1 175 322 446 316 114 16 18 516

1 Som familie er regnet (1) ektepar med eller uten ugifte hjemmeboende barn, (2) mor eller far med ugifte hjemmeboende barn og (3)

personer som ikke horer inn under noen av disse gruppene. I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 18 år og over holdt utenfor

ved grupperingen av familiene etter antall barn. 2 Ektepar som har barn bare i alderen 18 år og over, er regnet som ektepar uten barn.

, Mor/far som har barn bare i alderen 18 år og over, er regnet som enslig. , Medregnet 20 med uoppgitt bosted.

As a family is classified (1) married couple with/without unmarried children at home, (2) mother or father with unmarried children at

home and (3) each person not belonging to any of these groups. In this table children (unmarried and at home) of age 18 years and

over are excluded. 2 Couples having children only of age 18 years and over, are considered as couples without chHdren. Mother/father

having children only of age 18 years and over, is considered as single person. 4 Including 20 with the residence unknown.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

51


BEFOLKNING

Tabell 27. Familier etter familietype. Absolutte tall og prosent. Hele landet

Families by type of family. Absolute figures and per cent. The whole country

Ektepar uten/med ugifte

hjemmeboende barn uansett

Mor med aldersgrense

Far med

Married couples without/with ugifte ugifte

unmarried children

hjemme- hjemmeboende

barn boende barn

regardless of age

uansett uansett

Uten

År

ugifte Familier i alt

Med ugifte aldersgrense aldersgrense

Year Families, total

Mother hjemme- with hjemmeboende

barn boende barn unmarried unmarried

Father with

Without With children children

unmarried unmarried regardless regardless

of children children

age of age

regardless regardless

of age of age

Enslige

Single

Uoppgitt

familietypel

Unknown

type of

Personer pr.

familie

Persons per

family

Antall Number

1.11.1960, . . . 1 414 349 228 902 592 838 57 817 26 516 508 276 - 2,54

1.11.1970. . . . 1 1 532 388 284 059 623 567 74 864 14 081 535 817 85 2,53

31.12.1974. . . 1 1 589 920 300 400 632 094 88 145 18 919 550 362 2 000 2,51

1.7.1977 11 629 317 304 997 633 036 97 425 18 636 575 223 2 500 2,48

1.7.1980 11 684 297 308 288 625 206 110 666 19 785 620 352 3 500 2,42

1.7.1982 11 736 833 313 043 617 791 121 063 21 850 663 086 532 2,37

1.7.1984 11 783 695 313 779 607 542 132 544 23 547 706 283 545 2,32

1.1.1987 11 857 967 310 205 588 555 150 142 28 898 780 167 1 676 2,24

1.1.1989 11 930 024 313 123 572 272 169 790 30 640 844 199 2 867 2,18

1.1.1991 11 980 722 315 434 554 852 190 577 32 625 887 234 2 401 2,14

Prosent Per cent

1.11.1960. . . . 100,0 16,2 41,9 4,1 1,9 35,9

1.11.1970. . . . 100,0 18,5 40,7 4,9 0,9 35,0

31.12.1974. . . 100,0 18,9 39,8 5,5 1,2 34,6

1.7.1977 100,0 18,7 38,9 6,0 1,1 35,3

1.7.1980 100,0 18,3 37,1 6,6 1,2 36,8

1.7.1982 100,0 18,0 35,6 7,0 1,3 38,2

1.7.1984 100,0 17,6 34,1 7,4 1,3 39,6

1.1. 1987 . . . . 100,0 16,7 31,7 8,1 1,6 42,0

1.1.1989 100,0 16,2 29,7 8,8 1,6 43,7

1.1.1991 100,0 15,9 28,0 9,6 1,6 44,8

'Tall for uoppgitt familietype er ikke regnet med i familier i alt.

'Number of families with unknown type of family are not included in families, total.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Tabell 28. Barnefamilier etter antall barn under 20 (18) år. Hele landet

Families with children of age under 20 (18) years. The whole country

Familier med antall barn under 20 (18) år

Barnefamilier i alt

År

Families with number of children of age under 20 (18) years

Families with children,

1 Year

total

barn 2 barn 3 barn og over

child children children and over

31.12.74 1 616 763 234 450 222 596 159 717

1.7.77 1 621 666 235 984 235 629 150 053

1.7.79 1 623 610 235 783 246 278 141 549

1.7.80 1 623 288 235 572 250 810 136 906

1.7.82 1 626 342 239 268 258 547 128 527

1.7.84 1 624 969 243 824 261 255 119 890

1.1.87 1 618 303 251 845 257 445 109 013

1.1.89 1 616 514 259 835 252 736 103 943

1.1.89 2 564 273 252 392 225 533 86 348

1.1.91 2 561 742 256 485 218 462 86 795

1 Tall ifølge aldersgrense på 20 år for barn. 2 Tall ifølge aldersgrense på 18 år for barn.

'Figures according to age limit of 20 years for children. 2 Figures according to age limit of 18 years for children.

Kilde : Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

52


BEFOLKNING

Tabell 29. Samlivsstatus for kvinner og menn i ulike aldersgrupperl. Prosent

Cohabitational status for females and males in different age groups 1 . Per cent

Samlivsstatus

Cohabitational status

Kvinner Females

I alt Total 19 år years 22år 27år

1977 1987 1977 1987 1977 1987 1977 1987

Lever ikke i samliv Not

cohabiting 24 33 86 77 43 46 14 23

Gift Married 71 49 8 3 45 20 81 53

Samboende Cohabiting

without marriage 5 18 6 19 12 34 5 24

I alt Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Tallet på personer som svarte

Number of respondents 4 137 4 019 320 721 846 696 931 737

Kvinner (forts.)

Menn Males

32 år 37 år 42 år 27 år

42 år

1977 1987 1977 1987 1977 1987

Lever ikke i samliv Not

cohabiting 10 17 12 15 11 13 29 13

Gift Married 87 71 86 79 87 80 43 80

Samboende Cohabiting

without marriage 2 12 2 6 1 7 28 7

I alt Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Tallet på personer som svarte

Number of respondents 866 691 640 627 534 547 777 766

1 Tallene for 1977 gjelder aldersgruppene 1 8 -19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 og 40-44 år.

Figures for 1977 referring to age groups 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 and 40-44 years.

Kilde: NOS Fruktbarhetsundersokelsen 1977 og NOS Familie- og yrkesundersokelsen 1988.

Source: NOS Fertility Survey 1977 and NOS Family and Occupation Survey 1988.

1987

1987

Tabell 30. Kvinner og menn med barn, etter samlivsstatus ved første barns fødsel.

Prosent. 1987

Women and men having children, by cohabitational status at first birth.

Per cent. 1987

Kjønn og alder (fødselsår)

Sex and age (year of birth)

I alt

Total

Samlivsstatus ved første barn

Cohabitational status at first child

Ikke samliv

No cohabitation

Samboerforhold

Cohabitation

without

marriage

Ekteskap

Marriage

Tallet på

personer

som svarte

Number of

respondents

Kvinner Women

Alle All 100 13 14 72 2 335

19 og 22 (1968, 1965) 100 24 44 32 236

27 (1960) 100 14 25 61 448

32 (1955) 100 10 13 76 575

37 (1950) 100 15 5 80 565

42 (1945) 100 10 3 88 511

Menn Men

27 (1960) 100 9 32 59 352

42 (1945) 100 9 4 87 680

Kilde: NOS Familie- og yrkesundersokelsen 1988.

Source: NOS Family and Occupation Survey 1988.

53


BEFOLKNING

Ar og fylke

Year and county

Tabell 31. Samboerpar med minst ett felles barn, etter tallet på barn

i samboerfellesskapet. Fylke. 1. januar

Cohabitant couples with at least one common child, by number of children

in the cohabitation. County. 1 January

I alt

Total

1 barn

child

2 barn

children

3 barn og

over

children

and over

1987 26 767 16 285 7 532 2 950

1989 36 316 21 761 10 824 3 731

1991 48 339 27 869 15 518 4 952

1991

Østfold 1 972 1 160 611 201

Akershus 4 550 2 756 1 382 412

Oslo 4 457 2 989 1 168 300

Hedmark 2 329 1 346 756 227

Oppland 2 213 1 294 698 221

Buskerud 2 235 1 397 643 195

Vestfold 1 637 982 495 160

Telemark 1 370 782 429 159

Aust-Agder 626 334 196 96

Vest-Agder 730 426 216 88

Rogaland 2 244 1 376 617 251

Hordaland 3 886 2 380 1 129 377

Sogn og Fjordane 1 203 666 390 147

Møre og Romsdal 2 694 1 563 846 285

Sør-Trøndelag 4 400 2 439 1 577 384

Nord-Trøndelag 2 352 1 255 829 268

Nordland 4 921 2 513 1 792 616

Troms 2 848 1 415 1 084 349

Finnmark 1 671 795 660 216

Ukjent Unknown 1 1

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Alder

Age

Tabell 32. Ensligel etter kjønn og alder. 1. januar 1991

Single personsi by sex and age. 1 January 1991

Enslige i alt

Single

persons, total

I alt

Total

Menn

Males

Bor alene

Live alone

Bor hos

mor/far,

Live with

parents'

I alt

Total

Kvinner

Females

Bor alene

Live alone

Bor hos

mor/fari

Live with

parents'

I alt Total 1 308 118 696 572 427 833 268 739 611 546 458 276 153 270

Under 18 år 10 398 5 347 5 347 — 5 051 5 051 —

18-19 128 001 66 761 3 829 62 932 61 240 6 157 55 083

20-24 283 512 164 356 46 282 118 074 119 156 45 791 73 365

25-29 179 187 122 131 75 765 46 366 57 056 41 540 15 516

30-34 103 557 77 157 59 414 17 743 26 400 22 690 3 710

35-39 67 380 50 488 41 220 9 268 16 892 15 036 1 856

40-44 55 712 39 568 33 384 6 184 16 144 14 764 1 380

45-49 44 902 28 476 24 790 3 686 16 426 15 464 962

50-54 36 803 20 958 18 763 2 195 15 845 15 303 542

55-59 36 583 18 717 17 461 1 256 17 866 17 489 377

60-64 46 079 19 731 18 990 741 26 348 26 073 275

65-69 61 970 21 450 21 208 242 40 520 40 373 147

70 dr og over 254 034 61 432 61 380 52 192 602 192 545 57

Personer som ikke horer inn under noen av gruppene ektepar uten barn, ektepar med barn, mor med barn og far med barn. Mor/far

med barn 18 år og over, er regnet som enslig (jf. tabell 26). I denne tabellen er dessuten også ugifte, hjemmeboende barn 18 år og

over (bor hos mor/far) regnet med som enslige.

Persons not belonging to any of the groups married couple with or without children, mother or father with children. Mother/father with

children 18 years or more, is considered as a single person. In this table unmarried children of 18 years or more are considered as

single persons also if they are still living with their parents.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

54


BEFOLKNING

Tabell 33. Antall barn 0-17 år etter familietype og sosken uansett alder. Fylke.

1. januar 1991

Number of children 0-17 years, by type of family and brothers and sisters regardless

of age. County. 1 January 1991

Fylke

County

I alt Total

Biologiske Biologiske samboende

gifte foreldre foreldre

Biological, Biological,

married cohabitant

parents parents

Enebarn

Only

child

84 087

Søsken

Brothers

and sisters

645 852

Biologisk Biologisk

mor far

Biological Biological

mother father

Enebarn Søsken Enebarn Søsken Enebarn Søsken

27 053

35 033

56 816

75 676

8 133

9 710

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane . . .

Møre og Romsdal . . .

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

5 630

10 574

9 603

3 494

3 425

4 901

4 108

3 337

1 922

3 084

7 286

7 623

1 624

3 804

4 485

1 945

3 766

2 410

1 066

33 828

64 471

43 492

25 855

26 542

32 676

29 902

24 445

17 609

27 020

66 657

71 130

19 746

42 545

35 838

20 406

34 026

20 201

9 463

1 128

2 675

2 867

1 303

1 247

1 350

939

760

319

404

1 323

2 322

654

540

1

2 401

1 225

468

2

1

365

763

1 296

2 947

2 528

1 738 -

1 589

1 345

1 007

950

497

491

1 448

2 523

975

1 951

3 424

1 973

4 319

2 530

1 502

3 091

5 217

8 815

2 024

1 894

2 807

2 447

2 047

1 061

1 607

3 726

5 242

919

2 661

3 631

1 528

3 549

2 871

1 679

4 496

7 447

7 852

2 994

2 558

4 067

4 097

2 921

1 944

2 682

6 001

7 266

1 354

3 588

4 467

2 234

4 778

3 018

1 912

1

444

948

250

354

316

417

404

291

156

175

499

663

110

310

502

237

536

325

196

453

1 053

1 188

372

368

417

421

339

231

350

711

999

217

458

635

316

572

356

254

Biologisk mor,

ikke biologisk far ,

Biological mother,

non-biological

father'

Biologisk far,

ikke biologisk morl

Biological father,

non-biological

mother,

Andre2

Others2

Enebarn Søsken Enebarn Sosken

Enebarn

I alt 2 751 23 355 428 3 289 3 332 2 165

Østfold 171 1 280 28 184 138 103

Akershus 320 2 354 58 403 306 149

Oslo 273 1 435 78 375 512 327

Hedmark 104 886 15 119 122 59

Oppland 104 793 18 131 140 64

Buskerud 152 1 184 31 199 165 117

Vestfold 168 1 294 34 155 104 89

Telemark 131 901 16 136 105 62

Aust-Agder 72 551 7 106 64 65

Vest-Agder 106 752 12 110 79 62

Rogaland 232 1 682 27 288 244 168

Hordaland 217 2 091 26 267 332 175

Sogn og Fjordane 34 490 5 51 103 56

Møre og Romsdal 127 1 349 16 136 163 93

Sør-Trøndelag 154 1 569 15 182 163 109

Nord-Trøndelag 63 878 7 78 124 80

Nordland 164 2 003 14 178 204 158

Troms 104 1 144 13 123 165 149

Finnmark 55 719 8 68 99 80

Kan være både gifte par og samboende par med minst ett felles barn og felles adresse. ' Barn som bor alene, sammen med sosken

eller sammen med bare stemor/stefar. Det kan også være barnehjemsbarn eller adoptivbarn hvor adopsjonen ennå ikke er formelt i

orden.

Could be both married couples and cohabitant couples with common children and the same address. , Children living alone, together

with brothers and sisters or stepmother/stepfather only. lt may as well be children in orphanages or adopted children waiting for legal

papers.

Ki I de: Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

Søsken

55


BEFOLKNING

Tabell 34. Antall barn 0-17 år etter soskenrelasjon. Sosken uansett alder. Fylke.

1. januar 1991

Number of children 0-17 years, by relationship. Brothers and sisters regardless of

age. County. 1 January 1991

Søskenrelasjon

Relationship to brothers and sisters

Barn med

søsken

Ene-

Bioi

alt

Barn Ste- barn

Biologiske

sosken halv-

logiske/

Children

Halvsøsken

Fylke at i alt

with

Step- County Children, Only

søsken

søsken

brothers

total

Half

child,

Biological

brothers Biological/

and

brothers

and total

brothers

half

sisters,

total

and

sisters

and

sisters

step- brothers

sisters and

sisters

Biologiske/

stesøsken

Biological/

stepbrothers

and

stepsisters

Halv-/

stesosken

Half/

stepbrothers

and

stepsisters

Biologiske/

halv-/

stesosken

Biological/

half/

stepbrothers

and

stepsisters

I alt

Total . . 977 680 182 600 795 080 717 141 46 376 407 29 467 509 742 438

Østfold . . 52 270 10 630 41 640 37 507 2 672 36 1 344 47 18 16

Akershus 98 922 20 098 78 824 71 874 4 342 64 2 367 48 87 42

Oslo . . . . 80 595 23 398 57 197 51 373 3 762 41 1 914 36 55 16

Hedmark. 39 439 7 416 32 023 29 166 1 735 16 1 052 15 20 19

Oppland . 39 189 7 144 32 045 29 539 1 505 17 905 27 29 23

Buskerud 49 828 9 823 40 005 36 325 2 256 24 1 312 27 36 25

Vestfold . 45 169 8 204 36 965 33 171 2 329 28 1 332 46 36 23

Telemark 36 441 6 687 29 754 26 757 1 781 20 1 121 17 36 22

Aust-

Agder . . . 24 604 3 601 21 003 19 178 991 10 776 18 14 16

Vest-

Agder . . . 36 934 5 467 31 467 29 015 1 331 12 1 048 15 30 16

Rogaland 90 292 13 337 76 955 71 472 3 073 33 2 206 78 60 33

Hordaland 100 876 16 425 84 451 77 446 4 084 23 2 758 43 53 44

Sogn og

Fjordane . 26 338 3 449 22 889 21 285 815 2 767 5 9 6

More og

Romsdal. 58 741 8 621 50 120 45 717 2 456 13 1 838 21 51 24

Sør-

Trøndelag 57 575 11 351 46 224 40 907 3 259 18 1 935 18 47 40

Nord-

Trøndelag 31 094 5 129 25 965 22 979 1 715 6 1 211 5 34 15

Nordland. 56 735 10 701 46 034 38 949 4 027 28 2 914 19 66 31

Troms . . 34 774 7 253 27 521 23 221 2 610 13 1 602 14 46 15

Finnmark 17 864 3 866 13 998 11 260 1 633 3 1 065 10 15 12

Kilde: Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

56


BEFOLKNING

Tabell 35. Privathusholdninger. Tall for husholdningstype/husholdningsstorrelse

Private households. Figures for type/size of household

Familier

Families

Personer

Persons

Prosent Gjennomsnitt

Per cent Averages

Familier

Husholdninger

Households

Husholdninger

Personer

1980

Alle husholdninger

All households 1 523 508 1 658 579 4 046 472 100 100 100 1,1 2,7 2,4

HUSHOLDNINGSTYPE

TYPE OF HOUSEHOLD

1 familie family 1 400 868 1 400 868 3 608 212 92 84 89 1,0 2,6 2,6

2 familier families 111 486 222 972 387 091 7 13 10 2,0 3,5 1,7

3 familier og flere families

and more 11 154 34 739 51 169 1 2 1 3,1 4,6 1,5

Familier

pr. husholdning

Families

per household

Personer

pr.

husholdning

Persons

per household

Personer

pr.

familie

Persons

per family

HUSHOLDNINGS-

STØRRELSE

SIZE OF HOUSEHOLD

1 person person 425 725 425 725 425 725 28 26 11 1,0 1,0 1,0

2 personer persons 393 796 435 940 787 592 26 26 19 1,1 2,0 1,8

3 » » 248 601 282 027 745 803 16 17 18 1,1 3,0 2,6

4 » 272 774 295 100 1 091 096 18 18 27 1,1 4,0 3,7

5 » » 125 790 142 611 628 950 8 9 16 1,1 5,0 4,4

6 » » 39 516 50 264 237 096 3 3 6 1,3 6,0 4,7

7 personer og flere

persons and more 17 306 26 912 130 210 1 2 3 1,6 7,5 4,8

1990

Alle husholdninger

All households 1 751 363 1 926 717 4 206 414 100 100 100 1,1 2,4 2,2

HUSHOLDNINGSTYPE

TYPE OF HOUSEHOLD

1 familie family 1 584 030 1 584 030 3 676 451 90 82 87 1,0 2,3 2,3

2 familier families 160 144 320 288 497 871 9 17 12 2,0 3,1 1,6

3 familier og flere families

and more 7 190 22 399 32 092 0 1 1 3,1 4,5 1,4

HUSHOLDNINGS-

STØRRELSE

SIZE OF HOUSEHOLD

1 person person 601 097 601 097 601 097 34 31 14 1,0 1,0 1,0

2 personer persons 459 790 526 207 919 580 26 27 22 1,1 2,0 1,7

3 » » 265 885 315 448 797 654 15 16 19 1,2 3,0 2,5

4 » » 280 066 311 371 1 120 265 16 16 27 1,1 4,0 3,6

5 » » 111 609 127 378 558 047 6 7 13 1,1 5,0 4,4

6 » » 24 694 32 351 148 164 1 2 4 1,3 6,0 4,6

7 personer og flere

persons and more 8 221 12 864 61 607 0 1 1 1,6 7,5 4,8

Kilde: Folke- og boligtelling 1980 og Folke- og boligtelling 1990.

Source: Population and Housing Census 1980 and Population and Housing Census 1990.

57


BEFOLKNING

Tabell 36. Folkemengdens bevegelse Vital statistics

Levendefødte

Fødselsoverskudd

Marriages dissolved

Ekteskap oppløst

Ekteskap'

Live births Dødfødte

inngått

Late foetal

Excess of

Marriages5 Ari

Utenfor Døde

Ved død , Ved skilsm.

deaths

births over

contracted Year , I alt ekteskap Deaths

deaths

By death, By divorce

Total Out of

wedlock

1911 - 15 61 103 4 267 1 390 32 700 28 403 15 320 10 367 477

1916 - 20 63 249 4 424 1 430 36 656 26 593 17 851 11 744 589

1921 - 25 60 267 4 126 1 310 31 211 29 056 17 002 10 568 654

1926- 30 50 087 3 485 1 270 30 603 19 484 16 859 10 846 783

1931 - 35 43 342 3 011 1 106 29 561 13 781 18 604 10 714 941

1936 - 40 45 183 2 823 1 043 3 30 338 14 845 24 949 11 239 1 081

1941 - 45 56 067 4 098 1 154 3 31 715 24 352 23 994 11 458 1 413

1946 - 50 65 886 3 233 1 176 29 254 36 632 28 772 10 990 2 220

1951 -55 62 478 2 282 968 28 565 33 913 26 969 11 379 2 086

1956- 60 63 021 2 249 912 31 298 31 723 24 091 12 960 2 160

1961 - 65 63 989 2 590 803 34 994 28 995 24 300 14 922 2 496

1966 - 70 66 697 3 816 752 37 522 29 175 29 055 16 586 3 036

1971 - 75 61 393 5 530 560 39 568 21 825 27 898 17 567 4 630

1976 - 80 51 744 6 400 377 40 739 11 005 23 677 18 088 6 282

1981 - 85 50 660 10 143 293 42 505 8 155 21 108 18 536 7 607

1986 - 90 56 862 19 175 269 45 013 11 848 21 204 18 730 8 898

1984 50 274 10 687 261 42 581 7 693 20 537 18 431 7 974

1985 51 134 13 203 279 44 372 6 762 20 221 19 086 8 090

1986 52 514 14 673 268 43 560 8 954 20 513 18 321 7 891

1987 54 027 16 705 237 44 959 9 068 21 081 18 936 8 417

1988 57 526 19 407 270 45 354 12 172 21 744 18 767 8 772

1989 59 303 21 588 292 45 173 14 130 20 755 18 594 9 238

1990 60 939 23 503 279 46 021 14 918 21 926 18 695 10 170

1991 60 808 24 844 295 44 923 15 885 19 880 18 260 10 281

1992" 60 013 44 420 15 593

Pr. 1 000 Pr. 100 Pr. 1 000

innbyggere lev.fødte fødte Pr. 1 000 innbyggere Pr. 1 000 bestaende 4

Per 1 000 Per 100 Per 1 000 Per 1 000 population Per 1 000 existing',

population live births births

1911 - 15 25,0 7,0 22,2 13,4 11,6 6,3 26,3 1,2

1916 - 20 24,5 7,0 22,1 14,2 10,3 6,9 28,2 1,4

1921 - 25 22,2 6,8 21,3 11,5 10,7 6,3 24,0 1,5

1926 - 30 18,0 7,0 24,7 11,0 7,0 6,1 23,3 1,7

1931 - 35 15,2 6,9 24,9 10,4 4,8 6,5 21,7 1,9

1936 - 40 15,4 6,2 22,6 3 10,3 5,1 8,5 20,6 2,0

1941 - 45 18,5 7,3 20,2 3 10,4 8,1 7,9 18,8 2,3

1946 - 50 20,6 4,9 17,5 9,1 11,5 9,0 16,0 3,2

1951 - 55 18,6 3,7 15,3 8,5 10,1 8,0 15,1 2,8

1956 - 60 17,9 3,6 14,3 8,9 9,0 6,8 16,0 2,7

1961 -65 17,5 4,0 12,4 9,5 8,0 6,5 17,5 2,9

1966 - 70 17,5 5,7 11,1 9,8 7,7 7,6 18,3 3,4

1971 -75 15,5 9,0 9,0 10,0 5,5 7,0 18,5 4,9

1976 - 80 12,8 12,4 7,2 10,0 2,7 5,8 18,6 6,5

1981 -85 12,3 20,0 5,8 10,3 2,0 5,1 19,3 7,9

1986 - 90 13,5 33,7 4,7 10,7 2,8 5,0 20,0 9,5

1984 12,1 21,3 5,2 10,3 1,9 5,0 19,3 8,3

1985 12,3 25,8 5,4 10,7 1,6 4,9 20,1 8,5

1986 12,6 27,9 5,1 10,5 2,1 4,9 19,4 8,4

1987 12,9 30,9 4,4 10,7 2,2 5,0 20,1 8,9

1988 13,7 33,7 4,7 10,8 2,9 5,2 20,0 9,4

1989 14,0 36,4 4,9 10,7 3,3 4,9 20,0 9,9

1990 14,4 38,6 4,6 10,9 3,5 5,2 20,2 11,0

1991 14,3 40,9 4,8 10,5 3,7 4,7 19,9 11,2

1992" 14,0 10,4 3,6

1 Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 1901-1966: Dødsfall blant gifte. Fra 1967: Dødsfall blant gifte og separerte. 3 Medregnet

krigsdødsfall. 4 1 901-1 966: Pr. 1 000 gifte kvinner. Fra 1967: Pr. 1 000 gifte og separerte kvinner. 5 Fra og med 1986: Minst en av

ektefellene er bosatt i Norge. Tall for 1901-1985 gjelder ekteskap der mannen er bosatt i Norge.

Annual average for the five-year period. 2 1901-1966: Deaths among married persons. From 1967: Deaths among married and

separated persons. 3 Including deaths caused by the war. 4 1901-1966. Per 1 000 married women. From 1967: Per 1 000 married and

separated women. 5From 1986: Marriages where at least one of the partners were resident in Norway. The numbers for 1901-1985 refer

to marriages where the bridegroom was resident in Norway.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

58


BEFOLKNING

Tabell 37. Folkemengdens bevegelse. Fylke. 1991

Vital statistics. County. 1991

Fylke

County

Levendefødte

Live births

I alt

Total

Utenfor

ekteskap

Out of

wedlock

Døde

Death

I alt

Total

Under 1 år

Under

1 year

Fødselsoverskudd

Excess of

births over

deaths

Ekteskap

inngått,

Marriages

contracted'

Skilsmisser,

Divorces'

Separasjoner

,

Separations

,

Hele landet

The whole country . 60 808 24 844 44 923 377 15 885 2 19 880 3 1 0 281 4 12 435

Østfold 2 816 1 078 2 695 21 121 1 080 646 811

Akershus 6 078 2 073 3 178 28 2 900 1 976 1 174 1 473

Oslo 7 229 2 841 6 182 46 1 047 3 011 1 478 1 523

Hedmark 2 318 1 105 2 320 17 —2 639 367 473

Oppland 2 107 952 2 241 22 —134 610 363 448

Buskerud 2 894 1 115 2 512 22 382 942 604 745

Vestfold 2 499 886 2 085 10 414 879 552 740

Telemark 2 025 788 1 947 10 78 655 400 494

Aust-Agder 1 364 401 1 104 11 260 415 227 313

Vest-Agder 2 172 557 1 441 8 731 780 331 472

Rogaland 5 703 1 594 2 802 28 2 901 1 857 843 907

Hordaland 6 420 2 480 3 949 33 2 471 1 774 888 1 031

Sogn og Fjordane 1 544 608 1 180 7 364 326 169 178

Møre og Romsdal 3 314 1 407 2 468 24 846 841 439 511

Sør-Trøndelag 3 785 2 002 2 666 27 1 119 1 018 511 693

Nord-Trøndelag 1 728 981 1 408 11 320 395 231 308

Nordland 3 281 1 939 2 615 20 666 839 488 663

Troms 2 301 1 274 1 411 13 890 647 287 371

Finnmark 1 230 763 719 19 511 381 166 196

Innflyttinger

5

In-migration

5

Utflyttinger'

Outmigration

5

Nettoinnflytting

Net migration

Folketilvekst6

Increase in population°

I alt

Total

Prosent

Per cent

Folkemengde 31. desember

Population 31 December

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Hele landet 119 891 111 846 8 045 23 804 0,56 4 273 634 2 113 359 2 160 275

Østfold 4 467 4 618 —151 —34 —0,01 238 311 117 108 121 203

Akershus 16 908 16 500 408 3 326 0,79 421 440 209 183 212 257

Oslo 24 991 20 128 4 863 5 797 1,25 467 441 221 166 246 275

Hedmark 4 114 3 943 171 125 0,07 187 439 92 862 94 577

Oppland 4 445 4 377 68 —47 —0,03 182 546 90 957 91 589

Buskerud 6 088 6 085 3 395 0,18 225 656 111 300 114 356

Vestfold 5 283 4 502 781 1 193 0,60 199 547 97 620 101 927

Telemark 3 270 3 253 17 86 0,05 162 955 80 337 82 618

Aust-Agder 2 830 2 643 187 436 0,45 97 750 48 596 49 154

Vest-Agder 3 567 3 442 125 860 0,59 145 951 72 129 73 822

Rogaland 7 896 6 861 1 035 3 918 1,15 341 824 170 401 171 423

Hordaland 7 766 7 179 587 3 036 0,74 414 058 205 445 208 613

Sogn og Fjordane 2 106 2 278 —172 199 0,19 106 813 54 203 52 610

Møre og Romsdal 3 929 4 374 —445 400 0,17 238 678 119 371 119 307

Sør-Trøndelag 6 216 5 614 602 1 705 0,68 252 781 124 785 127 996

Nord-Trøndelag 2 882 2 986 —104 238 0,19 127 464 64 083 63 381

Nordland 5 423 5 667 —244 434 0,18 239 837 120 332 119 505

Troms 4 619 4 389 230 1 152 0,78 147 968 74 871 73 097

Finnmark 3 091 3 007 84 585 0,78 75 175 38 610 36 565

Fordelt etter mannens bosted. 2 Medregnet 815 ekteskap der bostedet var utlandet eller ukjent. 3 Medregnet 117 skilsmisser der

bostedet var utlandet eller ukjent. , Medregnet 85 separasjoner der bostedet var utlandet eller ukjent. 5 Ikke medregnet flyttinger

mellom kommuner i fylket. , Folketilveksten er lik differansen mellom folketallet pr. 31.12. i to påfølgende år og kan avvike fra summen

av fødselsoverskudd og nettoflytting.

'According to the residence of the husband. 2 lncluding 815 marriages with the residence abroad or unknown. 3 Including 117 divorces

with the residence abroad or unknown. 4 Including 85 separations with the residence abroad or unknown. 5Excluding migration

between municipalities within the county. °Increase in population is the difference between population 31 December for two following

years, and may differ from the sum of excess of births and net migration.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

59


BEFOLKNING

Ari

Year'

1 alt

Total

Tabell 38. Fødte Births

Av disse utenfor

Levendefødte ekteskap. Prosent Dødfødte Flerfødsler

Live births Of which Late foetal deaths Multiple births

out of wedlock. Per cent

Gutter

Males

Jenter

Females

1 alt

Total

Gutter

Males

Jenter

Females

1 alt

Total

Gutter

Males

Jenter

Females

1 alt

Total

Tvillingfødsler

Twin

births

Trillingfødsler

Triple

births

1951 - 1955 . . . . 62 478 32 182 30 296 3,7 1,9 1,8 967 538 429 796 787 29

1956 - 1960. . . . 63 021 32 374 30 647 3,6 1,8 1,7 912 489 423 738 731 7

1961 - 1965 . . . . 63 989 32 992 30 997 4,0 2,1 1,9 803 430 373 708 700 8

1966 - 1970. . . . 66 697 34 368 32 329 5,7 2,9 2,8 752 408 344 670 663 37

1971 - 1975 . . . . 61 393 31 487 29 906 9,0 4,6 4,4 560 294 266 572 568 4

1976 - 1980. . . . 51 744 26 619 25 125 12,4 6,4 6,0 377 195 182 498 494 24

1981 - 1985 . . . . 50 660 26 030 24 629 20,0 10,3 9,7 293 153 140 503 495 28

1986 - 1990 . . 56 862 29 154 27 708 33,7 17,3 16,5 269 141 128 650 634 216

1985 51 134 26 305 24 829 25,8 13,4 12,5 279 148 131 568 559

2 9

1986 52 514 27 056 25 458 27,9 14,4 13,5 268 135 133 532 524 28

1987 54 027 27 502 26 525 30,9 15,7 15,3 237 127 110 599 586 213

1988 57 526 29 473 28 053 33,7 17,2 16,5 270 150 120 644 625 19

1989 59 303 30 461 28 842 36,4 18,7 17,7 292 139 153 709 690 2 19

1990 60 939 31 276 29 663 38,6 19,7 18,9 279 153 126 770 747 23

1991 60 808 31 305 29 503 40,9 21,1 19,8 295 166 129 780 748 2 32

1 Årsgjennomsnitt i femårsperioden. 2 Medregnet firlingfødsler. , Medregnet firling- og femlingfødsler.

1 Annual average in the five-year period. 2 Including quadruple births. ', Including quadruple and quintuple births.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Tabell 39. Fruktbarhet. Fylke

Fertility. County

Fylke

County

Levendefødte pr. i 000 innbyggere.

Årsgjennomsnitt. År

Live births per 1 000 population.

Annual average. Year

Samlet frukbarhetstalll

Total fertility'

Hele landet

The whole country.

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane .

Møre og Romsdal .

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

1946-

1950

1956-

1960

1966-

1970

1976-

1980

1981-

1985

1986-

1990

1991

1971-

1975

1976-

1980

1981-

1985

1986-

1990

20,6 17,9 17,5 12,8 12,3 13,5 14,3 2,24 1,77 1,68 1,82 1,92

19,6 16,7 16,1 11,7 10,6 11,5 11,8 2,13 1,68 1,54 1,66 1,70

19,7 19,7 19,2 12,5 11,7 13,9 14,5 2,06 1,61 1,54 1,78 1,87

14,8 13,7 14,1 11,7 11,7 14,5 15,6 1,67 1,43 1,38 1,63 1,72

20,4 16,2 14,6 10,1 9,9 10,7 12,4 2,08 1,57 1,52 1,65 1,89

20,6 17,1 16,0 10,7 10,2 11,0 11,5 2,19 1,62 1,53 1,65 1,72

18,9 16,2 15,6 11,4 11,3 12,3 12,8 2,11 1,63 1,59 1,72 1,79

19,6 17,6 16,2 11,5 11,0 12,3 12,6 2,13 1,67 1,57 1,76 1,79

19,4 16,5 15,8 11,7 11,3 12,1 12,4 2,18 1,73 1,66 1,78 1,82

20,2 16,9 15,8 13,5 12,8 12,8 14,0 2,47 2,00 1,86 1,87 2,06

20,7 18,7 18,4 14,6 13,5 14,2 14,9 2,52 2,10 1,92 1,98 2,08

22,3 20,2 20,0 15,8 15,1 16,1 16,8 2,54 2,13 1,98 2,07 2,17

23,2 21,3 19,8 14,0 13,5 14,8 15,6 2,43 1,92 1,83 1,98 2,09

18,4

20,0

15,4

18,6

17,7

16,8 13,4 13,2 13,6 14,5.

2,69 2,12'

1,97 2,04 2,16

22,2 20,3 18,5 13,5 13,1 13,3 13,9 2,48 1,95 1,88 1,95 2,06

20,5 17,9 18,6 13,1 12,5 13,8 15,0 2,37 1,78 1,67 1,82 1,97

23,1 18,9 17,9 12,7 12,4 13,3 13,6 2,51 1,93 1,83 1,94 1,99

23,7 19,4 18,9 13,0 12,5 13,3 13,7 2,45 1,93 1,80 1,90 1,94

24,7 20,8 21,3 13,8 13,5 14,3 15,6 2,54 1,85 1,77 1,87 2,02

26,7 22,5 23,7 14,3 14,1 15,4 16,4 2,73 1,86 1,80 1,93 2,01

1991

1 5e note 3, tabell 40. Samlet fruktbarhetstall tar hensyn til at befolkningens aldersfordeling varierer fra fylke til fylke og over tid, noe

levendefødte pr. 1 000 innbyggere ikke gjør.

See note 3, table 40. Total fertility takes into consideration variations in age structure for counties and over time, different from live

births per 1 000 population.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

an


BEFOLKNING

Tabell 40. Fruktbarhet etter alder, samlet fruktbarhetstall og reproduksjonstall

Age-specific fertility rates, total fertility and reproduction rates

Levendefødte pr. 1 000 kvinner i ulike aldersgrupper 2 Samlet

Reproduksjonstall

Live births per 1 000 women in different age groups 2 fruktbar-

Reproduction

Ari

hetstall3 rates

Year'

Total

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

ferti . Brutto 4 Netto5

lity3

Gross4 Net5

1951 - 55

1956 - 60

21,8

27,3

129,5

159,8

152,1

170,1

116,8

117,6

1961 - 65 37,9 178,0 177,3 112,7 58,1 18,7 1,3 2,942 1,411 1,370

1966 - 70 43,7 175,1 164,6 98,5 48,7 14,1 1,0 2,732 1,320 1,291

1971 - 75 44,0 151,8 140,6 73,7 31,3 7,6 0,4 2,243 1,094 1,074

1976 - 80 29,9 115,5 120,7 62,4 22,1 4,4 0,2 1,771 0,860 0,845

1981 - 85 20,5 99,4 122,6 67,2 22,3 3,9 0,2 1,680 0,816 0,804

1986 - 90 17,8 93,2 136,9 85,2 27,3 4,4 0,2 1,824 0,888 0,875

1987 17,7 91,0 131,7 79,7 24,6 4,1 0,3 1,750 0,856 0,843

1988 18,2 94,3 138,6 85,1 27,7 4,6 0,2 1,841 0,897 0,885

1989 17,7 94,0 140,6 91,3 29,7 4,4 0,1 1,887 0,917 0,903

1990 17,1 93,4 144,0 95,2 32,3 4,7 0,3 1,932 0,940 0,927

1991 16,7 89,7 140,3 98,3 34,3 5,1 0,2 1,918 0,930 0,918

1 Årsgjennomsnitt. 2 Fra 1961 er morens alder regnet i fylte år. 3 Det gjennomsnittlige antall levendefødte barn som under gjeldende

fruktbarhetsforhold vil bli født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige perioden. 4 Det gjennomsnittlige antall

levendefødte jenter som under gjeldende frukbarhetsforhold vil bli født av en kvinne som gjennomlever den fodedyktige perioden

(15-44 år). , Det gjennomsnittlige antall levendefødte jenter hver kvinne vil få gjennom den fødedyktige perioden, under gjeldende

fruktbarhets- og dødelighetsforhold.

Annual average. 2 From 1961 age of mother in completed years. 3 The average number of/lye-born children born to a woman passing

through the whole childbearing period, according to the existing fertility rates. The average number of live-born girls born to a woman

passing through the whole childbearing period (15-44 years), according to the existing fertility rates. 5 The average number of live-born

girls born to a woman passing through the whole childbearing period, exposed at each age to the existing fertility and mortality rates.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

72,4

67,5

28,5

24,8

2,9

2,4

2,620

2,848

1,263

1,379

1,217

1,329

Tabell 41. Fruktbarhet etter alder for gifte og ikke-giftel kvinner

Age-specific fertility rates for married and non-marriedt women

År2

Vear2

Levendefødte pr. 1 000 gifte kvinner i ulik alder

Live births per 1 000 married women in different age groups

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1971 - 75 529,8 270,1 169,9 83,0 34,3 8,4 0,5

1976 - 80 441,2 232,8 151,9 71,3 24,4 4,8 0,2

1981 - 85 391,5 241,8 166,6 77,5 24,4 4,2 0,2

1986 - 90 334,1 249,0 194,8 97,8 28,4 4,3 0,2

1987 322,0 240,6 186,9 91,7 25,4 3,9 0,3

1988 314,5 253,4 196,7 97,8 29,4 4,5 0,2

1989 303,2 250,8 202,1 105,0 31,0 4,2 0,1

1990 324,6 255,6 209,2 110,3 33,0 4,7 0,3

1991 294,7 236,4 193,5 108,9 34,2 4,8 0,1

Levendefødte pr. 1 000 ikke-gifte , kvinner i ulik alder

Live births per 1 000 non-married' women in different age groups

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1971 - 75 16,5 29,6 23,7 15,1 8,3 2,1 0,1

1976 - 80 15,1 30,1 27,0 17,2 8,6 2,2 0,1

1981 - 85 14,2 39,3 42,1 29,5 12,9 2,6 0,1

1986 - 90 15,1 58,0 74,8 55,8 23,6 4,6 0,1

1987 14,6 53,3 65,6 48,8 21,8 4,4 0,2

1988 15,7 58,6 76,0 55,8 22,0 4,7 0,1

1989 15,5 62,6 81,1 61,9 25,7 5,0 0,1

1990 15,2 64,4 87,7 65,7 30,1 4,6 0,2

1991 15,2 65,0 94,5 76,4 34,7 6,3 0,3

l Ugifte, separerte, skilte og enker. 2 Årsgjennomsnitt.

Unmarried, separated, divorced and widows. 2Annual average.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

61


BEFOLKNING

Tabell 42. Fodte etter barnets nummer Births by parity

År

Year

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1989

1990

1991

Prosent Per cent

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1989

1990

1991

Levendefødte

i alt

Live births,

total

Barnets nummer Parity

2. 3. 4.-

Uoppgitt

Unknown

52 270 21 783 19 374 7 636 3 177 300

51 511 21 436 19 055 7 716 3 032 272

51 721 21 674 18 492 8 208 3 089 258

50 591 21 251 17 944 7 988 2 998 413

52 514 23 271 18 074 8 163 2 992 14

57 526 25 315 19 894 9 028 3 248 41

59 303 25 761 20 609 9 645 3 240 48

60 939 26 114 21 210 10 133 3 405 77

60 808 26 087 20 881 10 217 3 558 65

100,0 41,7 37,1 14,6 6,1 0,6

100,0 41,6 37,0 15,0 5,9 0,5

100,0 41,9 35,8 15,9 5,9 0,5

100,0 42,0 35,5 15,8 5,9 0,8

100,0 44,3 34,4 15,5 5,7 0,1

100,0 44,0 34,6 15,7 5,6 0,1

100,0 43,4 34,8 16,3 5,5 0,1

100,0 42,9 34,8 16,6 5,6 0,1

100,0 42,9 34,3 16,8 5,9 0,1

Kilde: Medisinsk fødselsregister. NOS Befolkningsstatistikk. Source: Medical Registry. NOS Population Statistics.

A r i

Year ,

1961 - 1965. 24 300 3 529 21 328 218 804 295 178 95 867 87 428 87,8 4,2 4,8 3,2

1966 - 1970 . 29 055 4 265 25 845 182 902 222 157 120 1 039 96 492 89,0 3,7 4,3 3,0

1971 - 1975 . 27 898

1976 - 1980 . 23 677

1981 - 1985 . 21 108

6 022

7 337

7 755

24 272

19 355

16 729

169 1 071

131 1 267

81 1 208

172

125

91

165

117

98

106 1 197

94 1 469

87 1 509

83

94

81

665

1 026

1 224

87,0

81,7

79,2

4,4

5,9

6,1

4,9

6,7

7,6

3,7

5,6

7,1

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Tabell 43. Inngåtte ekteskap 2 etter ektefellenes tidligere ekteskapelige status

Marriages 2 by previous marital status of partners

Inngåtte

ekteskap

Marriages

contracted

Ungkarer med

Bachelors to

Enkemenn med

Widowers to

Skilte menn med

Divorced men to

Pr. 1 00 ekteskap

Per 100 marriages contr.

Ungkarer Enkem. og

med skilte med

Ugifte

I alt Borgerlig

Unmar- Divor- ugifte Enker Skilte Ugifte Enker Skilte Ugifte og Ugifte og

Enker Skilte EnkerEnker

Total ried Wí- ced

Civil

skilte skilte

women dows women

1986 - 1990 21 204 7 169 16 180 72 1 418 77 67 90 1 742 81 1 478 76,3 7,0 8,3 8,1

1984

1985

20 537

20 221

7 788

7 403

16 032

15 911

84 1 235

61 1 199

86

65

102

79

97 1 489

70 1 514

88

71

1 324

1 251

78,1

78,7

6,4

6,2

7,7

7,8

7,8

7,3

20 513 7 338 15 682 78 1 349 78 96 92 1 658 81 1 399 76,4 7,0 8,5 8,1

21 081 7 395 16 229 78 1 393 80 73 94 1 679 77 1 378 77,0 7,0 8,3 7,7

21 744 7 311 16 778 63 1 444 73 62 89 1 738 90 1 407 77,2 6,9 8,3 7,6

20 755 6 857 15 673 75 1 428 66 61 87 1 739 77 1 549 75,5 7,2 8,7 8,5

21 926 6 942 16 539 64 1 474 86 45 87 1 894 79 1 658 75,4 7,0 9,0 8,5

19 880 5 826 14 965 73 1 313 61 39 63 1 835 62 1 469 75,3 7,0 9,5 8,2

Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Minst en av ektefellene bosatt i Norge. Tall for 1961-1985 gjelder inngåtte ekteskap der mannen

er bosatt i Norge.

Annual average for the five-year period. , Marriages where at least one of the partners was resident in Norway. The numbers for

1961-1985 refer to marriages where the bridegroom was resident in Norway.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

62


År ,

Year'

BEFOLKNING

Tabell 44. Gjennomsnittsalder ved ekteskapsinngåelse Average age at marriage

Alle vigde

Married, total

Menn

Males

Kvinner

Females

Ugifte

Unmarried

Menn

Males

Kvinner

Females

For gifte 2

Previously married2

Menn

Males

Kvinner

Females

1981 - 1985 28,8 25,9 26,8 24,2 40,2 36,6

1986 - 1990 30,4 27,4 28,1 25,5 41,6 37,5

1985 29,5 26,6 27,5 24,9 40,8 37,2

1986 29,8 26,8 27,5 24,9 41,1 35,9

1987 30,1 27,2 27,9 25,3 41,3 37,6

1988 30,3 27,3 28,1 25,5 41,7 37,6

1989 30,8 27,8 28,3 25,8 42,1 38,0

1990 31,2 28,1 28,8 26,2 42,0 38,3

1991 31,3 28,2 29,0 26,4 42,1 38,4

iÅrsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Skilte og enker/enkemenn. 1 Average for the five-year period. 2 Divorced and widowed.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Alder

Age

Tabell 45. Ekteskapshyppigheter for ugifte etter kjønn og alder

Marriage rates for unmarried persons, by sex and age

1949- 1971-

1952 1 1975 2

Forste gangs vigde pr. 1 000 ugifte 3 First marriages per 1 000 unmarried3

Menn Males

1976-

1980 2

1981-

1985 2

1986-

1990 2

19912

1 949- 1971-

1952 1 1975 2

Kvinner Females

1976-

1980 2

15 0,0 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0

16 0,1 0,1 0,0 0,0 2,1 7,1 3,7 1,2 0,3

17 0,6 1,3 0,5 0,2 0,1 0,1 11,3 30,4 15,5 5,5 1,9 0,1

18 2,5 9,8 4,5 2,4 1,1 0,6 34,1 78,5 46,1 23,1 10,2 1,2

19 9,6 34,3 18,1 9,6 4,2 2,6 66,7 122,4 79,7 45,2 20,9 5,7

20 - 24 57,0 120,6 79,8 49,7 29,3 20,3 146,6 208,0 142,3 95,1 61,6 45,0

25 - 29 139,6 160,6 125,0 95,3 73,0 58,3 178,7 163,7 128,2 106,2 89,5 76,7

30 - 34 128,5 80,7 73,0 64,0 60,5 54,8 110,3 70,4 65,5 58,5 56,2 52,7

35 - 39 81,0 36,3 33,9 32,3 33,3 32,1 55,0 36,3 32,1 27,6 29,2 27,7

40 - 44 46,8 18,1 16,3 15,8 17,0 16,2 27,4 16,2 15,3 13,1 12,3 12,8

45 - 49 27,0 9,7 8,3 8,3 8,8 9,8 14,1 10,1 8,1 8,2 7,2 6,2

50 - 54 14,6 5,4 5,0 4,7 4,5 5,8 6,4 5,2 4,1 3,5 4,2 3,7

55 - 59 8,6 3,0 2,6 2,3 2,6 3,1 3,1 2,8 2,2 2,0 2,1 1,1

lAlder ved utgangen av året. 2 Alder i fylte år ved vigselen. , Ikke tidligere gift.

'Age at the end of the year. 2Age in completed years at marriage. 3 Never married.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

1981-

1985 2

1986-

1990 2

1991 2

År

Year

I alt

Total

Tabell 46. Skilsmisser og separasjoner Divorces and separations

0-2

Skilsmisser Divorces

Barn Sepa-

Ekteskapets varighet. År Tallet på felles barn i live i alt' rasjo-

Duration of marriage. Years Number of children alive Child- ner

ren, Separa-

3-4 5-9

10- 15- 20-

14 19 24

25- 0 1 2 3 4 5 6- total, tions

1981 - 85. 7 630 348 911 2 041 1 546 1 180 809 794 1 585 2 134 2 505 973 291 79 35 11 850 9 848

1986 - 90 8 898 451 1 079 2 305 1 637 1 394 999 1 017 1 889 2 235 3 154 1 179 294 80 33 13 870 11 537

1985. . . . 2 8 206 354 920 1 964 1 582 1 441 980 961 1 715 2 224 2 744 1 029 293 70 35 3 1 2 559 10 193

1986 . . . . 2 7 891 393 984 1 994 1 482 1 272 803 935 1 691 2 049 2 726 996 278 57 34 3 12 102 10 184

1987 . . . . 2 8 417 478 1 032 2 126 1 561 1 338 839 1 034 1 764 2 128 2 924 1 153 303 96 33 3 13 347 10 667

1988 . . . . 2 8 772 379 1 096 2 304 1 615 1 309 946 1 084 1 888 2 215 3 127 1 132 281 72 35 3 13 580 11 358

1989 . . . . 2 9 238 443 1 120 2 409 1 698 1 438 1 162 967 1 966 2 329 3 242 1 249 298 92 35 3 14 437 12 529

1990 . . . 10 170 560 1 165 2 694 1 828 1 615 1 245 1 063 2 138 2 454 3 752 1 364 308 82 30 3 15 885 12 893

1991 2 10 281 504 1 245 2 611 1 796 1 593 1 337 1 194 2 123 2 442 3 918 1 347 292 73 27 3 16 027 12 435

Felles barn i live i ekteskap oppløst ved skilsmisse. 2 Skilsmisser der ekteskapets varighet er uoppgitt, var i 1985: 4, i 1986: 28, i 1987:

9, i 1988: 39, i 1989: 1 og i 1991: 1. 3 Skilsmisser der tallet på barn er uoppgitt, og dermed ikke medregnet, var i 1985: 96, i 1986: 60, i

1987: 16, i 1988: 22, i 1989: 27, i 1990: 42 og i 1991: 59.

' Total of children alive in marriages dissolved by divorce. 2 Divorces where the duration of marriage is unknown, was for 1985: 4, 1986:

28, 1987: 9, 1988: 39, 1989: 1 and for 1991: 1. 3 Divorces where the number of children is unknown, and not included, was for 1985: 96,

1986: 60, 1987: 16, 1988: 22, 1989: 27, 1990: 42 and for 1991: 59.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

63


BEFOLKNING

Tabell 47. Beregnet andel 1 av gifte menn og kvinner

som vil bli skilt for en viss alder. Prosent

Estimated percentage' of married males and females who are expected to get

divorced before a certain age

Kjønn og observasjonsår

Alder Age

SEX and observed period 25 30 35 40 50 65

Menn Males

1983 3,5 10,9 16,8 21,9 29,5 33,3

1984 3,5 10,8 17,4 22,6 30,5 34,6

1985 3,6 11,2 17,9 23,5 31,6 35,7

1986 3,5 10,9 17,2 22,6 30,7 35,1

1987 3,7 10,7 17,8 23,5 32,2 36,8

1988 3,9 11,7 19,1 24,8 33,7 38,7

1989 4,1 13,3 20,9 26,8 35,7 40,8

1990 4,5 14,5 22,9 29,7 38,9 44,0

1991 4,6 14,2 22,7 29,6 39,2 44,8

Kvinner Females

1983 5,7 13,0 18,6 23,3 29,4 31,9

1984 5,9 13,7 19,4 24,2 30,6 33,3

1985 6,3 14,1 20,3 25,2 31,9 34,6

1986 6,2 13,9 19,9 24,6 31,5 34,4

1987 5,4 13,5 20,0 25,3 32,6 35,7

1988 6,1 14,7 21,3 26,6 34,2 37,6

1989 6,3 15,6 22,5 28,1 35,9 39,1

1990 7,1 17,5 25,1 31,3 39,3 42,5

1991 7,3 17,8 25,5 31,7 40,0 43,6

Gitt at et kull 25 år gamle gifte personer følger de aldersavhengige skilsmisseratene for vedkommende år eller periode i løpet av livet.

Given that a cohort of married persons 25 years of age will get divorced according to the age-specific divorce rate for the observed

year of period.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Tabell 48. Flyttinger innenlands og flyttinger til og fra Norge

Internal migration, immigration and emigration

Flyttinger mellom kommuner 2 Flyttinger til og fra Norge

Migration between municipalities 2 Immigration and emigration

Nettoinnflytting Netto-

Net immigration innflytting

av norske

A r i

stats-

Year ,

Innflytting Utflytting

borgere

alt I alt Menn Kvinner

Immigra- Emigra-

I

Menn Kvinner Net immi-

Total Males Females

tion tion

Total Males Females gration of

Norwegian

citizens

1956- 1960 168 628 74 155 94 473 10 928 12 902 -1 974 . . ..

1961 - 1965 170 348 77 490 92 858 12 148 12 559 -411 -110 . 301 - -1 841

1966 - 1970 191 635 89 983 101 652 15 240 14 387 853 687 166 -1739

1971 - 1975 190 886 92 363 98 523 18 766 13 931 4 835 2 784 2 051 -11

1976- 1980 178 258 86 864 91 394 18 758 14 615 4 143 2 169 1 974 -384

1981 - 1985 174 006 85 418 88 660 20 355 15 317 5 038 2 697 2 341 -1026

1986 - 1990 179 252 88 677 90 575 27 330 21 006 6 324 3 558 2 766 -3 832

1983 174 128 85 560 88 568 20 063 15 778 4 285 2 288 1 997 -850

1984 170 203 83 626 86 577 19 688 15 927 3 761 1 814 1 947 -1 459

1985 175 583 86 505 89 078 21 858 15 630 6 228 3 576 2 652 -1 155

1986 179 859 88 750 91 109 24 196 16 745 7 451 4 008 3 443 -659

1987 185 639 91 418 94 221 31 149 17 380 13 769 8 857 4 912 -1433

1988 186 001 92 088 93 913 29 964 19 821 10 143 6 152 3 991 -3578

1989 175 473 86 912 88 561 25 847 27 300 -1 453 -1 519 66 -9 274

1990 169 289 84 217 85 072 25 494 23 784 1 710 291 1 419 -4 216

1991 166 029 82 858 83 171 26 283 18 238 8 045 4 296 3 749 328

lArsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Ifølge kommunegrensene vedkommende år.

Annual average for the five-year period. 2 According to the boundaries each year.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

64


BEFOLKNING

Fylke

County 1976—

1980

Tabell 49. Nettoinnflytting. 1 Fylke Net migration. i County

Årsgjennomsnitt Annual average

1981—

1985

1986—

1990

1986 1987 1988 1989 1990 1991

I alt Total 4 143 5 038 6 324 7 451 13 769 10 143 —1 453 1 710 8 045

Østfold 709 442 699 929 1 462 1 003 —68 170 —151

Akershus 916 3 174 2 461 3 883 4 382 2 458 844 738 408

Oslo —1 564 258 2 047 2 428 2 485 1 791 1 249 2 284 4 863

Hedmark 1 007 187 604 338 750 878 363 690 171

Oppland 530 391 399 107 1 204 316 49 318 68

Buskerud 886 1 014 836 1 415 1 782 1 016 —171 140 3

Vestfold 696 920 1 110 1 221 1 470 1 322 720 816 781

Telemark 542 151 88 78 719 20 —229 —146 17

Aust-Agder 688 620 398 611 559 437 127 254 187

Vest-Agder 379 176 352 513 250 670 —80 408 125

Rogaland 1 483 1 435 370 897 483 1 233 —118 —644 1 035

Hordaland —899 50 175 726 1 117 691 —1 036 —625 587

Sogn og Fjordane 221 —242 —156 —436 —109 72 —92 —214 —172

Møre og Romsdal —208 —595 —542 —609 —348 —120 —787 —846 —445

Sør-Trøndelag —32 —167 114 —19 288 688 —156 —229 602

Nord-Trøndelag 223 —125 —214 —425 —78 —273 —277 —19 —104

Nordland —566 —1 023 —1 123 —1 982 —1 119 —1 058 —714 —743 —244

Troms —202 —685 —648 —847 —569 —507 —734 —582 230

Finnmark —667 —944 —647 —1 377 —959 —494 —343 —60 84

1 Gjelder både flyttinger fra og til andre fylker og flyttinger fra og til utlandet.

Includes migration between counties, immigration and emigration.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Fylke

County

Tabell 50. Flyttinger til og fra fylkene. 1991 Migration to and from counties. 1991

Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnf lytting

In-migration Out-migration Net migration

Fra

andre

I alt fylker

Total From

other

counties

Fra

utlandet

From

foreign

countries

Til

andre

I alt fylker

Total To

other

counties

Til

utlandet

To

foreign

countries

Fra

andre

I alt fylker

Total From

other

counties

Fra

utlandet

From

foreign

countries

I alt Total 119 891 93 608 26 283 111 846 93 608 18 238 8 045 8 045

Østfold 4 467 3 240 1 227 4 618 3 872 746 —151 —632 481

Akershus 16 908 14 087 2 821 16 500 13 915 2 585 408 172 236

Oslo 24 991 19 514 5 477 20 128 16 389 3 739 4 863 3 125 1 738

Hedmark 4 114 3 274 840 3 943 3 498 445 171 —224 395

Oppland 4 445 3 715 730 4 377 3 896 481 68 —181 249

Buskerud 6 088 5 080 1 008 6 085 5 045 1 040 3 35 —32

Vestfold 5 283 4 260 1 023 4 502 3 799 703 781 461 320

Telemark 3 270 2 404 866 3 253 2 771 482 17 —367 384

Aust-Agder 2 830 2 110 720 2 643 2 270 373 187 —160 347

Vest-Agder 3 567 2 842 725 3 442 2 933 509 125 —91 216

Rogaland 7 896 5 039 2 857 6 861 4 307 2 554 1 035 732 303

Hordaland 7 766 5 572 2 194 7 179 5 918 1 261 587 —346 933

Sogn og Fjordane . 2 106 1 770 336 2 278 2 069 209 —172 —299 127

Møre og Romsdal . 3 929 2 944 985 4 374 3 793 581 —445 —849 404

Sør-Trøndelag 6 216 4 870 1 346 5 614 4 653 961 602 217 385

Nord-Trøndelag 2 882 2 206 676 2 986 2 719 267 —104 —513 409

Nordland 5 423 4 283 1 140 5 667 5 047 620 —244 —764 520

Troms 4 619 3 755 864 4 389 3 992 397 230 —237 467

Finnmark 3 091 2 643 448 3 007 2 722 285 84 —79 163

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

3. Statistisk årbok 1993 65


BEFOLKNING

Land

Country

Tabell 51. Flyttinger til og fra Norge, etter land. 1991

Immigration and emigration, by country 1991

I alt

Total

Innflyttinger

Immigration

Menn

Males

Kvinner

Females

Utflyttinger

Emigration

I alt Menn Kvinner

Nettoinnflytting

Net immigration

I alt Menn

I alt Total 26 283 13 835 12 448 18 238 9 539 8 699 8 045 4 296 3 749

Europa i alt Europe, total 14 961 7 823 7 138 11 468 5 731 5 737 3 493 2 092 1 401

Av dette Of which

Danmarkl Denmarkl 2 403 1 045 1 358 2 405 1 064 1 341 —2 —19 17

Finland Finland 289 140 149 237 131 106 52 9 43

Island Iceland 299 141 158 354 177 177 —55 —36 —19

Sverige Sweden 5 240 3 055 2 185 3 284 1 711 1 573 1 956 1 344 612

Belgia Belgium 142 67 75 231 116 115 —89 —49 —40

Bulgaria Bulgaria 116 74 42 26 20 6 90 54 36

Frankrike France 512 246 266 539 249 290 —27 —3 —24

Hellas Greece 72 35 37 48 21 27 24 14 10

Irland Ireland 21 7 14 42 18 24 —21 —11 —10

Italia Italy 190 102 88 130 63 67 60 39 21

Jugoslavia 2 Yugoslavia 2 1 017 604 413 305 193 112 712 411 301

Nederland Netherlands 356 182 174 285 132 153 71 50 21

Polen Poland 380 113 267 153 95 58 227 18 209

Romania Romania 93 49 44 42 29 13 51 20 31

Sovjetunionen 3 USSR 3 264 115 149 91 47 44 173 68 105

Spania Spain 384 199 185 432 224 208 —48 —25 —23

Storbritannia og Nord-Irland

United Kingdom 1 422 790 632 1 491 735 756 —69 55 —124

Sveits Switzerland 254 121 133 230 100 130 24 21 3

Tyrkia Turkey 531 277 254 100 66 34 431 211 220

Tyskland Germany 593 277 316 683 332 351 —90 —55 —35

Afrika i alt Africa, total 2 544 1 539 1 005 961 547 414 1 583 992 591

Av dette Of which

Etiopia Ethiopia 378 228 150 69 39 30 309 189 120

Ghana Ghana 152 89 63 40 32 8 112 57 55

Kenya Kenya 122 54 68 90 47 43 32 7 25

Marokko Morocco 222 132 90 54 30 24 168 102 66

Somalia Somalia 635 425 210 40 35 5 595 390 205

Tanzania Tanzania 152 86 66 124 71 53 28 15 13

Amerika i alt America, total 3 222 1 651 1 571 2 729 1 424 1 305 493 227 266

Av dette Of which

Canada Canada 197 101 96 378 198 180 —181 —97 —84

USA USA 2 225 1 148 1 077 1 939 995 944 286 153 13:3

Brasil Brazil 105 54 51 29 16 13 76 38 38

Chile Chile 169 77 92 184 96 88 —15 —19 4

Colombia Colombia 206 115 91 6 5 1 200 110 90

Asia i alt Asia, total 5 198 2 620 2 578 1 712 985 727 3 486 1 635 1 851

Av dette Of which

Sri Lanka Sri Lanka 504 277 227 88 57 31 416 220 196

Filippinene Philippines 591 255 336 111 52 59 480 203 277

Hongkong Hong Kong 152 72 80 41 27 14 111 45 65

India India 190 74 116 113 75 38 77 —1 78

Irak Iraq 243 159 84 3 2 1 240 157 83

Iran Iran 465 281 184 51 35 16 414 246 168

Japan Japan 110 47 63 120 61 59 —10 —14 4

Kina China 306 123 183 50 34 16 256 89 167

Ser-Korea The Rep. of Korea . . 127 78 49 83 45 38 44 33 11

Libanon Lebanon 240 163 77 33 21 12 207 142 65

Pakistan Pakistan 737 372 365 211 121 90 526 251 275

Thailand Thailand 212 80 132 78 41 37 134 39 95

Vietnam Viet Nam 504 202 302 11 4 7 493 198 295

Oseania i alt Oceania, total 224 111 113 236 98 138 —12 13 —25

Av dette Of which

Australia Australia 180 90 90 191 77 114 —11 13 —24

Uoppgitt Unknown 134 91 43 1 132 754 378 —998 —663 —335

1 Grønland og Færøyene er ikke medregnet. 2 0mfatter også de delrepublikkene som har erklært seg selvstendige. 3 0mfatter alle de

selvstendige republikkene, utenom de baltiske.

Not included Faroe Islands and Greenland. 2 Also included independent regional republics. 3 Including all independent republics,

except the Baltic ones.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk Oversikt. Source; NOS Population Statistics Survey,

66

Kvinner


BEFOLKNING

Tabell 52. Flyttinger innenlands og til og fra Norge, etter flytternes kjønn og alder

Internal migration, immigration and emigration, by sex and age of migrants

Årl

Alder

Years'

Age

Flyttinger mellom kommuner 2

Migration between municipalities,

Tallet på flyttinger

Number

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Pr. 1 000 innbyggere

Per 1 000 population

I alt Menn Kvinner

Flyttinger til Norge

Immigration

I alt Menn Kvinner

Flyttinger fra Norge

Emigration

I alt Menn Kvinner

1981 - 1985 . . . 174 006 85 418 88 588 42,2 41,8 42,5 20 355 10 577 9 778 15 317 7 880 7 437

1986- 1990 . . 179 252 88 677 90 575 42,6 42,7 42,6 27 330 14 736 12 594 21 006 11 178 9 828

1989 175 473 86 912 88 561 41,5 41,6 41,5 25 847 13 589 12 258 27 300 15 108 12 192

1990 169 289 84 217 85 072 39,9 40,2 39,7 25 494 13 171 12 323 23 784 12 880 10 904

1991 166 029 82 858 83 171 39,0 39,3 38,6 26 283 13 835 12 448 18 238 9 539 8 699

1991

0- 4 17 964 9 122 8 842 62,2 61,6 62,8 2 664 1 365 1 299 1 546 831 715

5- 9 8 095 4 151 3 944 31,3 31,3 31,3 1 844 940 904 1 183 618 565

10 - 14 5 102 2 618 2 484 19,5 19,5 19,4 1 345 700 645 845 413 432

15 - 19 11 408 4 399 7 009 37,3 28,2 46,8 2 473 1 075 1 398 1 386 503 883

20 - 24 39 197 16 808 22 389 116,3 97,4 136,2 4 647 2 282 2 365 2 761 1 170 1 591

25 - 29 33 135 17 345 15 790 100,9 102,7 99,0 4 424 2 440 1 984 2 974 1 521 1 453

30 - 34 17 152 9 780 7 372 54,1 60,1 47,7 3 111 1 772 1 339 2 315 1 286 1 029

35 - 39 10 271 5 995 4 276 33,1 37,8 28,3 2 019 1 204 815 1 751 1 036 715

40 - 44 7 402 4 269 3 133 23,8 26,6 20,8 1 346 750 596 1 230 779 451

45 - 49 5 274 2 872 2 402 19,5 20,8 18,2 962 546 416 914 562 352

50 - 54 3 058 1 637 1 421 15,1 16,1 14,1 527 296 231 556 372 184

55 - 59 2 132 1 146 986 11,7 12,7 10,7 309 169 140 292 175 117

60 - 64 1 658 873 785 8,6 9,3 7,9 212 119 93 189 110 79

65 - 69 1 699 859 840 8,3 9,0 7,7 173 87 86 143 90 53

70- 2 482 984 1 498 5,1 5,1 5,1 227 90 137 153 73 80

1 Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Ifølge kommunegrensene vedkommende år.

'Annual average for the five-year period. 2According to the boundaries each year.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

Tabell 53. Yrkesaktive utenlandske statsborgere, etter kjønn, alder og yrkesfelt.

3. november 1989 - 2. november 1990

Economically active foreign citizens, by sex, age and occupational group.

3 November 1989 - 2 November 1990

Yrkesfelt

Occupational group

I alt Total

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk

og kunstnerisk arbeid Technical,

physical science, humanistic and

artistic work

Administrasjon og forvaltning

Administration and management . .

Kontorarbeid Clerical work

Handelsarbeid Sales work

Jordbruks-, skogbruks- og

fiskeriarbeid Agriculture, forestry

and fishermen's work

Gruve- og sprengningsarb. m.m.

Mining and quarrying work etc

Transport- og kommunikasjonsarbeid

Transport and

communication work

Industri-, bygge- og anleggsarbeid

Manufacturing and construction

work

Servicearbeid og militært arbeid

Service work and military work . . . .

I alt

Total

42 468

10 172

2 728

1 612

3 105

1 468

480

2 011

13 201

7 691

Mann Males

16-29

år

years

13 785

2 012

1

604

631

046

612

872

4 622

3 172

30-59

år

years

27 550

7 875

2 041

954

1 979

735

260

1 094

8 227

4 385

60 år og

over

and over

1 133

284

:

:

:

352

:

I alt

29 647

10 876

957

3 606

2 831

550

775

2 166

7 743

'Utenlandske statsborgere i prosent av alle yrkesaktive i vedkommende yrkesfelt.

Foreign citizens in per cent of all economically active persons in each occupational group.

Kilde: Folke- og boligtelling 1990. Source: Population and Housing Census 1990.

Kvinner Females

16-29

år

10 408

2 657

270

1 285

1 316

340

866

3 421

30-59

år

18 483

7 878

2

1

674

255

429

373

413

1 246

4 172

60 år og

over

756

340

I pst. av

alle'

P.c. of

all'

3,4

4,2

3,2

2,4

2,5

1,6

6,5

2,0

3,4

4,8

67


BEFOLKNING

A r i

Year'

Tabell 54. Dødsfall og dødelighet Deaths and death rates

Begge

kjønn

Both

sexes

Døde under 1 ar pr. 1 000

Døde i alt Døde pr. 1 000 innbyggere levendefødte

Deaths, total Deaths per 1 000 population Deaths under 1 year per 1 000

live births

Menn

Males

Kvinner

Females

Begge

kjønn

Menn

Kvinner

Begge

kjønn

Menn

Kvinner

1966 - 1970 37 522 20 459 17 063 9,8 10,8 8,9 13,9 15,7 12,0

1971 - 1975 39 568 21 614 17 954 10,0 11,0 9,0 11,6 13,5 9,6

1976 - 1980 40 739 22 202 18 537 10,0 11,0 9,1 9,0 10,0 8,0

1981 - 1985 42 505 23 031 19 474 10,3 11,3 9,4 8,1 8,9 7,1

1986 - 1990 45 013 23 729 21 284 10,7 11,4 10,0 7,8 8,6 6,9

1987 44 959 24 008 20 951 10,7 11,6 9,9 8,4 9,1 7,6

1988 45 354 23 705 21 649 10,8 11,4 10,2 8,0 9,0 7,1

1989 45 173 23 604 21 569 10,7 11,3 10,1 7,8 8,7 6,9

1990 46 021 23 866 22 155 10,9 11,4 10,3 6,9 8,1 5,6

1991 44 923 23 145 21 778 10,5 11,0 10,1 6,2 6,6 5,7

1 Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 1 Annual average for the five-year period.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: Population Statistics.

Tabell 55. Dødelighet etter kjønn og alder Mortality rates by sex and age

Kjønn og alder

Sex and age 1901-

1905

Menn Males

0 - 4

5- 9

10 - 14

15 - 19

20- 24

2 816

365

319

617

968

Døde pr. 100 000 innbyggere. Årlig gjennomsnitt Deaths per 100 000 population. Annual average

1921--

1925

1 572

211

190

407

690

1931-

1935

1 260

148

136

243

419

1941-

1945 1

1 293

230

177

291

566

1951-

1955

635

77

60

98

143

25 - 29 857 632 449 550 139 119 107 109 99 101 100 98

30 - 34 781 599 456 518 163 142 142 127 117 106 119 108

35 - 39 760 579 472 568 200 195 181 183 165 149 155 164

40 - 44 856 645 548 621 273 280 288 278 251 237 234 201

45 - 49 1 020 815 670 767 416 420 468 452 447 411 388 347

50 - 54 1 269 1 043 891 985 677 717 729 736 728 702 624 562

55 - 59 1 598 1 460 1 323 1 267 1 050 1 183 1 203 1 210 1 180 1 130 1 068 995

60 - 64 2 310 2 168 1 967 1 848 1 603 1 916 1 979 1 935 1 895 1 635 1 781 1 617

65 - 69 3 486 3 186 3 154 2 776 2 598 3 044 3 240 3 085 3 009 2 927 2 814 2 697

70 - 74 5 154 5 113 4 954 4 502 4 198 4 755 5 076 5 094 4 850 4 797 4 624 4 258

75 - 79 8 226 8 195 8 129 7 494 6 910 7 581 7 799 7 883 7 760 7 497 7 372 7 127

80- 16 340 17 827 17 433 17 274 15 156 16 050 15 918 15 676 14 952 14 914 15 082 14 865

Kvinner Females

0- 4 2 397 1 290 991 1 046 498 373 306 229 181 176 173 153

5- 9 372 192 119 170 44 33 29 29 23 18 15 22

10 - 14 363 206 116 126 34 24 22 24 19 15 14 11

15 - 19 566 433 233 182 44 32 38 35 34 33 30 27

20 - 24 653 566 324 2;15 53 36 37 33 36 32 32 29

25 - 29 679 539 377 259 80 42 40 42 40 33 39 34

30 - 34 740 520 381 260 96 62 56 59 50 49 52 61

35 - 39 777 540 403 304 129 104 96 86 79 80 77 87

40 - 44 826 585 470 354 190 159 153 142 125 127 129 122

45 - 49 865 708 593 466 284 247 242 232 211 206 214 193

50 - 54 1 071 920 793 658 444 374 369 361 353 323 318 310

55 - 59 1 355 1 177 1 112 911 701 610 590 547 536 524 526 477

60 - 64 1 947 1 737 1 603 1 382 1 118 1 058 978. 893 853 813 818 770

65 - 69 2 919 2 663 2 533 2 247 1 902 1 804 1 744 1 537 1 450 1 319 1 291 1 305

70 - 74 4 593 4 375 4 176 3 679 3 456 3 435 3 148 2 913 2 534 2 346 2 270 2 130

75 - 79 7 531 7 041 7 251 6 460 6 107 6 114 5 700 5 305 4 806 4 296 4 123 4 023

80 - 15 120 16 422 16 294 15 833 14 800 14 899 13 565 13 137 12 001 11 332 11 430 11 308

Medregnet krigsdodsfall. ' Including deaths caused by the war.

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

68

1961-

1965

490

62

45

94

120

1966-

1970

407

55

40

97

110

1971-

1975

330

51

39

108

114

1976-

1980

240

37

31

94

116

1981-

1985

221

27

29

94

116

1986-

1990

226

25

25

92

111

1991

176

17

17

70

97


Kjønn og alder

Sex and age

Tabell 56. Forventet gjenstående levetid Expectation of life

1901-

1910

1911-

1920

1921-

1930

1931-

1940

1946-

1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

1971-

1975

1976-

1980

BEFOLKNING

Menn Males

0 54,82 55,62 60,98 64,08 69,25 71,11 71,32 71,03 71,09 71,41 72,19 72,69 73,09

1 58,66 58,80 63,51 66,24 70,70 71,95 71,94 71,42 71,22 71,38 71,92 72,34 72,72

5 56,93 56,71 60,72 63,11 67,30 68,40 68,29 67,74 67,51 67,63 68,11 68,50 68,88

10 52,92 52,65 56,27 58,56 62,63 63,65 63,50 62,94 62,69 62,80 63,23 63,60 63,96

20 45,16 44,85 47,73 49,59 53,25 54,11 53,93 53,34 53,08 53,21 53,59 53,95 54,29

30 38,85 38,83 40,39 41,48 44,22 44,81 44,57 43,93 43,61 43,76 44,12 44,48 44,81

40 31,49 31,64 32,40 33,15 35,16 35,54 35,19 34,58 34,22 34,36 34,67 34,98 35,36

50 23,95 24,10 24,41 24,90 26,43 26,60 26,21 25,62 25,32 25,41 25,69 25,96 26,28

60 16,80 16,98 16,97 17,22 18,39 18,52 18,12 17,60 17,33 17,44 17,70 17,90 18,11

70 10,59 10,40 10,63 10,71 11,43 11,60 11,38 11,04 10,87 10,88 11,11 11,25 11,39

Kvinner Females

0 57,70 58,71 63,84 67,55 72,65 74,70 75,57 75,97 76,83 77,68 78,66 79,44 79,73

1 60,81 61,24 65,76 69,11 73,56 75,21 75,89 76,13 76,77 77,43 78,29 79,01 79,28

5 59,04 59,06 62,86 65,88 70,03 71,57 72,17 72,37 72,99 73,60 74,42 75,15 75,39

10 55,08 54,98 58,35 61,25 65,24 66,72 67,30 67,49 68,10 68,71 69,50 70,22 70,44

20 47,34 47,19 49,85 52,12 55,64 56,96 57,49 57,66 58,28 58,89 59,67 60,37 60,58

30 40,24 40,35 42,14 43,55 46,29 47,31 47,74 47,87 48,49 49,10 49,88 50,55 50,78

40 32,92 32,96 34,00 34,89 36,96 37,79 38,14 38,22 38,81 39,41 40,17 40,84 41,07

50 25,30 25,28 25,87 26,35 27,95 28,57 28,84 28,88 29,47 30,04 30,75 31,44 31,68

60 17,85 17,78 18,16 18,38 19,45 19,93 20,06 20,06 20,64 21,18 21,89 22,55 22,80

70 11,24 11,15 11,40 11,38 12,03 12,30 12,36 12,29 12,83 13,19 13,88 14,46 14,74

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

1981-

1985

1986-

1990

Alder

Age

Tabell 57. Dodelighetstabeller. Forventet gjenstående levetid. 1991

Life tables. Expectation of life. 1991

Menn

Males

Kvinner

Females

Alder

Age

Menn

Males

Kvinner

Females

Alder

Age

Menn

Males

Kvinner

Females

0 74,01 80,09 32 43,52 49,13 64 15,58 19,65

1 73,50 79,55 33 42,57 48,16 65 14,87 18,83

2 72,57 78,62 34 41,62 47,19 66 14,17 18,02

3 71,61 77,66 35 40,67 46,22 67 13,50 17,22

4 70,63 76,68 36 39,73 45,25 68 12,85 16,44

5 69,65 75,70 37 38,79 44,29 69 12,23 15,67

6 68,66 74,71 38 37,86 43,33

7 67,67 73,73 39 36,92 42,37 70 11,62 14,91

8 66,69 72,75 71 11,04 14,16

9 65,69 71,76 40 35,98 41,41 72 10,46 13,43

41 35,04 40,45 73 9,89 12,70

10 64,70 70,77 42 34,10 39,49 74 9,35 11,99

11 63,71 69,78 43 33,17 38,54 75 8,82 11,31

12 62,71 68,79 44 32,24 37,59 76 8,31 10,65

13 61,72 67,79 45 31,32 36,64 77 7,84 10,02

14 60,73 66,80 46 30,40 35,69 78 7,38 9,41

15 59,75 65,81 47 29,49 34,76 79 6,94 8,82

16 58,77 64,83 48 28,60 33,82

17 57,80 63,84 49 27,71 32,90 80 6,53 8,25

18 56,84 62,86 81 6,13 7,71

19 55,89 61,88 50 26,82 31,98 82 5,76 7,20

51 25,95 31,07 83 5,42 6,71

20 54,94 60,90 52 25,08 30,16 84 5,10 6,24

21 54,00 59,92 53 24,22 29,25 85 4,80 5,79

22 53,05 58,94 54 23,36 28,35 86 4,50 5,37

23 52,11 57,95 55 22,52 27,44 87 4,23 4,96

24 51,16 56,97 56 21,69 26,55 88 3,98 4,59

25 50,20 55,98 57 20,87 25,66 89 3,72 4,25

26 49,25 55,00 58 20,08 24,78

27 48,30 54,01 59 19,30 23,91 90 3,48 3,94

28 47,35 53,03 91 3,26 3,66

29 46,39 52,05 60 18,54 23,04 92 3,08 3,41

61 17,78 22,18 93 2,89 3,18

30 45,43 51,07 62 17,03 21,32 94 2,71 2,97

31 44,48 50,10 63 16,30 20,48

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk. Source: NOS Population Statistics.

69


BEFOLKNING

Tabell 58. Døde omkring fødselen og i første leveår

Perinatal deaths and infant deaths

Døde i alderen Deaths of age Døde under 1 år Deaths under 1 year

Arl

Year ,

Dødfødte

Stillbirths

Under 24

timer

Under 24

hours

Under 1

uke

Under 1

week

Under 4

uker2

Under 4

weeks2

4 uker -

11 måneder,

4 weeks

-11

months3

I alt

Total

Kjønn Sex

Gutter

Males

Jenter

Females

I ekteskap

Leg/timate

Utenfor

ekteskap

Illegitimate

1966 - 70 752 354 604 686 242 928 539 389 851 77

1971 - 75 560 277 452 514 199 714 426 288 617 97

1976 - 80 377 147 254 303 165 468 267 201 389 79

1981 - 85 290 116 193 232 176 409 233 176

1986 - 90 252 122 190 241 207 449 256 193

1988 248 130 205 259 218 477 271 206

1989 266 124 184 233 235 468 269 199

1990 266 123 194 239 189 428 258 170

1991 284 103 166 222 165 387 216 171

Perinatal

dødelighet

4

Perinatal

deaths',

Under 24

timer

Under 24

Døde pr. 1 000 levendefødte

Deaths per 1 000 live births

Under 1

uke

Under 1

Under 4

uker2

Under 4

4 uker -

11 måneder,

4 weeks

hours week weeks2 -11

months 3

Døde under 1 år pr. 1 000 levendefødte

Deaths under 1 year per 1 000 live births

Alle

All

Kjønn Sex

Gutter

Males

Jenter

Females

I ekteskap

Legitimate

Utenfor

ekteskap

Illegitimate

1966 - 70 20,1 5,3 9,1 10,3 3,6 13,9 15,7 12,0 13,5 20,2

1971 - 75 16,3 4,5 7,4 8,4 3,2 11,6 13,5 9,6 11,0 17,5

1976 - 80 12,1 2,8 4,9 5,9 3,2 9,0 10,0 8,0 8,6 12,4

1981 - 85 9,5 2,3 3,8 4,6 3,5 8,1 8,9 7,1

1986 - 90 7,8 2,1 3,3 4,2 3,6 7,9 8,8 7,0

1988 7,8 2,3 3,6 4,5 3,8 8,3 9,2 7,3

1989 7,6 2,1 3,1 3,9 4,0 7,9 8,8 6,9

1990 7,5 2,0 3,2 3,9 3,1 7,0 8,2 5,7

1991 7,4 1,7 2,7 3,7 2,7 6,4 6,9 5,8

1 Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Før 1951, under 1 måned. 3 Før 1951, 1-11 måneder. 4 Dødfødte + døde i forste uke pr. 1 000

fødte. 1 Annualaverage for the five-year period. , Before 1951, under 1 month. 3 Before 1951, 1-11 months. ', Stillbirths + deaths under

1 week per 1 000 births.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Tabell 59. Spedbarnsdødelighet. Fylke Infant mortality rates. County

Fylke

County 1936-

1940

Døde under 1 år pr. 1 000 levendefødte Deaths under 1 year of age per 1 000 live births

1941-

1945

1946-

1950

1951-

1955

Hele landet The whole country 39,4 37,3 31,1 22,6 19,9 17,1 13,9 11,6 9,0 8,1 7,9

Østfold 48,9 36,5 33,3 20,4 20,3 19,9 13,8 11,1 7,3 6,8 6,8

Akershus 30,1 32,2 25,2 17,8 17,9 15,2 13,1 9,2 8,1 6,4 6,9

Oslo 30,4 31,0 23,4 18,0 16,7 14,8 13,1 10,8 7,9 7,2 7,7

Hedmark 40,5 36,7 32,1 21,6 20,3 18,8 13,7 12,5 8,3 8,4 7,0

Oppland 31,8 36,2 25,5 21,5 18,5 15,6 12,9 14,0 12,4 8,1 7,9

Buskerud 36,6 38,3 27,7 20,8 20,2 15,0 13,6 11,4 9,4 8,5 8,4

Vestfold 38,4 35,2 27,0 20,9 18,0 19,0 13,5 11,4 9,1 7,1 7,3

Telemark 38,5 32,1 31,3 20,7 22,1 17,9 12,6 12,9 10,5 9,2 7,7

Aust-Agder 36,8 41,3 30,7 21,7 20,2 19,7 15,5 10,5 8,6 9,7 10,7

Vest-Agder 39,8 47,3 34,1 24,8 21,2 19,3 15,1 11,1 10,3 9,7 9,8

Rogaland 45,4 39,2 36,3 21,5 20,3 15,2 13,9 11,7 9,5 9,9 8,6

Hordaland 33,8 31,9 27,1 20,8 17,5 13,5 11,3 1 9,7 7,2 7,4 7,8

Bergen 31,3 29,8 25,4 16,4 16,0 12,3 12,4

Sogn og Fjordane 33,8 26,2 24,7 23,1 19,3 15,3 14,3 11,5 8,5 . 6,6.

6,2

Møre og Romsdal 34,9 33,6 30,3 23,3 17,7 15,5 14,8 11,9 8,5 7,8 6,9

Sør-Trøndelag 36,0 35,1 28,9 22,9 19,6 17,6 14,8 13,2 10,9 9,6 7,7

Nord-Trøndelag 42,8 33,8 32,2 23,5 17,1 16,5 12,0 11,0 8,8 10,6 9,5

Nordland 44,2 40,4 37,0 28,9 23,7 22,5 15,4 13,5 10,3 7,2 7,9

Troms 51,2 54,3 46,4 31,6 28,0 21,8 17,4 13,8 9,1 7,1 9,5

Finnmark 75,1 83,8 57,1 42,3 32,3 24,6 19,3 16,0 11,4 9,4 9,3

'Etter fylkesgrensene 1. januar 1972. 'County boundaries 1 January 1972.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

70

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

1971-

1975

1976-

1980

1981-

1985

1986-

1990


HELSEFORHOLD OG

HELSETJENESTE

Tabell 60. Dødsfall blant barn i første leveår, etter alderstrinn og årsak. 1991

Infant deaths by age intervals and cause. 1991

I alt un- 4 ukeralt

un-

Under 24 24 timer- 7-27 der 4 under

der 1 år

Dødsårsak

timer 6 dager dager uker 1 år

Total un-

Cause of death

Under 24 24 hours- 7-27 Total un- 4 weeksder

1

hours 6 days days der 4 under

year

weeks 1 year

Alle årsaker All causes 387 103 63 56 222 165

Sykdommer og tilstander hos moren Maternal

conditions 22 5 10 7 22

Komplikasjoner hos moren i svangerskapet Maternal

complications of pregnancy 18 9 3 6 18

Komplikasjoner i morkake, navlesnor og fosterhinner

Complications of placenta, cord and membranes 41 31 8 1 40 1

Vanskelig fødsel og fødselsskader Complications of

labour and delivery 9 3 4 1 8 1

Feilernæring, prematuritet og postmaturitet Slow fetal

growth, fetal malnutrition and disorders relating to

high birthweight 8 8 8

Asfyksi og andre tilstander i åndedrettsorganene

Asphyxia and other respiratory conditions 46 16 7 6 29 17

Infeksjoner, spesifikke for den perinatale perioden

Infections specific to the perinatal period 16 4 2 6 12 4

Hemolyttisk sykdom og annen perinatal gulsott

Haemolytic disease and other perinatal jaundice

Andre sykdommer og tilstander hos foster og nyfødt

Other disorders of fetus and newborn 8 3 4 7 1

Medfødte misdannelser: Congenital anomalies:

I nervesystemet Of nervous system 10 3 - 1 4 6

I hjerte og kar Of circulatory system 45 5 12 14 31 14

I urinorganene Of urinary organs 3 3 - - 3 -

Kromosomsykdommer Chromosomal anomalies . . 11 3 1 1 5 6

Andre Others 36 12 10 5 • 27 9

Infeksiøse sykdommer Infectious diseases 6 6

Bronkitt, influensa og lungebetennelse Bronchiti,

influenza and pneumonia 5 5

Krybbedødsyndromet Sudden infant death 74 1 3 4 70

Alle andre sykdommer All other diseases 23 2 1 3 20

Kvelning Suffocation 2 2

Alle andre ulykker/skader All other accidents 2 2

Drap Homicides 2 1 1 1

Kilde: NOS Dødsårsaker. Source: NOS Causes of Death.

71


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 61. Dødsfall etter alder og årsak. 1991

Nordisk

forkortet Dødsårsak

liste

Alle årsaker

1 - 2 Infeksjonssykdommer

7 Ondartet svulst i spiserøret

4 Ondartet svulst i magesekken

5 Ondartet svulst i tynn- og tykktarm . .

6 Ondartet svulst i endetarmen

7 Ondartet svulst i bukspyttkjertelen . .

8 Ondartet svulst i åndedrettsorganene

og brysthulen

9 Ondartet svulst i brystkjertelen

10- 11 Ondartet svulst i livmoren

12 Ondartet svulst i eggstokk

13 Ondartet svulst i prostata

14 Ondartet svulst i lymfatisk og

bloddannende vev

15 Ondartet svulst med andre eller

uspesifiserte lokalisasjoner

16 Godartede svulster og svulster av

uspesifisert art

17 Sukkersyke

18 Andre indresekretoriske sykdommer

og stoffskiftesykdommer

19 Sykdommer i blodet og de

bloddannende organer

20 Alkoholisk psykose og alkoholisme

21 Andre mentale forstyrrelser

22 Sykdommer i nervesystemet og

sanseorganene

23 Revmatisk feber og revmatisk

hjertesykdom

24 Hypertensjonssykdommer

25 lschemisk hjertesykdom

26 Andre hjertesykdommer

27 Karlesjoner i sentralnervesystemet

28 Andre sykdommer i

sirkulasjonsorganene

29 Influensa

30 Lungebetennelse

31 Bronkitt, emfysem og astma

32 Andre sykdommer i

åndedrettsorganene

33 Sykdommer i munnhule, spiserør,

magesekk og tolvfingertarm

34 Leverkirrose

35 Andre sykdommer i

fordøyelsesorganene

36 - 39 Sykdommer i urin- og kjønnsorganene

40 Komplikasjoner under svangerskap og

fødsel

41 Sykdommer i hud, skjelettmuskelsystem

og bindevev

42 Medfødte misdannelser

43 Visse tilstander med begynnelse i

den perinatale perioden

44 Plutselig død

45 Symptomer og ubestemte tilstander .

46 Trafikkulykker med motorkjøretøy . . .

47 Forgiftningsulykker med alkoholer . .

48 Fall

49 Alle andre ulykker

50 Selvmord

51 Skade der det er uklart om den

skyldes ulykke, eller er påført med

hensikt

52 Drap og annen voldsom død

I alt

Total

Pr. 100 000

innbyggere

Per 100 000

population

Under

1

Alder

1-6 7-14

44 822 1 051,7 387 114 60

267 6,3 6 6 1

152 3,6 - - -

692 16,2 - - -

977 22,9 - - -

507 11,9 - - -

538 12,6 - - -

1 612 37,8 - - 1

716 16,8 - - -

251 5,9 - - -

335 7,9 - - -

984 23,1 - - -

822 19,3 1 3 5

2 199 51,6 - 4 3

210 4,9 1 - 1

547 12,8 - 1 -

205 4,8 4 4 4

90 2,1 - 1 1

228 5,3 - - -

713 16,7 - - -

814 19,1 9 14 6

103 2,4 - - 1

386 9,1 - - -

10 830 254,1 - - -

3 033 71,2 1 3 1

5 316 124,7 - - -

1 150 27,0 - 1 -

87 2,0 - 1 -

2 959 69,4 4 2 1

1 099 25,8 - - -

199 4,7 5 3 1

290 6,8 - - -

191 4,5 - - -

796 18,7 - 2

517 12,1 - 1 -

5 0,1 - - -

288 6,8 - - -

190 4,5 105 28 4

170 4,0 168 2 -

971 22,8 75 5 -

838 19,7 2 4 1

321 7,5 2 12 10

84 2,0 - - -

923 21,7 - 2 -

452 10,6 2 13 13

675 15,8 - - 5

23 0,5 - - -

67 1,6 2 2 1

Kilde: NOS Dødsårsaker.

72


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Deaths by age and cause of death. 1991

Age

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75—

363 487 897 1 606 3 605 9 702 27 601

4 5 3 11 18 50 163

— 13 29 57 53

4 14 34 80 183 377

6 15 44 126 274 512

5 29 59 151 263

1 4 23 64 191 255

3 25 117 327 643 496

4 52 92 99 187 282

6 19 36 42 67 81

1 3 11 43 70 100 107

1 4 45 262 672

11 19 30 48 87 245 373

20 31 88 134 316 631 972

2 4 9 11 48 134

4 7 13 20 34 110 358

4 15 15 13 10 24 112

1 3 2 1 14 67

7 29 59 55 40 38

13 48 26 3 4 52 567

15 16 37 40 76 200 401

— 1 6 33 62

1 2 4 28 108 243

1 14 90 289 996 2 852 6 588

6 12 23 51 130 444 2 362

2 6 22 63 165 888 4 170

1 2 9 79 283 775

— — 1 5 80

2 1 2 11 46 242 2 648

10 18 92 333 646

1 2 21 41 125

6 11 15 54 204

1 19 35 45 48 43

1 2 13 5 40 127 606

2 2 9 9 61 433

2 2 1 — — — —

2 1 6 6 22 62 189

11 6 9 3 9 7 8

— — — — —

1 4 21 34 89 229 513

7 12 12 21 24 75 680

102 48 24 27 24 30 42

1 9 20 30 11 11 2

4 10 11 24 30 90 752

40 51 62 58 61 63 89

104 117 114 105 99 81 50

Cause of death

International

detailed list

ICD-9

Nordic

abbreviated

list

All causes

001-139 1 — 2

150 3

151 4

152, 153 5

154 —

157 7

160-165 8

174, 175 9

179, 180, 182 10 — 11

183 12

185 13

200-208 14

Res. 140-208 15

210-239 16

250 17

240-246, 251-279 18

280-289 19

291, 303 20

Res. 290-315 21

320-289 22

390-398 23

401-405 24

410-414 25

415-429 26

430-438 27

440-459 28

487 29

480-486 30

490-493, 496 31

Res. 460-519 32

520-537 33

571 34

540-570, 572-579 35

580-629 36 — 39

630-676 40

680-739 41

740-759 42

760-779 43

798 44

780-797, 799 45

E810-E819 46

E860 47

E880-E888 48

Res. E800-E949 49

E950-E959 50

3 9 4 3 2 2

4 7 22 12 7 4 6

E980-E989 51

E960-E978, E990-E999 52

Source: NOS Causes of Death.

73


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 62. Dødeligheten av ondartede svulster blant menn og kvinner i ulike

aldersgrupper. 1 Døde pr. 100 000 innbyggere

Sex and age-specific death rates from malignant neoplasms. 1 Deaths per 100 000

population

Year2

Alle

aldere

Alder Age

All

ages —29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80—

Menn Males

1966 — 1970 193 10 27 74 210 572 1 210 1 991

1971 — 1975 204 10 24 72 226 588 1 240 2 054

1976 — 1980 226 8 23 67 232 616 1 356 2 306

1981 — 1985 247 7 21 66 239 653 1 414 2 460

1986 — 1990 255 6 18 66 240 673 1 419 2 556

1988 262 5 22 65 261 714 1 437 2 600

1989 254 6 16 66 235 681 1 407 2 576

1990 252 6 20 66 215 663 1 421 2 518

1991 254 5 22 58 237 669 1 412 2 553

Kvinner Females

1966 — 1970 171 8 32 100 217 409 776 1 246

1971 — 1975 172 6 31 98 214 399 732 1 186

1976 — 1980 189 6 27 86 227 419 758 1 296

1981 — 1985 201 5 27 88 221 426 759 1 331

1986 — 1990 210 4 24 88 229 432 780 1 317

1988 212 4 18 100 248 430 783 1 299

1989 210 3 23 88 232 429 747 1 358

1990 213 4 29 84 202 460 808 1 266

1991 206 3 30 90 209 445 722 1 272

1 Reviderte tall i samsvar med den internasjonale klassifikasjon av 1965. 2 Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

Revised figures in accordance with ICD 1965. 2Annual average for the five-year period.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Tabell 63. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer blant menn og kvinner i ulike

aldersgrupper. 1 Døde pr. 100 000 innbyggere

Sex and age-specific death rates from cardiovascular diseases. i Deaths per 100 000

population

År2

Year2

Alle

Alder Age

aldere

All ages —39 40-49 50-59 60-69 70-79 80—

Menn Males

1966 — 1970 539 7 143 456 1 389 3 488 8 733

1971 — 1975 554 7 139 458 1 316 3 541 8 687

1976— 1980 540 6 127 454 1 246 3 252 7 834

1981 — 1985 550 7 107 432 1 190 3 168 7 724

1986 — 1990 542 7 93 373 1 143 3 025 7 654

1988 533 7 94 369 1 095 3 029 7 493

1989 524 8 79 354 1 108 2 873 7 509

1990 533 7 86 332 1 052 2 976 7 737

1991 504 6 73 290 1 055 2 767 7 282

Kvinner Females

1966 — 1970 450 3 40 141 633 2 447 7 823

1971 — 1975 462 3 36 129 534 2 272 7 639

1976 — 1980 449 3 30 115 472 1 931 6 740

1981 — 1985 463 3 23 104 405 1 728 6 365

1.986— 1990 477 3 23 94 391 1 584 6 140

1988 480 3 18 92 403 1 595 6 133

1989 479 3 22 85 388 1 566 6 094

1990 487 3 22 84 361 1 592 6 152

1991 473 3 15 72 369 1 497 5 941

1 Reviderte tall i samsvar med den internasjonale klassifikasjon av 1965. , Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

'Revised figures in accordance with ICD 1965. 2Annual average for the five-year period.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

74


Dødsårsak

Cause of death

HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 64. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker, etter alder

Deaths by occupational and other accidents, by age

1990

I alt

Total

I alt

Total

1991

Alder Age

0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65—

Dødsfall ved ulykker i alt 1 Deaths from accidents,

totall 1 922 1 760 23 31 145 233 264 1 064

Yrkesulykker i alt Occupational accidents, total 87 88 - - 10 34 37 7

Landtransport Land transport 20 22 - - 4 9 6 3

Jernbaneulykker Railway accidents 3 1 - - - 1 - -

Trafikkulykker med motorkjøretøy Road motor

vehicle traffic accidents 8 12 - - 4 3 4 1

Ulykker med traktor eller bulldoser Accidents

with tractors or bulldozers 7 5 - - - 2 1 2

Andre kjøreulykker Other accidents 2 4 - - - 3 1 -

Sjøtransport Water transport

12 17 - - 2 6 9 -

0Ijevirksomhet Oil activities

2 - - - - - - -

Luftfart Aviation 14 7 - - - 4 3 -

Jord- og skogbruk 2 Agriculture and forestry2 10 6 - - - 1 2 3

Gruver, steinbrudd mv. Mine and quarry 1 4 - - 1 1 2 -

Industri, anlegg o.l. Industrial places and premises . . . 6 8 - - 2 3 3 -

Ulykker på andre arbeidsplasser Other occupational

accidents 22 24 - - 1 10 12 1

Ikke yrkesulykker i alt Non-occupational accidents,

total 1 835 1 672 23 31 135 199 227 1 057

Landtransport Land transport 355 335 10 18 105 75 49 78

Jernbaneulykker Railway accidents 9 9 - 1 4 3 - 1

Trafikkulykker med motorkjøretøy Road motor

vehicle traffic accidents 322 309 9 15 98 69 47 71

Traktorulykker Tractor accidents 10 3 1 - 1 - - 1

Andre kjøreulykker Other accidents 14 14 - 2 2 3 2 5

Sjøtransport Water transport 3203 58 - 1 4 15 25 13

Luftfart Aviation 15 2 - - - 1 - 1

Ulykker i og ved hjemmet Accidents in home and

on home premises 1 038 1 066 8 8 8 58 100 884

Forgiftninger Poisoning 59 77 1 - 1 27 36 12

Fall Fall 853 854 1 1 - 11 35 806

Brann, forbrenning Fire, burns 57 52 2 2 - 12 11 25

Kvelning Suffocation 30 43 1 4 2 2 11 23

Andre Others 39 40 3 1 5 6 7 18

Ulykker på andre steder Accidents in other and not

specified places 223 211 5 4 18 50 53 81

Forgiftninger Poisoning 27 27 - - - 15 8 4

Fall Falls 57 58 - - 4 8 11 35

Brann, ekspl. og skytevApen Fire, explosives and

firearms 15 16 - - 3 4 4 5

Drukning (unntatt ved sjotransport) Accidental

drowning (except in water transport) 59 62 3 2 8 15 16 18

Under bading When bathing 6 5 - - - 2 2 1

Pa annen kjent måte Under other known

circumstances 42 36 1 2 7 8 8 10

På ukjent måte Under unknown circumstances 11 21 2 - 1 5 6 7

Skred, ras Avalanches 5 1 - - - - 1 -

Andre Others 60 47 2 2 3 8 13 19

lIkke medregnet dødsfall der ulykken skjedde mer enn ett år før døden inntrådte (31 i 1990 og 20 i 1991) og dødsfall der det er uklart

om det var en hendelig ulykke eller om skaden ble påført med hensikt (19 i 1990 og 23 i 1991). 2 Dødsfall ved ulykker under kjøring med

traktor eller bulldoser er regnet under yrkesulykker ved landtransport. 3 135 personer med bosted i Norge omkom ved brannen i båten

Scandinavian Star 7. april 1990.

Excluding deaths from «Late effects of accidental injury» (31 in 1990 and 20 in 1991) and deaths from «Injury undetermined whether

accidently or purposely inflicted» (19 in 1990 and 23 in 1991). 2 Deaths from accidents with tractor or bulldozer in transport are included

in occupational accidents in land transport. 135 persons registered as resident in Norway died in the fire on Scandinavian Star 7th

April 1990.

Kilde: NOS Dødsårsaker. Source: NOS Causes of Death.

75


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 65. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder Violent deaths by sex and age

Dødsårsak

Cause of death

1990

I alt

Total

I alt

Total

0 -14 år

years

1991

15 år og over

years and over

MM KF MM KF

Ulykker i alt Accidents, total 1 953 1 780 30 24 1 003 723

Transport med jernbane Railway transport 12 10 1 - 9 -

Transport med motorkjøretøy Motor vehicle transport 353 339 13 14 217 95

Annen landtransport Other land transport 10 8 - - 5 3

Luftfart i alt Aviation 29 9 - - 8 1

Sjøtransport, unntatt drukning Water transp., excl. drowning . 1 142 10 - - 9 1

Drukning, fiske og skipsf. Drowning in fishing and shipping . . 13 17 - - 16 1

Drukning fra liten båt Drowning from small boat 61 48 - 1 45 2

Drukning, ellers Drowning, other 76 84 6 2 65 11

Forgiftning Poisoning 86 104 1 - 76 27

Fall Falls 920 923 1 1 405 516

Slag eller støt av fallende gjenstand Blow from falling object . 22 14 - 1 12 1

Brann, forbrenning Fire, burns 68 63 3 1 39 20

Kvelning Suffocation 44 50 4 4 24 18

Skytevåpen og eksplosive stoffer Firearms, explosives 6 11 1 - 10 -

Maskiner Machinery 7 9 - - 8 1

Elektrisk strøm Electric current 4 5 - - 5

Skred og andre naturkatastrofer Avalanches etc. 5 1 - - 1

Andre ulykker (inkl. seinfølger) Other accidents (incl. late

effects) 95 75 - - 49 26

Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påført

med hensikt Injuries of undetermined circumstances 19 23 - - 16 7

Selvmord i alt Suicides, total 658 675 4 1 495 175

Drap Homicides 49 66 2 3 44 17

Skade som følge av krigshandling War - 1 - - 1

1 57 menn og 78 kvinner omkom ved brannen i Scandinavian Star 7. april 1990 (i alt omkom 158 personer hvorav 135 var bosatt i Norge).

1 57 males and 78 females died in the fire on Scandinavian Star 7th April 1990 (a total of 158 died).

Kilde: NOS Helsestatistikk og Statistisk ukehette. Source: NOS Health Statistics and Weekly Bulletin of Statistics.

Tabell 66. Dødsfall og dødelighet ved selvmord blant menn og kvinner i ulike

aldersgrupper Deaths and death rates from suicide, by sex and age

Menn Males

Kvinner Females

Alder

Age 1951- 1961- 1971- 1976 - 1981- 1986- 1951- 1961- 1971- 1976- 1981- 1986-

1955 1965 1975 1980 1985 1990 1955 1965 1975 1980 1985 1990

Gjennomsnittlig antall dødsfall pr. år Average number of deaths per year

Alle aldere All ages 185 212 271 345 424 477 56 62 94 128 153 174

- 14 - 1 2 1 4 4 0 0 0 0 0 1

15-19 2 4 10 20 25 28 1 1 3 4 6 8

20-29 19 19 43 65 84 99 4 5 17 24 20 21

30-39 33 35 34 52 74 83 7 8 11 17 27 31

40 - 49 40 48 53 50 61 84 12 12 16 21 25 34

50-59 44 49 60 70 76 62 14 19 21 31 31 26

60-69 31 34 41 50 59 61 12 10 18 21 27 29

70- 16 22 28 37 41 55 6 7 8 10 17 25

Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population

Alle aldere All ages 11,1 11,6 13,8 17,2 20,7 22,9 3,3 3,4 4,7 6,3 7,3 8,2

- 14 - 0,1 0,4 0,3 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3

15- 19 2,1 2,9 6,4 12,4 15,0 16,7 0,6 0,7 2,0 2,5 3,5 5,0

20-29 7,9 8,5 13,8 20,6 26,5 29,7 1,8 2,2 5,8 8,0 6,5 6,6

30-39 12,5 15,2 15,7 19,2 23,5 26,0 2,7 3,6 5,3 6,8 9,2 10,3

40-49 17,3 18,9 23,8 24,8 28,6 31,2 5,2 4,9 7,3 10,4 12,0 13,1

50-59 23,7 22,6 25,0 30,0 36,2 32,4 7,3 8,3 8,5 13,0 14,5 13,3

60-69 25,0 20,9 22,0 25,2 28,8 30,6 8,2 5,8 8,6 9,7 12,0 13,1

70- 18,1 19,2 19,4 23,4 23,5 29,8 4,5 4,5 4,0 4,3 6,6 8,9

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

76


Kommune

Municipality

Hjemmehørende

i kommunen

Residents

Tabell 67. Kremasjoner 1992 Cremations 1992

Kremerte Cremations

Bosatt utenfor

Prosenti

Per cent , kommunen

Non-residents

Kommune

Municipality

..HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Hjemmehørende

i kommunen

Residents

Kremerte Cremations

Bosatt utenfor

Prosent ,

kommunen

Per cent'

Non-residents

Hele landet The

whole Country. . . . 11 393 231 2 363 Sandefjord 179 47 10

Larvik 192 44 6

Skien 70 13 97

Halden 88 25 9 Tinn 32 36 3

Sarpsborg 192 39 7 Arendal 89 23 31

Fredrikstad 120 31 52 Kristiansand 79 13 40

Moss 205 69 249 Stavanger 297 34 69

Borge 32 25 3 Haugesund 70 21 24

Askim 32 22 36 Bergen 1 432 71 129

Bærum 499 73 111 Odda 40 35 3

Asker 169 66 58 Kristiansund 203 86 27

Skedsmo 180 56 246 Alesund 201 58 21

Oslo 4 530 76 112 Trondheim 804 60 29

Hamar 211 70 285 Orkdal 28 20 15

Kongsvinger 47 21 45 Roros 25 33 1

Gjøvik 97 34 89 Steinkjer 73 29 20

Drammen 499 78 249 Verdal 21 16 26

Kongsberg 64 31 19 Narvik 49 25 10

Ringerike 180 56 98 Vestvågøy 11 8 9

Borre 121 52 39 Harstad 15 8 10

Tønsberg 152 41 83 Tromso 65 19 20

1 Kremerte hjemmehørende i kommunen i prosent av døde bosatt i kommunen. 2 Alle kremerte i prosent av alle døde.

Cremated resident in the municipality in per cent of deaths by residents in the municipality. 2 Cremated total in per cent of all deaths.

Kilde: Kirke- og kulturdepartementet. Source: Ministry of Church and Cultural Affairs.

Alder

Age

Tabell 68. Utførte svangerskapsavbrudd blant kvinner, etter alder

Induced abortions among women, by age

Svangerskapsavbrudd i alt

Induced abortions, total

Pr. i 000 kvinner

Per 1 000 women

1988 1989 1990 1991 1988 1989 1990 1991

Alle All 15 852 16 208 15 551 15 528 115,3 115,5 114,8 14,6

-14 49 33 28 34 21,6 21,2 21,1 21,3

15 180 139 143 127 5,8 4,6 5,1 4,7

16 465 455 412 369 14,5 14,7 13,8 12,7

17 804 747 660 579 25,0 23,3 21,8 19,2

18 1 042 953 856 790 31,8 29,6 26,8 25,4

19 1 089 1 088 998 951 32,6 33,3 30,8 29,6

20 - 24 4 710 4 959 4 710 4 758 28,9 30,2 28,6 28,9

25 - 29 3 203 3 367 3 426 3 533 20,8 21,7 22,0 22,2

30 - 34 2 169 2 288 2 213 2 318 14,1 14,8 14,3 15,0

35 - 39 1 446 1 503 1 489 1 476 9,8 10,2 10,0 9,8

40 - 44 639 608 553 529 4,3 4,0 3,6 3,5

45- 55 68 63 62 3 0,5 3 0,6 3 0,5 3 0,5

Uoppgitt Unknown . . . 1 - - 2

'Aldersgruppen 15-49 år. 2 Aldersklassen 14 år. 3 Aldersgruppen 45-49 år.

Age 15-49 years. 2Age 14 years. 3Age 45-49 years.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

77


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Bostedsfylke

County of residence

Tabell 69. Utførte svangerskapsavbrudd. Kvinnens bostedsfylke

Induced legal abortions. Woman's county of residence

Antall Number

Pr. 1 000 kvinner

15-49 år Per 1 000

women 15-49 years

Prosent av levendefødte

Percentage

of live births

1980 1990 1991 1980 1990 1991 1980 1990 1991

Hele landet

The whole country . 113 531 1 15 551 1 15 528 14,6 14,8 14,6 26,5 25,5 25,5

Østfold 725 721 747 13,9 12,3 12,7 27,6 24,0 26,5

Akershus 1 298 1 633 1 679 14,0 14,6 15,0 30,1 26,6 27,6

Oslo 2 350 3 304 3 261 22,3 27,5 26,6 44,0 45,2 45,1

Hedmark 622 570 629 15,5 13,0 14,2 35,1 26,5 27,1

Oppland 592 537 561 15,1 12,4 12,8 31,2 24,0 26,6

Buskerud 680 765 742 14,1 13,6 13,1 29,0 25,7 25,6

Vestfold 582 626 670 13,8 12,9 13,6 28,2 24,8 26,8

Telemark 468 496 486 13,4 12,8 12,4 25,8 24,2 24,0

Aust-Agder 213 241 213 10,9 10,3 9,0 18,3 18,7 15,6

Vest-Agder 306 303 331 10,0 8,6 9,3 15,5 14,0 15,2

Rogaland 675 870 832 9,6 10,3 9,7 13,9 15,4 14,6

Hordaland 1 030 1 319 1 295 11,7 13,1 12,8 19,4 20,8 20,2

Sogn og Fjordane 271 269 252 12,4 11,0 10,3 18,8 18,0 16,3

Møre og Romsdal 624 632 614 12,2 11,2 10,9 19,9 19,0 18,5

Sør-Trøndelag 869 976 917 15,6 15,6 14,5 27,7 26,4 24,2

Nord-Trøndelag 271 348 322 10,0 11,5 10,6 17,5 19,4 18,6

Nordland 1 000 904 931 18,7 15,9 16,2 31,4 27,3 28,4

Troms 572 653 658 16,9 17,4 17,5 27,8 29,1 28,6

Finnmark 371 371 361 20,3 19,5 18,7 34,6 30,3 29,3

1 Medregnet kvinner med bosted uoppgitt og utlandet.

Including women with residence unknown and abroad.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Tabell 70. Utførte steriliseringer blant menn og kvinner, etter alder. Fylke. 1991

Induced sterilizations by sex and age. County. 1991

Menn Males

Fylke

I alt

County

Total

I alt

35-44 -24 25-34

45-

Total

Kvinner Females

I alt -24 25-34 35-44 45-

1 Hele landet The275 1990 8 236

1 2 070

4 538

253 6 166 54 1 882 3 863 367

whole country 1991 8 237

1 2 380

1 561 1 484 334 5 857 33 1 778 3 686 360

1991

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

349

726

691

379

400

385

384

447

237

546

729

644

116

661

345

353

581

176

88

110

140

135

97

131

125

242

205

74

180

277

260

27

121

69

59

108

10

10

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

38

23

19

25

31

72

52

17

47

65

56

6

22

17

14

18

2

2

61 14

89 13

80 32

58 20

81 25

76 18

140 29

128 25

45 12

112 21

182 30

176 28

13 8

81 18

43 9

36 9

69 21

8 -

6 2

239 3 82 132 22

586 3 177 371 35

556 6 186 329 35

282 6 75 188 13

269 - 70 186 13

260 1 96 157 6

142 1 60 77 4

242 1 86 143 12

163 1 52 103 7

366 1 92 246 27

452 3 145 286 18

384 - 118 242 24

89 - 21 64 4

540 3 135 352 50

276 1 95 165 15

294 1 91 181 21

473 - 142 292 39

166 1 40 114 11

78 1 15 58 4

Medregnet uoppgitt alder.

1 Including age not stated.

Kilde: Materiale i SSB. Source: Unpublished data in Statistics Norway.

78


Prevensjonsmetode

Method of contraception

I alt Total

1977 1988 1977

Brukte ikke prevensjon Did not use

contraception 13 11 10

Kvinner Females

20 år years

1988

7

HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 71. Bruk av prevensjonsmetode. Tal1 1 for kjønn og alder 3 . Prosent

Use of contraception method. Figures 1 for sex and age group 3 . Per cent

23 år 28 år

1977 1988 1977 1988

15 10 14 15

Brukte prevensjon i alt 2 Used

contraception, total2 84 88 87

Avbrutt samleie Withdrawal 10 7 10

Sikker periode Rhythm 6 6 4

Sæddrepende middel

Spermicides 1 1 1

Kondom Condom 22 21 30

Pessar Diaphragm 1 1 1

P-pille Pill 20 31 30

Spiral IUD 34 31 21

Uoppgitt Unknown 3 2 3

I alt Total 100 100 100

Tallet på personer som svarte

Number of respondents 2 800 2 384 140

Kvinner (forts.)

93

9

4

o

24

0

65

4

1

100

399

84 90 83 83

8 6 5 6

5 6 4 7

1 1 1 1

19 24 19 21

0 0 1 1

32 55 21 26

28 9 38 30

1 0 3 2

100 100 100 100

577 458 700 501

Menn Males

33 år 38 år 43 år

28 år 43 år

1977 1988 1977 1988 1977 1988 1988 1988

Brukte ikke prevensjon 10 13 11 8 16 9 14 7

Brukte prevensjon i alt 2 88 85 85 89 78 86 82 85

Avbrutt samleie 10 5 14 7 18 8 9 13

Sikker periode 6 7 9 8 10 7 7 11

Sæddrepende middel 1 2 3 1 2 0 2 1

Kondom 21 17 24 18 28 21 23 22

Pessar 1 1 3 1 5 0 0 1

P-pille 15 17 12 6 9 3 38 9

Spiral 44 45 34 57 21 55 19 41

Uoppgitt 2 2 3 3 7 5 4 8

I alt 100 100 100 100 100 100 100 100

Tallet på personer som svarte 653 445 428 352 302 229 528 428

1 Tabellen omfatter ikke-gravide kvinner og menn uten gravid partner som svarte ja eller vet ikke på spørsmålet om mulighet for å få

(flere) barn, og hadde hatt samleie i løpet av de siste 4 ukene før intervjuet. 2 En del kvinner/menn brukte mer enn en metode. 3 Tallene

for 1977 gjelder aldersgruppene 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 og 40-44 Ar.

The table comprises non-pregnant women and men without pregnant partners who answered yes or don't know to a question on

possibility of having (additional) children and having had sexual intercourse during the last 4 weeks before the interview. 2Some

respondents used more than one method. 3 Figures for 1977 refer to the age groups 18-19,20-24,25-29,30-34,35-39 and 40-44 years.

Kilde: NOS Fruktbarhetsundersøkelsen 1977, NOS Familie - og yrkesundersøkelsen 1988.

Source: NOS Fertility Survey 1977, NOS Family and Occupation Survey 1988.

79


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

institusjonstype

Type of institution

Tabell 72. Helseinstitusjoner' etter institusjonstype

Health insfitutionsl by type of institution

Antall institusjoner

Number of institutions

Senger/internatplasser 31.12.

Beds 31 Dec.

1980 1989 1990 1991 1980 1989 1990 1991

Helseinstitusjoner og psyk. avd. i alt Health

institutions and psych. dep., total 346 575 345 338 34 948 31 365 25 201 24 004

Somatiske institusjoner i alt Somatic institutions,

total 175 156 159 154 22 687 17 687 17 190 16 406

Alminnelige somatiske sykehus 2 General

somatic hospitals2 85 74 73 70 18 913 15 111 14 552 13 948

Somatiske spesialsykehus Somatic

specialized hospitals 20 18 19 18 2 186 1 422 1 488 1 370

Kreftsykehus Hospitals for neoplasms . . . 1 1 1 1 405 385 385 383

Lungesykehus Hospitals for pulmonary

diseases 3 2 2 1 138 87 87 40

Revmatismesykehus Hospitals for

rheumatics 5 3 3 3 499 219 219 219

Ortopedisykehus Hospitals for orthopedics . 4 4 3 3 393 265 265 209

Epilepsisykehus Hospitals for epileptics . . 1 1 1 1 164 95 95 84

Cerebral paresesykehus Hospitals for

cerebral palsy 1 1 1 1 38 30 28 27

Attførings- og opptreningssykehus

Rehabilitation hospitals 4 4 4 4 505 296 310 307

Andre spesialsykehus Other specialized

hospitals 1 2 4 4 44 45 99 101

Somatiske spesialsykehjem Somatic nursing

homes for special diseases 35 32 35 34 893 749 732 701

Opptreningsinstitusjoner Institutions for

rehabilitation 3

6 6 6

3.

172 172 172

Mindre somatiske institusjoner 4 Minor

somatic institutions 4 35 26 26 26 695 233 246 215

Psykiatriske institusjoner og avdelinger i alt

Psychiatric institutions and departments, total . 171 213 186 184 12 261 8 425 8 011 7 598

Psykiatriske sykehus Mental hospitals 21 15 15 14 6 490 2 406 2 301 2 007

Psykiatriske klinikker Psychiatric clinics 5 4 4 3 302 226 225 179

Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner

Psychiatric intitutions for children and

adolescents 21 21 19 22 257 221 228 225

Psykiatriske sykehjem Psychiatric nursing

homes 124 131 129 128 4 428 4 231 3 931 3 675

Ettervernshjem mv. After care homes 5.

17 19 17

5

255 269 275

Psykiatriske avd. ved somatiske sykehus

Psychiatric departments in somatic hospitals . 16 25 20 27 784 1 086 1 057 1 237

iFylkeskommunale og statlige institusjoner. 2 Ikke medregnet psykiatriske avdelinger. 3 Gruppert under somatiske sykehjem i 1980.

4 Sykestue/fødehjem, fødehjem og sykestue. 5 Gruppert under psykiatriske sykehjem i 1980.

Governmental and municipal institutions. 2 Psychiatric departments not included. , Grouped as somatic nursing homes in 1980.

', Cottage hospital/maternity home, etc. °Grouped as psychiatric nursing homes in 1980.

Kilde: NOS Helseinstitusjoner. Source: NOS Health Institutions.

80


Institusjonstype

Type of institution

Tabell 73. Pasienter i helseinstitusjoner

Patients in health institutions

Innlegginger

Admissions

Behandlede

pasienter

Patients

treated

Utskrivninger

Discharges

Levende

Alive

HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Døde

Dead

Gjennomsnittlig

daglig

belegg

Average

number of

in-patients

Pasienter

31.12.

Patients

31 Dec.

I alt Total 1989 641 667 663 463 624 667 20 925 21 428 17 871

I alt Total 1990 659 677 678 078 640 619 20 776 20 898 16 683

I alt Total 1991 657 268 675 210 639 533 19 778 19 875 15 899

1991

Somatiske institusjoner Somatic

institutions 634 967 646 361 617 867 19 400 13 136 9 094

Alm. somatiske sykehus 1 General

hospitals' 597 437 606 410 579 548 18 955 11 160 7 907

Somatiske spesialsykehus

Specialized hospitals 27 297 28 975 28 369 200 1 052 406

Somatiske spesialsykehjem

Specialized somatic nursing

homes 2 112 2 694 2 117 26 615 551

Opptreningsinstitusjoner Institutions

for rehabilitation 1 876 1 972 1 869 16 138 87

Mindre somatiske institusjoner

Minor somatic institutions 6 245 6 310 5 964 203 171 143

Psykiatriske institusjoner og

avdelinger Psychiatric institutions and

departments 22 301 28 849 21 666 378 6 739 6 805

Psykiatriske sykehus Mental hospitals

7 687 9 019 7 155 81 1 794 1 783

Psykiatriske klinikker Psychiatric

clinics 1 229 1 397 1 169 1 153 227

Barne- og ungdomspsykiatriske

institusjoner Psychiatric intitutions

for children and adolescents 606 759 588 — 178 171

Psykiatriske sykehjem Psychiatric

nursing homes 3 057 6 401 2 840 259 3 337 3 302

Ettervernshjem After care homes . . 342 524 312 2 201 210

Psykiatriske avd. ved somatiske

sykehus Psychiatric departments in

somatic hospitals 9 380 10 749 9 602 35 1 077 1 112

Psykiatriske avdelinger ikke medregnet.

Psychiatric departments not included.

Kilde: NOS Helseinstitusjoner. Source: NOS Health Institutions.

81


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 74. Driftsutgifter etter art ved ulike typer av helseinstitusjoner. 1991.

Mill. kr

Operating expenditure by category for various types of health institutions. 1991.

Million kroner

Brutto

Medi- Andre

driftsutgifter

i

sinske driftsutf

orbruks- gifter

Lønn

Vedlikealt

Utstyr Mathold

Other varer Institusjonstype

Wages

Gross

Equip- varer

Medici- Type of institution

and salaries

tenance

Mainment

Food

operanal

con- ting ex-

operating

exsumptiopenditure,

pendiarticles

ture

total

Overforinger

Transfers

Somatiske institusjoner Somatic

institutions 18793,3 13376,0 466,6 277,5 341,4 2206,6 1919,7 204,2

Alminnelige somatiske sykehusl

General hospitals 1 17030,7 12097,1 421,0 242,5 295,4 2075,6 1 704,6 192,9

Somatiske spesialsykehus Somatic

specialized hospitals 1 253,5 883,7 35,4 28,4 28,1 120,2 156,4 1,3

Sykestuer og fødehjem Cottage

hospitals and maternity homes 83,7 64,6 0,9 0,6 4,1 4,2 8,2 1,4

Somatiske spesialsykehjem Somatic

nursing homes for special diseases 357,8 280,1 6,5 4,8 11,1 5,6 42,2 7,5

Opptreningsinstitusjoner Institutions

for rehabilitation 67,6 50,6 2,7 1,2 2,6 1,0 8,2 1,2

Psykiatriske institusjoner og avdelinger

i alt Psychiatric institutions and

departments, total 5105,5 4111,1 82,4 101,1 133,4 56,5 508,1 113,2

Psykiatriske sykehus Psychiatric

hospitals 1 965,3 1 584,8 29,2 54,6 50,5 15,5 205,5 25,7

Voksenpsykiatrisk avdeling ved

somatiske sykehus Psychiatric

departments in somatic hospitals for

adults 995,1 831,7 13,7 9,8 11,6 15,1 65,3 47,9

Barne- og ungdomspsykiatrisk

avdeling ved somatiske sykehus

Psychiatric dep. in somatic hospitals

for children and adolescents 156,6 127,2 6,2 1,7 0,6 1,2 16,8 3,1

Psykiatriske klinikker og

nervesanatorier Psychiatric clinics

and sanatoria 209,8 162,3 4,7 2,8 4,4 2,0 32,3 1,3

Barne- og ungdomspsykiatriske

institusjoner Psychiatric institutions

for children and adolescents 333,6 267,3 9,2 5,8 4,9 0,4 42,2 3,8

Psykiatriske sykehjem Psychiatric

nursing homes 1 343,6 1 068,9 17,5 24,5 57,5 21,6 126,6 27,1

Ettervernshjem mv. After care

homes 101,4 68,8 1,8 1,9 4,0 0,8 19,5 4,5

1 Psykiatriske avdelinger ikke medregnet.

Psychiatric departments not included.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

82


Fylke

County

Tabell 75. Helsepersone11. 1 Fylke. 12. februar 1993

Health personnel.i County. 12 February 1993

Leger

Physicians

Tannleger

Dentists

Innbyggere pr. 2

Inhabitants per2

Lege

Physician

Tannlege

Dentist

HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Sykepleiere

Nurses

Vernepleiere

Special

care

nurses

Hjelpepleiere

Auxiliary

nurses

Hele landet 3 The whole country 3 14 084 5 124 305 839 60 035 2 234 71 334

Østfold 627 254 381 939 2 772 196 3 961

Akershus 1 639 630 259 674 6 127 241 6 234

Oslo 2 902 872 163 543 8 127 232 6 706

Hedmark 493 182 380 1 029 2 388 72 3 454

Oppland 471 188 388 971 2 303 55 3 333

Buskerud 511 253 443 895 2 820 80 3 854

Vestfold 539 245 372 820 2 558 99 3 040

Telemark 469 190 348 860 1 970 74 3 173

Aust-Agder 250 101 394 975 1 571 40 1 948

Vest-Agder 415 157 355 937 2 207 77 2 333

Rogaland 790 349 439 993 4 710 205 4 547

Hordaland 1 404 591 297 705 5 921 290 6 828

Sogn og Fjordane 292 96 367 1 117 1 333 31 1 800

More og Romsdal 600 207 399 1 156 3 089 61 4 183

Sør-Trøndelag 817 253 311 1 003 3 890 183 4 500

Nord-Trøndelag 331 110 385 1 159 2 038 44 2 466

Nordland 669 217 359 1 108 3 047 115 4 944

Troms 651 158 228 941 2 216 106 2 913

Finnmark 214 71 355 1 070 948 33 1 117

1 Yrkesaktive og ikke yrkesaktive i henhold til helsepersonellregisteret. Ikke medregnet sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere

70 Ar og over ved årsskiftet 1992-93. 2 Innbyggere 1. januar 1993. 3 Medregnet Svalbard og uoppgitt fylke.

'Economically and not economically active. Not including nurses, special care nurses and auxiliary nurses of age 70 years and over.

2 Population 1 January 1993. 3 Including Svalbard and unknown county.

Kil de : Helsedirektoratet. Source: Directorate of Health.

Fylke

County

Tabell 76. Personelll i kommunehelsetjenesten 2 . Fylke. 1991

Personnell in municipal health service 2 . County. 1991

Personell

i alt

Personnel,

total

Leger Fysioterapeuter Sykepleiere Hjelpepleiere

Physicians Physiotherapists Nurses Auxiliary nurses

I alt

Total

Innbyggere

pr. lege

Inhabitants

per physiclan

I alt

Total

Innbyggere

pr. fysioterapeut

Inhabitants

per

physioterapist

I alt

Total

Innbyggere

pr. sykepleier

Inhabitants

per nurse

I alt

Total

Innbyggere

pr. hjelpepleier

Inhabitants

per auxiliary

nurse

Hele landet The

whole country 43657,3 3263,9 1 309 3168,4 1 349 11594,9 369 17427,1 245

Østfold 2425,8 167,3 1 424 170,2 1 400 534,7 446 943,6 253

Akershus 3 178,7 275,1 1 532 359,7 1 172 902,2 467 1 090,0 387

Oslo 5648,4 382,6 1 222 525,1 890 1274,4 367 2349,1 199

Hedmark 2228,8 140,6 1 333 135,5 1 383 532,8 352 973,0 193

Oppland 2098,8 158,0 1 155 149,4 1 222 532,4 343 867,4 210

Buskerud 2388,6 174,6 1 292 228,0 990 552,6 408 948,8 238

Vestfold 1 678,1 137,0 1 457 148,1 1 347 445,9 448 713,5 280

Telemark 1 779,7 130,0 1 254 104,1 1 565 454,1 359 811,0 201

Aust-Agder 1 043,2 81,8 1 195 67,2 1 455 334,3 292 443,2 221

Vest-Agder 1 532,7 121,5 1 201 93,6 1 559 440,2 332 461,7 316

Rogaland 2 655,6 219,3 1 559 173,8 1 967 926,1 369 915,3 373

Hordaland 3966,0 311,7 1 328 282,3 1 467 1039,7 398 1515,9 273

Sogn og Fjordane . 1 218,9 94,1 1 135 68,0 1 571 332,1 322 516,5 207

Møre og Romsdal . 2436,0 196,8 1 213 153,6 1 554 720,1 331 944,7 253

Sør-Trøndelag . . . . 2 669,1 162,0 1 560 140,0 1 806 778,2 325 1 143,4 221

Nord-Trøndelag . . 1 430,8 93,2 1 368 78,7 1 620 483,4 264 562,5 227

Nordland 2893,1 203,7 1 177 134,3 1 786 725,0 331 1 333,1 180

Troms 1 541,4 128,6 1 151 108,3 1 366 344,5 430 647,6 228

Finnmark 843,9 86,0 874 48,4 1 553 242,1 311 247,3 304

"lPersonell angitt i årsverk. 2 0mfatter også somatiske sykehjem og somatiske sykehjemsavdelinger i kombinerte institusjoner.

Personnel converted into man-years. 2 Somatic nursing homes are included.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

83


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 77. Andel med ulike langvarige sykdommer 1 blant personer i ulike

aldersgrupper. Prosent. 1991

Percentage with specific chronic diseases', by age. Per cent. 1991

Alle sykdommer/skader Total

Nervøse lidelser Mental disorders

øye- og øresykdommer Diseases of the eye and

ear

Hjerte- og karsykdommer Diseases of the

circulatory system

Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of the

respiratory system

Sykdommer i hud og underhud Diseases of the

skin and subcutaneous tissue

Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Diseases of

the musculoskeletal system

Alle

Alder Age

All

16-24 25-44 45-66 67—

51 37 43 59 75

3 1 2 4 5

3 2 2 2 9

12 2 3 17 37

9 10 9 8 11

11 15 13 10 6

23 11 17 30 37

1 Tallene er basert på intervjuer med et utvalg av personer, og gjelder sykdom, lidelse, skade eller handikap av varig natur som

personer oppgir på intervjutidspunktet. i The figures are based on interviews with a sample of persons, and refers to chronic diseases,

injuries or handicaps at the time of interview.

Kilde: NOS Levekårsundersøkelsen 1991. Source: NOS Survey of Level of Living 1991.

Tabell 78. Personer med nedsatt funksjonsevne, etter kjønn og alder. Prosent. 1991

Long-term disability by sex and age. Per cent. 1991

Menn Males

Kvinner Females

I alt

Total

16—

24 år

years

25—

44 år

years

45-

66 år

years

67—

years

I alt

Total

16—

24 år

25—

44 år

45—

66 år 67—

Sterkt nedsatt arbeidsevne

Strongly reduced working

capacity 9 1 4 14 21 13 6 7 19 28

Nedsatt bevegelsesevne

Reduced mobility 7 0 2 7 27 13 4 5 15 40

Nedsatt bæreevne

Reduced capacity to carry 2 0 0 2 9 10 1 2 10 33

Nedsatt syn

Reduced eye sight 1 1 1 1 5 2 0 0 2 9

Nedsatt hørsel

Reduced hearing 4 0 2 3 14 3 1 0 3 11

Nedsatt funksjonsevnel

Disabledl 14 3 6 18 42 22 10 10 28 54

1 Personer som er arbeidsuføre, har nedsatt bevegelsesevne, bæreevne, syn eller hørsel.

Persons with strongly reduced working capacity, reduced mobility, capacity to carry, eye sight or hearing.

Kilde: NOS Levekårsundersøkelsen 1991. Source: NOS Survey of Level of Living 1991.

Primærsete

Primary site

Tabell 79. Nye tilfelle av kreft diagnostisert, etter kjønn og primærsete

New cases of cancer diagnosed, by sex and primary site

Menn Males

Kvinner Females

1989 1990 1991 1989 1990 1991

I alti Totall 9 342 9 386 9 555 8 528 8 665 8 842

Munnhulen og svelget Lip, oral cavity,. pharynx 276 235 257 106 106 101

Fordøyelsesorganene og bukhinnen Digestive organs 2 362 2 376 2 431 2 162 2 129 2 182

Åndedrettsorganene Respiratory organs 1 301 1 337 1 315 503 484 537

Brystkjertelen og kjønnsorganene Breast and genital organs 2 108 2 164 2 224 3 095 3 276 3 344

Urinorganene Urinary organs 1 077 1 061 1 077 475 438 458

Andre organer eller uoppgitt sete Other and unspecified

sites 1 527 1 521 1 621 1 613 1 693 1 684

Lymfatiske og bloddannende organer Lymphatic and

haematopoietic tissue 691 692 630 574 539 536

1 Reviderte tall. Diagnose nr. 140-207. 1 Revised figures. ICD-9 numbers 140-207.

Kilde: Kreftregisteret. Source: The Cancer Registry of Norway.

84


Tabell 80. Nye tilfelle av kreft i ulike aldersgrupper

New cases of cancer, by age

HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Kjønn og alder

Sex and age

Menn Males

Meldte tilfelle i Notified cases ' Pr. 100 000 innb. Per 100 000 popul.

1988 1989 1990 1991 1988 1989 1990 1991

I alt Total 8 843 9 342 9 386 9 555 424 446 447 452

0-14 69 68 63 51 17 17 15 12

15 - 19 31 39 49 31 19 24 31 20

20 - 24 59 69 53 59 34 40 31 34

25 - 29 74 78 94 83 45 47 56 49

30 - 39 205 226 220 237 64 71 69 73

40 - 49 447 428 433 549 161 150 147 181

50 - 59 867 932 921 912 455 489 481 475

60 - 69 2 476 2 474 2 476 2 433 1 244 1 258 1 293 1 298

70 - 79 3 053 3 313 3 337 3 429 2 266 2 451 2 408 2 445

80 - 1 562 1 715 1 740 1 771 3 052 3 273 3 267 3 248

Kvinner Females

I alt Total 8 226 8 528 8 665 8 842 386 399 403 409

0-14 60 54 44 46 15 14 11 12

15 - 19 24 24 29 29 15 15 19 20

20 - 24 55 43 65 42 34 26 40 26

25 - 29 89 94 78 105 58 60 49 65

30 - 39 364 388 410 389 120 128 135 127

40 - 49 773 787 836 930 294 290 300 325

50 - 59 1 034 1 076 1 055 1 128 538 559 547 584

60 - 69 1 868 1 905 1 903 1 912 847 875 901 929

70 - 79 2 353 2 380 2 491 2 468 1 280 1 294 1 326 1 298

80 - 1 606 1 777 1 754 1 793 1 589 1 711 1 652 1 649

'Reviderte tall. Diagnose nr. 140-207.

Revised figures. 1CD-9 numbers 140-207.

Kilde: Kreftregisteret. Source: The Cancer Registry of Norway.

Tabell 81. Registrerte tilfelle av smitteforende tuberkulose, etter lokalisasjon

Notified cases of bacillary tuberculosis, by site

Lokalisasjon

Site

Tilfelle i alt Cases, total

Nye tilfelle New cases

1988 1989 1990 1991 1988 1989 1990 1991

Antall Number

I alt Total 184 181 171 194 166 165 134 171

Lungene Lung 160 159 156 180 144 144 122 157

Tarmkanalen Intestines 1 - 1 1 1 - 1 1

Urin- og kjønnsorganene

Genito-urinary system 14 8 6 4 12 8 3 4

Bein og ledd Bones and joints . . . 3 7 3 4 3 6 3 4

Lymfekjertler Lymphatic system . . 3 4 3 1 3 4 3 1

Huden Skin and subcutaneous

cu//u/ar tissue 2 3 2 4 2 3 2 4

Andre organer Other sites 1 - - - 1 - - -

Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population

I alt 4,4 4,3 4,0 4,5 3,9 3,9 3,2 4,0

Lungene 3,8 3,8 3,7 4,2 3,4 3,4 2,9 3,7

Tarmkanalen 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

Urin- og kjønnsorganene 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1

Bein og ledd 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lymfekjertler 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0

Huden 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Andre organer 0,0 - - - 0,0 - - -

Kilde: Statens helseundersøkelser, Det sentrale tuberkuloseregister.

Source: National Health Screening Service, National Tuberculosis Register.

85


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 82. Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer. 1991

Notified cases of infectious diseases. 1991

Diagnose

Diagnosis

1987 1988 1989 1990 1991

Nominativt meldte tilfelle Individually notified

cases

Hepatitt Hepatitis 243 238 179 188 163

Tyfoidfeber Typhoid fever 24 21 14 17 27

Paratyfoidfeber Paratyphoid fever 16 22 19 12 9

Salmonellose (annen) Other salmonella

infections 1 576 1 262 1 077 1 096 860

Dysenteri (basilla9r og amobe) Dysentery

(bacillary and amoebiasis) 192 174 224 233 224

Meningokokkinfeksjon Meningococcal infections 250 164 179 171 163

Meningitt (annen) Meningitis 58 51 39 204 270

Ornitose Ornithosis 184 285 612 439 616

Malaria Malaria 47 53 52 60 71

Annen alvorlig infeksjonssykdom Other

infectious disease 1 699 1 522 1 538 2 627 2 875

Meslinger Measles — 133 13 95 17

Vaksinasjonskomplikasjoner Infections following

vaccination — 5 1 3 6

Summarisk meldte tilfelle Summarily notified

cases

Influensalignende sykdom Influenza 147 913 179 476 260 268 193 822 187 440

Streptokokkinfeksjon Streptococcal infections . . 52 184 79 347 61 333 74 505 90 068

Mononucleose Mononucleosis 5 134 5 325 5 684 6 283 6 332

Mykoplasmainfeksjon Pneumonia, mycoplasmal 5 369 6 383 5 756 5 891 5 787

Meslingerl Measles' 563 — — — —

Rode hunder Rubella 1 529 1 088 1 196 1 399 780

Kusma Mumps 3 346 2 468 780 585 523

Kikhoste, 2 år og over Whooping cough, 2 years

and over 639 285 208 193 119

Akutt mage-/tarminfeksjon Acute gastroenteritis • 48 525 43 118 44 616 45 641 44 156

Matforgiftning, trolig bakterietoksinbetinget Food

poisoning, probably bacterial 1 706 1 435 1 289 1 450 1 302

Skabb Scabies 4 695 4 040 3 574 3 530 3 354

Lus Pediculosis 3 722 4 127 4 057 3 412 3 036

Gonoré Gonorrhoea 3 893 2 547 1 462 944 656

Syfilis Syphilis 71 66 54 49 52

Venerisk lymfogrIblot sjanker

Lymphogranuloma venereum and chancroid . . 74 66 47 28 25

Herpes genitalisinfeksjon Genital herpes 2 090 2 096 2 168 2 169 2 035

Chlamydiainf. (genital) Genital chlamydia 12 772 12 173 12 094 11 723

Fra 1988 meldt nominativt. 1 From 1988 individually notified.

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

86


Risikofaktor

Risk factor

HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 83. HIV-infeksjoner etter risikofaktor og diagnoseår

HIV-infections by risk factor and year of diagnosis

1984-1992

Antall

Number

Prosent

Per

cent

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Alle risikofaktorer All risk factors 1 227 100,0 10 211 196 193 147 133 90 140 107

Homo-/biseksuell mann (A)

Homo-/bisexual male (A) 463 37,7 9 103 69 69 45 47 36 58 27

Sprøytemisbruk (B) Intravenous

druguser (B) 339 27,6 1 72 99 68 32 23 18 14 12

Kombinasjon av A og B Combination of

A and B 29 2,4 — 6 8 2 3 5 3 2 —

Hemofili/koagul. feil

Haemophilia/coagulation disorder 21 1,7 — 20 1 — — — — — —

Fått blod/blodprodukt Transfusion 23 1,9 — 3 — 6 10 1 — 1 2

Heteroseksuell praksis Heterosexual

contact 164 13,4 — 5 11 29 32 23 17 18 29

Høyendemisk fødeland High endemic

area 155 12,6 — 1 6 18 20 29 11 39 31

Barn av HIV-positiv mor Child of

HIV-pos. mother 9 0,7 — — 1 — — 3 2 3 —

Annet/ukjent Other/unknown 24 2,0 — 1 1 1 5 2 3 5 6

Kilde: Statens institutt for folkehelse. Source: National Institute of Public Health.

Tabell 84. Nye tilfelle av aids, etter risikofaktor og meldeår. Tallet på døde av aids

New cases of aids, by risk factor and year of notification. Deaths from aids

Risikofaktor

Risk factor

1983-1992

Antall

Number

Prosent

Per

cent

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Nye aidstilfelle i alt New cases

of aids, total 307 100,0 2 4 11 18 35 30 45 52 61 49

Homo-/biseksuell mann (A)

Homo-/bisexual male (A) 189 61,6 2 4 9 13 27 19 32 25 36 22

Sprøytemisbruk (B) Intravenous

druguser (B) 37 12,1 — — 1 1 2 1 3 9 14 6

Kombinasjon av A og B

Combination of A and B 5 1,6 — — — — — — 1 2 — 2

Hemofili/koagul. feil

Haemophilia/coagulation

disorder 7 2,3 — — 1 2 — 1 1 2 — —

Fått blod/blodprodukt

Transfusion 16 5,2 — — — 1 2 5 3 — 3 2

Heteroseksuell praksis

Heterosexual contact 35 11,4 — — — 1 3 3 2 11 5 10

Hoyendemisk fødeland High

endemic area 8 2,6 — — — — 1 — 1 1 2 3

Barn av HIV-positiv mor Child of

HIV-pos. mother 2 0,7 — — — — — — 1 — — 1

Annet/ukjent Other/unknown . . . 8 2,6 — — — — — 1 1 2 1 3

Døde av aids Deaths from aids . 223 2 9 12 22 23 26 37 40 52

Kilde: Statens institutt for folkehelse. Source: National Institute of Public Health.

87


HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE

Tabell 85. Utskrevne pasienter fra og liggedager på somatiske sykehus, etter kjønn

og alder. 1991

Discharges and bed-days in somatic hospitals, by sex and age. 1991

Alder

Age

Utskrevne pasienter i 100W

Discharges in 1000 1

Begge

kjønn

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Liggedager pr. utskrivning'

Average number of bed-days

per discharge

Begge

kjønn

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt Total 630 276 360 6,9 6,8 7,0

Under 1 år Less than 1 year 16 9 7 7,3 7,0 7,7

1 - 4 år 28 16 11 4,0 3,8 4,3

5 - 9 » 16 9 7 3,7 3,6 3,7

10 - 14 » 13 7 6 4,3 4,1 4,5

15 - 19 » 21 9 13 4,4 4,7 4,1

20 - 24 » 40 11 30 4,7 4,6 4,7

25 - 29 » 50 10 39 4,8 4,7 4,9

30 - 39 » 74 21 53 5,1 5,2 5,1

40 - 49 » 57 27 30 5,8 5,8 5,9

50 - 59 » 53 28 26 6,8 6,5 7,0

60 - 64 » 38 21 17 7,8 7,5 8,2

65 - 69 » 50 27 23 8,4 8,1 8,8

70 - 74 » 57 29 28 9,0 8,5 9,5

75 - 79 » 50 24 26 9,8 9,4 10,2

80- » 67 26 41 10,6 9,6 11,3

Dagpasienter og pasienter på psykiatriske avdelinger ikke medregnet.

Not including out-patients and patients in psychiatric departments.

Kilde: Data i SSB. Source: Data in Statistics Norway.

Tabell 86. Vernepliktigel etter høyde. Prosent 2 Conscriptsl by height. Per cent2

Gjennomsnitts-

Under

Ar

høyde, cm Under

Year

Average 165 cm

height, cm

cm og

165-169 170-174 175-179 180-184 185-189 190-194 195

over

cm cm cm cm cm cm

and over

1989 . . . 179,8 1,2 4,2 15,5 26,5 29,3 16,3 5,7 1,1

1990 179,7 1,1 4,7 15,1 27,1 28,9 16,2 5,7 1,3

1991 179,9 1,2 4,3 14,8 26,2 29,8 16,5 6,1 1,2

1992 . . . . 179,7 1,3 4,7 15,2 27,1 28,5 16,1 5,8 1,2

1993 . . . . 179,5 1,3 5,0 15,5 27,0 28,5 15,9 5,6 1,2

lOppgavene gjelder utskrivningsstyrken året for. 2 Ikke medregnet vernepliktige med uoppgitt høyde.

The data refer to the enrolment of the previous year. 2Not including conscripts with unknown height.

Kilde : Generalkrigskommissæren. Source: The Conscription Service.

Tabell 87. Gjennomsnittshøyde og svømmeferdighet for vernepliktige 1 . Fylke. 1993

Average height and swimming ability of conscripts 1 . County. 1993

Fylke

County

Tallet på

vernepliktige

Number of

conscripts

Gjennomsnittshøyde,

cm

Average

height, cm

Pst. som kan

svømme

200 m

P.c. able to

swim 200 m

Fylke

County

Tallet på

vernepliktige

Number of

conscripts

Gjennomsnittshøyde,

cm

Average

height, cm

Pst. som kan

svømme

200 m

P.c. able to

swim 200 m

I aft Total 38 849 179,5 91,2 Vest-Agder 1 346 180,9 94,9

Østfold 2 292 179,4 92,4 Rogaland 3 309 179,4 90,9

Akershus 3 835 179,8 94,5 Hordaland 3 861 179,3 93,2

Oslo 2 830 178,9 89,4 Sogn og Fjordane . 1 034 179,8 91,9

Hedmark 1 675 179,8 92,0 Møre og Romsdal . 2 494 180,2 89,7

Oppland 1 789 179,8 89,6 Sør-Trøndelag . . . . 2 383 179,6 86,1

Buskerud 1 957 179,8 94,3 Nord-Trøndelag . . . 1 300 179,8 88,9

Vestfold 1 731 179,6 94,7 Nordland 2 203 178,9 88,0

Telemark 1 565 180,1 89,9 Troms 1 509 178,5 89,1

Aust-Agder 960 180,9 92,7 Finnmark 776 176,6 86,6

l Oppgavene gjelder utskrivningsstyrken året for. 1 The data refer to the enrolment of previous year.

Kilde: Generalkrigskommissæren. Source: The Conscription Service.

88


UTDANNING

OG SKOLEVESEN

Tabell 88. Skoler, lærere og elever

Schools, teachers and pupils

Lærere i hel stilling Elever og studenter

Skoler Full-time teachers

Skoleslag og år

Pupils and students

Type of school

Number of

and year

schools I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

Total Males Females Total Males Females

Alle skoleslag All types of school

1987 - 88 4 729 60

1988 - 89 4 687 61

1989 - 90 4 607 61

1990 - 91 4 546 63

1991 - 92 4 506

943 36 971 23 972 814 052 409 007 405 045

636 36 584 25 052 815 925 408 738 407 187

427 36 202 25 225 854 296 430 813 423 483

263 36 942 26 321 865 951 436 476 429 475

877 824 443 024 434 800

Grunnskoler Primary and lower

secondary schools

1987 - 88 3 500 34 404 17 751 16 653 505 942 258 933 247 009

1988 - 89 3 475 34 735 17 336 17 399 492 671 252 145 240 526

1989 - 90 3 442 34 021 16 761 17 260 482 961 246 971 235 990

1990 - 91 3 406 33 961 16 406 17 555 473 074 242 330 230 744

1991 - 92 3 389

467 502 239 320 228 182

Spesialskoler Special schools

for handicapped children

1987 - 88 87 1

1988 - 89 85 1

1989 - 90 84 1

1990 - 91 80 1

1991 - 92 75

086 453 633 2 620 1

126 440 686 2 583 1

049 398 651 2 427 1

099 412 687 2 270 1

1 980 1

613 1 007

597 986

510 917

401 869

226 754

Videregående skoler Upper

secondary schools

1987 - 88 900 18 185 13 293 4 892 200 476 99 274 101 202

1988 - 89 883 18 343 13 248 5 095 209 065 103 370 105 695

1989 - 90 854 19 146 13 663 5 483 223 989 109 801 114 188

1990 - 91 843 20 647 14 584 6 063 237 053 116 971 120 082

1991 - 92 831

243 558 122 091 121 467

Lærlinger Apprentices

1989 - 90

1990 - 91

1991- 92

18 297 14 083 4 214

16 572 12 385 4 187

15 919 11 587 4 332

Høgskoler Colleges

1987 - 88 227 3 219 2 100 1 119 61 044 26 774 34 270

1988 - 89 228 3 477 2 289 1 188 63 722 27 691 36 031

1989 - 90 213 3 187 2 095 1 092 70 000 30 856 39 144

1990 - 91 203 3 349 2 158 1 191 73 675 32 935 40 740

1991 - 92 197

80 616 36 126 44 490

Universiteter Universities

1987 - 88 15 4 049 3 374 675 43 970 22 413 21 557

1988 - 89 16 3 955 3 271 684 47 884 23 935 23 949

1989 - 90 14 4 024 3 285 739 56 622 27 592 29 030

1990 - 91 14 4 207 3 382 825 63 307 30 454 32 853

1991 - 92 14

68 249 32 674 35 575

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Source: NOS Educational Statistics.

89


UTDANNING OG SKOLEVESEN

Alder pr.

31.12.1991

Tabell 89. Elever etter skoleslag og alder og i prosent av registrert årskull.

1. oktober 1991

Pupils by type of school and age and in per cent of registered population.

1 October 1991

Grunnskoler

,

Elever i prosent av registrert

Skoleslag Type of school

årskull

Pupils in per cent of

Skoler registered population

under lov

om vide- Andre

regående videreopp-

gående Lær- Universi-

Age at

Primary

læring I alt

skoler linger Høgskoler teter I alt Menn Kvinner

31 December 1991

and lower

Schools TotalOther up- Appren- Colleges Universi- Total Males Females

secondary

under the per se- tices ties

Upper condary

schools'

Seconda-, schools

ry Education

Act


I alt Total 877 824 469 482 224 544 19 014 15 919 80 616 68 249

5 107 107 - - - - - 0,2 . 0,2.

0,

6 610 610 - - - - - 1,2 0,9 1,4

7 50 332 50 332 - - - - - 98,3 97,8 98,7

8 50 589 50 589 - - - - - 99,3 99,2 99,4

9 51 823 51 823 - - - - - 99,3 99,3 99,4

10 51 634 51 634 - - - - - 99,4 99,2 99,5

11 51 897 51 897 - - - - - 99,5 99,4 99,6

12 52 276 52 276 - - - - - 99,5 99,7 99,3

13 52 490 52 490 - - - - - 99,6 99,4 99,8

14 51 882 51 882 - - - - 99,9 99,8 100,0

15 54 405 53 615 776 10 1 1 2 100,0 99,9 100,0

16 53 497 1 528 50 362 1 552 50 3 3 93,4 93,5 93,2

17 53 281 293 50 889 1 666 408 19 6 87,5 87,8 87,1

18 49 210 168 45 653 1 355 1 721 138 175 78,7 79,1 78,4

19 33 906 106 17 753 3 910 3 362 4 041 4 734 51,9 52,1 51,7

20 27 253 58 8 877 2 519 3 194 6 311 6 294 41,0 36,6 45,7

21 25 206 24 6 720 1 482 1 966 8 560 6 454 38,4 35,7 41,3

22 24 403 1 5 536 1 104 1 293 9 676 6 793 35,5 34,3 36,7

23 21 394 - 4 483 744 870 8 719 6 578 31,2 32,0 30,3

24 17 588 - 3 732 630 609 6 767 5 850 26,1 27,2 24,8

25 14 130 12 2 974 498 368 5 032 5 246 20,7 22,0 19,3

26 11 320 1 2 563 372 265 3 930 4 189 16,8 17,5 16,0

27 9 079 1 2 158 298 215 3 101 3 306 13,6 14,3 12,8

28 7 258 1 1 891 231 183 2 362 2 590 11,2 11,7 10,7

29 6 149 - 1 786 223 134 2 000 2 006 9,6 9,8 9,5

30 - 56 105 34 18 391 2 420 1 280 19 956 14 024

1 Medregnet spesialskoler. Aldersfordelingen er delvis beregnet.

Including special schools for the handicapped. Age groups are partly estimated.

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Source: NOS Educational Statistics.

90


UTDANNING OG SKOLEVESEN

Tabell 90. Elever etter klassetrinn, kjønn og fagfelt. 1. oktober 1991

Pupils by class level, sex and field of study. 1 October 1991

Kjønn og fagfelt

Sex and field of study

I alt

Klassetrinnl Class level'

Total 1-92 103 11-12 13-14 15-16 17-19

Menn og kvinner Males and females 877 824 470 208 107 449 146 112 101 595 43 037 9 423

Aliment fagfelt General subjects 568 088 470 208 39 682 58 198 - - -

Humaniora og estetikk Arts, divinity and aesthetic

subjects 25 848 - 4 487 3 123 13 130 2 619 2 489

Undervisning Teacher training 22 282 - - 1 468 9 159 11 023 632

Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og

jus Commercial, business administration, social

science and law 106 537 - 27 923 24 473 38 085 12 818 3 238

Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk

Trade, craft, natural science, mathematics and

engineering 92 287 - 24 704 37 009 19 038 9 951 1 585

Samferdsel Transport and communication 6 989 - 1 365 3 666 1 830 128 -

Helsevern Public health 20 262 - 68 5 786 8 047 5 271 1 090

Jordbruk, skogbruk og fiske Agricultural, forestry

and fishery programmes 6 903 - 1 918 3 226 1 157 581 21

Tjenesteyting og forsvar Service and military

programmes 20 160 - 7 302 9 163 2 873 455 367

Uoppgitt fagfelt Programmes n.e.c , 8 468 - - - 8 276 191 1

Menn Males 443 024 240 924 52 798 77 448 47 603 19 446 4 805

Ailment fagfelt General subjects 284 441 240 924 17 527 25 990 - - -

Humaniora og estetikk Arts, divinity and aesthetic

subjects 8 539 - 1 088 944 4 486 950 1 071

Undervisning Teacher training 5 713 - - 86 2 017 3 339 271

Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og

jus Commercial, business administration, social

science and law 44 252 - 8 240 9 612 18 829 6 120 1 451

Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk

Trade, craft, natural science, mathematics and

engineering 76 219 - 20 992 33 412 13 391 7 216 1 208

Samferdsel Transport and communication 4 131 - 739 2 154 1 188 50 -

Helsevern Public health 3 201 - 3 390 1 409 951 448

Jordbruk, skogbruk og fiske Agricultural, forestry

and fishery programmes 4 397 - 1 322 2 002 732 333 8

Tjenesteyting og forsvar Service and military

programmes 8 901 - 2 887 2 858 2 398 410 348

Uoppgitt fagfelt Programmes n e c 3 230 - - - 3 153 77 -

Kvinner Females 434 800 229 284 54 651 68 664 53 992 23 591 4 618

Allment fagfelt General subjects 283 647 229 284 22 155 32 208 - - -

Humaniora og estetikk Arts, divinity and aesthetic

subjects 17 309 - 3 399 2 179 8 644 1 669 1 418

Undervisning Teacher training 16 569 - - 1 382 7 142 7 684 361

Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og

jus Commercial, business administration, social

science and law 62 285 - 19 683 14 861 19 256 6 698 1 787

Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk

Trade, craft, natural science, mathematics and

engineering 16 068 - 3 712 3 597 5 647 2 735 377

Samferdsel Transport and communication 2 858 - 626 1 512 642 78 -

Helsevern Public health 17 061 - 65 5 396 6 638 4 320 642

Jordbruk, skogbruk og fiske Agricultural, forestry

and fishery programmes 2 506 - 596 1 224 425 248 13

Tjenesteyting Service trades 11 259 - 4 415 6 305 475 45 19

Uoppgitt fagfelt Programmes n.e c 5 238 - - - 5 123 114 1

'Klassetrinn 1-9: Barne- og ungdomsskolenivå. Klassetrinn 10-12: Gymnasnivå. Klassetrinn 13-19: Universitets- og høgskolenivå.

2 Medregnet spesialskoler. Ikke medregnet 10. frivillige år i grunnskolen. 3 Medregnet 10. frivillige år i grunnskolen.

Class level 1-9: First level and second level, first stage. Class level 10-12: Second level, second stage. Class level 13-19: Third level.

2 Including special schools for the handicapped. Not including the 10th voluntary year in the lower secondary schools. 3 Including the

10th voluntary year in the lower secondary schools.

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Source: NOS Educational Statistics.

91


UTDANNING OG SKOLEVESEN

Fylke

County

Tabell 91. Grunnskoler. Elever 1. september 1991

Primary schools. Pupils 1 September 1991

Elever i alt

Pupils, total

Klassetrinn

Class level

1.-6. 7.-9. 10.

Elever med

skyss

Pupils with

transportat/on

Fremmedspråklige

elever

Foreign Ianguage

pupils

I alt Total 467 501 308 516 157 993 992 109 033 18 939

Østfold 25 755 16 553 9 061 141 5 914 910

Akershus 46 386 30 771 15 594 21 7 389 2 378

Oslo 33 958 22 840 11 118 - 1 562 7 453

Hedmark 19 378 12 578 6 786 14 6 680 419

Oppland 19 080 12 463 6 615 2 7 367 367

Buskerud 23 884 15 652 8 185 47 5 497 1 145

Vestfold 22 249 14 582 7 607 60 4 330 464

Telemark 17 857 11 673 6 155 29 4 011 392

Aust-Agder 12 490 8 109 4 377 4 3 826 215

Vest-Agder 18 304 12 118 6 116 70 4 694 747

Rogaland 43 302 28 940 14 309 53 5 449 1 359

Hordaland 48 104 31 922 16 056 126 10 900 1 302

Sogn og Fjordane 12 911 8 617 4 284 10 4 457 155

Møre og Romsdal 29 064 19 304 9 741 19 7 994 293

Sør-Trøndelag 27 468 18 029 9 191 248 6 398 636

Nord-Trøndelag 15 178 9 985 5 181 12 5 365 117

Nordland 27 601 18 175 9 329 97 8 562 215

Troms 16 356 10 789 5 531 36 6 225 177

Finnmark 8 064 5 339 2 723 2 2 413 192

Svalbard 112 77 34 1 - 3

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Grunnskolar. Source: NOS Educational Statistics. Primary and Lower Secondary Schools.

Tabell 92. Overgang fra grunnskole til videregående utdanning. Prosent

Pupils going from primary and lower secondary school to upper secondary

education. Per cent

Fylke for grunnskole

County of primary and lower

secondary school

Andel av grunnskolekullet i videregående utdanning 1. oktober samme år

Pupils who finished primary and lower secondary school still in education I October same year

1987 1988 1989

1990 Begge

kjønn

Both sexes

Hele landet The whole country 88,8 90,7 93,7 194,6 95,1 95,6 94,6

Østfold 88,9 89,9 93,7 94,4 95,8 95,9 95,7

Akershus 90,2 92,0 94,1 95,2 95,3 95,3 95,3

Oslo 88,7 89,5 92,6 92,7 93,6 91,8

Hedmark 88,6 90,7 92,6 94,1'

96,1 97,0 95,3

Oppland 90,9 93,7 96,3 96,6 97,2 97,3 97,2

Buskerud 85,8 91,0 92,1 . 96,4 96,8 95,9

Vestfold 91,8 92,7 95,6 •. 96,6 96,8 96,3

Telemark 90,9 92,2 91,6 •. 92,1 93,2 91,0

Aust-Agder 91,2 92,7 94,5 •. 95,4 96,9 93,8

Vest-Agder 90,7 91,6 94,6 • 96,0 96,6 95,4

Rogaland 88,2 88,9 93,3 94,8' 93,9 96,0 91,8

Hordaland 86,5 90,0 94,6 93,6 94,9 95,8 94,0

Sogn og Fjordane 91,8 92,7 97,1 96,2 97,2 97,2 97,2

Møre og Romsdal 87,2 89,9 94,8 94,9 96,0 95,8 96,2

Sør-Trøndelag 91,4 93,4 95,7 95,5 96,6 96,8 96,5

Nord-Trøndelag 91,9 94,1 95,0 95,8 97,1 97,1 97,1

Nordland 88,8 89,1 91,8 94,0 94,0 94,1 93,8

Troms 85,7 86,4 91,2 93,7 94,9 94,6 95,3

Finnmark 78,4 82,2 86,6 88,2 86,4 85,9 86,9

Utlandet Foreign countries 71,6 69,9 50,0 40,0 90,5 92,9 88,2

Utregnet på grunnlag av de fylker det finnes tall for i tabellen. , Calculated on basis of the counties listed.

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Grunnskolar. Source: NOS Educational Statistics. Primary and Lower Secondary Schools.

92

1991

Gutter

Boys

Jenter

Girls


Skoleslag

Type of school

Tabell 93. Videregående skoler. 1. oktober 1991

Upper secondary schools. 1 October 1991

Skoler

Schools

UTDANNING OG SKOLEVESEN

I alt

Total

Elever Pupils

Menn

Males

Kvinner

Females

Videregående skoler i alt Upper second. schools, total 831 259 477 133 678 125 799

Skoler under lov om videregående opplæring Schools under the

Upper Secondary Education Act 587 224 544 112 493 112 051

Folkehøgskoler Folk high schools 82 6 387 2 555 3 832

Fagskoler i landbruket Vocational schools for agriculture 42 3 451 2 166 1 285

Landbruksskoler Agricultural schools 29 2 640 1 687 953

Hagebruks- og gartnerskoler Horticultural schools 6 507 195 312

Skogbruksskoler Forestry schools 6 280 260 20

Andre fagskoler i landbruket Other vocational schools for

agriculture 1 24 24

Videregående skoler ellers Other upper secondary schools . . . 120 9 176 4 877 4 299

Skoler for estetiske fag Schools of aesthetic subjects 9 371 100 271

Skoler for administrasjon og økonomi Schools of

administration and economics 21 2 163 965 1 198

Skoler for håndverk og industri Schools for handicraft and

industry 6 205 140 65

Skoler for transport og kommunikasjon Schools for transport

and communication 30 521 277 244

Hjelpepleierskoler Elementary schools of nursing 16 872 84 788

Andre skoler for helsestell og sosialt arbeid Other schools for

health and social work 4 654 123 531

Skoler for sivile tryggingsfag Schools of subjects related to

public safety 2 404 260 144

Befalsskoler Schools for non-commissioned officers 2 337 2 171 166

Andre Others 3.

1 649 757 892

Lærlinger Apprentices 15 919 11 587 4 332

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk Videregående skoler. Source: NOS Educational Statistics Upper Secondary Schools.

Tabell 94. Elever under lov om videregående opplæring, etter kurstype og

studieretning. 1. oktober 1991

Pupils under the Upper Secondary Education Act, by type of course and area of

study. 1 October 1991

Studieretning

Area of study

I alt

Total

Halvårig

Half-year

Grunnkurs

Basic courses

Ettårig

One-year

Toårig

Two-year

1. år

ist year

2. år

2nd year

Videregående kurs

Advanced courses

I

il

Andre

kurs

Other

courses

I alt Total

202 988

126

72 197

4 146

3 984

60 732

48 786

13 017

Allmenne fag General subjects

Husflids- og estetiske fag Home crafts

and aesthetic subjects

Handels- og kontorfag Commercial

subjects

Handverks- og industrifag Craft and

industry

Fiskeri- og sjøfartsfag Fishery science

and maritime studies

Landbruk og naturbruk Agrivocational

subjects

Sosial- og helsefag Social science and

health education

Husholdningsfag Domestic sciences . .

Idrettsfag Sport and physical education

83 522

5 637

35 165

47 612

2 877

3 554

14 912

6 547

3 162


661149


26 930

2 108

11 411

19 100

613

1 251

7 584

3 200


1


923

794

444652

56

277

1


837

710

505737

68

127

25 897

831

10 389

14 462

630

1 453

4 544

2 526


29 226

826

10 228

5 090

1 010

794

729

125

758

1 469

46

1 633

8 011

613

56

666

523


Kilde: NOS Utdanningsstatistikk Videregående skoler. Source: NOS Educational Statistics Upper Secondary Schools.

93


UTDANNING OG SKOLEVESEN

Tabell 95. Fullført utdanning under lov om videregående opplæring

Completed education under the Upper Secondary Education Act

Studieretning og kurstype

Area of study and type of course

alt

Total

1989/90 1990/91

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt Total 121 313 60 127 61 186 125 855 63 988 61 867

Allmenne fag General subjects 23 713 10 621 13 092 24 596 11 210 13 386

Treårig allmennfaglig linje General upper secondary

education, upper stage 22 274 9 798 12 476 22 139 9 834 12 305

Språklig linje Language branch 3 445 503 2 942 3 058 434 2 624

Musikkteoretisk linje Music branch 89 25 64 84 30 54

Samfunnsfaglig linje Social science branch 9 193 4 009 5 184 8 729 3 677 5 052

Naturfaglig linje Natural science branch 7 637 4 499 3 138 8 020 4 713 3 307

Uten linjevalg (Veierødmodellen) No special

concentration 1 307 518 789 1 658 728 930

Uoppgitt linje Branch unknown 603 244 359 590 252 338

Andre allmenne fag Other general subjects 1 439 823 616 2 457 1 376 1 081

Husflids- og estetiske fag Home crafts and aesthetic

subjects 3 817 508 3 309 4 168 589 3 579

Ettårige og halvårige grunnkurs One-year and half-year

basic courses 1 860 137 1 723 2 034 131 1 903

Toårige grunnkurs Two-year basic courses 663 182 481 710 237 473

Videregående kurs I Advanced course I 557 48 509 662 48 614

Videregående kurs II Advanced course II 687 134 553 721 164 557

Andre kurs Other courses 50 7 43 41 9 32

Handels- og kontorfag Commercial subjects 34 679 12 253 22 426 33 370 12 275 21 095

Ettårige og halvårige grunnkurs 11 879 4 284 7 595 11 048 4 299 6 749

Toårige grunnkurs 681 344 337 679 357 322

Videregående kurs I 10 947 3 895 7 052 9 919 3 585 6 334

Videregående kurs II 9 682 3 320 6 362 10 268 3 637 6 631

Andre kurs 1 490 410 1 080 1 456 397 1 059

Håndverks- og industrifag Craft and industry 38 667 32 051 6 616 39 505 33 332 6 173

Ettårige og halvårige grunnkurs 20 078 16 003 4 075 18 569 15 121 3 448

Toårige grunnkurs 449 384 65 434 378 56

Videregående kurs 1 10 946 9 346 1 600 12 027 10 405 1 622

Videregående kurs II 3 229 2 815 414 3 908 3 387 521

Andre kurs 3 965 3 503 462 4 567 4 041 526

Fiskeri- og sjøfartsfag Fishery science and maritime studies 2 222 1 987 235 2 568 2 388 180

Ettårige og halvårige grunnkurs 677 559 118 534 461 73

Toårige grunnkurs 2 2 — 7 6 1

Videregående kurs I 516 478 38 484 449 35

Videregående kurs II 657 617 40 842 809 33

Andre kurs 370 331 39 701 663 38

Landbruksfag og naturbruk Agrivocational subjects 422 253 169 2 097 1 314 783

Ettårige og halvårige grunnkurs 368 220 148 1 069 684 385

Videregående kurs I 54 33 21 948 572 376

Videregående kurs II — — — 60 39 21

Andre kurs — — — 20 19 1

Sosial- og helsefag Social science and health education 10 058 248 9 810 12 109 419 11 690

Ettårige og halvårige grunnkurs 5 558 187 5 371 6 335 265 6 070

Toårige grunnkurs 584 6 578 743 24 719

Videregående kurs I 3 420 41 3 379 4 052 81 3 971

Videregående kurs II 308 5 303 485 7 478

Andre kurs 188 9 179 494 42 452

Husholdningsfag Domestic science 6 272 1 326 4 946 5 969 1 569 4 400

Ettårige og halvårige grunnkurs 3 957 813 3 144 3 311 909 2 402

Toårige grunnkurs 152 18 134 81 23 58

Videregående kurs I 1 583 344 1 239 1 901 413 1 488

Videregående kurs II 22 — 22 52 20 32

Andre kurs 558 151 407 624 204 420

ldrettsfag Sport and physical education 1 463 880 583 1 473 892 581

Toårige grunnkurs 839 509 330 910 571 339

Videregående kurs II 624 371 253 563 321 242

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk Videregående skoler. Source: NOS Educational Statistics Upper Secondary Schools.

94


Skoleslag og lærested

Type of college and educational institution

Tabell 96. Universiteter og høgskoler. Studenter pr. 1. oktober

Universities and colleges. Students i October

UTDANNING OG SKOLEVESEN

I alt Total Menn Males Kvinner Females

1989 1990 1 991 1989 1 990 1 991 1 989 1 990 1991

I alt Total 126 622 136 982 148 865 58 448 63 389 68 800 68 174 73 593 80 065

. Universiteter i alt Universities, total 56 622 63 307 68 249 27 592 30 454 32 674 29 030 32 853 35 575

Norges landbrukshøgskole

Norwegian College of Agriculture . 1 247 1 285 1 352 644 654 696 603 631 656

Universitetet i Oslo University of

Oslo 25 596 28 666 31 094 11 203 12 408 13 418 14 393 16 258 17 676

Menighetsfakultetet Free Faculty of

Theology 490 559 583 277 294 307 213 265 276

Norges veterinærhogskole

Norwegian College of Veterinary

Medicine 309 296 305 124 111 99 185 185 206

Arkitekthøgskolen i Oslo The Oslo

School of Architecture 210 251 247 87 109 103 123 142 144

Norges idrettshøgskole Norwegian

College of Physical Education and

Sport 349 361 344 190 203 181 159 158 163

Norges musikkhøgskole The

Norwegian State Academy of

Music 270 265 274 148 148 153 122 117 121

Universitetet i Bergen University of

Bergen 11 823 13 179 13 498 5 357 5 838 6 026 6 466 7 341 7 472

Norges Handelshøyskole Norwegian

School of Economics and Business

Administration 1 678 1 812 2 000 1 093 1 162 1 293 585 650 707

Universitetet i Trondheim University

of Trondheim 11 487 12 548 13 702 6 952 7 550 8 097 4 535 4 998 5 605

Av dette Of which

Den allmennvitenskapelige

høgskolen College of Arts and

Science 4 791 5 542 6 436 1 890 2 236 2 594 2 901 3 306 3 842

Norges tekniske høgskole

The Norwegian Institute of

Technology 6 552 6 862 7 121 4 993 5 260 5 445 1 559 1 602 1 676

Universitetet i Tromso

University of Tromso 13 006 3 765 4 850 1 416 1 769 2 301 1 590 1 996 2 549

Norges fiskerihøgskole Norwegian

College of Fishery Science 2

157 320 364 101 208 241 56 112 123

Høgskoler i alt Colleges, total 70 000 73 675 80 616 30 856 32 935 36 126 39 144 40 740 44 490

Distriktshøgskoler Regional

colleges 10 909 12 471 14 031 5 324 6 102 6 769 5 585 6 369 7 262

Pedagogiske høgskoler Colleges of

education 14 826 16 468 18 426 3 322 4 006 4 787 11 504 12 462 13 639

Ingeniørhøgskoler Colleges of

engineering 9 692 10 562 10 971 7 558 8 319 8 793 2 134 2 243 2 178

Sosialhøgskoler Colleges of social

work 1 388 1 516 1 554 255 325 345 1 133 1 191 1 209

Helsefaghogskoler Colleges of

health education 9 964 10 099 10 867 1 034 1 123 1 366 8 930 8 976 9 501

Militære høgskoler Military

colleges 1 223 1 216 791 1 141 1 141 741 82 75 50

Andre høgskoler Other colleges of

higher education 21 998 21 343 23 976 12 222 11 919 13 325 9 776 9 424 10 651

1 Tallet er om lag 200 for lavt på grunn av mangelfull rapportering. 2 Tallet er om lag 150 for lavt på grunn av mangelfull rapportering.

The figure is about 200 too small because of incomplete reports. 2 The figure is about 150 too small because of incomplete reports.

Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Source: NOS Educational Statistics.

95


UTDANNING OG SKOLEVESEN

Tabell 97. Personer som fullførte en utdanningsaktivitet, etter utdanningsnivå,

kjønn og fagfelt. 1990/91

Persons who completed an education, by educational level,

sex and field of study. 1990/91

Universitets- og høgskolenivå

Ungdoms- Gymnas- Gymnas- Education at the third level

skolenivå nivå 1 1 nivå 11 2

Education Education Education I 11 1113

Fagfelt

1 alt

at

the se- at the se- at the se- Not

Field of study

lea- Leading Leading

Total

cond le- cond le- cond le- ding to to a first to a post

vel, first vel, second vel, second an aca- universi- graduate

stage stage 1 , stage 112 demic ty deg- university

degree ree degree'

Menn og kvinner Males and females 308 077 58 025 81 672 99 210 43 150 20 919 5 101

Ailment fagfelt General subjects 95 755 58 025 11 711 26 019 -

Humaniora og estetikk Arts, divinity and aesthetic

subjects 25 438 - 3 438 2 304 18 296 927 473

Undervisning Teacher training 11 676 - - 1 194 1 121 9 170 191

Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og

jus Commercial, business administration, social

science and law 77 956 - 29 511 23 870 19 437 3 970 1 168

Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk

Trade, craft, natural science, mathematics and

engineering 60 532 - 26 606 28 425 640 2 827 2 034

Samferdsel Transport and communication 6 147 - 1 881 3 210 1 018 38

Helsevern Public health 9 373 - 51 5 366 100 3 184 672

Jordbruk, skogbruk og fiske Agricultural, forestry

and fishery programmes 5 119 - 1 964 2 830 87 25 213

Tjenesteyting og forsvar Service and military

programmes 15 814 - 6 510 5 992 2 451 511 350

Uoppgitt fagfelt Programmes n.e c 267 - - - - 267

Menn Males 154 753 29 524 41 123 52 490 20 558 7 815 3 243

Ailment fagfelt General subjects 46 092 29 524 5 190 11 378 -

Humaniora og estetikk Arts, divinity and aesthetic

subjects 9 061 - 697 662 7 208 276 218

Undervisning Teacher training 3 034 - - 72 335 2 551 76

Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og

jus Commercial, business administration, social

science and law 29 574 - 8 448 8 854 9 585 2 042 645

Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk

Trade, craft, natural science, mathematics and

engineering 52 128 - 22 618 25 540 474 2 029 1 467

Samferdsel Transport and communication 3 553 - 834 1 903 806 10

Helsevern Publ